Skip to main content

Full text of "Romanae et Graecae antiqvitatis monvmenta, e priscis nvmismatibvs"

See other formats


'-VAV — im E sac 


■KwHr, M .** s,,-* : ■ f-rVflp** ■ ■ ■ I 1 !r*f mm 


^F laNtPHwflM ■ 1 1 v^ Hi "HP ■ I MEMf^WHWBT ffi® Wm Wfflffl K&SSsS, « 


DUKE 

UNIVERSITY 

LIBRARY Treasure 'Room ?V*t / H V B E R T I 

GOLTZl 

O P E R A 

OMNI A. 1 / , 

t I " y . - 
I 


■H ^'"m ANTIQVITATE 

MONVMIVNTA, 

|K,PRISCIS TSTVMISMATIBVS 
ERVTA 

|FER HVBERT VM GOLT2 
HERBIPOLITAM VE^LONIANVJ 
CIVEM ROMATSrV!M. 

Operis Seriem, ad Leclvrem 
Frafttio indicahit. wm, ANTVLRPI^EX OFFICINA PLATSTTITsriANA BALTHASARIS MORETI.M.DC.XLV y Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/romanaeetgraecae01golt ■V. 

SERENISSIMO PRINCIPI 

FERDINANDO 

FRANCISCO, 

I M P. C M S. 

FERDINANDI III.AVG. 

F I L I O, 

ARCHIDVCI AVSTRLE, ETC. 

PRINCIPI IVVENTVTIS. 

ERENISSIME PrINCEPS, 
9 >? Alphonsvs ille Aragonivs, 
Neapolitanorum Rex, Pacis Bellique 
•artibus clariffimus , tanto erga prifca Illuftrium Impera- 
torum Regiimque Nvmismata (tudio 6c amore fe- 
rebatur,vt illa vndique per vniuerfam Italiam conquiri 
fedulocuraret,interque cimelia fua prope religiose affer- dcd!: 
erebatque, Se wd ipfomm Nvmismatvm imuim ^ 

* * J Alpnon- 

ad Virttais GlorUfcfittdmm excitari. fi Rc s is - 

* 3 & Anton • 
Tatior- 
mita Vj . 

= E V refte quidem ita Regum ille Sapientiflimus iudi- 
caSat . Nihil eft enim quod mortalium animos ad 
praclaras & Heroicas a&iones magis exftimulet , quam 
pracellentium Virorum recordatio &: memoria. Quod 
5c Ephefios olim non ignorafle , teftatur Imperator 
M. Avrel.Antoninvs Aug. Philofophus Lib. x i. 

Tfi&efe Rcwpv, fiue, De Sm iffimlnfiitntione : tvfe idv E&QmwxWx-m 

iB^^feK^enet&Xriizxaz TnoMiivtNHSKEse ai thn nAAAiaN ti- 

"no.? THN apeth xpH2AMENaN. In Efhefiomm Legibm Fr&cepitm 

^.'CONTINVO REMINISCI ALICVIVS EX AnTIQVIS, 
QVI VlRTVTEM COLVISSENT. 

Poft Sacrx autem Hiftoriae Diuina documenta, nul- 
larum Gentium plura aut magis illuftria quam Gr^ec^ 
8c RoMANi, exftare rerum geftarum Exempla 
&c monumenta inficiabitur (vt opinor ) nemo . Hinc 
' Theodosivs Avg. Princeps ChriftianifTimus , Fi- 
lium fuum HonorivmAvg. etiamnum AdoJdfcen- 
tem, in hunc modum adhortatur apud Claudianum : 

dcim. Interek Mufis ( Animm dum motlior.) infies, '■; 

kt° n Ho- Bt jte mox imitere, legm. Nec defimt cvnqmm 

Xug. Tecum G R a i a loqui, tewm Romana Vetvstas.' 

A n. r i qv o s ewfae D v c e s. AJfmfce futw& 
Militk. L A T iv M retro te-confer in & v v m. 

Iftud grauiflrimi Imperatoris Monitum re6te obferua- 
uit eius Nepos ,Theodosivs Iunior, Aug. quem 

omnium qua mtqmths a Grjecis &> Romanis fraclari gefiafemt, 

Hirfo- Hiflomm acmrate doc^am ^deprxdiczt Hermias SozomeriuSj 
Ecclefiafticae Hiftorise Lib. i. 

Sed quid aliunde exempla accerfo, qiiurii Augufta 
Domus Tua quamplurimos e Divis Maioribus Tuis 
rei Antiquariae, Hiftoriar umq; ftiidiofiflimos fuggerat ? 

Imp.Caef. Max^milianvs L Avg. Tritauus 
Tuus, primus bonarum Litterarum iri Germariia Refti- 
tutor & Vindex , carum inter alios, fibique aCorifiliis 
intimum habuit loannem Ctttflwiammfijai FastosCon- 
svlares ab Aur. Caffiodoro olim digeftos eruditif 
fimis Commentariis illuftrauit, C^esarvmq^ve at- 
que Imperatorvm omnium Hiftoriam accuratarii 
confcripfit. Memorabile eft quod de illo Principe re- 
fert Beatus Rhenanus Rerum Germanicarum Lib. 1 1. 

Solebat (inquit) olim Max^emilianvs Cesar, frofofita 
mcrcedc , fttos frouocare ad qa&renda <vel Diplomata, qu& anU 
pingentos annos effent confiripa. Vllde quantum illius in aliis 

Antiquitatis monumentis inueftigandis ftudium fuerit^ 
facile colligi poteft* 

Quid deinde eius Nepos, PerdinanDvs 1, 
Avg. Abauus Tuus ? Quantus ipfe Antiquitatis 
admirator / Libet de illo Wolphangi LaziL eius Hiftorio-com- 

1 ■ • 1 1A 11 • menr. 

graphi verba hic adducere : Mirm , inquit , m ih ardor^^ 

contjuirendi Nvmismata Vetufiatk, cjtwmm iam ingens efi Almard cap.x*.' 
Vnditfe conquifitas omnium ordine Romanomm Imperatorvm* 
omnium fiene Gonsvlvm, Frdtomm , (§r Clafiis naualis Pufeclo^ 

* 4 mm 3 Vll) 

wifh item^ GR^ECiiEC&^AsiiE Prwctyum I u A g i n e s, non <vuU 
gari in itfjtd erogato fumpu, &> affabri fitdpk ciffttla , pr fmcefionis 
ordinem, inter iffa arma &* mille negocia congefit <Sr diffofmt. Jta La- 

zius ; qui & Rerum Graecarum , ad prifca eius Gentis 
RegumNvMisMATA, Commentationes Hiftoricas 
edidit, eidemque Caefari dedicauit. 

Nec vero Divo Ferdinando I. Parenti fuo 
in eo ftudiorum genere ceftit eius Filius Max^mi- 

LIANVsIL AVG. cui Ioan.Sambmm Fannonim , eiufdem 

Hiftoriographus, vir ( vt cum Ennio loquar) 

midta tmens Antiijpta^ reps~fa, feplta, 

fedulam in ea re operam nauauit . Cum omne genus 
Litterarum Princeps ille maximus ita excoleret , <vtAuU 

Pnfat. t ' m plptres eruditos haberet , qm\m aliomm tota Regna : tefte Lipfio, 

wm - Belgicae noftrx ocello, qui &c prafens fummam eius hu- 
manitatem eft expertus. 

Quis Rodolphi II. Avg. incomparabilem 
®iwol7k\m nefciat, cuius aufpiciis Oftamm de Straday fami- 
liaris eius Aulicus 8c Antiquarius , rariftima Romano- 
riim Imperatorum NvMisMATAper Europam vni- 
uerfam conquifita euulgauit ? Et quod incredibile vi- 
deatur; Gemmam vnam antiquam , inufitatae magni- 
gffujf tudinis Achatem, in quo Octavii Avgvsti 
%l% Cjes. Apotheofis prifci artificis manu eft celata, duo- 
decim Aureorum millibus Imperator ille , Elegantia- 
rum omnium promus-condus , fibi comparauit. 

Infi- iX 
Infinitum foret aliorum Qefarum Regiimque erga 
rem Antiquariam ftudium hic referre . Neque quio 
quam deDivo FerdinandoII. AuoTuo, om- 
nium bonarum Artium , vt Virtutum, fautore fummo, 
hic adiungam; neque deAvGvsToPARENTE Tuo, 
in quo ^tas noftra — Veteris rvetfigia Retti, ciaud. 

Et duttos cernit mores meliore metMo. 

Accipe itaque , Princeps Serenissime, ifta 

RoMAN^ & Gr^C^E AnTIQVITATIS Mo- 

numenta , ab Huberto Goltzio e prifcis Numifmati- 
bus quondam eruta , & deinde ab eruditis hominibus 
recenfita & aufta : ac nunc demum omnia fimul iun- 
6ta,curaque §c impenfis Balthafaris Moreti,Typographi 
Regij , ex Officina eius Plantiniana luculentius edita . 
Quod haud ingratum , ftudiifque Tuis non intempe- 
ftiuum munus fore exiftimaui. 

Spe£tabit Seren ma Celsitvdo Tva in hoc Opere, 
velut Apellaeis in Tabulis, F a s t o s perpetuos Roma- 
norum Regum & Grsecorum, Confulum item & Im- 
peratorvm Seriem, Magiftratus, Bella, Triumphos, 
aliaque gefta ex auerfis Nummorum partibus breuiter 
ob oculos pofita , quae prifcorum Hiftoricorum luce Sc 
Le&ione adhibita vberius deinde funt illuftranda. 

Hm Tibi Virtutum flimtdos , h&c femim Imdttm^ u cm . 

H&c Exempla dabimt. - — — - 

Sed ifta,aliaque, & prafertim domeftica Auitae Pa- 

• s ' ter- X ternaeque Pietatis&Ivstiti^, caeterarumque Vir- 
tutum Regiarum Documenta, S e r e n mm C e l s i t v- 
d i n i Tv^ copiofius proponet ingeretque vir illuftri 
Maiorum profapia , ac fingulari Virtutis Sc Eruditionis 
laude inclytus , Io. Vaicardvs Comes Avers- 
b e r g i v s , grauiffimis Legationibus praclare obitis 
fpedatiffimus, & Augufto Parenti Tuo a Confiliis inti- 
mis:qui 

papin. (Cm qnondam magno P h oe n i x rmcrmam A c h i l l \) 

Spei Tuae, Aulaeque fummus eft Pr#fe£fcus. 

Deum Opt. Max. fupplex rogo, Princeps Se- 
r e n i s s i m e, vt Heroicam Regiamque Indolem Tuam 
Bono Reipub. Chriftianae natam longum fbfpitet , 
Auguftifque incrementis in Diuina MaiorumTuorum 
veftigia feliciter prouehat. 

Scribebam Antverpi^e Ambiuaritorum, ipfis 
Calendis Augufti , Anno c i d. i d c. x l v. Serenissim^eCelsitvdiniTv^e Dmotm Casp. Gevartivs* ta- 
TEMPVS. TABVLiE PRiELIMINARIS 

/ SIVE 

FRONTISPICII 

EXPLICATIO, 

A B E L L A Frdiminum, u Fetro-Fuullo Rubeniojiquite, 
jEui nos~fri Apeile, defignutu &> delineata , Anti crv i- 
Tatis revivi s G e n T i s Tjpumexhibet. 

Ad finiftrumTubuU Utm, in fuperiori parte , Tem- 
P v s 0, Senis dati hubitu, Fdcem tenens, njna^ M o r s mors 
adflans,c[ui prifca Ro m an a, Macedonicm, Persic^e &> 
MEDiCiE, Monarchiarvm SimuUcm in profundum Aeui 
Specum pracipitunt. 

Ro m a N a m Monarchia M defignut De m Gdeuta inuerfa roi 
Fffigies, efu& VictorioU Jjmum Uua, huftum pumm dextm geffat. Qua 
formu in prifcis Nummis Roma fyeflatur. 

Macedonicam, fme Gr m c a u,denotut Alexandri ^ e c - a . 
gdeati Sr thomcati Figum, dextm Fulmen tenentis : quo habitu ipfum tm 
Apelle olim depic%um effe refert Flinius lib.xxxv. cap.x. 

P e R s i c a m repr&fentut Diadematum Cuput D a r i i, cuim dorfo persica. 
infidens incumbensfcA. lexander Regem eumdem opprimit. 

Medicam refert Imugo Frincipk Vittati, Arcum <Sr pharetmm medica. 
inuerfam gefttmiu, Uxutjue Srftuida ^veJte, (qudis erat MedorvmJ 
amihi, atque inobfcurum cdigantemfeAeui Specum iumprope immerfi. 
. Hdc quatuor fummu I m p e r i a breuiter complexm esl eruditifiimm 
Foeta CUudicmm lib. in.de Laudibm Stiliconis : 
— — nam caetera Regna_> 
Luxuries vitiis, odiifqueSuperbiavertk_;. 7 * 
Sic male fublimes fregit Spartanus Athenas, 
Atque idem Thebis cecidit. Sic M e d v s ademif_> 
AlTyrio ; Medoque tulit moderamina P e r s e s ; 
Subiecit Perfen Macedo, ceiTurus & ipfe^ 

• Roma- OMANA 
NAR.. 
CHIA. & VI 
SPECVS. MERCV- 
RlVS. HERCV- 
1ES. PALLAS. ANTI. 
CIVITA. 
T 1 S Ty- 

yus. PHOE- 
NIX. Romanis. Haec auguriis firmata Sibyllse, 
Hasc facris animata Numse eft. £■*£. 
Huiufmodi autem Avi 0*00/0 deuorantis S p e c v m eleganter defcri- 
bit idem Poeta Lib. u.de Laudibm eiufdem Ducis: 

Eft ignota procul, noftraeque imperuia Menti, 
Immenfi SpelvncaAvi, quse Tempora vafto 
Suppeditat reuocatque finu. 
Dextro Specm lateri adflat Mercvrivs more fuo Petafatm, 
altera manu ligonem ienens , cui eruderata Gruorum , Ikomanorumfe 
Ducum marmorea Capita adiacent. Altem manu Alercurim frofe inte- 
gramfrifei Impratork StatuamLaureatam @rPaludatameJj>ecueducit. 
Paullb fufra Hercvles, Leonis exuuiis amifim, Vas ingens N V- 
mismatibvs plenum feruo fuccMo tradit. 

P A L l a s Galeata^ Artium Pr&fes Dea, Facem admouens, effoffa 
pifcorum Regum Cafarumfc Nvmism ata iUuflrat &> interfretatur. 

jfyfedia TabuUparte, tyfa Anti qv i t a t i s Velata $r Laurea* 
tdj rvariisifc Numifmatibm concatenatis circumdata jjjeftatur Effigies. 
L i B e r afertm, fiectori eim afyofitm y Hifforiam (S^ Inter^retationem 
Numifmatum defignat. • 

Antiqvitatis cvertici P h oe n I X infidet , na.hty$jsQ*?y 
id es% Reuiuifcentix (S^Perennitatis Symbolum. 
bal- 
xuj 
BALTHASAR MORETVS 

L E C T O R I S. 

abes hic,benigne Lc&or, Goltziana omniaNvMisMATA,pri- 
mmn quidem cura impenfisque Nobilis viri Marci Lavrini, 
Brugenfis,Belga:,WaterflitiToparcha:, per Italiam, Galliam, Ger- 
maniam, aliafque Prouincias ab Hvb. Goltzio, Herbipolita Ven- 
loniano, conquifita,ac deinde ab eodem Goltzio aeri incifa; illiufque 
&eruditorum virorum obferuationibus & Commentariis illuftrata. 
AccefsSre &Tiberii Cjs. Numifmata, ftudio Ampliflimi Viri N 1 c o L. 
Roccoxl, Equitis, Confulis Antuerpienfis, congefta. Eft profe&o ifte Antiquitatis 
Thefaurus locupletiflimus , qui prifcorum Hiftoricorum , tam Latinorum quam 
Grscorum leclioni facem illuftrem praeferat. • 

Caeterum, ipfae,quibus Nvmismata funtincifa,lamina:, cura fumptibufque 
noftris caftigatiores paflim & nitidiores redditas funt . Quarque Tomo V. fpeclan- 
tur Imperatorum Icones , nouas omnino darnus : ac nonnufla: cx iis, & prasfertim 
Romano-Avstriacorvm Imperatorvm Imagines a praeftantiffimi Rubenij 
manu funt delineatac. 

Omnia porro ifta Goltziana Opera nunc fimul iuncta & ex Officina no- 

ftra prodeuntia in V. Tomos diftinda funt. Comple&itur autem Tomus Primus 

I.Fastos Magistratvvm et Trivmphorvm Romanor.ab vrbe condita 

ad Avgvsti obitvm, ex Antiqvls Nvmismatibvs restitvtos j 

Fastos item Sicvlos, etThesavrvm rei AntiqvarijE vberrimvm: 

II. C. IvLII CASARIS , AvGVSTI ET TlBERII NvMISMATA, LvDOVICI 

NonnI Medici Antverpiani, Commentariis illvstrata: 

III. GRiECIiE, EIVSCVVE INSVLARVM ET AsIjE MINORIS NvMISMATA, CVM 

eivsdem NonnI Commentarhs: 

IV. SlCILIJE ET EIVS ITALIjE PARTIS QViE MaGNA GRiECIA OLIM DICTA 

pvit, Historiam ex Antiqv^is Nvmismatibvs illvstratam: 
V. Icones, Vitas et Elogia Imperatorvm Romanorvm ab Hvberto 

GOLTZIO PRIDEM DESCRIPTA, AC STYLO ET OPERA CaSPERII GeVAR- 
TII, I.C. ET HlSTORIOGRAPHI CiESAREI, AB AlBERTO II. AvG. AD VS- 

QVE Ferdinandvm III. Avg. continvata et prodvcta. 

Id etiam monendus es, Lector, Grarcos Chara&eres , «, @, % ^, & reliquos 
ad Numifmatum latera in tabellis adiedos , amplitudinem aut cxilitatem ipfius 
Numifmatis demonftrare . Id vt clarius fieret , Figuram hic apponendam curaui, 
quae ex pluribus Circulis, aliis alio maioribus conftat : di&ifque Chara&eribus per 
fingulos circulos notata eft. Vt nempe intelligas,Numifma, ad quod Chara&er ali- 
quis in Tabella adfcriptus eft, eiuseiTe magnitudinis, quantum eft interuallum in- 
ter iupremam Figuras,quam dixi, lineam circularem,& alteram, cui idem Chara&er, 
quem Nummo additum vides , fuprafcriptus eft. Figura XIV 

Figura magnitudinis Numifmatum qua: 
funtin Fastts Romanorvm, 
Figura magnitudinis Numifmatum quae funt iri- 
Defcriptione Sicilije&: Magnje GracjjS. 
C. Ivl.CjEsaris, & D.Avgvsti Numifmatum magnitudiiiem, infra ex fimili 
Figura,Tabulis eorumdem prcmifsa, Lector cognofces. 
CLAVDIVS CHIFLETIVS 

I. C. Vefontinus, Dolanas Academiae AnteceiTor Regius, 
Librode Nvmismate Antiqvo Cap. in. 

vi Roman^ Reip. fiudio tenetur (qua nulla vnquam in 
terrismaior , nulla pluribus Virtutum documentis fscundior) 
&forte Fortunainfcrinium deducatur pr&Uantu alicuiusvi- 
rijkNvMMORVM genere infirutlifiimi; T)ij Boni ! quanu 
voluptatem^quos fruBus ex haccontemplationepercipietl Dum 

/WZCCONSVLARES NvMMOS, Tr I VMP H ALES, D I CT ATO R IO S j ifflk 

Trivmvirales, Imperatorios, Consecratorios, e^PEREGRI- 
N o s, digeftos, ac inferiem lineamfy dijpofitos adfpiciet : dum Vultum ex <vul- 
tu comparabit: dum <i!^iores ex oris cuiufy delineamentis colliget, & Bonos a 
melioribus, Optimosa nequifiimis fegregabit, acdiftinguet ? 

Certe, fi aliorum Gaudium meo metiri liceat , fateor ingenue ^ nihilmihi 
*vnquam gratius contigiffe \ quam cum aliquando , Clarifiimorum hominunu 
beneficio, mihi huiufmodi Nvmmorvm adfieBu frui datum eft. 

<£Magna etiam %)tilitas ex hoc Studio accedit Antiqvitatis cogni- 
tioni , & verior ac certior Fastorvm S-eries ordinatur . G^mbus adiu- 
mentis freti Reipub. Rom. illuflratores , multb reBius> quam alij^ huius Hi- 
fioricA partis ignari , eofdem F a s t o s conftitueruwL . 2Sfam ^Impera- 
toriorvm Nominvm Ordinem, ^Qumerum , Confulatus ^Tribunitias 
'Foteftates, Patris PatrU AppeUationes, intanta Romam HiHorU egeftatc^, 
non aliunde tutius petere pojfumus. Ac fiquiddignum & memorabile conti- 
gerit , quove id fempore acciderit^ abunde docemur^ idfy figna<t NVmmi fere cuiufque pars altera. FASTI FASTI 

M A G I STR A TVVM 

E T 

TRIVMPHORVM 

ROMANORVM 

AB VRBE CONDITA 
AD AVGVSTI OBITVM. 


I ' .^^i >m FASTI 

MAGISTRATVVM ET TRIVMPHORVM ROMANORVM 

AB VRBE CONDITA AD AVGVSTI OBITVM 

EX ANTIQVIS TAM NVMISMATVM 

QVAM MARMORVM MONVMENTIS: 

THESAVRVS ITEM REI ANTTIQVARIAE HVBERRIMVS 

HVBERTI GOLTZl HERBIPOLLTAE VENLONIANI: 

FASTIC^SlCVLl DENVO RESTITVTI A EAND.SCHOTTO S-L mm^ mh 


mm !„« ilMiM lliiiffpiiiiP 

jSPWv^RRl^, IN OFFICINA PLAW* 

ATSriSTO M. DC. XLIV. 

llilllfilHii"" ' ' t V. HVB. GOLTZIVS VENLONIAN/ . 

A D L E C T O R E M. 

v I d obfecro,beneuole Le£t.or,noui aliquid in publicum 
emittenti gratius atque optatius eflfe poffit , quam vt ip- 
fius & mens & inftitutum, prius quam in reprehenfio-c»»/?%><i- 
nem incurrant, recte intelligantur 2 Sed eius interim, qui'"' 
fuas lucubrationes aut immerito negligi , aut improbari, 

aut de iis perperam iudicari nolit , partes etiam funt, vt 

animi fui fententiam plane & perfpicue explicet , & quafi oculis fubiiciat. 
Quod hoc Joco mihi omnibus modis faciundum effe duxi,prcfertim cum 
id huius operis ratio , ita vt in eo aliqua neceflitatis pars effe videretur, ef- 
flagitaret . Proinde hoc te primum fcire velim , in ea opinione me non 
verfari, vt hos Nummos, quihorum Faftorum initio proponuntur, Re- »«Hjfa** 
gibus ipfis imperantibus cufos efTe exiftimem: quandoquidem idlongo *»{». 
interuallo poft fa&um effe, dubitari non poteft. Primum enim,cuius nota 
eft Romuli, fmcjh&irini caput, M.Terentius Varro Lucullm Conful circa an- 
num Vrbis conditae dclxxx. feriit , ficuti & C.Memmius Quirinus. Se- 
cundum , in quo ^Mars ad Rheam velut eam mox compreffurus accedit, 
Antoninus Pius Auguftus : tertium, in quo paftor FauBulus Romulum & 
Remum apud lupam inuenit , Sextus Pompeius Foftulus Conful anno 
Vrbisconditx dccxviii. &quartum,quiKow»/*Conditorisaratroful- 
cum pomoerij Vrbis Roma: ducentis imaginem gerit, Titus Catfar Vefpa- 
fiani Augufti filius fignari iuffit. Deinde is, qui tibi Romulum triumphan- 
tem exhibet, & item alter, in quo eundem opima ferentem fpolia vides, ab 
Antonino Pio Augufto percufli funt . Reliquorum autem Numifmatum '** n««- 
cum vtraque pars aduerfa & auerfa expreffa fit , quarum altera femper. il- «^^~ 
lius cuius nummus eft , aut fub cuius magiftratu fignatus eft , nomen con- *""& 
tineat: facile a quibus, vel quo fere tempore, & in cuius honorem & gra- 
tiam procufafint, perfpicitur . Hoc enim in Confularibus Numifmatis 
obferUatum eft & animaduerfum , pofteris eorum , quorum egregia exta- 
rent in Remp. merita, fiue obrem bello bene & feliciter geftam , Rem- 
publicam probe adminiftratam , fiueetiam obopus aliquod ad vtilita- 
item dignitatemque publicam extructum, a Senatu * concefTum & indul- *M„ e ;». 
tum fuifle, vt prseclara maiorum fuorum, aut a quibus fe oriundos videri'^/"' 
volebant, facta,etiam loligo poft tempore ac pluribus fa^culis, publicis nummit 
nummorum monumeritis imprefTa, & (ux luci reftituta, in hominum mtJ-lln- 
mcmoriam reuocarent, & quantum in ipfis erat, immortalitati asternita-^'"' 
tique confecrarent , additis nonnunquam 8c vultibus ipforum, qui ex 
antiquis cum ttatuis tum ahis imaginibus (quas longo ordine feriatim 
vel a prima origine in atriis fuis difpofitas,etiam in multa fascula ad pom- jw^ 
.pas funebres , aliaque fimilia afTeruare , & fpectandas proponere fblebant) ] I maiorum 
' in atriu. 

* z in kegum capi- 
ta tnNu- 

mfmattbm- 

^uirinm in 
nummis. Regut» Anci TuttiHofti- 
lij capita. Confulam 
ntimmi. Uotae Vo- 
mifmatum. Hiftatores 
& Magiftri 
Equitum. i A D L E C T O R E M. 

iii ipfis Nummis ad viuum expreflierant.Hinc L.Titurius Sabinus in num- 
mis fuis propter Sabini cognomen, caput T.Tatij Sabini,Regis Sabinorum 
fignauit, & in parte auerfa Sabinarum raptum : nonnunquam etiam Vir- 
ginem Tarpeiam , quae prodita arce Tarpeia a militibus Sabinis clypeis 
obruta interiit. Similiter & C.Memmius Quirinus , proprer Jg# jW»/ cog- 
nomen, caput Dei Quirinij quod & Romuli , fuis ntimmis impreflic : vd 
Pomponij, Numas Pompilij, Pomponis filij capUt & effigiem, quod vcra- 
que forfan gens ad hunc fuam origineni referret. Simili qUoque ratione 
L. Hoftilius Mancinus Conful aniio ab vrbe condita dcviii; & L. Mar- 
cius Philippiis Confiil antto vrbis dcxc vli. capita Regum Tulli Hoftilij 
& Anci Marcij in nUmmis fuis publicarunt : C. autem Marcius Cenfori- 
nus AnciMarcij , & Numaz Pompilij capita, fimul vno in nummo cum 
porcu Oftienfi in parte altera : M. vero Tullius Decula Confiil anni 
dclxxiI. Seruij Tullij vultum &imaginem expreflit. Ceterum Tarqui- 
niorum familia, ciim vrbe fimul & regno pulfa velut extindta concidiiTet, 
nulla eius in numifmatis retineri & conferuari memoria potuit : quan- 
quam L.Tarquinius Prifcus^ qui regnum non minus fortiter, quampru- 
denter, & modefte adminiftrarat^ eo honore mirtime indigiius effet . At- 
quehasc fere ad Regios nummos , qui primis o&oFaftorum noftrorum 
tabulis fpectantur, pertinent: quanquam etiam ad eandem hanc rationem 
exigenda funt etiam illa numifmata, quas poftea Confiilarium aliommque 
Magiftratuum tabellis a nobis adduntur: potiflimum fi quibus argumenta 
rerum muico ante geftarum continentur , aut nomina leguntut infcripta 
eotum, cjui vel antequam nummus argenteus Roma? procuderetur , Con- 
fulatum , aut alium aliquem Magiftratum gefterunt. Qupd autem ad reli- 
qua attinet, illud.te monitum velim , nummorum omnium, qui ab anno 
vrbis conditac cdxxciv. vfque ad finem , fingulis Confulatibus & 
Cenfuris affixi cernuntur, partes aduerfas & auerfas tabellis minufculis fi- 
bi connecti, in quibus, notis quibufdam literarum, metallum, ex quo nu- 
mifma conflatum eft, indicatur: fiquidem a/ aureum, ar argenteum, 
je sereum ipfum efTe fignificac . Quod fi duobus tribufve metalli gene- 
ribus nummus aliquis procufus fit, totidem etiam huiufmodi notas con- 
fpiciuntur adiuncte : quibus etiam notulis Gra:ci aliquot chara&eres 
a & y $. &c. vc nummi magnitudo cognofci poflit, fubiiciuntur. qu6 et- 
iam figura fupra pofita,qua2 ex pluribus circulis aliis alio maioribus con- 
ftat, iifdemque characleribus per fingulos circulos notata , pertinet. Ni- 
mirum vt incelligas , numifma , ad quod character aliquis in tabella ad- 
fcriprus eft, tantum effe, quantum eft intervallum inter fupremam figu- 
ra?, quam dixi, lineam circularem, & alteram cui idem charadter, quem 
nummo additum vides , fuprafcriptus eft . Ceterum Dictatorum & Ma- 
giftrorum Equitum , praecerea Triumphorum numifmata , non quidem 

cabulis- V AD LECTOREM. 

tabulis^illis } quibus Di&atorum Magiftrorumque Equicurh horhina in- 
fcripta funt , aut ipfi Triumphi annotatij imponuntur, aut incumbunt, vt 
fupra in Gonfulatibus,auc Cenfuris,fed fingulae illorum numifmatum par^ 
tes hinc inde ab vtroq; latere tabulis amplioribus Di&aturarum & Trium- 
phorum affixas: adhaerent. E quibus itidem fingulae exiguae dependent ta- 
bellse, quas fimilibus notis & charadteribus cum metallum ■, tum modum 
nummi oftendunt. In ipfis autem Triumphorum tabulis faspius videre eft **%Z ph £ 
longiufculam huiufmodi virgularum feriem ////////, quas diem, nonnun-/*. 
quam & menfem, quo actus eftTriumphus, ignorari demonftrat, vtpote 
quinec ex veteribus marmorum monumentis, neque ex ipfis Hiftoriarum 
fcriptoribus colligi poteft . Eodem pertinent fimiles virgulae in tabellis 
quibufdam oblongioribus , quae poft mortem Diui Iulij , & poft annum 
dccx. iuxta Gonfules furTe£tos in locum ordinariorum locatae funt: figni- 
ficant enim diem & tempus , ex quoConful ille iuffecl:us eft, & Confula- 
tum inierit, efle in obfcuro. In tabulis vero Confulum,Cenforum, Dicta- 
torum, Magiftrorum Equitum, & reliquorum Magiftratuum , non raro 
videbis huiufmodi virgulas ante literas f. & N. fic/. P. /. n. quae fi ante ?• P* e mas 

,. • r -r • • -li • r* r !• *-> r • utnttmmtt. 

vtramque nteram ent, lignihcat & patris & aui lliius Conlulis , Cenions, n.j* nc- 
aut alterius Magiftratus, qui in tabella defcriptus eft,nomen non extare. Si pos * 
ante alteram tantum fcilicet n. fic /. n. fignificat nomen aui tantum is;- 
norari . Qiu-e quidem patrum & auorum pramomina, fiquidem feiri po- 
tuiflent, loco virgularum ponenda fuerant iis literis quibus pramomina 
fcribi folent, vt : a. p. c. c n. q. m. l. t. & fimilibus, quibus AulL Publti. **■"*. 
Caij, Cneij, jghtmti, Marci, Lucij, Titt> nomina, & iimilia ligmhcantur. 

Pmerea nolim hoc tibi perfuadeas, optime Lector, me in ea eflefenten- 
tia,qui putem hxc Confulum & aliorum Magiftratuum,quos hic tibi cxhi- 
bemus, numifmata, eodem femper anno aut tempore publicata & fignata 
fuiffe, quo ipfi huiufmodi Magiftratum gerebant,ad quem nummi a nobis 
appofiti funt. In paucis enim nummis Confulatum expreflum videmus: { Z>i- 
Staturam vero in nullis, pra:terquam in Carfaris numifmatis reperlas: Titu- 
lum ^Magiflri Eqmtum nufquam adhuc in nummis deprehendi : & Cenfura 
infcriptio primum in Tiberij Claudij Csefaris numifmate legitur.Sed cutn 
ipfo iftius inftituti initio diu multumq; mecum cogitarem,& fbllicicus hae- 
rerem in quem potiflimum ordinem Confularia harc numifmata a me di- 
geri poflent,multa & varia animo agitanti,illa demum ratio atque ordo vi- 
fus eftquam maxime appofitus & conueniens,quem mihi potillimiimfug- 
geflit,im6 pra;fcripfit,Maccenas ille meus fere vnicus Marcm Laurinus, Do- Mam iau- 
minus de Watervliec, omnis rei antiquariae vti ftudiofiflimus , ita fimul &""' Um ' 
fcientiflimus:cuius opem atq-, opera vti mihi ha&enus in omnibus maximo 
fuifle vfui re ipfa comperi & expertus fum,ita etiam ipfius monitis & confi- 
liis lubentiflimecutiflimeque acquiefco. Is itaque mihi au&orfuit vtFaftis 

* 5 Magi- AD LECTOREM. 

Magiftratuum Romanorum vna cumTriumphis , cum ex antiquis mo- 
numentis , tum ex aliorum fcriptis in ordinem digeftis , vti a pluribus ante 
me fa&um videbam , nominibusqueMagiftramum fimul &Triumphis 
in tabellas, cuiufmodi vides , tranicriptis , quofcunque nummos reperire 
-poflem, in quibus eadem illa nomina legerentur , qui Magiftratum illum 
gefliflent, aut Triumphum egiiTent, tabellis ipfis adiungerem : quanquam * 
«on equidem in eo Magiftratu , cui a nobis aflcripti & aflignati funt, per- 
cufli, fed ab ipfis Quaeftoribus , Proquasftoribus , ./Edilibus , Triumuiris, 
Duumuiris, vel dum alio aliquo Magiftram, qui pecunias feriunctae facul- 
tatem haberet , fungerentur : vti aliquoties in nummis ipfis annotatum 
videmus . Et cum plerunque contingat plures eundem fimul obirc Ma- 
grftratum,hinc non infrequens eft,vt vni numifmati duo, nonnunquam & 
tria nomina infcripta legantur. Qui rurfus ciim alias feorfim vel Confu- 
latum , vel alium aliquem Magiftratum cum alio aliquo geflerint , quam 
qui ipfis feu in Qua:ftura,vel ^£dilitate, vel alias collega fuit,coactus fum, 
quanquam inuitus admodum, eundem nummum aliquoties iterare, 8c 
pluribus locis proponere, fcilicet quoties vnum e nominibus ipfi impreilis 
in Faftis noftris occurreret : ita tamen vt non faepius quam femel finguli 
nummi propter fingula nomina a nobis in profcaenium,vt ita dicam, pro- 
du&a fint : fcilicet quas duo nomina continerent , bis, quae tria, ter, nec 
amplius. Sicubi autem loca vacua occurrent non adpi&is Numifmati- 
£>us, hic fcias me deftitutum fuifle exemplaribus nummorum,quos iis lo- 
Nummi cis reponerem. Cuius quidem rei culpa, quum locupletiilimos,eosq; quam 
i!!iima m plurimos habeam per vniuerfam fere Europam meac in conquirendis vn- 
*mifi. dique nummornm antiquorum exemplaribus diligentiae & ftudij inde- 
fefli teftes viros prasftantiffimos , non vereor ne in me reiiciatur . Quin 
potius quidquid id eft damni & ia&uras ( vti eft quam maximum ) tem- 
pori ipfi , & vetuftatis omnia vorantis & confumentis inuidia: & iniurias 
imputandum venit . Vt interim de deteftanda imperitorum quorundam 
auaritia hic fileam , quas hactenus maximos optimorum & omnigenum 
nummorum aceruos in varios vfus conflarunt, &frucl:u incredibili ini- 
quiflime nos fpoliarunt, vti & alias aliquando expoftulaui . Atqui ma- 
gna & certa fpcs aftulget, quazcunque nunc in manibus {iuit, & quas poft- 
hxc e tenebris erui continget , diligentius deinceps fideliusque conferuan- 
da, &abinteritu vindicanda , quod ea non folumpaflim apud omnes 
magno in pretio , quafi cimelia quasdam , haberi videam , verum etiam 
quod quis fit vfiis ipforum numifmatum, fimul quantum ex ipfis fructus 
peti, & vtilitatis percipi poflit , nemini fere obfcurum efle mihi perfua- 
deo . Quanquam non defunt quidam etiamnum viri alioqui non indo- 
Antiqmmu t\i , qui in ea fententia verfantur , & obftinatius haerent , vt credant fterile 
fi wtiLT* m prorfus & vacuum efle Antiquitatis ftudium, vt in quo fit cufiofitatis 

pluri- AD LECTbREM. 

plurimum, fru&us nihil aut parum. Quam tam finiftram de re numquam 
fatis laudata opinionem , vt vel tandem exuant, operas pretium me factu- 
rum credidi,fi paucis, & quafi mpepy»s t varium multiplicemquehuiusftu- 
<iij vfumeiTeoftenderem. 

Primum enim,fi rem Grammaticam tractes,an non multa cognitione non Tyk- 
indigna de antiqua & recta vocum fctibendarum ratione, quam 6p&>}&- am u 
$'ku> Gvxci vocant, de pronuntiatione & notis, tam in nummis ipfis, quam 
iri reliquis antiquorum monumentorum reliquiis , inuenies ? Si Poeticen, I 1. 
plurima quoque ex Poetarum fabulis petita, deDiis Gentium, Semideis, 
HeroibuSjNymphis, aliaque innumera, quae Poetarum funt propria, paf- 
fim fe offerunt. Sijurifyrudentiam quams,& rem politicam; varia occurrent m. 
Senatufconiulta,Leges,Magiftratus,Dignitates,Omcia-im6 vniuerfusfere 
Reipublicaz Romanas ftatus , ipfacj; adminiftrandae ratio ex folis fere num- 
mis cognofci poteft. Rurfns fi te Keligionu & rerum facrarum cura tangit, i v. 
hic pra?ter varia facerdotiorum,quas apud antiquos erant, genera, publicos 
facrificiorumritus & ceremonias, aliaquead Deorum cultum pertinentia, 
multifaria quoque facrorum apparatuum,tam veftium,vafculorum,quam 
aliorum inftrumenta inuenias , e quibus non pauca in noftram tranflata 
religionem etiam hodie agnofcimus . Quod fi animum tuum delectat 
HiBoria , quid quasfo aliud numifmata quam Hiftorias ? etiam his qua; v. 
fcripto mandata:, & pofteris tradita: funt, vti diuturnae magis, ita fidelio- 
rcs & elucidatiores •, quod in his res geftas figuris expreffae fub afpectum 
fubiiciantur, fimul etiam verbis additis,vt paffim in plerifque nummis eft 
videre : ita vt multa veterum rerum moniimenta in his apertius, quam in 
quibufdamjqux manibus hominum teruntur,hiftoriis,interdum etiam ea, 
quorum reliqui fcriptores aiit nullam aut non nifi obfcuram mentionem. 
fecerunt, explicentur. Quod, fi quid aliud, hic certe Fafiorum noftrorum 
liber teftatiflimum facit : quod in eo , vel per fola numifmata quo vides 
ordine & ratione digefta, obferuato cuiufquc anni tempore, quas olim 
Romar, in Italia, aliifque Prouinciis pace ac bello acciderunt, non minus 
fpectanda quam legenda proponuntur. Nec minus ad Rem mditarem con- vl* 
ferre numifmata certum eft, tam propter diuerfiffimorum bellicorum in- 
ftrumentorum, armorum, machinarum, nauium bellicarum , coronarum 
militarium , fignorum, vexillornm, aliorumque omnigenum bellico- 
lum & terra & mari apparatuum , quam ea nobis fuppeditant, copiam; 
quam ipfarum expeditionum, profec1;ionum , adlocutionum militarium, 
triumphorum , ouationum rationem , variafque legionum & cohortium 
nomenclaturas & appellationes, aliaque innumera ad difciplinam milita- 
rem fpedantia. qua; omnia paffim in numifmatibus Iocupletiflime per- 
tractantur, & cognofcenda traduntur. Taceo nunc quantum hinc iuuati 
poftit, fi quis de ajfe & eius partibus & reliqua re nummaria, aut ponde- vn. 
ribus, aliquid commentari inftitu at . Quid, quod nec Geographi num mos v 1 1 1. 

fine <«w. AD LECTOREM. 

finefrucTu tracbtbunt, cum in his omnium fere regionum, prouineiarum, 
vrbium , &fluuioium non foliimnomina, fed tantum-non fitus & pro- 
I x. prietates graphice depingantur? Poftremo, ne te diutius remorer, fi Phyjica 
& rerum naturalium cognitio , fi variarum etiam rayflimarum rerum 
afpedtus te afficit, pmer infinita mukiformiaque omnigenum etiam lon- 
giflime petitorum animantium, arborum,plantarum, fruticumgenera, fi- 
guras & fpecies, nihil fere fub cado parens Natura creauit,nihil operofa ip- 
miique Naturs armula hominum induftria inuenit aut parauit,quod non 
tibi nummi fpecTandum proponunt. Nihil eft vfquam memorabile, quod 
non in numifmatibus aliifque Antiquitatis monumentis exprimatur, & 
tamquam inTabula picta fpecTandum proponatur. Qua? cum ita fint, vc 
nemini deinceps obfcurum efle poflit, quam lar.e harum rerum vfus pateat, 
& quam non fit infecundum Antiquitatis ftudium , fuperfluum fiierit de 
re manifefta & confefla copiofiiis hic , loco & tempore alieno, diflerere. 
*Anti- SufTecerit hic addidiflenon paucos pofterioris huius nec infeliciflimi , qua 
Vmul ^ rem litterariam,fe,culi magni nominis viros,atque in grauiflimis alioqui 
& maxime feriis difciplinis, quales funt Jttrisjrudentia , <^Medicina 3 Thilofo* 
phia, HiBoria y 6e fimiles, abfolutiffimos , non dedignatos fblidioribus lit-. 
teris & hoc rei Antiquarise ftudium adiungere, nonnumquam & pleraque 
ex ipfa Anriquitate petita pcrquam commode & appofite fcriptis fnis in- 
ferentes. Teftes mihi huius rei locupletiflimi innumeri fere paflim per 
Itaham , GalH<n & G'ermani'as , atque alibi viri in omni litteratura celeber- 
rimi & verfatiflimi, partim quidem iam fato fun6fci,reli&is tamen immor- 
tahbus clariflimifque ftudiorum fnorum monumentis; partimetiamnum 
fuperftites, & qui quotidianis ingeniorum fuorum foetibus rem litterariam 
fimul & Antiquariam iuuare,prouehere & llluftrare non ceflant. Vti inter 
ceteros(ne hic omnes recenfeam)quondamPo//fw»^,B«^c«/,Bew^,nuper 
Woifgangus Lazjus , nunc ver6 Antonius AuguBinus, Carolus Sigonius^Taulus 
^ManutiuSyOnuphrim P 'anuinius } loannes SambucusTannonius :qui poftremus, 
vti alioqui eruditiflimus, ita & totius Antiquitatis percallentiflirnus, fi- 
mulque ab omnigenis Antiquitatis monumentis inftructiflimus, pro fin- 
gulari ipfius in nos. noftrosque labores ftudio , tum ad hoc Opus , tum ad 
alia quas in manibus funt, haud paruas nobis attulit commoditates. Sed 
quando iam, benigne LecTor, vniuerfam inftituti noftri rationem , quam 
in hoc Opere fecuti fumus , tibi planam & manifeftam efle mihi perfua* 
deo, quod fiipereft, optarim, vt fiquidem hasc noftra qualiacumque , quo 
candore & ftudio a nobis in lucem proferuritr.r , eadem animi arquitate & 
frontis ferenitate legentur fpe&abunturcjue , vti viciflim tantum ex iis fru-. 
cTus & voluptatis percipias , qiranti illa mihi vigiliis & laboribus confti* 
tere . §is felfx, & faue. [•••] t&$0m£- ssssssrssss. ssssfs/fff sss s*i RcJWA * ROMA.A ROMVLO CONDI COEPTA EST 
AHNO QVAETO OLYMPTADIS SEXTAE 
EX A-D-XT KAL-MaI*- 
ISQVE DIES "NATALIS VRBIS B.OMAE 
PA3ULIA APPELLATVS EST m .&OMVXQ fpONmroiu, ROMVXVS SILVIVS QVj POSTEA QVIRlNVS 

AT>PELLATV3 EST REX PRlMVS 

EEG>TAVIT ANNOS XXXVII MENSES II »IES XVIII 

IdEMQ^JFRLmvs SACRA LEGESq^JDEDIT, SENATVS ET EQVITVM 

ORDINES LEGIT, PLEBEIQ^_CVRIAS ADSIGNAVTT U/TITVRI- ANNO AB VRBE CONDITA IIII 

SAbInae raptae 

BELLVMQ^ PRlMVM SABlNVM 
EXORTVM EST ASfGVSTC, EODEM ANNO 

ROMVIVS SIEVIVS REX TRIVMTHVM 

JEGIT PRlMVS 

DE CENKIIfBNSlBVS CRVSTVMINEIS 

ET ANTEMNATIBVS 

ISQ^PRIm-SPOUA OT-ImA IOVI KETTVLIT 

DVCB HOSTTVM ACRONE CENNINENSIVM 

REGE 1NTERFECTO 

\\\\\\\\\\W\\ $B ANN-AB VXB'CONB> vni 

. T-TATIVS SABLNVS 

i A ROMVLO IN REONI CONSORTIVM ASCITVS EST 
V wq^- POSTQVAM CVM ROMVLO REONASSET 
ANNOS V OCClSVS EST O.TITVIU* AlOJ- AB VHB-CONB' XVI 

B E L L V M C A M E R I N ' V M 

IBBB : ' Imml. 
\ ; p 

HH 

WMMmi NVMA AMH • AB VRB- COND - XXXIX 

POMPILIVS POMPONIS F- 

KEX SICTNDVS 
POPVLI IVSSV ET PATRVM AVCTORITATE REGNAVIT ANKOS XLIII 

IDEMQVE SACRA ET LEGES PROMVLGAVIT, CERIMONIAS ATQVE 

OMTTElM DEORVM CVLTVM POPVLVM DOCVIT, 

ANNVM IN. MENSKS XII DIVISIT, DIES QVOSDAM FASTO S 

. ALIOS NEFASTOS ESSE IVSSIT , PONTIFICE S , AVOVRES, 

: FLAMINES, salios', virgines vestales prImvs creavit, 

ALIOSQ^_SACROS ORBINES PER CONLEGIA 
DISTRlBVIT KKK5&(ti K wm m mM Wm 
ANN-AB VRB-COND- XLII 
. POMPILIVS POMP - F* SABImTVS REX 

'pace popvlo romano parta 
prImvs ianvm clvs it i 
■m$$mM WHWmWWrffi 

WaWWnim? ANN>AB VRB ' COND- XLIIII 
MARCIVS M- F- PONTIFEX MAXIMVS, 
PRlMVS ' ' 111111 

ANN^AB VRB-COND- XXC 
POMTILIVS POMTT- SAbInVS R.EX 
•MORTVVS EST 1 ^SMmmM 

WWSWL 

r JlJflHH 
BbHsk ,- lt 5 
vfe.tm^, , .■_ . a. ly I ~-3% \ • * * ;ryjj:j-; T r.: .. ~ ;";';;y-.":':7. 
xo ANN. AB VRB. COND. EODEM ANNO 


CONSVLES PRlMVM 


CREARI COEPTI SVNT. 


I. IVNIVS M. F. BRVTVS 
POSTE AQj SIBI CONL. SVBRO. 
IN PROEL. OCcIs. E.I.E.L-F.E. 


l. t«arqvinlvs l.f. egeri n." 

collatInvs 
coac.aconl. ard. i.e.l.f.e. 

• 


SP. LVCRETIVS /. F. /. N. 

tricipitInvs 

IN MAG. MORT. E.IN E.L.F.E. 


P. VALERIVS VOIVSI F. /. N. 

QVI IN HOC HONORE 

POPLICOLA APPELLAT* EST 


V M. HORATIVS /. F. /. N. 
PVLVILLVS. 


• 


P. VALERIVS VOLVSI P. /. N. FOPLICOLA 

cos. prImvs 

pB VEIENTIBVS TARQVINIENSIBVSQj 
KAL. MART. . P.VALERIVS VOLVSl t./,Vtl f. LVCRETIVS T. F. /. N. 

POPLICOLA CCXLV. TRICiPITlNVS. 

II. 

IVSTRVM FECERVNT V. BELLVM ETRVSCVM TERTIVM 

CVM REGE PORSENNA. > P» VALERIVS VOLVSI F./. N. 

POPLICOLA 

III. M. HORATIVS / . F. J. N. 
CCXLVl» PVLVILLVS 

II. «w ANN. AB VRB. COND. sp. lartivs /. f. /. n, t. hermlnivs /. f. /. n. 

fiavvs. ccxlvii. AqvilInvs. M. VALERIVS VOLVSI F. P. POSTVMIVS Q^ F, /. N. 

1/. Ni. VOLVSVS. CCXLVIII. TVBERTVS. 

• 

M. VALERIVS VOLVSI F. /. N. VOLVSVS 
COS. 
DE SABlNEIS ' 

/// //// //////// P. POSTVMIVS Q. F. /. N. TVBERTVS 

COS. 

DE SABlNEIS 

/// //// //////// P.VALERIVS VOLVSI F./.N. T. LVCRETIVS T. F. /. N. 

POPLICOLA. CCXLIX. TRICIPItInVS 

IIII. II. P. VALERIVS VOLVSI F. /. N. POPLICOLA 
II. COS. I I I I. 
DE SVBlNEIS ET VEIENTIBVS 
NONIS MAl. , II P. POSTVMlVS Q_. F. /. N. 

TVBERTVS 

II. CCL. AGRIPPA MENENIVS C. F. 
LANATVS. P. POSTVMIVS Q_. F, /. M. TVBERTVS 
II. COS. II. 

ovans prImvs de sabIneis 

III. NONAS APrIl. 3 © 12 ANN. AB VRB. COND. AGRIPPA MENENIVS C. F. LANATVS 

cos. 

DE SABlNEIS 
FRIDIE NONAS ARrIl. OPITER VERGINIVS </, F. 
TRICOSTVS CCLI. SP. CASSIVS /. F. jfl^ 

viscellInvs ^ 5P. CASSIVS /. f. /. n. viscellInv* 
cos. 

DE SABlNEIS 

//// /// /////////// POSTVMVS COMINIVS /. F. 
AVRVNCVS CCLII. T. LARTIVS /. F. /. N. 
FLAVVS T. LARTIVS /. F. /- N. 
FLAVVS &rImvs DICTAT. reI GERVND. cavssa PrIm. MAG. EQ^ sp. cassivs /. f. /. n* 
viscellInvs ( , lvstrvm fecervnt vi. 

ser. svlptcivs p. f. /. nj m'. tvllivs /. f. /. g£ 

camerInvs ccliii. longvs 

IN MAGISTR. mort. est. P. YETVRIVS /. F. /. N^ 
GEMINVS CCLIIII. T. AEBVTIVS T. F. J.n'. 
HELVA ANN. AB VRB. COND. *3 X. LARTIVS /. F. /. N. 

FLAVVS 

II. CCLV. Q_. CLOElIvS /. F. /. N. 
SICVLVS a. sempronivs /. f. /. n. 
atratInvs CCLVI. m. minvcivs /. f. /. n- 
avgvrInvs A. POSTVMIVS P* F. /. N. 
ALBVS CCLVII; T> VERGINIVS T. F. /. N. 

TRICOSTVS A. POSTVMIVS P. F. /. N. ALBVS 

Qvl IN HOC HONORE 

REGILLENSIS APPELLAT. EST 

DICTATOR 

REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. ECb 

T. AEBVTIVS T. F. /. N. 
HELVA. A. POSTVMIVS P. F. /. N. ALBVS 
REGILLENSIS DICT. PRlM. 
DE LATlNEIS 
///// /// ////////// M. CLAVDIVS AP. F. /. N i cclV1ii . P> SERVIlIVS P. f. /.' N. 

sabInvs regillens. prIscvs A. VERGINIVS A. F. /. N* C CLIX T# Vet VRIVS /. F. /. N^ 

TRICOST. CAELIMONTAN. GEAIINVS CICVRlNVS SECESSIO PLEBIS IN MONTEM SACRVM. H ANNf. AB VRB. C O N D. M'. VALERIVS VOLVSI F. VOLVSVS 

QVI IN HOC HONORE 

MAXIMVS APPELLATVS EST 

DICATOR 

SEDITIONIS SEDAND. ET R. G- C. 
MAG. EQj 

Qj SERvlLIVS P. F. /.N. 

prIscvs m'. valerivs volvsi f. VOLVSTS 

MAXIMVS DICT. 
DE SABlNEIS 

/// //// /////////////// sp. cassivs /• f. /• n. 

yiscellInvs 

II. POSTVMVS COMINIVS /• F- 
CCLX. AVRVNCVS 

II. LVSTRVM FECERVNT VII. TRIBVNI PLEBIS PrImvM CREARI COEPTI. 

P. MINVCIVS /. F. /. N. t. geganivs /. f. /• n 
macerInvs CCLXI. avgvrInvs a. sempronivs /. f. /. n. 

atratInvs cclxii. 

" • II. M. MINVCIVS /. F. /, N. 

avgvrInvs 

II. I Cb SVLPICIVS /. F~. I. if. 

CAMERIN. CORNVTVS CCLXIII. C. IVLIVS L. F. /. N. 
IVLVS CCLXIIII. SP. LARTIVS /. F. /. N. 

FLAVVS 
II. 

P. PINARIVS /. F. /. N. 

mamercIn. RVFV& ANN. AB VRE. COND. J S SP. NAVTIVS SP. F. /. N. 
RVTILVS. CCLXV. SEX. FVRIVS /. F. /. N. 

medvlIn. FVSVS. C« ACQJTLLIVS /. F./. N. 
TVSCVS. CCLXVI. T. SldNIVS /• F. /. N. 

sabInvs. f. SICINIVS /. F. /.N. SABlNVS 
COS. 
DE VOLSCEIS 

/// //// //////// C. AQVILLIVS /i F. /. N. TVSCVS 
COS. OVANS 
DE HERNICEIS. 

//// //// lllllllll SPl CASSIVS /. F. /. N. 

VICELLlNVS CCLXVII» 

III. PROCVLVS VERGINIVS 
TRICOSTVS RYTILVS. LEX AGRARIA PRlMA^ SP. CASSIVS /. F. /. N. vicellInvs 

II. COS. III. 

DE VOLSCEIS ET HERNICEIS 

/// ////// IVN. Qi FABIVS K. F. /. N» 

vIbvlanvs. SfiR. CORNELIVS L. F. /. N.' 
CCLXVIII. MALVGINENSIS. t» AIMILIVS MAM. F. /. N. 

mamercInvs. cclxix. k. fabivs k. f. /. n. 
vIbvlanvs. \6 i . ". ■ ANN. AB VRB. COND. m. fabivs k. f. /. n, 
vIbvlanvs. CCLXX. 1. VALERIVS VOLVSI, F. 
POTITVS VOLVSVS. C. IVLIVS C. F. L. N. 

lyLVS. Qj FABIVS K. F./. N* 
CCLXXI. vIbvlanvs. 

?I. k. fabivs k. f. /. n. 

vIbvlanvs 

II. CCLXXIIi SP. FVRIVS /. F. N, 
FVSVS. CN. MANLIVS P. F. /. N. 

VVLSO CINCINNATVS 

IN PROELIO OCCISVS E ST. CCLXXIII. m. fabivs k. f. /. n. 
vIbvlanvs 

II. k. fabivs k. f. /. n. 
vIbvlanvs 

' III. CCLXXIIII. T. VERGINIVS T. F. T.N» 
TRICOST. RVTILVS. l. aimilivs mam. f./. n. 
mamercInvs 
II. 1 O.CERVILIVS /. F. /. N. 
CCLXXV. STRVCTVS AHALA 

IN MAG. M. E. IN EIVS L. F. E. C. CORNELIVS /. F. /. N. 
LENTVL. ESQVILlNVS. C. HORATIVS M. F. /. N. 
PVLVILLVS. CCLXXVI. Tv MENEMVS AGrIPP.AE F. 
C. N. LANATVS. A. VERGINlVS T. F. T. N. 
TRICOST. RVtlLVS. CCLXXVII. SP, SERVlLlVS /. F. A. NJ 
STRVCTVS, — ANN. AB VRB. COND, *7 P. VALERIVS P. F. VOLVSI C. NAVTIVS SP. F. SP. N. 

rvtilVs N. POPLICOLA P. VALERIVS P. F. VOLVSI N. POPLICOLA 

cos. 

DE VEIENTIBVS SAbLveTSQVE 

K. MAl L. 'FVRIVS /. F'. /. N. 

medvllIn. FVSVS. CCLXXlx. A*MANLIV$ CN. F. P. N. 
VVLSO CINCINNATi LVSTRVM FECERVNT IIX. A. MANLIVS CN. F. P. N'. VVLSO 
CINCINNATVS COS. 
OVANS DE VEIENTIBVS 

Idibvs MART. JU AlMlLIVS MAM. F. / . N. VOPlsCVS IVLIVS C.F.L.N. 

mamercInvs Ccxxc. ivlvs 

III. t, FVRIVS / . F. / N. 

medvlIn. fvsv" ccxxci. L. PINARIVS P. F. /. N. 

mamercIn. RVFVS. t. O^vtNCTIVS /: F. /. N. - AP. clavdivs m.f.ap.n 

t CCXXCIIt t 

BARBAT. CAPITOLlN. SABlNVS REGILLENS. X. VALERIVS VOLVSl F; 
POTITVS VOLVSVS 

ii. tt. AIMILIVS L.Fi MAM. N 

ccxxoii. mamercInvs. iS A N N. AB V R B . C O N D. A. VERGINIVS A. F. A. N. T. NVMICIVS /. F. /. N» 

TRICOST. CELIMONTAN. PrIsCVS T. QVINCTIVS /. F. /. N. 

BARBAT. CAPITOlIn. 

II. Q, SERvIlIVS Q. F. P. N. 

ccxxcv. prIscvs strvctvs T. QVINCTIVS /. F. /. N. BARBATVS 

• capitqlInvs COS. II. 

DE VOLSCEIS ANTIATIBVS 
///" //// ////// ti. aimilivs l. f. mam. n. q- fabivs m. f. k. n. 

mamercInvs ccxxcvi. vIbvlanvs 

II. SP. POSTVMIVS A. F. P. N. Q. SERvIlIVS Q^ F. Pi N. 

ALBVS REGILLENS. CCXXCVII. PRlsCVS STRVCTVS 

II. Qj FABIVS M. 'f. K. N. T. QViNCTIVS /. F. /. N. 

vIbvlanvs ccxxciix. barbat. capitolIn. 

II. III. LVSTRVM FECERVNT IX A POSTVMIVS A. F. P. n. 
ALBVS REGILLENS. p. servIlivs sp. f. p. n. 

prIscvs 

in mag. mortvvs est CCXXCIX. ccxc. sp. fvrivs /. f. /. n. 
medvllIn. fvsvs L. AEBVTIVS T. F. T. N. 

HELVA 
IN MAG. MORTVVS EST 19 ANN. AB V R B. C O N D. ivcretivs t. f. t. 
tricipitInvs CCXCI. T. VETVRIVS T. F. P. N, 
GEMINVS CICVKIx. L. LVCRETIVS T. F. T. N. TRICIPItI.V, 

COS. 

DE VOLSCEIS ET AEQJ^EIS 

/// Illllllh T. VETVRIVS T. F. p. N. GElilNVS 
c. cvrIx. COS. OVWS 

DE VOLSCEIS ET AQ_VEIS ///// /////// p. volvmnivs m. f. m. n. 
amintIn. gallvs P. VALERIVS P. F. VOLVSI. 

N. POPLICOLA II. 
INMA.M. EiIN EIVS. L.F.E. L. Q_VINCTIVS L. F. L. Ni 

CINCINNATVS Qj FABIVS M. V. K. Ni 

vIb VLANVS 

•III* CCXCII. SER. SVLPICIVS SER.P. F.N. 

camerIx. CORNVTVS C. CLAVDIVS M. F. AP. N» 
CCXCIII. sabInvs REGILLENS. CCXCIIII. Ll CORNELIVS SER.F. L;N. 
MALVGINENS. COSSVS. IVSTRVM FECERVNT X. L. CORNELIVS SER. F. L. N, MALVGINEN. 
COSSVS. COS. 
DE VOLSCEIS ANTIATIBVS 
IIII Idvs MAI. izo ANN. AB VRB. COND. C. NAVTIVS SP. F. SP. N. 
RVTILVS 
II. t. MINVCIVS / . F. / . N. 

ccxcv. AvgvrInvs 

COACT. A DICT. ABDlc. I. QVINCTIVS 1. F; L. N. 
CINCINNATVS 
DICTATOR 

REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. EQ_. 

1. TARQVITIVS L. F. /. N. 
FLACCVS ti QjflNCTIVS 1. F. L. N. CINCINNAT, 

DICT. 

DE AEQVEIS 

Idibvs SEPTEMBR. t. HORATIVS M. F. M; N; Qj MINVCIVS /. F; /. N. 

PVLVILLVS AVGVRlNVS x. trIbvni plebis factI M. YALERIVSM.F. VOLVSI 
N. MAXVMVS CCXCVII. SP. VERGINIVS A. F. A. N, 
TRICOST. CAELIMONTANw lvdi saecvlares 
prImI . T. ROMtLlVS T. F. T. N. 
ROCVS VATICANVS C. VETVRIVS T. F. /. NV 
CCXCVIII. T ' 

GEMINVS CICVRlNVS ANN. AB V R B. COND. 21 Si». TARPEIVS M. F. M. N. 
MONTAN. CAPITOLlX. 


A. HATERIVS /. F. /. N. 
CCXCIX. 

FONTINALIS 


SEX. QVTNCTTLIVS SEX. F. 


P. HORATIVS /. F. /. N. 


P. NEPOS 


CCC. TERGEMINVS 


IN MAG. MORTVVS EST. 
P. SESTIVS Q^ F. vIbI. N. 

capitolInvs 


T. MENENIVS T. F. AGRIP. 
CCCI ' N. LANATVS 


9 

AP. CI.AVDIVS AP. F. M. N. 


T. GENVCIVS L. F. L. N. 
CCCII. t 

avgv^Invs 


crassIn. REGILLENS. 

• 


AbdIcarvnt VI DESIGNARENTVR EX PATRVM ORDINtf 


decemvirI consvlari potestate legvm 


FERENDARVM CAVSSA 


AP. CLAVDIVS AP. F. M. Ni 


*f>. POSTVMIVS A. F. P. N. 


crassIn. regillens: 


ALBVS REGILLENS. 


$1 GENVCIVS L. F. Li Ni 


SER. SVLPICIVS SER.F.P.N. 


avgvrInvs 


camekInvs 


SP. VETVRIVS sp. f. p. N. 


P. SESTIVS Q_. F. vlBI N- 


CRASSVS CICVRI*. 


EOD. ANN. CAPITOlInVS 


C; IVLIVS C. F. Li N. 


T. ROMILIVS T. F. T. N. 


IVLVS 


ROCVS VATICAN. 


A. MANLIVS CN. F. P. N. 


p. HORATIVS /. F. /. N. 


VVLSO • 


TERGEMINVS. C j « I ANN. AB VRB. C O N D. AP. CLAVDtVS AP. F. M. N. 


Q_- 


FABIVS M. F. 


K. 


N. 


crassLm. regillens. 
vIbvlanvs 


II. 


M. CORNELIVS SER. F.L.N. 


M'. 


RABVLEIVS /. 


F. 


u 


MALVGINENS. 
NEPOS 


I. MINVCIVS /. F. /. N. 


CCCIII. Qj 


POFTELIVS /. 


F. 


l. 


avgvrInvs 
NEPOS 


| T. ANTONIVS /. F. /. N. 


K. 


dvIlivs /. 


F. 


u 


MERENDA 
NEP05 


M. SERGIVS /. F. /» 


SP. 


OPPIVS /. F. 


/• 


N. 


NEPOS 


• 


CORNICEN. 


AP. CLAVDTVS APj F. M. N. 


«L- 


FABIVS M. F. 


K. 


N. 


CRASSLv. REGILLENS. 
vIbvlanvs 


III. 
II. M. CORNELIVS SER.F.L.N. 
MALVGINENS. - ; 
II. 
L. MINVCIVS /. F. /. N. 
AVGVjvlNVS 

II. 

T. ANTONIVS /. Fi /. N. 

MERENDA 

II. 

M. SERGIVS /. F. 7, 

NEPOS M'. RABVLEIVS /. F. /. 
NEPOS 
II. 
Q. POETELIVS /. F. /' 
CCCIIIt. NFPOS 

II. 
K. DVlLIVS /. F. /. 
NEPOS 
II. 
SP« OPPIVS /. F. /. N. 

CORNICEN. 
II. SECESSIONE PLEBIS IN AVENtI.NVM FACTA 
OB FACINVS AP. CLAVdI CRASsLsi 

COACTI ABDlcARVNT 
IN EORVM LOCVM FACtI SVNT COSS. ANN. AB VRB. COND. 2 3 I. VALERIVS P. F, P. N. 
POPLICOLA POTlTVS EOD. AN. M. HORATIVS M. F. M. N. 
BARBATVS L. VALERIVS P. F. P. N. POPLICOLA 

potItvs COS. 

DE AEQJ^ElS 
Idibvs SEXTIL. M. HORATIVS M. F. M. N. 


BARBATVS 
COS. 


de sabIneis 
VII 


KAL. SEPTEMBR. 


prImI ivssv 


POPVLI INVITO SENATV 


TRIVMPHARVNT 
LAR. HERmInIVS T. F. /. N» 

aqvilInvS 


CCCV. 


T. VERGINIVS T. F. /1 N. 
TRICOST. CAELIMONTAN. 


m. geganivs m. f. /. n. 
macerInvs • 


cccvr. 


CT IVLIVS C. F. C. N. 
IVLVS 


• 

T. QVINCTIVS /. F. /. N. 
BARBAT. CAPITOtlN. 


CCCVII. 


agrippa fvrivs /. f./. n. 
medvlIn. fvsvs 


IIII. 
f 


m. genvcivs l. f. l. n. 
avgvrInvs 


CCCVIII. 


C. CVRTIVS /. F. /. N. 
PHILO H ANN. AB VRB. COND. trIbvni mIlitvm consvlari 

FOTESTATE PRlMVM CREARI 
C OE P T I a. sempronivs a. f. /. n. 
atratInvs T. CLOELIVS /. F. /. .N. 
SICVLVS CCCIX. trIb. mIlit. L. ATILIVS /. F. /. N. 
LONGVS .vlTIO FACtI ABDICARtNT 

IN EORVM LOCVM FACTl SVNT 

COSS. L. PAPlRIVS /. F. /. N. 
MVG-ILLANVS EOD. AN. l. semp-ronivs a. f. /. n. 
atratInvs m. geganivs m. f. /. n. 

macerLnvs 

II T. QVINCTIVS /. F. /. K. 
CCCX. BARBAT. CAPITOLlN. 

V. L. PAplRIVS /. F. /. tjl 
MYGILLANVS CENS. PR. 

LVSTR.FEC. 
XI. t. SEMPRONIVS A. F. /. N, 

• atratInvs M. GEGANIVS M. F. /. N. MACBRXnvS 
COS. II. DE VOLSCEIS 
NONIS SEPTEMBR^ A N N. AB VRB. COND. 2 5 M. FABIVS Q_. F « M « N » 


CCCXI. 


POSTVM. AEBVTIVS /. F. /. 
vIbvlanvs 


N. HELVA CORNICEN 
C. FVRIVS /. F. /. N. 
PACILVS FVSVS 


CCCXII. 


m'. papIrivs /. F . /. -N. 

CRASSVS 
procvl. geganivs /. f. 
macerInvs 


CCCXIII. 


L. MENENIVS T.F. AGRIP.N. 
LANATVS 
T. QJINCTIVS /. F. /. N. 
AGRIPPA MENENIVS T. F„ 
BARBAT. CAPITOlIn. 


cccxlni. 


AGRIP. N. LANATVS 
VI. 
L. Q_V 


[NCTIVS L. F. 

ClNClNNATVS 


L. N. 
DICTAT. II. 
m 


REGNI opprimendi et 
• ■" - 


SEDIT. SEDAND. CAVSSA 
MAG. EQ_. 
-.- 
c. servIlivs /. F 


. /. H| 
STRVCTVS AHALA 
MAM. AIMILIVS M. F. /. N* 


1 


mamercInvs 
t. QJVINCTIVS L. F. L. N. 

ClNClNNATVS 


cccxv. 


trIb* mIlit. 
z. ivlivs vopIsci f; C;Ni 
tVLVS 
i 
M- GEGANIVS M. F.. /. Ni 
t, 'SERGIVS C. F^ C^ Ni 
macerI;>ivs 


CCCXVI^ 


QVI IN HOC HONORE 
iii. 
fIdbnas appellatys est 

D =te= \6 ANN. AB VRB. COND. mam. aimilivs m. f. /. n. 
mamercInvs 

DICTAT, 

reI gervndae cavssa 

MAG. EQj 

L. QVlNCTIVS L. F. L. N. 
CINCINNATVS MAM. AIMILIVS M. F. /. N. MAMERcIn. 
/ DICT. 

DE VEIENTIBVS FALLSCEIS 

ET FIDENATIBVS 

Idibvs SEPTEMBR. 

M. CORNBLIVS M. F.SERiN. CCCXVII . L * ^AP^R^VS M*. F. /. N. 
MALVGINENSIS CRASSVS C. IVLIVS C. F. C. -Hi 

IVLVS 

II. CCCXIIX. L. VERGINIVS /. F. /. N. 
TRICOSTVS Q_. SERvlLIVS P. F. SP. N. PRlsCVS 
QVI IN HOC HONORE 

fIdenas APPELLATVS ESf DICTAT. REl GERVNDAE CAVSSA MAG. EQ_. 

P05TVMVS AEBVTIVS /• F. /. N« 
HELVA CORNICEN. C^ FVRlVS /." F; /," Kr. CENS^ M. GEGANIVS $f. F. /. N. 

PACILVS FVSVS LVSTR. SEC. MACERlNVS 

XII.' • A N N. A £ V R B. COND, 27 J C. IVLIVS C. F. C. N. 

IVLVS 

III. L. VERGINIVS /. F. /. N. 

cccxlx. tricosivs 

II. DICT. II. MAG. EQj mam. aimilivs" m. f. /. n. 
mamercInvs reI gervndae cavssa A. POSTVMIVS /. r. /. N. 

tv b s at V S m. fabivs q_. f. m. n. 

vIbvlanvs". M. FOSLIVS /. F. /. N. 
FLACCINATOR tccxx. trIb; mIlit, L. SERGIVS C F. C. Nl 

fIdenas t'. PlNARlVS L. Fi Pl N. 

macerInvs RVFVS l. fvrivs sp.. f. /; n. 
medvllInvs CCCXXIi trIb 4 mIlil sp'. postvmivs sp. f. a. n» 
albvs regillens» T. Q_VlNCTIVS L. F. L» N. 
PENNVS CINCINNAT. CCCXXII» C. IVLIVS /. F. /. N. 
MENTO D 2 aS — ANN. AB VRB. CONfi. DICTAT. a. postvmivs /. f. /. n. 
tvbertvs 

reI gervndae cavssa MAG. EQ_. x. ivlivs vopIsci F. C N. 

IVLVS A. POSTVMIVS /. F. /. N. TVBERTVS 
DICT. 
DE AEQVEIS ET VOLSCEfS 
/// //// ////// X. PAPlRIVS »'. F. /. N. X. IVLIVS VOPlsCI F. C. N. 

CRASSVS CCCXXIII.' IVLVS 

II. X- 


sergivs c. f. c. n. 
fIdenas 


CCCXXIIII. 


HOSTVS LVCRETIVS M. F. 
T. N. TRICIPirlNVS 
ii. 


T. 


QVINCTIVS 


X. F* X 


.' N. 


/ 


. CORNELIVS M. F. SER. 
PENNVS CINCINNAT. 


cccsxv. 


N. COSSVS 
II. 
—* 


A. CORNEXIVS M< F. SER, 


N. COSSVS 
DE 


GOS. 
VEIENTIBVS 
ISQVE 


spolia opIma retvlit. 


DVCE 


HOSTIVM LARTE 


TOLVMN^O' 


RECE 


AD 


fIdenas INTERFECTO. 


C. 


servIlivs / 


. F. /. 


N. 
X. PAPlRIVS /. F^ /. N^ 1 
AHAL A 


CCCXXVI. 


MVGILLANVS 
II. ANN. 2p AB VRB. C OND. TR. T. QVINGTIVS L. F. L. N. 
PENNVS CINCINNAT. 

M. POSTVMIVS A. PyA«Nt 
ALBVS REGlLLENS. CCCXXVII. C. FVRIVS /. F. /. N. 
PACILVS FVSVS 

A. cornelivsm. f. ser.n. 
cossvs^ mIl mam. aimilivs m. f. /. n, 
mAmercInvs 

DICT. III. 

reI gerendai cavssa 

MAG. EQ^. 

V. CORNELIVS M^ F. SER. N. 
COSSVS MAM. AIMILIVS M. F. /. N. MAMERClN, 
II. DICT. III. 
DE VEIENTIBVS FiDE N AT IBVS TR. TR. a. sempronivs l. f. a.n, 
atratInvs 

L. QVINCTIVS L. F. L. Ni 
CINCINNATVS lli AP. CLAVDIVS AP. F. AP. N. 
CRASslN. REGILI.ENS. 

L. SERGIVS C. F. C. N. 
fIdenas II. 

j- ///////// n f. /. n. 
///////// 

c.s empronivs a. f. a.n. 
atratInvs /// //// ///// L. FVRIVS SP. F. /. N. 

medvllInvs II. 
cccxxnx. - M | L# 

L. HORATlVS M. F. M. N. 
BARBATVS SP. NAVTIVS SP. F. SP. N. 
RVTILVS 

SEX. IVLIVS /. F. /. N. 
IVLVS 

n iiiiiin /. f. /. N . 
Jlllllll 

Q_. FABIVS Qj F.' M. N. 

vIbvlanvs CCCXXIX. CENS. 

LVST. FEC. 
XIII. 

cccxxx; mIl D 3 ii II. ■ iii \ A 36 A N N. A B V R B . COND. TR. l. manlivs a. f. cn. n. 
vvlso capitolIn. 

L. PAPlRIVS L. F. /. N. 

MVGILLANVS CCCXXXI. L. SERvlLIVS /'. F. /. N. 
STRVCTVS 

Q_ ANTONIVS T. F. /. N. 
MERENDA mIl. T. QVINCTIVS T. F. /. N. N. FABIVS Q_. F. M. N. 

^- ' CCCXXXII 

CAPITOlI.N'. barbatvs vIbvlanvs n. fabivs q_. f. m. n. vIbvlanvs 
cos. 

OVANS DE AEQVEIS 

/// //// ///// TR. T. QVTNCTIVS L. F. L. N. 
* PENNVS CINCINNATVS II. 

L. FVRIVS SP. F. /. N. 

medvllI.vvs III. CCCXXXIII. m. manlivs a. f.cn.n. 
vvls-o capitolIn*. 

a.sfmpronivs l.f.a.n. 
atratInvs II. mIl, TR. agrip.menenivs t.f. ag. 
n. lanatvs 

p. lvcretivs hostl f.m. 
n. tricipitInvs CCCXXXIV. SP.NAVTIVS SP. F. SP. N. 
RVTILVS 

c. servIlivs q_. f. c.n. 

AXILLA M II, M. papIrivs l. f. /. N. 

MVGILLANVS c. servIlivs l. F. /. N. 

AXILLA II. CCCXXXV. trIb. m I lit. I. SERGIVS C. F. C N. 

fIdenas III. ANN. AB V R B. COND. 31 q_., servIlivs p. f. sp. n. 
prIscvs fId,enas DICT. II. reI gervndae cavssa MAG. EQ_ c servIlivs q_ f. c. n. 

AXILLA 1. 'pAPIRIVS M'. F. /. N. CENS. /. /////////. F ./. n!! 

CRASSVS LVST. FEC. 

xnn. //////// ?. LVCRETIVS HOSTl F. M. 
N. TRICIPITl.N. II. 

TR. 

AGRIP. MENENIVS T.F.AG. 
n'. LANATVS II. CCCXXXVI. L. SERvlLIVS /. F./. N. 
STRVCTVS II. 

SP. vfItvrivs sp. f.sp.n. 

CRAS. dcVRlN. mIl. A. SEMPRONIVS L. F. A. N. M. PApIrivS L. F. /. N. 
ATRATlN. III. MVGILLAN. II. 

TR. cccxxxvn. 

Q_. FABIVS Q_ F. M. N. SP. NAVTIVS SP. F. SP. N. 

vIbvlanvs rvtilvs II. mIl, P. CORNELIVS /* F. P. N. /. QVINCTIVS /. F. /. N. 
COSSVS CINCINNATVS 

TR. cccxxxnx. M J L( 

C.VALERIVS L.F.VOLVSI N. N. FABIVS Q_ F. M. tli 

poxlrvs volvsvs vIbvlanvs Qj FABIVS Q_. F. M. N. CN. C6RNELIVS M. F.L.N. 

' yIbvlanvs ii. cossvs 

TR, cccxxxix. mIl. 

P. POSTVMIVS A. F. A. N. L. VALERIVS L. F. P. N, 

albIn. regillens. potItvs» 

in mag. occisvs est !. '-"■ 

| 1% ANN. AB VRB. COND. M. CORNELIVS /. F. /. N. 
COSSVS CCCXL. l. fvrivs l. f. sp. n. 
medvllInvs I-IIIUIII /■ F. /• N. CENS. /•//////////. F./.N. 

LVST. FEC. 

////////; xv. i ni i ni Q,. FABIVS M. F. Q... N. 
AMBVSTVS CCCXLL C. FVRIVS C. F. /. N. 
PACILVS Bh PApIrIVS L. F. /. N. CCCXLII ' SP ' NAVTIVS SP. F. SP. N. 

MVGILLANYS RVTILVS m'. aimilivs mam. f.m.n. c.yalerivs l. f.volvsI n. 

macerInvs potItvs volvsys C. VAI.ERIVS L. F. VOLVsI N. POTlrv« 
volvsvs COS. 

OYANS DE AEQJEIS 

/// II II III III CN; CORNELIVS A. t. M. N« t. FVRIVS t. F. SP, I», 

COSSVS CCCXLIIII. medvllInvs 

II. C. IVLIVS L. F. VOPlSCI N. 
IVLVS CN. CORNELIVS A. F. M.N. CCCXLVi 

COSSVS 

C. SERvlLIVS P. F. Qj n7 
AHALA TRljB. MltlT; ANN. AE VRB. C O N D. 33 P. CORNELIVS M. F. L. N. 
RVTILVS COSSVS 

DICTAT. 

REl GERVNDAE CAVSSA 

MAG. BCL; 

c. servIlivs P. F. Q_. N. 

AHALA TR. c. valerivs l.f. volvsi. 
n. potitvs volvsvs ii. 

l. fvrivs l. f. sp. n. 
medvllInvs P. CORNELIVS M. F. L. N. 
RVTILVS COSSVS 

TR. 

CN.CORNELIVS L. F.SER. 
N. COSSVS C IVLIVS L. F. VOPISCI N. 
IVLVS II. -,0" T. QVINCTIVS f. F.T. Ni 
CAiUTOClN. BARBAT. Q. QVINCTIVS I.. F.L.N. 
CINCINNATVS P.CORNELIVS M. F. M. N. 
MALVGINENSIS 

TR. CN. CORNELIVS A. F.M. N. 
COSSVS II. 

K. FABIVS M. F. Qj Ni 
AMBVSTVS CCCXLVI. CCCXLVII. CCCXLIIX. CCCXLIX. c. servIlivs p. f. q_. n. 

AHALA II. 

N. FABIVS Q^. F. M. N. 
VlBVLANVS II. mIl L. VALERIVS L. L. P. N. 

potItvs II. 

N. FABIVS M. F. Qj N. 
AMBVSTVS mIl. M . AIMILIVS MAM. Fi M. 

n. mamercInvs 

L. FVRIVS L. F. SP. N. j-T- 

medvllInvs II. * 

A. MANLIVS A. F. F.CN. N« 

VVLSO capitolIn. SP. NAVTIVS SP. F. SP. N. 
RVTILVS III. 

C.VALERIVS L.F.VOLVSI. J^Ti 

n. potIt.volvs. tll. 

M'i SERGIVS L. F. Li N. 

fIdenas ' 34 Ann. ab vrb. c o n d. m'. aimilivs mam. f. M.N. 
mamercIn. II. 
• k M. FVRIVS /. F. /. N. 
FVSVS 


AP.CLAVDIVS ap.f. ap.n. 
TR. crassIn. regillens. 


CCCL. 


I. IVLIVS C. F. C. N. T 

IVLVS MlL 


'M. QVINCTIVS SEX.F.SEX. 

N. VARVS 
L. VALERIVS L. F. p. N. 

potItvs III. 


M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLV* 


CENS. 
LVST. FEC. 


M. POSTVMIVS A. F. A. N. 

albInvs REGILLENS. XYI. C. SERvIlIVS P. F. Qj n. 
AHALA III. 

Q_- servIlivs Q_. F.PiN. 
TR. prIscvs fIoenas 

X. VERGINIVS /. F. /. N. 
TRICOST. CAELIMONT. X. VALERIVS l. f. p. n. 
potItys iiii. 

m. fvrivs /. f. /. n. 
TR. camillvs CCCLI. CCCLII. Qj SVLPlCIVS SER. F. SER. 

N. camerI.v. CORNVT. A. MANIIVS A. F. CN. N. T 

vvlso capitolIn. ii. MIL M . SERGIVS L. F. L. N. 
FIDENAS I I. L.IVLIVS L. F. VOpIsd. N. 
IVLVS 

m'. aimilivs mam.f.m.n. 

mamerc!n."iii. mIl, 

CN. 


CORNELIVS l. F. SER. 
N. COSSVS II. 
K. FABIVS M. F. Q^ N: 
AMBVStVS ll. 
p. licinivs /. f. /. n* 
calvvsprIm.e plebe 
p. maelivs sp. f. c. n. 
capitolInvs 


TR. 


P. 


MAENIVS /. F. /. 
NEPOS 


CCCLIII. 


SP. FVRIVS L. F. SP. N. T 

medvllInvs MIL. 
11 


TITINIVS /. F. /. 
NEPOS 
i.pvblIlivs. l. f. voler. 
n. philo "wlscvs ANN. 


A B V RB. 


C OND. 


V> 
M. POMPONIVS /. F. /. 
NEPOS 
l. atIlivs k. f. k^ n. 

LONGVS 
TR. 


c. dvIlivs /. F. /. 

NE - POS 

CN. GENVCIVS /. F. /. 

NEPOS 

L. VAIERIVS L. F. P. N. 

potItvs V 


CCCLIIII. 


m. vetvrivs ti. f. sp.n. ' 
crassvs cIcvrLv. mIl. 

volero pvblllivs p. f. 
voler. n. philo 

l. fvrivs l. f. sp. n. 
medvllInvs III 
TR. 


M. VALERIVS M.. F. M*. N. 
MAXIMVS 

Q. SERvIlIVS Q. f. p. n. 

prIscvs fIdenas II 

/• ////// /• F. /. N. 
1 11 1 II 

L.IVLIVS L. F.VOPlscI NJ 
IVLVS II. 


CCCLV. 

CENS. 

LVSTR.FEC. 
XVII. 


M. FVRIVS /. F . /. N. , 

camillvs ii MlL» 

Q_. SVLPICIVS SER. F. SER. 

n. camerIn - . CORNVT. II 

/• ////// /• F- /• N- 
1111111 

l; fvrivs l. f. sp. n. 
medvllIn. iiii. 
TR. 


l. sergivs l. f. c n. 

fIdenas 

p. cornelivs m. f. m. n. 

malvginens. ii. 


CCCLVIi 


A. POSTVMIVS /. F. /. N. 

aleIn. regillens. MlL. 

A. MANLIVS A. F. CN. N. 

yvLso capitolIn. iii. 


P. LICINIVS P. F. /. N." 

CALVVS 
CN. GENVCIVS /. F. /. 
L. TITINIVS /. F. /. 
NEPOS II. 
TR. 


NEPOS II. 
IN PROELIO OCCISVS EST 

L. atIlivs k. f. k. n, 

LONGVS II. 


CCCLVtl. 


P. MAELIVS SP. F. C. N. ^Il. 

capixolIn. h 
p. maenivs /. f. /. 

NEPOS II 


V 


£ 2 

3 6 A N N. AB VRB. COND. M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS DICTAT. reI gervndae CAVSSA MAG. EQj. 

p. cornelivs /. f. /. n. 
scIpio VEII CAPTI M. FVRIVS /. F. /. N. CAMILLVS 
DICT. 
DE VEIENTIBVS 

//// llllll lllllllll T?. CORNELIVS /. F. /. N. 
COSSVS M. VALERIVS M. F. M . N. 
TR CCCLVIII. 

*■ «&■• MAXIMVS II M. FERIVS L. F. SP. N- 

medvllInvs V. M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS III 

C. AIMILIVS /. F. /. N. 

TR. mamercInvs 

SP. POSTVMIVS /. F. /. N. 

albIn. REGILLENS. L. LVCRETIVS./. F. /. 8$ 
FLAVVS CCCLIX. cccrx. mIl, P. CORNfiLIVS /. F. /. N. 

scIpio 

k. fabivs m. f. q. n. 
ambvstvs iii 

Q. SERvlLIVS Qj F.P. N. 

prIscvs fIdenas III l. FVRIVS L. F. SP. N. 

- medVllIn. VI 

I; VALERIVS L. F. L. N. » 

potItvs poplicola MIL. 

P. CORNELIVS / i F. /. N. 

scIpio ii SER. SVLPICIVS SER. Fj 
SER. N. CAMERlNVS 

37 


AN N. A B V R B. 


C O N I D. 
L. VALERIVS L. F. L. N. 


M. MANLIVS A. F. A 


N. 
CCCLXI. 


capitolLmvs 


potItvs poplicola 
C. IVLIVS L. F.VOPls.N. 

CENS. 
IVLVS 

LVSTR.FEC. 

XVIII. 
INMAG.M.F.IN EIVSL.F.E. 

V 


L. PAplRIVS /. F. /. 
CVRSOR 


N. 
M. CORNELIVS M. F. M. N, 
MALVGINENSIS 
L. VALERIVS L. F. L. N 


potItvs 


POPLICOLA COS 
D E A E Q_V E I S 
/// IIJII llllll 


111 


M. MANLIVS A. F. A. N. 


capitoiIn, 


• l 
*' COS. 
OVANS DE AEQJ 


EIS 


1 
III llll llllll 


t» LVCRETTVS /i F. /. N. 


SER. SVLPICIVS SER.F. 


SER. 
FL AVVS 


N. CAMErLmVS 


^,„ M. aimilivs.m'. f. MAM. 

TR " N. MAMERcInVS. CCCLXII. 


I. FVRfvs I. F. SP. 

medvllInvs VII 


N ' mIl. 
AGRIPPA FVRIVS AGRIP. 


C. AIMILIVS /. F. /. 


N. 
F» SP. N. FVSVS 


mamercInvs h 


BELLVM OALLICVM 


SENONICVM 


E 3 \ 58 ANN. AB VRB. COND. TR. Qi FABIVS M. F. M. N. 
AMBVSTVS 

K. FABIVS M. F. M. N. 
AMBVSTVS Qj SVLPICIVS /. F. /. N. 
LONGVS 

Oj servIlivs Q. F. P. N. - 
ccclxiii. jrIscvs fIdenas ir MIL C FABIVS M. F. Mi N. 
AM8VSTVS SER. CORNELIVS M. F.M.N. 
MALYGINENSIS ROMA CAPTA 

M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS 
DICT. II 

reI pvbl. constit. cavssa 

MAG. EQj 

l. VALERIVS t. F. L. N. 

potItvs POPLICOLA M. FVRIVS /. F. /. N. CAMULVS 
II DICT. II 

DE GALLEIS SENONIBVS 
Idibvs FEBRVAR. CCCLXIIII. 

HOC ANNO 
DICTATOR ET MAGISTER EQVITVM MAGISTRATj 
'£X S. C. CONTINYARVNT. REl PVBLIC. CONSTIT. 

CAVSSA M^ FVRIVS /. F. /. N. CAMILLVS 
III DICT. II 
DE VOLSCEIS AEQVEIS ET ETRVSCEIS 

/// ///-// ////////// AN N- AB VRB. COND, 39 L. VALERIVS L. F. L. N. 
potIt. POPLICOlA II. 

P. CORNELIVS /. F. /. N. 
T R . N E P o s 

l. AIMILIVS L. F. /. N, 

mamercInvs CCCLXV. L.VERGINIVS /. F. /. N. 
f RICOSTVS 

a. manlivs a. f. a. n. 
capitolInvs. 

l. postvmivs /. f. /. n» 

albIn. REGIILENS. mIl, M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMlLLVS 
DICT. III 

REl GERVNDAE CAVSSA 

MAG. EQ^ 

e. servIlivs c. f. c. n. AHALA T.^QVINCTIVS T. F.L. N. 
CINCINNATVS 

L. IVLIVS L. F. L. N» 
TR. IVLVS 

l.lvcretivsp. f. hostI. 
n. tricipitInvs t. papIrivs /. f;. /. n. 

CVliSOK. 
L. AIMILIVS L. F. /. N. 

mamercIn. II. 

L. VALERIVS L. F. I. Ni 

potItJpoplicola III. ccclxvl m!l< TR. CCCLXVII. Qi ssrvIlivs q_. f. p. N. 
prIscvs fIdenas V. 

L. aqvIllivs / . f. /. n. 

CORVVS 

SER. SVLPICIVS /. F. / . N. 
RVFVS c sergivs /. f. /. n. 
fIdenas 

l menenivs /. f. /. n. 

lanatvs mIl. 

C. CORNELIVS /. F. /. 
NEPOS /. /////'/// /• F. /. N. CENS: /. JHJJIIII /. F. /. N. 

1 LVST. non 

1111111 FEC. 1 I I I I I I <p ANN. AB VRE. COND. Mi FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS IIII. 

Q^ servIlivs Q_. F.P.N. 
TR« prIscvs fIdenas vi. ccclxiIx. 

L. HORATIVS /. F. /. N. 
PVLVILLVS A. MANLIVS A. F. A. Ni 

capitolInvs II. 

P. CORNELIVS /. F. /. 
TR« NEPOS II. CCCLXIX. 

' L. PAPIRIVS /. F. /. N. 
CVRSOR II. SER.CORNELlVSM.F.L.N. 
MALVGINENS. II. L. QJINCTIVS T.F. L. N. ^ T 
CINCINNATVS P. VALERIVS L. F. L. N. 
potItvs POPLICOLA t. qvinctivs /. f. /. n- 
capitolInvs 

I. QVINCTIVS /. F. /.N. J^Il. 

capitolInvs 

c. sergivs /. f. /. n. 
fIdenas II. A. CORNELIVS A. F. A. N. 
COSSVS 
DICTAT. 

SEDIT. SEDANT. ET R. G. C. 

MAG. EQj 

t. qvinctivs /. f. /. n. 
capitolInvs Ai CORNELIVS* A. F. A. N. COSSVS 
DICT. 
DE VOLSCEfS 
/// //// //////// 

SER. CORNELIVS M.F.Mi 
P. VAIERIVS l. F. I. N. 
N. MALVGINENS. III. 
potIt. POPLICOLA II. 


TR, 


M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS V. 


ccctxx. 


SER. SVLPICIVS /. F./.N^ _.T 

RVFVS II. M1L 
c. papIrivs /. F. /. n1 
T. QVINCTIVS I. F. L. N. 
CRASSVS 
CINCINNATVS II. ANN. AB VRB. COND. L. VALERIVS L. F. L. N. 
potIt. POPLICOLA IV 

A. MANLIVS A. F. A. N. 

TRi capitolInvs iii 

• SER. SVLPICIVS /. F. /. N. 
RVFVS III SP. papIrtvs C. f. /• N. 

CRASSVS. TR. L. PAplRIVS /. F. /. N. 
CRASSVS. 

SER. CORNELIVS M. F. M, 
N. MALVGINENS. IV M. FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS VI 

A. POSTVMIVS /. F. /. N. 

TR. albIn. regillens. 

' L. LVCRETIVS p. s. hostI. 
n. tricipitInvs III li VAtERIVS I. F. L. N. 

potIt. poplicola V • P. VALERIVS l. f. l. n. 
TR. potIt. poplicola iii 

-. • ' j 
C SEXGIV^S /. F. /. N. 

fIoenas III CCCLXXI. L. LVCRETIVS P. F. HOSTl. 

n. tricipitInvs il ' 

L. AIMILIVS L. F. /. N. 

MAMF. rcInvs III MlL. 

m. trebonivs /. f. /. n. 
crIspvs flavvs Q_. SERvIlTVS Qj F. Q^ N. 

puLcvs fIoenas CCCI.XXII. SER. SVLPICIVS M. F. /. N. 
PRAETEXT ATVS 

L. ALJHILIVS L. F. /. N. 
MAMERCIXVS IV l. fvrivs sp. f. l. n. 
medvllI.xvs M II. L. POSTVMIVS /. F. /. N. T 

-.LENS. II MlL - ALbIn". REGIL] ccclxxiv. M. FABIVS K. F. M. N. 
A M B V S T V S L. MENENIVS / . F. /. N. 
LANATVS II 

SER. CORELIVS M. F. M. 

N. MALVGINENS. V }vllL 

sp. papIrivs L. F. /. N. 

CVRSOR C. 'SVLPICIVS '■/•. F. /.-N*. CENS. SP. POSTVMIVS /.F. /. N. 

camerInvs lvstr.non. albIn. REGILLENS. 

abdIcavit fec. in mag. mort. est. * 2 ANN. AB VRB. COND. T. QJTNCTIVS T. F. L. N. 
CINCINNATVS 

DICTAT. 

Rfl gervndae CAVSSA 

MAG. EQj 

a. sempronivs a. f. i. n. 
atratInvs t. QJtNCTIVS T. F. I. N. CINCINNAT, 
DICTAT. 

DE PRAENESTINEIS 

// //// ///// p. MANLIVS A. F. A. N. 

capitolInvs 

c. manlivs /. f. /. n. 
TR. capitolInvs 

L. IVLIVS L. F. L. N. 
IVLVS 11. sp. fvrivs sp. f. l. n. 
medvllInvs cccixxv. c. SEXTIVS /. t. /. 

NEPOS 

M. ALBlNIVS /. F. /. 
NEPOS 

L. ANTISTIVS /. F. /, 
NIPOS P. CLOF.LIVS /. F. /. N~. 
SICVLVS mIl Q. SERvIlIVS Q. F. Q. N. _„_ T „„ WT M - HORATIVS /. /. f. N. _ 

CCCLXXVI. _„,_ M J Ls TR» prIscvs fIdenas II 

C. LICINIVS P. F. P. N. 
CALWS pvlvillvs 

l» geganivs. f. /. n. 

macerInvs* ,SP. SERvlLlVS /. F. /. N. CENS. Q_. CLOELIVS /. F. /. N, 

LVSTR.FEC. 
prIscvs XIX. SICVLVS A N N. A B V R B . C O N D. & TR. L. AIMIIIVS I. F. /. N. 

mamercIn. V 

P. VALERIVS L. F. L. N. 
potIt. POPLICOLA IV 

c. vetrrivs m. f..ti. n. 
crassvs cIcvrIn. CCCLXXVII. SER. SVLPICIVS M. F. /. N~. 
PRAETEXTAT. II 

I.QJ/INCTIVS T. F. L. N. ^T 
CINCINNATVS II 

C. QJ/INCTIVS /. F. /. N. 
CINCINNATVS C.LICINIO C.F.P.N. CALVO L. SEXTIO SEX. F. N. N. SEXT-NO LAfkftANO 

TRIBVNIS PLEBIS 

COMITI A PEK INTERCESSION.TOLLENTIBVS Q_VADRIENNIO MAGISTRAT. 
CVRVLIVM_ SOLITVDO FVIT IN VRBE.NEC ANTE DISSENSIONES INTER 
NOBILITATEM ET PLEBEM SVBLATAE SVNT QVAMIXINDE ANNO Q_VO 
M. FVRIVS CAMILLVS DICTATOR V. FACTVS E ST. Qjl RE CONCILI ATI S 
ORDINIBVS CONCORDIAE AEDEM EX S, C. POSVIT ET DEDICAVIT. C. LICINIVS C. *. V. N. CCCLXXIIX . I. SEXTIVS SEX. F. N. N. 

* "■ calvvs sextLmvs LATERANVS C. LICINIVS C. F. P. N; -__»-»-,«. L ' SEXT tVS SEX. F. N. N. D T 1R. CALVVS II C. LICINIVS Ci V. P. N, 
CALVVS III TR. c ° ticiNivs C. F. P. N. 

CALVVS II IX TR. c. licinivs c. f: p. n: 

CALVVS V CCCXXCi CCCXXCI. sextIn. LATERAN. II l. SEXTIVS SEX. F. N. N 

sextIn. laterAn. iii p L. 1. SEXTlVS SEX. F. N. N. 

sextIn. lateran. iiii ^L. CCCXXCh. U ""*" SHX. P. N.W 

sextLv. lateran. v rL " F 2 44 ANN. AB VRB. C O N D. ■ l. FVRIVS SP. F. L. N. 

medvllIn. II 

A. MANLIVS A. F. A. N. 

TR.6 capitolIn. iiii. 

C. VALERIVS /. F. /. N. 

potItvs VOLVSVS Qj servIlivs q. f. q_. n. 
prIscvs fIdenas iii EODEM AN. P. VALERIVS L. F. L. N. 
potIt. POPLICOLA V 

SER. SVLPICIVS M. F. /. N. ;R PRAETEXTAT. III mIl. SER. CORNELIVS M.F.M.N. 
MALVGINENS. VI M. CORNELIVS /. F. /. N. 
MALVGINENSIS C. VETVRIVS M.F. TI. N. „ ,_ w _ Q_ QVINCTIVS Q. F. L. N. T 

._ T T CCCXXCIII. u I 

R. CRASSVS ClCVRlN. II CINCINNAIVS Jwl--. A. CORNELIVS A F. M. N. 
COSSVS l. qvinctivs /. f. /. n. 
capitolInvs M. FABIVS K. F. M. N. 
AMBVSTVS II SP. servIlivs C. F. O N. 
STRVCTVS SER. CORNELIVS M. F.M. N. ___-,_.-„, L. PAplRIVS SP. F. C. N. 
* "•' MALVGINENS. VII CRASSVS mIl. SER. SVLPICIVS M. F. /. N. 
PRAETEXTAT. IIII i. vetvrivs l. f. sp. n. 
crassvs cIcvrInvs CCCXXCV. M. FVRIVS /. F. /. N7 
CAMILLVS DICT 


. irir. 
reI 


GERVNDAE 


CAVSSA 


MAG. 


EQ. 
L. 


aimilivs m. 
mamercIn 


F. /. N, 
VS 


posr 


EDICTVM 


IN MILITES 


EX S. C. 


abdIc 


akvnt 
IN EORVM LOCVM 


factI 


svnt 

45 ANN. AB VR.B. COND. p. manlivs a. f. a. n. 
capitolI.mvs 

DICTAT. 

SEDITtON. SEDAND. ET R. G. C. 
MAG. EQj 

C. LICINIVS. P. F. P. N. CALVVS 

prImvs E PLEBE HOC ANNO DICT. ET MAG. EQj SINE CVRVLIBVS 
MAGISTRATIBVS FVERVNT A CORNELIVS A. F. M. N. 
COSSVS. II. I. VETVRIVS t. F. SP. N. 

crass. cIcvrIn. II. M. CORNFLIVS /. F. /. N. P. VALERIVS L. F. /. N. 

TR» MALVr.TMPNC. 1T. OotIt. POPLICOLA VI. MIL« malvginens. ii. 

m. geganivs /. f. /. n. 
macerInvs potJ 

p. manlivs a. f. a. n. 
capitolIn. tt* Mi FVRIVS /. F. /. N. 
CAMILLVS 
DlCt. V. 

reIgervndae CAVSSA 

MAG. EQ^ 

T. QVINCTIVS /. F. /. N. 
CINCINNAT. CAPITOlIn, M. FVRIVS /. F. /. N. CAMULYS 
1111. JJICT. V. 

DE GALLElS SENONIBVS 
III III I NOVEMBR. CCCXXCVtl. F3 4 S ANN. A> VRB. COND, CONSVLES E PLEBE PRIMVM 

CREARI COEPTI 
prImvs praetor aediles cvrvles prImi l. aimilivs 1. f. /. n. 
mamercImvs L. SEXTIVS SEX. F. N. N. 
sextIn. LATERAN. 
prIm. e plebe /. POSTVMIVS /. F. /. N. C. SVLPICIVS M. F. O. N. 

„ T LVST.NON. 

regillens. albInvs PETICVS 

FEC. l. genvcivs m. f. cn. n. . > Q_. servIlivs q_. f. q_. n. 

CL La.\C.I1\i •_-•.-! 

AVENTINENSIS AHALA C. SVLPICIVS M. F. Q_. N. j C. LICINIVS C. F. P. N. 

„^-.t^.,^ CCCXXCIX. 

PETICVS CALVVS t. AIMILIVS L. F. /. N. 

mamercInvs 
II CN. GENVCIVS M. F. M. N. 
CCCXC. AVENTINENSIS DICTAT. MAG. EQ_ VflJ MANLIVS A. F. A- N. 
capitolIn. IMPERIOSSVS 

CLAVI FIGENDI CAVSSA 

I. PINARIVS /. F. /. N. 
NATTA m. Fabivs k. f^ M. n^ 

AMBVSTVS CENS. 

IVST.FEC. 

XX, ti FVRtVS SR. F. L. N. 

medvilInvs ANN. AB VRB. COND. 47 Q_. SERVlLIVS Qj F. Q_- N. L. GENVCIVS M. F. CN. N. 

AHALA CCCXCI. AVENTINENSIS 

II II AP. CLAVDIVS P. F. AP. N. CRASS. 
sabIn. REGILLENS. 
DICTAT. 

REl GERVNDAE CAVSSA MAG. EQj P. CORNELIVS /. F. /. N. 
SCAPVLA C. LICINIVS C. F. t. N. C. SVIPICIVS M. f. Qj N* 

CALVVS CCCXCII. PETICVS 

II II t. qvinctivs /. f. /. n. pennvs 
capitolIn. crispIn. 

DICTAT. 

REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. EQ. 

SER. CORNELIVS SER. F. M. N, 
MALVGINENSIS t. qvinctivs /. f. /. n. pennvs 
capitolLsvs crispInys 

DICT. 

de galleis 
qvirInalibvs c. svlpicivs m. f. q^. n. peticvs 

COS. II. 
DE HERNICEIS 
////' ////// MART. 4 8 ANN. AB VRB. C O N D. M. F ABIVS M. F. M. N. 
AMBVSTVS cccxein. c. poetelivs c. f. q^. n. 
lIbo visolvs Q_ SERVILIVS q. f. q_. n. 

AHALA 
DICTAT. 

reI gervndae CAVSSA 

M AG. E Q_. 

t. qvinctivs t. f. /. n. pennvs 
capitolIn. crispIn. C. POETELIVS C. F. Q_, N. lIbO 
VISOLVS COS. 

DE GALLEIS ET TIBVRTIBVS 
//// llllll MART. M. FABIVS N. F. M. N. AMBVSTVS 
COS. 

ovans de herniceis 
nonIs septemb. M. POPILLIVS M; F; C. N. ____,_ TT . CN. MANILIVS L. F. A. N. 

CCCXCIVi T 

LAENAS CAPITOLlN. IMPERIOSS. C. FABIVS /. F. /. N. 
AMBVSTVS - 
///////• /• *•'/■ N. iinnii ■• 2*JL « PIAVTIVS P. F. P. N. 

CCCXCV- 

PROCVLVS CENS. /. ///////// />F. /. N. 

LVST.NON.' 

■"Cl' //////// Ann. abyrb. cond. 49 LEX 


AMBITVS P RlM VM 


L AT A 
c. 

DICTAT. 


SVIPICIVS M. F 
PETICVS 


. Q^ N. 
rbI gervndae 


CAVSSA 


/ 
MAG. EQ.. 


) 
M. 


VALERIVS L. F 
POPLICOLA 


. /. N. 


C. SVLPICITS M. F. Q_; N. 
II DICT. 


PETICVS 
• 
de galleis 
nonIs maI 

• C. PLAVTIVS P. F. P. N. PROCVLV* 

cos. 

,1 de herniceis 
Idievs maI C. MARCIVS 1. F. C. N. 
RVTILVS CN. MANIIVS 1. F. A. N. 

CCCXCVt. capitolIn. IMPERIOSS. 

II C. MARCIVS ti F. C. N. RVTllVS 
COS. 

DB PRIVERNATIBVS 
KAL. IVN. 50 ANN. AB VRB. COND. M. FABIVS N. F. M. N. 
AMBVSTVS 
II. M. POPILLIVS M. F. C. N. 
CCCXCVI. LAENAS 

II. C. MARCIVS L. F. C. N. 
RVTILVS 

prImvs E PLEBE 
DICTAT. 

reI gervndae cavssa 

MAG EQ_. 

C PLAVTIVS P. F. P. N. 
PROCVLVS C. MARCIVS L. F. C. N. RVTILVS 

II. DICT. 

Dfi TVSCEIS 

prIdie NON. maI. C. SVLPICIVS M. F. Q_. N. . M. VALERIVS L. F. 1. N. 

PETICVS CCCXCIIX. 

III. POPLICOLA M. FABIVS N. F. M. N. 

AMBVSTVS 

III. .- : T. QVINCTIVS T. F. / . jjfj 

cccxcix. pennvs capitolIn. 
crispInvs "' M. FABITS N. F. M. N. AMBVSTYS 
II. cos. III 
DE TIBVRTIBVS.. 
Ill NON. IVNIAS c; svLPicivs m^ f^ qJ ml 

peticvs ; : . cd< 
iiii. M. VAIERIVS 1, F. X. N. 

POPLICOLA 

II. m o Ann. ab vrb. cond. 5* f 

T. MANLIVS 


L. 


F. A. N. 
IMPERlOSS. 


TORQVAT. 


DICTAT. 


- 


reI gervndae 


CAVSSA 


MAG. 


feo^. 
A. CORNELIVS P 


. F. A. N, cossvs arvIma P. VALERIVS P. F. L. N. 
POTlr. POPLICOLA. CDI. C. MARCIVS L. F. C. N. 
RVTILVS 

II. Ci IVLIVS C. F. L. N. IVLVS 
IN CASTRIS DICTVS 
DICTAT. 

REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. EQ_. 

L. AIMILIVS L. F. L. N. MAMERClN. 

QVI POSTEA PRIVERNAS 
APPEL. EST C. SVLPICIVS M. F. Qj N. 
PETICVS 

\ CN. MANLIVS L. F. A. N. 
CAPITOLlN. IMPERIOSS. CDII. CENS. 

IVSTR. 

FEC. T. QVINCTIVS /. F. /. N. 

PENNVS cincinnat; C. MARCtVS I. F. C N. 
RVTILVS. M. FABIVS Ni F. M. N, 
AMBVSTVS DICTAT. COMITIOR. HABEND. CAVSSA MAG. EQ_. Q. SERVlLIVS Q. F. q_ N. 

aHala G 2 5* ANN. AE VRE. COND. M. POPILLIVS M. F. C. N. 

LAENAS 

III. CDIII. l. cornelivs /. f. /. n. 
scIpio M. POPILLIVS M. F. C. N T.AENAS 
COS. III. 
DE GALLEIS 
Q_V IRINALIBVS L. FVRIVS M. F. /. N. 
CAMILLVS 
DICTAT. 

COMITIOR. HABEND. CAVSSA 

MAG. EQ_. 

p. cornelivs /. f. / . n, 
scIpio L. FVRIVS M. F. /. N. 
CAMILLVS AP. CLAVDIVS P. F. AP. N. 
cdiiii. crass. sabIn. REGILLENS. 
IN MAG. OBlIr T. MANLIVS L. F. A. N. 
IMPERIOSS. TORQyAT. 

DICTAT. II. 

COMITIOR. HADEND. CAVSS, 

MAG. EQj II.' 

A. CORNELIVS P. F. A, N. 

cdssvs arvIna M. POPILLIVS M. F. C. N. 

LAENAS 

IIII. CDV. M. VALF.RIVS M. F. M. N. 
CORWS "t 


A N N. AB VRB. C O N D. 53/ < 
C. CLAVDZVS AP. F. I>. N. 
CRASS. SAbIn. ReGILLENS . 
DICTAT. 


COMITIOR. HABEND. CAVSS. 
MAG. 


EC^ 


w 
C. IVIIVS /. F. /. N, 


/ 
DENTER 


C. PLAVTIVS C. F. 
YPSAEVS 


Pi N> T. MANLIVS L. F. A, 1» 
CDVI. 

IMPHRIOSS.TORQVAT. 


'. 


M. VALERIVS M. F. 
CORVVS 
II. 


M. N. 

C. POETELIVS C. F. 
CDVII. t 

LiBO VISOLVS. 


c. 


N. 
M. 


VALERIVS M. F. M. N. CORVVS 

COS. II. 
DE ANTIATIBVS VOLSCEIS 


- 
t 
SATRICANEISQ^ 
KAL. FEBR. 

LVDI SAECVLAR. ITER. 
EX S. C. FACTI 


M. FABIVS /. F. / 
DRVSO' 


•> CDYIII. SER - SvLPICIVS /• F " 

camerInvs 


/. 


N, 
I. FVRlVS M. F. /. N. 


^CAMILLVS 
DICTi II. 


reI cervndae cavssa 
MAG. EQ^ 


CN. MANLIVS L. F. A. N. 


capitolIn. IMPERIOSS. *v G , 54 ANN. AB VRB. COND. c 


MARCIVS L. F. C. N. T. MANLIVS L. F. A 
RVTILVS CDIX. IMPERIOSS. TORQV 
III. II. 


AT. 


DICTAT 


P. VALERIVS P. F. L. N„ 
potIt. POPLICOLA 

FERIAR. LATInAR. CAVSSA 
■ 


' 


MAG. E 


9^ 

Qj FABTVS /. F. /. N. 
AMBVSTVS 
BELLVM SAMNlTICVM 
- 


M. 


VALERIVS M. F. 
CORVVS III. 


M. N. A. CORNELIVS P. F. 
CDX. T 

eossvs arvIna 


A. 


N. 


ii 


//////// /..F. 

jiiiiiiii 


/. N. CENS. /. III III III /. F. 

LVST.FEC. ///////// 
- , XXII. i l i i II lll 


/• 


N. 
M. 


valerivs m. f. m. n. corvvs 
ii. cos. iii. 
de samnItibvs 
• 


X. K. OCTOBR. 
A. 


cornelivs v. t. a. n. cossvs 
arvIna cos. 

DE SAMlTIBVS 
IX. K. OCTOBR A N N. AB VRB. COND. ?5 <\. SERvIlIVS Q; F. Qj n. 
AHALA C MAR.CIVS L. F. 
CDXt. RVTILVS 

IIII. C. N. M. VALERIVS M. F. M. N. 
CORVVS 
DtCTATOR 

reI gervndae cavssa 

MAG. EQ_. II. 

l. aimilivs l. f. l. n. 
mamercInvs L. AIMILIVS l. f. l. n. 

mamercInvs CDXII. C. PLAVTIVS C. F. P. N. 
YPSAEVS II. t. manlivs l. f. a. n. 

imperioss. torqvat. 
III. P. DECIVS Q_ F. /. N. 
CDXIII. MVS 

QVI SE DEVQVIT BELLVM LATlNVM SECVNDVM t. manlivs t. f. a. n. imperiossvs 

torqvatvs cos. iii. 
pe latIneis campaneis sIdicinbis 
. avrvnceis - 
xv. kal. ivnias t. PAPlRlVS L. F. M. N. 
CRASSVS. 
Qyl IDEM PRAETOR ERAT 
DICTAT. . 

REl GERVNDAE cavssa 
MAG. EQ_. 

L. PAPlRlVS SP. F. t. N* 
CVRSOR, — ( s* A N N. AB V R B. COND. TI* AIMILIVS /. F. /. Nf ™„ TTTT <li PVBtlnVS Q_. F. Qj N. 

MAMERCbjVS philo Q> PVBlIlIVS Q_ f. q_. n. philo 
cos. 

de latIneis 
Idib. ianvar. Q_. pvblIlivs q_. f. q_ n< 
philo 

DICTAT; 

aeI gervndae cavssa 

MAG. EQ_, 

D. IVNIVS /. F. /. N. BRVTVS 
SCAEVA - . 
t< FVRIVS SP. F. M. Ni 

CAMILLVS CDXV. C. MAENIVS- P. F. P. 
NEPOS U FVRIVS SP. F. M. N* CAMILLVS 

cos. 

DE PEDANEIS ET TIBVRTIBVJ 
III K. OCTOBR. C* MAENIVS P. F^ P. NEPOS 
COS. 
DE ANTIATIBVS LAVlNEIS 
- VELITERNEIS 

prIdie K. OCTOBR. 

V. - C. SVlPlCIVS SER. F< QjN*. LONGVS CDXVI. P. AELIVS /. F. /. N. 
PAETVS 


i I A N N. AB V RB. C O N D. C. CLAVDIVS AP. F. P. N. CRASSVS 
SABlN. REGILLENSIS 

DICT. II. 

REl GERVNDAE CAVSSA 

MAG. EQ. 

C. CLAVDIVS /. F. /. N. 
HORTATOR VITIO FACTI ABdIcARYNT 57 i. papIrivs p. f. m. n. 

CRASSVS CDXyil. k; dvIlivs /. F. /. 

NEPOS M. VALERIVS M. F. M. N. 

CORVVS CDXVIII. 

i iv. Mi atIlivs m. F. /. N. 
REGVLVS M. VALERIVS M. F. M. N. CORVVS 

III. COS. IV. 

DE CALFNBIS 

Idib. MART. 

l. aimilivs l. f. jl. n. 
mamercInVs 
dictat. 

comitior. habend. cavssa 

MAG. EQj 

Q_. PVBLILIV* Q_. F. Qj N, 

phIlo t. vetvrivs /. f. /. n. 
calvInvs CDXIX. SP. POSTVMIVS /, F. Ni 

albLnvs H 58 'ANN. AB V R B. COND. 

P. CORNELIVS /. F. /. Ni 
rvfInvs 
DICTAT. 
reI gervndae cavssa 
MAG. EQj 
M. ANTONTVS /. F. /. 
NEPOS 
VITIO FACTI AE-DlcARVNT 
l. papIrivs sp. f. L. N. C. POELfcLlVS c. f. c. n. 
cdxx. lIbo visolvs 
CVRSOR II. 
A. CORNELIVS. P. F. A. N. CN. DOMITIVS /. F. /. N. 
cossvs arvIna cdxxi. 
ii. calvInvs 
m. papIrivs l. f. m. n. 
CRASSVS 
DICTAT. 
reI gervndae CAVSSA 
MAG. EQj 
P. VALERIVS P. F. P. N. 


1 


POPLICOLA 


• 


r>. pvblIlivs Ci~. F. O. N. CENS. SP. POSTVMIVS /. F. /. m. 


lvstr.fec. 1 
phIlo. xxiii. albInvs C. VXLERIVS /. F. /. N. M. CLAVDIVS /. F. /. N. 

CDXXII. 

potItvs flaccvs marcellvs ANN. AB V R B. COND. i DICT. CN. QVINCTIlIVS /. F. /. N. 
VARVS 

CLAvI FIGENDI CAVSSA MAG. EQj 

L. VALERIVS /. F. /. N. 

potItvs FLACCVS 5? i. papIrivs l. f. m. n. 

CRASSVS 
II. I. PLAVTIVS l. F. /. N. CDXXIII. VENNO L. AIMILIVS L. F. M. N. 

mamercIn. II. 

Q.VIIN HOC HON. PRIVERNAS 
APPfiL. EST. CDXXIIII. C. PLAVTIVS P. F. P. N. YPSAVS DECIANVS l'i AIMILIVS L. F. L. N. MAMERclflVS 

prIvernas cos. ii. 
pb prIvernatibvs 

X, MAKT. C. PLAVTIVS P. F. P. N. YPSAEVS 
DECIANVS cos. 

DE prIvernatibvs 

K. MART. fi CORNELIVS /. F. / . N, SCAPVLA CDXXV. C. PLAVTIVS C. F, C, N. 
PROCVLVS 
Q^yl POSTEA VENOX 
APPfiL. £ST L. CORNELIVS /. F. /. N. 
LENTVLYS CDXXVI. Q.. PVPlIlIVS Qj F. Q. N. 
PhIlO 

II. H / 6o A N N. A B V R B. C O N D. M. CLAVDIVS /. F. /. N. 
MARCELLVS 
DICT. 

COMITIOR. HABEND. CAVSSA 
MAG. EQ_- 

sp. postvmivs /. f. /. n. 
albInvs VITIO FACTI ABDJtCARVNT Ic, I. PApIrIVS /. F. /. N. C. POETELIVS C. F. C. N. 

cdxxvii. lIbo VISOLVS 

III. MVGILLANVS prImvs pro c o s , q. pvblIlivs q. f, q^ n. phIlo 
ii. pkImvs pro cos. 

De samnitibvs palaeopolitaneis 

KAL. MAl t. FVRIVS SP. F. M. N. D. IVNIVS /. F. /. N. 

CAMILLVS CDXXflH. 

II. brvtvs scaeva l. papIrivs sp. f. l. n. 

CVRSOR 
DICT. TJ reI gervndae cavssa 

MAG. EQ. 

Qi JFABIVS M. F. N. N* MAXIMV5 
RVLLIANVS 
COACTVS ABDlCAVIT ANN. AB VRB. COND. *- ' 6i 1 


IN EIVS LOCVM FACTVS E ST 


L. 


papIrivs L. F. M. n. 
MAG. EQj 

CDXXIX. 

l. papIrivs sp. f. 

CVRSOR 


CRASSVS 

• 

L. N. 


DICT 


. 


' 
reI gervndae cavssa 


MAG 


. £Q. 

l. papIrivs l. f. 

CRASSVS 


M. N. 


HOC 


ANNO DICTATOR et 


MAG. EQ; 


SINE COS. MAG. CONTINVARVNT 


L. 


papIrivs sp. f. l. n. 
dict. 

DE SAMNlriBVS 
III. NON. MART 


CVRSOR 

/ 
/. //////// 


/. F. 


/. N. CENS. / 


. //////// /• F. 


/. N. 


/////// 


LVSTR. FEC. 
XXIIII. 


///////// 
C. SVLPICIVS SER. 


F. QjN. 


Q^ AVLIVS Q_. F. 


Q^ N. 


LONGVS 
II. 


CDXXX. 


CERRETANVi 
Oo FABIV 
MAXIMVS 


S M. F. 
RVLLI 


Q. N. 

^" CDXXXI. 

(VNVS 


L. FVLVIVS L. F. 
CVRVVS 


L. N. 

H u ANN. AB VRB. COND. A. CORNELIVS P. F. A. N. 
COSSVS arvIna 
DICT. 

IVDORVM ROMANOR. CAVS, 

MAG. E Q_. 

M. FABIVS M. F. N. N, 
AMBVSTVS t. FVLVIVS L. F. I. N. CVRVYS 
COS. 
DE SAM.nItIBVS 
QVlRINALIBVS <tj PABIVS M. F. N. N. MAXIMV3 

RVLLIANVS COS. 
DE SAMnItIBVS ET APVLEJS 
XII. K. MART. p TITVRIVS /. F. /. N. SP, POSTVMIVS /. p. /„ N, 

calvInvs cdxxxii. albInvs 

II. II. Q. FABIVS /. F. /. N." 

AMBVSTVS 
DICT. 

COMITIOR. HABEND. CAVSi 

MAG. EQj 

P. AELIVS P. F. /. N. 
PAETVS ViTfo f»ctI abdIcarvnt 

JfN EORVM lOC.FACTl SVNT \ * A N N. A B V R B. C O M D. 6 t M. AIMILIVS /. F. /. N. 
PAPVS DICTAT. MA&. EQ_. COMITIOR. HABEND. CAVSSA L. VALERIVS /. F. /. N. 
potItvs FLACCVS t» papIrivs sp. f. l. n. ck pvblIlivs Q^ F. Qa N. 

CVRSOR CDXXXIII. PhIlO 

ir. iii. C. MAENIVS P. F. P. 
NEPOS 

DICTAT. 

QVAESTION. EXERCEND. CAVft. 
MAG. HQj 

M. FOSLIVS C. F. M. N. 
FLACCINATOR VITIO FACTI ABDICARVNT 
IN EORVM LOC. FACTI SVNT I. CORNELIVS /. F. /. N. 
LENTVLVS 

DICTATOR 

REl GERVNDAE CAvS*SA" 
MAG. EQj JI. L. papIrivs SP. F, L. N. 

CVRSOR '11 ( * 64 ANN. AB VRB. COND. T. MANLIVS L. F. A. N. • 
IMPERIOSS. TORQjrAT. 

nicT. iir. 

COMITIOR. HABEND. CAVSSA 

MAG. EO^ 

L. PApIrIVS L. F. L. N. 
CRASSVS L. papIrivs sp. f. l. n. 

CVRSOR CDXXXIV. 

nr. Qi AVLIVS C;. F. Q^. N* 
CERRETANVS 

ii. t. PAPlRIVS SP. F. L. N. CVR?OR 
• II. COS. III. 
DE SAMnItTBVS 
X. K. SBPTEM. /. lllllllll /. F. /. N. SENS. C. SVLPICIVS SER. F. Q,N. 

/////// XVST.NON. LONGVS 

IN MAG. MORT. EST. FEC. ABDlcAVIT ti PLAVTIVS L. F. L. N- 

VENNO CDXXXV. M. FOSLIVS C. F. M. N. 
FLACCINATOR L. PAPlRIVS L. F. M. N. CENS. C. MAENIVS P. F. Prf- 

LVST.FEC. 
CRASSVS XXV. NEPOS Qj AIMILIVS C*. F. L. N. BARBVLA CDXXXV. C. IVNIVS C. F. C. N* 

- 1 

BVBVLCVS BRVTVS 


ANN. AB VRB. COND. <?5 sp. navtIvs sp. f, sp. n. m. popillivs m. f. m. n. 

cdxxxvii. 

rvtilvs laenas l. a i m i l iv s l. f. l. m. 

mamerlIn. pkIvernas. 

DICT. II. 

re! gervndae cavssa 

MAG. EQj 

L. FVLVIVS L. F. L. N. 
CVRVVS 

t. papIrivs. sp. f. L. N. Qj poblIlivs Q_. F. Qj n, 

cvrsor cdxxxiix. phIlo 

1111. IV. 

Qj F ABIVS M. F. N. N, 
MAXIM. rvllianvs 

4 

J5ICTAT. 

reI gervndae cavssa 

MAG. EQj 

Q^ ATLIVS Qj; F. Q. N. 
CERRETANVS 

IN PROELIO OCclsVS EST 

JN EIVS LOCVM FACTVS EST 

r - 

C. FABIVS M. F'. M. N, 

AMBVSTVS 

MAG. tQj 

M. POET ELIVS M. F. M. N. C. SVtPICIVS SER. F. Q^N^ 

T CDXXXlX. IDNGYS 

llBO ' 

III. 66 ANN. AE VRB. COND. G* MAENIVS P. F. P< 
NEPOS 

DICTAT. II. 

REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. ECjj II. 

M. FOSLIVS C. F. M. N. 
FLACCINATOR C. SVLPICIVS SER. F. Oj N. LONGVS 
COS. III. 

De saMnItievs 
k. qjvintIl. i. p'apIrivs sp. f. l. n. 

CVRSOR 

V. C. IVNltfS C. F. C N. 
CDXL. iVBVLCVS ERVTVS 

II. ,E C. POETELlVS C. F. C. N = lIbo VISOLVS DICTAT. reI gervndae cavssa. 

MAG. E-Qj 

m. poetelivs m. f. m. n, 
lIbo M. VALERIVS M. F. M." N.' 
MAXIMYS CDXLI, P. DEC*VS P. F. «tj N, 

MVS BELLVM ETRVSCVM QJART. <i I "lll ANN. AB VRB. COND. 6j C. SVLPICIVS SER. F. Q_. N. 
LONGVS 

DICT. 

reI gervndae cavssa 

MAG. ECb 

C. IVNIVS C. F. C. N. 
BVBVLCVS BRVTVS C. PLAVTIVS C. F. C. N. 
AP. CLAVDIVS C. F. AP. Ni „' PROCVLVS 

CAECVS ' ' QjIlN HOC HONOR, VENOX 

XXVI ' APPEL. EST M. VALERIVS M. F. M. N. MAXIMVS 
COS. 
DE SAMNlTIBVS SORANEISQj 

Idib. sextIl. C. IVNIVS C. F. C. N . 
BVBVLCVS BRVTVS 
Illi Qj AIMTLIVS Q_. F. I, N; 
CDXLII. 1ARBVLA 

II. C* IVNIVS C. F. C. N. BVBVLCVS 
BRVTVS COS. III. 

DE SAMNlTIBVS 
NONIS SEXTIL» 

Qj AIMILIVS Qj F. L. N. BARBVLA 
COS. II. 
DE ETRVSCEIS 
Idib. SEXTIL. I 2 €S ANN. AB VRB. COND. Q. FABTVS M. F. N. N. 

MAXIM. RVLLIAN. 

II. cdxliii. CDXLIIII. C. MARCIVS C. F. L. N. 

RVTILVS 

QVI POSTEA CENSOrInVS 

APPELL. EST 1. papIrivs sp. f. l. n. 
cvrsoR 

dict. rr. 

reI gervndae CAVSSA 

MAG. EQ_. II. 

C. IVNIVS C. F. C. N. 

BVBVLCVS BRVTVS. 

hoc Anno dictat. et mag. eq. 


SINE CONSVLIBVS FVERVNT. 


i. papIrivs sp. f. l. n. cvrsor 


irr. dict. rr. 


DE SAMNlriBVS 


IDIB. OCTOBR. 


Q_. FABIVS M. F. M. N. MAXlMVS 
• 


rvllianvs it. pro cos. 

de etrvsceis 

Idibvs novembr. 
P. DECIVS P. 


F. Qi N. Q_. FABIVS M. F. M. 


N. 


MVS 


CDXLV. MAXIM. RVLLIAN. 
II. 


III. 
AP. CLAVDTVS l 


. F. AP. N. L. VOLVMNIVS C. F. C. 

CDXLVI 
S " FLAM.MA VIOLENS 


N. 


CAECV 

ANN. AB V R B . C O N D. € 9 M. VALERIVS M. F. M. N. 
MAXIMVS CENS. 

LVST.FEC. 

XXVII. c. iVmivs c. f. ic. N. 

EVBVLCVS BRVTVS Qj MARCIVS Q_. F. CL- N-. 

TREMVLVS CDXLVII. p\ corneiivs a. f. p. n. 
arvIna Q^ MARCIVS Qj F. Q^. N. TREMVLVS 
COS. 

de anagnIneis HERNICEISQVB 
prIu. k. qvint. p. cornelivs /. f. /. n» 
scIpio barbatvs 

DICT. 

COMITI0R. HABEND. CAVS. 

MAG. EQ. 

P. DECIVS P. F. Q,; N. 
MVS t. POSTVMIVS L. F. SP. N. 
MEGELLVS CDXLVIII. TI. MINVCIVS /. F. /. N. 

AVGVRl.NVS 

IN PROELIO OCCIs. E. IN~ 

EIVS L. FACT. EST M„ FVLVIVS L. F. L. N. 

CVRVVS paetInvs M. FVtVIVS t. F. L. N. CVRVVS 

paetInvs COS. 

©e samnItibvs 
iii. non. octobr. I 3 7 d ANN. AB V R B. COND. P. SEMPRONIVS P. F. C. N. P. SVLPICIVS SER. F. P, N. 

SOPHVS CDXLIX. SAVERRIO Q_- FABIVS M. F. N. N. ° ' Vi DEClVS P. F. Q, M= 

IVST.FEC. ^* 

MAXIM. RVLLIAN. ,, MVS 

AAl I Ao P. SEMPRONIVS P. F. C. N; SOPHVS 
COS. 
DE AEQVEIS 
VII. KAL. OCTOBR. F. SVLPICIVS SER. F. P. N. SAVERRIO 

f 

COS. 
DE SAMnItIBVS 
IIII. KAL. NOVEMBR. SER.CQRNELIVS CN.F.CN.N. 
LENTVLVS CDL. I. GENVCIVS L. F. M. N. 

AVENTINENSIS M. LIVIVS M. F. C. N- 

DENTER CDLI. M. AIMILIVS L. F. L. N. 
PAVLLVS C. IVNIVS C. F. C. N. 
BVBVLCVS BRVTVS DICT. REl GERVNDAE CAVSSA 
MAG. EQ_. 

m. titInivs C. F. C 

NEPOS 


ANN. AB VRB. C O N D. 7 I Ct IVNIVS C. F. C. N. BVBYLCVS 
BRVTVS II. DICT. 
DE AEQVEIS 
III. KAL. SEXTlL. 

CDLIT. CV; FABIVS M> F. M. N. 
MAXIM. RVLLIAN. 

DICT» II. 

reI GERVNDAE CAVSSA 

Mac. eq_. 

m. aimilivs l. f. l. n. 

PAVLLVS 

HOC ANNO DICTAToR ET MAGi E Qj 
SINE CONSVLIBVS FVERVNT M. VALERIVS M. F. M. N. 
CORVVS DICT. II. MAG. EQ. reI gervndae cavssa P. SEMPRONIVS P. F. C' N» 
SOPHVS M; VALERIVS M. F. M. N. CORVVS 

IIII. DICT. II. 

DE . MARSIS ET ETRVSCEIS 

X. XAL. DECEMBR. 7 t ANN. AB VRB. COND. Q. APPVLEIVS /. F. C. N. M. VALERIVS M. F. M. N. 

CDLIII. CORVVS 

V. PANSA IX. AVGVRES FACTl m. fvlvivs cn. f. cn. n. 
pAetInvs T. MANLIVS. T. F. T. N, 
CDLIIII. TORQVATVS 

IN MA.M.E.IN EIVSL.E.E. *T. VALERIVS M. F. M. N. 

CORVVS 

VI. P. SEMPRONIVS P. F. C. N. CENS. P. SVLPICIVS SER. F. P. N= 

-. LVSXR. FEC. 

SOPHVS /XXIX. SAVERRIO M. FVLVIVS CN. F. CN. N. PAETlsrVS 
COS. 
DE SAMNITIEVS NE QV INATIB VSQ. 
VII. KAL. OCTOBR. 1. CORNELIVS CN. F. /. N. CN. FVLVIVS CN. F. CN. N. 

CDXV. sclpro 


• 
MAXIM. 


CENTYMALVS 


CN. 


FVLVIVS 


CN. F. CN. N. 


MAXIMV? 
CIENTVMALVS COS. 
• 


i>E 


SAMKltli 


VS ETRVSCEISQjrE 


-Idib 


N0VEM*R. 1 ANN. AB VRB. COND. 73 Q. FABIVS M. F. N. N. 
MAXIM. RVLLIAN. 
IIII. P. DECIVS P. F. Q_. N. 
CDLYT. M V S 

III. AP. CLAVDIVS C. F. AP. N. 

CAECVS 

II. L; VOLVMNIVS C. F. C. N. 
CDLVII. FLAMMA VIOLENS 

II. Q. FABIVS M. F. N. N. 

MAXIM. RVLLIAN. 

V. P. DECIVS P. F. Q. N. 
CDLVIII. MVS III I- 

Qvl SE DEVOVIT Q_ FABIVS M. F. N. N. MAXIMVS 
RVLLIANVS III. COS. V. 

de samnItibvs ET ETRVSCEIS 

GALLEIS 

prId. non. septembr. Lt POSTVMIVS Lj F. SPi N. 

MECELLVS 

II. CDLIX. m. atIlivs M. F. M. N. 

REGVLVS p. cornelivs a. f. p. n. 
arvIna » 

CENS. 

LVST.FEC. 

XXX. C. MARIVS c f. l. n. 

RVTILVS 

Qjl POSTEA CENSORlNVS 

APPEL. EST 1. POSTVMIVS L. F. SP. N. MEGELLYS 
COS. II. 
de samnItibvs ET ETRVSCEIS 

/// ///// ////// K 74 ANN. AB VRB. C O N D. M; 
DI 


atIlivs m. f. m< n. regvlvs 

COS. 
VOLSONIBVS ET SAMnItIBVS 


- 
V KAL. APRIL. 
| 


I 


papIrivs l. f. 

CVRSOR 


sp. n. sp. carvIlivs c. 

CDLX. 

MAXIMVS 


F. C. N. 
sp. carvIliv^s c. f. c. n. maximvs 


cos. 


DE SAMNlTIBVS 


Idibvs ianvar 
L« 


PAPlRIVS L. F. SP. N. CtRSOK 

cos. 

DE SAMNlTIBVs' 
I D I B. F E B R V A R, 


- 


Q. FABIVS O; F. M. N. CDLXT b ' * VNIVS 
MAXIMVS GVRGES BRVTVS 


D. F. /. N. 
SCAEVA 


L 


POSTVMIVS L. F. 
MEGELLVS 
III. 


M. N. „ , 

C. IVNIVS 
CDLXII. 

BRVTVS 


C. F. C. N. 
BVBVLCVS 
«*-• 


FABIVS. q. f. m. n. MAXIMVS 
GVRGES PRO COS. 
DE SAMNlTIBVS 
K. SEXTIL. ANN. AB VRB. COND. 75' P. CORNELIVS P. F. /. N. 

RVfInVS cdlxiii. m\ cvrivs m\ f. m\ n) 

D t N r A T V S M. CVRIVS M. F. M\ N. DENTATVS 

cos. 

DE SAMnItIBVS 
/// ///// /////// P. CORNELIVS P. F. /. N. RVrl.WS 
COS. 
DE 5AM\IrFBVS /// ///// ////// M*. CVRIVS m'. f. m'. N. dentatvs 
II. cos. 

DE S-ABInEIS 

III lllll lllllll M. CVRIVS M. F. M, N. DENTATVS 
II I. COS. 
OVANS DE IVCANElS /// ///// /////// M. VALERIVS M. F. M. N. Qj CAEDTCIVS Q. f. /. N. 

corvInvs cdlxiiii. noctva" CF.NS* 
/• /////// /• F. /. N. LVST.FEC /. /////// /. ti /. N. 

XXX I . K i j6 ANN. AB VRB. C O N D. Q.. MARCIVS Qj F. Qj N. P- CORNELIVS A. F. P. N. 

tremvlvs cluxv. arvIna 

II. "', III. virI capitales primI. M. CLAVDIVS M. F. /, N. CDLX yi„ C# NAVT IVS~-SP. F. SP. N. 
MARCELIVS * RVTILVS M.~VALERIVS /. F. /. N. CDLXVII> , C = AELIVS /. F. /. N. 

POtIxVS MAXIMVS • '" PAETVS SECESSIO PLEBIS IN 
IA NICVLVM. Q_. HORTENSIVS /. F. /. 
NEPOS 
IN MAGISTRAT MORT. EST 
DICT. 

SEDITION. SEDAND. CAVSSA 
MAG. EQ_. 

M. LIVIVS M. F. M. N. 
DENTEK, C. CLAVDIVS /. F. G. N. » -. ■ M. AIMILIVS Q. F. Q. N. 

CDLXIIX. 
CANINA LEPIDVS C. SERVlLIVS /. F. /. N. _ I. CAECILIVS C. F. /. N. 

GEMINVS TVCCA METELLVS ANN. AB VRE. COND. 77 P. CORNEMVS /. F. /. N. 
DOLABfiLLA CDLXX. cn. domitivs cn. f. /. n. 
calvInvs P. CORNEHVS /. F. /. N. DOLABELLA 
COS. 
DE ETRVSCEIS ET GALLEIS 
SENONIBVS 
/// //// /////// c. fabrIcivs c. F. c. N. 
lvscInvs CDLXXI. Qj AIMILIVS CN. F. /. N. PAPVS c. fabrIcivs c. f. c. n. lvscInvs 

COS. 
DE ETRVSCEIS GALLEISQ. 
III. NON. MART. bELLVM TARENTlNVS 

ET CVM REGE PYRRHO. t. AIMILIVS Q\ F. Q. N. CDLXX jj # Qj MARCIVS CJj F. Qj N. 
BARBVLA " PHILIPPVS Qj MARCIVS Q_. F. Qj N. PHILIPPVS 

COS. 

DE ETRVSCEIS 

KAL. APRlL. K 3 ANN. AB VRB. COND. VALERIVS /. F. /. N» TI. CORVNC ANIVS TI. F. TI. 

ICXJIi A-*l 1 1 • L L. - i. 

NVS. NEPOS TI. CORVNCANIVS TI. F. TI. NEPOS 
COS. 
ISE VVLSINIENSIBVS ET VVLCIENTIBYS 
KAL. FEBRVAR. 

t. AIMILIVS Q_. F. Q_ N. BARBVLA 
PRO COS. 

de tarentIneis samnItibvs 

ET SALENTltfEIS 
vi. Idvs QJVINCTIL. tl 


1 

.CORVNCANlVS TI. F.TI. 
NEPOS 


CENS. 

LVSTR.FEC. 
XXXII. 


CN. DOMITIVS CN. 
CALVINVS 


F, 


/. 


N. 


p. 


SVLPICIVS P. F. 
SAVERRIO 


SER. N. 


CDLXXIV. 


P. DECIVS P. F. 
MVS 
IN PROELIO OCCl 


P. NV 
SVS EST 


c. 


fabrIcivs C. F 
lvscInvs 

11. 


. C. N. 


CDLXXV. 


Q_ AIMILIVS CN. 
PAPVS 
II. 


F. 


A 


N. 
C. FABrIcIVS C. F. O n. lvscInvs 


II. COS. II. 
DE LVCANEIS 


BRVTTIEIS 


tarentIneis 


•. 
samnItibvs 


Idibvs decembr. 

ANN. AB VRB. COND. 79 p. cornelivs p. f, 
rvfInvs 

II. /. N. C. IVNIVS C. F. C. N. 

CDLXXVli BRVTVS BVBVLCVS 

II. Ci IVNIVS C. F. C. N. BRVTVS 

BVBVLCVS COS. IX. 

DE LVCANEIS ET BRVTTIEIS 

NONS IANVAR. Qj FABIVS Q^ F. M. N. 
MAXIM. GVRGES 
II. CDLXXVIT. c. genvcivs / . f. /. n. 
clepsIna Qj FAEIVS Qj F. M. N. MAXIMVS 
GVRGE S II. COS. II. 
t>E SAMNlTIB. LVCANEIS ERVtTIElS 
QJIRINALIBVS p cornelivs p. f. /. n. 
rvfInvs 

t)ICT. 

/// lllllllli CAVSSJ* 
MAG. EQj 

/. iiiiiiiu i: f. /. n. 
Illlllllll M% CVRIVS M . F. M . N. 
DENTATVS 
II. CDLXXIIX. L.CORNELIVS TI.F. SER. N. 
LENTVLVS CAVDlNVS. 2a ANN. AB VRB. C O N D. M. CVRIVS M. F. M . N. DENTATVS 

iv. cos. ii. 
de samnItibvs et rege pyrrho 

/// ///// FEBRVAR. 
L. CORNELIVS Tl. F. SER. N. tENTVLVS 

cavdInvs COS. 

DE SAMNlTIBVS ET LVCANEIS 
KAL. MART. , CENS. 

C. fabrIcivs C. F. C. N. Q_. AIMILIVS CN. F. /. N. 

T LVSTR. FEC. 

LVScIxvs xxxui. pApvs SER. CORNELIVS /. F. /. N. MERENDA M . CVRIVS M . F. M . N» 
CDLXXIX. DENTATVS 

III. C. FABIVS M. F. /. N. 

DVRSO LICINVS 

IN MAG. MORT. E. IN EIVS 

LOC. FACT. E. CDXXC. c. clavdivs /. f. c. n. 
canIna 

II. > c. fabrIcivs c. f. c. N. 

lvscInvs 

iii. C. CLAVDIVS /. F. C N. CANlNA 
COS. II. 

PE lvcaneis samnItibvs 

BRVTTIEISO,. 
Q_V IR INALIBVS > ANN. AB VRB. COND. Sj i. papIrivs l. F. sp. n. sr. carvIlivs c. f, c. n. 

CVRSOR CDXXCI. MAXIMVS 

II. II. m\ cvrivs m\ r. m'. k. 

SENTATVS CENS. 
LVST. FEC. 

XXIIU. L. PArlRlVS SP. F. L. N. 
CYRSOR «p. CARVllIVS C. F. C. N. MAXIMVS 

II. COS. II. 

DE LVCANEIS SAMNlTlB. BRVTTlElS 

et tarentIneis 

/// //// //////// 

t. papIriys L. t. SP. N. CVRSOJL 
II. COS. II. 

»E tarentIneis samnItibvs 

IVCANEIS BRVlHEISq^ 

///////////// e. qv,inctiv#V. F « /• N - 

CLAVDVS CDXXCII. C. CENVCIVS /. F. /. N. 

CLEPSINA CDXXCIH. 

II. I. GENVCIVS /. F. /. N. 
CLEPSINA CN. CORNELIVS L. F. CN. N. 
BLASIO L CN. CORNELIVS L. F. CN. N. BLASIO 
COS. DE SASSINATIBVS 
/// //// ////////// m • — ■' '■■ ' -'■ ■ ■ _. ■ _ . ■ ..■ • ■..;. 

^} AN>T- AB VRB . ■- COTJB >~fe l 
[> j~ANN - AB V K B.5- CONJ ► ft 
fcj AKN>AB VRB-COND> fo 

Mi E j ANN-VKE- COND- fo 
AMN-AB VRB COND- ^J jj AKTT ■■ AB VXB -" _ C OKP • ft 
y 
100 
[^JANN AB VRB- COND-^I 
VOV 100. t^AKN.AB VRB'COWD-^ 
fi u>4 [^ ANN - AB VRB • COND' [rj 
M [>j ANN > AB VSB ■ COTMuJO 10 S 
t \o6 ^TaTMN » AB VKB '- COND-d 

vo 7~ 0i 
\oy 111. |>j A3IN - AB ViCB / COND ^. 
\\6 fcj ANN^ AB VRB ■■ COND-[<j 
1X0 |^jANN-AB VKB..CO"ND tQ-1 12-3- fcj-ANN-- AB VRB ..- COND>{<] 
" 
H8x$ ' 12.6" E j ANN - AB VKB - C OND - p | 

10J7 C^ ANN - AB VRJB • CO"NJ;^ 1X9 
^34 p { ANN» AB VRB - COND [ 4 
Jt- / , p ^ ANN AB VRfl ■ COMD^ 135 
EJAftjy AB VK-B' COND-}^ 
X- | ^Al»rW-AB VRB • COND^ 
• HaNN-AB VRB - COND-j^ 

wm 'tiiitritfmtiinnrwteft 
W-S - co^D-jr^ 
I 
Tx \JO 

1J» 152. E^ ANN' A.B VRfi - COKD-[<| 
t^ANN-AB VSB-COMD-[<j t55 
iS^ ti ANK-AB' VB.B ' COND^ 
\S8 /fcj.ANN-AB VR3* COND^ 
:.A«^ — - 
iiiLi , > / 
1*2. £ \ ANN - AB VSB - COND • ^ ] 
^Al^y- AB VRB • CONI^I 
i64- 
\> — , 


\66 p^iCN-y > ab -vrb ►. coyx»'-p3 
U \68 ^ JAWM- AB VWCOWIy ] 
t ^ ANH - AB YRB ■ COTJD ^ 

\rn Yi ^AJTN-- AB _ VlB- COTMB-^ \X7&> 
i \~r\ ^■AUK- AB VKB - COKDyI 
METEIEVS NEPOS / ^ANK^ AB VRB - COHB^l \7S 
4 1- 17 8 t ^AKN^AB VHB > COSI^ fcj Ayy>AB vrj>» coyp-} <l -"1751 
Z 2. [^ ASS- Jl3. ~VRB - COTO^ 
I ^ANJf» AB- VrB- COND-ft 
^AJSTO-AB VRB CCn*P~^ l 
t8+ AXST • AB VRB - C OND -fl t8ef t JAOT >AB VJVB - CONli-fl 

aa %, tiANN'AB VRB - COND'^ 
192. 

I t j ANK - AB -VRP rCQ-ND-^ 
. t JANy-Ag v~s$- coxpfo 1 "v 
^ A3Ty - AB VRB - COtiB^ ie)S fc j ASK '►AB~V-RB - COXIX- [ ^ 
jl fANTT» AB VRB ■COND^ 203 
• tcz %o 6 I^A-N-JT - AB VKE - CQyi^ • # , 
E j AKN • AB VRB - COND • fl 2.0J 
Q-tO mmmm ' ' ~ ~ 
%\x- j j AVN • A.B VRB CONP^ 
|^~AN"N - AB VRB - CQMD-^ llp ■ IMPCAESAR dMfC^AVGVSTVS fHi 

MORVM LEGVMQ^REGIMEN TERT> 
IN QVINQVENN ► ACCEPIT 

0.14- 5 A3tfN> AB VRB ► COKD • ^ 
2.1 6" ^~A3>TK >AB VRB- CCttTO^ _J 
2.17 ec 0.t8 ^ AJTN- - A B VRB - COND-'^ 

TI • CLAVDIVS TI ■• V • TI • N NERO 
TRlBVNICIAM POTESTATEM 
AB IMP • CAESARE Dlvl F AVGVSTO 
IN QVINQVENNIVM ACCEPIT 
[ ^ANN-AB VRB CQND-^ X\Cjr 
ee 2. ' \ 0.0-0 ^ANN^AB VRB - CCVND-^ 
E j ATTN • AB VBB COND-| j 1TL\ 
ce 3 ixa- ^ANK- AB VRB-CQ-NI)-|<| 
] xa4- . fc j AKN - AB VRB CONP • fl 
1.1.6 [ j A.NM -AB VRB ► CCWP.v ft . i 
E { A.-NTN .► ab; vrb -'■cond^ j 

3« ~ " ^2.7 « 
\ aa.8 -~- -:;;:.• - ^am^ak^vbb -cosp^ 
OB M-FVRIVS P-F>P'N>| 

; '■;■ .QVMlLLVS;. 
SEX-KONWS L'P-L-K' 

\ ''•-■. 

qvlNCTILIANVS ex a* Di-y-K-At ► tym.* 

IMP CAESAIV dM FvC-N ► AVGVSttVS 

pont*-max>t&Ib>pot^ xxxi^:. ;>e 
TI ► iVLIVS AVGVSTI F ^DlvI N ► CAES AR 
POTSTTIF^TRlBVNIC -POTESTr : xC* .->■ •in* *-*"?i--^r" J *,&£&; XUUHt^ & !>£ fJ 

saBjMEE&L,. „.„.,„.. „...- 

sHNHhBh 


— 


■■liWli 

/8« H 

L>APRONIVSC-FG' 
NEPOS : 
: $ \ AKN^AB YRB-CDNP^ 
E j A?oT AJ3 VRB>COyD-j< j 
\^ AXN-AB VRB- CONP ^ . ?-3S 
% 
.:,-•■ .^__ 235 

JRAGMENTVM MARMOREVM 

TRIVMPHORVM R O M AE 

ERVTVM IN VINEA 

D. N. LVDOVICI MATHAEI AD RADICES ESQVILIARVM 

Ann.aChrifto nato m.d.lxiii. nunc primum publicatum 
ex quo plerique Faftorum noftrorum Triumprii 
reftituti & fuis locis inferti funt. 

SALLVVEISQ,//// //// VI ///// 
C. SEXTIVS C. F. C N. CALvIn. PRO. tOS. 11/1/1111 ■ 

DE. LIGVRIB. VOCONTIEIS. SALLVVEISQ^, /////////// 
L. AVRELIVS. L. F. L. N. ORESTESi PRO. AN.BC//// 

COS. EXi SARDINIA; VI. IdVS» DECE////// 
Qc CAECILIVS. QiF. Q^N^METELLVS A.BCX//// 

BALEARIC. PRO. COS. DE. BALEARIB. PR // /// //// 
Qi FABIVS; Qi AEMILIANI. F* Q^, N. AN.Q.C ////// 

MAXIMVS. PRO. COS. DE k ALLOBRO///// 

ET. REGE. ARVERNORVM. BETVLTO. X. K. //////// 
CN. DOMITIVSi, CN. F. CN> N» AHENOBARB* A BC//// 

PRO. COS. DE. GALLEISk ARVERNEIS. XVI. K. //////// 
L. CAECILIVS. L. F. Q^N, METELLVS. AN.BCX.//// 

DELMATIC. PRO. COSi DE. DE LM ATEIS. III. NO////// 
Q^MARCIVS. Qi,F. Qj. N. REX. PRO. COS* AN.8CX///// 

DE. LIGVRIBVS. STOENEIS. III. NON. DEC /////// 
M. AEMILIVS. M. F* L* N. SCAVRVS. COS. */•///////// 

DE. GALLEIS. KARNEIS. V/// //// ///// 
H, CAECILIVS. Qi F. Q. N*. METELL// /// /// ///////// 

COS. EX. SARDINIA. /// //// //////// 
;/ ////// IVS. Q^ F 4 Q^ N. //////// /// ' //. /////// 

gg 2 A D \*S- 
A D LECTORE M. 

v i a tim ipftrum Confultim quam reliqttorum magiftratuurh 
maieFlas atque attctoritas cumCdfare Augufio ,perlegem Rc~ 
giam,qu& de eius imptrio lata est , extincta fttnt , remanenttbm 
nudts tantitm & fne aliqua fere poteftate magifiratuum ,4c 
• dignitatum ncmintbu: ; piacuit cum ipjb Jtatim Augttsti dectjfit, 
> fummdm Fasies noftres manum imponere : quanquam alioqui 
Tabuins Capitolinas ad Dcmttianum ifque (vti ex firagmentis 
. qutbufdcm etiamnum apparet ) progrcjfts fttijje conftet. J^ttod 
tamcn ipfum mihi neutiquam fequendum effe ptttaui, tum pro- 
pter eam qud iam amcdicta cfi ratimem, tum etiam quod a Ti- 
beriodeinceps, pr&terquam tpfoYum Imperatorum , nulla in riumifmatibus legantur Confit- 
lum aut aliorum magtfiratuum Homina ,paucis Duumvirorufn aut Triumvirorum coloriia- 
rum deducendarum nominibtts exceptes , qu& in altquot Tberij cjr Caijnummis infcripta le- 
guntttr, ijfque non tam Romanis quam Prouincialibus . Ne tamen non omnium commodtta- 
tibus hac in pArte confuleretur , exijltmaui me rem haud ingratam ejje faclurum maxime 
iuris prudentiA fiudiofis,fi & reliquorum Confulum, qui a Tiberio Cmfare ad IuUinianum 
vfque fub vnoquoque Imperatorum fuere ,feriem ejr catalogttm hic in fine operis quafico- 
rollarium quoddam fttbtexerem: wfertis interim triumphis qtti ab ipfis potiftmitm Impeta- 
toribusa£li funt. Sed id aiia ratione quam in fuperioribtts a nobts faclum efi : dum Conftt- 
latus & trittmphos non per Tabetlas dijponimus ,fed nomina Confuluni in perpetuis colum- 
nis, (vti vocant,) defcribimus , nifi qua Triumphus aliquts vel nouus Imperator , aut alitid 
aliquid fimile incidtt. Sicubi autem inter Confules occurrent aliqui , quibus II. aut III. 
aut alius aliquis numerus adfcripttu erit, qitbd tum forte fecundum , tertiitm , aut qttartitm 
Confules creati fuerint , qttorum tanien priores Confulattts non funt annotati : credendum 
eft hos annis prxcedentibus , Confulibus ordinarijs, quifere ipfis Kalendis Ianuarijs inibant, 
fuijfe fujfeclos ex kalendts Martijsi Maijs* lulijs, Septembrtbus, aut alio aliquo tempore ,^ui 
Confulatus extra ordinem initi quando nec apud auclores leguntttr ,nec aliquibus antiquis 
mbnumentes infcripti funt , quodque proinde annus & tempus illorum in obfcuro fit : ideb 
nec hic a nobis, vti nec ab alio quoqttam qtu ante rios Faftbs digefferurit ,fuo loco adfcripti 
fttnt, reponendi inter fujfeclos Confules aliquo loco ex illis quos vacuos & fine Confule ejfe 
vides ,adfcripto tantitm Ex kal. april. ivliis , octob. &c. Sed quo incertum. 
Cuius tebenigne Leclor monendum ejje cenfnimus,rogatumqne vt ficttti ceteraita & htf 
#qtti bohique confulas. Sis felix. CATA- 4 ?7 

GATALOGVS SIVE ENVMERATIO 

CONSVLVM QJl POST AVGVSTI OBlTVM 

VSQJE AD IVSTlNlANVM SVB VNOQVOQJE IMPP. 

F V E R E VNA CVM TRIVMPHIS. 

.Anno ab Vrbe condita DCCLXVI. mortuoad XI III. kalend. 
Septembreis Augufto 

TL CAESAR DIVI AVG- I. DIVI IVLII N- 

AVGVSTVS I M P E R I V M ACCEPIT. 

vii Drufus Cxfar Ti. Augufti F. Diui Augufti N. C.Norbanus C.F. C.N. Flaccus 

lix T. Statilius T.F.T.N. Sifenna Taurus L. Scribonius L. F. L. N. Libo 

ix C.Coelius C. F. /. N. Rufus L.Pomponius L.F.L.N. Flaccus 

Germanicus Cxfar Ti. Auqufti F. Diui Auinifti N; Pro Cos. 
De Cherufceis Catteis Angriuarieiique 
Iunias. 

Germanicus Carfar. Ti. Aug. F. Diui Aug. N. II. 
abdicauit. in eius locum fadtus cft 
/. Rubellius /.. F. / . N. 
L. Norbartus C. F. C. N. 
M.Aurelius M. F.M.N. 

Drufus Gifar Ti Augufti F. Diui Augufti N. Pro Cos. 
Ouans ex Germania ////////'// 

ill Ti.CsfarDiuiAug.F.Diui IulijN.Aug. im. Drufus Gxfar Ti. Augufti F. Diui Aug. N. II. 
Kal. April. abdicaiiit 

Eodem annd 

F> DIVI AVGi Nj TRIBVNICIAM 
DEGENNIVM ACCEPIT. VII. Kal 

bccixx Ti.CxfarDiuiAug.F.DiuilulijNAug. iu. 

Abdicauit. ifi eius-lociim faftus eft 

L.Seiiis /. F. N. . Tubero 

I M.Iunius M. F. M.N. Silanus 

tl M. Valerius M. F. M. N. Meftalla Blandus 

FlaccusBalbus 

Cotta t>RVSVS CAESAR TI. iv D. Haterius Q_F. AVG. 

IN 

/'. N. 
SufFedi POTESTATEM \ { Agrippa C.Sulpicius Ser.F.Ser.N. 
Exk.Iuliis M.Cocceius M.F. /. N. 
Ex k. Iuliis C. Vibius C. F. / . N. 

,Hoc annoDrufus CxfarTi. Aug. F.Diui Aug.N. mortuus eft 
v CAfmius C. F. C. N. Pollio C.Antiftius C. F. C. N. 

vr Ser. Cornelius Ser. F. /. N. Gethegus 

vn CofTus Cornelius CoffiF.Cri.N. Lentulus 

IIX G. Caluiilus C. F. C.N. Sabinus 

c tr a- f E x k. Iuliis 
Suffe&W n _. ,_ , ,■• L. Vifellius C. F. C. 
M.Afmius M. F. /. N. 

N. Galba 

Nerua 

Rufinus 

Vctus 
Varro 
Agrippa Cn. Cornelius Coffi F. Cn. N. Lentul. Getuhcus IX M.LidniuS M.F. M. N. 
iaccxxc Ap. Iunius C. F. C. N. 
I i C.Rubellius /. F. /. N. 'lExk.Iuhis 

Craflus 

Silanus 

Geminus QjVlarcius /. F. /. N. 
T.Ruftius T. F. /. N.. 
L. Calpurnius L. F. L. N. 
P.Sjlius P.F.P.N. 
C.Fufius /. F. /. N. II M.Vinicius P.F.M. N. Quartinus 

in Ti.CaefarDiuiAug.F.D.IulijN.Aug.V. 

SuffeftiJ"^^-^ 

t fc.xldib.Maus 

IV Cn. Domitius L. F. Cn. N. Ahenobarbus V Ser. Sulpicius Ser. F. Ser. N. Galba qui 

poftea Imp. Cx(. Aug. appellatus eft 

Suffettus Exk.Iuliis SuffedliX Jx k. Iuliis a Pomponius /. F. / 
1 Ex k: Iulns M. Sanquinius QJ\ / N. 
N. Barca 

Nummius Gallus 

Pifo 

Nerua 

Geminus 

Secundus 

Maximus 

Loneinus Seianus C.Caffius L. F. L. N 

L.AElius L. /. N. 

C. Memmius /. F. /. N. 

/. Fulcinius /. F. /..N: 

A.Vitellius P.F.Q^N. 

mortuus eft. in eius locum fa&us eft 
M. Furius M. F. Camillus Scribonianus 

L.Cornclius L.F.P.N. Sulla Regulus 
Trio 
i tri magiftratu L.Saluius M. F. /. F. 
gg - Otho 
L.Vitel- ■ Perficus 

Rufus Nonianus 

Galhenus 

Nepos 4|8 CATALOGVS 

vr L.Vitellius P.F.Q^ Nepos 

vri C. Ceftius /. F. /. N. Gallus Camerinus 
Iix Q^lautius Q_F. /. N. Larlianus 

Suffedtus ex K. Iuliis 

ix Cn. Acerronius /. F. /. N. Proculus 

Hocannoad XVII. Kal. Aprileis 
Ti. Cxfar. Diui Augufti F. Diui Iulij N. Auguftus mortuus eft 

C. CAESAR GERMANICI F. Tf. AVG. N. AVCVSTVS 

GERM4MICYS TRlBVNICIAM POTESTATEM 
CVM IMPERIO ACCEPIT. CONSVLVM 

Paullus Fabius Paulli F. QJSf. 
M.Seruilius M.F.M.N. 
Sex.Papinius Q^F. /. N. 
P.Petronius /. F. /. 
C.Pontius /. F. I. N. ' Nigrinus c cc xi- f Ex k. Iuliis 

SufFeai| ExkIuliis 

Cccxc M. Aquillius C. F. /. N. lulianus 

I C. Cajfar Germanici. F.Ti.Aug. N.Auguftus 

Germanicus II. Pridie kal. 

Februar. abdicauit, in eius loc. fadt. eft 

/. Sabinius /. F. /. N. Maximus 

Suffeclus ex k. Iuliis c cc xx- fExNon.Sept. 
Suffe<ai lExNon.Sept. IX G. Caefar Germanici F. Ti. Aug. N. Auguftus 
Germanicus III. fineconlega 

Prid. Idus Ian.abdic.in eius loc.facti. funt 
L.Gellius L.F.L.N. Poplicola C.'C#far German. F. Ti. Aug. N. Aug. German. 
Ti.Claudius Drufi F. Ti. N. Dtufus Germanic. 

qui poftea Caefar Auguftus appellatus eft. 
P. Nonius M. F. /. N. Afprenas: 

L. Apronius L. F. L. N. Carfianus Cn.Domitius / . F. /.. N. Corbulo 

Sex.Domitius Sex. F. /. N. Afei 

Q^Curtius Q^F. / . N. Rufus M. Cocccius M. F. M.N. Nerui| 

Sex. Iunius /. F. /. N. Celeii| 

Sex.Nonius Sex. F.L.N. Quindiliaau III C. Caefar Germanici F. Ti. Aug. N. Auguftus Saturninu; TI. C. Ca^far Germanici F. Ti. Aug. N. Auguftus Germanicus 
Pont» Max. Trib. Poteft. iiii. Cos. ni. Pro Cos.P. P.Imp. ir, 
Ouans ex Germania Pridie Kal. Septembr. 

Cn. Sentius Cn. F. /, N, 
Germanicusini. ad VII. Idus 

Ianuar. abdicauit t m eius loc. factus eft 
Q^Pomponius /. F. /. N. Secundus II. 

Hoc anno ad I X. xal. Februar. 
C. Cacfar Auguftus Germanicus oceifiis eft. 

CLAVDIVS DRVSI F. TI. N. CAESAR AVGVSTVS 

GERMANICVS TRIBVNICIAM POTESTATEM 
CVM IMPERIO ACCEPIT. - /. //////// /• F. /. N. 
C.Licinius /. F. /. N. 
in magiftratu mortuus eft Suffectus Exk.Iuhis 

iv, Ti. Claudius Drufi V.Cxf. Aug.Germanicu. 

Prid.K.Marr.abdicauit 3 in eius loc.fact.eft 

C.Vibius /. F. /. N. Crifpus 

y Ti.ClaudiusDrufiF.CsfjVug.Germanic.III, L.Vitellius P. F. Q^ 

Prid. k. Maft.abdicineiuslocfadtuseft 

P.Valerius L. F. /. N. Afiaticus 

VI C.Vibius /. F. /. R Crifpusn. T. Statilius T.F.T.N. 

Ti. Claudius Drufi F. Caefar Auguftus Germanicus 
Pont. Max. Trib. Poteft. V. Cos. ni. Pro. Cos. P. P. Imp. V L 

« ExBritannia /////////// 
jrit M. Vinicius P. F. M. N, Quartinus n. T. Statilius T. F. T. N. Venu 
Cscina Largi 

Nepos i 

Taurt Meflalla Coruin 
"Suffed A TlB. AD I V S T I NI AN V U 

s a &aiii x \- ; u i iis 

7. Ex k. Iulus 
Afiaticus II. iix P. Valerius L. F. /.N. 

SuffecFiJ^\ Iulils 
£ Ex k. Iuhjs 

ix Ti. Claudius Drufi F.Cajfar Aug.Germanic. IIII. 

Suffectus Ex k. Marr. 

A Plautius M. F. A. M.Cluuius /. F. /. N- 
/. Pompeius /. F. /. N. 
M. Iunius / . F. / . N. 
/ . Velleius / . F. / . N. 
P.Oftorius/. F. /. N. 
L.Vitellius P. F. Q^ 
T.Plautius M.F.M.N. 

N. Siluanus Pro Cos. "Rufus 

Siluanus 

Silanus 

Rufus 

Scapula 

Nepos III. 

Siluanus Aelianus duans Ex Britannia de Rege Catacrato IIIIII/IIIIIII lill 
IVDI.SAECVLARES sext. ex. s. F A C T I 

DCcc . A. Vitellius L. F. P. Nepos. quipoftealmp. L. Vipfanius / . F. /. N. Poplicola 

Auguftus Germanicus appellat. eft 
Cenfores Ti. Claudius Drufi F. Cxfar. Aug. Germanic. L. Vitellius P. F. Q^N. Luftr. fccer. LXXIIII. Suffecli { C. Silius C. F. P. N 

in fequentem annum defig. erat non iniit Ex k. luliis L. Vitellius L. F. P. 
Exk. Iuliis C.Calpurnius /. F. /. N. 
Nerua Nepos 
Pifo C. Porhpeius C. F. / N. Longinus Gallus 
SuffecFus Exk. Iuliis II C.Antiftius C.F. C. N. Vetus 

tll Ti.Claudius Drufi F.Cxfar.Aug. Germanic. V. 

SuffectiJ^ t-! U | i,S 
t Ex k. lulus 

iv P. Corhelius L.F.L.N. SullaFauftus 

suffcaii^f ! u ! iis 

C Ex k.-Tulns Suff C £d|g x S quc S' 

{.Exk.Noueb. Nepos 

Pollio 

Ncrulinus 

Scipio Orfitus 

Fundanus 

Seuerus 

Otho 

Barea Soranus 

Craflus Mucianus 

SuIIa 

Sabirius Vefpafianus V 
VI D.Iunius M.F.M.N. 
M. Afinius M. F. /. N Auiola Q^Verartnius Q_JF. / . 
/ . Memmius /. F. /. N. 
M.Suilius P. F. /.N. 
Ser. Cornelius / . F. / . N. 
C. Minucius /. F. /. N. 
C. Vettennius /. F. /. N. 
L.Saluius M. F. /. N. 
/.Senrilius /. F. /. N. 
M.Licinius M. F. /. N. 
L.Cornelius L.F.L.N. 
T.Flauius T.F. T.N. 

qui poftea Imp. Cxfar. Aug. appellat. eft 
Silarius Q^Haterius D. F. QJJ. Antoninu 

Marcellus M.Acilius /. F. /. N. 
. Hoc anno ad III. Idus OcFobreis 

Ti. ClaudiusCxfarAuguftus Germanicus niortuus eft 

IMP. NEKO CLAVDIVS DIVI CLAVDII F. CAESAR 

AVGVSTVS GERMANICVS TRIBVNICIAM POTESTATEM v 

CVM IMPERIO ACCEPIT. 

VII Imp. Nero Claudius Cxfar Aug. Germanicus L. Antiftius C. F. C. N. 

Imp. Nero Claudius Diui Claudij F. Csfar Auguftus Germanicus 
Pont. Max. Trib. Poteft. Cos. Ouans 
De Armenieis et Partheis ///////// 

IIX Q^Volufius L.F. /. INL' Saturninus P. Cornelius P. F. /. N. 

ix Imp.Nero Claudius CaefarAug.GermanicuslL L. Calpurnius L.F. L.N. 

c rr a j"Ex k. Iuliis /. Ducennius /. F. /. N. 

5uttectl l Ex k. Iuliis / . Pompeius / . F. /. N. 

tocccx Imp.NeroCIaudiusCaefarAug.Germanic.III. M. Valerius M. F. M.N. 

PACE P. R. TERRA MARIQVE PARTA IANVS CLVSVS V. 

I C. Vipfanius C. F . / . N. Poplicola Aproriian. C Fonteius L. F. C. N, 

1 1 Imp.Nero Claudius Czfar Aug.German. IIII. Coffus Cornelius Coffi F. Coffi N. 

in C.Caefonius /. F. /. N. Paetus C- Petronius P. F. / . N. Sabinus Turpilianus 

IV P.Marius /. F. /. N. Celfus L.Afinius C.F.C.N. Gallus 

c ar o- (" Exk.Iuliis L.Annxms L. F. /. N., , Seneca 

Sutteai^ £xkIuliis />Tre bellius /. F. /. N. ,. Maximus 

v L. Memmius C. F. /. N. Regulus Paullus Virgimus /. F. /. N. Rufus 

C. Leca- Vetus Scipio 
Pifo 

Geminus 

Paullinus 

Meifalla 

Capito 
Lentulus i40 CATALOGVS 

yi C. Lecanius /. F. /. N. Baffus 

yil P. Silius P. F. P. N, J Nerua CONSVLVM 

M. Licinius M. F. M. N. 
C.Iulius /. F. /. isr. 

inrnagiftratuoccifiiseft. 
/..Plautius /. F. /.. N. Lateranus anrequam CraflTus Fmgi 
Atticus Veftinus rExk.Iuliis 
Suffecti <s jniret occifus eft 

C Ex k. Iuliis / . Anicius / . F. / . N- Cerealis 

BELLVM IVDAICVM. 

Iix C.Suetonius /. F. /. N. Paullinus L.Pontius /. F.'/. N. Telefinus 

ix L.Fonteius L.F. C.N: - Capito C.Iulius'/. F; /. N. , Rufus 

Suffeclus Exk.Iuliis Imp. Nero Claudius Csfar. Aug. Germanic. V. 

folus fine conlega. 
pcccxx C. Silius /. F. /. N : Italicus M.Galerius M. F. /.'N. Trachalus Turpilianus 

Hoc Anno ad IIII. Idus Iunias 
Imp. Nero Claudius Cajfar Auguftiis Germanicus mortuuseft. 

I M P- S E R. S V L P I C I V S S E R. F. S E R. N. GaLBA CAESAR AYGVSTVS TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM I M P E R I O 


<r 'tr n- fExk.Iuliis M.Plautius M. F. /. N. 
. ti 1 Ex k. Iuliis M. Saluius L. F. M. N. ACCEPIT, 

i 

Siluanus 
Otho, quipoftei 
Imp. Casfar. Auguftus .appellatus eft. 
Sufcfc fExk.Septeb. C. Bellicius / . F. / . N. '" Natalis 

lEx k.Septeb. P. Gorneliiis /. F. / . N. Scipio Afiatkus 

Imp. Ser. Sulpicius Ser. F. Ser. N. Galba T.Vinius /.' F. /. N. Rufinus 

CxfarAhguftus .II. ' inmagiftratuoccifuseft. 

Hoc annoexantediem ni.Non.Ianuar. A. VITELLIVS I. IMPERATO "5 IMP. AVG. 


F. P. N. IN CERMANIA 
APPELLATVS E S T . 

Eodemannoad XIIX. Kal. Fcbruar. 
Imp. Ser.Sulpicius Ser. F.Ser. N. Galba Casfar Auguftus occifus eft. 

M. SALVIVS L. F. M. N- OTHO CAESAR. 

TRIBVNI, ClAM POTESTATEM C V M • IMPERIO 

O C C VP A V IT. ' 

Suffedti f Ex XVn - fc ? eb r- Imp. MefTallinus L. F. M. N. Otho Cafar Aug.n. 

• \Ex XVn.k.Febr. L.Saluius L. F. M.N. Titianus abdicauit 

Suffedi-f Ex K - M * rt - T.Verginius /. F. /. N. Rufits 

. .* • J.Ex K. Mart. Vopifcus Pompeius / . F. /. N. Siluanus 

Eodem anno ad XII. Kal. Maias 
Imp. M. Saluius L.F.M.N. Othd CzfarAuguftusmortuus eft. 

A^V?TEtLlVS L. F. P. N. GERMANICVS IMP. AVG. 

T&IByNiCIAM PQTESTATEM CVM IMpERlO 

OC C VP A V I T. 

Suffedi S Ex k - Maiis M - Ccelius / . F. / . N 
lExk- Maiis T.Flauius T.F.T.N. 

Suffe&i 5 Ex k - * llliis T - Amus / . F. / . N. 
i.Exk. Iuliis P.Marius /. F. / 
Eodem anno ex ante diem xal. Iulias N. Sabinus 

Sabinus 

Antoninus 

Celfus. II. FLAVIVS T. F. T. N. SABINVS VESPASIANyS IN 
CAESAR AVGVSTVS APPELLATVS E S'T- 

Suffe&iJ Exk -$ e P t5b - C-Fabius /. F. ./. N. 
lEx Lx k. Septeb. 
Suffe&us Ex pridie k. Noueb A.Licinius /. F. /. N. I VDAE A I MP, Valeiu 
Cscina ExS. C coa&us abdicauit. in eius loc. fa<ft. eft 
;. Rofcius • j . F. / . N. • • Regulu; 

Surfeit 

TIB. AD IVSTINIANVM 

*Ex K.Noueb. C. Quinctius . / . F. / . N. Suffect CExK. 

£.Ex K.Noucb. Cn. (lccilms /. F. /. N. iMP. Eodem anno ad I X. Kal. Ianuar. 
A. Vitellius L.F.P. N. Germanicus Imperator Auguftus occifus eft. 

CAESAR T. FLAVIVS T F. T N SABINVS 24r 

Atticus 
Simplex Csfar VBSPASIANVS AVGVSTVS TRIBVNICIAM POTESTATEM 
CVM IMPERIO ACCEPIT. 

II. Imp. Cacfar T. Flauius T. F.T.N. Sabinus T. Flauius Vefpafiam Augufti F. T. N. 
VefpafianusAuguftus n Sabinus Vefpalianus. 

r-ExK-al.Iuliis T. Flauius Veipafiani Augufti F. T. N. Ca*far 
Suffecri^ SabinusDomitianus. 

c*Ex Kal. Iuliis M. Licinius M. F. /. N. Craffus Mucianus u. 
SuffedusExK.Septeb. P. Valerius C. F. /. N. Afiaticus 

L. Annius /. F. /. N. Baffus 

C. Caecina/ . F. / . N. Paetus 

M. Cocceius M. F. M. N. Nerua, qui 

poftea Imp. Cifar Auguftus appellatus eft SuffecL III. Imp. Casfar T. Flauius T. F. T. N. Sabm rExK.Noueb. 
f Ex K.Noueb. us Vefpafianus Auguftus. m. T. FLAVIVS Imp. Cxfar T. Flauius T. F. T. N. Sabinus Vefpafianus Auguftui 

Pont Max. Trib. Poteft. ti. Cos. iii. PP. Imp.ix.& 

T. Flauius Vefpaiiani Aug. F. T. N. Cxfar Sabinus Vcfpafianus 

Pontifex proCos.Imp. iit. Vna 

De Iudxis Hierofolymitaneis Paleftineifbue exSuria 

Kalendis Iuliis. 

PACE Pi R. TERRA MARIQJ^E PARTA I ANV S CLVSVS VI. 

Eodem anno ex ante diem Kal. Iulias. 

VESPASIANI AVGi F. T. N. CAESAR SABINYS 
VESPASIANVS TBIBVNICIAAI 
POTESTATEM ACCEPIT. IV. Imp. Caffar T. Flauiiis T. F. t. N. Sabinus 

Vefpafianus Auguftus ttii. 

v."T. Flauius Vefpafiani Augufti F.T.N. Csfar 

Sabinus Domitianus it. 

VI. Imp. Casfat T. Flauius T.F.T.N. Sabinus 

Vefpafianus Auguftus v. 

Suffeftus Ex k. Iuliis 

Cenfbres Imp. Cacfar Vefpafiaiius Auguftus T. 
vil. Imp. Cxfar T. Flauius T. F. T. N. Sabinus 
Vefpafianus Auguftus vi. 

r ExKal.Iuliis 
Suffedti^ 

C Ex xal. Iuliis 

tlX. Imp. Cacfar T. Flauius T.F.T.N. Sabinus 

Velpafianus Auguftus vi r. 

r ExKal.'luliis 
SuffecLi } 

c Ex Kal. Iuliis 

IX. tmp. Caefar T. Flauins T. F. T. H. Sabinus 

Vefpafianus A uguftus v i t i . 

rExKal.Iuliis 
SuffecLi J 

cExKal.Iuliis 
)CCCXXX. L.Ceionius /. F. /.N.Commodus Verus 
i. Imp. Csfar T. Flauius T. F.T. N. Sabinus 
Vefpafianus Auguftus ix. T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefpafianus u. 

M. Valerius M. V. M. N. Meffallinus 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefpafianus 1 1 1 . 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Ca:far 

Sabinus Domitianus in. 

Csfar Vefpafiani Aug. F. Vefpafianus L. F. L X X V. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefpaiianus 1 1 1 1. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cadar 

Sabinus Domitianus 1 1 1 1. 

M. Licinius M. F. /. N. Craffus Mucianus m. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefpafianus v. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Caefar 

SabinusDomitianus v. 

Ti. Plautius M. F. M. N. Siluaniis ^Elianus 1 1. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefpafianus vr. 

T. Flauius Vefpafiani Augufti • F. T. N. Cajfar 

Sabirtus Domitianus vr. 

Cn. Iulius /. F. /. N. Agricola 

C. Coriielius /. F. /. N. Prifcus 

T. Flauius Vefpafiani Augufti F. T. N. Cxfar 

Sabinus Vefbafianus 

hh VII. 

Hoc 14> CATALOGVS CGNSVLVM 

Hoc anno ad vi i r. xal. Iulias. 
Imp.CJEfar T. Flauius T.F.t.N. Sabinus Vefpafianus Aug.mortuuseft. 

IMP. T. FLAVIVS DIVI VESPASIANI F. CAESAR SABINVS 

VESPASIANVS AVGVSTVS IMPERIVM ACCEPIT. 

II. Imp. T.FlauiusDiuiVefpafiani F. Cacfar T.FlauiusDiui Vefpafiani F. T. N. Caefar 

Sabinus Vefpafianus Auguftus vrn. Sabinus Domitianus vu. 

III. M.Plautius M.F.M.N. Siluanus M.Annius /. F. /. N. VerusPollio 

Hoc anno Idibus Septembribus 
Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Gifai Sabinus VefpafianuS 
• Auguftus mortuus eft- 

IMP. T. FLAVIVS DIVI VESPASIANI F. CAESAR SABINVS DOMITIANVS 
POTESTATEM C V M 

iv. Imp. t. Flauius Diui Vefpafiarii F. Cxfar 
Sabinus Domitiamis Au°uftus vnl. AVGVSTVS 
I M P E R I O 

T. Flauius TRIEVNICIAM 
AC C E P I T. 

T. F. T. N. V. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Caefar T.Verginius /. F. / . N. 

Sabinus Domitianus Auguftus • IX. 
vi. Imp.T.Flauius Diui Vefpafiani F. Garfar Ap. Iunius 
Sabinus Domitianus Auguftus x. 

Qui in hoc honore Germanicus appell.eft 
Vir. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Caefar 
Sabinus Domitianus Aug. Gerrnanicus xi. T.Aurelius T. F. Sabinus 

Rufiis n. 

Sabinus 

Fuhius Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Czefar Sabinus 
Domitianus Auguftus Germanicus 
Pont. Max. Trib. Poteft. iv.Cos.xi. Cenforia Poteft. p.p.Imp.xnf. 
De Quadeis Daceis Geteis Sarmateifque Germaneis 

I I I I I II l I I I I I I I I I I I 

iix. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Cxfar 

Sabinus Domitianus Aug.Germanicus XI r; 

IX. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Csefar 

Sabinus Domitianus Aug.Germanicusxiu. 

DCCCXl. Imp. T. Flauius Diui Veipafiani F. Cxfar 

Sabinus Domitianus Aug. Germanicus xiv. 

LVDI SAECVLARES 

l. T* Aurelius T. F. Fuluus iit.' 

c ar n.- fExKal. Iuliis 
Suftectw r- i T i- 
£_ txKal. Iuhis 

II. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Caefar 

Sabinus Domitianus Aug.Germanieus xv. 

III. M. Vlpius M. F. Traianus Crinitus r 

qui poftea Imp. Caefar Auguftus appell. eft 

Iv. Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. Caefar 

Sabinus Domitianus Aug. Germanicus. xvi. 

Imp. T. Flauius Diui Vefpafiani F. CajiarSabinus 
*■ Domitianus Auguftus Germanicus 

Pont.Max.Trib. Pot. x. Cos. xvr. Cenfor Perp. P. P. Imp. xxi. 
iterum de Quadeis Daceis Geteis Sarmateifque Germaneis 

I I I II 1 1 I I I I I I I I 
Collega /. Cornehus 


Ser.Cornelius Cn. F.P.N. 


Dolabelk 


A. Volufius Q^ F. L. N. 


Saturninus 


L. Minucius 


Rufus 


SE PT. E X S. C. F AC T I. 

A. Sempronius 

/. ///////// 

/• ///////// 

M. Cocceius M. F. M. N. 


Atratimts 

lllli, 

/////( 

Nerua ii. 


M'. Acilius M'. F. 

in magiftratu occiius eft 
A.Volufius QJ\L. N. 


Glabric 

Saturninus. n y. Sex. Pompeiiis /. 

t Ex Kal. Iulns / . Valenus 

SuiFeai4"^ Ka , L (;;;{ CAnpus C. F. 
{.ExKal.///// A.Iuhus Prifcu 
Paullinu 
Afiaticus Saturninu 

lllllll 
Quadraru 
L. Npniu A. T I B. A D I V S t I N I A N V M. 

VI. L. Nonias P. F. M. N. Afprerias Torquatus M. Arricinius 

SurTedtiJ^^i 11 ! 115 N. 

in magiftratu occifus 
C.Antiftius L. F. C. N. • 243 

■ Clemens 
Lateranus 
Italicus ifr. 
Ciemens 
eft 
Vetus Suffeiti- 1 " 1 ^ 1 ^ " 50 - "fj /. Sextilius 
lExK.Iuliis C.Silius 
Vir. Imp. T.Flauius Diui VefpafianiF.CxfarSabi- T. Flauius T. F. T 

nus Domitianus Aug. Germanicus xv 1 1. 
irx. C. Fuluius Valens 

in magiftratu mortuus eft 

T. Flaums T. F. T. N. . Sabinus 

^.ExK. Noueb. T. Arrius T. F. Antoninus 

Hoc anno ad x i v. Kal. Octobreis 
* Imp. T: Flauius Diui Vefpafiani F. Caefar Sabinus Domitianus 

Auguftus Germanicus Occifus eft 

IMP. NERVA CAESAR AVGVSTVS TRIBVNICIAM 

POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPIT. 

IX. Imp. Nerua Czfar Auguftus m. T.Verginius Rufus. rri. 

ia mag. mort, eft. in eius in loc. facT eft 
P. Cornelius Tacitus SufFecri-1 ExK - Mails M- VLPIVS M. yfExK. 
7. Ex K. Maiis 

Suffeclii Ex 5-; u ! lis 
£Ex K. lulus 

Eodem Anno exante diem xtv.Kal. Octobreis 

F. TRAIANVS CRINITVS AB / . Domitius 
Q;_Fabius 
M. Cornelius 
/. Fabius Apollinaris 

Veiento 

Fronto ir. 

Poftumus 

IMP. NERVA 

CAESARE AVCVSTO ADOPTATVS CAESAR APPELLATVS EST 
ET TRIBYNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

Ex K. Noucb. C. Poblicius Certus , antequam Suffedi iniret damnatus eft, in cius loc. fact. eft 
Sex.Pompeius 
/. Vettius 

Nerua Traianus Nerua: Augufti. F. Cxfar 
qui in hochonore GermanicuS appelktus eft ExK. Noueb. 
i)CCCl. Imp. Nerua Csefar Auguftus. quiinhochonore 
Germanicus appellatus eft l v . 

Hoc anno ad vi. Kal. Februar. 
Imp. Nerua Caefar Auguftus Gcrmanicus mortuds eft. 

IMP. CAESAR DIVI NERVAE F. TRAIANVS Colle^a. rr. 
Proculus 1T. DIVI NERVAE F 

GERMANTCVS TMPERIVM ACCEPTT. 

suffeaiX Ex £-; u ! iis - c - Sofuxs 

J_ExK.Iulus. 
SuffeAusExK.O&ob. i. C. Scwlus Senecio. rr. 

II. Imp. Csefar Diui Nerux F. Nerua Traianus 

; Auguftus Germanicus in. 

Suffectus Ex K. Mart. 

Suffecli Sf* K. S P t . 

£ Ex K. Sept. 
Suffecli/^K-Noueb. 

{.ExK.Noueb. L- Licinius 
/. Afranius 

in magiftratii bccifus eft. 
A. Cornelius 
M. Corneliug AVG. 

Senecio 

. Sura 

Dexter 

Palma 
Fronto in. Sex.Pompeius 
C. Plinius C 
Sp. Cornutius 
/, lulius 
/. Acutius 

CICVM. Collega iii: 

F. C. N.Cscilius Secundus 

Tertullus 

Ferox 

Nerua BEL L V M D A 

S it. Imp. Csefar piui N^rua; F. Nerua Traianus Sex. Articuleius 
Auguftus Germanicus qui in hoc honore 
Dacicus appellatus eft. iv. 

• Suffedtus ExK.Mart. /. Cornelius 
t rr „ . X Ex k. Maiis /. Baebius 
Uttettl lE X K.Maiis -/• M.Valerius 

hh F. L. N. Pactus Scipio Orfitus 

Mac er 

Paulhnus 

Suffe* 244 iv. C. Sofius CATALOGVS 

Senccid iti. 
c ar xi- f Ex K. Iuliis 
Suffeai lExK.Iulus CONSVLVM 
/. Rubrius 
Q^C jelius 
L. Licinius 
M*. Acilius 
C. Cxcilius 


QJ?. Q_N. 


Gailu$ 
Hifpo 

Sura ir. 
Rufus 

Claificus Imp. Cacfar Diui Nerui F. Nerua Traianils Optimus Aug. Germanic. Dacicus 
Pont. Max. Trib. Pot. v. Cos. rni.Pro Cos. P.P. Imp. ni. 
De Pannonieis Daceifque & Rege Decebalo ex Germania 

//// ///////////////// 1141 
Imp. Csfar Diui Neruac E. Nerua Traianus L. Appius 
Auguftus Germanicus Dacicus. v. 

Imp. Casfar Diui Neruae F. Nerua Traianus Optimus Aug. Germanic. Dacicus 
Pont. Max. Trib. Pot. vi . Cos. v. P. P. Imp. 1 1 r. Iterum Maximus n. DeDaceis&RegeDecebalo ex Germania vr. 
vri. 
iix. 

rx. i, iiintiu 

Ti. Iulius 
L. Ceionius 
C.Sofius L. F. ©ccclx. Ap.Annius i. A Cornelius //// ////// 

Suranus 

Candidus n. 

Commodus Verus 

Senecio htt. 

SufTeclril^K.Iuliis 

tEx K. Iulus 

Trebonianus Gallus 

Ex K.Iuliis 

■ Ex K. Iuliis 

Palma rr. 

- Ex K. Iuliis Suffedi- Suffedti . ExK. Iuliis m. IV. /. Clodius 
L. Calpurnius Crifi pinus Pifo 

c d-a- fE«K. Iuliis 
Sllffeai tExK.Iulns 
Imp, Catfar Diui Nerua; F. Nerua Traianus 

Auguftus Germanicus Dacicus. vi. 

qui in hoc horiore Parthicus appcllatus eft ////// 

P. Neratius Marcellus 

A. Iiilius Quadratus ir. 

L. Tutius Cerealis 

L.Licinins Sura nr. 

/. ////// Suranus ir. 

C. Iulius Seruilius Vrfus Seruianus 

M. Atilius Metellus Bradua 

C. Iulius Africanus 

/. Clodius Crifpinus 

C. Caluiiius Tullus ri. j 
P. Aelius T. F. T. N. Hadrianus qui poftea 

Imp. Cacfar Auguftus appellatus eft. 

L. Publilius " Celfus 

/. Solenius Orfitus 

/. Vettius RufticusBolanus 

C. Iulius Seruilius Vrfus Seruianus rr. v. L. Publilius 
vr. Q^JMinnius 
vii. " irx 

IX. M. Valerius 
Aimilius M. F. M. N. Celfus rr. 
Hafta 
Meffalla L. Fabius 
C Iulius C. Clodius 
P. Manilius 
C. Popillius 

in magiftratu mortuus eft 
L. F. C. N. Iuftus 
Africanus ir. Crifjpinus 

Vopifcus 

Carus Pedo Quindtius Suffe&i Aelianus L. Antiffius L. F. C. N. Vetus 

Niger T. Vipfanius Apronianus 

• fExK. Iuliis M. Erucius Clarus 

"i,ExK.Iuliis Ti. Iulius Alexander 

Eodem Annd ex ante diem v. Idus AuguftaS 

P. AELIVS T. F. T. N. HADRIANVS AB IMP. CAESARE NERVA 

TRAIANO AVGVSTO ADOPTATVS C AE S A R APPELLATYS 
EST ET TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

Eodem anno ad i n. Idus Auguft. 
Imp. Caefar Nerua Traianus Auguftus mortuus eft. 

IMP. CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI f. DlV* NERVAE N. TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS 
IMPERIVM ACCEPIT. 

fcccctxx.iinp.Csfar Traianv»sHadrianusAuguftus.ri. Ti.Claudius Ti. F. FufcuySaimator 
Diuus A. T I B. A D IVSTINIANVR 

Diuus Nerua Traianus Germanicus Dacicus Parrhicus. i ii. 
De Aiabibus Armenieis Mefopotamia Partheis 
Ofrohcncis & Rcge Cofdroe ex Oriente 24> ////// ////// 

Imp. Caefar Traianus Hadrianus Aug. itt. 

Suffectus Ex k . Maiis ir. L. Catilius 
Seuerus 


iii. M. Arinius 


M 


F. Verus rr. 


iv. M\ Acilius 


M 


'. F. Auiola 


v. Q^Arrius 
Paetinus 


vi. M'.Acilius 


M 


• F. Glabrio 


vn. P. Cornelius 


P. 


F. Scipio Afiaticus ir. 


iix. Vefproniiis 
Candidus Verus rr. 


IX. /.. ill II 11 II 
Gallicarius 


dcccxxc. L. Nonius L. 


F.P. N. Torquatus Afprenas 


I. P.Iuuentius 
Celfus ii. 


» 
c ar /x- fEx k. Mart. 
Suitecii-s c ,, 

C Ex k . Mart. 

Suffec}ii^ XK -N ou e, b - 
t Exk.Noucd. 


ir. iCJ^Fabius 
Catullinus 


jii Ser. Octauius 
Lenas Pontianus 


iv. /. Sentius 
Augurinus 


V. /. //.///// 
Hibevus llllllllll 

Q, Iunius Rufticus 

hlillUJUn _ ,//////// 

T. Aurelius T. F. T. N. Fuhms Antoninus 
quipofteaPius Auguftusappellatuseft. vi. C Iulius Seruilius Vrfus Seruianiis m. 
vil. /.///// / Pompcianus Lupercus 

I ix. L. Ceionius L. F. L. N.Commodus Verus /• Illlllllll 
C. Corellius 
C. Ventidius 

C. Bellicius 
Q^Vettius 

/ . Ambigius 

D. Coclius 
M.Annius M. P. 
Qjulius 

T. Auhdius 

/. Arrius 

C. Neratius 

Cn. Lolhus 

M. Flauius 
M. Antonius 
/ . Arrms 
/. Iunius 
C. Vibius 
L.Iuhus L. F. 
Scx. Vetulenus Augur 

Panfa 

Aprdniarius 

Torquatus 

Aquilinus 

Bibulus 

Titianus 

Libo 

Balbus 

Fionto 

Seuerianus 

■ Marcellus 

Gallus- 

Aper 

Rufinus 

Senerianus. ir. 

Silanus Sifenria. 

Iuucntus Verus 

Atticus Aciliamjs 

Ciuica Pompaianus Eodemannoexantcdiem nt. Idus Auguftas L. CEIONIVS L. F. L. N. COMMODVS VERVS .AB IAiP. CAESARE 

TRAIANOHADRIANO AVGVSTO ADOPTATATVS C A E $ A R 
ApPELLATVS EST ET TRIBVNICIAM 
P O T E S T A T E M ACCEPIT. 

IX. L. Aelius Hadriarii Aug.F.Verus Cxfar n. P. Coelius P. 
in magiftratu mortuus eft. 
Jdcccxc. /. Sulpicius Camcrinus /. Quinctius 

Eodem exante diemv. Kal. Martias 

t. AVRELFVS T. F. T. N. FVLVVS ANTONINVS F, Balbinus Vibullius 

Niger Magmis 

AB IMP. CAESARE TRAIANO HADRIANO AVGVSTO ADOPTATVS CAESAR APPEli ESI 
E T TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

Eodem anno ad vi. idus Iulias 
Imp. Cajfar Traianus Hadrianus Auguftus mortuus eft 

IMP. T. AELIVS CAESAR HADRIANVS 

AVG. PIVS IMPERIVM ACCEPIT. 

I. Imp. T. Aelius Caifar Hadrianus Antoninus / . Brutius 
AuguftusPius. ii. 

Eodem anno ex ante diern V.Kal. Martias 
"M. ANNIVS M. F. M. N. VERVS ET L. AELIVS L. ANTONINVS 

Prsiens F, HADRlANl 

AV G. N. TfERVS AB IMP. T. AELIO CAESARE HADRIANO ANTONINO 
AVGVSTO PIO ADOPTATI CAES\ARES APPELLATI SVNT. li. Irnp. T. Aelius Cxfar Hadriarius Antoninus 

AueuftusPius m. 

' 1 1 1 » M. Peducaeus Sylloga Prifcinus M. Aurelius Auguft. Pij F. Arironinus Ca:Ia< 

qui poftea Auguftus appellatus eft. 
T. Hoenius Seuerus 

k h 3 L. Culpius % %4<S C. F. 

R P. N. iv. L. Cuipius 
v. C.Bellicius 
vr. P. Auitius M 
vn. Imp. T 

Auguftus Pius. 
iix. Sex. Erucius Sex. F 
ix. M. Valerius CATALOGVS CONSVLVM 

Rufinus t.Statius 
Torquatus Lollianus 
Aelius Cajfar Hadrianus Antoninus 

iiii. 

Clarus ii. 

Largus Quadratus 
Ti. Claudius AtticusHerodes 

C.Gauius C. F. Maximus 

M. Aurelius Aug. Pij F. Antbninus Csefar 1 1. M. AVRELIVS P II. bcccc. C. Bellicius C. F 
I. Scr. Cornelius 

ii. /. /////////// 
III. Sex. Quin&ilius 
iv. Sex. Acilius M\ F. 
s v. /. Bruttius 
. vi. L. Aurelius Aug. Pij. F.Verus Cxfar qui poftea 
Auguftus appellatus efti abdic. in eius loc. 
fa&.eft. /. Aquillius /. F. /.'. N. Orfitus Cn. Claudius Seuerus 

M.Valerius M. F. Meflallinus 

Eodem anno ex ante diem v. ical. Martias 

AVG. F. ANTONINVS CAESA.R T R I B V N i Q I. A * 
POTESTATEM A C C E P I T. 

Torquatus n. M.Saluius 

~ ' Q^JSfonius . 

/. Antiftius 
Sex. Quinitilius 
C.Valerius C. F. 
/. Antonius 
/. Sextilius Scipio Orfitus 

Romulus Gallicanus 

Gordianus 

Glabrio 

Prsefens ii. Iulianus n. 

Prifcus 

Vetus 

Maximus j 

Omdllus Verianus | 

Rufinus 

Lateranus Vii. C. Iulius iix. M.Plautius 
ix. /. ////////// 
ftccccx. Q^Flauius 
i. /. Pkurius 
ii. Ap. Annius 
iii. M.Aurelius Auz. Suffedti j { Rufinus Sabiniaflus 

Pollio 

Opimianuj 

Augurinus Seuerus M.Titius 

ExKal.Noueb. /• Antius 

ExKai.Noueb. /■. //////// 

Siluanus L.Sentius 

Barbatus /. llll/HIH 

Tertullus /. LiciniuS 

QuincHlus /. Statius. 

*~ Bradua T. Vibius 

L. Aurelius Aug. Pij. F. Verus Cxlar Regulus 

SaCerdos 

Prifcus 

Barus 

ii. x. ls .pij. F.Antoninus Cxfar iit 

♦ HoeannoNonisMartiis 

Imp. T.AeliusCxfarHadrianusAntoninusAuguftusPiusmortuuseft 

GAESAR M. AVRELIVS DIVI ANTONINI PII F. 

ANTONINVS AVG. IMPERIVM ACCEPIT. 

Eodemannoexantcdiem ///// NonasApnleis 
AVRELIVS PIVI ANTONINI PH. F. VERVS CAESAK IMP AB IMP. CAESARE M. AVRELIO ANTONINO ATGVSTO AVGVSTVS 
APFELL. EST ET T R I B V N I C I A M P O T E S T A T E M CVM 

IMPERIOACCEPIT- . .\,.fl 

Rufticus /.Vettius Aqudlmus 

Aelianus /.Iunius J™ 

Macrinus L. Cornehus C. F. Celfus lv. Q^Jtunius 
v. L.Papirius 
C.Iuiius VI iril. /• Seruilius BELLVM MARCOMANICVM. 

Pudens L. Cornelius /. ocrumus ruutna i.. vjulu>." — 

Imp.CzfarM.AureliusDiui Antonini Pij F. Antoninus Auguftus Armemacus, 
Parthicus Maximus, Pont. Max. Trib. poteft. xviu. 
Cos. iii. P. P. Pro Cos. Irrip. iii. et 
Imp. GefarL. AureliusDiuiAntonini Pij. F. Verus Auguftus ArmemaCus, 
Parthicus Maximus, Pont. Trib. Poteft. II 1 1. Cos. u. 
ProCos. Imp. n.Vna 
De Partheis Armenieis Medeis & Rege Vologefe 
exOriente ///////////■///■//////// 

/ . Seruilius Pudens n. T.Vitrafius T 

ix. Imp. Cajfar L. Aurelius Diui Antonini Pij, F. T. Nummidius 
Verus Aug. Armeniacus Parthicus ni. 
pccccXX.L;Vettius , Paullus T.Iunius ScipioOrfitus itx. F. Polli 
Quadratus Mon 
/ otan 
Soli LUS 

>ftus A. T I B. A D I V S T I N I A N V M, *47 

I. /.Sofius Prifcus Q^Coelius Apollinaris 

Hoc anno ad ////'/ ///// ///// 
Imp. Cafar L. Aurelius Verus Auguftus Armeniacus Parthic, mortuus eft . L. Iunius Clarus 

. L. Septimius Seuerus n. 

/. Claudius Maximus 

Cn. Claudius Seuerus.n. 

/ . Fuluius Flaccus 

/. Calpurnius . Piio 

Eodemannoexantediem xiii. Kal. Februarias 

1. AELIVS AVRELIVS M. AV& F. COMMODVS ANTONINVS 
TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

Iix. T. Vitrafius II 

iii 

IV 

V. 

VI. 

VII. M. Aurelius 

/• ////// 
/. Cornelius 
M. Anrehus 
Ap. Annius 
M.Saluius Seuerus Cethegus 

Herennianus 

Scipio Orfitus 

Pbmpeianus 

Trcbonianus Gailus 

Iulianus c ae s AR T. F. Pollio ii. M. Flauius M. F. 

Hoc anno ex ante diem v. Kal. Decembreis. 

1. AE LI V S A V R E L I V S M. A V G. F. COMMODVS ANTONINVS CAESAR 
AVGVSTVS GERMANICVS SARMATICVS APPELLATVS E S T. 

Imp. Csfar M. Aurelius Diui Antonini Pij F. Antoninus Auguftus, Armeniacus, 

Parthicus Maximus, Germanicus, Sarmaticus, Pont. MaX. 

Ttib.Poteft. xxx.Cos. iii. P. P.ProCos. 

Imp. viii. iterum & 

Imp. Cxfar L. Aelius Aurelius M. Aug. F. Commodus Antoninus Auguftus 

Germanicus, Sarmaticus, Pont. Trib.Poteft. n. Cos. dellgn. Imp. 

Vna de Marcomancis Quadeis SucueisSarmateifque Germaneis 

x. Kal.Ianuar. 
IX. Imp.CaeiarL.Aclius Aurelius M.Aug.F.Como- /. Plautius 
dus Antoninus Aug. GermanicusSarmaticus 
Dccccxxx. /. Vettius Rufus /. Cornelius 

I. Imp. Cxfar L. Aelius Aurelius M. Aug. F.Com- / . Vefpionius' 
modus Antoninus Aug. Germ. Sarmaticus u. 

C ExKal. Iuliis 
SufFedti 2 

c ExKal. Iuliis Aper ii. IMP. Quintillus 

Scipio Orfitus 
Candidus Verus P. Heluius P. F. Pertinax qui poftea 

Imp. Cxfar Auguftus appellatus cft. 
M. Didius M. F. Seuerus Iulianus qui 

uftus app llarus eft. il. /. Bruttius Praefehs H. Sex. Qtiinctilius 
Hocanno adxvi. Kal. Aprileis poftea Imp.Catfar Auguftus app Gordianus Inip. Cajfar M. Auielius Antoninus Auguftus mortuus eft. 

IMP. caesar l. aelivs avrelivs divi M- antoniNi 


VI. 
VII. F. COMMODVS ANTONINVS AVG. GERMANICVS SARMATICVS 
IMPERIVM CVM PRAENOMINE M. ACCEPIT. 

Iii. Imp.CxfarM.Aelius Aurelius D.M.Antoni- /. Antiftius 
ni F. Commodus Antoninus Aug.Ger.Sar.n i. 

Imp. Caefar M. Aelius Aurelfus Diui M. Antonini F. Commodus Arironinus 
Pius Felix Auguftus Germanicus Sarmaticus Pont. Max. 
Trib.pofeft. v i. Cos. r i i. P. P. Pro Cos. Imp, i v. Iterum 
De Pannonieis & Germaneis ////////////// 

tv. /. Petronius . Mamertinus 

Suffe6tiJ^ XKa J-; il J iis 
i,ExKal. lulns 

V. Imp .Caefar M. Aelius Aurelius Diui M. AntOni- 

ni F. Commodus Antonin. Aug. Ger. Sar. iv. 

qui in hoc honoie Britannicus appellatus eft. 
M. Eggius Marullus 

/ . Trianus Maternus Burrus M. Vettius 
/. Aemiliiis 
/. Atilius 
M.Aufidius N. Papirius 
M, Atilius M. F. Rufus 

Iuiicus 

Seuerus 

Vi£tbrinus Aelianus 
Metellus Bradua 
SufFe&i i 4 S GATALOGVS CQNSVLVM 

r Exxal. Iuliis C.Pefcennius . Niger Iuftus ir. 

SufFecti 3 qui poftea Imp. C^iar Auguftus appellatus eft. 

C Ex Kal. Iuliis L. Septimius M. F. Seuerus qui 

poftea Imp. Cxfar Augaftus appellatUs eft 
Suffedtus Ex k. //////• /■ Apoulems Rufinus 

HocAnno XXV. Confales primum facli funt. 
IIX. Imp.CajfarM.AeliusAureliusDiuiM.Antoni- M\ Acihus M'. F. M'. N. Glabno n, 

ni F.Comodus Antoninus Aug.Britanicus v. 
IX. /. Clodius Crifpinus /. Papirius Aehanus 

dccccxl. C.Allms C. F. Fufcianus /. Tullms Si anus 

i. /. Iunius Silanus Q^Seruilms ■Q^F. SilanuS; 

II. Imp.Cxf M.Aelius AureliusDiui M.Antoni- / . Petronius Scptimianus 

niF.C6modusAntoniriusAug.Britanicus.vi. 
III. /. Caflius Apronianus M.Atilius Metellus Bradua rr. 

IV. Imp.Cacf.M.AeliusAureliusDiuiM.Antonini P.Hcluius P- F - Pcitinax II. 

F.Comodus Antoninus Aug.Britanicus v 1 1 . 
qui noc anno pramomen L. iteium accepit 

Eodem anno Kalend .Ianuar. 
Imp. Ca;f. L. Aelius Aurelius CommodusAntoninus Auguftus Britannicus occifus eft. 

IMP< CAESAR P. HELVIVS P. F. PERTINAS, AVGVSTVS 

IMPERIVM ACCEPII. • 

V. Q^Sofius Falco inmagiftr. occif. eft C. Iulitts Fruclus Clarus 

c ff „. CExKal.Mart. Fl.Claudius Sulpicianuj 

• . 5utteai iExKal.Mart. L.Fabms M. F. Crio Septmunus 

Hoc anno ad v. xal. Aprileis. 
Imp.CzfarP.Heluius P. F. Pertinax Auguftus occifuseft 

IMP. CAES. M. DIDIVS M- F. COMMODVS SEVERVS 

IVLIANVS AVGVSTVS IMPERIVM ACCEPIT. 

Suffedus Exk. Maiis /. Silius Meflalla 

Eodemanno Exantediem ///////// 
IMP. CAES- C. PESCENNIVS NIGER IVSTVS AVGVSTVS 

IMPERIVM ACCEPIT. 

Eodemanno ex ante diem Iduum Maij. 
IMP. CAES. L. SEPTIMIVS M. F. SEVERVS PIVS PERTINAX 

AVGVSTVS IMPERIVM ACCEPIT. 

Eodem anno Kalend. Iuniis. 

Imp. Csfar. M.Didius Commodus Seuerus IulianusAuguftus occifuseft 

Eodem anno ex ante diem ///'// 

D. CtODIVS ALBINVS AB I M P. C AE S A R E 1. SEPTIMIO SIVERO 
AVGVSTO CAESAR APPELLAIYS EST. 

c, lffp ^K fExKal.Iuliis /. Aetius llllllll 

° ^lExKal.IuIiis /. Prolius //////// 

yx. Imp.C$f.L.SeptimiusM.F.SeuerusPertinax D. Clodius Septirmus Albinus Caefar n, 
Auguftus ii. 

Eodem anno ad ///////// 
Imp. Csfar C. Pefcennius Niger Iuftus Auguftus occifus eft. 
VII. Q^Flauius Tertulus T. Flauius Clemens 

Iix. C.Domitius Dexter.n. L. Valerius MefTalla Thrafias Piifcus 

• " ix.Ap.Claudius Lateranus M.Marius M. F. TitiusRufinus 

Hoc anno ad xi. xal. Martias 
Imp. Caef D. Clodius SeptimiusAlbinus Auguftus Proelio ab Imp. Seucro Victus occifus eft' 
l>CCCCL. T.Haterius T. F. Saturninus C. Annius Ap. F. Trebonianus Gallus 

4 ^ Eodem A TIB. AD IVSTINIANVM, z49 

Eodem anno cx arite dicm Pridie Idus Maias 
M. AVRELIVS SEVERI AVGVSTI F. ANTONlNVS IMP. CAESAR 

AVGVSTVS APPELl, ESI fc T TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

T.P.Cornelius Anullinus. it. M.AufidiusS M. F. . Fronto 

n.Ti.ClaudiuS Seucrus C. Aufidius • Viftonnus 

ltl. L. Annius Fabianus M.Nonius M. F. Mucianus 

t a - n.rExKal.IuIiis /./////// /////// 

Suffe<ai lExKal.Iul.is ,/. /////// .. mitfH 

Imp. Caefar L. Semptimius M. F. Seuerus Pius Pertinax Auguftus Arabicus Abdiabenicus 
Parthicus Maximus. Pont. Max. Trib. Pot. viii. Cos. 11. P.P- 
Pro Cos. Imp. xi. & 
Imp. Gaef. M. Aurelius SeUeri Augufti F. Antoninus Piiis Felix Auguftus Pont Trib. 
Poteft. m. Cos. deiignatus Imp Vna 
De Arabibtis Partheis AdiabemfqUe & Rege Artabano 

//// ////// ////// 

jv. Imp. Caef. L. Septimius M. F. Seuerus Pertinax imp. Caefar M. Aurelius Seueri. Aug. F. Anto- 

Auguftus Arabicus Adiabcnic. Parthicus nt. , ninus Augiiftus. 

v. P. Septimius . M. F. Geta L-Scptimius Plauuanus il, 

Vi. L. Fabius M. F. CiloSeptiminus u. M.Annius M. F. Llbo 

LVDI SAECVLARES OCT. EXS. C. FACTI 

Sufre^4" ExKaLlulils /•//////> ,nmm 

6uttea, lExKal.Iuliis /./////// , . ^ 11 "" 1 ' 1 

IX*. Imp. CaefarM.AureiiusSeueriAug.F.Anto- P. Septimius Seueri Augufti F. Gera.Caelar 

ninus Auguftus u . Qui poftca Imp. Caefar Auguftus appell. eft 

SufFe£ti4" Ex KaL Iuliis /•//////, , ///, \ \ ! 

5uttettl lExKal.Iuliis' /. /////// J 11 --" 11 

iix.M.Nummius .. , Albinus / . Fuluius Airmiianus 

ix.M.Flauius M. F. Afper Q,Allius Maximus 

SUfFe£ri4" ExKaLlul " s /•//////////- iJuuJi 

biitteeti^ ExKaLIuli . s ;>/////////; n llUl 

occccLX.Imp.CaefarM.AureliusSeueriAug. F. P. Septimius Seueri Aug. F. Geta Caeiar II. 
Antoninus Auguftus m. 

P. SETIMIVS SEVERI AVGVSTI F. GETAlMP. .CAESAR 

AVGVSTVS APPELLATVS EST ET IRIBVNICU» 

POIESTATEM ACCEPIT. .,„<.,• 

i. M. Aurelius Claudius ; M. F. Pompeianus : /..'/////// tollianus Auitus 

ii.M". Aciiius , M*. F. M' N. . Fauftinus C. Caefonius €. F. Macer Rumnianus 

iil.Q^Epidius L. F. RufustoUianusGentiaus /. Pomponius 

Hoc anno Pridie Nonas Februarias 
Imp. Caefai' L, Septimius Seuerus Pertinax Auguftus mprtuus eft 

IMPP. CAESS. DIVI SEVEfcl FILII M. AVREtlVS 

ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS BRITANNICVS 
GERMAMICVS Ef 

P. SEPTIMIVS GETA PlVS FELI5t AVGVSTVS 

BRITANNlCVSIMPERIVM ACCEPERVNT. 

[V. U. Pompeius M. F. Afpcr /./////// Af P ei 

Hocannoadv.Kalend. Martias 
Imp. Caefar P. Septimius Diui Seueri F. Geta Aug. Britannicuspccifiis $ft 
fimp.CaefarM.AureliusDiuiSeueriF.Anto- P. Caelius P. F, . ^albinits II. 

hinusAuguftusBritannk. Germanicus iv. , 

H Imp* 2?0 VI 

vn! 

IIX. 
IX Silius 

Aimilius 

CXAquillius / . Bruttius Cerealis 
Anullinus 
Extricatus CATALOGVS CONSVLVM 

Imp. Caefar M. Aurelius Diui Seueri F. Antoninus Pius Felix Auguftus 
Britannieus Germanicus Pont. Max. Trib. Poteft. xvi. 
Cos. iv. P.P.Imp. n.iterum 
De Britianneis ////// ///// ///// 

SufFe&us ExK.Mart. M.Antonius M. F. Gordianus qui 

poftea Imp. Caefar Auguftus appellat. eft 
Suffectus ExK.Maiis. P. HeluiusDiuipertinacis^F. P. N. P er rinax 
Meflalla Q. Aquillius Sabinus 

Laetus /.Anicius 
Sabinus ir. Sex. Aurelius P. F 
Pra-fens /. ////// 

Hoc anno ad vi . Idus Aprileis 
Imp. Caef. M. Aurelius Diuj Seueri F. Antoninus Aug. Britann. Gernun. occifus eft. 

IMP. CAES. M. OPELIVS ^SEVERVS MACRINVS AVG. 

TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM iMPERtO ACCEPIT. 

_ ar n ■ J"Ex Kal.Maiis Imp.Caef M.Opelius Seuerus Macrinus Aua.n. 
U f,Ex Kal.Maiis M. Opelius Macrini Aug. F. Antoninus Diadu- 

menianus Caefar 
d'cccclxx. M.OpeliusMacriniAug. F.Antoninus /. ////// 
Diadumenianus Caefar n. 

Eodemanno cxantediem ///// //////// 
OPELIVS MACRINI AVG. F. ANTONINVS 

CAESAR IAIP. AVGVSTVS APPELIATVS 

Eodem anno exante diemxvi. Kal. Iunias 
A.VRELIVS DIVI ANTONINI F. DIVI SEVERI 

IN CASTRIS CONTRA MACRINVM IMPERATOR 

Eodem anno ad vn. Idus Iunias 
Vi6ti in Proelio Impp. Caefares Macrinus & Diadumenianus Augufti a 

GAES. M. AVRELIVS DIVI ANTONINI M M. Aducntus DIADVMENIAN 

E S T. 

N. ANTONINVS 

AP P E L L. E ST IMP. F. D I V I SEVERI N. ANTONINVS AVGVSTVS TRIBVNICIAM 
POTESTATEM CVMIMPERIO ACCEPIT. Suffedti- ..fExKal.Iuliis 

^lEx Kai. luliis 

i.imp.Caeiai.M.Aurelius Antoninus Auguftus n. 

H.Imp .Caefar.M.Aurelius Antoninus Auguftus 111. 

iil- /• ////// • • Grltas Imp. Caefar M. Aurelius Antohinus Augtiftu 
M.Aurelius Eutycbianus Cdmazoi 

/. Licinius Sacerdo 

M. Aurelius Eutychianus Comazon. ii 
/ . Claudius Seleucu Eodem anno exante diem vn. Idus Iunias 

M. AVRELIVS DIVI ANTONINI F. D. SEVERI N. SEVERVS 

ALEAXANDER AB IMP. CAESARE M. AVRELIO ANTONINO 

AVGVSTO CAESAR APPELLATVSEST 

iv.Imp.Caef.M.Aurelius Antoninus Auguftus iv. M. Aiirelius Seuerus Alexander 

Hoc anno ad vi. Idus Martias 
Imp. Caefar M. Aurelius Antoninus Auguftus ocrifus eft 

IMP. CAES. AVRELIVS DIVI ANTONINI F. DIVI 

SEVERI N. S E V E R V S ALEXANDER AVGVSTVS TRIBVNICIAM 
POTESTATEM CVM IMPERIO ACCfPIT. CaeG V. /.. ////// 
vi. /. Claudius 
vii. L. Turpilius L. F. 
IIX. tmp. Caef. M. Aurelius Seuerus 
Auguftus Maximus 


/. Papirius 


Iulianus 


/. Clodius 


Dexter 


M. Maecius 


Alexander 


C. Quindilius 


li. 

Aeliani 
Crifpini 
Rufi 
Marcelli 

D.Caelii A TIB. AD IVSTINIANVM, ifi M. Clodius Pupienus Maximus qui 

poftea Imp. Caef Auguftus appellac. eft /• ////// 

/. Caffius Aproniani 

M. Antonius M. F. 

/• /////// 

/. iNitin 

/. /////// 

/ . Ouinius 
E R S I C V M. 

P. Vrinatius Piobus, 

Dio. ii. 

Gordianus. .11. 

Clementihus 

Felicianus 

Maximus 

Patetnus 

Yrbanus Quindianus ix. D.Caelius P. F. P. N. Balbinus 11. 
qui poftea Imp. Caef. Aug. appellatus eft 
dccccxxc. /. Vettius modeftus 

I. Imp. Caef M.Aurel.Seuerus Alexander Aug.n 1. 
Suffect-us Ex. K- /////// 
ir. /. Calpurnius Agricola 

iii. M.AureliusClaudius M. F. Pompeianus 
iv. / . Iulius Lupus 

v. /. /////// Maximus n. 

B E L L V M P 

VI. /. ///////// Maximus 

Imp. Caef. M. Aurelius Diui Antonini F. Diui Seueri N. Seuerus 
Alexander Pius Felix AuguftusPont.Max. Trib.Poteft. xiin 
Cos. 111. P. P. Pro Cos. Imp. 
DePerfeis&RegeArtaxerxe ////// ///// 
Vii. L. Catilius Seuerus L.Ragonius L. F. 

Hoc anuo ad x v . Kai. Apnleis 
Imp. Caefar M. Aurelius Seuerus Alexander Auguftus occifus eft 

I M P- C AE S. C. I V L I V S M A X I M I N V S A V G V S T V S 

GERMANICVS TRIBVNICIAM POTESTATEM 

CVM IMPERIO OCCVPAVIT. 

Eodem anno ex ante diem 1 v. Idus Odobrdis 
C. IVLIVS MAXIMINI AVG. F. VERVS MAXIMVS CAE^AR 

GERMANICVS APPELLATVS EST. 

ilx.Imp.Caef.C.Iulius Maximinus Aug.German. C. Iulius Africanus 

lx. P. Titius Perpetuus L. Ouinius L. F. Rufticus Cornelianus 

St fF fti S Ex Kal - Maiis / • Iulius Silanus 

lExKaLMaiis Cn.Meffiiis Gallicanus 

HOC ANNO C. IVLIVS MAXIMlNl AVG. F. VERVS MAXIMVS 

GERMANICVS I M P. CAES. AVGVSTVS APPELLATVS fc S T. 

Eodemanno exantediem vi.Kal.Iunias. 

iMP. CAES. M. ANTONIVS M. F. GORDIANVS AFRICANVS 

AVG. ET IMP. CAES. M. ANTONlVS GORDIANI 

AVG. F. M. N. GORDIANVS AFRICANVS AVGVSTVS 
TRIBVNICIAM P O T E S T.A T E M CVM IMPERIO 
ACCEPERVNT. 

Eodem anno Kal. Iuliis 
Imperatores Caefares Gordiani Africani Augufti mortui iunt. IMP. CAES. 
IMP. M. D. CAELIVSP. F. P. N. BALBINVS AVG. ET, 

CAES. M. CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS 
AVGVSTVS TRIBVNICIAM POTESTATEM 

CVM IMPERIO ACCEFERVNT. 

Eodem die. 

ANTONIVS GORDIANVS CAESAR APPELLATVS B S T. 

„ ff „. fExKal.Septemb. Ti.Claudius Iulianus. 

iUtteai lExKal.Septemb. L II III II III Celfus AelianuS 

Eodemannoad ///■/// ///// //// ... 
Impp. Caess. Maximinus & Maximiis Augg. Germanici oceifi mnt. 
dccccxc. M. Vlpius Crinitus /.//////// Proculus Pontianus 

BELLVM'SCHYTICVM. 
Hocannbad //// II III II Iunias 
Impp. Caess.D. Caelius Balbinus & M. Clodius Pupienus maxlmus Augg. occifi lunt. 
IMP. CAES- M. ANTONIVS GORDIANVS AVGVSTVS 

TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM IMPERIO ACCBPIT. $**' CATALOGVS CONSVLVM 

i.Imp.CaeiarM.Anronius Gordianus Auguftus M\ Acilius Auiola. 

II. /. Verrius Sabinus n. /, /./////// ; Venuftus 

Iii.Imp.Caef.M.AnroniusGordiahusAuguft. 1.1. ,M.Aurelius Claudius M.F.M. N. Pompeianus 

iv. C. Aufidius AtticUs C.Afinius Prsrcxratus 

v.C. Iulius - m Arrianus / . AimiliuS Papus 

\i. I . ! I fl H 1 1 1 1 Peregrinus /. Fuluius . Aimifianus 

< r Hoc anno ad / / / / / / / Marrias 
Imp. Gaef. M. Anronius Gordianus occifus eft. 

IMP. CAES. M. MARCIVS AVG.VSTVS TRIBVNICIAM 

POTESTATEMCVM IMPERIO ACCEPIT. 

Eodem anno Imp. Caef.M. Marcius Auguftlts occifus eft. 
IMP. CAES- L> AVRELIVS SEVERVS H OSTlLl AN Vs 

AVGVSTVS TRIBVNtCIAM POTESTATEM CVM IMPERIO 

A C C E P I T. ,* 

Eodem anfio Irnp. Caef. L. AureliusSeuerus Hofblianus Aug. morruus eft. 
Eodem anno occifblmp. Caefare M: Antonio Gordiano Augufto 

IMP. CAES. Mi IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS 

TRIBVNIClAM POTESTATEM CVM IMPERI0 ACCEPIT. 

Vn.Imp. Caef. M. Iulius Phifippus Augiiftus Ti.Fabius 

iix. /.Bruttius . , . Praefens /. Nummius , AlbiriuS 

ix. Imp. Caes. M. luliusPfiilippus Auguftus ir. M. IuliUs Philippi Aug. F. Philippus Caefat 

Eodemahno exantediem /// //// Martias. 

M. IVLIVS PHlLlPPl AVGVSTl F. PHILIPPVS IMP. GAES. 

AVGVSTVS APPELLATVS EST ET TRtBVNICIAM 
i, P, O T E S T A T E M A C C E P I T. 

H» Imp* Caes. Ttf. Iufius Philippus Auguftus lii. Imp. Caef. M. Iulius Philippi Augufti F. 

Philippus Auguftus n. 

.•■>.. .• • ■ . j i 

LVDI SAECVLARES NONI.KXS. C. FACTI; 

i. /. Fuluius Aimilianns ir. / . Vettius Aquiliniis 

: Hocannoad ,',/-/// H{Lji.\ 
Impp. Gaefs. M. Iulij Philippi Augg. occifi fuiit. 

IMP. GAES. CN. MESSIVS QVINCTVS TRAIANVS 

fc> E C I V S AVG. T.RIBVNICIAM POTESTATEM 
CVMIMPERIO ACCEPIT. 

t i . Imp. Caefar Cn. Meffius Quiri&iis Traianiis / . Annius Maximus Gratus 

Decius Auguftus , ir: 

III. Irrip. GaefarCri.MeffiasQuindtiisTraiarius Q^Hereriniui Decij Ang. F. Etrufciis Meffiui 
Decius Auguftus . , r nr. Decius Caefar 

BELLVM GOTHICVM PRIMVM 
Cenfor P. Licinius P. F. Valerianus Sihe conlega Luftrumjnon fecit, 

Hoc anno Imp. Caef Cn. Meffius QuindrusTraianus Decius Aug. inproelio occifus eft. 

IMPP. CAESS. DEGII AVG, FILII O. HERENNIVS 
ETRVSCVS MESSIVS DECIVS ET C. VALENS 

HOSTILIANVS MESSI.VS Q_V I N C T V S AVGG. TRIBVNICIAM 
POTETATEM CVM IMPERIO ACCEPERVNT. 

Eodcrti anrib Imp. Caef. C. Valeris Hoftiliarius Meffius Quin&us Aug. occifus eft. 
IMP* CAES. M. PERPENNA LICINIANVS AVG. 

TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPIT. 

Eodemanno Imp. Caef. M. Perpehna Liciniarius Aug. mottuus eft. 
IMP. CAES. C. VIBIVS TREBONlANVS GALLVVS 

TRIBVNICIAM PQTBSTATEM CT» IMPERIO A C C £ P I T. A TIB. AD IVSTINIANVM, > if?- 

iv.Imp.Caef C.VibiusTrebonian.Aug.Gallusii. C. Vibius Galli Aug. F. Volufianus Caefafc 

Hoc anno Imp. Caef QjJHerenriius Etrufcus Meflius Decius Aug. occifus eft. 
fc.^VTBIVS GALLI AVG. F. VOLVSlANVS iMP. C AES. A V G VS T VS 

APPELLAT. EST ET TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT. 

V. imp.Caef. C. Vibius VolufianusAuguftbs n. M. Valerius . Maximus 

Hoc anno Impp. Gaess. Trebonianus Gallus & Vibius Volufiarius Augg. occifi fiint. 
. 1MP. CAES. C. IVLIVS AEMILIVS AVGVSTVS 

IRIBVNICIAM POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPIT. 

Eodem anno Imp. Caes. C. Iulius AcmiliartUs Auguftus occifus eft. 
IMPP.CAE^S. P. LICINIVS P. £. V A LE R 1 AN.V S AVGVSTVS 
Et P. LICINIVS VALERlANl AVd. F. GALLiLNVS 

AVGVSTVS TRIBVNICIAM POTESTATEM 

CVM IMPER.IOACCEPERVNT. ■ 

vi.Imp.CacfP.LitirtiusP.F.Valerianus Aug.ii. tmp. Caef P: Licinius Gallienus Aug. 

vit.Imp.Caef.P.LiciniusP.F.ValeriartusAug.iir. Iinp. Caef. P. Licinius GallienusAug. 11. 

HX.M.Valerius Maximusn. M'. Acilius GlabriO 

Suffecti^ x S- r i^ /• ////";/ • An 3: 

*> , . ... lExKal.IulqS /; ///////•/ - ° allus 

Ix.trhp.CaefP.LiciniusP.F.Valenanus Aug.jv. Imp Caef P.Licinius Gallienus - Aug. m. 

<SnflWtiJT ExKa|Lluni J M.VWs.. ■', Crimtus ir. 

5UttCCt lExKal.Iumj L.Domitius M. F. ... Aurehanus qui 

: ,. pofteaJmp.Caef.Auguftusappellatuscft 

M. tax. Aurelius Memrhius , Fufcus /. Fomponius Baiius 

Hocanno CYRIADES 1N SVRIA IMP. CAES., AVG. APPELLATVS EST. 

EodemannoD. LAELIVS 1NGENNWS IN PANNONIA lMP. 

CABS. AVG. APPELLATVSEST. 

I. /. FuluiuS Aemiliamis. Pomponius . e -Baffusir. 

Hoc anno Imp. Caeiar Cyriades AiiguftuS occifiis eft 
11. L.Cornelius Saeeularis n; /. Iunius, . Donatus 

Hoc an. Imp. Caef. P. Licinius Valeriahus Aug. in Prociio vi&us aPeifeis captus eft. 
Eodemarinb ODE^ATHVS IN SVRIA IMP. CAES. AVGVSTVS 

APPELLATVS EST. 

Eodemanhb HERODIANVS ODENATHI AVG. F. A PATRE 

IM P. C AE S* A V G. A P P E LL AT V S E ST. 

Eodemanno M'. ACILIVS AVREOLVS IN ILLVRJCO IMP. 
.caes. avg; appellAtvs est. 
jn.imp.CaefP.LiciniUsGallieriusAuguftusiv. ./. Petrohius Volufianus 

Hocanno M. FVLVIVS MACRIANVS IN AS^lA IMP. 

CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

Eodcmanno C^FVLVlVS M. AVG. F. MACRIANVS' A PATRE 
imp. caes. a v g: appellatvs e s T. 
Eodcmanno CN. FVLVIVS M. AVG. F. CjVlMTVS A PATRE 
IMP. CAES. avg. appellatvs est. . 
Eodemanno SER. ANICIVS BALISTA iN ASIA iMP. CAES. 

AVGVSTVS AppELLATvi EST- 

Eodemanno P. VALERlVS VALENS IN MACEDONIA IMP. 

C AE S. A V G. APPELLATVS E S T. 

Eodem anno Imp. Caef. P. Valerius Valcns Aug. oceifus eft. 
EodemannoL. CALPVRNIVS PlSO IN THESSALIA IMP. 

CAtS, AYCi APPiUAIYS S8T.. 

i i 3 Eoaero J i^ 4 | CATALOGVS CONSVLVM 

Eodcm anno Imp. Caef. L. Calpurnius Pifo Aug. occifus eft 
Eodem anno Imp. TI. CESTlVS ALEXANDER AEMILIANVS iN. 

AEGYPTO IO.Pi. CAS.AVG. APPELLATVS ESf. 

Eodem anno Imp. Caef. Ti. Ceftius Alexander Aemilianus Aug. occifus eft 
Eodemanno M. fASSIVS LATIENVS POSTVMVS IN GALLIA 

IMP. CAES. AVC. APPELLATVS E ST . 

Eodemanno C. IVNIVS CASSIVS M. AVG. F. POSTVMVS 

IN GALLIA IMP. CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

IV. Imp. Caef.P.LiciniusGallienusAuguftus v. Ap.Pompeius Fauftinus 
qui in hoc honore Germanicus appellat. eft. 

Hoc anno Imp. Caef. D. Laelius Ingennuus Aug. occifus eft 

Eodemanno Q. NONIVS REGILLIANVS IN PANNONlA IMP. 

C AE S. A V G. APPELLATVS E S T. 

V. /. Nummius Albinus n. /. ///////// Maximus Dextei 

Hoc Imppp. Caesss. M. Fuluius Macrianus, QTuluius 
Macrianus & Cn. Fuluius Quietus Auggg. occili funt. 
Eodem anno Imp. Caef Ser. Anicius Balifta Aug. occifus eft. 
Eodein anno Imp. Caef. Q^Nonius Regillianus Aug. occifus eft. 

Eodemanno SEX. IVLlVS SATVRNlNVS IN AEGYPTO IMP. 

CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

Eodemanno C. ANNIVS TREBELLl AN VS IN ISAVRIA IMP. 

CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

Eodemanno T. CORNELIVS CELSVS iN AFRICA IMP. 

C AE S. A V G. APPELLATVS E S T. 

Eodem Imp. Caef. T. Cornelius Celfus Aug. occifus eft. 
Vi. Imp. Caef. P.LiciniusGallienus Auguftus / . Amulius Saturninu: 

Germanicus vi. 

Imp. Caef P. Licinius Gallienus Aug. Germanicus Pont. 
Max. Trib. Poteft. xii. Cos. vi.P. P.Imp. ' 
De Perfeis & Rege Sopore ////////// 

Hoc anno AP. CLAVDIVS CENSORINVS IN ITALIA IMP. 

CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

Eodem anno Imp. Caef Ap. Claudius Cenforinus Aug. occifus eft. 
Eodem anrio Imp. Caef Sex. Iulius Saturninus Aug. occifus eft. 
VII. P. Liciiiius Valeriani Aug. F. Valerianus L. Caefonius C. F. Macer Lucillus Rufianus 
Nobiliuimus Caefar [ n. 

Hoc anno Imp. Caef. Odenatus Aug. occifus eft 
Eodem ahno HERENNIANVS, THIMOLAVS ET VABALATHV^ 

ODENATI AVG. FILII IN SVRIA A MATRE ZENOBIA 
IMPPP. CAESSS. AVGGG. APPELLATI SVNT. 

Eddemanno MOEONIVS IN ORIENTE IMP. CAES. AVG. 

APPELLATVS EST. 

Eodem anno Iraps Caef. C. Annius Trebellianus Aug.occifus eft. 
itx. Imp. Caefar P. Licinius Gallienus Auguftus /. ////////// Sabirullus 

Germanicus vn. 

HocannoSP. SERVILIVS LOLLlANVS IN GALLIA IMP. 

CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

Eodem anno Imp . Caef. Moeonius Aug. occifiis eft. 
IX. h Ouinius Paterrttis /. ///////// Arceiilaus 

Hocanno Impp. Caess. Poftumi Augg. occifi funt 

Eodemanno A. POMPONIVS AELIANVS IN GERMANIA 

IMP. CAESJ AYG. APPELIATvs E S T, 

Eodem CAES. i;mp 

A PATRE MXX A TIB. AD IVSTINIANVM, 

Eodemanno. M. AVRELIVS VICTORINVS IN GALLIA 

' AVG. APPELLATVSEST. 

" Eodemanno. L. AVRELIVS M. A V G. F. VICTORINVS 

IMP. CAESAR AVG. APPELLATVS ES.T. 

Eodemanno. MARIVS IN GAlLIA I M P. CaES. AVG. APPELL. EST 

Eodem annp Imp. Caef Marius Aug. occifus eft. 
Eodem anno Imp. Caef. SP. Seruilius Lcllianus Aug. occifus eft. 

Eodem anno ex ante diem xvi i. Kal. Decembr. 
P. LICINIVS VALERIANI AVG. F. VALERIANVS IMP. 

CAES. AVC. APPELLATVS EST E T TRIBVNICIAM 
POTESTATEM A C C E P I T. 

/. Ouinius . Parcrnus 1,1. /. ///. //// Marinianu; 

Hoc anno Imp. Caef M'. Acilius AureolusAug. occiuiseft. 
Eodem an. Imp. Caef. A. Pomponius Aelianus Aug. occifus eft. 

Eodeman. P; PIVESVS TETRICVS IN CALLIA iMP. CAES. AVG. 

APPELLATVS EST. 

Eodemad. C. PIVESVS P. AVG. F. TETRICVS CVM PATRE IMP. 

C AE S. A V G. APPELLATVS E S T. 

Eodem anno Impp. Caefs. P. Licinius Gallicnus 
&P. Licinius Valerianus Augg. occiii funr. 

1MP.CAES:M. AVRELIVS CLAVDIVS 

TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM IMPERIO 

i.Imp.Caef.M.Aurelius Claudius AuguftUs ii. ). Ouinius 
quiin hoc honore Cothicus appellatus eft. . 

Hoc anno Impp. Caess. Victorini Au^o;. occifi funt. 
II. /. Flauius Antiochianus /. Funus 

Hoc anno Fridie Nonas Februarias 
Imp. Caes. M. Aurelius Claudius Aughftus mortuus cftj 

IMP>. CAES. M. AVRELIVS Q\£INCTILLVS AVGVSTVS AVGVSTVS 

A C C E P I T. 

Paternus 
Orfitus TRIBVNICIAM A C C E P I T. /. //////// 

Q^Faltonius 

/• /////// | 

M. Maecius Balbutius POTESTATEM cvm IMPERIO 

Eodem anno ad x. Kal. Martias 
Imp. Caef M. Aurelius Qjiinctillus Auguftus occifus eft. 

IMP. CAES. L. DOMITIVS AVRELIANVS AV 

TRIBVNICIAM POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEP 

III. /. Valeriiis Aurelianus /. Pomponius 

iv. /. /////// Quietus 

o et «.•■ f Ex Kal. Iuliis 

Suff ^ExKal.Iuliis 

v. M. Claudius Tacitus qui poftea Imp.Caef. 

Augiiftus appellatus eft 
vi.Imp.CaeilL.DomitiusAurelianusAug.il. C. Iulius 

Imp. Caef. L. Domitius Aurelianus P. F. Auguftus GothicuS 
Sarmaticus Palmyrenicus Perficus Germanicus 
Poht. Ma^. Trib. Poteft. v. Cos. i t.PP. Imp. iii. 
De Palmyreneis ex Suria, Galleis Germaneis Gotheis 
Tetrico & Regina Orientis Zenobia 

vnJmp.Caef.L,Domitius Aurelianus Aug.iii. T.Auonius 

Hoc anno ad iv. Kal. Februarias 
Imp. Caes. L. Domitius Aurelianus Auguftus occifiis eft, 
Interregnum Menfium v i r . dierum xxi ix. GVSTVS 

Baflus 

Voldumianus 

Nicomachus 

IIIIIIIH 
Placidianus 

Capitolinus Marcellinijs Sufte&us 


Gordianus 
Gordianus .^■6 CATALOGVS CONSVLVM 

Suffeaus Ex K. Febr. M. Aurelius 
Suffectus Ex K. Iuliis / . Verrius Cornificius 

Eodem anno ex ante diem vti. Kal. O&obreis 
IMP. CAES. M CLAVDIVS TACITVS AVGVSTVS 

TRIBVNlCIAM POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPIT. 

IIX. Imp. Caef. M, ClaUdius Tacitus Auguftus n. / . Fuluius Aimilianus 

. Hocanno Idibus Aprilis. 
Imp. Caef M. Claudius Tacitus Auguftus mbrtitus eft 

IMP. CAES. M. ANNIVS FLORIANVS AVGVSTVS TRIBVNICIAM POTESTATEM C V M IMPERlO ACCEPlT Suffe&i- IMP. ■ TEx Kal. Iuliis /. Aelius 
'lExKal.Iiiliis ,/.///////. 

Eodem annoad v. Norias Iulias 
Inip. Caef. M. Annius FlorianUs Auguftus occifus eft 

CAES. M. AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS Scorpianug 

/////77//! T R 13 V N I C I A M POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPIT. SuffecLi J-£x Kal. Aug. 
lEx KaL Aug. Auguftui 

Paullinils 

Lupus 

Paternus 

Gratus 

Tiberianus Vi&orinus 


tmp. Caes. M. Aureliiis Probue 
/. Annius 
ix Imp.Caes.M. Aurelius Probus Augiiftus 1 1. M. Furiiis 
laXxx. Imp. Caes.M. Aurelius Ptobus Auguft. 1 1 1 . / . Ouinius 
i. /. Iunius . ; Meffalla /. //// / ; /. 

II. Imp. Gaef.M.Aurelius Probus Auguftus i v.. C- Iurtius 

Imp. Caef. M. Aurelius Probus P. F. Auguftus Franciciis Gothicus 
GermariicusSarmaticus Pont. Max. Trib. Pdteft. 
v, Cos. iv. P. P. Imp. 
De Blemieis Gotheis Franceis Sarmareiique Germaneis 

///// 11111111 /////////// 
ill. Imp. Caes. M. Aurelius Probus Aiiguftus. v. / . Pomponius 

2Y" Hoc anno ad iv. Nonas Nouembreis 

imp. Caef. M. Aurelius Probus Auguftus bccifus eft 

IMP. CAES. M- AVRELIVS CARVS AVGVSTVS 

TRIBVNICIA.M POlESUilEM CTM IMPERIO ACCEPIT. 

Iv.Irrip.Cacf. M. AureliusCaius AuguftusTi.' M. Aurelius Cari Augufti F. Carinus Cae&i 

Q ff mS ^* K ' Iuui * ^" Aureaus Gari Aug. F. Numcrianus Caefci 
5urrecti^ Ex K Iuliis , j.jJiiij Matronianus 

HocaririoTmp.Caef. M. Aurelius Carris Auguftus exvulnere mortuus eft 

IMPP. CAESS. DIVI CARI FILH M- AVRELIVS CARINV 
ET m. avrelivs NVMERIANVS AVGG. TRIBVNICIAM 

POTESTATEM CVM IMPERIO ACCEPERVNT. 

i jr.Jmp. Caelar M. Aurelius Diui Cari f Caririus imp. Caciar M. Aurelius Diui Cari F. Numc 
Auguftus . ii. rianus Auguftus 

Hoc anrio ad /////// Kal. Maias 
Imp. Caef. M. Aurelius Numeriaiius Auguftus occifus eft 

IMP. CAES. GVALERIVS DIOCLETIANVS AVGVSTVS 

IRIBTNICHM VoTtSlATEIlt CVM IMPERIO ACCEPIT. 

r Ex Kal. iuliis M. Aurelius Valerius Maximianus qui poftea 
Suffe6ti^ : lmp. Caefar Auguftus appellatus eft 

cEx Kal. Iuliis M. Iunius Maximus 

Ariftobulus 
Hoc anno ; 


i\ ^l, Imp. Caef. C. Valcrius Diocletianus Aug. n. /./////// // A TIB, AD IVSTlNIANVM, ^ 

Hoc aririo Imp. Ca.eC. M. Aurelius Carinus Auguftus oecifuse& 
/ Eodemannoexahtediemxr.Kal.Maias 

M. AVRELIVS VALERlVS MAXIMIANVS A DIOGLETIANO 

AVGVSTO CAESAR • A P P E L 1 A T V S E S T. 

vii.M.Aurelius Maximus /.Vettius Aquilinus 

Hoc annd ex ante diera xi. Kal. Maias 
MAVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS CAES. AB IMP. 

DIOCLETIANO AVGVSTVS APPELLATVS EST 
TRIBVNICIAM POTESTATEM A C C E P I T. 

Itx.Imp.Caes.C.ValeriusDiocIct.Aug.itt. Imp. Caes. M. Aurel. Valer. Maxf miahus Aug. rr. 

ix. M. Aurelius Maximus ii; /. Pomponius Ianuarius 

MXL. /. Anniits. Baflus 11. L.Ragonius Quin&ianus 

I.lmp. Caef.C.Valerius t Dioeletian 4 Aug.iV. Imp. Caefar M. Aurelius Valerius Maximianus 

Auguftus III. 

Il.C.Iunius Tiberiahus ii. /. CalTius Dio 

Eddem annb exarire diem Kal. Mart. 

I FL. VALeriVs coNsTaNtivs ET C. GALERlVS VALERIVS 

MAXIMIANVS AB IMPP. CAESARIBVS DIOCLETIANO ET 
MAXIMIANO AVGVSTIS ADOPTATI, CAESARES 
APPELLATl E f TRIBVNICtAM POTESTATEM 
ACCEPERVNT. 

tli. /. AfraniuS Hanriibaliarius M.Ahrelius Afclepiodotus 

, Jv. Imp. Caef. C. Valerius Diocletiahus Aug. V. Imp. Caef. M. AureliUs Valerius Maximia- 

nns Auguftus iv. 

V. Fl Valeritis CdriftahtiUs NobiLflimus Caefar. C. Galerius Valerius Maximianus Nob. Caefar 

. vi. /. Nummius Tufeus / . Annius Comelius Anullinus 

IVii.imp.CaefajrC.ValemnusDidCldcianhsAug.vi. Fl. Valerius Conftahtius Nobilifs. C ac f ar "• 

I IX. Imp. Caefar M. Aurelius Valerius Maximianus C. Galerius ValeriUs Maximianus Nob. Caef. ir* 

Aughftus V, 

ixW.Anicius Fauftus n. /.///////. Seuerus Gailus 

IpiL.Imp.CaefarC.ValcriustJiacletiahus Aug.vit. Irhp. Caefar M. Aurelius Valerius Maximia- 

hus Auguftus . V J* 

I.Fl. Valerius Conftaritius Nobilifs. Caefar iiT. C. Galerius Valer. Maximianus Nob. Caef. iii. 

j It. /. Poftumius fitianus ti. FLPopillius Nepotianus 

•III. Fl. Valerius Conftantius Nobiliflim. Caef. i*. C. Gakrius Valer. Maximianus Nob. Caef. iV. 

Imp. Caeiar C. Valerius' Diocletiahtis 1*. £ Augiiftus, FerfiCus, Germanicus, 
Britannicus, Poht. Max. Trib.Pbteft. xviti. Cos. vit. 
P,P. ProGois,Imp.& 

Impi CaefarM. AureiiuS Valerius Maximiahus P\ F. Auguftus, Germariicus* 
Britann&iis> Aegyptkctis, Pqhtifex Trib. Pdteft. xvi. 
i Cos.vi.P.R-ProCos.Imp. 
Vria de Perfeis>, Germaheis k Bntahneis, Aegypto , Aff ica & Rege 
9xrA ]PeyfartirhNhrfe6.xi.Kal.Maij. 

FL Valerius Conftahr^Ndbiliflimhs Caelar Poritifex Triburiie.i 

Pofe'ft.xr.Cos:iV.Imp.C*tiaihs ' •• ' ( f ! ' ' 

DeAlemarmelsi&FtahefiUtxGallia lltttJillll III 

C.GaleriusValefms' : Max^^ V > 

Pdteft.Xi.CosUv.Ifnp.Ouans •/ , 
DePerfeis&RegeNarfeoxi.KaLMaij 

hh z$S CATALOGVS CONSVLVM 

Iv.Imp.Caef.C.ValeriurDiocletianusAug.viii. Imp. Caef. M. Aureliiis ValeriUs Maxirnianus 

! Auguftus VII. 

v.Imp. Caef. C.Valerius Dioclerianus Aug.ix. Imp. Caef. M. Aurelius Valerius Maxirnianus 

Auguftus nx. 

Hbc anno ad xi. Kal. Maias 
Impp. Caess. Dioclerianus & Maximianus Augufti Impetio abdicarunt 

IMPP. CAESS. FL. VALERI\S CONSTANTIVS 

BT C GALERIVS VAIERIVl MAXIMIANVS AVGG. 
1MPERIVM ACCEPERVNT. 

vi.Imp. Caef Fl. Valerius Conftanrius Aug. v. Imp. Caef C. Galer. Valer. Maximianus Aug. v v 
vn. Imp. Caef Fl. Valerius Conftantius Aug. vi. Imp. Caef C. Galer.Valer. Maximianus Aug. vi. 

Hoc anno ex ante diem xi. Kal. Martias C. GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS ET FL. VALERIVS 

SEVERVS AB IMP. CAESARE MAXIMIANO AVGVSTO 
ADOPTATI. CAESARES APPELLATI SVNT SfFr J"^ x Ka ' Mart. ^- Valerius Conftantij Aug. F. Seruus Caef 
5HtteC 7_Ex Kal.Mart. C. Galer. Valerius Maximiani Aug. F. Maxi- 

minus Caefar 
Suffe&us ExKal.Iuliis P. Cornelius Anullinus in Magiftratu 

occifiiseft 

Eodem anno ad vm. Kal. Auguftas 
Imp. Caef Fl. Valerius Conftantius Auguftus mortuus eft 

IMP. CAES. FL. VALERIVS DIVI CONSTANTII F. 

«ONSTANTINVS AVGVSTVS TRIBVNICIAM 

POTBSTATEMACCEPIT. i 

Eodem anno ex ante diem vn. Kal. O&obreis 
M. AVRELIVS MAXIMIANI AVG. F. MAXENTIVS ROMAE 

APRAET.ORIANIS IMPERATOR APPELLATVS EST ET 
) TRIBVNICIAM POTESTATEM ACCEPIT 

... Suffcdhis Ex Kal. Octob. Imp. CaefarM. Anrelius Maxentius Auguftus 

IlX.Imp. Caef Fl. Valerius Conftantinus Auguftus M. Aurelius Valerius Maximiaflus qlii 

- - 1 Imperator fuerat ix. 

Hocannoad ///// }}]} Maias 
FL. VALERIVS SEVERVS CAESAR QJVM IMP. AVGVSTVSy 

APPELLATVS ES.SET OCCISVS.EST. 

Suff £tiS^ x Ka ^ * q ^' s * m P" Caef M. Aurelius Maxentius Auguftus ir. 

\Ex Kal. luliis C.Galer.Valerius Maximiani Aug. F. Maximi- 

nus Cacfar n. 

lx.Imp.CaefC.Galer.Valer.Maxim.Aug.vii. C. Valerius Diocletianus qui Imp. fuerat x, 

S ff^cY .TE xvrr -K ar -Mai. Imp.Caef. M.Aurelius Maxentius Auguft. iii. 

\Ex vii. Kal. Mai. M. Aurelius Maxentij Aug. F. Tomulus Caefai 

MLX. PoftConfulatumlmp.MaximianiAug. vir. Et C. Valerij Diocletiani x 

ExKal. ///// Imp. Caef. M. Aurelius Maxentius Auguft. iv 

ExKaJ. ///// /. Iunius , Maximu; 

I. Il.PoftConfulatumlmp.Maximiani Aug.vn. Et C. Valerij Diocletiani x 

Hoc anno ex ante diem xi. Kal. Maias 
C. VALERIVS LICINIANVS LICINIVS AB IMP. CAES. 

MAXIMIANO AVGVSTO CAEMK AVGVSITS APPELLATVS 
EST ET f RI i VNI C I AM POT E ST AT EM ACCEPIT 

Eoderr A TIB. AD IVSTINIANVR *$ 

Eodemannoexantediem ////// Kal.Maias. 
C. GALERlVS VALERIVS MAXIMIANI AVG. F. MAXlMlNVS IMP. 

CAES. AVGVSTVS APPELLATVS EST ET TRIBVNICIA* 
POTESTATEM ACCEPIT 

£x K. Sept. FL Heraclius Rufinus 

Ex K.Sepc. Fl. Eufiebius l III III 

ll.Imp.CaefiC.GaleriusValeriusMaximianus • Imp. Caefi. C Valer. Licinianus LiciniusAug. 
Auguftus vnr. 

Imp. Caefi M. Aurelius Maxentius Pius Felix Auguftus 

Pont. Max. Trib poteft. v. Cos. iv. P.P. Pro. Cos. Imp. 

De Alexandro Tyranno ex Africa 

////• ////// //////// 
g * n ■ fEx Kal. Sept. C. Ceionius Rufius Volufiaaus 

XExKal. Sept. /. Statius Vettius Rufinus 

Hocannoad ///77/ III II ll Septembreis 
Imp. Caef. C. Galerius Valerius Maximianus Aug. mortuus elt 
IIl.ImpiCaef.Fl.ValeriusConftantinus Aug.n. Imp.Cacf C.Valer.Licinianus Licinius Aug. II. 

Hocannoad viir. Kal.Oiicobreis. 
Imp. Caefi M. Aurelius Maxentius Auguftus mortuus eft. 

Imp. Caef Fl. Valerius Diui Conftautij F. Conftantinus Pius Fclix 
AuguftuSj Germanicus,Ponrifex,Tribunic.Poteft. vir. 
Cos. ir. P.P. Imp. 
De Tyranno Maxentio ///// //// Occobr. 
iv.Imp.Caef Fl.ValeriusConftancinusAug.ru. Imp.CaefiC.Valcr.Licinianus Licinius Aug. rr/. 

Hocannoad //// II II l/l Iunias. 
Imp. Caef. C. Galerius Valerius Maximinus Aug. morcuus eft 
v. C. Ceionius Rufius Volufianus rr. /. //////// Annianus 

Hoc anno C. Valerius Diocleriahus qui Imperator fuerac mortuus eft. 
' vi.Imp.CaefiFl.ValeriusConftantinusAug.lv. Imp. Caefar , C. Valerius Liciniahus Licinius 

Auguftus iv. 

vrr.Fl.Rufius Ceionius Caecina Sabinus Q. Aradius Rufinus Valerius Proculus 

i ix. Poft Confularum Fl. Rufij Sabini Ec Q^Aradij Rufini Valerij Proculi 

S ff &' fE XXIII -K. Matt. /. Ouinius Gallicanus 

tExxirt.K.Mart. /. Septimius BaiTus 

lx.Imp.Caef.C.Valer.Licinian.Licinius Aug.v. Fl. Iulius Conftantini Aug. F. Criipus Caefar 

Mlxx. Imp. Caef Fl. Valerius Conftant.Aug.v. C. Valerius Aug. F. Licinius Caefat 

I. Imp.Caef FKValerius Conftanc. Aug.vi. Fl.Valerius Aug F. Conftanrinus Iunior Caefar 

n.Fl.Iulius Conftan.Aug.F.Critpus Caefiu. Fl.Valerius Aug. F. Conftancin. Iunior Caef n. 

lil.Fl.Petronius Probianus /. Anicius Iulianus 

iv. /. Acilius Seuerus Fl Iunius Rufinus 

v. FLlulius Conft.Aug.F.Crirpus Caef ni. Fl.Valerius Aug.F.Cohftanrin.Iunior Caef.ili. 

Hocannoad ////////////// Maias 

Imp. Caef C. Valerius Licinius Auguftus coadcusab Imp. Conftancino 

Augufto Imperio abdicauit. 

Imp. Caef Fl, Valerius Diui Cbnftanrij F. Conftantinus Maximus, Pius, Felix, Auguftus, 
Germanicus, Gothicus,Sarmaticus, Pont. Max. Trib. Poteft. 
xxiix.Cos.yr- P P> Pro Cos. Imp. xx.Iterum 
De Lrciniaho Licinio Tyranno ex Thracia 
llillj lllll llllllll 
Vl.M.IuniusCaefonius Anicius Fauftus Paullihus P. Publilius Ceionius Iulianus Camoenius 

Hoc anno C. Valerius Licinianus Licinius qui Imperator fuerat, occifus eft 
Vii.Imp. Caefar FL Valerius' Conftahtinus FI. Iunius Conftancini Aug.F.Conftatinus CaeC 

Maximus Auguftus -' vn. 

Iix.Fl.Valerius " • Conftarttinus Fl.Valerius ' Maximus Bafilius 

ix. Fl. Magnus Ianuarius / . Fabius Iuftus 

k k i Im P- z6o CATALOGVS CONSVLVM 

mxxc. Imp.Caef.Fl.Valcr.Conftant.Max.Aug.i>x. Fl. Valer. Aug.F. Conftantinus Iunior Caef. Iv> 

I. /. Ouinius Gallicanus L.Aurelius Symmachus 

Suffedus Ex K. IIHII H. Conftantius ////// 

II. /. Annius Baflus / . Ablabius Aegyptius 

Hoc anno ad v. Idus Maias 

CONSTANTINOPOLIS NOVA ROMA AB IMP. CAES. FL. VALERIO 

CONSTANTINO MAXIMO AVGVSTO DEDICATA E S T. 

Iii. /. Ouinjus Pacatianus /. Maecilius Hilarianus 

iv. FI. ValeriusFl.F.DiuiConftantijN.Del- M.Aurelius Xenophilus 

matius qui poftea Caefar appellatus eft 

v. L.Ranius Ocontius L. F. Optatus /. Anicins Paullinus Iunior 

vi.Fl.Valer.Fl.F.DiuiConftant.N.Conftant. C. Ceionius Rufius C. F. Albinus 

vii.Fl.Popillius Nepotianus qui /. ///'/;/// Facundus 

poftea Imp.Caef Auguftus appcllatus eft 

nx. Ti. Fabius Titianus /. //////// Felicianus 

Hoc anno ad xi. Kal. Iunias 

Imp. Caef. Fl. Valerius Conftanrinus Maximus Aug. mortuus eft 

IMPPP. CAESSS. DIVI CONSTANTINI FILII DIVI 

CONSTANTIIN. FI. VALERIVS CONSTANTINVS IVNIOR F L. 

IVLIVS CONSTANTIV^S ET FL. IVLIVS CONSTANS 

AVGGG. 1MPERIVM ACCEPERVNT. 

IX. /. Vrfus /.Polemius 

Mxc. Imp.Caef.Fl.Iulius Conftant.Aug. ii. Imp. Caefar Fl. Iulius Conftans Auguftus 

I. Fl.Septimius Acyndinus L. Aradius O^JF. Rufinus Valerius Proculus 

Hocannoad ////// ///////// 
Imp. Caef. Fl. Valerius Conftantinus Iunior Aug. occifus eft 
li.FI. Antonius Marcellinus /. Caelius Probinus 

111.Imp.CaefFl.IuliusC0nftanr.Aug.nl. Imp. Caef Fl. Iulius Conftans Auguftus n. 
iv. M. Maecius Memmius Furius Placidus Fl. Pifidius Romulus 

v. / . Dometius Leontius III II III / . Saluftius II IH II II 

vi. /. Amantius I III III /. Ceionius Rufius Albinus 

vii. Poft Confulatum Amantij Et Ceionij Rufij Albini 

nx. Fl. Rufinus Fl. Eufebius 

IX. Fl. Philippus Fl.Salleas 

MC / • Vlpius Lemenius Aco Fabius Catullinus Philonianus 

I. /. Sergius /. Nigrinianus 

Hoc anno ad ////// Kal. Martias 
Imp. Caefar Fl. Iulius Conftans Auguftus occifiis eft 

FL. POPILLIVS NEPOTIANVS IMP. APPELLATVS 
X X I I X. POST DIEOCCISVSEST 

IMP. CAESAR MAGNENTIVS AVGVSTVS 

IMPERIVM A C C E P I T. 

II. Poft Confulatum Sergij ErNigriniani 

Hoc anno DECENTIVS FORTISSIMVS CAESAR 

APPELLATVS EST. 

in. Imp. Caef Fl.Iulius Conftantius Aug.v. Fl. Conftantius Diui Conftantij N. Gallus Caef. 
Iv.Imp.CaefFl.IuliusConftantiusAug.vi. Fl. Conftantius Gallus Caeiar n 

Imp. Caefar Fl. Iulius Diui Conftantini F. Diui Conftantij N. 

Conftantius Pius Felix Auguftus Cos. vi. 

De Magnentio Decentioque Tyranneis Ex Gallia 

Pndie Kal, Maias 

Imp # MCX. A TIB. AD IVSTINIANVM, 

v.Imp.Caef.Fl.Iulius Conftantius Aug.vir. 

vi. Fi. //////// Arbetio 

vi i.Imp.Caef.Fl.Iulius Conftantius Aug.i ix. 

nx.Imp.Caef Fl.lulius Conftantius Aug. ix. 

Ix.Ti. Fabius Ti. F. Titianus 

/. Eufebius /////// 

i .Imp.Caeiar Fl.lulius Conftantius Aug.x. 

ii.Fl. jlllllt Tauius 

Hog anno ad i n. Nonas Nouembreis. 
Imp. Caefar Fl. Iulius Conftantius Auguftus mortuus eft. 161 

Fl.Conftantius Galltis Caeiar nr. 

/ . Mauortius Lollianus 
Fl.CIaudius Diui Conftantij N.lulianus Caefa-i; 

Fl. Claudius Iulianus Caefar 1 1. 

/. Neratius Cerealis 

/. Hypatius ////// 

Fl. Claudius Iulianus Caefar 1 1 1. 

Fl. Florentius /////// IMP. CAES. FL. CLAVDIVS DIVI CONSTANTII N. 

IVLIANVS AVGVSTVS IMPERIVM A C C E P I T. 

• 1 1 1. Fl. / / / / / / Mamcrtinlis Fl. ///////. Neuitta 

iv.Imp.Caef.Fl.ClaudiuslulianusAug.lv. /. Saluftius 

Hoc anno ad vr . Kal. Iulias 
Imp. Caefar Fl. Claudius Iulianus Auguftus in Proelio occifus eft. Secundus Prornotus IMP. CAES. FL. IOVINIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS 

IMPERIVM ACCEPIT. 

v. Imp. Caeiar Fl. Iouianus Auguftus Fl. Iouius Iouiani Aug. F. Varronianus 

Hoc anno ad vi 1 1. Kal. Martias. 
Imp. Caefar Fl. Iouinianus Auguftus mortuus cft. 
Eodem anno ex ante diem v. Kal. Martias. 

IMP. CAES. FL. VALENTINIANVS AVGVSTVS Eodem anno ex ante diem Kal. Aprileis. 

FL. VALENS 1MP. CAES. AVG. APPELLATVS 

vr.Imp.CaefarFl.Valentinianus Auguftus Imp. Caefar Fl. Valens 
vn.Fl.Gratianus Valentin.Aug. F.qui poftea Fl. Dagalaiphus 
Imp. Caefar Auguftus appellatuseft 
1 1 x. FI. Lupicinus Fl. louinus 

Hocanno cx ante diem xi 1 1 . Kal. Septembreis EST 

Auguftus FL. GRATIANVS VALENTINIANI F. IMP- 

AVGVSTVS APPEtLATVS EST. 

IX. Imp. Caefar Fl.Valentinianus Aug. 1 1. Imp. Caefar Fl. Valens 

MCXX. IuliusFelix Valentinianus Sex.Aurclius 

i . Imp. Caeiar Fl. Valentihianus Aug. 1 1 1 . Imp. Caefar Fl. Valen* 

1 1. Imp. Caefar Fl. Gratianus Auguftus 1 1. Sex. Anicius Petromus 

m.Fl.Modeftus Fl. Arintheus 

lv.Imp.CaefFl.VaIcntinianusAuguft.lv. Imp. Caefar Fl. Valcns 

v. Imp. Caefjjc Fl. Gratianus Auguft. m. Fl. Equirius 

vi»Poft ConfulatuImp.GratianiAug.il!. Et Fl. Equitij 

Hoc anno ad xv. Kal. Decembreis 
Imp. Caeiar Fl. Valentinianus Auguftus mortuus eft. 

Eodcm anno ex antediem x. Kal. Decembreis CAES. Auguftus ii. 

Viftor 

Auguftus iii. 

Sex. F. Probus Auguftus iv, E FL. VALENTINIANVS IVNIOR DIVI VALENTlNIANI 

IMP. CAESARAVGVSTVS APPELLATVS ESTJ. 

vii. Imp. Caefar. Fl. Valens Auguftus Imp. Caeiar Fl. Valcntinianus Iunior Auguftus 

kk 3 BELLVM jkk CATALOGVS CONSVLVM 

BELLVM HVNNICVM PRIMVM. 

IlxJmpi OefarFl. Gratianus Auguftus iv. Fl. Aufelius Mcrobaudej 

BELLVM GOTHICVM SECVNDVM. 

ix.Imp. Caefar Fl» Valens Auguftus Vi. Irap.Caefar Fl. ValentinianusIuniorAug. n, 

Hoc anno ad v. Idus Auguftas 
Imp. Caef. Fl. Valens Auguftus in Proelio occifus eft 
mcxxx. D.Aufonius Magnus Pceonius Gallus Q. Clodius Hermogenianus Olybrius 

PAX CVM GOTHEIS FACTA. 

Hoc anno ex ante diem xvii. Kal. Februarias 
FL. THEODOSIVS IMP. CAES. AVGVSTVS 

APPELLATVS E S T. 

I. Imp. Caefar Fl. Gratianus Auguftus v. Imp. Caefar Fl. Theodofius Auguftus 

• Imp. Caefar Fl. Theodolius Pius Felix Perpetuus Auguftus Cos. 
De Scytheis & Getheis ex Thracia 
v 1 1 1. Kal. Decembreis 
n.PoftumusSyagrius Fl. Annius Eucharim 

in.Fl. Antonius Poftumus Syagrius u 

iv. Fl. Aurelius Merobaudes ri. Fl. Saturninus 

Hoc anno ad v 1 1 1 . Kal. Septembreis 
Imp. Caefar Fl. Gratianus Auguftus occifus eft 
v. Fl. Ricimet Fl. Clearchus 

Hoc anno ex ance diem xvn.Kal. Februarias 

FL. ARCADIVS THEODOSII AVG. F. IMP. CAES. 

AVGVSTVS APPELLATVS est. 

iv. Imp.Caefar Fl. Arcadius Auguftus Fl.Bauto 
vn.Fl.Honorius Theod. Aug. F. qui poftea Fl. Euodius 
Imp. Caefar Auguftus appellatus eft. 

lmp. Caefar Fl. Theodofius Pius Felix Perpetuus Auguftus 

Iterum 
De Scytheis & Geteis ex Germania 

iiiiiiimmiii 

nx.Imp.CaefarFl.Valent. Iunior Augm. Fl.Eutropius Fl. F. Valeriana 

IX. Imp. CaefarFLTheodofius Auguft. n. Fl.Synegius 
MCXL. Fl.Timafius " Fl. Promotus 

Imp. Caeiar Fl. Theodofius Pius Felix Perpetuus Aug. 
iil. Cos. n.pro Cos. 
De Maximo Tyranno cx Gallia / / / / / Iunias 
r. Imp.Caefar Fl. Valentianus Iunior Au- Fl. Neoterius 

guftus IV. 

il. Ti-Fabius Titianus Q^Aurelius L. F. Auianus Symmachus 

iii. Imp. Caefar Fl. Arcadius Auguftus n. FI. Rufinus 

Hoc anno Idibus Maiis 
Imp. Caef. Fl. Valentinianus Iunior Auguftus mortuus eft. 

FL. EVGENIVS IMP- CAES. AVG. APPELLATVS EST 

iv.Imp.Caefar Fl.Theodofrus Auguftus 1 1 1. Fl. Habundantius 
Hoc anno ex ante diem iv. Idus Ianuarias 

FL. HONORIVS THEODOSII AVG. F. IMP. CAESAR 

AVGVSTVS APPELLATVS EST. 

y. Imp. Caefar Fl. Arcadius Auguftusm. Imp. Caefar Fl. Honorius Auguftus II 

Imp.Caeiar Fl. Theodofius Pius Felix Auguftus iv. Cos. ni. 
De Eugenio & Arbogafte Tyranneis ex Gallia 

m mm iii ii oaobr. 

Sex. Ani 


A TIB. AD IVSTINIANVM, 2 <j 3 

vi.Sex.AniciusSex.F.HermogcnianusOlibrius Sex.Anicius Sex. F. Probinus Hei Fratres gennani fuerunt. Hocanno ad xvr. Kal. Februarias. 
Imp. Caefar Fl. Theodofius Auguftus mortuus eft. 
Vii.Imp CaefarFl.Arcadius Auguftus iv. Imp. Caefar Fl. Honorius Auguftus nr. 

HX. Fl. Caefarius Pontius Atticus 

ix.Imp.CaefarFl.Honorius Auguftus iv. Fl Eutychianus 
mci. Fl. Mallius Theodorus Fl. Eutropius in Magiftratujoccifus eft. 

i.Fl.Stilico MagiftcrvrriufqueMilitiae Fl. Aurelianus 
ii.Ragonius Vincentius Celfus Fl.Frauitta 

in.Imp.CaefarFl.Arcadius Auguftus v. Imp. CaefarFl. Honorius Auguftus V. 

Hoc anno ex ante diem xvi i . Kal. Februarias 
FL. THEODOSIVS IVNIOR ARCADII AVGVSTI F. IMP. 

C AE S. A V G. APPEIUTVS £ S T. 

iv. Imp. Caef Fl.Theodofius Iunior Auguftus Fl. Rumoridus 

BELLVM GOTHICVM TERTIVM. 

v.Imp. Caefar Fl. Honorius Auguftus Vr. Fl. Ariftainctus 

vi.Fl.StilicoMagifter Vtriufque Militia: Ii. Fl.Anthemius ■ - 

vrl.Imp.CaeiarFl. Arcadius Auguftusvi. Sex.AniciusSex. F. Sex. N. Petronius Probus 

nx.Imp. Caeiar Fl. Honorius Auguftusvir. Imp. Caeiar fl. Theodofius Iunior Auguftusn. 

ix-Anicius Baflus Fl.Philippus 

Hocanno Kalend. Maiis. 
Imp. Caef. Fl. Arcadius Auguftus mortuus eft. 
Mcix. Imp.Caeiar Fl.Honorius Auguftusivm. Imp. Caeiar Fl. Theodofius lunior Auguft. nr^ 
i.PoftConiulatuImp.CaefHon.Aug.vni. Et Imp. Caef. Theodofij Iunioris Augufti m. 
Ex K. Iuliis. Fl. Tertullus Ex K. Februar. Fl. Varari 

Hocannoad ix. Kalend. Septembreis. 

VRBS ROMA a gotheis PRIMO CAPTA EST. 

• ' 1 ' ■ 

n.Imp.Caef Theodofius Iunior Auguftus rv. Sine Conlega. 
Iii.Imp. Caefarfl.Honorius Auguftus ix. Imp. Caef. Fl. Theodolius Iunior Auguftus 'V.* 
iv. Fl. Lucianus Fl. Herodianus 

v.Fl.Conftatius Magifter vtriufque Militiae, Fl. Conftans 
qui poftea.Nobilifs.Caefar appellatus eft. , 

PAX CVM GOTHEIS I T E R. fACTA. 

BELLVM WANDALICVM ET ALANICVM. 

vi.Imp. CaefarFl. Honorius Auguftus. x. Imp. Caef. Fl. Theodofius Iunior Auguftus. vtl 
vn.Imp.CaeiarFl.Theodof.Iunior Aug.vn. Iunius Quartus Palladius. 

iix.Imp.CaelarFl. HonoriuS Auguftus.xi. Fl. Conftantius Magifter vtriufquc Militi*. n. 

Imp. Caefar. FI. Honorius Diui Theodofij. F. Pius Felix 

Perpetuus Auguftus Gothicus Cos. xi. 

Dc Gotheis & Attallo Tyranno Ex Gallia 

lll'll[llllllll 1111111 

IX. Imp.Caefar Fl.Honorius Auguft. xti. Imp. Caef Fl.Theodofius Iunior Auguftus vnri 

mclxx. FJ.Monaxius. "2 "'" c . : Fl.Plintha 

i.Imp.CaefFl.TheodofluniorAug.ix. Fl. Conftantius Nobiliflimus Caelar. in. 

ii.Fl. Agricola. .,i Fl.Euftachius 

m.Imp. CaefarFl. Honorius Aug. xiti. Imp. Caef. Fl. Theodofius Iunior Auguftus. X." 

iv. Rufius Praetextatus Marianus Fl. Afclepiodotus 

' Hoc anho aU x v 1 1 1 ! . Kal. Septembreis 
Irrip.' Caefar Fl. Honorius Auguftus mortuus cft 
v. Fl, ! Conftant. Magifter Vtiiufque Militix Fl. Iulius Vi&or 

vi. Imp.Caef.Fl.Theodofius Iunior Aug,xi. Fl. Placidius Fl. F.Valeminianiis Nobilifs.Caefat 

Hoc anno 


.64 FL. CATALOGVS CONSVLVM 

Hoe arind eK ante diem Idus Octobris 
PLACIDIVS FL. CONSTANTII CAESARIS F. VALENTINIANVS IMP. CAESARAVGVSTVS 
APPELLATVS EST. 

vi i.Imp.Caef. Fl.Thcodofius Iunior Auguftus xti. Imp.CaefiFl.Placidius Valeminianus Augaft. ii 

lix. Fl. Hierius Fl. Ardaburius 

PAX CVM VVANDALEIS FACTA. 

ix: Fl. Felix Fl. Taurus 

mcxXc. Fl. Florentius Fl.Dionyfius 

i.Imp.Caef.Fl.TheodoOuniOr Auguft 4 xin. Imp. Caef. Fl. Placidius Vakntinianus Aug. rii 
ti.Anicms Bailus 
l ii. Fl. Aetius Magifter Vtriufque Militix 
i?.Imp.Ga«f.Fl.Theodofius lunior Auguftus xmi. Fl. Antiochus 
Fl. Valerius 

Fl. Anicins Maximus qui 

poftea Imp. Caefar Auguftus appellat. efl 
Fl. Areobinda 

Imp. Caefi Fl. Placidius Valentinianus Aug. 9 
Fl.Senator Glabfio^Fauftiu 

fine Conleaa 

Albinu: 
Symmachui Coruinus Auienui v. Fl. Licinius Aipar 

v i. Imp.Caef. Fl.Theodofius Iunior Auguftus xv. 
VH.Fl. Ifidorus 

PAX CVM HVNNEIS FACTA. 

ttx. Fl. Aetius Magifter Vtriufque Milirix n. Fl. Sigcuultes 

ix.ImpiCaei.FI.Theodof.Iunior Aug.xvi. Anicius Acilius' 

Mcxc. Imp.Caef. Fl.Theodof.Iunior Auguft.xvii; Fl. Feftus 

i.Imp.Caef.Fl.Placidius Valentinia.Aug. v. Fl. Anatolius 

1 1 . Poft Confulat. Imp.Caef Vakntiniani Aug. v . Fl. Cyrus Panopelites 

Hi.Fl.Diofcorus Fl.Eudoxius 

iv. Fl. Anicius Maximus n. Fl.Patemus 

vJmp.CaefFl.Theodofius Iunior Auguft.xYi 1 1. Caecina Decius 

vr.Iirip.Caef. Fl. Placidius Valentinianus Aug. vi. Fl. Nonius 

vii.Fl.Aetius MagifterVtriufqueMilitias iii. QL_Aurclius 

BELLVM HVNNICVM SECVNDVM. 
nx.Faltonius Probus Alypius Fl. Ardabutius 

ix. Rufus Prstextatus Poftumianus Fl.Zertd 

mcc. Tutcius Securidus Afterius FI. Protogenes 

l. Imp.Caef.Fl.Placidius Valeritittianus Aug.vi I. Genadius Valeritts 

Hoc anno ad v. Kal. Auguftas 
Imp. Caef. Fl. Theodofius Iunior Auguftus fnomius eft. 

VU MARCIANVS IMP. CAES. AVGVSTVS 

APPELLATVS EST. 

tn.Imp. Gaelar^Fl. Maftianus ' Auguftus Ciodius Adelphius 

iii. Herculanus Afporatius 

iV. Fl. Opilio Fl. Vincomalus 

, v.Fl.Aetius Fl.StudhlS 

vi.Imp.Caef.Fl.Placidius Valeritinianus Aug.vin. Fl. Anthemius , qui poftea Imp. CaeC Atiguftuj 

. . appellatus eft. 

Hoc anno ad xVi . Kal. Aprileis 
i oin Irnp» Caeiar FI. Placidius Valentinianus Aug. occiitis eft. 

FL. ANICIVS MAXIMVS IMP. CAES- AVGVSTVS 

A P P E t L AT V S E ST. 

Eodem anno Pridie Idus Iunias 
Imp. Caef. Fl. AniciusMaximus Aug. ©cciftiseftr 

Eodem die 

VRBS ROMA AVVANDALEISITERVM CAPTA EST 

Eodem anno cx ante diem vi. Idus Iulias 
FL. MAECILIVS AVITVS IMP. CAES. AVGVSTVS 

.- ; '- 


APBELIATVS BST. FI. loan. A. TIB. AD« I V S f IN I A N V M. 267 

Vir. Fl. Ioannes Fl. Varari. 

Hoc anno ad xvi. Kal Iunias - 

Imp. Cxf. Fl. Mxcilius Auicus Aug. coadtus a Fl. Ricimerc 
Magiftro Vcriufque Miliriac, Imperium abdicauic. 
irx. Fl. Conft%ptirius Fl. Rufus 

• Hoc anno ad vit. KaL Februarias 

Imp. Cxfar Fl. Marcianus Aug. morruus eft. 

IMP. CAES. FL. LEO AVG. IMPERIVM ACCEPIT. 

Hoc anno cx ante diem Kal. Aprileis. 

FL. IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS IMP- C AE S. 

AVG. APPELLAT.VS EST. . . 

IX. Imp. Caefar Fl. Leo , . Auguftus Imp. Cxf. Fl. Iulius Valerius Maiorianus Aug, 

iiccx. Fl. Ricimer Magifter Vtriufque Milicix Fl. Parricms 

I. Magnu S| Apollonius 

11. Fl. Seucrinus Fl. Dagalaiphus 

Hoc anno ad rni. Nonas Auguftas 
tmp. CxC. Fl. Iulius Valerius Maibrianus Aug. coaclus a 

Fl.RicimcreMagiftro Vtriufquc MilitiSj - * " " 

Imperium abdicauit. 

Eodcmannoadviii. Idus Auguftas 
Fl. Iulius Valerius Maiorianus qui Imperator fuerat occifus eft. 

Eodem anno ex ance diem xi 1 1. Kal.Decembreis 
FL. VlBlVS SEVERVS IMP. CAE S. AVG. APPELLAf. EST. 

Iir. Imp.Cxfar F. LeO Auguftusrr. Imp. Czf.Fl.Vibius Seuerus Auguftus 

iv. CaecinaDeciusBafilius Felix Fl.Vibianus 

v. Fl. Rufticus Fl. Anicius Olybrius 

VI. Herminericus Fl.Bafilifcus qui poftea Imp. Cxfai 

Auguftus appellatiis eft. 
Hocannoad xrix. Kal. Septembreis . 
Imp- Ca;f. Fl. Vibius Seuerus Aug. mortuus eft. 
VTi. Imp.CsefarFl.Leo Auguftusrri. fineconlega 

SuffeausExKal.iuliis Ti.Fabius Titianus 

Iix. Fl.Pufieus Fl.Ioannes 

Hoc arino ex arice diem Pridieldus Aprileis 
FL. ANTHEMlVS IMP. CAES. AVG. APPELt. EST. 

IX. Imp.CsforFl.AnrhcmiusAuguftusii. fineconlega . -, 

«CCXX. Fl. Marcianus Fl.Zcno Ifauricus quipoftealmp. 

Cxfar Auguftusappellatus eft. 
I. FI. Scuerus . . » , pl. Iordanes 

II. Imp. Caifar Fl. Leo Auguftus ini. Fl. Probianus 
JH. Fl.Fcftus Fl.Marcianus lij 

, '> Hpcannoadv.lduslulias . 
. . Imp. Caifar FI. Anchemius Auguftus occifus cft. 

FL. ANICIVS OLYBRiVS IMP. CAES. AVGVSfVS 

APPELLATVS IST. 

Eodem armb ad x. Kal. N.ouembreis 
Imp. Caefar Fl. Anicius Olybrius Auguftus mortuus cft 
iv. Imp. Caifar Fl. Leo Auguftus v. fine conlega 

.Ho c anno ex ante diem Pridie Nonas Februariasr 

FL. LEO IVNlOR AVG. F. A PATRE IMP. CAES. 

A ■ VO.' APPEllAI.VS EST. 

I I Eod§frj -*66 CATALOGVS CONSVLVM 

Eodem anno ex ante diem in. Nonas Marcias 

FL: GLICERIVS IMP. CAES. AVG. APPELLATVS EST. 

vi. Imp. Csfar Fl. teo Iunior Auguftus iine conlega 

Hoe anno ad /////// Idus Ianuarias , 

Imp. Cxfer Fi. Lco Auguftu* morruus eft. 
Eodem aiirio ex ante diem xrrlr. Kal. Februarras . 

FL. ZENO ISAVRICVS IMP. C AE S. A^GVSTVS 

APPELLATVS EST. 

Eodem anno ad vui. Kal. Iulias 
Imp. Caef. Fl. Glycerius Aug. coactus Imperiurri abdicauii 

FL- IVLIVS NEPOS IMP. CAE S. AVGVSTVS. 

APPELLATVSEST. v 

Vll. Imp. Caefar Fl. Zeno Ifauricus Auguftus i r. fine conlega 

Hoc anno Imp. Caefar Fl. Leo Iunior Aug. mortuUs eft, Ec 
Imp. Caefar Fl. Zeno Ifauricus Aug. Imperio exa&us. 

FL. BASILISCVS IMP. C AE S. AVGVSTVS 

APPELXATVS EST. 

-. Eodemanno adv. Kal.Sepcembreis 
Imp. Caef. Fl. Iulius Nepos Aug. coa&us ab Orefte Patricio Imperium abdicauit 

Eodem anno eX artte diem Pridie Kal. NoUembreis 

FL. MOMYLLIVS AVGVSTVLVS IMP. CAES 

A V G. A P l> E L L A T V S E S T. 

IIX". Imp. Csfar Fl. Bafilifcus Auguftus n. Fl.Armarus 

Hoc anno ad x. Kal. Septembreis 

Imp. Caef. Fl. Momyliius Auguftulus Auguftus coadtus ab Odouacre 

Gothorum Rege, Imperium abdicauir, fuit in Occidente 

Interregnum annorum cccxxnn. -menfium 

Ii ii. vfque ad annum primum Imperij 

Caroli Ma^ni 

i Eodem anno ad vu. Idus Nouembreis 

fmp. Csfar Fl. Bafilifcus Auguftus coadtus ab Imp. CaefareZenone 
Ifaurico Aiigufto Impefium abdicanir. 

IMP. CAES; FL. ZENO ISAVRICVS 

IMPERI. ITERVM 'RECEPIT. 

■ IX. Fl. Illus' 
MCCXXX. Imp. Csefar Fl. Zerio* 
I. Fl. Bafilius Iunior 
II. Fl. Placidus 
Iii. Fl. Seuerinus' 

IV. Anicius , Fauftus 

v. Rex Gochorum Theodericus Amal.us 
vi. Q^Aurelius QJF. Symmachus fihe corilega 
vn. Decius Maurus Caecina' Fl. Longinus • 

IIX. Anicius Manlius SeuerinusBocrius fineconlega- 

IX. Glaudius Iulius Aedefius Dynamius Fl.Sifidius 
MCCXt. Aificius Probinus Eufebius 

i. Aiiienus Fauftus Iifnior Fl. Longinus 

1 1 . Fl. Olybrius Iuniof - fine corilega 

Hoe anno "acf vrii. Idus Aprileis. 
Imp. C <cfar Fl. Zeno Ifauricus Auguftus morCuus eft. 

IMP. CAES. FL. ANASTASIVS DICORVS AVGJ AVGVSTVS. Auguftus nr. fine conlega 

fine conlega 

finc conlega, 

firie conlega 

Ti.Trocundus 

fine conlega 

Fl. Venanthis Deciiis 


Chron IMPSRIVM ACCEPIT/ fmp. CS 


MCCL AD TIB. AD IVSTINIANVM 

rri. Imp. Cacf. Fl. Anaftafius Dicorus Augiiftus 

rv. Decius - Albinus 

v. TurciusSecundus Aftcrius 

Vi. Fl. Viator 
vri. Fl. Paullus 
iix. Imp. Caefar Fl. Anaftafius Dicorus Aug. 1 1. 

rx. Decius Paullinns 

Fl. Ioannes Gibbus 

i. Fl. Patricius 
1 1. Rufius Magnus Fauftus Auienus Fl. Rufinus 
Eufcbius 
Fl. Pixfidius 
Fl. Aemilius 
Sineconlega 
Sine conlcga 16 7 Ghroriio. u. Scnior 

iii. Rufius Magnus Fauftus Auienus Iunior 

iv. Fl. Dexecracus 

v. Fl. Cethaeus 

vi. Fl.Manlius Theodorus 

vir. Fl. Meflalla Fl. Areobinda 

rrx. Imp. Caefar Fl.AnaftafiusDicorus Aug m. 

Deciuslunior Ioannes Scytha 
Fl. Afclepius 
Fl. Hypatius 
Fl. Pompeius 
Fl.Probus 
Fl. Voluhanus 
Sine eonlega 
Fl. Sabinianus Boetius 
Galius Probus 
Caffiodorus Seiuuor Venantius 
Fl. Celer 
Sme conlega 
Eutharicus 
Secundihus 
Fi. Mufcluanus 
Fl. Clementinus 
Sine conlega 
Fl. Anthcmius rx. Bafilius Venantius 
IicclX. Importunus Decius 

r. Anicius Manlius Seuerinus 

rr. Felix Felicis F. 
irr. Fl. Paullus 

iv. Anicius 

v. M. Aurelius 

VI. Fl. Florentius 
vii. Fl. Pctrus 
nx. Imp. Caefar Fl. Anaftafius Dicorus Aug. iv. 

ix, Fl. Magnus' 

Hocannoad v.Idus Iulias 

Imp. Caefar Fl. Anaftaiius Dicorus Aug. mortuus eft. 

IMP. CAES. FL, ANlClVS IVSTINVS AVGVSTVS 

IMPERIVM ACCEPIT. 

: LXX. Imp. Caefar FI. Anicius Iuftinus Auguftus Fl. Eutharicus 
I. Fl.Rufticus 
ii. Fl.Valerius Decius Sine coiilcea 
AgaL>iciis 
Fl. Floicnnus FI. Vitellianiis, 
Fl. Anicius Iir. Q^Aurelius Anicius 
iv. Fl. Anicius Cillica Amalus 

in Magiitratu occifus eft 
Iuftniianus ; c]ui poftea 
Imp. Caefar Auguftus appellatus eft 
Symmachus Anicius Marilius Seuerinus Boetius. ir 

Maximus Sine conlega 

WANDALICVM SECVNDVM. BELLVM 

v. Imp. Caefar Fl. Anicius Iuftinus Aug. ir. FhOpilio 

Vi. Anicius Probus Iunior Fl. Philoxenus 

Vrr. Anicius Olybrius Iunior Sine conlega 

Hx. Fl. Mauonius Sineconlega 

Hocanno ex ante diem Kal. Aprileis 
FL< ANICIVS IVSTINI AVG. F. IVSTINIANVS 

A PATRE IMP. CAESAR A V G; APPELLATVS EST. 

Eoderh aftno Kal. Auguft. 
Imp. Caefar Fl. Anicius Iuftinus Auguftus Mdrtuus eft. 

IX. Imp. Cacllir Fl. Anicius Iuftinianus Aug. rr. Sine conlega 

CXXC. Caecina Maurus Decius Bafilius Iunior Sine conlega 

I. Poftumius Lampadius „ Fl. Oreftes 

II. Poft Corifulatum Poftumij Larripadij &Oreftis 

III. ii. Poft Confulatum Poftumij Lampadij &Oreftis 

iv. Imp. Caef. Fl. Anicius Iuftinianus Auguft. i r i . Sinc conlega 

1 1 i Irrip. Gaef. i<JS CATAL. COS* A TIB. AD IVSTi 

v.Imp.Caef.Fl.AniciusIuftinianusAugnft.iv. Decius Theodorus 

Fl. Belifarius Magifter vtriufque Milicii Cos. Deiignatus 
De V Vandaleis & Rege Gilimere 

exAfrica ////// /////// VI. 

Vn 
nx. BELLVM 

Fl. Belifarius 
Poft Confulatum 
II. Poft Confulatum GOTHICVM ITALICVM Sine conlega Fl. Belifarij 

Fl. Belifarij 

Hoe anno Menfe Decembc ROMA EXAGTIS GOTHEIS RECVPERATA. 

IX. Fl. Ioannes Fl. Volufianns 

MCGXC. Fl. Appio Aegyptius Sineconlega 

Fl. Belifariiis Magifter Vtriufque Militia? 
Pro Cos. iterum I. Fl.Iuftimis 
II. Fl.Bafilius 
Iii. Poft Confulatum 
iv. n.PoftConfulatum Fl. 
Fl. De Gotheis & Rege VVitige 
ex Itaha 

////// //////// ///// 

Germani F. Sine confega 
Iunior Sine conlega 

Bafilij Iunioris 

Bafilij Iunioris 

Hocannoad mi.Non. Fcbmar. v. VRBS ROMA 

Ill.PoftConfulatum Fl. 

VI; iv. PoftConfiilatum Fl. 
vii. V. Poft Confulatum Fl. 
nx. vi. Poft Confnlatum Fl. 

ix.vn.Poft Confulatum Fl. TERTIVM CAPTA. VRBS A GOTHEIS 

Bafilij Iunioris 

Bafilij^ Iunioris 

Bafilij Iunioris 

Bafilij Iunioris 

Bafilij Iunioris 

Hoc anno ad xvn. Kal. Aprilcis 
ROMA A GOTHEIS C^VARTVM CAPTA. 
\ 
HVBERTI GOLTZII. ** 

DE 

ORIGINE ET STATV 

POP. ROM 

MAGISTRATVVMQVE APVD ROMANOS 

INITIIS ET MVTATIONIBVS. 

If fggagffjc& fi r o I A capta in caeteros fauiitum eft Troianos, a dudbus tantum Acnei 
atque Antenore cum iociis , tum propter vetuftum ius hofpitij , tum po- 
tiflimum qubd pacis reddendaeque Helenae femper auctores fuiffent, 
omneiusbelliabftinuere Achiui. Ex his Aeneas patna profugus nouas 
^* quaerens fedes , primb in Theffaliam appulit : inde in Siciliam delatus, 
poftremb e,Sicilia in Italiam cum claife traiecit : lbique Laurentem agrum tenuit, 
locoque Troiae nomen indidit . Vbi quum Troiani munitionibus fuis egreffi praedam 
ex a°ris agerent , Rex Latinus Abongincfque , qm tum ea loca tenebant , ab arcen- 
dam aduenarum vim armati ex vrbe atque agris concurrunt. Qui poftquatn audiflenf 
eam multitudinem Troianos efle, ducem verb Aeneam,dexrns mnctis fadus lniiffe, 
& fidemfuturae amicitiaefanxifle traduntur .- Aeneamque Latim hoipitio vfum , & 
Latinum apud Deos Penates domeflico publicum foedus adiunxifle , Lauinia filia lAviNryni 
hofpiti Aeneaein matrimonium tradita . Hinc oppidum conditur quod Aeneas ab ^°^ DI " 
nomine vxoris Lauinium appellat. Ibi poftquam tribus annis regnaffet Aeneas, 
Afcanius ipiius filius regnum excepit. Hic abundante Lauinij multitudine, fub alba 
monte Albano nouam vrbem condidit , Albamquenominauit. Cumquexxxviu. condita. 
regnaffet annos, Siluium Poftumum heredem regnique fuccefforem inftituit . Htlnc A * \ Attt i 
quidam fratrem Afcanjj, ahj filium fuifTe tradidere.Poftumo fucceflit Aeneas SiJuius, 
Aeneae Latinus Siluius , qui Albam genuifle , fucceflbremque habuiffe fertur . Alba 
Atyr^enuit , Atys Capyn , Capys , Capetum , Capetus Tiberinum . Ex Tiberino 
\Agnppa fuperfuit, qui Romulum Siluium progenuit. Ex Siluid natus eft Procas : qui 
quum xxl I. regnaflet annos , decedens duos fuperftites rehquit filios , Numitorem & 
Amuhu. Ex his Amulms Numitorem fratrem natu maiorem efolio dencit, ftirpeque- 
ipfius virih interemta Rheam Siliiiam fratns filiam , vti partum auerteret & fpem fd- 
bolis praenperetjVuginem Veftale iacrat<Sed llla a Marte(vti creditur)in forrinis corri- 
preffa, geminos vno paitu Remum & Romiilii edidit.Id vbi Amulius Rex intellexit, »» M » , 
matre m vincula comec~ta,nati regio edi&o in aquam profluetem mitti iubetur. Quos ° 
poftquam aqua decreleens in ficco deftituit , famaeft Fauftulum paftorem regium, 
cafuin Lupam genunos qui ab vbenbus pendebant lambentem incidiffe, raptofque a 
feraz vbenbus paruulos vxori Accae Lauretioe nutriedos tradidiffe.lam adulti luuenes, 
corponfq; 8c animi vires adepti,cognitaorigine & coditione fua, Amuhointerfedto, 
Numitori auo regnum reftituunt:eoaftaquepafloru manu vrbem condunt;hanc Ro- 
mulus Remum fratrem augurio fuperas Romam a fe vocauit. Codita autem eft fextai 
i Olympiadis an. quartoadxi.kal. Maij,qui diesnatalis vrbis poftea Panha appellatus * ARILlX « 
| eft.Ad tutelam nouae vrbis fufrkere vallu videbatur , cuius dum anguftias irndet Re- 
1 mus etiam tranfilire aufuSja Fabio Celere centunone.dubium an luffu fratris, occifus 
tradituf. Incolae deerant: Hinc Afylum Romulus aperuit,&. ex variis quafi elementis 
j eorpus vnum congregauit, populumque Romanu appellauit. Conntibia nouae multi- 
• tudini deerant, ideoque matnmonia a finitimis petita : quaequia non impetrabanturj 

fimulatis ludisequeftribus,ad quorumfpe&acuhim viciniconuenirentpopuli, manu " i,NAt 
j capta funt. Mulierum & virginum raptus caufla bellorum fuit. Hinc pulfi fugatique 

11 3 Veien- TRI V M 
PHVS. 

JEHVM 
SABIN VM. R O M A 
CAPTAi 270 DEORIGINE POP. ROM. 

Veientes oppidum Cenninefium captum &dirutum: primumqueTriumphum egit 

primv s Romulus , qui & Acrone Cennincnfium duce carfo fpolia opima humens reportans 
eadem iouiFeretrio inCapitolio confecrauit . Sabini quoqueperidtempus ob ca- 
pras quum filias tum forores & coniuges , bellum aduerlus Romanos fufcepere : qui 
cum Rom. appropinquaret,portaj ipfis pervirgmem Tarpeiam prodita: funt: quumq; 
illa mercedem proditionis,idquod Sabini brachio finiftro geftabant ex pa&ofibi dari 
petnfTct, de armillis aureis intelligens, a Sabinis lecus lnterpretantibus, clypeis, quos 
ltidem in brachio finiftro habebant , obruta , perfidiae impietatilque in patnam debi- 
tas exoluit poenas . Vrbe a Sabinis capta , eb tandem deuentum eft , vt pace cum T. 
Tatio Sabinorum rege fa&a , & ftsdere percufTo , Sabini reliclis fedibus auitis in no- 
uam vrbeni commigrarent : & Romani a Curibus Sabinorum oppido Quirites dein- 
ceps vocarentur. Et tunc quidem primum iura legefque Romanis dari coepta: : cen- 
tnm Senatores creati , qui ab au&oritate & aetate proue&iori Patres appellati : infti- 
tutaeque tres equitum centurii. Reliqua vero plebs in triginta Curias diftributa. His 
fic conftitutis Romulusquum ante vrbem apud Caprese paludem ad populum con- 
biwsro- cionem haberet, anno ab vrbe condita xxxvil. repente e medio fublatus , Diuo- 

mvlvs rum numero adlcnptus , & Quirinus appellatus eft . Anno infequenti interregnum 

rinvs. viciffim apud patres fuit . Caeterum populo grauis vila eft ea regnandi conditio. \, 
jnte rre- QuumqueplacuifTet vt populus regem iuberet, fi patres au&ores fierent, ade6 id gra- 

cnvm. tum plebi ruit, vt iuberet ftatim Senatudscernere, qui Romaeregnaret. Celebrabatur j 
ea tempeftate Pompihj Sabini iuftitia & religio . Hunc igitur fecundum a Romulo 

nvma . Populo & Patribus regnare placuit, anno ab vrbe conditaxxxix. Hic bellum quidem li 

po mpi- nullti geffit, fed non minus quam Romulus ciuibus fuis profuit . Primus enim nouam ; 
Vi. ■ • Rempublicamoptimisfalubernmifquelegibus , decrctis & mftitutis firmauit atque | 
ornauit : Romanofque , qui propter latrociniorum & prceiiorum confuetudinem ha- 
clrenus pro iemibarbans a vicinis habebantur , caerimonias atque omnem alium vitae I 
cuItumedocuit,variifquepacisartibusafTuefecit. Annum «ntea confufumin menfes 
xfi.digeffit. Tumdiesquo(damFaftos,aliosNefaftosefTeiuffivEtvtreligioneinie- j 
&a,Deorumq; timore animos truces ad minora fbe"teret,ad curam rerum Diuinarura f 
conuerfus,facra praefcnpfit: facerdotes,augures, & virgines Veftales, Potifices #iino- 
res, ipfumque Pont. Max. creauit:aliofque facros ordines inftituit,& per conlegia di- 
ftnbuit. Ancilia atque Palladiii, quafi fecreta quaeda aeterni Imperij pignora,Romanis 

ianvs coleda,religiofiffimeqieadferuandadedit:& pace vbiqueparta an. ab vrb.cond.XLir. 

LV v * Ianumprimus clufit.Atquehaecquidem omniaquafi momtu &inftin&u Aegeriaecu- 

iufdam Deae, cuius fe colloquio familianus vti, & confiliis iuuari fingebat : quo apud 1 

rudesetiamnum fibidecretifquefuisamplioremau&ontatem & fidemcociliaret.Po- 

ftremo poftqua maxima tam finitimoru quam fuorum cum obferuatione & reueretia 

tvilvs a nn os tres & quadraginta regnaflet,ex morbo decedes in Ianiculo fepultus eft.Tullus 
hostilivs Hoftilius exinde tertius creatur Rex:cui propter virtutem regnum vltro delatum eft. 

rbx iii. jjj c a( j Ljgjk pron^tiffimus fuit , ipfo etiam Romulo animofior. Primum bellum con- 
tra Albanos fufcepit, fed quod paucorumcruore & fortuna finiretur. Nam trigeminis 
Horatiis Romanorum & trigeminis Curiatiis Albanorum res hoc foedere committi- 
tur, vt qui ex his vicifTent,popuIus pro quo pugnarent alteri imperaret. ViceYe Hora- 
tij ; ita Albani fub imperio Romanorum fuere. Sed haud diu in fide remanseVe. Fide- 
nati namque bello Metius quidam FufFetius Albanus a Tullo rege in auxilium & ad 
belli focietatem vocatus , gopias fuas in collem fubduxit , vt belli fortunam operire- 
tur ac fequeretur. Qui quum poftridie deui&is Fidenatibus ad Tullum veniffet, tan- 
quam victoriam hefternam ipfi gratulaturus , iubente Rege quatuor equis manibus 

Ai»A di- p e dibufque alligatus ac in diuerfa diftra<ftus , meritas perfidiae poenas dedit . Albaque 
diruta vrbis Romae ampliandae cauifa fuit , adie&o atque intra pomeriura recepta 

monte O STIA 


CON DITA, 


I. TAR- 


<i_V I N I V S 


PRI SC V S 


R EX V.' Et MAGISTRAT. IftlTllS 27t 

mdnte Cxlio . DemumTullusFulminisi&ucum tota domo abfumptus, poftquam 

annos tn°-inta duos reenaflet, interiit; Poft hunc Ancus Martms Numaeex filune- ANCv s 

- ° , r ° ■ x - I II 1 v I MARTIvS 

pps regnum iufcepit, vir pacc luxta ac belloclarUs , nec minusaimorum quam-relu RBX IXII> 
gionis promouendae ftudiofus. Ad iacra tamen primum &c templa condenda ornan- 
daque animum appulit. Moxa facris ad arma connerfus, Latinos bello dpmuiti Poft 
ha:c ampliatopomoerio Auentinum 8c Ia.niculum montes vrbi inclufit: nouaque vrbi 
mcenia circilndedit. Pontem fublicium fupra Tiberimfecit : filuasadvfum nauium 
publicauit: falinarum vectigaiinftituit : Oftiam coioniammantimamcommeatibns 

1 1 opportunam in oftio Tiberis deduxit. His rebus intra paucos annos magna cum Iau- 
de efFectis,anno regnifui vigefimoquarto immatura mortepr£reptus,qualem fe pto- 
miferatregem praeftare non pocuit. Annodeinde ab vrb- cond. cx x x v l i I. L. Tar- 
quinius Damarati filius , qui poftea Prifcus appellatus eft } regnum tenuit. Hic Sena- 
torum & Equitum numerum duplicauit ; lnngnia atque ornamenta tnumphalia ab 
EtrufciSretulit . Gircum Maxnnum ex mauubus extruxit . miiro lapideo vrbem cin- 
xit,&cloacas fecit:CapitoIiumqueinchoauit.Ludos maenos fiue Romanosinftituit. 
Et tandem cum aunos regnatiet triginta fcptem per Anci filios occiiuseft. Poft hunc llvs R £x" 
Seruius Tullins regno potitus eft, nobili quidem femina , ied captiua & ancilla geni- vi. 
tus.Ocrifiailli nomenerat. Hinc Seruio ipfi ncmen lnditum voIunt.Hic primus in- LVSTRvM 

i iuiTu Populi & finePatru auftoritate regnauit. Vrbem in quatuor tribus partitus,Lu- Co n di - 
ftrum primus condidit annoab vrb. cond, cxxcvn. Cenfumque inftituit, quopaci tvm.cen- 
& bello opportuna redimerentur. Populum rn claiTes 8c centunas diuiiit.Montes tres ^.j T ^^ St 
VujQjnalem^ Qmrinalem 6c Exquihnum trbi adiuxit.Ludds Compitalicios lnftitint: 
pondera 5c mcnfuras pri'fcnpiit: sereum nummum primus fignauit , murumque vrbis 
a Pnfco mchoatum perfecit . Poftremb a L. Tarquinio Pnfci filio generofao , anno 
regniquadragefimoquartoinftinc~tu filiarobtruncatur . L. inde Tarquinius regnum ** rAR " a 
jnuaditanno ab vrb.cond. ccxix. qui lmperium per fcelus partumita contumaciter ^ PBR .- « 
rexit, vt Superbi lndecognomen accepent, in Patres & Senatum faruiens^iniufiu po- bvs rex 
puli & fine Patrum 8c Senatus auctoritatead lubitum agens omnia. Templum Iouis, vn ' 
quod Pnfcus pater ipims in Capitolioex manubns inchoauerat,magnofumptu & la- 
bore abfoluit. Ferias Latinas inftituit. Demum ob ft upri a Sexto iplius filio Lucretias 
per vim illatidedecus 8c inuidiam , Iunij potiflimum Brnti opera lmperio abrogato., 
regno atque vrbe pulfus cum fcelefta coniuge ac filiis in exillum profcctus eft , anno 
regni trigefimoquinto , ab vrbe verb condita c C x l i I i. Ita poftquam Roma?& 
feptem regibus per annos ducentos quadraginta tres regnatum eflet , exacto cum ftir- 
percgia ipfo iege,Libercas populo Rom'anoadferta eft. Etquo dieTarquiniusin exi- reguv» 
lium actus eft , is dies pbftea Regifugium appellatus eft . Anno dehincab vrbecon- eIVM * 
dita ducentefimo quadragefimo quarto pulfis lam regibus , fub confuhbus iura Roma- 
nafuere; Conlulelque duopro vno rege crean ccepti . Placuit autera ne imperium 
longius,quam annum haberentjne diuturnitate ipfa poteftatis & confuetudine impe- 
randi infolentiores redderentur, qui feanno expleto in priuatorum ordinem redigen- 
dos fcirent. Pfimiquepoft reges eiecvbos arino ab vrbe condita .ccxiliil. cretti PRIMI 
funt L. Iunius Brutus , L. Tarqmnius Collatinus Lucretis maritus . Sed Collatino r Es> * 
propter comunem Tarquinia: gentis inuidiam ftatim dignitas abrogata eft . Cautum 
enim fuerat ne quis hoc nomine in vrbe remaneret. In eius locum fufFedus.eft P. Va- 
lerius Poplicola . Haud multb pbft Porfenna rex Ethrufcorum collectis validis capiis 
Tarquinium regem, quiregno pulfus ad ipfum confugerat, reducebat. Hinc bellurrr EEttvir 
Ethrufcum exortum eft;BrUtufque Cos. in pnma,qua: commifTa eft,pugna,Aruntem E 
Tarquinij filium fua manu occidit,mutuoq; vulnere fuper lpfum in prcclio expirauit. 
Romaniamem poftquam Tarquimos regemque Porfennam occupato Ianiculo ipfis 
Vrbis faucibus incubates aliquandiu iuftinuiilent,demum pullo regecum Tarquinus, 

vicStores SCVM SECESSIO 


PIBBIS IN 


monte m 


SACRVM. 


T-R 1 B V N I 


PLEBIS 


PRIMI. %f% DE ORIGINE POP. ROMi 

Vi&ores etiasSre . In Bruti occifi locum T- Lucretium Triclpitirium Lucfetise patrem 
Valenus Poplicola fibi conlegam adiciuit:fimulq-, cum ipfo primus Confulum tnum 
phauit, Luitrumquefecitanno ab vrb. cond. ccxlv. Nonoinde anno poft repes 
exa&os, quum gener Tarquinij iniuriam foceri vindicaturus, ingentem collegiffet 
exereitum,populofqne ftnmmos aduerlus Romanos concitaffet, nouus Roma: maoi 
ftratus creatus eft , lfque Di&ator appellatus : cuius poteftas atque audoritas etiam 
,• lupraipfos Confules eflet, 8c a quo prouocatio ad Populum non efTet. Pnmus autem. 
DicfATbR Di&ator creatus eft T. Lartius Flauusanno ab vrb. cond. cclii : ifque fibi Magi- 
ftrum Equitum Sp. Caffium Vifcellinum dixit . Poft ha»c quum propter nobihuni Sc 
pdtentium acerbitatem 8c faruitiam, quiplebeiosmagnoaere alieno & famore fibi ob 
ftrictos in vinciilis detinebant,atfticiffima: mter patncios 8c plebern exorrae efTent fe- 
dttioneSjita v t plebs armata maximb cum terrore nobiliii tf ans Anienem in montemj 
qui Sacer dicebatur,fecederet:non prius mde abduci potuit,quam ad fui tutelam Tri 
buni plebis crearentur. Qups anno infequenti cclxj tanquam peculiarem fibi magi 
ftiatUm Populus Ro. e plebe creaujt, per quos contra Senatus 8c nobilium potentiam 
deinceps tutus efTepoffet. Creatique funt primum duo C. Licinms 8c L. Albinus. 
Hi tres alios conlegas fibi adfeiuerunt , in quibus Sicinius prascipuus feditionis auctor 
fuiffe traditur : qui rehqui fuerint, hand fatis conuenit. Anno ab his trigefimo fepti- 
mo^quifuit vrbis conditae ccxcvi. Tribuniplebis decem creatifunt, bini videlicet 
ex finguhs claffibus > cautunyfue vt fic pcftea crearentur . Mox a confujibus ad De- 
cemuiros res venit . Anno enim trecentefimo altero , imperium confulare ceflauit, 
& pro Confuhbus> legurn ferendarum caufla , decem facli funt apud quos fumma 
poteftas effet, qualis ha&enus apud Confules fuerat , iique Dccemuiri appellatfl|lnt.; 
decimvi- Qui quum anno vno atque item altefo modefte eum magiftratum geffifle vifi efTent, 
si iegvm tert j tandern anno ob App. Claudij vnius Decemuirorum atrociffimique ingenij 
' barvm hominis facinits,qui Virginiam T> Vifginij viri plebeij filiam> mota quaeftione ftarus 
cavssaJ i n (eruitutem afTerere voluerat , vteipofteaftuprum inferret, occifa a Virginio patre 
filia ,quo eam ab Appij violentia 8c ftupri dedecore vediearet, altera plebis feceffione 
in motem Auentinum fa&a,Decemuiri magiftratu fe abdicare coa£h funt. Ita fublata • 
'sjcEssio I^ e cemuiralipoteftate,eodem annocccnn. fumma rerum ad Coniulesrediit, & 
plebis in plebsquasin AuentinumfecefTerat, poftquam Tribunos plebis fibi reddipoftulaffet,: 
a v e n ti- domum rediit . Nec multb pbft Tribunis plebis (potiffimiim autem Canuleio) legem 
promulgantibus , vt Confulum alter e plebe crearetur, refragantibus patribus, noua 
iterum feditio exorta eft : rieque prius plebs placari potuit, quam intdr caeteras pacifi- 
cationis conditiones i patribus obtinuiffet , vt ficUt plebeij hadertus , ita & milifares 
Tribuni crearentur^ii^ue fex/ tres e plebe>totidem e Patnciis.Itgfque anno cccvi iif. 
tri bV ni Tribuni militum Confulari poteftate primum creati funt ,' A. Sempronius Atratmus, i 
- IlITVM * T. Cloelius Siculus, L. Atilius Longus: atque hi trfis taritum & ex patnciis. Eo enim 
plebs pfimutn contenta fuir; qubd fui ratio tn crimitiis habita fuifTet. Hi tamen, quod 
vitio fa&i effent, haud multb pbft abdicaf unt : facliique in locum lpforum iterum 
Confules duo L. Papirius Mugillarius, L. Sempronius Atratinus,idque non fine con- 
tentione inter plebem & patres,his quidem C6friles,illS verbalios Tribunos mihtum 
fr> ofcentibus :fed vic^re tandem patres. Anno infeq uenti,qui fuit yrbis conditar cccx. 
Ceiifores pf imum creati funt : hac potiffimum occafione >' quod quum Populus diii 
incenfus permanfiflet,neqtie propter bellorum ingruentium onera St impenlas, Cen- 
fus commodfediutius differfi poftet ,' neque iterum Confiiles rebus foris gerendis in- 
tenti huic muneri vacare pofTent , placuit huic funftioni, quae aliquantoplus opera: 
quam dignitatis habere videfetuf , peculiarerri' magiflratum deputare , cui tcnbarutn 
^ BtisollE jfninifterium , Tabularum cura Sccuftodia:, formulaeque cenfendi comrnitterentur.; 
JRiHi. Prxmi itaque Gerifores hoc a nno fadi L. Papirius MugillannsyL. Semprbnhis Atrati- 

nus. ET MAGISTRAT. INITIIS. 273 

nus, iidem qui anno fuperiori poftquatn Tribuni abdicafTent,per reliquum anni tem- 

pus Coniules fuere , iique Luftrum condiderunt , Quinclo ab hoc anno,qui fuit tre T 

ecntefimus quartirs decimus , nouus orcus eft tumultus propter Sp. Mehum equeftns 

ordinis virum : qui irt fumma annonae cantace frumentum lua pecunia mercarus , ld 

populo diftnbuerac : vnde gratiofus apud plebem fa&us Sc elatior, de regno cogitafle 

creditus ;i C Seruilro Ahala magiftroequicum.approbantefadum L.Quin&io Cin- 

cinnato ( qui DicVatorregni oppnmendi & fedmoms iedandae caufla creatus fuerat) 

lecun percufTus fuerat . Hinc Plebs commota , iterum per Tnbunos plebis Tnbunos 

Mditum pro Confulibus flagitare inftitit: maximaqueTribunorumcontentioneefFe- TRIBVN ^ 

ctum vt annofequenti cccxv. fufFragiis popuh cres iterum Tnbum mihtum Con- mihtvm 

ifulari poteftatecrearentur. Hi fuere M. Aimihus M.tmercinus, L. Quinitius Cincin- 1TE& ^ M 

natus eius qui proxime Di&aror fuerat iihus, 8c L. luhus Vopiicus. Anno mfequenti 

j fedatioribus iam plebeiorum anirnis uerum ad Confules reditum: creatique M- Gega- 

jnius Macerinus m. L. Scrgms Fidenas . Nullaqiieplebisindignationeautdiflen- 

! fioneper tfes annos mfequentes comitia Conlularia fuere: donecanno cccxx. Trx- 

bunis plebetn per afliduas conciones concitantibus & comitia Confulana impedien- 

tibus, res tantum non ad Interregnum perduita eft . Nec prius deftitere Tribuni ple- 

, bis, quam Tribuni militum lam terno crearentur : factique rurius tres, iique patricij: 

Nec fadtaannoinfequentivlla Confulanum comitiorum mentione , alij iterum tres 

iTribuni militum creatifunt. Caeteriim anno proxime mfequuto, qui fuit cccxxii. 

inuntiato tumultu ab Aequis & Volfcis , rurium Confules creati iunt , T. Quinctius 

ipennus Cincinnatus, C. Iulius Mento. Sicuti Sc per quatuor annos proximos fum- 

jmarerum penes Coniules fuir . Quinfto verb poft anno, qui fuit cccxxvfi. rurfus 

Tnbuni militum fa&i, vti & duobus qui proxime miequuti funt annis . Ab iilo tem- 

pore per plures annos fubinde variatum: lta vt nunc Confules, interdum Tribuni rm- 

litutn crearentur , prout vel Patrum audoritis , vel Plebis mfolentia & peruicax Tri- 

bunorum comentio praeualebant, vfqueadarinum cccxtv. aquoadannum vfque 

ic c c xcv 1 1 . ferc apud Tnbunos nulitum fumma in Repubhca poteftas fuu : iique di- 
uerfimode nunc tres nunc quatuor, poftea lex fimul creati funt: Totoque eo cempore 
quod medium fuit duobus tantiim annis Confules fuere , anno videjicet ccclx. 
cum infequenti. Annoab vrbecondna c cclxii. Roma a Gallis Senonibus obfefla 
|eft;eaderaqueanno iniequcnti fufis ad Alliam flumen Romanis capta, Capitolio ta- 5oma 
men , inquodferobuftiflimi quique atque aetate minus prouec"ti receperant , ieruato. r 
Jnquodquum Gallinodrurnas excubias fallentes per aiterfam collis partem euafif-» 
fent,anlerum clangore proditi, potiflimumqueopera M- Manlij (qui a Capitolio fer- 
uato poftea Capitolinus dictus eft) deiefti funt . Coactis deinde Romanis propter fa- 
mem defpondere , vt mille auri talenta darent , eoque pretio obfidionem redimerent, 
Furius Camillns , quiid temporis Ardeaeexulabat, Diclator abfens creatus , dum au- 
rum appenderetur, cum exercitu improuifis fuperiieniens Gallos feptimo quo Capi- 
tolium obfidere caperant menie vrbe expulit caeciditque. Annus qui hunc infequutus 
ieft ccc lxiv. fine Confuhbus 8c Tribunis militum fuit, Camillo ad preces Senatus 
Populique Romani Dictaturamcontinuante.Annodeindeab vrb. cond. c ccLxvll. 
I nouae rurfus turbae nouique motus extitere. C. enim Licinius Caluus fiue Stolo & L. 
i Sextius Tribuni jjlebis legem promulgarUrir,qua Tnbunorum militum comitia tolle- 
rentur, vt in locum eorum rurfum Coniules crearetur,alterque eorufn e plebe. Quant 
legem, quum per conlegarum, qui in hoc a Senatu compafati fuerant>interceflionem 
perferre prohiberetur,Licinius viciflim 8c Sextius reliquoru magiftratuum Curulium 
comitia lnterceflione tollentes , folos Aediles 8c Tnbunos plebis creari pafli funt fa- 
clique Tribuni plebisanno ccc Lxxvill. ipfe C. Licinius Caluus 8c L. Sextius fine 
alio Curuh magiftratu: durauitqueea Magiftratuum folitudo quinquennium, fumma 

m m rerum C APTA. TER E 
PIEBE. a7 4 DE 0RIGINE POP. ROM. 

rerum interim apud eofdem illos Tribunos plebis remanente > fublatifqueperrinaci 

& perpetUa Tribunorum wterceffione reliquorum magiftratuum comitns; rionec 

tandern annocccxxcii. Tribunis interceffionem remirtentibus, habuiique ab Inter- 

rege comitiis,rurfus Tribuni militum fa<5ti iunt.Anno c c c x x c v. ciim propter ie<res 

a Lieinio 8c Sextio promulgatas nouus exortus effet tumukus , lta vt res tantum non 

ad martus veniret , & neconlegarum quidem lnrercelsioproficeret , qmn ]ecr e s per- 

ferrentur, Patres trepidi Dictatorem crearunt M. Furium Camillum 1 1 1 1 ; qui poft- 

quam abdicaffet ; ineiusldcum factus eft, P. Manlius Capitolmus 3 ifque Maei- 

magister ^ rum equicum fibi adfciuit C Licinium Caluum primum e Piebe : lta hic annus 

i^viTvM' praeter duos Di&atores & Magiltros equitum fine aho Magiftmu fmt. Anno inie- 

£ plebe. quenticccxxcvi. rurfusTribuni militum cieati (unt . Anno deinde proximoperla- 

tis Iegibus Tribuniciis, cedenteque Tnbunoru violentiae tam iummo iplius Dictato- 

consv- nsimperio quam Senatusau&:oritate,habitis comitiis ConlulanbuSj Comulum alter 

tvM A t - ePlebe &primus creatus eit Q^Sextius , quiante Tnbunusplebiskgem cumLici. 

nio cbnlega promulgarat. Cui re Patres vti auctores fierent fblo iuccefsionis metu(e6 

enim iam res fpe&arc videbatur ) ada6ti funt , adlaborante potifsimom in id proptcr 

componenda Plebis & Patrum difsidia, M. Gamillo Diclatore . Sed Plebs pro Con- 

fule Plebeiofibi tandem a nobilirate permiffo, Patnbus vicifsimduos nouos magi- 

"""* ftratus conceffit, qui e patricns tantura crearentur , Praeturam fuiicet &. Aedihtatem 

Curulera. Ita hoc anno primus praetor creatus Sp. Furius CamiUus M. F. qui ius 

aedh.es m vrbe diceret . Item Aediles Curules duo Cn. Quin&ms Capitolinus. P. Cor- 

cvrvies nelius Scipio. Anno deinde cccxcvn. C Marcius Rutilus pnmus e Plebe Di- 

dicta- & at ° r a M. PopilIioCos. di&useft > quiinuicem Magiftrum Equitumfibi e Plebe 

tor e legit C. Plautiiim. Anno ab vrbe^condita cdxxvii. bello Saranitico, cum Publilius 

fiebe. philo Cos. Palarpolim Graecorum oppidum obfideret, obiidionequeetiamnumdu- 

rante tempus Comitiorum incidiiTet , ne Confule ab obfidione ad Comitia reuo- 

cato 3 imperio^ue abrogato , quo minus Palaepolim caperet, lmpcdirerur , placuit Se- 

natui & populo , vt Philo tametii Confulatu abhfTet, prorogaro tamen imperio Con- 

pRocoN- fulari , dum cUm Palaepolitanis debellatum effet, pro Conlule rem gereret : lta pri- 

uvs. PRX " mus P r °conful tum facius eft . Anno cdxxix. implicitis etiamnum bello Samni- 

tico Romanis , ita vt Comitia haberi commode non poflent , L. Papirius Curfor, 

quiannopraecedenti a L. Camillo Cos. graui morbo apud Samnites impedito Di- 

ctator didrus fuerat, Di&aturam cum Magiftro Equitum fine Coniulibus conti- 

nuauit : ita & hicannus abitrae Confulibus fuit. Quod 8c anno CDXLliii.itemSc 

CDli i. accidifTe Tabulae Capitolinae teftantur. Prion enim idem hic Papii ius Cur- 

coNi!-j fbrfine Confulibus Dictaturam iterumgeffit, adfcitofibi Magiftro Equitum C.Iu- 

givm av- n i Bubulco Briito . Pofteriori, duo Dictatores fuere cum fuis Magiftns Equi- 

tum : prior M. Fabius Maximus Rullianus, alter M. Valerius Coruus . Sequenti an- 

no conlegio Augurum, qui quaterni hactenus fuerant,quinque alij funt additi. Anno 

secessio cdlxv. Triumuiros Capitales primum creatos tradir Florus . Anno cdlxvil 

Plebe nimio aerealieno praegrauata, aliae rurfus exque grauiffimae extitere feditiones: 

. ita vt Plebs in Ianiculum tandem fecefTerit : fuitque ha:c tertia feceffio. Sed inde a C\ 

Hortenfio Di&atore Plebs mox dedudta eft , lata lege 3 vt quidquid ipfa iuffiflet, eo 

reliqui Quirites tenerentur. Anno cdlxxi. C- Fabricio. Q. Aimilio Coss. Bel- 

lum Tarentinum cum Pyrrho rege grauiffimum exarfit . Pyrrhum enim Epyri 

primvm regem vt fibi fuppetias contra Romanos ferret, Graecia exciuerant Tarentini. 

argen- Anno deinde cdxxciiii. C. Fabio Pidore Q^Ogulnio Gallo Coss. pritnus 

©natvm. nummus argemeus Romae procufus eft. Anno ab hoc quinto Ap. Claudio, M. 

Fuluio Coss. Bellum Punicum exortum eft. Anno dx. duo Praetores primum 

,"" C vM, creati fiint ; vnus qui ius in vrbe diceret , alter qui cum C. Lutatio Confule bellum 

foris IN IANI 
eVLVM R AETO- 
E S D VO. ET MAGlSTRAT. INITIIS. a7? 

foris adminiftrafet.Anno dxxvi. Sicilia & Sardimainpoteftatem Pop. Rom. reda- p 
<5tis, dtib Prstores lupenonbus additi lunt qm rn nouasprouincias Siciham &c Sardi- 
ftiam mitterentur. Anno dxlvi- C. Claudio Nerone , M. Liuio Salinatore Coss. praeto- 
Populus Rom. primum aureum nummum fignauit. Anno dlvi. Hifpania ln citeno- *>** ^J' 
rem & vlteriorem diuifaeft,fa6hieq; dua2prouinua:,8<: duo noui Prxtores jneas miffi. primvm 
ita lex Prartores tum creancoepti. Anno dxxci. vterque Conful e plebe creatus, C> SIGN A " 
Popillius Lamas, P. Ailius Ligus:quod'vt ita fienpofiet multoante cautum erat,lata PRA e T0 - 
leo-eanno CDXi.quaiubebatur vtihceretambos Confules eplebe creare. Nectemere res vi. 
poft ld tempus accidit,vt duo Patrici; iimui Conlules effent/ed aut vterque Plebeius, 
autvnusPatncius^Plebeius alter. Anno dc. Confules magiftratum kalend. Ianuarns 
inirecceperunt; ifquedies poftea Confulatuiineundo folennis fuit . Priusenimvel 
Idibus Martiis,vel alns annitemponbus lnireiolebant. Anno dcxxiI. Cenfor vter- cbnso- 
queprimum e plebecreatus Q^Caecilius Metellus, Q^Pompeius. AnnoDCLXix. RES E 
L. Cornelio Cinnaaltero Confulum , poflquamorta lnter exercitum cui praeereat 
feditioneabdicaflet, a militibus interempto, Cn. Papinus Carbo conlega folus nullo 
inlocum interfecti fubrogato in reliquum anni tempus Confulatum geffit. Anno 
DCLXXI. cum Marianarum Syllanarumque partium odns 8c factionibus vniuerfa 
pridem infeftaretur ltalia, omniaque late tam in vrbe ipfa quam extra caedibus fosdo- 
que lu£tu complerentur, cxfis inter caeteros vtroque Confule , C. quidern Mano Pre- 
nefte , Cn. vero Carbone ln Sicilia , res ad Inteiregnum rcdut : creatufque Interrex 
Comitiorum caufla C. Valenus Flaccus,tum forte Pnnceps Senatus, ex lplius L. Sullae 
fententia legem ad populum tulit, viderie Republica Sullam Dictatorem dici ; cuius 
poteftas,, non quidem certo tempore,vti ha<5tenus confueuerat, finireturj ied tantiiper 
duraret,dum llle Rempublicam ac vniuerfam ltaliam armis odiiiq; ciuihbus turbatam 
deformatamque conftituiflet . Ita L. Sulla poft annos dcxx. primus Di&ator fa- SVIU * 
cius-eft; ifque Magiftrum equitum fibi dixit M Valenum interregem: prarterque mo- RAi 
rem&exemplum xxiiii. Li&ores cum fafcibus , tum&ahos ad corpons cufto- 
diam fibi adfubuit, Felicemque fe deinceps cognominan voluit . Etadie&is priori praeto- 
numero Praetorum aliisduobus , o&o conftituit , audtoque fimul publicarum perpe- RES VIII ° 
tuarumque quaeftionum numero, inftituit vt & de falfo, de periunis , de ficariis , de- 
<jue iniuriis qusereretur . Anno D c x x c v. mortuo ipfo magiftratus initio Caeciho 
Metello Coniule antequam iniret , nulloque in defundti locum fufFecto Cv^Marcius 
Rex folus magiftratum continuauit. Anno dcci. quum propter fcediffimasimpo- 
tentiffimafque competitorum contentiones , immo violentas nec fine armis concer- 
tationes , Refpublica pnmis aliquot anni menfibus , tam line Confuhbus quam alio 
magiftratu fuiffet, faclium ex fententia M. Bibuli Senatufconfultum, vt Cn. Pom- consvl 
peius a Ser. Sulpicio interrege folus Cos. crearetur: is itaque hoc anno primus fine SIN E 
conlega Conful didatoria poteftate creatus eft . Cumque fub Kalendas Martias 
iniiffet, ad inuidiam vitandam Q^Cxcilium Metellum lub Kalendas Sextiles in 
quinque poftremos anni menfcsoonlegam hbi adfciuit. Anno dccv; vi&oprofti- 
gatoque ad Pharfalum in Theflalia armis ciuihbus Cn. Ponipeid; O Iulio Csefari dictatv- 
Di&aturaannuacumTribunicia poteftate perpetua 8c Coniulatu quinqUennali a RA AN " 
Populo delataeft. Annoab hocfecundo, quifuit DCCVli. idem Casfar Africarece- 
pta , Dicfator in decennium creatus eft , fimulque Praefectus moribus Cenforia ppte- DIC taiv- 
ftatein triennium. Eodemqueanno Praetores decem creauit, & Cenfum vicatim fine RA DE " 
conlega eg^t, fed luftrum non fecit . AnnoinfequentiDCCviii. CaefarCos. crearus I , E S NNA " 
fineconlega, retento dnftatura; honore,eoquecontentus Confulatufeabdigauit,fub- praeto- 
ftitutisin locufimmC^Fabio Maximo,CTrebonio Afpero,& ex hocprimum tem- RES x " 
pore Confules fufFecT:i fiue honoranj in certos anni menfes creari coepti. Eodeman- HONORA "_ 
noCaefarxiv- Prsetores creauit: EtpoftHifpamamaPompeij liberis receptam, con- svies. 

mm % £edis >?* DE ORIG. P. R. ET MAG INIT. I>R.£.TO- 
RES XIV. 
DlCT AT. 
PERP. 
PRATO- 
RES XVi. 

ADHE s 
CERIA- 
IES. 

TRIVM 
VIRATVS 
LEPIDI, 
ANTONII 
ET C&- 
SARIS. 

CASARIS 
AVGVSTI 
IMPE- 
RIVM. TRTBVNI- 
ClA PO- 
TESTAS 
CONCES- 
SA. fecr.is iam bm nibus bellis cnnlibusi pArens patriae & Diciator perpetuus 
appellatus atque Imperator praenominatus eft . Anno ab hbcproximo praecores xvi. 
Caeiarcreariinftituit : Erprarter quattuor Aediles haftenus creari folitos , e qmbus 
duo Plebis, totidem Curules dicebantur , mluper alios duos creauit , quos , qubd 
annonae & rei frumentariae praeeiTent ; Ceriales vocauit : hofque e Patnbus creari 
lnftituit, nam rehqui quattuor Plebeij erant. Occifo autem eodem anno a Brutb 
gc Caffio ciim coniuratorum manu Csfarej anno mfequenti dccx. M. Aemilius Le- 
pidus, M. Antonius 8c C. Cxlar Oitauianus ( qni aCaefareadoptatus fuerat, ) mita 
iocietateRempublicam occuparunt: fequeipfos Tnumiiiros Reipublicae Conftituen- 
da; Coniulari poteftate Sc cum ftimmo lmpeno in qUinquennium renuntiarunt. Quo 
fiaito anno dccxvi- in alterum qmnquennium (e lterum Triumuiros pari poteftate 
erearunt. Sedannoiniequenti M. Lepidusa Caefareconlegacoactus Tnumuiratum 
abdicauit. Interim obgrauiffimas* inter Caefarem & Antonium fimultates, orto inter 
ipfos bello ciuili ■ vi&oque annb dccxxii. Sc profhgato tandem ad Actium cuni 
Cleopatra Aegypti Regina M. Antbnio , atque itl fublato imperi) conforte , fumma 
Reipublicae ad Cxfarem Octauianum deubluta eft.Annoab hoc fecundo D ccxxiv. 
vti prius lulius Prxfecrus monbus,it3 8c Caefar O&auianus RecTror morum legumqufi 
inlbcum Cenforum creatus eft : eaque poteftate accepta fine Cenfurae honoreCen- 
fum Pop.Rom. teregit. Eodemqueanno p at £r patri Ae appellatuseft.Anna 
proximeinfequuto Cxfar poteftatem Reipublicae cbnftituendx in decennium a Se- 
natu Populoque Rom. accepit. Anno verb dccxxx. Dictator perpetuus a Populo ap- 
pellatus , odiofum 8e femel e Republ. fublatum magiftratum & quafi cum patre con- 
fepultum admittere noluit, Tribunicia interim pbteft2te , qus fimul deferebatur , ac- 
cepta: qua honorispraerogatiuafumma rerum deinceps penes vnum Cxfarem fuit. 
Nam praeterquam quod inuiolabihs effet>8c tam di&o, quam facto Iaefus etiam indicta 
cauffa pcenas pro arbitrio repetere pofTct,aIibrum quoque magiftratuum acra,fi minus 
probarentur, refcindere 8c abrogare poterat ; ita vtreliqui pofthac magiftratus norl 
tam re,quam nomine tenus gererentur. Anno tamen abhinc quinto Dccxxxv. vt Tri- 
buniciam , ita 8c Reipublieae cbnftituendaepoteftatem M. Vipfania Agrippae genero 
fuo communicauit , vtique 8c ipfi a populo deferretur audor fuit , iam tum imperia 
fucceflbrem hoc ipfo defignans . Quo mortuo Tiberinm quoque Claudium Nero- 
nem, priuignum , generum fimul & filium adoptiuum ,- eiufdem honoris 8c poteftatis 
focium, panter 8c imperij fuccefTorem delegit. Hisitaqueinitiis imperium Populi 
Rom. fingulare per Caelarem dictatorem primiim mchoatum, deinde variis artibus & 
rationibus per Auguftunrconfirmatum 8cftabilitum, tantis poftea fucceflibus pro- 
greffibufque ineam magnitudinismolem coaluit, inquaper plura annorum fasculay 
inter omnia alia longe maximum florentiffimumque perdnrauit. 
HVBERTI GOLTZII 277 

IN ALIQJ/OT FASTORVM 

LOCOS ANIM ADVERSIONES. 

5 oc anno Carolus Sigonius QJFabium Pictorem L.Quindhum Gulonem Coss.loca- 


« B Hfl kML 


uit: querri & Ontiphnus prius fequutus fuerat,fed mutata poftea fententia pto Quin- 

ctio Gulone Q.Ogulniti Gallum, pro Q^Fabio C. Fabium fubftituit: quod & Pighio 

noftro placuit. Cui fentetix quum tam Fafti Grxci quam Zonaras & emedatiora antu 

quioraque Eiitropij exemplaria adftipulctur , & nos illam haud ltuiiti amplexi fujmus, 

: maxime quum & ntimmi antiqui hic nobis fufTragentur. Interim & hoc hic obieruandum, fsepje in 

lantiquillimisnummisprog.Iircrac. fcribi: vti hicni Ogulnijnummo ocvl. cal. pro ogvl. gal. 

Quod&inaliisquibufdamquiinFaftis noftrispofthunc annum fpectatur nummis factitatum, in 

quibus cvlo, calb a,cvrges, clicia } clabrio & fimilia legimfcs, pro Gufo,Galba, Gurges, 

Glicia, Glabrio. 

i Sempronij qui hoc anno Cos. fuit cognomeri in antiqtiis numifmatibus fine adfpiratione fcribi- 

tur s p v s. Quod ricc ipfum in antiquifllmis nummis infreqttens eft. Legimus eriim & in aliis 

pilippvs, tamplivs, GRAccvSi pvlcer, trivmpvs pro Philippus, Tamphilus, Gracchus, 

Pulcher, Triumphns, & fimilia. 

\ In prxnomine Sulpicij Paterculi,qui hoc annoCos. fuit, ipfse inter fe TabtilxCapitolins difcre- 
pant, illae fcilicet in qtiibus Triumphi adnotati funt a Tabulis Confulatuum & reliquorum magi- 
ftratuum. In his enimQuin£his,inillis Caius vocatur. Hinchaudimmerito videripoflet,non eun- 
dem fuifleauctorem tabularum Triumph.ilium & Confularium . Cui rei prxter alia&hoc argu- 
mentoeflepoteft , quod Auguftusin tabulis magiftratuum farpiilime&ferefemper, imp. casar. 
divi f. c. n. fcribirur, inTriumpliis vcro non femel imp. c asar divi F. c F..Sed nos Sul- 
picio hic Caij nomen prxpofuimus , idque eo libentius , qtiod nummtis quo Sulpici j Triumphus 
exprimitur Caium nominat : Quod & Sigonio & Marliano magis placuiile video. 

CufpinianusratusBlailonem alterumCoss. iftiusanni eundem eflequi prius anno cdxxciii. 

• Coniiil fuerat/cilicet Lucij filium , adfcripfit fecundum Confulcm f uifte ; quem & alij quicumquc 
haclentis Faftos digeflcrunt in hoc lequuntur. Sed quum prxter Cufpinianum, quod fciam,ad alios 
nemo tradat , iltque pafles M. Laurintlm nummils antiquiflimus Cn. Blafionis Cnaei fijij , eius, vti 
jverifimile eft , qui annwi am proxime didto Conful ftiit, adfcriplimus hunc Cn. filium L. nepotem 
ifuifle, non addito ir. ■ 

Qufa ex numero antiquo, qui infra pag. 106. exprefTus eft ad Diclaturam QTabij Maximi con- 
. 'ftat M. Minucium Rufum ipfius Magiftrum Equitum Publij filium Quinoti Ncpotem fuifle ideo 
; hicadfcripfimus p. f. o^. n. 

C. Tercntij Varronis Cos.iftiusanni patrem fuifle Aulum inuenio in antiquo nummo qui hic 
'■■ jadpidlus eft: Quare A.filium fuifle in tabella adnotauimus, ab aliis praeteritum. 

M. quoquc Heluij Bladonis , qui hoe anno Propr. triumphauit, pattis nomen, {cilicct Publij,ex 
»iantiquo nummo adfcriptum eft. 

Tablilx Capitoiinx & qui has fequuti funt , duostantum L. ^Emilij Paulli Triumphos agno- 

jfcunt : priorem, quianno DLxxii.adlus eftde Liguribus, alterum, quide rege Perfe exMacedo- 

;nia. Solos Omphrius tertium triumphum inferuit , eumque primum e tribus hoc anno ab /Emilio 

ladbum fcribir ex Hifpania Vlteriore: atq-, id quum ex Vellrio Paterculo,tum audtoriratem fequutus 

in(criptionis Capitohnae vetuftiflimae, & nummi argenteiperahtiqui,quem poftea Paullus Lepidus 

inhonorem Amilij Paulli fignari curauit.QuOrum quidem aucIoritas,vti publicorum moniinento- 

itum,cum apud me non leuioris fit momenti,quam ipfarum Tabularum Capirolinarum, non potui 

non hac in partc Onuphrij fententiam amplcdi,eundemque primum ^Emiiij Triumphum hic infe- 

',rere. Veiba autem Paterculi funt hxc . Tum [ fcilicet quum Pop. R«w. bellum cum Verfe rege Macedomtm 

*\zereret. ] Senatus Populufque kom. L. yEmiiium Paullum , qui & Prsetor & Conful triumphauerat, 

ftConfulem cie.uiit. [ fctlicet 1 1. tiam & ante annoDLXXI. Conftdfuerat] Is Perfeum ingenti prcelio apud 

*|vrbemPydnaminMacedoriiaFufiimfugarumque caftris exuit: deletifque eius copiis deftitutum 

* pmni fpe coegit e Macedonia profugere , qtiam ille relinquens in infulam Samothraciam profugit, 

* templique fe religioni fupplicem credidit : ad eum Cn. Qctauius Pr. cjui clafli prjeeratpfruenit , & 
rarione magis quam vi perfuafit , vt fe Romanorum fidei committeret.Ita Paullus maximum nobi- 
'.iuimumcjue regem in rriumpho duxit. Infcriptio autem antiqua ne & illa hic defideretur fic habet. 

1. AEMILIVSL. F. PAVLLVS COS. II. CENSOR. AVGVR. TRIVMPHAVIT TER. NummUS Ve- 

ro infra pag. 1 3 <i. ad Cenfuram eiufdem L. Aemilij Paulli affixus cernitur . 

rn m 3 Quando 27$ I N FASTOS blxxi. 

IDXXCl. 

Dcxvii. 

DCXXXI. bcxxxvi. dcxxxvii. 

DCXLIV. 
DCXLV. 

DCXLVIII. 

DCXJLIX. 

DCLI. 

DCLIII. 

DCLX. 

DCLXXIli. 

DCXXCIV. 

EODEM. 

bcxxcvii. 

DCXC. 

DCXCI. 

DCXCIIII. 
DCXCIX. 
DCC. 
DCCV. Vicratura 
fecunda C&- 
jrtk. Quando A.TerentiumVarronem, quihocanno Propr. triiimphauit , certum eft, filium fulfc 
CiVarronis, qui anno dxxxvii. conliil fuit, cuiuspattemfuifie Anlumibiexnummo antiquo 
oftendimus, hinc a nobis hic additum hunc Aulum Auli Nepotem fuifle. 

C.Cicereium qui hoc anno Propr. triumphauit , exanriquo nu.mmointelligo Titi filium Titi 
item nepotem fuille, quare pattis & aui nomen ab aliis omiilum hic d nobis reltftutum eft. 

Nomen patris P. Furij Phili Cos. fcilicet Cn. ex nummo antiquo fimiliter adfcriptum eft. 

Hic C. Sextij ttiumpnus cum b£to infeqnetibiis ad verbum tranfcriptus eft ex antiquo fragmeto 
marmoreo triumphorUm,haud ita nuper (anno videliceta Chr.Nat.MDixm.) Roma inrerrudera 
effoilo,quod eodeiri ftatim anno ad nos Roma ttanimiiit humaniffirnus erudiriflimufque Nicolaus 
Florentinus Batauus , cuius opeta & ftudium quum hoc in inftitUto tum aliis in tebus magno nobis 
fuitvfui. Fragmentum ipfum in nne Faftorumnoftroru addi curauimus ea prorius forma atque or- 
dine quo exemplarRomaadnos miifum defcriptum fuerat. Ab hocfragrnento multum varianc 
triumphi quos alij hactenus hoc loco prodiderunt:dum quofdam ex his omittunt,rurfus alios iiip- 
ponunt, & reliquorum ordinem inuertunt , vti ex collatione ipforurn cum hoc fragmento cuilibet 
conftare poterit. 

Error eorum qui haclenus ante nds Faftosdigefferunt nos quoque in fimilem errorem pertraxit, 
dum hos L. Cxcilij Metelli & Q^Marci triumphos ex fragmento antiquo in hos noftros Faftos tran- 
fcriberemus , qui dictos triumphos huius anni confulibus fubiecerunc, vt anno prdxime fequeti re- 
ponendos , vti ex fragmento maiiifeftum cft , prodente tam Cxcilium Metellum quam Marcium 
Prdconfules triumphaffe&non Coniiiles. Cxciliiique triumphumprxponit triumpho Q. Marcij 

Nomenpatris C.Licinij Getx Cos. ha£tenus obfcurum ex nummo antiquo repofitum eft, ir 
quo C.Licinium Getam Publij filium fuiffe diierre prxfcriptum eft. 

Iunium quoqueSilanum Cos. patrem hubuifle Lucium nummus antiquus teftatur. 

L. Hortcnfius qui hoc anno Cos.defignatus,antequam iniret damnatus fuerat, Lucij filium fuifli 
ex nummo antiquo didici: qui nummus,vti credere eft,dum ille alio aliquo magiftratu fungeretur 
forian iEdilitate, Quxftura, aut Prxtura procufus iuerat. , 

Cn. Manlij Cos. patrem fuiffe Cnxum in nummO antiquo inuenio. 

C. Flauij Fimbrix Cos. patris nomen ex nummo antiquo repofitum eft, fcilicet Titi. 

M. Antonium , quihocannoPrxcorrriumphauir, &anno dcliiii. confulatumgeffit, Caij fi' 
lium fuiffe numifmata antiqua declarant. 

D.Iunium Silaml, quihocanno Propr. triumphauitLucijfilium fuific auimus anriquusarguir 

Nomen patris M. Hetenni) Cos. Caius, exnummo fimiliterantiquo repwiiimus. 

Publium Lucium patrem fuiffe Lucij Licinij , qui hoc anno Propr. tnumphauic nummus etian 
antiquusnos docet. 

- Quia,vt fiipra diximus , ex nummo antiquo inuenio Lucium Hortenfium pattem Quin&i Hor 
teniij Cos. iftius anni,filiumitidem fuilfe Lucij, proinde aui nomen Inc anobis addicumeft. L. N 

M.Piioni, qui hoc anno ProcOs. ttiumphauit, cognomen Fi<.vgi adfcriplimus ex duobus ntim 
mis antiquis, quorum vnus hic expreffus eft, alter ad Confulatum ipfius anni cdxc i I . 

L. Volcatium Tullum Quincti filium fuiffe prodit nummus antiquus. 

Quod fuperius M. Antonium Caij filium fuiffe diximus , ideo & hic C. Antonio M. filio Co< 
aui nomen Caij adfcripfimus. 

M."IuniumSilanum Cos.anni dclxiiii. patremD.Silani qui hocanno conful fuit filiumfuifl 
L. Silani fupra oftendimus, hinc & aui nomen hic fubiunximus. 

M. Calpurnius Bibulus patremhabuit Lucium, vt in nummo videre Iicet. 

Ex nummo anriquo conftac C.PoftumiumquihocannoPropr. triumphauit, Auli filium fuiflc 

M. Valerius Meifalla Cos. Caij filius fuit, vti ex nummis antiquis liquet. 

ExDionehicaddidimus CxiarempoftvittuminPharfaliaPompeium.Tribuniciampoteftaten 
in perpetutim cum annua Dictatura accepiffe,vi£tum autcm a Cxfare fompeium x n i Kal. Sexa 
in hoftris ad hunc Faftorum locum commentationibus quas cum Iulio noftro edidimus quum e> 
Kalendario antiquo, tum ex variis audtorum locis inter fe collatis oftendimus. 

- Secundam autem Cxfaris Dicraturam hoc anno conftituimus , quam tabulx Capitolinx in an 
num fequentem reikiunr, annil cum ipfa, vci videtur, DidratUra inchoantes conftituentefque iden 
anni & Dictaturx initium , ducta fcilicet linca inter fecundum Cxfaris Confiilatum & hanc Di&a 
turam,quod & alij qui Faftos Capitolinos poftea fupplerunt vcl.commetacifunt,fequuncur.Sed rio 
auctores probatx fidei,Dionem inprimis fequuri, maluimus fecudam didlaruram collocare fub ho 
anno dcc v. tanquam iam tum decretam & geti coeptam;ita tamen vt cum ea annua fuerit, non ne 
gem pro maiori parte geftam anno iequenti , fcilicet dccvi. In hanc fententiam me pertraxere 
primiim ipia Dionis verba , qui fcribit Populum Romanum audita Pompeij morte, ftatim inter ce 

. tero 


A N I M A D V E R S I O N E S if 9 

reros honores annuam ipfi Didtaturam decreuifTe, eamque Caefarem ftatim iniifTe, etiamnum extra 
Italiamexiftentem.Tumid quod Plutarchusin Antonio tradit:Caefarem poft Pharfalicam pugnam 
Didatorcm fuifle fadtum.Ceterum ldem Plutarchus in co quod de M.Antomo fubiicithallucinari 
videtur.Additenim, quum CaefarPompeiu perfequi inftituiflet,Antoniua Cacfare cum Tribunatn 
in vrbem remiflum finflc , eamque poteftatem fi pr<efens iit Dictator, fecundam effe : fi abfens pri- 
mam ac ferme folam: hxc enim de poteftate Magiftriequitum potriis intelligenda videntur . Nam 
Cxiarem in fecunda fua didtatura Magiftrum cquicum habuilfe Antonium conftat . Et Cicero ipfe 
Philipp. ir. au&oreft. M. Antoniii Ca-fne igna.ro quum ille Alexandria: eflct, beneficio auunculi 
Ma^iftrum equitum effe conftitutum . Hinc Dion tradir, quum ipfo anni fequenris initio omnium 
fere macnftraruii in vrbefolitudo dfet, &proinde omnia plena rumultu,M. Antonium Magiftrum 
equitum cum veftc purpurea & fex lictoribus in publicum progrelium & comitiis interfuifTc . Su- 
perioribus acccdit,quod Dion fcribir, Ca:farem quum de Ptoloma:i & Cleopatra: caufla cognofce- 
ret, quod fuit ptimo ftatim ad Alcxandriam acceflu, Dictaturam gefliffe. Alexandriam autem per- 
ueniffe traditur triduopoftinterfectum Pompeilim , ipfis fcilicet primis menfis Oclobris diebus. 
Nam PompeiUm quidam pridie , alij poftridie eius diei exfum prodidere , qlio de Mithridate olim 
triumpharat , qui tuitpridie Kal. Octob. Ca:farem autem tamimatiir^fecundanvhancDictaruram. 
iniifle non exfpectatis Kal. Ianuariis , minus mirum vidcbitur, fi confideremus Diclatorem quouis 
i anni tempore creari folitum, cumque Magiftratum vtpotc extraordinarium non Kalcdis Ianuariis, 
j aut alio aliquo certo & ftato die aut tempore, vt Confulatus & alios plerofque Magiftratus, iniri Co-~ 
lltuin, fed quandocuiique res hoc cxigeret,aUt cx vfu Reipub. vidcrecur . Vtiautem dies ipfe quo 
Cxfir hanc Dictaturam iniit incertus eft, ita fub Idus Nouemb. iniiffe probabile , interccdentibus 
/cilicet a primo eius ad, Alexandriam appulfu ad Id.Nouemb.quadraginta diebus,quod tcmpus fuf- 
cere potuiffj videtur , cuifui & recurfui Alexandria Romam , & rurliis Roma Alexandriam confi- 
ciundo nuntiifque vltrd citrdquc perferendis: maxime quando in tanto ncgotio ccfFatum haud fit 
verifimile, fed omniaquammaxima celcritate hincinde conftituta,& vltro citroque pcrlata. 
I In aliorum Faftis hic annus adfcribicur fecundaj Caefaris Didtaturx , cuius Dictatur.t initium 
quum a me in annum prxccdctem reiectumfir, annu Confulibus adfcripfi, vt in fupeiioribus annis 
I factitatum eft . quanquam hi Confules fero admodum , & fub exitum ipfius anni creati funt , poft 
i Caefaris a bello AlexJdrino & Pontico in vrbem reditum. Nam quum intcr ceteros honores & prae- 
I rogatiuas qui Casfaripoft victoriam Pharfalicam decrcti fuerat,etiam ius comitiorum omniumfere 
Magiftratuum ipfi concelTum fuilfet, delatis in aduentum ipfius comitiis,feriiis hi coss. creati fuere. 
i Csfaremautemferiusad vrbem rediiffe , velhincintelligi poteft, quod tradit Appianusrebusad 
•i Alexandriam & in /Egypto gerendis , haud rainus quam nouem menfes impendifle : quos fi ab eo 
r| tempore quo Caefar Alexanclriam appulit (quod fuit initium menfis Octobris)computare incipias, 
inuenies Cadarem fub menfem demum Qdintilem bcllo Alexandfino ceterifque rebus in JEgypto 
i i conftituendis finem impofuifTe. Nunc quum bello Pontico aduerfus Pharnacem ceterifque poftea 
rebus,atque ipfi itineri conficiendo, plures mcnfcs impenfos efle certum fit,vix eft vt ante menfeni 
Nouembrem Caefar Romam redire potuerit. Quin&Plutarchusteftatur, Pharriace" deuidtofub 
ij exitumdftius anni quo fecurtdiim Dictator fuit,Romam reuerfum. Qudd tamen non minus menfis 
: : quam dies initi confulatus iftius anni irt incerto iit,locum vacuum relinquetes,hoc folum adfcripfi- 
tmus EMBR.fiueNouembermenfis ille fuerit, fiuc December . HoC autem anno in ntimmoquiad 
Confulatum Q. Caleni expfefTus eft,puc~tula qua-dam minuta vifitnrur lifterarum veftigia' referetia, 
quod quide ftudio ita nobis fadtii quod littera; ipfc vfu attritf &coplanatf dilucide a nobis legi nori 
poterat.Quare quum non viderctur efTc fidei noftrx,temere ex eo quod apices litteraru qui remari- 
ferant refcrre videbarur addiuinado falfa pro veris fubftituere , fat habuimus indicate aliquid in ora 
niimi fcriptu fuifle,qubd hi quibus numus magis integ^er continget facile legedo aflequctur.Ex ipfis 
s|^utem litteraru veftigiis videbatur prius fcriptu fuiffc, m.calpvk.bibvlvs. Decem Practores hoc 
m anno defignatos ex Dione addidimus, qui tradit Cxfar.em poft fuuin vrbemreditum,quo pluribus 
m gratiam referret,in infequentcm annum decerri Prauores defignalte: fimulque numerum eorum qui 
i I facris prseeflent,auxifle.Pomponius tamen I.C.c. it.de origine iuris,au&or eft.Sullanis temporibus 
I decem Pra:tores creatos, adiedtis ab ipfo Sulla quatuor fupra numerfi fex, qui prius crcari folebant. 
w Hic adfcripfimus huncannum quindccim menfum fiiifle , quod&Suetpnius fcriptum reliquiti 
I Nam.quum Fafti vitio &incuria Pontificumita corrupti & turbati efTenrjVt feria; corifufis tempdri- 
I bus m contrarias anni partes caderent , Cxfar eos correxit : annumquc , qui hadtenus ccclt' 
j tantum dierum fuerat , ad rationem curfus folaris accommodans , fublato menfe intercalari, qui 
j ex arltiquo Numas inftituto quarto quoqiie anno intetcalabatur , deinceps trecentis fexaginta 
! quinque diebus conftare voluit ,, additis in fingulos annos decem diebias .• & pro menfc illo 
1 intercalari, quarto quoquoannodiemYnumiritercalariiuffit, Vbi menfis antea f«l«fc>at ; fcilicec 

ante \ i8o I N F A S T O S 

arite qiiinque riouifllmos Februarij dies,idque bifTexrum voluitappellaii,qUia bis dicererur.vi.Kat 

Marrias, fcilicetxxiv. & xxv. die menfis Februarij . Et quoex Kalendis Ianuariis proxtmis tem- 

porumratiodeinceps congrueret , quo anno hxc eonftiruebat , interNouembrem&Decembiem 

dups alios menfes interiecir: ita vt quum forte in eundem annum menfis quoque intercahris inci- 

dilTet, hic annus quindecim menfium eflet. Et fecundiira hacc intelligi debet quod dicit Cicero lib. 

Famil. v i . in Epiftola ad QT-igarium. i r . vbi fcribit le venifle ad Cxfarein ad 1 1 . Kalendas inter- 

calares priores. 

~Dic~tatura Audtor eft Dion,Scipione & Iuba rege debellatis, Africaque fubac"ta,Caefarem i-nter ccreros ho- 

decennalu. nores Di6latorcm in decennium crearum,& Prxfedrum moribus in triennium, quod Cenforis no- 

™ w™* r * men irifra dienitarem eius ,& haud fatis honorificum videretur. Hinc & Cicero in Epift.alicubi Pra;- 
mortttn. r o y , -. , i. 

rectum monbus eum appeilat. Tranqriillus ettam mter ceteros honores ipn cpncefios Pr.efecturam 
mprum enumerat. 
HiSatura Tertiam hanc Dictaruram alij fequenti primum anno collocant , Faftos Capitolinos in hoc fe- 
tertia Ce- quuri, qui ducta inter tertiura Cxfaris Confulatum & hanc Dictaruiam litiea,videntur annum iftius 
ftirit. Dictaturae inftas ab anno tertij confulatus Cxfaris diftinguerc: adduntque Dionem,Tianquillum ) & 

lpfum Hircium qui putarit Cxlarem vtrumque Magiftratum } Diclaturam & Confulatum, hoc anno 
tertiiim geffifle,a Faftis diifentite ; proinde falli & errare . Sed ego (quod cum pace & faluo ipforura 
honore dixerim)tum aliis rationibus permotus,tura potilfimum antiquoru numifmatu auctoritatc, 
quam non inferiorem, imo potiorem exiftimo, quam fit Faftorum Capitolinorum vel alioru, aliter 
ccnfeo. nimirum Cxfarem terriam Dictaruram cum tertio Cqnfulatu fimul & eodem anno geflifre, 
Nec proinde labi Dionem aut reliquos fupra fctiptos,vtpote qui cum numis confentiant: licet ipfis 
cum Capitolinis tabuhs minus conueniat . Et Dion quidem de tertio hoc Confulatu & Dictatura, 
ipfb lib.XLin.initio fichabet.-Sequentianno CxfarDictaturamConfulatumqueterrio vtrumque 
Magiftratum, conlegaque Lepido geffit . Idem poftea eodera libro in oratione quain Cxfar ftatim 
boft fuum ex Afriea aduentum , & poft Dictaturam decennalem aliofque honores fibi decretos in 
Senatu habuit, inducit Cxfarem ficloquentem : Se in omnibus qua: Reipub. caufTa agendaforent, 
Gonfulem & Diclatorem.-in lxdendo quopiam priuati loco futurum.Eoaem poftea libro dicit,Lc- 
pidurri Magiftrum Equirum,Ca:farem belloHifpanico aduerfus Pompeij liberos (quod fequcride- 
rniim anno geftum eft)inrentu,cotiocat6 eius rei gratia populo, Confulem illius anni creafle.-qucm 
titulum Magiftri Equitum Lepidus anno prxcedenti Conful,fibi contra maiorum inftituta fumpfe- 
fat.Et hacc Dibn de terda Cxfaris Dictatura & tertio Cofulatu.Suetonij vcro de iifdem Magiftratib. 
} verba hxc fiint: Tertium & quartnm Confulatum titulo tenus geflit.contentus Dictaturae poteftate , 
cum Confulatibus fimul decretx. Hircius autem libro de bello Hifpanienfi tradit,Cxfarem Aftica , 
recepta , quum expedirionem in Hifpanias aduerfus Pompeios iuuenes pararet , Dictatorem fuifle ' 
tertium defignatum iv. Receptam autem Africam ipfo Caefare iii. & M. Lepido cos. in confeflb 
eft.Horurri fenreriae accedere videtur & Eutropius in epitomc, dum ait, Cxfarem Pharnace deui&o , 
Romam regrefltun tertium fe Dictatorem & Confulem fecifle cum M. iEmilio Lepido. Ex quibus . 
verbis fatis conftat, qux fuerit illorum auctorum, Dionis nimirum.Sueronij, Hircij & Eutropij fen- . 
tentia, Cxfarem videlicc t eodem anno, quo tertiiim Conful fuit, fimul & tertiam fuam Dictarurara : 
geffifle. Quos vti minime falli crediderim, ita neque eos a vero aberrare puto.qui tradunr Cxfarem 
tertiam fuam Didlaturam anno fequenti cum quarto Confulatu geffifle . Ceterum fi qui in ea fiint 
bpinione, vt putet Cxfarem cum tertio Cofulatu ftatim & tertiam iniifTe Didaturam taquam fimul 
cum Confulatu decretam , ( quod Suetonius & Eutropius fenfifTe videntur) hos non mimis errare 
exiftimo , quam eos qui putant Cxfarem tertiam Didlaturam quarti ipfius Confulatus anno, qui eft 
D.cc viii. proxime fequens, primum iniifle: qux videtur fuifTe Faftorum Capitolinorum fententia, 
aliorumque dodtiffimorum virorum , qui eos haclrenus vel fupplerunt , vel commentati funt . Sed 
cgo vt aliter fentirem, praeter ceteta errecere numifmata aliquor antiqua,e quibus primum quod in 
Capite ix. numifmarti Iulianorum primum locum obtinet,ab vno laterc habet caput Cereris cum 
literis dict. iter. Cos. tert- in parte vero auerfa , quas proxime fequitur in eadem tabula, 
lunt irifigriia Auguralia Pontificaliatjue , & literae avgvr. pont. max. Ex aliis verd vnum eft, 
cuiuspars aduerfa eft inrer caput Caelaris loco xxix. cum his literis , c&sar. Imp. qvart. 
pars vero auerfa Capite nono loco xvn. nihil prxter has literas continens avgvr. pont. max. 
cos. ctvart. dict. ojART. Alterum ver6 cuius caput fiue pars aduerfa fpedbatutinterca- 
pita Cxfaris loco xxxin. cum Jitteris cjesar. avgvr. imp. qvInt. cos. q_var. pars 
auerfa Capite nono loco xin. cum Tripode & fignis Pontificalibus & litteris dict. qvar. 
parens patriai. E quibus nummis primoinquo legirur dict. iter. cos. tert. docc- 
miir Caefarem non quidem fimul Dicl:atorem iterum fuifle, & Confulem tertium,quando fecunda 
illaDidatura, qus annua fuerat Cafari poft victoriam Pharfalicam decrcta , anno prxccdenti quo 

Q. Cale- ANIMADVERSIONES iSi 

t^.Calenus P.Vatinius coss.fuerant iam expirauerat.fed tertium Confulatitm queth Kal.Ianuar.ex 
more inierat, aliquadiu geffifle antequam tertium Dictator fieret. Quandoqiiidem tertia Diclacuia 
poft victorlam demum Africanam ipli decreta fuit idque in decennium; ita vt piimis aliquod tertij 
Confulatus menfibus, non nifi titulum fecunda; Dictatiira:, quam anno prxccdeuri gcflerat, vfur- 
pare potuerit. Reliqui duo nummi , in quibus notatur cos. q.var. dict v qj/art. clare 
oftendunt Cajfarem durante etiamnum quarto Confirlatu quartam quoquc Diclaturam geffiile: 
fcilicet ab eo tempore quo tertiae Didtaturx annus(qui primus fuit deccnalis Dictatur^Cahari poft 
victoriam Africanam decretx) expirauerat : ncc proindc potuifle Cxfarem tertiam illam Dictatu- 
ram eo anno iniifTe, qux incidente in eundem annum quarta Dictatura, annua non fuiflet . Neque 
iterum videri poteft,quartaha:c Didtaturaipio ftatim illius anni initio initamam quando ex primo 
illo nummofatisapparet terciamDictacuramnon fuifle itiitam , nifipoftaliquotanno tertij Con- 
fulatu smenfes s hecefliim eft tanrum temporis ex quarti iftius Coniulatus anno decidi ad implen- 
dum annuum tertix iftius Dictaturx fpacium,quantum prxcedenti anno ferius inita; deerar.Quan- 
doigiturexhisquaeiamdictafunt planumeft, rertiam hanc Cxfaris Dicraturam neque cum ipfo 
ftatim tertid Confulatu , neque iterum ipfo quarci Confulatus anni principio initam , quarramque 
Caefaris Dictaturamin quarti Confulatusannum incidirle , relinquitur, vt extraordinarium tertiae 
Dictaturx Magiftratum mcdio aliquo tertij Confulatus anni temporeinierit Caefar:quam anno fe- 
quenti eo temporc quo prxcedenti anno inita fuetat finitam,quaria exceperir Diclatura. Et quem- 
admodum t tertia illudDictatuca diuerfas duoru annorum pairtes occupatat,pofteriore fcilicet tertij 
Confulatus & priorem quarti ConfuIatus,fic etiam ncceile eft,in eundcm Coniulatfl fcilicct quar- 
tum duas incidifle Dictaturas : itavrCaeiar in titulis fuis feribere potuerit^ consvi tertivm* 

DICTATOR TERTIVM. & TUrfilS DIC T AT O R. III. COS. IV. icdUm llC COS. IV. DICT. IV. 

vti in non vno nummo antiquo videre eft . Rectc proinde tradit Dion , Caefarem hoc anno Con- 
fulatum & Dictaturam tertio T*rumque Magiftraciim conlegaLepido geffiiie: non tamen ob id 
intelligere viderur,fimul& codem tempore vtrumque Magiftratum iniifle : quod vcl ex eo colligi 
poteft,quod idm Dion poftea fcribit, M. Lepidum iam antea Confulem contra maiorum inftituta 
poftea etiam Magiftri Equitmn titulum fibi fumfifTe : fcilicet Cxfare rertiam iam Dictaturam fibi . 
poft vicloriam Africanam decretam ineunte . Nec perperam Hircius fcribic, Cxfarem Africa rece- 
pta quum bellum aduerfus Pompeij liberos in Hifpaniam adornaret , tertio Di&atorem fuiflc . Id 
enimfuitfub exitum anni dccvii. quo tertium Confularum vnacumLepido gerebat : quo tem- 
| pore ipfurri tcrriam iam iniifle DicLaturam credendum eft , vtpoftea doccbimus. Ceteriim quod. 
idem Hirtius dicit , tum DicLatorem defignatum mr. iditaaccipiendum, non quod pcculiaritef 
in eum annum, defignatus fuerit , ficut Confules defignari folebaht, fed quod concefla fibi decen- 
nali DicLatura, in Decem quodammodo anhcs proximos defigriatus videretur. Quod autem Suc- 
tonius dicit tettiam Di&atUram fimul cum tertio Confulatu Caefarl decreram : & Eutropf us , Cae- 
farcm poft victtfm Pharnacem Romam reuerfum tertio fe Dictatorem & Cortfulem feciffe , & indc 
Africam profectum, quam fir a verirate alienum ex iis qux fupra adnotauimus facile eft int.lligere: 
f inaxime qhiim eertum fit , tertiam illam Dictaruram poft vidtoriam dcmum Africanam Csefari de- 
i cretam; quanquam Confulem fuifle tertium ahtequam in Africam ttaiiceret, non eft dubium. Nec 
magis verum videtur, quod iderp tradit Suetoniiis,Cxfarem iri tres vltimOs terrij huius Confulatus 
! menies alios duos fibi fubftituifle ; cutn necin Faftis id reperiatur , nec alius quifpiam id fcriptum 
reliquerit . Nec verifimile eft Dionem qui fingula vel exadtiffime perfequutus eft, id fuifle omiflu- 
; rurn . Hxc eo fufius aliquanro & forraffis non fine faftidio deduximus , qu6d videam viros hac 
tempeftate dbcLiffimos , omnifque rci antiqUariae pcritiffimos j non fatis icfe his difficultatibus 
explicuifle : qUod non tamiihpeririaipforum aurinciiria accidiife exiftimo , quam qu6d religios^ 
veriri funt, Faftorum anriquOrum, quos ipfi interpolandos fufccperant, auftoritati in aliquo dero- 
gare . Quod ad diera tertia: Dicliatura: init* atrinet, vt is in;certus eft^ ita tefnpus vel menfem non 
«nprobabilibus conie&uris aflequi poffumus. Nam quum fcribat Hirtius in bello Africano, Catfa- 
' tcm Africa recepta Idibus Iuniis Vticae claffeitf confcedifTe, & terrio poft die Caraleis in Sardiniam 
j peruenifle : Item ante diem mi. Kal, Quintil. nauemafcendifle,&aCaralib'uspertempeftates 
vndetrigefimo die,hoc eft, circa y i. Kal. Sextiles Romam venifle: prartcrea quum dubium non fit, 
honoresipfipropterVidoriam Africanam dect l eros , inter quos fuit & decennalishaccDiclatura, 
ipfi quam pnmum nuntiatos , ,vel ante ipfiuS ex Africa difceflum , quod fatis oftendit Dion , duiri 
dtcitj Cacfarem animo tumob reriima fe geftarumfplendorem', tum ob Senatufconfulta de fe 
fadta elato,Sardinia Romam petiifTe: non eft etiam dubitaridum,quin Catfar vt primum ad vrberri' 
I venit , DicLaturam inierit , fitie id fuerit antc Kal. Sextilcs , fiue ipfo ftatim menfis Sextilis initio; 
i quod&ipfum Dion fatis teftatur, duminducit Caefareni in oratione quam ftatim poft fiium ad Vr^. 
jbemredicuminSenatuhabuitdieentem, feirt Omnibus quaeReipub. caufla agcndaforentCon- 
• iin futeflfc ^z IN FASTOS 

fulem & Dictatdrem, in laedendo priuati ldeo futurum. Hinc fufpra ipfam Diclaturam adfcripflmus 

sextil. quodtamadfinemmenfisQuiri&ilis, quamipfiiisSextilisinitiumreferripdteft: diem 

ipfuminvacuoreliquimus. 

Jguatuor Hi quatuor Caefaris triumphi a Garolo Sigonio virodoAiffimo tertia: Cxfi-.ris Dictaturae prae, 

Gsfcns ponuntur. De his etiam fic Eutropius: poft annum inde Cxfar Romain cum quatuor triumphis in- 

nnmf t. grefTus.Sed nos tum propter.eas rationes,quas ex iis quae proxime adn»tauimus facile eftintellige- 

re,tum quod Dion diligentilfimus obferuator fcribit Cajfarem poft orationem tam in Seriatu quam 

ad populum de fuo imperio honoribufque fibi decretis habitam ceteris omnibus rebus magnifice' 

adornarisvti par erat tot fantifque victoriis partis, quatudr continuis diebus fingulos triumphos 

duxifle: quatuor hos triumphos tertix Didtarurae iubiecimiis. Siietonius autem dicit adtds quidern 

eodem menfe, fed inreriedfcis diebus. 

Cenfut a C*- Onuphrius Panuinius vir non minus cruditus quam fagax , omnis antiquitatis' luftrator & obfer- 

fareaetas. ua tor diligentiff. putat Cenfum a Csfare anno fequenti , qiiarto fcilieet ipfius Confulatu acturt. 

Carolus autem Sigonius, & nofter Pighius hoc anno , quorum opinioni quum & Dion & Appiartuj 

accedere videantur , maluimus & nos recenfionem populi a Caefare factam hoc Idco rethtuere. 

Diori eriim tradit fadtam ftatim poft triumphos ante profectionem ipfius in Hifpaniam, quod& 

Appianus prodidit. 

Dccviil. De quarto CsfarisConiulatufichabetEtropius: Poftannuroiride Caefarcum quatuor trium-i 

c^7rUCQn- P n ' s i n g remas , quartd Diftator & Conful crcatus, diipofito rcparatoque Reipub. ftatu continud in 

fuUm. Hiipaniam contra Pompeij filios profectus eft. Appianus item fic : Caefar iam quarrum Conful ex- 

peditionem contra iuniorem Pompeiu fecit in Hifpaniam.Plutarchus autem in Caefare dicit.Catfa- 

rerri quarto Corifulerh defignatum aduerfusPompeij liberos expeditionem fecifle.Cererum quum 

Dion aperte tradat, Ca:farem Confulatum hunc ferius & fub exitum demvim anni iniiffe,finito iam 

bello Hifpanienfi, falsd fcriptum reliquit Eutropius ftatim poft trrttmphos quartum Didtatorem & 

& Confulem defignatum . Similitcr Plutaichus & Appianus quartum Confulem , hoc eft inito iam 

Confulatu eam expeditionem feciffe . Quanquam alioqui verumfit eo anno quo quartum confu- 

latumgeflirPompei hberos in Hifpania vicifle . Dionis autem dc quarto Caefaris confulatu verba 

* Fere hacc funt , primum in indice qui libro prarfigitur ; Iulius Caefar Didtator 1 1 r i . Aemilio Lepido 

Magiftfo Equitum, & Conful iiii. folus . Tum in ipfo hiftoriae contextu : Eo autem tempore 

*c ( fctltcet quo relitta Corduba ad Aneguam obfidendamfe conuentt. qtu pofiea. xj. Kal.Martias m dedittonem 

«vcnit) Cajfar Dictaturam gerebat,. ( nimirum te rttiam , vtegointerpretor) & fub exitum demum anni 

«f Conful (fcductqumum) creatus fuit, conuocato eiusreigratiapopuloperLepidum.qui tumMa- 

ti gifter Equitum erac. Item poftea de eodcm quatto Confularu : Corifulatum continud ( fctlieet poll- 

€ i quarn tntetlexit fe Confulem fine conlega opera Lepidt fui Magtftf i Eqmtumcreatum) etiam antequam vrbera 

; . intrafet accepit, rion aiitem toto anno geffit. Sed poftquam in vrbem venit, eo fe abdieauit, Con- 

€ ( fulefque fccit Ct^Fabium ac C. Trebonium : Fabioqee extrema Magiftratus die mortuo , in reii- 

t c duas horas C. Caniniu Rebilum fubftituit. Hac in re duplicirer prxuarieatum eft a Caefare cdtra in- 

c e ftituta maiornm^qudd Confiilatus non toto anno,nec reliquo anni rempore (fcilicetanteqtiam Con- 

c t fulatum iniiffei) geftus eft. Sed ipfe viuus ac rtcque legibus patria^ nequc editto quodam iuffiis co fe 

1 1 abdicauit, aliumque fiibrogauit . Hzc Dion . Nos itaque manifeftam Dionis fententiam fequuti, 

c « adfctipfimus Caefarem Confulatum quartum iniiffe fub menfcm Quintilem , coniedturis vfi non 

tam neceffariis,quam probabilibus . Neque enim videri poteft,diu ante illud tempus iniifle, quara 

dicat Dion fub exitum demum anni Confulem crearum : menfis autem Quintilis quum feptiraus 

fitjhaud abfurde dicitiir annus tum ad exitti tendere.Nequc irerum multd poft illud tempus quam 

vel ipfo menfe Aprili Ca:far bcllo Hifpanico finem impofiicrit : & vidtoria Casfaris Hifpanica Ro- 

mam nuntiata fuerit pridie Parilium,hoc eft xn.Kal. Maias:qua intelle(5ta,verifimile cft Confula- 

tum illum ftatim C^fari decretum,populo per Lepidum Magiftrum Equitum eiusreigtatiaconao- 

cato . Dicit etiam Dion Cdnfulatum ftatim iniiffe, antequam vrbem iptraret . Addidimus-in hac 

quarti Confulatus tabella , DicTaturx honorc contcntum fub menfem O&obrem arbdicaffe , quod 

'prster Dionem&Suetonius prodidit . Dion enim, eo quem fupra adduximus loco fie habet: 

Cdnfulatum non toto anno geffit, fed poftquam in vrbem venit eo fe abdicauit : Confulefquc 

fccit Q^Fabium ac C. Trebonium . Veniffe autem ia vrbem menfe Odtobri refert Paterculus^ 

Suetoniusverd audtoreft, Ca:farem DicTraturaj honore contentum , in ternos nouiffimos qriarti 

confulatus menfes , binos Confiiles fibi fiibftituifle . Hinc fuffcdum & rrimeftrem Confuicm vo- 

icat Fabium , qui alter fubftitutorum fuit . ita Caefar haud multd amplius quam duos menfes aut 

3uarta Ct- tlcs ac ^ f ummum b un c Gonfulatum geflit . Ex iis qua: fupra ad tertiam Cajfaris Didtaturam verbo- 

frris ViSa- H us aliquanto commenrati fumus, intelligi poteft , quare quartam hanc Di<ftaturam hoc loco fta- 

tura. tuamus. Narii quum annom tertis Didaturac prscedeatis primum fuiffe in confeflo fit cius decen- 

nij, in ANIMADVERSIONES 283 

nij, in quod Cxfari annna Ditftarura decreta fuerar, quumcjue tarn ex ipfis nummis antiquis, quim 
rcriptorum antiquorum teftimoniis oftendcrimus ^ Cajfarem tertiam Dictaruram fub meniem 
Sextilem anni prxcedentis quo & m. cos. £ait 3 iniiife: ncceile eft,vt terriam illam Dictaruram eo- 
dem temporehuiusarino, qui nn. cos. fuitfinitam, ftatimaccepericquartaDictatura, fubeun- 
dcm fcilicet menfem Sexrifem :.itaVt CaTarfimul& eodem anno cos. iv. &Dictator iv. fuerit: 
Vti videre eft ex ipfis illis duobus nummis,qui fupra in cdnfirmationem huius ribftra;,f er tt en ri £ ad- 
ducti fiinnHinereCte Dionin indicelib. xliii. pr.-jfixo Cajfarcm Dictarorerri t v. & Confulem iv. 
fimul prqdit . quod& Eutropius fenfiffe videtur, dum dicit : CaTarem cum quatuor rriumphisin- 
greflum i v. Dictatorem & Confulem fuifle creatum. Fafti tamen Capitolini & qui eos lequuti ftint, 
quartamhancCxfaris Dictaruram cum anno fequenti , quo CaTar v. cos. fuit ciim M. Antbriib, 
incipiunt. Sed apud me potiorfuit tam numifmattirn quam antiquorum fcriptorum auctoriras, 
quam hic fequi maluimus:& haec de quarta Ctfaris Diclattua . Quod ad Magiftrum Equiturri atti- 
net, Fafti tam Capitolini quam Colotiani produnt Magiftrum Equitumhocarino CaTari fuifle M„ 
j&milium Ltpidum: in qua fententia &ipfeDion fuifle videtunnam in indice cliiusfupra facpe me- 
minimus,fichabet:C. Iulius Csfar Dictator i v. iEmilio Lepido Magiftro Equitum.Qiianquam ta- 
iheninipfo hiftoriae contextu aliter vidcaturfenfifle , fcilicet ptimum quiderii M. Antonium fibi 
Magiftrum equitum adfumfiflc , &pofteaiil eius locum M. Lepidum fubftituiflc , qubd Antonius 
Confulatumannifequentisgefturuseflet. Appianusaurem fic deferte tradir. Cafar acceptis ceteris 
honoribus, abfque decennali Confulatu, in annum fequentem delignauit Confules, feipfum & M. 
Antonium fuum Magiftrum equitum, Lepido iuflb in Antonij dignitatcm fuccedere, qui tum per 
amicosadminiftrabarHifpaniamprouinciam.Cicero qttoque Philip.n.vidcrur Antonio obiicere, 
qubd quiim Magifterequitum effet Caefari ex Hifpania redcunti occttrreiit,ConfulatUm in proxi- 
mum annum rogaturus,vt fpfe loquittir.Et vcrba qtiidem Cicer.h.xc fiinr:Ex omnibus omnittm fia- 
gitiis nullum turpius vidi, nulltim audiui, quam qubd qui Magifter Equitum fuilfc ribi vidercre, in 
proximumannumConfulatupeteres, vclpotiiis rogares.Item paulbpbft (cribit Antonium Csfari 
cx Hifpaniaredeunti obuiam fongiflime procelfnTe , fcilicet ConfuUtam m jiroximum xnnnm petiturum. 
Moxetiam de eodem Antonio: His igitur rcbus(inquit)pra:clare commedatus iuflus eft rcnunciari 
Conful.& quidem cum ip(6,Jcilicct C&fare. His cum Ciceionis & potiflimum Dionis & Appiani vet- 
bis addu£tus,tum etiam qubd adfumto fibi in pixcedenti terria Dictatura Magiftro equitum M.Le- 
pido , verifimile non fit eundcm eam digriitatcm in biennium continuafle , maxime ciim ea prius 
ex antiqUo lnftituto femeftris efle tantum foleret,quumque Lcpidum Galli^ Narbonefi & Hifpanif 
citeriori iam prajfeciffer^facile mihi perfuadeo CaTarem in quarta hac Dictatura non Lepidum, fed 
M. Antonihm fibi Magiftrum cquitum adfciuifle : quem &ipfum Ca;farplurimi faciebat , cuique 
pro ipfius in fe meritis & ftudio , n<Jjn minus quam alij cuiquam gratiam referre & fatisfacere 
ftudebat . Ceterum poftquam M. Antonius Confiil in infequentem annum defignatus , eum 
Magiftratum depofuiflet credcndum eft M. Lepidumirerumincius locum efle factum. quod & 
hic adnotauimus:Sed quia Videntur FaftiDictatUram Cacfaris cum anno demum fequenti incipcrc, 
M.Lepidum Magiftrum equitum eonftituunt, qui iamiri locum Antonij tum Gonfulis fucceflerat. 
Hunc CaTaris cx HifpaniaTriumphum pramofuimus Corifulib. fuffe£tis,qubd credendum fit Cx- 
farem prius curn Triumpho Romam mgreflum,quam depofito Cofulatu alios fibi fubftittierit.Hic 
f uf- etiamexDioneannotauimusConfules fuffectos fiue honorarios &xnu. Praetoreshocanno pri- 
mum crcitos.addit Dion & quadraginta Quaeftores eflefac~tas:idque eb i Ca:fare facLfl tradit,qubd 
aliam rion haberet rationem pra-ftandi ca,quac prbmiferat. Vt igirur fuppeEerct mateiia vnde pluri- 
bus grarificaretur & fatisfacerer, fidemque plurib. obftrictam quam vt per fe fbluedo effet Iibcraret, 
non folum facerdotiorUm numerum auxir,fed &alios honores multiplicauit.AppianUs Dion,& alij 
qui honores Caefari poft victoriam Hifpanierifem decretos enumerant, inter primos recefent,qubd 
Parenspatriae appellarus fit:quo titulo & aliis plcrifq; in nummis irifignitur, praeter illum qui 
in Faftis noftris hoc loco adpidtus eft:vt illo qUi inter capita Gaefaris xxxi. loco confpicitur,in quo 
legitur, c ae s ar p arens patriae: tum illo qui capite nono xin. lbcu obtinet, primUs fcilicet 
tabulx fecundx illius Capitis,qUi fic habet: dict. q_v art. p ar ens p at ri a e .Practerea & hoc ad- 
dunt qubd liberator fit didus, eoque nbminc in Faftos relatus : quod apudDionem eft.quod 
imperatoris prienomeri primus acccperit: denique qubd dictator perpetvvs & Conful 
in deeennium creatus fit. C. Cariinij confutatum , quem extremO anni die in paticas tantum horas 
geflit,hicin fine ipfius anni fubtextiimus . Quaj de hoc confulatu tum apud Cicerohem, tuin apud 
alios fcriptbres leguntur, diligenter adnotarunt Sigonius & Onuphrius. 

Quia fupra in iis quac ad quartam Ca;faris Dictaturam cbmmenrati fumus, quum ex antiquis nu- 
mifmatibus tum ex ipfis audtoribws oftendimits, Cajfarem eam Didaturam, iniifle quarto fuo con- 
fulatu, nos hic annomm numerum quinto Csfaris confulatui adfcripfimus^ Dictaturae initio in an- 

h li 1 aumpras^ h»[ ;cl. z g 4 IN-FASTOS 

hum praecedentem reiedto. E% Dione hic adfcripfimus hoc anno Prsetores iedecim,& Aecliles Ce- 
Tntores r j a ] es primum creari coeptos . Nam quum quattuor prius tantum creari foliti eilent ; iique plebei, 
VU duo fcilicet Aediles plebis,duo item Curules,Csef;ir duos cx Parriciis adiecit: qubs cjnia arinonse & 
A .-, rei frumetari.se pr.ccflenr,Ceriales vocauit.De Aedilibus Cerialibus a Cxfare adiedtis tradit & Pom- 
Cerillet: ponius i. c. de origine iuris. cap. i r. Sedecim tamen Prxtores fcribit ab Augufto primum confti- 
tutos:quod ego puto inrelligi debere,quod occifo eodem hoc anno Csefare,vocatifque in dubhim 
eius aclionibus & decretis,Auguftus poftea vt & alia pleraque a Cscfare fancita,hos quoque Prseto- 
Perpetua res Confirmarit : hinc Iurifconfultum prodidifle ab Augufto primum conftitutos. Dion.traditCse- 
Diaatnra farem hoc ahno Dittatorem fuifle v.conlega adfumpto M.Antonio:quod ego miror. Nam vt ma- 
Ctfarut x ime verum fit Csefarem quartam Dictaturam iniifle & geflilTe anno ptsccedenti, quum tamen fub 
meiifem demum Sextilem eam inierk; vt fupra a nobis demonftrarum eft , eaque non minus quain 
prsecedenres annua elfe debuerit,cumque C.cfarinterfectus fit Idibus Martiis.hoC eft,menfes duos 
cumdimidio poft quintumconfulatum initum , & tres vt quamminimum menfes ante finitum 
quartse dictaturse annum, quintae Didtaturse titulo vti nullo modo potuit. Quare putarimin exem- . 
plaria Dionis incuria librarioru mendum irrepfifle, & perperam pro Conful fcriptum Diclator, maxi- 
me cum dicat,cum conlcga M. Antonio. Certum eft enim Magiftrum equitum nort dici conlegam 
Di&atoris^fed conlegas appellari eos,qui ecuiali poteftate fimul funguntur,vt Gdnfulu,Prsetorurn, 
Aedilium,Cenforum alter alteri conlega eft. Magifterautem equitum fecundus potius A Di&atore, 
ipfiufque quafivicarius.idquc eo magis fufpicor,quod iudexfsepius nominatus ponat GscfaremDi» 
dtatorem cum M. Lepido Magiftro equitum : Conluiem autem v. cum M. Antonio . Cuius con- 
fulatus in ipfo cotextu nulla alioqui nt metio, nifi obitcr in fine ipfius libri,vbi dicit, Caefarem Do- 
labellam pro fc Confulem efle iufiiiTe,Antonio confulatuad finem eius anno gefturo..quum tamen 
prius nufquamdixerit, Confulem co anho cum Csefare fuifle creatum aut deiignatum . Quare llic 
legendum exiftimo, Cscfarem anno fequenti c o s. v . iuifle, adiumpto conlega M. Antonio: quum 
certum fit M.Antonium hoc aiino non fuifle Magiftrum equirum.Reitius Fafti Capitolini & Colo- 
tiani produnt Csefarem DicTatorem n 1 1. cum M. Lepido Magiftro equitum. Nam quanquam ve- 
jiufn fir. Cxfarem eam DicTaturam hoc anno non iniiile, certum eft tamcn eam nondu fuifle abfo- 
lute iatam,im6 nc iis quidc quibus interfbcTus eftldib.Martiis. Quamobrem nos quinto huic Cse- 
faris Confulatui DicTaturam Cseiaris Perpetuam fubiecimus, antiquorum fcilicet njumifmatum au- 
cToritatem fequuti , qiiibus Csefar non femel Cos. v. DicTarorperpetuusappellatur. Velutipri- 
mum duobus illis quiinter capitaCxfarisloco xxxiiii. & xxxvi. cxprefli funt, quorum vni 
ficinfcribitur, caesar avgvr. imp. sext. cos. qvint. & parti auerfae quse eft eap. ix. 
loco xxii. infcriptum eft. pont. max. dic perp. Alteri vero fic . caesar cos. qj/int. 
dict. perp. Deindcinduobusaliis quifuntcodem Cap.ix. loco xx. &xxiiij. ficlegitur caes. 

AVG. PONT. MAX. COS. V. DIC. PERP. &, C. CAESAR COS. QJTINT. IMP» SEX. DIC. 

p e rp . Nam quum vt fupra a nobis relatum efl , & Appianus tradidit , Csefafi-fub finem anni prx- 
cedentis ex Hifpania Romam reuerfo , confecTis iam omnibus bellis ciuilibus , prseteralios hono-' 
res DicTatura perpetua cum Confulatu in decennium decreta eflet delatis ad fe ab vniuerfo Sena- 
tuprseeuntibus Coss. Q^Fabio&C.Trebonio (quosfibifufFecerat) honorincentiffimis Senatus 
decretis, prseter Confulatum in decennium reliquos honof cs admifit : feque in annum fequentem 
eum M. Antonio Cos. v. defignauit: relicToque cum quarto Confulatu quartae DicTaturse titulo,' 
quanquam nondum abfoluto quartae Dictaturae anno , & reuera adhuc iiii. Dictator, ftatim 
tamen cum ipfo quinto Confulatu Dictatdris Perpetui titulo vti ccepit : ficut nummi a me adducTi 
planum faciunt . Magiftros autem Equitum duos adfcripfimus , tum ex Faftorum Capitolinorumy 
tum ex Dionis fententia, tradentis, Csefarem , qui duobus annis quibus fe Parthici belli caufla ab- 
futurum credebat, Didtaturam gefturus erat, hoc fcilicet prsefenti & fequenri in locum M. Antonij 
qui Confulatum toto eo anno gefturus erat } & M. Lepidi cui paludato in Galliam Narbonenfem 
& Hifpaniam citeriorcm prouincias fibi a Csefare decretas proficifcendu erar, duos alios Magiftros 
Equitum furFccifle: OGTauium fcilicet nepotcm ex fororc in annum prsefentem, vt cum M.Lepidus 
paludatus exiflet,iniret: alterum Domitium Caluinum in infequentem annum,qui OcFauio fuccc- 
Crtkia aeret. Sed is interfecFo Csefare non iniit. Quia ex Faftis Capitolinis certum eft , Caefarem ouantem 
Ctfarit. ex Albano monte vrbeminuecTum vri. Id. Februar. inito iam quinto Confulatu , fumtoque iam 
Perpetui Didtatoris titulo , vt iam oftendimus , fcripfi Csefarem DicTatorem perpetuum & Cos. v. 
ouafle . Ceterum quum acTor Faftorum Capitolinorum videatur maiorem rationem habuifle Di- 
claturarum Csefaris quam Confulatuu , neglccTo Coniulatu folum adfcripfit Didtatorem quartum 
ouafle : quod putauit fufficere adintelligendum quo anno ouarit : maxime qnum videatur omnes 
Csefaris Dittaturas cum ipfo anni initio incipef e , quaquam alioquin verum fit Csefarem etiamnum 
iv. Di&atorem ouafle, quod nondii finitus erat quartae DicTaturse annus,vt fiiperius adnotauimus. 

Quia ANIMADVERSIONES x^ 

i, Quiain fuperioribus fere omnibus Faftorum Confiilatibus adflriptum -, idenrus , il quando 
quis in Magiftratu aut mortuus aut occiius eft,vifum eft hic carde Caiaris proponerc, quod ea non 
ma<risquam alterius alicuius Coniulis aut Magiftrattts mors videbaturpratercnnda. Cecerumquia 
ratioConfuIatuumDi<5taturarumqueC^iarisvidetur intricatior, pla^uit feriem atque ordinem 
Confulatuum Dictaturarumque Cadaris , ficuti ego exiftimp eam fe habete, hic fubiicere, fumto a 
primaeiusDictatutainitio. AnnoitaqueDccini. CxfaraM.Lcpido Prauorc abiens dict ator 
line Magiftro Equirum creatus eft, comiciorum habcndorum & feriardm Lacinarum cauila : quam 
DicTraturampoftquam Romam venit ftatim iniit: liabitifque comitiis,defignatifquein ft-qiientem 
annum Coss. fe ipfo & P.Seruilio Ifaurico vndecimo poftqiiam inicrat die Dictatura fe abdicauit. 
Anno igitur feqtienti dccv. qui vndccimusfuit poftprimum iplius Confulatum, caesar cos. 
itervm fuit, cum P. Ifaurico. EodemqUe annopoftquam Pompeiumapud Pharfalum viciffet, 
intelledta Roma: cxde Pompeij , dictator itekvm in annum integrum creatus eft , quam 
Diitaturam ipfe ante finem illius anni extra ltaliam adhuc rebus circa Alcxandriam gcrendis in- 
tentusiniitadfumto Magiftro Equittlm M. Antonio. Anno dccv i. Czfar fecundam lilam Dicta- 
turam geffit, qtiam anno praecedenti inierat. vfqtie ad anntim Didtartira: completum: & fiib exitum 
ipfius anni a bello Alexandrino & Pontico Romam reueritis.habitis comitiis Coss. creauit,in reli- 
quum anni tempus Q^Fufium Caienum & P. Vatinium; in fequentem atitem anrium fe j 1 1 . & M. 
Lepidumdefignauit. Annoitaquc dccvii. caesar iii. cum M. Lepido Conful friit: eodem- 
que anilo Africa recepta Dictator indecenninm crcatus , ftib menfcm Sextilem Romam ex Af- 
iica teuerfus, tettiam Diclaturam iniit, adfumto fibi Magiftro Equitum M. Aemilio Lepido : & fub 
finem eiufdem anniin Hifpaniamaduerfus Pompci j liberosproiectus eft. Anno dccviii. Catfar 
poft victoriam Hifpanienfem opejraLepidi fui Mngiftri Equitum Cos. iv. fine conlega crcatus cft: 
quem confiilatum ferius, & maiori anni parri iam exacta iniit: eodemquc anno fub menlem Sexti- 
ij ■ lem finito iam tcrtix Diciaturx anno , DicLmuamquartaminiit , M. Antonio Magiftro Equitum 
fibi adfumto:reuerfufqiie Romam ex Hifpania menfe Oc"tobri,Di<ftatura: honore contentus,Con- 
fulatu fe abdicauit, fiiitectis in locum fiuim Q. Fabio Maximo&C.Trebonio Afpero. Quumque 
ininfequentem annumfe v.& M. Antonium Coss. deiignafTet , Lcpidum in locum M.Antonij 
Magiftrum Equitum efreiuflit: defttnctoque extremo anrli dic QTabio akcro Coss. C. Caninium 
in reliquas anrti horas Confulatum gerere permifit:eodemque hoc anno poft vidtotiam Hifpanien- 
fem dictator perpetws creatus eft. Anno dccix. Cxfar v. & M. Antonius Coss. fuere: 
eodemqueanno CxfarDi&atoris Perpetui titulo cumipfo ftatiiri corifiilatu vti ccepit . Cumque 
eo anno in Parthos proficifci cogitaret, M.Antonio Confulatum in totumannum gefturo,& 
quodM. Lepidoin Galliam Narbonenfern & Hifpaniam citeriorem prouincias fibi a Cxfare de- 
cretas ptoficifccridum eiTct,C.O<5Iauium in locum Lepidi fibi Magiftrum Equitum iri hunc annunj 
adfciuit : in infequentem autem annum Cn. Domitium Caluirium Magiftrum Equitem defig- 
nauit. P. autem Dolabellam fibi in Corifulatu fubftituit. 
c. Q\_Pedium Cos. Tabulx Capitolinx Marci filium produnt, fragmentum vero Golotianum 

Quinti filium, fed marmor Capitolinum fequtiti fumils. 
1L # Hoc anno poft confiilatum Marcij Cenforini & Caluifij Sabini aflcripfimus Q^Saluium Salui- 
dicnum ConfulemdefignatumfuifTefedcondemnattim rtoniniifTe . Hunc autem tam Dion ipfe 
cjui grxce fcripfir,quam Velleius Paterculus,Suetonius & Florus Q_Saluidienum Rufum appellant. 
EquibusDion , Paterculus &SuetoniustraduntSaluidienum obfcurisnatumparentibus ex infi- 
ma fortuna ad fumma quxque,imm6 & ad Confulatum ab Augufto euedtum fuifle.Florus fcribit & 
legatum Augufti fuifle bcllo quod contraSex.Pompeium geflit. Dion vero bello Perufino contra 
L. Antonium a Cxfare Romam proficifcente ad oppugnationcm Sentinatium relictum fuifTc , di- 
greflbque Augufto Saluidiemrmoppidum ex inopinato aggreflum ccpifle , direptumque inccdifle. 
Item haud multo poft,quum Sex.Pompeius contradta profcriptonim fugitiuorumque manu litora: 
& oram Italicam infeftaret,Q_Saluidienu ab Augufto cum clafle Reghium prxfniflum,Pompeium- 
<^ue ab Italia reieciflc . Hincpofteaab Augufto Cos. defignatus quum Senator nondum fuiflet, 
quod hadtenus practer Pompeium & ipfum Cxfarem nemini contigifle tradit Paterculus: fcilicet vt 
ftatimab equefttiordinead Confulatrimpromoucretur . Ceterum pace iriter Csfarem & Anto- 
nium circa Brundufium racla , Saluidierius Antonij indicio proditus , tanquam res nouas& infidias 
Cxfari molitus , abipfo CaefareapudSenatumaccufatus, demum condemnatus&hoftisiudicatus 
occifus eft . Eutropius ex Liuio condemnatum quidem fcribit , fed fibi manus attulifle , idque eo' 
j arino quo Cn. Domitius Caluinus , C. Afinius Pollio Coss. fuere dccxiii. HuncSaluidienum 
Rufum cgo prorfus etindem efle aedb , qui*in nummo , quem hoc anno poft confulatum Cerifo- 
ririi & Sabini a nobis repracfentatum videre licet, Q^Saluius vocatur, Impetator & Conful defigna- 
tuSjVidclicet ab Augufto etiamnum Triumuiro Reipublic» conftituendaj , vti parsnummi aduerfi 

ri n 3 teftatus *< ce \£6 *N fcASTOS 

tefhtur, cui irtfcriprUm cft. c< caesar iiivir. r. p. c. j nequeenim alium Q^ Saluium fub 
id tempus aut Cos. defignatum aiit Impcratorem exercitus fuiffe , aut apud Dionem ( qni vel dili- 
gentiffime exaftiffimeque omnia perfecutus eft ) aut apudalium quc-mquam leg re memirii. q U2; 
vrraque de Saluidieno auctores fupra memorati tradunt. Nam Imperatorem appellatum vel falu_ 
tatum verifimile eft , fiue poft captum Sentinatium oppidumfiuepoftPompeium abltalia repuj- ' 
fum.Facit preterea vt id ita cffe facilius credam/ulmen in auerfa nummi parre expreflum,qu6d Sal- 
uiedicnits prodigium, quo fummam aliquam poteftatem fibi protendi credebat, hoc fymbolo pu- 
blicare, & fulgure nummo impreflb quali Ioui acceptum referre voluerir.tanquam cadefti igne fiuc 
■ fulgure circumfulfus : de qu6 hasc funt Dionis verba . Ei Saluidieno obfcuriffimo genere nato paf- 
centi gregem flamma e capite emicuit , eumcjue Cacfar ad id dignitatis euexerat , vt Coiiful quurri 
« f Senator nunquam fuiflet dcfignaretur. Quod ad nominis diuerfitatem attinet inter Saluius & Sal- 
uidienus omnino exiftimarim ipfum prius Saluidium fuifle dictum : Ceterum ignobilem & forfart 
inmunicipib aliquo natum, fc nobili cuipiam ciui Romano in adoptionem dediffe: idque proptet 
hominis affinitatem Saluio cuidam . Nam& tUm non ignobilem fuiffe Romz Saluiorum gentem, 
& in ea plures familias,teftantur inter cetera quum nummi ipfi Augufti, in quibus legimus Saluium 
Othonem Triumuirum, a. a. a. f. f. & fragmcntumquoddam antiquum Faftorum Confii- 
jarium& aliorum magiftratuum, quodinterMazochianalegitur, in quo Cadare Augufto nr. C. 
Valerio Meffalla Coss. artno dccxxii. C.Saluius BubulcusQuxftoriuiffclegitur. Hunc igitut 
Saluidium a Saluio Rufo adoptatum , quod adoptatus in adoptantis nomen & familiam tranfire 
folebat,dic1:um dcinceps Q. Saluium Saluidienum Rufum:qUanquam i fcriptoribus familiaritcr & j 
propter breuitatem Saluidienus Rufus appellctur , vti & Auguftus fere Octauianus Cadar non ad- I 
iecto C.Iulij patris adoptiui nominc . Nec mirum videri dcbet a Saluidius deriuatum efle Salui- 
dienus & lion potius Saluidianus , quum id nouum non fit, & non raro a primitiuis in, ius, defincri- 
tibus deriuariua in enus terminentur: fic afa Aufidiis, Galliis, Aliis, Pupiis, Vcttiis } Mcfliis , & Ma» ! 
tiis, fadri Aufidieni, Gallieni, Allieni, Pupicni, Vettieni, Meffieni, & Matieni. 

feccxv. H° c arind , qui fuit quintus & vltimus primi Triumuiratus , Antonius poft Parthos ducc Venti- 

dio deuictos a Scnatu laudatus &Imperator Anronius appellatus eft, vti numnfimanifeftum fa- f 

itkperator. ciunt inter quos ynus huius anni Triumuiratus tabellx annexus,altcr atque itcm tcrtitts inferius ad 

AntoniM. Ventidij de Partnis rriumphu,& ad fecundum Antonij Triumuiratum, & quartus & fecundum An- ,1 
topij Confulatum expreffi cernuhtur : in quibus legitur Imp. antonivs avgvr. iiivir. 

Dccxvi. Hocanno, qui fuit primus Triumuiratus in akerum quinquennium initi , aut certe infequenti 
SiciliaaSex. Pompcio recepta, Auguftus Imperatoris pramomcn acccpit, &ImperarorCa:farap- | 
pellatiis eft, vti annb praccdcnti Antonius. Id inter cetera teftantur fcummi antiqui, in quibus fta- \ 

lmftrator tim a fecundo triumuiratuinito , Cxfarferefcmpcrlmperator Caefar infcribirur, vt in plurimis I 

Ctfar. ipfius nummis, qui fparfim hoc in opere vbi rcs poftulabat inferti funt viderc licet.Pcrperam igitur \ 

cx Dionc tradit Onuphrius , Catlarem ferius Impcratoris pramomen accepifle , anno fcilicet 
dccxxiv. quinto fuo Confulatu : quanquam vfurpafTc quidemcum honorem vel antea confitca- 
tur^ fednondumlegibusconceflum. Sed nummi non fine publica & fenatus au&oritate procufi 
conrirarium euincunr. 

bccxix. C. Memmium iftiusanni Gos. Caij filium fuiffe cx nummo antiquo additum eft, vti in ipfo 
iiummd videreeft. 

dccxx. Nomcn patris L. Samini Cos. Caius ex nummo pctitum eft , vti nummus ipfe hic additus tefta- 

tur. firriiliter ex altcrius nummi audorirate Vinicium Cos. fuffecturn non Venucium fcripfimus, 
vti alij pleriquc. 

dccxxi. , Nomenparris&auiCn. PompeijRufi Cos.fuffedi exanriquo nummo reftiruimus,inquodi- 
ferte legimus Cn. Pompeium Rufum Quinti filium Quinti itcm nepotcm fuifle. 

Dcxxni. Patrem C. Antiftij Caium ex nummo antiquo habemus. 

DccXXiv. Onuphrius in fuis ad Faftos commentationibus fcribit Auguftum anno demum dccivii. L. 
Valerio Meffella , Cn. Cornelio Cinna Coss. poft tcrtium, decimum & vltimum Confiilatum Pa- ; 
trem Patrii appellatum:idque nulla au&oritate.Nam quod Suetonium & Ouidium in Faftis huius 
fentc tif au&ores facir,cx hoc quidem iliud tantiim intclligi potcft,Nonis Februarij aut fub Noaas 
hbnorem illum Catfari a Senatupopuloqj Romano & Equcftri ordine delatu:ex illo vero mandan- 
tibus cunctis per Valcrium Meflallam, fed non Confulem, vti Onuphrius credidiffe videtur, ideo- 
que illo anno primum delatum fuiffe,quo L. Valerius Meffalla cum Cornclio Cinna Cos. fuit. Sed 
huic Oriuphrij fententii nummi antiqui iique qUam plurimi refragantur , qui a tertiodecimo Cx- 
faris Confulatu ad quintum vfque per fingulos fere non folum Confulatuum,fed & Tribunicia* po- 
teftatis annos inhifce Faftis fpe<ftatur,in quibus omnibus inrer ceteros titulos nomen Patris Parnz 
adfcriptum legitur, e quibus furfeceric hic tria aut quatuor adfcripfilfc, & primum quidem ad x i r. 

Csfaris ANIMADVERSIONES i'S7 

Caeiaris Confulatum fol. 219. ficin nummo legimus. imp. caesar d i vl f. avgvstv 5 
cos. xu. p. p. ltemfolid 210. imp.caejari avgvsto Tribvn. pot. viii. imp. ix. cos" 
xi. patri patriae s. p. q^ r. Item fol. 205. caesAr. Divt F. AVGVSTVS CoS. VIII. 
p. p. Imp. vii. Deniquefolio 2a2.adtriumpbum ipfiusex vEgypro : imp.caesari divi f. 
cos. v. p. p. imp. vii. s. p. Qj r. Quarequumvel a quinto Confulatu eb titulo vfum con- 
ftet, fed nec matmius, adferipfimus hic in tabella quinro ipfius Confulatui fubiecta, in illo honore 
Patrem Patriae appellatum t idque eo lubentius , quod antiqua infcriptio bafis itatuse vt videtur 
I . equeftris (oblonga cftenim) teftaturineo confuiatuRempublicamabipfb confertiatarn,autpro- 
ptei Rempublicam ab ipfo iam rum antea conferiiatam , ftatuam aut alium aliquem honorem de- 
cretum ipiis fuifle , quod ipfum a nobis in Tabella additum , quod bb hoc verifimile fit inter alios 
honores Patrem Patriat appellarum. Ipfa atuem infcriptio fic habet. 

senatvs popvlvsqje romanvs Statuam auteiri equeftrcmipfi Quincto 

Jmp. caesari dIvI Ivil f. cos. QvtNCT. Coniulatu decretam arguit riummus qui 

cos. design. sex. imP. sep^t. ad quin&um eius Cbnfulatum expreftus 

repvblica conservata. .cernitur , iri cuiusparteaucrfaeftiftiuf- 

modi ftatua protenfa dextra quem in ftatriis habittim geftumquc Pacificatoris appellant j ipfaque 
nummi infcriptio haud multum ab infcriptione bafeos differt &fic habet. imp. caesari divi 
p. cos. V. IMP..VI. s. P. Q_. R. 

voy. Et hic vti fuperius anno dccxx. Vinicius non Vinucins fcripfimus ex nummo antiquo. 

EOji. Quando hunc C. Furnium cos. omnino credendum eft filium fuiffe C. Furnij qui prius anno 
dccxxiv. cos; fuit,hic d nobis fcriprum eft, c. fvrnivs c. f. p. n. 

.xi. C. Valglum cos. fuffectum ex nummo antiquo hat c nus Caij filium Quinclinepotcmfuifle. 

xj.il. L.quoque Manilij, qnihoc anno cos. Suffeclus tuit, patremCaiumexnummoantiquo addi- 
dimus, vti & alterius hoc eodem anno ex alio nummo Q^Nonij Afprehatis patrem Sextum. 

■K, Exnumirio antiquo, L. Paffienum Crifpinum, fcripfi, non Crifpum vt aliij hactenusj addidiquc 
ex eodem Quiiidti filium fuiffe. 

C. Caninij Gallipatrem fuiffe Luciumcx nummo antiquo adnotauimul. 
In catalogo coss. quipoftAugufti deceffum ad Iuftinianum vfque fuere anno dccci. inter 
coss.fuffectos ex Kal. IuliiseftMemmius quidamPollio finepramomine.Ceteruinininfcriptio- 
iie antiqua intcr alias in volumineSmetiaholegitur, quxfichabct. l. rasivs l. l. polybivs 

POltTICVM DEDICAVIT X. K. IVN. L. MAMMIO POLLIONE Qj alliq. maximo. cos. 

Sed eundem effe L. Mammium cum hoc rioftro Mcmmio non aufim temere affiririare. 

cjj- Hoc anno Onuphrius cos. prodit Ap. Annium Trebonium Gallum & M. Atilium Metilium 

Braduam. , Sed rios ex fide & auCtoritate confpedta in hac infcri- 

S I L V A N O ptione perantiqua , quae hodieque Roms oftendnur 

SANCt O in aedib.Ioan. Coritij.&in Smetianum volumen tranf 

C. C. I V L 1 1 fcripta eft , Ap. An.hium Trebonianum Gallum & M. 

EVTYCHIO Atilium Metellum Draduam faipfimus,quod & magis 

ET EVTYCHI placet, quumalioquivrerque coss. duohaberetno- 

ANVS FIL. minagentilia,prior Annius & Trebonius,alter Atilius 

D. D. &Metilius, quodabfurdumforet. Oniphriustamen 

PEDICAVERVNT eandeminfcriptionemlegiffevideturjfcdforfaiiincu- 

QJE XI. K. MAIAS. riofius. 

: > appio annio trebonianG gallo Hoc arino , interfecto Gordiario per Philippum, 

M. atilio metello bradva fcriptores craduric Marcum queridam rmperatorem 

cos. fuiffe in locum Gordiani a Senatu eleclum . Hunc 

exriumriio antiquiffirno iniierii M. Marcium appellatum , fed librarios qui exemplaria defcripfe- 

runt fefellit nominum Marci & MarCij affinitas: hinc fadtum vt omiffo nomine gentilitio folurri 

prasnomen ipfius apud audores legatur. nummus autem fic infcribituf . imp. caesar m. mar~ 

civs p. F. AVG. 

lw»o Seuerum Hoftilianum qtfi iri locurri M\Marci) interfec~ti eledtus fuerat iri nummo antiquo J inue- 

nio appellatum fuiffe L. Aurelium Seuerum Hoftilianum ,< quare praenofnen & nbmen gentilitium 

hic addidimus. Nummi infcriptio fic habec imp. c. l. avrel. sev. hostilian. 

p. F. AVG. 
rimqix. NominatrigintaTyrannorttm qui fub Gallieno fuerurit cum pririorninibus ex antiquis nti- 
mifmatibus defcripta funt, quorum quxdam hadlenus apud nullds leguntur,alia Vcro aliter ab alii» 
hadenus tradita funt, 

Seuertun iS8 IN fcASTOS ANIMADVERS. Mf. I. VII. Scucrum quia. Maximiiiiano Augufto Iuiiiori,vti tradunt,adoptatus,ab eodem hoc anno Carfar 
& anno infequenti ab exercitu Auguftus appellatus eft, nos ex nuramis antiquis Fl.Valerium Seue- 
rum nOminauimus. Onuphrius vero vbique M. AureliumSeuerum, forfan, quod id nominis ante 
adoptionem haberet.Ceterum quum ex numrais certum fit Maximianii Caij praenomen habuifTe 
morifque fuerit adoptatum non folum in famiiiam fed & in nomen adoptantis tranfire omnino 
dicendum aut hunc Seuerum & ante adoptionem Flauij praenomen habuiffe , idque etiam iam a 
Maximiano adoptatum retinuifle rion accepto Caij adoptantis nomine,aut,quod potius credide-i 
rim , a Flauio Valerio Conftantio Aug. adoptatum in nomen & familiam eius tranfifle di&umque 
Fl. Valerium SeUerum, quum prius M. Aurelius diceretur; quod vt ita efle-eredam, facir, quod an- 
. te Conftantium illum , nullum Flauij praenomen vfiupafle f ciam , & quod abfiirdum fit dicere Se- 
uerum hunc a C. Galerio Maximianoadoptatum, quumnecnomennccpraenomenipfiusreti- 
ncat. Credendum igitur quod FL.Valerius Conftantius & C. Galerius Maximianus ciim fimul 
impcrarcnt , vt vtrobique aequalitas feruarctur, flnguli fingulos adoptarint & Gaefares crearint ille 
quidem Fl. Valerium Seucrumj hie autem G, Galerium Maximianum. ' 
/ llOTAiRVM SINGVLARIVM, E T EORVM QV AE 

per nexus & comprehenfiones litterarum ilbi implcxarum,vel alioqui 
pancioribus literis in hifceFaftisjtam in tabellis , qu^m ipfis numifmatibus 
contradius, & per compendium fcripta funt,explicatio. 

. Au l U s C DOM. DOMITIVS. 

j.F.Auli filius C.Caius. E 

.F.A.N.AuVifiliusAuliNepos C.F.Caijfilins. E.Eius. 

j.A. A.F-F. Aere,Argento,Au- C.F.C.N. Caij filij Caij nepos. E. Eft. 
ro, Flando E^fiundo. CAES.AVG. Csefarea Augufta, EQjiquitum. 

.Pu. Argeto publico. pag.pri. CAES. Ca?far. EVR. Europa. 

I Nummus.8.pag-82.numus.i. CAESS.vel CAESSS. Csefares EX.A.D.Exantediem. j.P.F. Argeto publico ferifido 
l.vel An.vel ANN.Anno. 
j.D.Ante.diem. 
jBD.vel ABDIC.abdicauit. 

JCT. Afliacus , fiue Aftium. 
jD FRV. EMV. Ad fruges 

emundas.pag.142.nummus.tf 

ED.CVR. AedilisCurulis. 

I Aere 

\. AET.velATE. 

F R. Afnca, 

G.velAGRIP.F. AG.N. 

Agrippa: fili" Agripps nepos. 

,.AL. 

p.ALV.velAVL. 

\. vide LA. 

LEXANDR.AEGYPT. 

AleXahdna Acgypti. 
A.AM. . 
l.ANL. velAVL. 
\T. AN. vel AV. 
r.ANT.vel AVT.velAT. velCajfaribus. 
Ci£.CALD. 

c 1 

a m Caldus Imperator. 

if AugurDecemuir. 

d N Pag. 160. Num- 

v x mus.9. 

s 
Ca,. Gallus. . 
CAVS.vel CAVSS. Caufla. 
CENS. vel CENSS. Cenfores. 
CENSO. Cenforinu*. 
CIVIB.ETSIGN. MILIT. 
, APARTHISREST. 
Cmibus & fignis Militanbus 

aParthisreftitutis. 
CN. Cnauis. 
CN.F.Cnaeifilius. 
CN.F.CN.N.Cnarifilius 

Cnsei nepos. 
CNOM-.CN.FOVLVIVS. 

Pag.ior.nummus.9. 
COACT. Coaflus. NT.velANToN.Antonius. COL.IVL. AVGVS. Colonia [LP.vel yf.Appius. 

JP.F. Appij filius. 

|P.F. AP.N. Appij filius Appij 

I nepos. 

L.PPELL.velAPPELLAT: 

I Appellatus. 

.QVA N^R. Aqua Marcia. 

t-AR. Argento. 

kV.ARV. . ' • 

[vSI.Afia. 

v AT.velTA. 

/.AV, Iulia Augufta. 
COL.NEM. Colonia Ne- 
; maufum. 
COND.Condita. 
CONL.Conlega. 
COMIT. vel COMITIOR. 

Comitiorum. 
COM.ASIAL. Comunitas Afis. 
COS. Conful. 
COS. DES. vel DESIGN. 

Conful defignatus- 
CVTT.fol.230. ignoratur. 

B.Quingenti. Ex A. PV. ex ArgentopublicO 

pag.82.nummus.i. 
Ex S- C ex Senatus confulto. 

F 
F.velFACT.faaus. 
FEB.vel FEBRVAR.Februariis 
FEC. vel FECER. fecerunt. 
F.Filius. 
FL. Flauius. 
FL.F.FL. N. Flauij filius 

Flauij nepos. 
G 
G.P.R.GeniuspopuIi Romani* 
GEKM. vel GERMANiC 

Germanicus. 
H.P.i6r. 
FE.HE. 

I 
I.Ei vel.n. 
ll.Secundum. 
IlI.Tertium. 
IHI.vel IV.quartum. 
IAN.CLV.Iannsclufus. 
lAN.vel IANVAR. Ianuarijs; 
ID.Idus.lDlB.Idibus. 
IMP. Imperator. 
IMPP.vel IMPPP.Imperatores; 

vel Imperatoribus. 
IMP. CAES. AVG. LVD. 

SAEC. Imperator Carfar AU ; 

guftus Ludos Saeculares, vel 

Imperatoris Cifaris Augufti 

Ludi Saeculares". 
IN M. M. E.IN E.L.F.E. vel 

IN MAG. MORT. E. 1N 

EIVS LOC. FACT. E. 

In magiftratii mortuus eft, 

Ineius locum faflus eft. 
IN MAG.OCClS.E.Inmagi- 

ftratuoccifuseft. ., LVG.Auguftus,vel Augur 

LVG.F.Augufti filius. 

iVGG.velAVGGG.Augufti D.Decimus. 

I vel Auguftorum. D.F. Decimi filius. 

k.AVR. D.F.D.N. DecimifiliusDeci- 1N. PROEL. OCCIS. E. 

B mi nepos. JjpPrceliooccifiiseft. 

ALB.Balbus. D.P.Di Penates. 1N. SEQVENT. AN. DES. E. 

ARBAT.Barbatus. DES.velDESIGN.Defignatus. NON INlIT. In fequen- 

ON.EVEN.Bonus Euentus. DlC.vel DICT.vel D.IGTAT; tem annum defignatus erar, 

Di&ator. noniniit. . . , ; 

00 I.S. N O T A R. E T A B B R: HXP 
I.S.M.R.Pag.T28.Nammus.6. N.F.N.N. Numerij filius Nu- 

ignoratur. 
ii.viR-Duouir.vel duouiri. 
iii.viR.vel.in. v.Trmmuir. 
iii-viR. R. P. C Triumuir fei 

publicsE conftituenda:. 
iin.viR.Quartumuir. 
lin. vir. A. P. F. Quarrumuir, OCCIS. Occifus. 

Argento fiue Auro publico OCT.vel OCTOB.oftobreis menj nepos. 

ie:ne. nl.nl. 

NON. Nonis vel Nonas. OB CIV. SER: Ob ciueisfer- 
uatos. fermndo. 
iV.Quartum. 
nx.O&auum. 
K 
K.Ka?fo. 

K.F. Kaefonis filius. 
K.F. K.N. Ka:fonisfilius, K*fo 

nis nepos. 
K.vel KAL.Kalendas. 

L 
L.Lucius. 
L.F.Lucijfllius. (pos OCVL.Ogulnius 

P 

P.Publius. 1 

P.F.Publijfilius. (pos. 

P.F.P.N.Publij filiuSjPublij ne- 
P.P.Pater Patnar. 
P.M.vel PONT. MAX. Ponti- 

fex Maximus. 
PERP.Perpetuus. 
P.velPOT.Potefb.te. 
P.R.Populus RomanuSjVel Po- 

puli Romani. L.F.L.N.LucijfiliuSjLucijne^PRPra-tor 

L.F. Luftrum fecerunt. PR.P.PropmorvelPropretore. 

LEG.PRO COS. Legatus Pro-PR C^Proquseftor. 

cbnfulis. PRAEF.VRB. Prajfedusvrbis. 

LEG.PRO. PR.vel PR.P.Le- PR.velPRID. Pndie. gatus Propratoris. • 
LlC.Licinius. 
LlME". Liraetanus. 
LVSTR.Luftruni. 
LVSTR. FEC. Luftrufeccrunt 

M 
M.Marcus. 

M.F.Marci filius. (nepos. 

M. F. M. N. Marci filius. Marci Q^Cjjlinctus 
M vel IW. Manius. Qjj. Quineri filius. 

M\P. Manrjfilius. QJ 3 . QJN. Quincti filius, 

M'F.M. N.Manijfilius,Manij Quinfti nepos. 
&*.MA. (nepos.QJ" > . ^useftons Vrbani,j>8. 

MAM. Mamercus. QVa RT. Quartum. 

MAM.F.Mamercifilius. QViNT.Quintum. 

MAM. F. MAM. N. Mamerci QVlNQ^Quinque. tis. PRIM. Primus vel Primum. 
PRO COS. Proconful , vel 

Proconfule. 
PRO. PR. Propretor , vel 

Proprajtore. 
PROEL.Prcelio. 
E.PL. YL. PVL. films Mamerci nepos. 
MAG. EQ.Magifterequitum. 
MAG.vel M.Migiftratu. 
fc&. MAN.vel MAL. 
l*it.MAR. 

MART.MaftijsyVel Martias. 

M» ME. 

l£.MET* 

MIL.vel MILIT. Militum. 

M.vel MORT. Mortuus. 

M\MP. 

m. MV. 

M- MVT. 

N 
N.Numerius. 
«jfli Numeri j F. Q.V.M.S.EXEA P.Q.I.S.AD 

A. D. E. Quod viar munita» 

funtexeapecunia quae iuffu 

Senatus adsrariudelata eft. 

R 

R.G.C. vel REI GER; CA VSS. 
Rei gerundas caufla. 

R.P. C. C. Reipublicar confti- 
tuendx caufla. 

ROM. ET AVG. Rorrut & 
Augufto. 

RE. RVE. 

Rf.RVT. RARV. 
S 

S.NotaSemiflls. 

SAL.p.iof.numus.t.ignoratur. L I C. 

S.C Senatus confnjto. 

SEDAND. Sedandx. 

SER.Seruius. 

SER. F. Seruijfilius. 

S.£R.F.SER.N.Seruijfili USi 

Seruijnepos. 
SEX.Sextus. 
'SEX. F. Sextifilius. 
SEX.F. SEX.N. Sexti filius, 

Sexti nepos. 
SEXT.Sextum. 
S.P. QR.Senatus Populufque 

Romanos. 
SP.velS.Spurius. 
SP. F.Spurijfilius. 
SP.F.SP. N. Spurij filfus, 

Spurij nepos. 
SVBROG.SubrogafTet. 
Ti.TE. H.TH. • 

TE.THE. T.Titus. 
T.F.Titi filius. 
TF.T.N. Titifilius,Titinepo 
TI. Tiberius. 
TI. F. Tiberijfilius. 
TI. F. TI. N. Tiberij filius, 

Tibenj nepos. 
TR. MIL. Tribuni militum. 
TR.PL.TnbumPlebis. 
TR.P.velTRIB.POT.velTR 

BVNIC. POTEST. Tribu» 

ciaPoteftate. 
VALEtt V-letudo. 
V. Qinntum. 
W. VAT. 
^. VA. 
VL. VAL. 
TB. VB. 
^E. VE. 
XE. VET. 
T. VF. 

VlCS.ViaoriaSicula. 

^VL. 

^B.VLP. W. V 

VOT. P. SVSC. PRO SAl 
ET RED. I. O. M. SAC 
Voto publice fufcepto p 
falute& reditu IouiOptiii' 
MaximoSacrum. 

\R. VR.&Vrbanus. 

VRB.Vrbe. 

\S. Vs. 

YT.VT. 

^ Denarijnota. 

X. Decimum. 

XlV.Decimus quartus. 

XIIX. Decimusodauus. 

XV.S.F. Quindccemuir. 
Sacrisfaciundis. 

INDE? \ ifcDEX PROPRIORVMNOMINVM.ET MAGI^ 

ftratuum,aliarumqj rerum obferuatione dignarum,cjU3e innumi- 
fmatibus fpectantur & leguntur,in cjuo prior numerus notis 
numeralibus afTcriptiis Paginam^alter literis Romanis 
numeralibus aniiotatus Nummum indicat. 117.V1 

180. ii 
r3.24.iiii A. 

^l.Acilius. Pag.171.Num.ii 

d'.AciliusBalbus. P2g.139.Num.11 

if.Acilius Q,^ Pag.m.Num.i 

;l'.AciliusGlabrio. Pag.12i.Ni1m.vii 

«'.Acilius M,. F.C.N.Glabrio. 137. v 

k'.AciIiusiii'ViK.Valetudinis 197. 1 

^diles curulesrei frumentaria: & 

annonarias Piafe&i. 

^gyptuscapta. 

ex. AtliusCatus iit.vir. 

iEneas Anchifen patrem humeris 

geftans. , 196. v 

iEfculapij baculus; 1 71.i1 

Atfeulaph caput. 171.11 

.Afranius. I74- 1 

: Africa. , , 207.111 

Africa; fimulachrurri clim exuui<s elephantis 

in capite; 203.11.205^1.206.1 

i.Agrippa. 214.1 

jl. Agrippa L.F.Prsfe&us ora; maritimas 

&claflis. ip3-v 

*[. Agrippa L.F. Cos;iterumjdefignams 

tertium. 204.i1 

;.AgrippaL.F.Cos.iii. 2 °4; v 

iLAgrippaL.F.Cos.iu.Imp. ini. aio.tiii 

;.AgrippaTnbunicia poteftateCos. 

Tertiurm aoo.iiii 

.LAgrippae efhgies cum corona roftrata. 

192. v. 203^.204. ii.v.2io.iiii 
[Agrippa cum corona murali & roftrata 

fimuliuncfa. , 2ii.vi 

Aimilia refe&a. 179-iii 

I.Aimilius L.F.Barbula.Cos; ioi.i 

KAimiliusBuca. i8d.iii 

ri.Aimilius M.F.M.N.LepiduSi i23.ini 

ii'.AimiliusLepidus. I7i;iii 

'.AimiliusLepidus. 207.1 

?Y. Aimilius MiF.Q.N.Lepidus Propraetor. 

179.1 
: .Aimilius M.F.Q.N.Lcpidus Pmectus 

Vrbis. 179.V 

lam. Aimilius Lepidus Liuianus^ i6j.ini 

lAimiliusQT^Papus. 103.1 

C.AimiliusM.F.L.NPaullus. 90.1i.vi 

..Aimilius M.F.Paullus^ 107.iii.ii1i 

j Aimilius L.F.Paullus.- ii6.iii 

.AimiliusPauIlus. t32.ix 

Aimilius M.FiRegulus Proprxtor l22.vi 

i.AimiliusM.F.Scatmis 15i.viii.i52.iii 

I.AlbinusA.F.A.N. ioi.v A.AlbihusA.F.A.N. 

A.AlbinusS.F 

Sp.Albinus Magnus. 

Sp.AlbinusPaullulus. 

AlbinusBruti F. * 

Alexandria ALgypti. 
Alexandria: fimulachrum; 

P.Alfinius P.F.Varus 11 i.vir. 

A. Alienus Sicilia? Procos. n(5.iiii 
I50.ini 
139.V 
I30.i1 
i48.i1. 187.1 
199.V 
129.V 
22 3. v 
178.1 Sex.AlIms QJF.Catus JEdilis Curulis. 117.VH 
Ancilia. 2o6\iii.l30.v 

Anci Marcii Regis capur. 5.1.175.1! 

Anguis ingyros contortusfofpitatis 

fignum. 20o.iiii 

L.Anicius L.F. Gallus Proprsetor. 133.11 

T.Annius Lufcus. 1 3S.il 

CAntiftiusC.F. Cos. 20i.i.2o6.ii 

C.Antiftius Vetus iii.vir. 2i8.iiii 

M.AntdniusCF.Praetor. I57.viii 

M.AntoniusCF. i6o.iiii 

CAntoniusM.F. .*7 2lVn ! 

M Antoniuslmperatof 178.iii.iiii.18r.iii 

M.Antonius lnip.iterum. 183.U 

M.AntoniusImp.Tnumuirreipublicae 

conftituenda? i85.ii.186.iij 

M.Antoniusni.viR.R.p.c. 189.U 

M.Antonii & CCefaris Triumuirorum 

reipubl.conftituendae concordia. I90.i1. 

ImpAhtonius Augur. m. vir.R.p.c. 1931! 

Imp.Antonius Augur.in.viR- R.p.c.Imperator 

tertium. 192M 

Imp.AntoniusAUgur.ni.viRiterum. 

r.p.c. I93.iii 

Imp.Antonius Augur Cos.iterum, defignatus 
tertium iit.viR.iterum R.p.c.Impera- 
tortertium. J^J.iiii 

Imp.Antonius AugurTmpcratoniii.Cos.de- 

fignatusiii.in.viR.ii-R.P.c. 199.V 

M.Antonijeffigies. 178.iii.18r.iii.183.ii. 185.il 

i8'8.ii.v.i89.ii.i90.iiii.i92.ii.i93.iii.i95.iiii.i99,v* 

Antonii caput galeatum. I ^:!J! 

AntonijTrophasum. i78.ini 

L.AnroniusM.F. i88.vi 

L.AntoniusCos. 188.V 

Iul.AntonilisM.F. 206.V.215.V 

Aper. i4 6 -ix 

ApollinisA&ii ftatua. 200.V 

Apolliniscaput. g.ii^.i.i H.hij 

Apollinis caput cum Lyra. 1 op.iii 

Sex.AppuleiusSex.F. 201 .y 

Sex.Appuleius Procos. 205-iii 

00 2. M.Ap- 224-Vl 

97-vni 

i72.viii 

206.V.215.V 

206.VI 

188.11 

189.V 

2i2.ii 

216. vi INDEX 

M.AppuleiusSex.F. iii.vir. 

Sex.AppuleiusSex.F. ui.viRi 233.1111 

Aper venabulo traie&us cum cane venafico. 

r idi.viii 

L-Apronius Imperaton 228.V.229 v 

AquaMarcia. 5.1.175.11 

Aquaedu&usaqua: Marcia*. 5.1.175-11 

Aquilafulmiminfiftens. 117.vii.t34.iiii.K55.nl 

194.i1. 198.vi-219.ii.i18. vi 

Aquila infiftens querceg inter duos laurj ramul : 

culos. 2 °4- inI 

Aquila Legionaria inter figna cohortium. 1 j$ : 

vi.i6i.i.i77.v.2i3.i 

C.AquiliusFlorusProeos. 8 7- v ri 

M'.Aquilius M -F. H 6 - 1 ' 

M\Aquilius *47- 1 

M^AquiliusM^.F.M^N.iii-vlR. _ 159-u 

Arafalutis i40.v11.217.111.219.111 

Arcus tnurnphalisAugufto ob vias munitas ex 
tru&us 

Arieslouifacer 

ArmaHerculis 
L.ArruntiusL.F.u-viR. 

Afia,Europa,Africa 

Afia; lypus 
C.AfiniusCn.F.Polli» 
L.AfirtiusC.F. 
C.Afinius C.F.Gallus iii.vir. 

Afpergillum, & alia inftrrimenta facrificalia. 
i89.iiii.i20.v.i97.U'30o.ii-2oi.v 

CAtiliusA.F.Bulbus ^ma 

AAtiliusCalatinus 8 7-V 

A.AtiliusA.F.C.N.Calatinus- 89-« 

A.Atilius A.F.Calatinus . 94-i 

M.Atilius M.F.L.N.Regulus 83-'» 

C.AtibusRegukis 89.ii.102.vi 

M. Atilius M. F.M. N.Regulus- i02.ii 

Sex. Atilius M.F.Scrranus 14j.ii.i1ii 

C.Atil usM.F.Serranus i5 6 -v 

C.AttciusCapiton.viR. 226.V 

AuguftusCiuicadonatus 209.n1 
Auguih Trophasum geftantis ftatua- equeftns. 

222.iiii 

Augufto cippus ere&us ab S. P. QJ*. propter 
viasmunitas 225.ini 

C.AureliusCotta 91.V 

L.AureliusCotta 141.111 

C. Aurelius M.F. Cotta Aldilis curulis 167. ix 
M-Aurelius Cotta i68.ii 

M Aurelij Cottafftatuainbigis Centaurorum 

i68.ii 
L. Aurelius L.F.Oreftes 
M.AureliusScaurus 
P. Autronius L.F. Partus 
L.Autronius P.F.Partus 
L. Autronius Paetus Procos 

B 
Cn.Bsbius Q^F.Tampilus 125,^11 IN NVMISMATA. 
207.V M.BsbiusQ-F.Tampilus 146.1X 

i55.iiii 

171. vi 

197.iiii.200.vi 

203-i Balbus Propmor 
L.BalbusProcos 
L . B albus P . F . Procos 
C.Balbus ii.vir. 

Bellerophon Pegafo infidens 
Belloria lri quadrigis 
s Bellona,fiueMarsinbigis 
M.BibulusImperator 
Cn.BlafioCn.F. 
Boni Euentus fimulachrum 
Bos cornupeta 
Bouis caput fertisornatum 
L.Buca 

C 

Caduceus ..- 108.vii.23». 

Caduceus inter duo Gopiarcornua, 

Pacisck Vbertatistypus 197.V.234 

Caduceus inter dextras iunelas,- 

Pacis & Concordia; fy mbolum. n^.ii 

Caduceus, Orbis,Copia?cornu,& Gubernacu- , 
lum,orbis in pace& rerum abundantia gii- 
bernati typus i6u\ 

Caduceus,& fafces,cum orbe,fecuri,& dextri. 
typus 01 bis in pace & concordia ac legum Sk, 
ueritatere&i 181.1i1.183.! i8 9 .y; 

^oS.ii, 
214.V 
168.V1 

i39-i 
i^o.vi. 

176.V 

88/ 

m< 

177.V 

174.V 
183.1; Caduceus,Palma,& Orbis 
L.CajciliusL.F.CN.MetellusProcos 
CCscilius Qjt.Q^N.Metellus 
L.Csecilius QF.L.N.Metellus Caluus 

QXTajciliusMetellusPiusImp. 

Gepio frumento emundo Prarfeelus 
QXTjspioQ.F. 
Cn.Gepio 

C.Carfar C.F.Imperator itcrum 
C.Ca»far Diftator '77'Vii 141.V1 

$2.1 

153 

141 .v 
166.W 
142.1 
155.V 
90. v 
174.1 
178.1 
178 C.C aefar 1 mperator Cos. iterum 
C.CxfarCos.tertium 179. 

Carfar Pontifex Maximus,Dic"tator tertium 

- ■ 179 Ji- 

Gscrarlmperatorquarttim/Dicliatof tertium, 
triumphansinquadrigis i8o.i 

Carfar Imperatorquartum , Augur, Pontifex 
Maximus,Cos. quartum,Dietator quartum 

181. 

CarfarParenspatria? 192. ii 

Casfaris ftatua inter fafces & aquilam i8o.i 

Caefar Diftator perpetub i8j.iii. 1 

Cxfar Diui F. Imp. Cos. Triumuir Reipublica: 

conftiruenda: i85-i 

C.Carfanii.viR.R.P.C. 189.1 

Caefar Diui F.Pontifex, iii.vir.R.P.C. 

i88.iii.i92.i 
Carfar Diui F. Augur. Pontifex, Imp. quartiim 
Cos. tertium. 20C 

Gefaris Diui F. ftatua equeftris 

l93.iiii.20T.ij 
Carfai; INDEtf IN N 
^farisDiui F. caput galeatum 18tf.iiii.rp5. i 

^sefaris Diui F. & M. Agrippae capita in eodem 

nummoauerfa 20$.v 

[).CifarDiuiF.Pontifex,iii.viR.iterumR.p.c. 

Imperatoriterum t93.iiii.r94.iii 

D.Ofar Diui F.Cos. vi.Libertatis populi Ro- 

manivindex 204^ 

D-Gefar DiuiF.Paterpatria: 203.ini 

D.Caefar Auguftus ludos fxculares fecit 

2 ro.iii 
D.Gefar AiiguftusPontifex Maximus 2ij.iii 
IiL.Gefares Augufti F.Cos.deiignati,Principes 
j iuuentutis 221. i 

b & Lucio Gefaribus haftae clypei dicati 

221. i 
,'3-farAuguftiFilius 223.1 

, a?faris Aug.F.in Armeniarii expeditio 223. i 
%cfar Augufti F.Augur Cos-defignatusjPrin- 

ceps iuuentutis 2i8.ii 

iCifar Augufti F. CoSi 1 1 . Tribunicia pote- 
i ftate- vi . Augur,Pontifex, Imperator. 1 11 . 

225-ii 

a-ferea Augufta Colonia 215.Y1.220.V 

.aefinus.n.viR. 219.ini 

.ajfonius-ii.viR. 227.^1 

Laldus Imperator AugurDecemuir i6q.i X 
laJdi erfigies i6o.j x 

aldnsTriumuir i6o.j x 

^ldus.vn.viR.epulonum i6o.j x 

lalenus Cos. 178.V 

Walpurnius Beftia 154-iii 

KalpurniusL.F.BibuIus i74;'iii 

lCaluinus 175. ii 

«IuifiusC.F.Sabinus 191. ii 

&fcluifiusCF.Sabinus. m.viR. ±2o.iii 

■nidiusP.F.Craffus 174.ii.189.vii 

»%ninius L-F.Gallus 222.iii. 224J 

tfcniniusRebilus. iiii.vir. i8*.vi 

Jhninius Rebilus.in.viR. 214.V 

<ipra Iunoni fbfpitae facri i24-vii.2o8.i 

« lcornus cum gubernaculo, orbe, inter pedes, 

& cornucopiae , felicitatem natalium Augufti 

ifub eo figno nati fignificans 203.i1ii.215.iiii 
fl^arbo i64.vii 

<jirbo i64.viii 

aparbo CF.& M.Silanus L.F;rei frumentarias 

'Prafedti i52.vii.154.vii 

Mrrinas 184.V1 

wrrinasCF.ProCos. 202.iii 

).'iruilius Sp.F.Maximus 98.vii.99-i 

mfTms i34.ini 

fifllus Longinus i4<5.vi 

JQflius L.F.q.N.Longinus 1515.1 

«jiftor & Pollux 85.11.86.viii.88.vi.90.vii.161 -ii. 
&aIiispaflimlocis. 

dtftoris & Pollucis capita cum teftis ouium in 
vertice I07 .v 

<{,ftor & PoIIux pilcati 19i.fi VMISMATA; 
M.Cato 


ii9.i.i24.ix 


M.CatoM.F. 


120.1 


CCatulus C F. 


95.V 


C^CatulusQ.F. 


I58.vi 


T.Celius. ii.vir. 


216.V 


N.Celfus. ii.vir. 


216.V 


L.Celfus. ii.viB- 


ai8.iii 


CCenforinus 


5.ii.83.vi| 


L.Cenforinus 


139.iii.140.ii.191.1i.iii 


CCenforinus. ti.vir. 


2l6.V« 


Cn.Centumalus 


roi.vi 


Ceres in Bigisferpentum 


91.1 


Ceres faces duas geftans 


152.vi.156.viii Cereris caputcoronafpicearedimitum. 91.1 

152.vi.156.viii.196.ii 

geruusDiana»confecratus 205 # ix 

eftiusPrartor 205^.206.1 

M.Cethegus -"--!*! 

Cethegus luf.iii 

CCethegus «8-i 

CCethegusL.F. h^.viii 

Sex.Cethegus.ti.viR. 229-vi 

CCiceremsT.F.T.N. ip-"\ 

CinnaCos. iterum 164-1 

Cinnatftatuainteirduosfafces . 164.1 

Cn.CinnaMagnusiii.viR. 215.1111 

Ciuibusfcruateis 204.ini 

Ciuibus & fignis militaribusa Parthis reftitutis 
ciuicadonatusAuguftus iop.iii 

Ciuicacoronainterlauros 205. ii 

Claua Herculis nodofa i89-vi 

M.Claudius lou.i^ 

Ap.Claudius Qua:ftor vrbanus ^S.v.io^.vii 

CClaudiusCentho J02.vii 

CClaudiusAp.F.Centho 109.V 

Ap.ClaudiusCF.Centho 130.VJ 

M.ClaudmsClicia 9l' x 

Ap.ClaudiusCralfus §2.vi 

Nero Claudius Drufus Germanicus Imp. coro- 

natusquercea . 2i6.ii 

M.Claudius M. F.Marcellus 

io6.iiii.io8.iiii.vii.i37.i 

M.Claudij Marcelli effigies n2-i 

CClaudiUsNero 113.1 

Ti.ClaudiusTi.F.Nero 21 -j.i.aj-7.iii.2.r«?.iii 

Ti.Claudius Ti.F.Cos.iterumilmp.tertium 218.V 

P.ClaudiusPulcher 92.vi.94.iiii 

Ap.Claudius Ap.F.Ap.N.PuIcher 141.^1 

ApiClaudiusAp.F.PuIcher 173.vii.175-viii.177.iii 

Ap.Claudius CF.Pulcher 19i-1i1i.201.ii 

Clementiaefimulachrurn 182.ini 

Clementiarcaputinclypeo 2o6,vni 

Clementiac& Carfaris templum i82.iiii 

Clypei&haftajpura» 2i3.iiii.2i8.ii.22i.i.ii 

M.Cocceius Nerua. iiii.vir. *94.iii 

M.CocceiusM.F.Neruain.viR. 206 vi 

C.Cilius Caldus Cos. i6o.ix 

GolonialuliaAugufta 217.1.2264 

00 3 Colo- INDEX IN N 
ColoniaNemaufus> 203.V 

Columnala&aria. 208. j 

Concordia;fimuiachrumw to6.ij.i34.v.i84.y 

i96.j.i98iij.i99.j.2o6.viij 
Concordia»Vi£tricisftatua. 187.J 

Concordia Triumuirorum reipublicar 
conftituendx. tpo.j 

Congium,vas frumentariurru tio.iij 

Confulesduotogatidextras iungentes. S^.iiij 
LCorneliusBalbus n.vtR. 211. y 

P.CoTneliusCethegus k I26.vij 

M.Cornelius C.F.C.N.Cethegus> 1 35. vf 

P.CorneliusDoIabella iii.vir. 230.J 

Cn.Cornelius Lentulus 1 m vir. 209. ij 

L.ComeliusMefTallihus 11. vir. 233.^ 

P.CorneliusScipioui.viR. 210.VJ 

L.CorncliusSullaProquxftor. 15-7.111 

L.CofnellusSulla in.viR. 219.V 

L.Cornifious ii.vir. 216.V 

Cornucopiarcumfulgure. 109. nt 

Cornu Amalthea? & caduceus colligata orbi 
fuper impofita , orbis in annonse abdndan- 
tia 5c pace conftituti typus. 174. ij.i 89. vij 
Coronaqnercea.fiue ciuica. 95. vnj. 140. iiij 
Coronaciuica,tanquam feruaton (204.iiii 

humani generis attributa. 184.V 

Corona fpicea. 187. j 

Corona nnxta ex Iauro,quercu,& fpicis. 109. iij 
Coronaoleagina cum figura caprae infidente. 

i.4.iij 

Corona hederacea. 199- v 

Coffus Lentulus,vide Lentulus - 

C.Cotta. 92. j 

L.Cotta. - 150.V 

P.CrafTus M.F. i6o.ij 

L.Crafftis P.F. i6o.vij 

M.CrafTusP.F. x^p.iiij. 177.JJ 

Crafftis. 170.) 

M.CrafTuslmperator. x75.ini 

M.Cralfijs M.F. l97-iiij.200.vj.204.iii 

P.Crepufius. 191,11. iij 

T.CriipinusT.F.Sulpicianus 111. vir 2i6.ij 

T.Crifpinus Valcrianusri.vtR 227.VJ 

Crocodilus /Egypti typus. !7°-j- itfo.ij 

Crocodilus Palma: arbori alligatus. 203.V 

Cupidinisfimulachrum. 165.V 

Cybelethenfaiun&is leonibus.136.vii.161.iiij 

2o6.ij 
Cybeles effigies. 82.J.136. vij.142. vij. 162. ij 

206.1j.232.1ii 
D. 
DeaLibera. 
Decurfio cum Iampade. 
T.DeidiusT.F. 
T.Deidius. 
Delphinus fupratridentem 
Delphinusanchorx implicitus- 
Delphinuspuerumvehens. VMISMATA. 
Dextra; iunftecaduceumtehentes, 

Concordiaetypus. 184.ii.t8;' 

Dianar fimulachrum. S3.iiii.84-i.87.vij. 106- 

121.iii.161.viii.176.vi1.205.; 
Dianainbigis ceruorum. n 2 i 

DianaPolimorphiSjfiue rhultimammia. 177 i 176. i 
84.vii.105. i 119.1 

147. ii 

153.111 

159.V1 

98. ix. 174. iiii 

157.» 

211.ii.2i4.ii 
Dianztemplum. 

Dii Penatesi 

Diuus IuliusjVide Iulius 
P.Dolabella. 
P. Qolabella? efligies. 
L.Dolabella Procos. 
Cn.Dolabella L. F. Procds. 
Cn.Domitius. 
Cn.Domitius Cn.F. 
Cn.Domitius Cos.iterum ImperatOr, 
Cn.Domitius Imperator. 
Cn.Dominus.CniF. Ahenobarbus. 

L.DomitiusCn.F.CN.N.Ahenobarbus; 

Domitii Ahenobarbi vultus. 
L.Domitius Ahenobarbus m.viRi 
Cn.Domitius Arnp. ii.vir. 
C.Domitius M.F. Caluinus* 
Cn.Domitins Caluinus» 
C.Duilius MF. 86.viii. 

C.Duilius. 

DuoSenatOrespfofoftris fedenres. i- 
DuoConfules togatidextras iungentes.89. ii 
Duoexequis depugnantes. 114.V111.1 ,i 

DuoGladiatoresdepugnantes* 1 

E. 
Elephas. t66.iiii 176.^228.^.1: 

Emporiaciuitas Rifpaniar. 
Equitum a Cenibribus luftratio. - ~j- t 

Equorumtranfue&io^Cenfura? typus. f.itfrft 
Equusalatus,Afnca?typus. 9i.Y.2o^.ii.2oii 
F. 
CFabius CF. 
K.Fabms Ambuftus Cos. 
N.FabiusM.F.Butco. 
N.FabiusButeo. 
Q;FabiusLabeo. 
M.FabiusC.F.Licinus. 
QFabius MaximusSeruilianus. 
Q-Fabius Maximus Verrucoffus. 
N.Fabius Piftor. 
N.Fabius CF.PiSor. 
P.FaltoQJ. 
Fafceslaureati. 

Fafces inter fpicam & caduceum. 
Fauftulus paftor. 
Ficus Ruminalis. 
Fideipublica? fimulachrum. 
92.v1.M1 M' F»dei effigies. 
M.Flaccus. 
Q.FIaccus. 
L.FIjccusP.F. 
Ser.Flaccus. 142. ix. 150. iii.i68.i.' 
94.VI. 

11 7.V1. 

m 

L.iac lafe ..llaccus L.F. • 

'JlamininusTsF. 

'.tamininusT.F.L.N. 

'.jlamininus 

[itlaminiiisCF. 

itauiusT.F.Fimbria 

ilauius C.F.Sa?uinus 

lilorafimutachrum IND EX IN N 

I58.viii 

117.V]. 119.11 

no.ii 

122. iii 

ioj.vi. 164.1. 105. iiii 

157.fi 

i97:v 

ti2.iiii loraliapnmum Romarinftituta ii2.iiii 

.^ja?rnoratria,Sicili£etypus 112.1 

Ipntcius i98.fi 

IpnteiusCapitoiii-viR: 231.V 

bFouluius iowix.mfiii. 113.fi 

liilmenlouis ipi.iiii 

fijlmeninlaureacoroha i67.vi 

i1ImeninquerceacoromIouifacra.178.ii. 183. v 
VP uluius Cn.F.Cn.N. MaximusCentumalus 

>6A 
Uuluius Q.F.Flaccus 85.ii.i1i 

IiluiusM.F.Flaccus . 108.vii.111.1iii 

Ejluius Q.F.Flaccus Proprsetor 1a7.ii.vii 

luluius M.F<Nobilior. 1a3.vi.i35.vu-1 ^d.iii 
Emdanius 95-i'' 

iiriusSp.F.Philus 104. ii 

IriusCn.F.Philus 143.111 

luriiis P.F .Camillns 1 1 r. v r % 228a 

Birnius LegatusProPmore l75.iiii 

lirniusP.F. 203.i1 

G 
Habinius A.F. 174.VI 

Ralba no.t 

flelliusL.F.Cos. .-.,.. HJ7.ii.168.vi 

KlliusL.F.PoplicoIaiEdiliscuruIis. 194.i1 
ReniusPopuIi Romani i6o.i.i6j.vi 

lensAntoniaHerculis facrisdeuota. i72.viii 
lcrrhania: figura cum pini fruftu , fiue pom. in 
Idextra 2i6.iiii 

lermanicus Caefar Ti.F.Augufti N. Gos; defi- 
Ignatus 225. vi 

nermanicusCsfarlmp.Pontifex 231.ini 

Padiatoresludis Floral. exhiberi foliti. ii2.iiii 
Hadiatoresduodepugnantes 232. iii 

Bracchiftatuafedens ante trophaeum a Victo- 

riacoronata loS.iii 

tfryphus Apollini facer 173.1 

H 
KiftafiueQujrjsirimanuQujrirM 83.V 

iatcrius rr.viR. 219.ini 

liuftoriurn,Lituus,Tripos,Securicula, & feccf- 
1 [pita Pontificum infignia i^j.viii 

HeluiusP.F.BIafio ir^.iii 

jferculiscaput I39'.iiihy.742.iiii.i45.vii 

151.vyl7i.i1ii 
Serculesimberbis 93-iii 

Sercules Populneacorohatui i^.xii 

Bercules leonem elidens r44.ini 

lerculis fimulachru cunt rBAloHefperidii.202.i 

i42.iiii VMIS.M.ATA.. 

Herculis Templum 
M.HerenhiusC.F. 
M.Herennius 
A.Hirtius A.F. 
A.Hirtius Pistor 

Hifpania? fimulachrum isSx.i 
196.V 

184. lii 
179.H 
181.V erculisarma Honons caput S5-iii.S5?.vi.p2.vii..i.28.i 

. Honoris & Virtutiscapita air.iii 

L.HortenfiusL.F. < 155. iii 

QjHortenfins Aidilis curulis itfpjii 

QiHortenfius 1 170.V 

Tiilli Hoftilij Regis caputdiadematereuin&um 

4-i40.ii 
A.HofHiusLF.Mancinus 131. vi 

L.HoftJius Mancinus 4ji40.vii.141.ii 

Iani caput 83.11.87.^.89. ifi.97.ijfi.io2.Yi.io6fi. 

& aliisfiaffimlocis: 

Iani Temphim 205.1^11 

Ianuscluuis 205.1111 

Inllrumenta varia & Vafculafacrificalia.124.vii 

13s.V111.-1 37. v. 165.V. I67.ix.i76.vi.i78.iiii.v. 

i79.ii.i89.iiii.r90.iii.v.r92.i.i97.ii.2oo.ii.2or. 

v.21 3. liii. 2 i8.ii.iiii.222.ui.224.i. 227.ii.234-.iii. 

Infubna 221.111 

louiscaput ^ 9i-viii:92. i.94.vi.97.viii.10i.ini. 

&ainsp.iffimlocis. 
louiscaputfubitratofulgurc. 108.iii.145.iii. 

164.1. i^.v.vi. 
louis ftatua cum fulmine in dextra ,aguila in 

finiftra " 177-vi 

Iouis Templum 145^.174.^. 

louis & Nepturii capita i^fj.i.^.iiii 

Iulus A,ntoiiius,vide Antonius. 

L.IuliusLibo 83.ii.iiii 

Sex.Iulius Caefar i36.iiii 

Sex.Iulius CF.Sex.N.Csefar 162.i1 

L.Iulius 162.111 

L.lulius L.F.Sex.N.Cxfar ifo.ix 

t.IuliusL.F.CjEfar 172.111 

IulijCaefariscaput 177.Vii.178.1ii.179.ii.iii* 

l80.ii.iiii.181.il. 183. l.iii.vi. 

piuilulijeffigies i8o.nii.2oo.i. 

Diuusluliuscumaftfo 187.1 

Diuilulij fimulacru cucometa^invertice.iS^.iiii 

Diuus Iulius triumphans iri quadrigis elephan- 

torum i8o.iiii 

Diui Iulij & Augufticapita; 222.111.224.1.227^1 
P.Ifauricus P.F. 178.i1 

M.Iunius ij2.viii 

M.Iunius M.F.L.N.Brutus 128. i 

D.Iunius M.F.Brutus Pro Cos. J 43-v 

D.tunius D.F.Brutus itfy.iii 

L.Iunij Bruti effigies 205.Y 

D.IuniusPera 83.vii.84.ii1 

D.Iunius D.F.Pera 91.1 

M-IuniusPera ^j.y 

G.Iunius Silanus sio.H,2ii4ii^s8»ii INDtX IN N 

M-IuniusSilanus 205. v 

IunonisRegina?caput. 146.iii.K57.ii. 168. vi 

173.vi1-175-viii.191-i.1i. 21 2. iiii.2 30. ii 

Iunofifpita 97JX. I22.vi>i24.vii.i27.v.i39.viii 

I40.vii.i4i.viii.i46.ix.i47.iiii.200.iiii.208.i 

Iunonis fifpitatftmulachrum cum hafta & 

clipco 142.viii.160.iiii 

Iunonisfifpitarfacrum.fbrtefalutisaugunum 

2i4.iiii 
Iupiter Anxur 82.fi 

Tupiter inbigis 8 ^ - i i i 

Iupiterinquadrigis. 82-i.ii-pT-iii.p5.vi.95 .iiii 
105.vii.viii. 113. i. &alnspaflimlocis. 
IupiteraPalladecoronatus 88.v 

MMuuemiusT.F.T.N.Thalna 134.V1H 

L 
La&aria columna 208J 

C.Ladius izr.vi 

D-LxliusBalbusn.VlR. . 2i8.iii 

C.Lxliusfapiens 142.V 

M.Laetorius PlancianUs ... 88 - V1 ' 

L.LamiaL.F. 222.^.2240 

Leibertatis fimulachrunv 159.V11.178.V 

Leibertasinquadngis i59.vii 

Cn.Lentulus ir<5.i.ir8.v.i6.o.i 

L.LentulusL.F.L.N. n^.vi 

L.LentuluS Cos. r 77.vi 

Coflus Lentulus 2ir.vj 

Coflus Lentulus Cn.F. 22 1 .ijj 

Cofius Cn.F.LenttJus 222.ini 

Cn.Lenmlus Augur 2i2.iiii 

P.LentulusL.F.Caudinus 97-viii 

L.LentulusCaudinus 97-vii 

L.Lentulus L.F.Caudinus 98.i.ioo.ii 

Cn.LentulusClodianus i68.vii 

Ser.LentuIus Cn.F.Maluginenfis 230.V 

Lentulus Marcellini F. 175.1 

P.Lentulus P.F.Cn.N-Marcellinus 209.1 

L.LentulusFlamen Martiali* 221.^1 

P.Lcntulus Cn.F.Scipio iii.vir. 227.V 

P.LentulusP.F-Spinter 174/vii 

P.LentulusSura i6g.u 

M.Lepidus M.F. 127.V.128.VI 

M.LepidusPont.Max.tutor Regis 129.V 

M-Lepidus iEdilis curulis 176.V11 

M.Lepidus lyp.iii 

M.Lepidus Imperator. 179.iii.18r.iiii 

M.Lepidus Imp. iterum Pro Cos. iii.vir. 

R.P.C. l8(5.i 

M.LepidusPont. Max.m.viR.R.P. C. 

T85-i.18cT.ii 
M.LepidusIrap. iterum,Pont.Max. iii.vir. 

R.P.C. 188.1.192.1 

M.Lepidus Pont. Afax. 1 1 i.vi r. R.P.C. 

Cos. iterum. 187.il 

Lepidus Pont. Max. iu.viR.iterum 

RP.C. 19?.» 

Lepidi ftatua equeftris i8i.iiii.iS8.i V M I S M A T A. 

Lepidieffigies. 179.iiii.181. iiii. 185.1. tS ii 

l88.i-l8p.i-ipo.1ii.r5 i; 
Lepidicaputgaleatum ,g,j 

LepiduSjAntoniuSjCsfar, in.viRi.R.p.c. n.j 
Mam.Lepidus Liuianus 173.v11.175.ji 

M.LepidusL-F.n.viR. 2 ,j 

LiberaDea ij 

Liber &LiberaDea 23 j 

L.Licinius 150.viii.i55 ij 

L-Licinius LF.CralTus. 161 jj 

P.LiciniusM.F-P.N-Craflus nJrij 

M.LiciniusCraiTus iii.vir. 2r: jj 

CLiciniusP-F.Geta i! V 

L.LiciniusLucullusPro Cos- 17 r 

L-LiciniusP.F.Murena ifiy 

A.LiciniusNeruain.viR. 2 ,j 

C.LiciniusVarus 9* 

C.Limetanus igi.ii 

Lituus^Vroeus.&fecuricula^Pontificatus 

infignia • 17 ii 

Liruus, Guttum, Capeduncula, Cultor victiil 
rius, Pontificatus Maximi infignia 19 

L.LiuineiusRegulus 177« 

M.Liuius.C.F.Drufus 153» 

L.Liuius.L-F.DrufusLibo 21 ii 

C-Liuius MamilianiF.Drufus 139 ii 

M.Liuius M.F.Salinator 105. ii 

M.LiuijSalinatoriserfigies j 1 

M-Lollius M.F.iii.vir." 
C.Longinus C.F. 148,0 

L-Longinus iii.vir. 3318 

QLucretius Q.F-Vefpillo : 

L.LucuIlus il.i 

Lunain bigis . )m 

Luna inter feptem triones ioi.v.iaa»'. 

154.ini. 177. iii.i89.V .200. iii.2otiii 
Lupa nutrix Romuli & Remi 1 .ii.iflii 

Lupa cum Romulo & Remo fub feptem 

colhbus ad ripam Tibens 2 

Lupacum Romula & Remofub ficurumini 

i-iii.ijiii 
C.Lutatius C.F-C.N.Catulus 
QTutatius Q.F.Q.N. Catulus A^dilis curulis 

167.i1.KTi 
QXutatius Cerco 95 iin 

M 
Cn.Magnus Imperator 170-i.173.viii.17 iui 

MagnusPiusImperatr 17 

MagnusProCos. j.i.n.ti 

Sex . Magnus Pius imperator 
CMallius ijiiii 

L.MalliusA.F.Vulfo 

T.Malliiis Quseftor Vrbanus ^S.v.ictii 

CMamiliusQ.F.Turrinus 
C.Mancinus A.F. 143. ijjj 

M'-Manilius 13»» 

L.Manilius C.F. iii.vir. 
L.ManliusAcidinus '4 V 

L. an- INDEX 1N NVMISMATA. IManliusProqujeftot 
in.Manlius Cn.F. Maximus 
j.Manlius A.F.Vulfo Longus 
In.Manlius Vulfo ProCos. 
Marcellinus 166. i 

152.vi.156.viii 

89.iii.vi 

lag.vii 

ii2.i I.MarcclUis io^.v.no.iii. Ii8.vi.i?3.v. 

j.MarcellusM.F.M.N. i38.viii 

MarceliusCos.quinq. H2.i 

Marcelli triumphus cum fpoliis opimis 104.V. 

MarceHi ftatua opima fpolia in templum 

Iouisferetrijferentis It2.i 

KMarcellus ALdilis curulis 176.^11 

SMarcellusCos. i77-vi 

^Marcellus.M.F.M.N.Aiferninus 2o6.iiii 

LMarcius Figulus *34-x 

ESMarcius QfFrQjsf.FiguIus 1 ?6.vii 

[Marcius Fjgulus iEdilis curulis i72.iiii 

[jMarciusL.F.Philippus 132.1 

IMarciusQ.F.Q.N.Philippus i6o.v.i62.i 

Ikiarcii Philippi ftatua equeftris 164.ini 
[Viarcii Philippi ftatua equeftris fupra 

[i aqua:du£tucnaqu£Marti£ 5-i.r75.ii 

iMarcius Kex i70-ix 
HMariusC.F. 156.fi. i57.i.i58.iii.v 

IMariusCF.Cos. 157-iii 

iMariusC.F.CN. i^.iii 

■lariusC.F.ProqujBftoriii.YiR ioy.iii 

:!Marsinbigis 96.ini 

Mars gradiuus I24.viii 

' Mars trophseophorus in quadrigisV i28.iiii 

iMartisvlcorisftatua iSp.i.n.iii 

llMartis & Rhea: congreffus i.i 
JMatris magna: fimulachrum fedens cum 

j tympano in dextra 129.1 

JMaximus i09.iii.151.vi1 

■MaximusQ.F. 178.vi.182.! 

tMaximus Africanus 206.V.215.V 

iMaximus Aimiliani F. Procos. 150.1 

iMaximusQ.F.Gurges 84-iiii 

K.MaximusM.F.Meflalla 85.V1 

tiMaximus Verrucoflus iu.vii 

iMaximusii.viR.iterum 215.VI 

Cvtemmiiis i95.vii 

«temmiusC.F. ip6.ii 

CMQtnmtus Imperator 196.W 

MercuriUs in quadrigis i66.i 

Mercurii fimulachrum petafati 96.i 152.V 

IkteruiaL.F. 117.iii.120.iii 

fkefcinius Rufus iii.viR 205.1 ,2cio.iii 

KMelTallaM.F. I02.iii 
^MeiTallaM.F. 
KMeflall£ Confuliserfigies 
^Meffalla.M.F.Barbatus 
fc|MeflaHaCoruinus 
JVjMeflalla Niger 
^MefTaHaiir.vlK 
'I Ueteffus 
llletetfus i 34.111.1 35. iii 

200. ii 
at1.ii.214.ii 
204-vi 
173-iiii 
221. iii 
93.iii.147.i1i 
ijo.iiii L. MetellusL.F.N. ^.Vi 

M.MetellusQ.F. 151.1X 

Q^Metellus iot.ix.irjj.i.n^.i 

QJdetellusQ.F.Q.N. 144.vii.148.iii 

QJMetelli Paludati cum alio togato dextras 

iungentisfimulachrum 144-vii 

Q^Metelli exBalearibus aduentus i^S.iit 

Q-Metellus Balearicus I48.viii 

QJkletellus Q.F-.Balearicus 150.111 

C.MetellusQF.Caprarius I52.vi.i56.v1ii 

C.Metcllus Caprarius 153.il 

QjMetellus Celer i74.ii.189.vii 

Q^MeteHus Creticus 227.i1 

L.MetellusDelmaticus 151.111 

Q^MeteUus Macedonicus i^o.v 

QjMetellus Nepos 159.V 

Q^Metellus Numidicus Procos. i56.iiii 

Q^MetellusPius 169.V 

Q^Metcllus Pius Scipio Imperator i7<5.v 

M-MinatiUs Sabinus Proqua?ftor I76.ini 

M.MinuciusP.F.Q.N.Rufus io6.vii 

Q^MinuciusC.F.CN.Rufus n8.ii 

M.MinuciusQ,.F.Rufus i54.iiii 

M.Minucius Q.F.RufusProcoS. 1554 

P.Mucius P.F.Q.N.Scaunila I44.iiii 

QMuciusP.F.ScamuIa i6o.viii 

L.MummiusL.F. 138. v 

L.Mummius 140.1111 

L.Mummius Achaicus 141.1 

L.Munatius PlancusPr*fccT:us vrbiS 187.111 

L.MunatiusL.F.Plancus 194-iiii 

L.MunatiusL.F.Plancusin.viR ^i-v 

L.MuflldiusT.F.Longusnii.vtR . 

183.1.185.1.1894 
L.MuffidiusLongus 190J 

M.Mutilus Proprartpr 228.V.229.V 

N 

Neptunus in bigis equorfim fnarinorum 

156.fi. i57.i.2r5.iii 

Neptunus ift quadrigis 87.^90.^.11 i.vii 

126.vii.i30j. 137.1.1534 

Neptuni caput cum tridente & Delphino 

85.iii.156.ii.iiii.170.ix 

Neptuni caput 89.ix.ii3.vi.i30.i.i32.ix.i4i.i 

I42.vi.i53.i.i57.i.i59.v.i70.vii 

195-vii.205.iii.207.iiii.215.iii 

NeptunusSiculiis 178.1 

Neptunireducisftatua 137.ini. 193.V.204.V 

Neptuni&Ipuiscapita 15cJ.i-i72.iiii 

Ti.Nero.Ti.F.ProCbs. ' 217.it 

Nero Claudius.vide Claudius. 
A.NeruaProquajftorPmoris . 188.V 

P. Nerua 207-vi 

Q^Npnius Sex.F.Afprenas 217.iii.219.iii 

Sex.NoniusQuindilianusiii.viR. . 228.i 

C.Norbanus Cos. 162.iii1.165.ii 

C.Norbanus i9 2 -V 

CNorbanusC.F.FlaccusProCos* i96.iiii 

pp Nor- I N D E X IN N 

. Norbani Flacci caput & effigies. j 196.ini 
C.NorbanusPrator . 2q5.vii.206a 

Numa Pompilius 97*ix 

Numje Pompili j Regis caput diaderiiate 

reuin&um. : 3.1.169.1 

Numa: Pompilij & AncLMareij regurn 

capita S-ii 

Nums facrificium 3iii.97.iXi 

O 

Cn.Oftapjus Propraetof 1334 

Cn.06tauius Cn.F* i63.ini 

Cn.O&auius M.F. 167.V1 

QX)culnius Gallus 82.11 

C^OculniusL.F.Gallus 88.yi 

QADpeimius t gy.iiii 

L-Opeimius 149.1111 

Orbis fub caduceo inter duo copiscornua 

Pacis & Vberitatis fub Triumuiratu 

typus 185.11 

L.Ofeftes 136.V.149.U 

Cn.Oreftes 169^ 

PiOfeftes H.vir. 205.vi.226.v 

OfcaciuitasHifpania?. i89.iiiiii74.vii.2j1.iiii 

Oftienfis portus. 5.U.230.U 

Ouisimmolandaantcaram 182.11 

P 

PacisAra io4.i.20>.viii 

Pacisfimulachrum 204^ 

Ser.PaetinusM.F.NobiliorProCos< 90.V 

P*Paetus n6.ii 

Palma Alexaridria: £gypti typus i99-v 

Parioscaput ± 8_4.ii 

C.Panfo , ±84.11 

CPapirius Carbo i45.viiii.i49.vii 

C.PapirlusC.F.Mafo A^dilis curulis^ 98-i.100.ii 

C-PapiriusMafb ioo.vii 

L.Paifienns Q.F.Crifpinus Rufus 22ciiii 

Patellalibatoria^ 124.vii.167.ixa 76. vi 

301lv.21JUi.231.ii 

"L.Paullus M.F.M.N. p 105. vii 

L.Paullus i^z.v 

PaullusFabiusMaximus 215. ii 

Paullus Lepidus. i 34.^-196.1.99.1.206. viii 

Q\Pedius M.F.ProCOs. 182.V 

QjFedius M-F. 184.V 

Pegafus 90.ii.146.ii 

Pegafusfubqubfemiluna Iji.vjii 

Dij Penates 95.iiii.125.viiii28.iii 

M.PerpeVna 145.1 

M.Perperna Cos. 145.vij.i49.vii 

M.PerpernaM.F. 161. vi 

Q^PetilliusCF.Q.N.Spurinus 129.i1 

Philippus 5-^75-ii 

L.Philippus 164.ini 

L.Philippi ftatua equeftris. 5.86.iii.i64.iiii.i75.ii 

Philippi regis Macedonia effigies cum 

diademate i&j.iiii 

Picus Martius N r.ii VMISMATA. 

- Pietas cum ciconi aPietatis typus 

i66.iiii.i8lj 
.Pietatiseffigies 184.iii.188.vi.i9v 

- Pietatis fimulachriim 
Pileus,libertatis typus 1 - 

QjPilippus 
pinipomum,Germania: fiueAuguft* Vindelicorumtypus 
Q£ifoOFi 
Cn.Pifo Cos; 2 16. 1.21 f 
I42 j 

3.i.i<5 9 { 

20(i 

217.1 

22:- 

ii i 

17 i 
i44.v.i f j 

210.15.211.1 Cn.Pifo Proquxftor 
Cn.PifoCn.F. 
Cn.PifoCn.F.ui.viR- 
L.PifoCn.F.it.viR. 
CPifo CF.CN. 
OPifo L.F.Frugi 
L.PkoFrugi 
M.PifoM.F.Frugi 
L.Pifo L.F.Ca:foninus 
L.Pifo Qefoninus. 

Plancusiun&isbobusducerisfulcum 
Coloniz Luguduni 
L.Plancieffigies 

Platorinusiit.viR; 
M.Plautius L.F.Hypfaeus A^dilis cUftibs. 
M.Plautius M.F.SilanusPropretor 
M.Poblicius Malleolus 
M.Poblicius Legatus Proprato 
QPompeiusA.F. 
QiPompeiuS AiFiRufus 
QjPompeius Rufus 
Q^PompeiusQ.F.Rufus Cos; 
Cn.Pompeius Q.F.Q.N.Rufus 
Cn.Pompeius Sex.F-Cn.N.Strabd 
Cn.Pompeius Strabo 
Cn.Pompeius Magiiuscum Hifpania fiue 

Iudaea dextras iungens 
Cn.Pompeius Magnusnaui egrediens eum I 
aliqua Prouiticiarum dextras iungens 

Vj6\ 
Cn.Pompeij Magni vultus 176.iiii.iji 

Cn.Pompeij Magni &Sex.Pompeij Magni.F. 
capitaineodemnummoauerfa 1751 J 94t 
206. i 

21 i 

147- i 
221.1 

99.1 

17S 

142. i 

1451 

Ui 

161 

200, i 

16' 

162. i 

162.V Sex # Pompeius Foftulus 
Sex.Pompeiusii.viR. 
M'.Pomponius M.F.Matho 
L.Pomponius Molo 
L.PompOniusn.viR. 
C.Pontinius A.F.Proprstor 
C.Pontiusn.viR. 
M.Popillius Lamas 
C.Popillius P.F.P . NTLarnas Cos. 
M.Popillius M.F.Larnas 
CPoppa:us Sabinus A* dilis curulis 
QjPoppzus Secundinus 1 i.v 1 r. 
L.Porcius L.FiLicinus Cos. 
L.Porcius Licinus 
L.Porcius- ii.viR. 1.111.19« 1 

tfjiii 

91 

ii 

219 ii 

• id.i 

2c5.vi.2if 

-' 130.« 

..i 

jr41.il 

2.i 

124 ii 
15 v 
SK[| 

Poi* INDEX 

Porticus Amilia refeda 
PortusOftienfis 
L Poftumius L. F.Megellus 
L.PoftumiusA.F.L.N.Albinus 
ip.Poftumius L.F. Albinus 
.Poftumius Albinus 
.Poftumius Sp. F.L.N.Albinus 
,3.PoftumiusSp; F. Albinus IN N 

I79.iij 

5.ii.2:jo.ii 

86.iii 

98. ix 

134.1 

128. iv 

r37.lv 

154.V .Poftumij AlbihiConfuliseffigics 187.1 

Potitus Valerius Meffalla, videValerius. 
I Puer cum accrra.fiuearcula thuraria,poft facer- 
dotemfacrificantem 209. i 

iPukher 128. vii 

jp.Pulchcr ii.vir. 222.V 

ijPullorum tripudium in Anguriis 192. i 

|Puluinar,feu ledifternium 152.il 

l.PupiusM.F. PifoFrugi 170. vii 

I Purpureo 11 7.1 

iPuteal Scribonij Liboriis; I95-V. 196.1 

.Quadrigxelephantorum 89.}; i38.viii.i80.iiii 

Quercea ob ciues feruatos. 206. vii 

FQuin&iliusSex.F.Varus. 213. ii 

fiQuinetilius Varus ii.virj iri.v 

lQuincnus Crifpinus 125. ii 

Quindecemuirfacris faciundis aio-iii 

iQuirinus i68.iiii 

•iQinrini fiue Romuli caput 1. i. i68.iiii 

Quirinidciftatuafedcns 83. v 

IQuiris fiue hafta in manu Quirini 83; v 

R 
fRaptus Sabinarum i.iiii 

l\RegulusM.F. 106.Y 

Rhenus 2i6;ii 

ilRhcnifluuii fimulacrum ii6.ii 

momafpoliisnaualibusinflllens 172.11 

t Romse caput galeatum 82.vi.hic &aliis innume- 
I risper Faftoslocis 

, Roma: fimulacrum clypeis infidens T50. iiii 

• Romulusconditor i.iii 

1 Romulus pomerii vrbis Roma: a fe condendar 

i| fulcum aratro duccns i.iii 

i Romulus Auguftus fpolia opima ferens r.vi 

RomuiifiueQuirini caput i.i.i68.iiii 

loftra, locus ROma? . 234.i1 

ioftrum fiue prora nauis 83.ii.87. v. 93 . iii. & 

I aliispaflimlocis. 

lufus Cos, KJ3J1 

i|lufiConfuliseffigics 163.1 

ljluminalisficus i.H 

^jlupiliusP.F. 144. vii 

upilius i 4 5.iiii 

Lutilius Lupus Aldilis curulis r62.iii1.165.ii 

bbinarumraptus i.iiii 

jacerdos iugum boum agens fulcum pomerii 
l coloni» ducens 141. vii. 171- vi.215.vi. 217.1 

i20.Y;22i.vii.22(?.i V M I S M A T A. 

Sacrificalia vafa & inftrumenta 124. vii. 135. 

Yiii. I37.v.i65.v.r67.ix.i76.vi."78.iiii.v, 
179. ii.189. iiii. i90.iii.v. 192- i. 1p7.i1. 
200. ii.201. v.2r 3. iiii. 2i8.ii. iiii.222.iii. 
224.^.227. ii.234.iii. 
Saerifrcium Confulis 1 S4. i i i 

Sacrificium Iouifaftum 209.1 

M.Salinator; rr2.vii. 113. ii 

Q.Saluius Impef ator Cos.defignatus rpr.iiii 

Salus 2r7.iii.2r9 iii 

Salusgenerishumani i88.iii 

Salusprouinciarum Africa? r88.i 

Salutiseffigies & fimulacrum 198 i 

Salutis ftatua 15'p-yiii 

P.Sca:uulaQ,.F. 130^ 

P. ScipioL.F; - J06.1 

P.Scipio P.F. ProCos. 112-vi 

Sopiocum Africaprouinciadextrasinngens 

ii3-vi 

P.ScipioPF.L.N.Pro Cos. 116; iii 

P.Scipio Aimilianus Afncanus 140. vi 

L.Scipio Afiaticus l22;Vii 

Cn.Scipio AlTna 9t.iii 

P. Scipio Afina 104. vi 

Cn.Scipio CaluusCos. 104. iii. r^o.i 

Cn.ScipioL.F. Hifpalus n8.vii 

P. ScipioCn.F.Nafica Jai.iiii 

P.ScipioNafica Serapio M 1 *'* 

GScnboniusCurioProCos. l68.viii 

Scribonius Libo J 95-v- 196.1 

Secefpita& aliainftrumentafacrificalia r24-vii 

135.vii1.182.ii. 190. iii.218.ii. 

Sccuricula&aliainftrumenta facnficalia » 

io<S. ii.135.yiii.a78. V-x7p.ii.l8p.iiiii234.iii. 

Sellardua; 143. iii 

Scllacurulis 91.viij.107.iij.iiij. 127. v;ia8-v.i 35. 

iij. 163.ij.i73. v.vij. 175.vij.viii; i95-vi.i99;iii 

Sellacurulislaureataintcrfafces 97. i; ior. i 

183.1 

Sella curulis laiireatainter caduceum & ramum 

laurifiueolea- I78.vi.j82.i 

ScilacurulisLaureata 98.iJi7.iii. 156^.205.1 

Sella curulis Laureata cum Vrceolo ipy.iiii 

200.VJ 

Sellacurulisinterramulos Lauri 167.il 

Sellacuruliscum puluillo intcr Laurum &co- 

{>i«cornu iit.iii 

la curulis cum copiarcornu & bilance 

165. iiii 
Sellacuruliscumbilancc 86. i 

Scllacurulisintcrfpicas t62.iiii.165.ii 

Sella curulis inter guttum &lituurhcumduo- 
busaftris 222.iii.224.i 

Sellacuruiiscum VafculisfacrificalibuS 176.VI 
Sellacuruliscum caduceo }. 0iyx * 

Sella curulis cum galea 205-vii.2o6.i 

SeilafiuepuIuinarVcftae 167.W 

Sellain sdeVeftas 207-« PP » Sclla n8. iij 
19SVJ.i99.iij 
aoyiiiij 
9i.iiij Sella Iouis cum fulmine 
Ti.Sempronius l 

L.SemproniusL.F.Atratinus \ 
L. Sempronius Atratinus 
C. Sempronius Blsefus 

Ti.Sempronius Ti.F.Ti.N.Graechus io8.iij 

Ti.SemproniusP.F.Gracchus.i27.v.i29.vj.i32.iij 
Ti.Sempronius Ti. F. GracchusLegatus 

Proconfulis 216.J 

Ti.SemproniusTi.F.Gracchusn.viR.iteru 217. j 
Ti.SemproniusC.F.Longus io6.ij 

P. SemproniusSophus 82.V 

P. SemproniusP.F.Sophus pr.viij 

M.Sempronius Tuditanus 96. vi 

M.SemproniusGF.Tuditanus ioi.iiii 

Pi SemproniusC.F.Tuditanus in.vi.114.iiii 
C.SemproniusC.F.CN.Tuditanus i4<5.iii 

C.SentiusSaturninus iii.vir. 2o8ai 

C.SentiusC.F.Saturninus 224.V 

Septemuir Epulonum in le&o^ i6o;ix 

P.SepulliusMacer 193.il 

Serpens, falutis typus 124.vij.160.iiii 

Serpenscadueeoimplicitus 171. i 

CSeruilius P.F. Atdilis curulis. ioi.i 

C.Seruilius H4.viii.ii5.v 

C.Seruilius C.F.Floraliaprimus fecit ii2.iiii 

M.SeruiliusCF. 115. iv 

P. SeruiliusVatia 163.1'ii 

P. Seruilius C.F.Ifauricus 168. iii 

Cn.Seruilius P.F.Geminus 106.iv.108.1v 

M.Seruilius Geminus in.viR 224.^ 

M.Seriiilius ii.vir. £27.vi 

Seruius Tullius,vide Tullius. 

L. SextiusP.F. 184.1 

C.Sextius Caluinus I48.i1 

C.SextiusCaluihusProcoSi 149.1 

Sicilia i5p.ii 

Sicilijetypusjtriafeemora- 178.1 

Siduslulium i92.iij 

M.Silanus L. F. & Cn. Cafbo L. F. Prafeai rei fru- 

mehtari* 154. vi j 

D.Silanus L.F. " - 159.1 

B. SilanusM.F. 173.1X 

P.SiliusPF.C.N.NeruaProcos. 212.J 

C.SiliusP.F.ni.ViR. i32.iv 

Spicse , Sicilis typus , propter frugum feralita- 

tem 85.vj.110.1ii 

SpoliaGermahica,fiueGallica 176.1J 

Soliscaputradiatum ioi.v.i32.iv.i44.iv 

I45.j.r77.uj.200.iij.206.iv.i89.v 

Solis Templum *9o.iv 

Sophiaicaput 1 82.V 

Soraum-,fiuefuftragiorurn ex vrnjseduftio 

207. vj 

C.Sofius C. F. 196.HJ 

C.Sofius Imperator 198.V1 

T.StatiliusTaurusProcoS. 105-vij 

T- Statilius T. Idaurus iii.vir. 305.U INDEX IN NVMISMATA. 
210.1j.2n.iiij T.Statilius Taurus 111. VIR. tjo.v Statua Aimilij Paulli iuxtatrophamm 1 32.V.1 3, 

v.199. 
• Statua Augufti equeftris 2i2.v.2or.n 

Statua Augufti equeftris tropha:um geftantis 

Statua Aurelij Cottae equeftns i 4 i.j, 

StatuaBsebijTamphili aVift. coronata 125.7 
Statua Carbonis equeftris 164.V 

StatuaCinnseinterfafces ig^ 

Statua Fabij Ambufti fedens a Vidoria con 
nata 225.1 

Statua Fabij Buteonis equeftris 108 

Statua Germanici Ca°fans equeftris 2jui 
Statua Gracchifedens ante trophseum a Vi&< 
riacoronata 108.1 

Statualulijinterfafces &aquilam 180.1 

Statualulijfedensa Viftoria coronata 183/ 
StatuaM'. Lepidi equeftris iyt.] . 

Statua M.Lepidi tutoris Regis Aigypti 129 
StatuaLepidi equeftris i8i.iv.igj 

Statua Lentuli Marcellini 1 

Stama Licinij equeftris 22; 

Statua Manlij Torquati equeftris 1 yi.y\ ;' 

StatuaNorbaniFlaccifedens ante trophiuir 
Vidoriacoronata "* 195.! 

StatuaPetillij fedensaViftoriacoronata. 129 
StatuaQ^Philippi equeftns s 

StatuaL. Philippiequeftris i^i.i.KS^iiv.^i 
Statua Pifonis inter fafces laureafos X41.1S 
Statua Pontinij ante trophaeum 1 7 . 

StatuaValerijPotiti fedens a Viaoriacoron.i 
225. iii 

PiStoloiii.viR. io6. 

L.SuIlalmperatof 16, 

Sulla Imperatof 166 \ 

L.Sulla Imperatoritefurfi i6c 

SullaCos. rdi 

SulfeConfulis effigies i6:i 

Sulla aVictoria Afiatica reucrfus dextras iii- 

gens cum Vrbe Roma 166 i 

P.SuIla i 7 r 

Ser.SulpiciusGaIba 4.l4o.vii.i4i.ii.i5ii P. Sulpicius Galba Maximus 
C.SuIpicius C.F.C.N-Galus 
C.Sulpi ciu s paterculus 
C.Sulpicius Platorinus 


ni 
1331 

8i 


P.SulpiciusP. F.Quirinusii.viR. 
Ser.Sulpicius Rufus iiii.vir. 
C.Sulpiciusn. vir. 
C. Sulpicius CF. 

T. v 
T.Tatii Sabini caput 
L.Tarius Rufus 

Tauri caput fertis ornatum 174, 
T.Taurus h.vir. 


«4 i 

176 i 

205.vi.218i 


i.iv.i 

2i1.ii.2iii 

.vi.2o6.v.aif 

22 Y Templum &ftatua Apollinis 167.i1' 

Templ. Augufto a ciuitatib. Afif ereflu. 208.i1 

M / INDEX IN NVM 
Templum Clementise & Csfaris i82.iiij 

TemplumDiana: Jj6.\\j 

Templum Fidei cum puluinari 142JX 

Templum Herculis «3.V 

Templum&ftatuaHerculis Z02 :\: 

Templum Iani ao^.iiij 

.Templumlouisferetrij 112.J 

Templum Ioujs itf.yj.ijq.y. 

Templum louis cum fella Ior -!!'i 

Templum Iouis & Nepiuni I72.iiij 

jlTemplum Iulij & Augufti 227JJ 

Templum&AraPacis 205. viij 

iTemplum Romse & Augufti 21 3. iij 

rJTemplumSolis loo.iiij 

iTemplum Venerjs lO^.iij.io^.j 

ITemplum Vefbe cum puluinari 207.J 

iTemplum & fimulacrum Veiht. 192.iiij.201.ij 
CTerentius A.F.Varro 107. iii.iiij 

/TerentiusVafro 125. y 

lnTerentius Varro Lucullus 268.iiij 

/Terentius Varro Murena 205 .ix 

Ihenfa Cybeles a leonibus vecta 

I36.viiii61.iiii.206.ij 

CThermusQ.F. 119. iiij 

tiara Parthica cum arcu Parthorum ,pharetra, 

fagitta, ornamenta,& infignia regalia apud Par- 

tos I92.1j.221.vj 

l.TitiuS II.VIR. 2II.V 

■.Tkius Rufus 2oo.iij 

Ifiturius Sabinus i.iv.vij 

iTorquatusAttiais ptf.iv 

•"jTorquatus iu^iij 

jTorqiiatusA.F.Cosi I24.iii.i35.iij 

jJTorquatus I7i.viij 

ilTorquis i n margine nummi Torquati 171. vii j 

(Trebonius 184.J 

RTrebonius C.F; Afper 182.JJ 

(|TjMafoemora,Sicilijetypus 204.TJ 

Htrrga» 98.V. to6.v.io9.vij 

.iTnprjs 182.VJ 

iTripos laureatus io6.ij.i84.i.23i.v 

j Tripos cu laureis ramutifpicse, & vrceolus. 94.J 

Tripos cum laureis ramulis & aftrd ip4.iij 

I Thpos cum Vrceolo,fiue Gutto ,'& duobus ly- 

deribus ^37-V 

; Tripus cum duobus fyder ibus 207.^ 

Tripos cum aftro T^^.vij. 149.VJJ 

Triposcumaftrointerlituum&patellam.2i8.ij 

tfripos.Hauftorium, Lituus, & patella 218. i'iij 

tfipds cumfulmine interlituumjafpergillum, 

hauftorium,& patellam ' 201. v- 

Tripos inter litum &fecuriculam 

ro^.ij. 2.34.1 ij 
Tripos interlituum, fecuriculam, cape- 

dtmculum, &fecefpitam ' *35-viij 

Tripos mter fafces 19 3.1J 

riposcumpullis 162.V. 192.1 

riposcumangue,Apollinifacer 192 j ISMATA. 

Triremis.4.84.iiij.89.vj.9o.vj. 92.vi.93i vi.j. 106. 

iiij.128. j.140. viij 1 . 156. iiij.ijp. v. 

168. j. 169. j. 198. ij. 205. iij. 

Trirem is in quercea corona 95 . vi ij 

Triremisinlaureacorona 133J 

Triumphus M\ Acilii Glabrionis 121/vij 

TriumphusL.Aimilij Paulli i26.iv 

TriumphusL.Aimilij Regilli m.vi 

Triumphus A.Atilij Calatini 89.1 

Triumphus M.Atilij Reguli 83^ ii 

Triumphus L. Autronij Paeti 203.1 

TriumphusL.Balbi 208. iii 

TriumphiCsefaris Augufti 202.ii.v. 

Triumphus Ti.Claudij Neronis 218.V.23 i.vi 

TriumphusT. Deidij 1 5 ^. i j i 

TriumphusCn.Dolabellse 166. v 

Triumphus Cn. Domitij 199.1V 

TriumphusM.Fuluij Flacci 85.il 

Triumphilulij Csefaris 180.iii.iv. 

TriumphusL.Lentuli n6.vi 

TriumphusM. Lepidi i86.i 

TriumphiL.Luculli 172. ix 

Triumphus Cn.Manlii Vulfonis 123. vii 

Triumphus M. Marcelli cum fpoliis 

opimis 104.V 
TriumphusM. Marcelli in quadrigis 

elephantum i^S.viii 

Triumphus C. Marii 157.111 

Triumphus Qjylaximi iSz.iii 

TriumphusL.Metelli Delmatici %nni 

TnumphusM.Minuci Rufi 155.1 

Triumphus C. Pifonis I25.i 

TriumphusCn.Pompeii l73.viii 

Triumphus Romuli 1. Yi 

TriumphusM. Salinatoris H2.vii 

TriumphusP.Scipionis n6-iii 

TnumphusC.SemproniiBkil pr.iiii 

Tnumphi P.Seruilii Ifaurici 166. jji 

TnumphusCSextiCaluini 149.1 

TriumphusP.siliiNerus aia.i 

TrmmphusC.Sofii i P 6.iii 

Tnumphus C.Sulpicii Gali r^S.vi 
Triumvirorum Reipublicaeconftituendaeadtri- 
podem,cuiorbis impofituseft;,.adcumbente 

Concordia.confcederatio i88.iii 
Trophfum L.AimiliiPaulli de 

regePerfeo 134.V.134.V.T99.1 

TrophsumS.AlbiniPauIlini 130.J1 

Trophxum Anronii 195.1* 
Trophaum Antoniiinter figna militar. i86.iii 

Trophzum L. Balbi 207. vii 
Trophsum nauale Csfaris inter figna 

militana i86.iiii 
Trophafc C.Caldi 
TrophjeumC.Catuli 
Trophamm C.Cethegi 
Trophsum Ti.ciaudii Neronis 
Trophsum C.Cotte PP "J i6o.ix 

95.V 
n8.i 

2i7.il 
92.1 
Tro~ IN DEX I N 
TrophziimL Cfaffi i6o.vii 

Trophscum Cn. Domitii Ahenobarbi in 

proranauis 198. vi 

Trophaeum M. Flacci 94-vi 

TrophasumC.Flaminii 103.^! 

Tropharum M. Fultiii Nobilioris 1 36 iiii 

Tropharum naualc M.Fuluii Nobilioris 

i»3.vi 
Trophauim Iulii Cscfaris cum falcatd 

curru 174-iii 

Ti ophssum Iulij Ca-foris Gallicum iSo.i 

Trophium luln Cadaris Hifpanicum 181. Y 
Trophium Cn.Lentuli n6.i 

Trophanim Cn.Lentuli Auguris cum 

capitiuis aiz.iiii 

Trophxum naualc Lepidi intcr duo 

fignamilitaria r86.ii 

Tropharum L.Licinii Getse I 5 r - Y ! 

Trophauim Marii 1 58.1 ii 

Tropharum Memmii 196.il 

Trophauim Q^Metelli Balearici I49 v 

Trophseum nauale L. Mummii 141-1 

Tropheum C. Pontiriii ij6.i 

Trophanim C. ScriboniiCuribnis - i68.viii 
Trophamm nauale T. Scatilii Tauri i^.vii 

TrophiaSullas 165.*" 

Trophseum nauale Ser.Sulpicii Galba: 

dePhilippoMecedonumRege 155-ii 

Q/Tubero 215. iii 

Ser.Tullii Regis caput diademate reuin&um 

7.1 65« V. 

M.TulliusM.F.Cicero 172.VU 

M.TulliusM.F.Ciccronri.viRi I92.iiii.201.ii 

M.TulliusM.F.Dccula . 7:165^ 

TulliHoftiliiRegiseffigies,videHoftiliuSi 

Tutulus Pontificalis incer duo Ancilia. 2o6aU 

TuculusinmanuQuirini 83.V 

Tutulus & aliainftrumenta facrificalia 

189.iiii.100.ii 
V 
M.Valerius M.F.M.N.Coriiinus 2oo.ii 

Q.Valerius QjJ.Falto 96.U 

L.ValeriusFlaccus n^.viii 

C. Valerius Flaccus Imperatoi* i©"r.i 

M.ValeriusP.F.Lauiinus tie.iii 

C. Valerius M.F.P.N.Lssuinus 129. vii 

M-Valerius Meflalla I7<?;iii 

MiValeriusM.F. Meflalla t95.viii99.iii 

Potitus Valerius Meflalla 202.i 

C.ValeriusPotitusCos. 225 .iii 

C.Valerius C.F. Q^N: Saturninus Rufus 

2i4.iiii 

Vafcula & alia inflrumenta facrificalia 176.^! 

PiVatinius P.FiCos. i78.vi.i82,i NVMIS MATA. 

P.VatiniusP.F.Procos- 187.V] 

Vcneris effigies 14-7.111.1 78.J. 104. iii. 105.1 

Veneriseffigiescum Cupidmis 
fimulacro 165.V.180. 

P.VentidiusPiF.Procos; 193. 

VenusaduobusCupidinibusvcfta I72.n1 

Vcnus in quadrigis 145.1»; 

Veftsc fimulacrum 91. vi. idi.i. 167. ix.i75.vii; 
1 76. vi. 193. iiii: 201.^.207.1. 231. iii;, 
Vefbefella, fiuepuluinar i6i.ii 

C.Vet.L.Aug.n.viR. aao.v 

L.VeturiusPhilo io7-i.1io.iii 

L. Veturius L.F. Philo ALdflis curulis 

104.111.150.1 

C.VibiusCelfusn.viR. 229. yi. 

A.VibiusHabitus JEdilis curulis' 228.vi 

C.Vibius Varus -^» 187.i1 

Viftimaantearam 209:1 

Vnftoria 115.iiii.198.1ii 

Vifior \x caput 89.ii.9o;ii.v.i24:viii.i3j.vi 

i40.v.i58.iii.Y.i6i.i:i96.iii.204.ii:2i2:ii 

Vi&oriavi&rix H9.i.i24:ix 

Viftoriaorbiinfidcns SI 7-V- 

Vi&oria naualis infiftcns prorz nauss 

I5i.vii.i86.i.202.iii.iiii.s 
Vi&oria in bigis 8>.i.hic & aliis paflim loeisi J 
Vi&oria in quadrigis.84. i:hic & aliis 

paffim locis. 
Vi&oriatrophsiurh coronans. 92. 1.94.^1.103«: 
viiin.i.Ti6.j.i i8iii i30.i1- 13c5.iii.14Oivi.158v 
iii. 168.viii.193.iii. 195. vii. 
Victoria Sicula ini 

P.VilliusTi.F.Ti.N.Tappulus 1i7.iii.120.iii 
L.Vinicius * i98.iii 

M.ViniciusP.FX.N: 208.V' 

P.ViniciusM.F.in.viR. 223.11» 

VirgoTarpeiaclypeis iniefiis fuffocata; i.VW 
Virtutis effigies 159.»' 

C.Vifcllus Varrus iii.vir. 232.1«' 

Vexillum, AquillajAratrnm, &Dccempeda, 
agrorum militibus affignatorum typus. 

208(V 

L.Volcatius Q^.Tullus 17r.ini 

L.Volufusiri.vrR; 225JH 

Vota pubiicafufceptaprofalute& 

redituAugufti 227.1'ii 

Vrccolus & gallinaceus, Auguratus inilgnia 

178.ini 
Vrccus & alia inftrumenta facrificalii 165-7 
I79.ii.i90.iii.v.i97.ii.222.iii- 224.1.225.U 
Vulcani fimulachrum cum forcipe & 
pileoturbinato 150. v 

% vcl $$ 82.vi. 83.V. vii.hic &paflifn 
aliisinnum- 

INDEX INDEX MAGISTRATVVM, TRIVMPHORVM, 

pRQPRrbEVM NOMINVM ,TAM PEfcSONARVM s O^V A M 

Gentium , & locorum , aliarumcjue rerum memorabilium^ 
qUx in tabellis Faftorum leguntur. »39 i 4 r 

198 
I39 
152 

121 

121 

137 

171 

I 

204 

249 

12 

18 

25 AchaicumbeHum 
r Achaicus,vide Mummius 
JiAchsistriumphus 
Acidinus, vide Manlius 
r.Acilius /.F./.N.Cos- 
jf.AciliusL.F.K.N.Balbus Cos. 
r.Acilius M'.F.L.N .Balbus Cos. 
t.Acilius C.F.L.N.Glabrio Cos. 
K.AciIi j C.F.L.N. Gbbrionis PrOcos; 

triurhphus 
tf. Acilius M'.F.CN.GIabrio Cos. 
I Acilius M'F.M'.N.Giabrio Cos. 
lAcrone Cenninenfium RegetriumphuS 

Aftiacum bellum 200. A&iurh 

jAdiabenistnumphus 
j/Eburiusf.F./.N.HeluaCos 
[.EbutiusT.F.T.N.Helua Cos. 
frftumuS ALbutius /.F./.N.Helua Cornicen 
. Cos- 

|?ftumus A^butius /.F./.N.Helua Cornicen Mag 
i equitum 26 

'•JEdilescuruIesprimi 46 

jjA^dilesCerialesprimum crearictepti 183 

BA^gyptotriumphi 180.202.257 

Sx.ALliusQ.F./.N.CatusCosj 224 

I/EliusL.F./.N.Lamia Cos. 224 

lElius/.F./.N.Pa-tusCos. 56 

IjElius P.F./.N.Pztus Mag.equitUm. 62 

|/Elibs/.F./.N.PjEtusCos. 76 

lA^liusQ.F./.N.TuberoCos. 215 

lA^quistriumphi 19.20.29.28. jo. 32.37.70 

tJEreusnummusprimumpercufrus 7 

IjALtoIicum belliim 121 

B./EtoIis Triumplii 121.123 

iAfer.videTadius 

lAfraniusA.F./.N.Cos. . 174 

fcJAfricatriumphi 140.156.i57.i66.180.195 

203.207.208.257 

Afncahus.vide Cornelius,& Fabius 

Agranalexprirria IS 

Agnppa,videVipfanids 

Agnppa Furius,videFurius 

Agnppa Menenius.vidd Meneniiis 

!Ahala,vide Seruilius 

[Ahenobarbus, vide Dorriitius 

|Aimilianus,vide Corhelius,Fabius> & Valerius 
fcAimiliUsQ.F.L.N.BarbiilaCos.64. iterum. 67 
t}AimilijQ.F.*..N;Barbula:COs. triumphus 6j 
mimiliusQ.F.Q.NBarbulaCos. 77 

l|\imilij Q.F.Q^N.BurbuLe Procos; 

! triumphuS 78 

K Aimilius.L.F.Q.N.Barbula Cos. 101 

*j Aimilius. Q.F.Q.N.Lepidus CoS. 76 M-AimiliusM.F.M.N.LepidusCos. ^p 

M.Aimilius M.F.M.N.Lepidus Cenfor 127 

M.Aimiiius M.F.M.N.Lepidus Cos. 123 

iterum 129 

M-AimiIiusM'.F.M'.N.LepidusCos. 136 

M-Aimilius M.F.M.N.LepidusPorcinaCos. 143 
M.AimiliusQ^F.M.N.LepidusCos. 167 

Mam.Aimilius M.F.M.N.LepidusCos. 146 

Mam.Aimilius Mam-F.M.N.Lepidus 

. Liuianus Cos. 167 

Mam. Aimilius Mam.F.M.N.Lepidus Liuianus 

Cenfor 173 

M'. Aimiliiis /. F./.N.Lepidus Cos. 177 

M.Aimilij M.F.Q.N.Lepidi Propratoris & Cos. 

triumphi 179.186 

M.Aimilius M.F.Q.N.Lepidus Cos.179.iterum.187 

M.Aimilius M.F.Q-N.Lepidus Mag. equit. 179 

iterum. i8t 

M.Aimilius M.F.Q.N.Lepidus iii. vir. r.p.c. 18$ 

iterum 193. coadus a conlega abdicauit. 194 
Paullus Aimilius L.F.M.N.Lepidus Cos. 196 

Paullus Aimilius L.F.N.N.Lepidus Cenfor. 206 
Paullus Aimilius L.F.Q.N.Lepidus Cos. 199 

QAimiliusM'-F./N.LepidusCos. 207 

M.Aimilius L.F./.N.Lepidus Cos. 226 

M.AimiIiusQ.F.M'-N.LepidusCos. 230 

L.Aimilius Mam.F./.N.MamercinusCos.' 1$ 

iterntn, 16. tertiiim 17 

Ti.AimiliusL.F.Mam.N.MamercinusCos- 17 

iterum 18 

Mam.Aimilius M.F./.N.MamercinusTrib.mil. 25 
Mam.Aimilius M.F./.N.Mamercinus Di&ator 26 

itcrum 27.. tertium 29 

Mam.AimiliiM.F./.N.MamercDicl:.triump.26.29 
M .AimiliusMam.F.M.N.Mamercinus Cos. 32 
M'.Aimilius Mam.F.M.N-Mamercinus Trib. 

milit. 33. iterum&tertium 34 

C.Aimilius/.F./.N.MamercinusTrib.MiIit. 36 
M.AimiliusM'.F.Mam.N- Mamercinus 

Trib. milit. 37 

L.Aimilius L.F./.N. MamercinusTrib.miiit. 

primum & iterti.39.tert.& quart.4i.quint.-43 
L.AimiliusL.F./.N. M^mercinusCos. prjmum & 

iterum 46 

L.Aimilius M.F./.N. Mamef ciniis Mag.equit. 44 
L. Aimilius L.F.L.N.Mamcrcinus Mag.equit. 5 1 

iteruni 55 

L.AimiliusL.F.L.N.MamercinusCos. ' 55 

Cos. iterumPriuernasappellatus 59 

L.Aimilij L.F.L.N. MamerciniPriucrrtatis Cos. 

triumphus S^ 

L.Aimilius L.F.L.N. MamercihUs Diftator 57 

iterum d S 

1 Ti.Ai- .'....;. \ t r NDEX IN N 

Ti.AimiiiusAF.N. MamercinusCos. 55. 

M.Airniluls /.F./. N.Papus Di6ator 93 

C^imilius CruF./.N.Paptis Co$. 77 

itcrum , - 78 

QvAimifius Cn.F./.NPapus Cenfof 80 

X.AimiliusQiF.Cn.PapusCos. 102 

L.AimilijQ.FiCn.N. PapiCos.triumphiis 103 

L.Aimilius Q.F.L.NPapusCehfOr 105 

M.AimiliusL.F.L.N.PauilusCps. 70 

M.Aimilius L. FiL.NPaulUis Mag. equit. 71 

M.AimiliusM.F.L.N.PaullusCos. .90 

M.Aimiiij M.F.L.N.Paulli ProCos. - 

tfiumphus 90 

L.Aimilius M.F.M.N.Paullus Cos 105 

iterum 107 
L.Aim'iliusM.F i M.N.PaulliProPmOris& 

ProCos.triumphi i22.126.T32 

L.AimjIius L.F.M.N.Paullus Cos. 12$ 

iterum iji 

L. AimiliusL.F.M.N.PaulIus Cenfbf 134 

L.AimiliusM.F./.N.PaulIusCos. 177 

L.AimiliusL.F-M.N.PaulIus Cos. 223 
L.AimilijM.F./.N.ReguliProPrstoris 

triiimphus i22 
M.AimiriusM.F.L.N.ScaurusCos. . 151 
M.AimilijM.F.L.N.Scaufi Cos.triumphum. 152 

M.AimiliusM.F.L.N.ScaurusCenfof 164 

M.Aimilius/.F./.F.Scaurus Cos* ' 155. 

Aiferninus.vide Claudius. 

Alanicum bellum 265 

Albanum bellum 4 

dfcAlbanistriumphus 4 

Albantismons ioo.jio.118.t3r.183 

ex Albaniatriumphtis 173 

M. Albinus /.F./.NTribiin.rhilit. 42 

Albinus,vide Claudius & Poftumius 

CAlbius.C.F./.N.CarrinasCos. 184 
C. Albi j C.F./.N.Carrinatis Pro Cos. 

triumphus 202 

Alexandrinumbellum 200 

de Alexandro tyranno triumphas 259 

P-AlfiniusP.F./.N.VarusCos. 223 

P.Allius Q.F.P.N.PaitusMag. equif. 125 

P.AlliusQ.F.P.N.PaitusCos. \\6 

P. Allius Q.F.P.N.Paitus Cenfor 117 

Q^UiusP.F.QJNI.PaitusCos. 232 

Sex.AlliusQ.FJ.N.PaitusCatusCos. 117 

Scx.AlIius Q.F.P.N.Paitus Catus Cenfor. 1 19 

P.AlliusP.F.P.N.LigusCos^ 131 

Allobrogicum bellum 147 
de Allobrogibustriumphi 148.150. 176" 
exAlpibustriumphi - 141. 188 

Ambituslexpfimumlata 49 

de Ambracibus triumphus 15 3 

deAmbronibustriumphus 158 

Ambuftus,vide Fabius. 

Amintinus,vide Volumnius. 

de Anagninis triumphus 69 18.19.53 i 

ll ■1 V M I S M A T A. 

Ancus Marciusjyide Maxius. 
de Andrifco Pfeudo Philippo trumphus 
de Angriuarlis triumphus 
L.Anicij L.F.M.N.Galli ProPratoris 

triumphus 
L.Anicius L.F.LN.Gallus Cos. 
de Annibale triumphus 
T.Annius T.F;/.N.Lufcus Cos. 
T.Annius T.F.T.N.Lufcus Cos. 

AnnuaDi&atura 

AnnUs in.xit.menfes diuifus 

Annus.xv.mehfium 
de Antemnatibus tf iumphus 
de Antiatibustnumphi 

Antiochinum bellum 
de Antiocho Rege Syria: tf iumphi 
L. Antiftius /.F ./iN.Tribun.milit. 
CAntiftiusCF./.NXos. 
C.AntiftiusCF./.N.Vetus Cos. 
T.Antonins/.F./.N.MerendaJDecemuir 

pnmum Scitefum 
CiAntonius T.F./.N.Merenda Tnb.milit 
M.Antonius/.F./.N.Magift.equitum 
M.Antonij CF./.N.ProPrstoristriurhphus. 'A 
M.Antonius CF./.N.Cos. 
M.Antonius CF./.N.Cenfof 
C.AntoniusM.F.CN.Cos. 
M. Antonius M.F.M.N.Mag.equit. 

iterum 
M.AntoniusM.F.M.N.Cos. 183. iterurri 

tertium 
M.AntoniuSM.F.M.N.ni.viR.R.P.C. 

iterum 
M.Antonij M.F.M.N. 111. viri R.P.C 

Ouatio 
L.Antonius M.F.M.N.Pietas Cenfor 
L.Antonius M.F.M.N.Pietas CoSi 
L.Antonij M.F.M.N J^ietatis Cos.triumphus. 
lulus Antonius M.F.M.N.Cos. 
Q^Appulems/.F.C.N.Cos. 
M.AppuleiusSex.F.Sex.N.Cos. 
Sex.AppuleiusSex.F.Sex.N.Cos. 
Sex.AppuleijSex.F.Sex.N.Cos.triumphus. 
Sex.AppuleiusSex-F.Sex.N.Cos. 
L.Apronius CF.CN.Cos. 
deApulis triumphus 
L.Apuftius L.F.CN.Fullo Cos. 

Aquilinus.vide Herminius 
C.Aquillius /.F./.N.Tufcus Cos. 
CAquillij /.F./.NTufci Cos.ouatio. 
L.Aquillius/.F.N.CoruusTribun.milit. • 
C.Aquillius M.F.CN.Florus Cos, 
C.AquJiijM.F.CN.FlonProCos.triumphus 
M\Aquillius M'.F.M'.N.Cos. 
M'.Aquillij M'.F.M'-N. ProCos.triumphuS 
M'.AquilIius M'.F.M'.N.Cos. 
M\ Aquillij M'.F.M'.N.ProCos. ouatio. 
deArabibustriumphi 245.3 i J, INDEX IN TABEL 

Arbogaftetyrannotriumphus , 262 

\ rgento fignato P. R .primum vti coepit 82 e\ Armenia tr iu mphi 

Ji Armeniis triumphi 

iArmeniisouatio 
.Mrruntius L.F.L.N.Cos. 
jikrruntius L.F.L.NCos. 
diArtabano Rege triumphus 
d<Artaxerxe Rege triumphus 
dtAruernis triumphi 
Vruina, vide Cornelius 

U Afculanis triumphus 

t Mdvu bale triumphi 
oAfia triumphi 

<?;\fiaticum bellum 
ifiaticus.vide Cornelius 

Afina,vide Cornelius 
« k finius Cn.F./.N.PoIIio Cos. 
Cfinij Cn.F./.N.Pollionis Procos. 

; triumphus 

ftifinij C.F.Cn.N.Galli Procos.triumphus 
Cfinius C.F.Cn.N.GallusCos. 

i ifper,vidc Trebonius. 
fprcnas.vide Nonius. 
dLtilius A.F.A.N.Bulbus Cos. 94 
Ctilius A.F.A.N.Bulbus Ccnfor. 
,»..tilius A.F.C.NCalatinus Cos. 
:/S iterum 

iitilij A.F.C.N.Calatini Prxtoris 
triumphus 172.17? 
245.246 

2 39 

2o6 

226 

249 

251 

I48.i49.ISO 

Id2 

H2.IT5.T40 

122.147.166.1 73.1 80 

»45 188 

I9I 

212 
2l6 lterum 98 

98 

92 

2g ftutilius A.F. C.N. CalatinusDift. primus exer- 
1 citum extra Italiam duxit 
■tilius A.F.C.N.Calatinus Cenfor 
«Iius/.F./.N.LongusTribun.milit. 
fltilius K.F.K.N.Longus Tribun.milit. 
flprimum & iterum 
H.tilius M.F./N.ReguIusCos. 
■j.tilius M.F.M.N.ReguIus Cos. 
*f.:tilij M.F.M.N.RcguIi Cos. triumphus 
l&.tilius M.F.LN.ReguIusCos. 83. iterum 
tttilij M.F.L.N.Reguli Cos.triumphus 
■fciliusM.F.M.N.RegulusCos. 88. iterum 
-*:iIijM.F.M.N.Reguli Cos. triumphus 
■tilius M.F.M.N.Rcgulus Cos. 
iipterum 

Wtilius M.F.M.N.RegulusCenfor 
l^ilius M.F.M.N.ReguIus Cos. 
|U:iliusC.F.C.N.Serranus Cos. 
>«|Atilius M.F./.N.Serranus Cos. 
:*l ilius M.F./.N.Scrranus Cos. 

:ratinus,vide Sempronius. 

ttallo tyrannotriumphus 
Ceteius CF./.N.CapitoCos. 
*|i:ticus,videManlius. 

yentinenfis.vide Genucius. 
G.mfidius Cn. F./.N.Oreftes Cos. 169 

i-.ugurcsprimumcreati 3 

ugures.rx.fadi 72 ,:r 94 

24 

35 

57 

73 

74 
89 

«3 

92 

89 

102 

106 
109 
102 
131 
143 
156 

263 

326 LA.S FASTORVM. 

Augur,vide Calpurnius & Cornelius. 
Augurinus,vide Genucius & Minucius.' 
Auguftus appell. Imp.Cafar O&auianus. 204 
QAuIiusQ.F.Q.N.CeretanusCos. 61. itcrum64 
Q^Aulius Q.F.Q.N.Ceretanus Mag. equit. 65 
CAureliusL.F.C.N. CottaCos. .^i.iterum. 93 

C. Aurelij L.F.C.N.Cotta? Cos. triumphus 92 

C.Aurelius L.F.C.N.Cotta Cenfor 95 

C.Aurclius L.F.C.N.Cotta Mag.equit. 100 

C.AureliusC.F.C.N.CottaCos. 116 

L.Aurelius/.F./.N.CottaCos. 141 

L.AureliusL.F./.N.CottaCos. 150 

C.AureliusM.F./.N.CottaCos. 167 

M.AureliusM.F./.N.CottaCos. 168 

L.Aurelius M.F./.N CottaCos. 17! 

L.AurcKusM.F./.N.CottaCos. 172 

L.Aurelius L.F.L.N.Orcftes Cos.' 136 

L.Aurelius L.F.L.N.OreftesCos. 146 
L.Aurelij L F.L.N.Oreftis ProCos. 

triumphus 149 

L.Aurclius L.F.L.N.OreftesCos. 157 

M.Aurelius /.F./.N.Scaurus Cos. 155 

AurofignatoP.R.pnmumvticoepit. liz 

deAuruncistnumphus 55 

Auruncus,vide Conunius. 

P. Autronius L.F./.N.Pa:tus Cos. 171 

L. Autronius P.F.L.N.Pastus Cos. 197 
L.Autronij P.F.L.N.Pxti Procos. triumphus 203 
Axilia, vide Seruilius. 
B 

Cn.BaebiusQ.F.Cn.N.TamphilusCos. 125 

M BarbiusQ.F.Cn.N.TamphilusCos. 12$ 
M.B*b«j Q.F.C.N.TamphihProCos. 

tnumphus' 127 
Balbus, vide Acilius Sc Cornelius. 

deBalearibustriumphus 149 

Balearicum bellum 148 
Balearicus,\ide Caecilius. 
Barbatus,vide Cornelius,Horatius, QuinSius 

&Valerius. 
Barbula.vide Aimilius 

Bellum Aitolicum 121 

Bellum Alanicum 263 

Bellum Albanum 4 

Bellum Alexandrinum N 200 

BcIIum Allobrogicum 147 

Bellum Antiochinum 120 

BellumBalearicum - 148 

Bellum Camerinum z 

Bellum Celtibericum 124 

Bellum Cimbricum 15» 

Bellum Ciuile ad A&ium ao<j 

Bellum Ciuile Cifaris & Pompeij 177 

Bellum Ciuile Marianum 163 

Bellum Ciuile Mutinenfe 184 

Bellum Ciuile Perufinum 188 

BellumCiuilePhilippenfe 186 

Bellum Cmilc Siculum 193 

qq Bellurn iNr>'E'5*> iH 


TABEE 


Bellum Creticum 


170 


Bellum Dacicum 


443 


' Bellum Etrufcumprimum 


6 


i Bellum Etrufcum fecundurri 


■ 7 


? Bellum EtrufctVm tertium 


10 


Bellum Fidenaticum 


: 1 2 


Bellum GallicumSenonicum 


37 


v !BelIum Gallicum Cifalpi.num 


I02 


Bellum GaHicum tranfalpinum 


*74 


Bellum Germanicum 


215 


1 Bellum Gothicum primum 


-■252 


' Bellum Gothicum lecundum 


262 


" ^Bellum Gothicumtertium 


. : 263 


Bellum Gothicum Italicum 


2<58 


1 Bellum Hifpanicum 


IIO 


Bellum Hunnicumprimum 


. 262 


Bellum Hunnicum iecundum 


■ 264 


' Bellum lHuricum 


IOI.I95 


Bellum Iftricum 


128 


Bellum Iudaicum 


irrj 240 


Bellum Iugurthinum 


153 


Bellum Latinum 


5 


• Bellum Ligufticum 


97 


<Tkllum Macedonicum • 


"■'*M 


Bellum Marcomanieuni 


246 


- Bellum Marficum • ' 


1(53.15.5 


" Itellum Mithridaticum 


163 


;. Bellurri Numantinum 


141 


Bellum Pannonicum 


.208 


Bellum Parthicum 


»75 


l Bellum Perficum 


131.S51 


v Bellum Philippicumt 


116 


Pelhim Piraticum 


171 


" Bellum Punicum primum 


85 


Bellum Punicumfecundum 


lo 5 


'■ Bellum Punicum tertium 


139 


Bellum cum Pyrrho rege 


77 


Bellum Sabinum primum 


1 


Bellum Samriiticum 


54 


Bellum Scythicum 


251 


Bellum Seruile primum 


r 45 


Bellum Seruilefecundum i 


158 


Bellum SeruileSpartacinum 


168 


Bellum Tarentinum 


77 


Bellum Theutonicunv 


J 53 


Bellum Thracicum 


T 5* 


, Bellum Veientanum 


2 


Bellum Volfcum 


9 


Bellum Wandalicum * 


263.167 


deBeffistriumphus 


169 


Beftia,vide Calpurnius 
deBetulto Aruernorum rege triumphi 


is 150 


Bibulus 3 vide Calpurnius. 
. BkfuSjVide Sempronius. 
Blafio,videCornelius & Heluius. 
deBlemiistriumphus 


256 


deBoiistriumphi 


118.121 


cx Bntannia triumphus 


238 £ A-S AFfA* T (XRiV M. 
ex Britannia ouatio . : 
deBritanrnyrriumphi::: 
deBruciis triumphi •; 250.7 

v- 78.79.8^ 1 Brutus, vide Iunius & Poftumius.n 1 
Bubulcus,vide Iunius. 
Bulbus,vide Atilius. .20 . . 
"ButeojVideFabius. .?.o 
q ■ ;■ C 1 

L.Csecilius C.F./.NjVlftellus Cos. . 
L.CgeciIths;L.F.C.N.MetelIus Cos. fjrciiirerum)} 
L.Cxcilijl F.CN.MeteJii Procos.itriumphusn 
L.Czcilius L.F.C.N. Metellus Mag.equic. 
L.CxoiliusL.F.C.N.MetellusDicftatoii 
QXa:cUJ'UsL.F.L.N.MetelIusMag.equic. 
Q^CseciliusL.F.L.N.MetellusCos.. : u :: 
QXjEcilius L.F. L.NMetfcllus>Dii9:asoF - 
QjGscilijQT^.L.N.MetelliProPrfftciris 

triumphus . :, . - 

M.Cxcilius Qj|'tQtN;.Met.elIus Co s . . 
M.Ca^ciliiQ^F.Q^N-Metelli Cos. triumphi 
L.C2EciliusL.F.Q^I>M«e;tl!isCos. . . 
QXscilij Q^F.L.NvMetelli Macedonici ProPr 

triumphus 
QXJxcilius Q^F.L.N.Metellus Macedonicus, ' 

• iCDSi.: •■: ,2<Oti •' : .. t . : I 

QtCsecJlius Q^F.L.N.MeteHus Macedbriicus 

Cenfor. . i ,...!. {.. 

L.Ca^ciliusQ^F.L N.MetellusCaluus Cos- 
L.Ca-cilius C^.L.N;M£teJlus Caluus, . 

Cenfor 
L.Cscilius; L.F.QJ^Metellus .Caluus Cos. 
L.CxciliusL.F.QiN.MetellusCaluus.Cenfo; 
QXsecilius QJF.Q^N-MetellusBalearicus 

! Cos. 
CvGsecilij QJF.QjSI.Metelli BaleariciProcos. 

triumphus 
Q^Cicilius QiF.QfN-Merellus Balearicus 

Cenfor . . ;' 

L.Cscilius L.F.Q^N.Metellus Dalmaticus 

! Cos. ■••.., ' ! . 

L.Csecilij L.F.QvRMetelliDalmatici P.rocds. 
' - : itriumphus . 
C.Cscilius Q^F.Q^N.MellusCaprarius • 

31 Cos. ..;;,..' .... 

C.Cscilij QT.Q^.Metclli Caprarij Cos. 

triumphus 
CCa-cilius QJ.QN. Metellus Ca:prariUs 

Cenfor 
Q i CaciliusL.F.Q.M.MetellusNumidicus 

■ Cos. 
Q;Ca;cilij L.F.QJsT.Metelli Numidici Procos 

triumphus 
Q^CjEciliusL.F.Qjvf.MetellusNumidicus 

Cenfor 
QXIsEcilius QT.Q^J.Metellus Nepos 

Cos. 
Q;Ca;cilius QJF.QJvf.Metellus Nepos Cos. 
C^Ca^ciliusQT.L.N.MetellusPiusCos. INDEX in tabellas pastorvm. CCscilij Q.F.L.N.Metelli Pii Prbcos 

triumphus 
COstcilius Q.F.L.N.Metellus Pius Cenfor. 
CCsfccilius Q^F.Q^N. Metellus PiusScipio 

, Cds. • 
CCarcilius Qjr.Q^N. Metellus Cclef Cos. 
liCscilius Q.F.QiN.Metellus Creticus 

Cos. 
«Cxcilij QjJ.Q^N.Metelli Cretici ProCbs. 
.jiriumphus. 

jhccilius QJF.Q.N. Metellus Creticus 
Jr Silanus Cos. 

Csecus, vide Claudius. 
QCidicius QJF./.N. No&ua Cos. 
fcsdiciusQj.QiN. Cos. 
Celimontanus, vide Verginius. 
3a?pio, vide Seruilius 
^aefar,videlulius. 
■Csfar Augufti F. Auguftus Imperium 
1 1 accepit , ,. , 

>foninus, vide Calpurnius, 
^alatinus, vide Atilius. 
aCaldus , vide Coelius. 
4-alenis triumphus. 
Jcalenus^vide Fufius. 
.AlCallaicis triumphus 
■allaicusyvide Iunius. 
Jglpurnianus, vide Pupius.' 
CCalpurnij C.F.C. N.Pjfonis proprattoris 
. riumphus. 

Kalpurnius C. F.C. N. Pifo Cos. 
Calpurnius /.F/.N.Pifo Cos. 
"!alpurnius C.F./.N.Pifo Co$. 
jCalpurnius CN-F.CN.N.Pifo Cos 
iterum. 

alpufnius C.F.C.N.Pifo Csefonin. Cos 
lpurnius L. F.C. N.Pifo Cefonin. Cos. 
alpurnius L.F.L.N.Pifo Cefonin. Cos. 
alpurniusJL.F.L.N.Pifo Cefonin.Cenfor. 177 
alpurnius L.F.L.N.Pifo Gefonin.Cos 211 
alpufnius L-F./N. Pifo Frugi Cos. *44 

alpurnius L.F./.N.Pifo Frugi Cenfor. 147 
alpurniusL.F.L.N.PifoFrugi Cos. 17 1 

alpurnius CN.F.CN. N. Pifo Augur Cos. 222 
Ipurnius /F ./.N.Beftia Cos. *S4 

alpurniusL.F./.N.Bibulus Cos. 174 

alpurniusL.F./.N.Bibulus Cenfor 165 

!aluinus,vide Domitius,Sextius,& veturius 
aluifius C.F./.N. Sabinus Cos. 220 

aluus vide Csecilius, Cornelius & licinius. 
lamerinum bellum 2, 

-amerinistriumphus 2 

I j:amerinus,videSulpicius. 
!1 j-araillus,vide Furius 

depampanistriumphus '55 

P- anidius P. F./.N.Craflus Cos 188 

^anina, vide Claudius. 
L.aniniusL.F./.N.GallusCos. 193 :as S 6 9 
172 

176 

m 
170 

m 
827 

7* 
8? «34 57 
»43 125 

142 

143 

206 

217 

U9 

»53 
174 122 

i8r 
214 17*473 74 
8r CCaniniusL.F./.N.Gallus Cos^ 
CCaniniusC.F.C.N.Rebilus Cosi 
C. Caninius CF. C.N. Rebilus Cos. 

Capito,vide Atteius, & Fonteius. 
Capitolium conditum 
Capitolinus, vide Melius ,ManIius, 
Quin&ius & Seftius. 
ex Cappadoeiatnumphi 
Caprarius,vide Qecilius. 
Carbo, vide Papiriiis. 
Carrinas,vide Albius. 
Sp.Caruilius CF.CN.Maximus Cos* 

iterum. . . 
Sp.Caruilii CF.CN.Maximi Cos. 

triumphi. 74«8r 

Sp.CaruiliusSP.F.CN.Maximus Ccis. 98 

iterum lot 

Sp.CaruilijSP.F.CN.Maximi Cos.triumphus ^9 
Sp.Caflius /.F./.N.Vifcellinus Mag. equic. 1 1 

Sp.Cafllus/.F./.N.Vifcellinus Cos. * 12, 

iterum. 14. tertium. ijj 

Sp.Caflij/.F.'.N.VifceltinJ Cos.triumphi. 12.15 
CCafliusCF.CN.LonginusCos. ' jjt 

CCafliusCF.CN.LonginusCenfor 137 

QCaflius L.F.Q.N. Longinus Cos. 154 

CCafllus C.F.C.N , Longinus Cos. 148 

L*Caflius L.F.Q^N.Longinus Cos. 156 

CCaflius L.F.Q.N. Longinus Cos. 160 

L.CafllusL.F.L.N.Longinus Cos. 33 r 

L.Cafltus QjF.L.N. Longinus Rauilla Cbs. »46 
L.Caflius Q.F.L.N.Longinus Rauilla Cenfor 147 
CCafliusL.F./.N.Varus Cbs. i58 

de Catacrato Britannorum Rege triumphus 239 

Cato,videPorcius. 
de Cattis triumphus 437 

Catulus,vide Lutatius. 
Catus.vidc AL hus & Allius,' 
Caudex, vide Claudius. 
Caudirius.vide Cornelius. 
Celer.vide Cecilius. 

Celtibericum bellum. 124 

de Celtiberis triurnphi I2s.i28.i30lz38.151 

de Cenninenfibus triumphus 1 

Cenforesprimi 24 

Cenfores amboprimieplebe .14$ 

Cenfores nondum Confulares nr 

Cenfores vitio fa&i abdicarunt 100 

Cenforesabdicarutdiffenfione interfe 

orta. 173 

Cenforinus,vide Marcius. 
Cenfus a&us fineCenfura: honor e ab 

Augufto 20j.224.S34 

Cenfusprimuma&us. 8 

Cenfusvicatima<ftus 180.224 

Centho, vide Claudius. 

Centumalus, vide Ful vius . . 
Ex Cephalenia triumphus . ^ J2J 

Ccrco videLutatius. 

qq ii Cerc- v INDEX IN TABEL 

h Ceretanusvide Aulius. 

Oerimonias quispopulii Ro.primus docuerit. 3 
L.CeftiusP.F.VibiN.Cos. 205 

Cethegus, Vide Cornelius. 
de Cherufcis triumphus , 2 37 

D.Cicereij/.F./.N.Proprsctoristriumphus. 131 

Cicero,videTullius. Gicurinus,videVeturius. 
ex Cilicia triumphi 157.168.173.176 

Cimbricum bellum '. z 5* 

deCimbristriumphus . x 5^ 

Cincinnatus,vide Maniius,& Quinftiiis. 

Cinna, videCornelius. 

" Gircusrhaximusfachis. 6 Claftidiuiri 104 

Ap.Claudius CF.Ap.N. Ca»cus Senfor 67 

Ap.Claudius CF.Ap.N.Cscus Cos.68.iterurh 73 

C.Glaudius./.F.C.N.CaninaGos.7<5 lterum 80 

C.Glaudij/.F.C.N. Caninae Cos.triumphus 80 

Ap.ClaudiusC.F.Ap. N. Caudex Cos. 85 

CClaudius Ap.F.CN.GemhoCos. 9 6 

-G.ClaildiusAp.F.CN. Centho Cenfor. 102 

C.Claudius Ap.F.C.N.CerithoDiaator 109 

; Ap.Claudij C.F.Ap.N.Cethpnis Prop.ouatio.130 

M.ClaudiusAp.F./.NSabinusRegillenfis Cos. 13 

-Ap.Glaudius.M i F.Ap.N.SabinusRegillefisCos.i7 

G.Claudius M.F Ap.N.SabinusRegillefis Cos.19 

Ap.Claudius ApVFiM.N. Craflinus Regillef.Cos.il 

j Ap.ClaudiusAp.UM.N. Crafllnus Regillenf. 

decemuir 1 zU iterum & tert. 22 

Ap.Claud.Ap.FiAp.ti.Craflin-Regillef.Tri.mil^Q 

'Ap.Claud.Ap.F:Ap.N.Craflin.Regillef.Tri.mil.34 

Ap.Claud.P.F.Ap.N.Craflus Alb.Regillenf.C0s.52 

v Ap.Claud.P.F.Ap.N.CraffusSab.Regillen.Difr47 

' C.Glaudius Ap.F.P.N.CraflusSabinus 

Regillenf.Dift. 5> iterum 57 

Ao.Claudius Ap.F.CN. Crafliis* Cos. 82 

SAp.Claudij Ap. F.CN.Craffi Cbs.triUrriphds 84 

■M.ClaudiusCF./.N.GliciaDiaator " gz 

G.Claudius./.F./.N.Hortator Mag.equit. .57 

M.Claudius./.F./.N.MarccllusCos. 58 Di&. 60 

M.Claudius M.F./.N.Marcellus Cos. 76 

M.ClaudiusM.F.MjN.MarcellusCos. 104 

iterum&tert.io8.quartumito.quintumm 

M.Claudi j. M.'F.M.N.Marcelli Cos.& Procos. 

triumphi ...... 104.116 

M.Claudius M.F.M.N.Marcellus Cos. 118 

•M.ClaudijM.F.MiN.Marcel.)Cos.triumphus.ii8 

M.ClaudiusM.F.M.N.Marcellus Cenfor. 122 

* M.Claudius MrF.M.N; Marcellus Cos. 125.153 

iterum 136. tertium 138 

M.Claudij.M.F.M-N.Marc.Cos.triump.i33.i37.i38 

M.ClaudmsM.F.M.N. MarcellusCos. 176 

C.ClaudiusCFvM.N. Marcelhis Cos. ' 177 

G.ClaiidiusM.F.M.N. Marcellus Cos. .177 

"M. Claudius M.F.M.N.Marce. AiferninusCos.io5 

C.ClaudiusTi.F.Ti.N.NeroCos. ii» 

C.Claudij Ti.FTi.N.Neronis Cos;Ouatioj 113 

C.ClaudiusTi.F.Ti.N.-NeroCenfor. 114 

Ti.ClaudiusTi.F.Ti.N.NerbCos^ 115 L A S FASTORVM. 

Ti.ClaudiusTi.F.Ti.ti.N.Nero,quipofteaTi.c*>, 
Auguliusappellatus Cos.213. itefum :jj 

Ti.ClaudijTi.F.Ti.N.Neronis ProCos.ouatio.: 7 

Ti.Claudij Ti.F.Ti.N.NeronisCos.triup. 218. 3 j, 

Ti.Claudius Ti.F.Ti.N.Nero Tribuniciam po- 
teftatem in quinquennium accepit :% 

NeroCiaudiusTi.F.Ti.N.DrufusGerman.Cos.5 

P.Claudius Ap.F.C.N.PulcherCos. 

Ap.Claudius P.F.Ap.N. Pulcher Cos. 

Ap.Claudius Ap.F.P.N.PuIcher Cos» 

P.ClaudiusAp.F.P.N. Pulcher Cos. 

G.Claudius Ap.F.P.N. Pulcher Cos. 

C.Claudius Ap.F.P.N.Fulchri Cos.tfiumphus fj 

C.Claudius Ap.F. P.N.Pulcher Csnfor 

Ap.ClaudiiisAp.F.Ap.iSI.Pulc.Cos.i4r.i(55.i75 » 

Ap.Claudij Ap.F.Ap.N.PulchriCos.triumphuslj 

C.ClaudiusCF.Ap.NPulcherCos. 

C.Claudius Ap. F. Ap.N.PuIcher Cos. s 

Ap.Claudius Ap.F.Ap.N.Pulcher Cenfor 
ClauduSjVide Quinftius. 

de Cleopatra reginatriumphus 
Clepfina,vide Gehiicius. 
Clodianus,vide Gornelius. 

C^Clcelius/.F./.N.Siculus Cos. 

t.Clcelius/.F./.N.Siculus Triburi. milit; 

P.Clcelius/.F./.N.Siculus Tf ibun-milit. 

Q.Clcelius/.F./.N.Siculus Cenfor : 

C.Cluuius/.F./.N.Cos.,. 

M.Cocceius M.F./.N.Nerua Cos. 

CCcelius/.F./.N.Caldus Cos. 
Colatinus.videTarquinius* 

de Comenfibus triumphus 

PoftumUsCominius/.F./.N.AurucusCos.li.ir 
Confules primum creati 
Confulese piebeprirhttm creati ccepti 
Confules ambo primie plebe 
Confulesprimi Idibus Martijs. 
ConfulesprimiKal. Ianuarijs 
Confules in pafterri anrii fufte(9:i,& honorar 

primumcreari ccepti 
Conful fufte&us pridieKal.Ianuar. 
ConfulesquiKal.Ianuar.abdicarunt 
Confiil Coactus a conlega abdi cauit 
Conful coactus a Diftatore abdicauit 
Confuli exS.C.Magiftratus abrogatus 
Confulesabdicati,Decemuiriqueillisfuffe(98 
Confulesqui vitiofa&i abdicarunt 108. ? 
Confules ambitus damriati non inierunt n 
Confularite quarri iniret damnatus ft 

Cpful defignatus lege Pedia danatus.no ini jt,5 
Cbnful defignatushoftis iudicatus,rion inijt-9 
Conful antequam iniretoccifus 
Coful.defig.atequa inirethoftis iudica.occif )7 
Cof.inMag.pofteaqua fibi cole.fubrog.occif J? 
Confules in Magiftratu occifi. 16 3.1 64,16^4 
Cofules in prcelio occi{iAo.i6.6^.io6.ioj,m>^ 
Confules fratres germani 
Confulcs fine conlegis 176 8t 

Cn- iL ■■ v 


IKDEX 
Confules luftrum fecerunt 
| Contrubistriumphus 
jtjCorinthiistriumphus 
IjCornelius/.F./.N.Tribun.milvt.jp. 
<Cornclius/,F./N. Tribun.milit. 
|Cornelius/.F,/.N.Cos. 
PCorneliusA.F.P.N.AruinaCos. 69 
fCornelius A.F.P.N.Aruina Cenfor 
ltorneliusP.F./N.Balbus Cos. 
lCornclij P.F./.N.Balbi ProCos.triumphus 
Ik.Cornelius L.F.Cn.N.Blafio Cos T N TABEL 
10.14.17.18.1p 

*33 

. . *4' 

lterum 46 

.39 

*99 

iterum 76 

73 
189 
208 

81 O.CornelijL.F.Cn.N.BlafionisCos.triuphus.81 
<LcorneliusL.F.C.N.BiafioCenfor. * 84 
ik.Corneiius Cn.F.L.N.Blafio Cos. 88 

iCOrnelius M-F.M.N.CethegusCenfor. iu 
ilCorneliusM.F.M.N. CethegusCos. 114 

CCorneliiisL.F.M.NCethegusCos. 117 

(CCornelijL.F.M.N.Cethegi Cos.triumphus. 117 
lCorneliusL.F-M.N.CethegusCenfor 119 

lCorneliusL.F.P.N. Cethegus Cos. isd 

pCornclij L;F.P.N.Cethegi Pro Cos.triuphus.126 
JCorneliusC.F.CN.Cethegus Cos. 
pornelius L.F.L.N. CinnaCos. 
i^ornelius L.F.L.N.CinnaCos. iter.tcrt.& quarr. , , 

l.Cornelius L.F.L.ft.CinnaMagnus Cos. 
■Cornelius M.F.Serm. N. Cofius Cos. '3S 

146 

164 

«S 
28 29 

3' 

3i 

3 2 
32 ■Cornelij M.F.Ser.N. CoiliCos. triumphus; 28 
lCornelius M:F.Ser.N. Cofius Trib. milit. 
?:ornelius/.F.P.N. ColTus.Trib. milit. 
«h.Cdrnclius M.F.L.N.Cofius Trib. milit. 
■Cornelius/.F.AN. Coflus Cos. 
lCi.Cornelius A.F.M.N. Colfus Cbs. 
■.COrnelius A.F.M.N.Coflus Trib.mil.32.ker.33 
fcCorneliusL.F.Ser.N.Cbfl".Tnb.miI.33.iter.34 
Kornelms/.F./.N.CoiTusTrib.milit: 36 

|pbrneliusA.F.A,N;CoflusDi£t. 40 

fcorhelij A.F.A.N. Coflidia.trhimphus 40 
■Cornelius A.F.M.N. Cofii1sTrib.mil.44.iter.45 
fcornelius P.F.A .N.Coflus Aruina Mag.equit.52 
fcornelius P.F. A.N Cofi". Aruina Cos. 54.iter.58 
KornelijP.F.A.N.Cps.Aruina:Cos.Triuphus.54 
ACornclius P.F. A.N. ColTus AruinaDift. 
PCorriclius/.F./.N. Dolabella Cos. 
•kornelij/.F./.N.DolabelRB Cos. triumphus 
fi.Cbrnelius Cn.F.Cn.N.DoIabella Cos. 
B.Corneliiis/.F./.N. Dolabella Cos. 
ibornelij L.F.L.N.Dolabei. Pro^os.triuphus.i^ 
tj.Corndius L.F.L. N. Dolabella Cos. 165 

D.CofnelijL.F.L.N.Dolabei.procos.triuphus.i<J7 
fffcorneliusP.F./.N.Dolabella Cbs. 
FpofneliusP.F.P.N.DoIabellaCos. 
lCornelius/.F./.N. Lentulus Cos. 
l|j:orneIius/.F./.N.Lerituliis Dia. 
Cornelius Cn.F.Cn.N.Lentulus Cos 
i.Cornelius L.F.L.N.LerituIus Cos. 
llCornelij L. F.L.N.Lentuli Procos.ouatio 
JlCornduis L.F.L.N.Lerituius Cos. ©2 

11 
11 

'3S 

156 184 

230 

59 
*3 
70. 
116 
\\6 
117 LA S. F A S T O R V M. ;■'.-,* 

Cn.Cornclij/.F./.N.LetuIiProcos. triumphus. ri3 
P.Cornelius L.F.L.N. Lcntulus Cos. 1 35; 

Cn. Cornelius Cn.F.L.N. Lentulus Cos 140 

Cn.Cornelius /.F/. N- Lentulus Cos. 160 

Cn.Corrielius L.F.N. LentulusCos. , 209 

L.Cornelius L. F./.N.Lentulus Cos. 221 

Cn.Cornelius Cn.F./.N. Lentulus Augur Cos. 212 
L.Cornelius Ti.F.Ser.N.Letulus Caudinus Cos.79 
L.Cornelij Ti.F.Ser.N.Lentuli Caudini Cos. 

triumphus , 80 

L.Cornelius L-F.Ti.N.LentuIus Caudinus Cos. 97 
L.Cornelius L.F.Ti.N.Lentulus Caudinus Cenf.98 
P.Cornelius L.F.TiN. Lentulus Caudinus Cos.97 
P.Corn.L.F.Ti.N.LetuliCaudiniCos.triuphus.97 
Cn.Cornclius Cn.F./.N.Lentul.Clodianus Cos.i(58 
Cn.Comelius Cn.T./.N.Lentulus Clodianus 

Cenfor 101 

L.Cornelius P.F./.N.LentulusCrusCos. 177 

C.Cornclius/.F./.N.Lentulus Efquilinus Cos. \6 
Cofliis Cornelius Cn.F- Letulus lfauricus Cos.222 
L.Cornelius Cn .F.L.N.Lentulus Lupus Cos. 1 36 
L.Cornclius Cn.F.L.N.Lentulus Lupus Cefor.140 
Ser.Corn. Cn.F.Cn. N.Letul.Malugineri.Cos. 230 
Cn.CorncliusP.F.P.N.Letui.Marcellinus Cos.175 
P.CorneliusP.F.Gn.N.Letul. Marcel. Cos. 200 
P.CorneliusCn.F./.N. LentulusScipioCos. 237 
P.CorncliusP.F./.N.LentulusSpintcr Cos. 174 
P.Cofnelij P.F./.N. Lcntuli Spinteris ProCos. 

triumphus. '7^ 

P.Corrielius P.F.P.N.LcntulusSura Cos. \6g 

Ser.Cornelius L.F./.N.Maluginenfis Cos- 15 

L.Cornelius Ser^FL.N.Maluginefis Cofliis Cos.19 
L.Corn. Ser.F.L.N.Malugin. Cofli Cos.triuph. 19 
M.Cornelius Ser.F .L.N . Maluginenfis Decemujr 
primum &iterum ... 2* 

M.Cornelius M-F.Ser:N. Maluginenfis Cos. 26 
P.Corn-M.F.M.N. Maluginen.Tnb.mil.33.iter. 35 
M.CorneliusM.F.M-N. Maluginenfis Ccnfor. 37 
Ser.Cornelius M.F.M.N.MaluginefisTrib. tnil.38 

iter.Sc tert.4o.quart.&quint.4i.fext.&fept. 44 
M.Cornel. /.F:/.N. Maluginen.Trib. mil.44.iter.45 
Ser. Cornelius Ser. F.M.N. Maluginefis Mag.eq^ 
Ser.Cornelius/.F./N. Merenda Cos. 80 

L.CorneliusL.F./.N. MerulaCos. 126 

L.Cornelius/.F./N. Merula Cos. \6$ 

P.Cornellus/.F./.N.RufinusDift. 58 

P.CorneliusP.F./.N. RufinusCos. 75. , itcr. 79' 
P.CornelijP.F./.N.RufiniCos. triumphus. 75 
P.Cornelius P.F../.N. Rufinus Did. 79 

PCornelius M.F.L.N. Rutilus CoflusDia. 33 
P.Cornelius M.F.L-N.Rutilus Coflus Trib.mil.33 
P.Cornelius/:F./.N.Scapula Mag.equit. 47 

P.Cornelius/.F./.N.Scapula Cos. 55» 

P.Cornelius/.F./.N.ScipioTnb.milit. 

primum&iter. %6 

L.Cornelius/.F./.N.Scipio Cos. 52 

L.Cornelius/.F./.N.Scipio Mag.equit. 52 

L. Cornelius CnF./.N.Scipio Cos. 72 

qq 3 L.Cor- INDEX Ifc TABEL 

L.CorneliusL.F.C.N.Scipio Cos. 87 
L.Cornelij L.F.CN.N.Scipionis Cos 

triumphus 87 

L.CorneliusL.F.CN-N.Scipio Cenfor. 88 

P.CorneiiusL.F.L.N.ScipioCos. io6 

P.CorneliusP.F.P.N.Scipio Cos. 210 
P.Cornelius P.F.L.N.Scipio Africanusi 

Cqs.113. iterum «9 
P.COrneiij P.F.L.N.Scipionis Africani 

Procos.triumphus t\6 
P.CorneliusP.F.L.N.ScipioAfricanus 

Cenfor «7 
P.Cornelius P.F.P.N.Scipio Africanus 

Aimilian.Cos. 1 39. iterum 144 
P. Corneiij P.F.P. N. Scipionis Africahi Aimi- 

IianiProcos.triumphi 140.144 

P.Cornelius P.F.P.N.Scipio Africari. Aimi- 

iian. Ccrifor '4 l 

L.CorneliusP.F.L.N.Scipio Afiaticus Cos. 121 
L.CorneliiP.F.L.N-ScipionisAfiatici 

Procostriumphus *22 

L.CorneliusL.F.L.N.Scipio Afiaticus Cos. i6$ 
CnCornelius L.FiCN.N.Scipio Afirta 

Cos. 26. iterum $2 
Cn.Cornelij L.F.CN.N.Scipionis Afinae 

Procos.triumphus 9 X 

P.Corriclius CN.F.L.N.Scipio Afina Cos. 104 

P.Cornelius/.F./.N.ScipioBarbatusDifi. 69 

Cn.Cornelius LF.L.N.Scipio Caluus Cos. 104 

Cn.CorneiiusL.F.L.N.ScipioHifpalus Cos. 129 
P.Cornelius P.F.CN. N.Scipio Naficai 

Cos.134. iterum 136 
P. Cornelius P.F.CN.N.Scipio NafiCa Cerifor. 135 
P.CornelijP.F.CN.N.ScipionisNafiCse 

Cos.triumphus 137 
P.Corndius CN.F.L.N.ScipioNafica 

Cos.121 iterum 136 
P.Cornelij CN.RL.N.Scipionis Nafica: 

Cos.tr iumphus. lzt 

P.CorneliusP.P.P.N.ScipioNafica Cos. 154 
P.Cornelius P.F.P.N. Scipio Nafica SerapiO 


Cos. 142 L.CorneliusL.F.P.N. Sulla Cos. i^.itcr. \66 

L.CorneliusL.F.P.N-SulIa FclixDid. 165 
L.Cornelii L.F.P.N.Sulla: FelicisDift. 

tnumphus t66 

P.Cornelius Ser.F.P.N. Suila Cos. 171 

L.CorneliusP.F.P.N.SullaCos. 219 

Cornicen/vide /Ebutius,8c Oppius» 

L.CornificiusL.F./.N.Cos. 105 

Cornutus, Vide Sulpicius. 
ex Corfica triumphi 87.131 

de Corfis trium phus. i 00 

Coruinus,vide Valerius. 

Ti.Coruncanius Ti.F.Ti N.Cos. 78 

Ti.Coruncanij Ti.F.Ti.N.Cos.triumphus 78 

Ti.Coruncanius Ti.F.Ti.N.Cenforj 78 1 Ti .Coruncanius Tj. F.Ti. N.Di&. 94 LAS PASTORVM. 

CoruuSjVide Aquillius & Valerius 
dcCofdroe Rcgetriumphus 
de Coffurenfibus triumphus 

Coffus,vidc Cornelius. 

Coffus Cornelius,vidc Corhelius: 

Cotta,vidc Aurelius & valerius. 

Craffintisj vide Claudius: 

Craffus,vide Canidius,Claudius, Liciriius, 
Otacilius,Papirius,& Veturius. 
exCrctalnfulatriumphi. I*J>1 

Creticurabcllum - 1 

Creticus, vide Cscilius. 

Cr ifpinus; vide Paflienus & Quiti&ius; 

Crifpus.vide Trebonitis; 

Crus.vide Cornelius. 
dc Cruftuminis triumphus 

Curije plcbi primum adfignata: 

Curio,vide Scribonius. 
M'.Curius M'.F.M\ N.DeritatusCos. 

iterum 75». , tertium 
M\Curij.M',F\M\N.DeritatiCos;triunv 

Ph» l 75- 

M'.CuriusM.F.M*.N. Deritatus Ccnfor. 

Curfor.vide PapiriUs. 
G.Curtius/.F./.N.PhiloCos. ! 

Curuus,vide Fuluius. 

D. 

Dacicum bellum ^ ! 

deDacistriiimphi 217.24».: \ 

de Dardani s triumphi i 6t.if 

de Deccbalo Rege triumphus : f 

Decemuiri Corifulari poteftatc 
, Deccmuiri coa&i abdicarunt * 

deDecentiotyrannotrhimphus 21 

Decianus, vide Plautius 
P.DeCius QJ./.N.Mus C6s. f 

P .DeciusP.F.C^N. Mus Gos. 66. iteruitf ' 

tertium & quartum ! 

P.Dccius.P.F.Q,.N.Mus.Mag.cquit. ' 

P.DeciusP.F.Q.N.MusGenfor » 

Decula,vidc Tullius. 
Delmaticus.vide Caccilius- 
dc Delmatis triumphi 1 37.15 1.102.217.11 

Dentatus vide Curius. 
Denter vide lulius & Liuius. 
Di&atorprimus ; 

Di&ator primus qui triumphauit > 

Dictator primusaplebe ' 

Didator quis primusextra Italiam exer- 
citum duxit f 

Diftator & Mag.equit.rei gerurids cauffa 

primi : 

Di&ator & mag.equit.feditionis fedandx 

cauffaprimi t 

Diftator & Mag.equit. qusftionisexer- 

cendx.cauffa $ 

DiSator & Mag.cquit. regnioppriincn- 

dicauffa ► 

Difl* INDEX TN T A'B-'E t L3A2SA F A.S T R V M 

'Diftator&Mag.equir : ;iF-eipublic£EConftjtucndaE Cn.Domitij.M-E^N-CaluiniPrpcps . ( , 

| cauffaprimi • - msfuotV • '. ' . ; .'..-■ 38 ^ £ triumphus . V94 

»Dic3:atbF;& Mag.equir. Tmper. conftifuendi " cauffa : 178 

■ Diftator & Mag.equit.Claui figeridicauffa 

primi * # .46 

t Di&ator &: Mag. equitieomitiorum habea- " . l 
dorumcauflapnniC J- 1 ..•:,»- 51 

cDidtator & Mag.equit.feriarum Latinarum 

| cauffaprimi 54 

fpicbtor & Mag.equi&ludorum Rdmanorum ) 
m cauffa • 6a 

Di<Sator& Mag.equit.ludorum magnorum 
faciendorum cauffa -• - - 112 

DictatorSenatuslegehdicauffa tn L 108 

«bi7itatorincaftrisdi<5his .c ...,\..\-. 51 
, Didator & Mag.equit.liuftrum fecerunt ia 

Did:ator& Mag.equit.fineCohfuIe: .. .61.68.71 
}|Dictator& Mag.equit.iinecurulibusmagi- 

! ftratibus '45 

Didtaror & Mag.equit.poft edi&uin in milites 

i exS.C.abdicarunt. 44 

r Diftator & Mag.equit.vkio fae"ti abdicarunt 

57.58.60i62.63 
^Dictat.ornon addito.Magiftro equit.ftatim 

\ coacuisabdicare -" 93 

■Di6>atorfineMagiiTro.equit. 108.177 

■Di&aturaannua 178 

K)ittaturaindecennium: ; 179 

•bidaturaperperua .... . ':. 182.183 

^Diftator perpetuus appellatiis eft Ilrlp. Ca?far Dtiii F.Auguftus 
|)idijT.F.Sex.N.Proprcet.&Procosi 
triumphi 


206 • 153.1^1 BidiusT.F.Sex,N.Cos. 

tpiuesjvide Licinius. 

fcolabella.vide Cornelius. 

■.DQmitius L.F.L.N.Ahenobarbus.Cos. 120. 

■.DomitiusCn F.L.N.AhenobarbusCos. 155 

jLDomitiusCri.F.Cn:.NAheh-ob?rb.us,Cos. 148 

«DomitijCn.F.Cn.N.AhenobarbiProcos. jjtnumphus. 
•pomitiusCn.F.Cn.N.Ahenobarbus 

! Cenfor 
Liomitius Cn.F.Cn.N; Ahenobarbus Cos. 150 

152 
160 j.Domitius Cfi.F.Cn.N,AhenobarbusCos. 160 
^..DoniitiusCn.F.Cn.NAhenobarbus 
j Cenfor T 6r 

* )omitius Cn.F.Cn.N. Ahenobarbus Cos: 175 
f LDomitius L.F.Cn.N.Ahenobarbus Cos. 198 
?,)omitij L.FiC.NvAhenobarbi Procos. ■ triumphus 
ipomitius Cn.FT.N.Ahenobarbus Cos. 
CpDomitius J F./.NCaluinus Cog. 
C .Domitius Cn.F./.N.Caluinus Cos. 
I .Domitius Cn.F./.N.Caluinus Cenfor 
C.Domitius M.F.M.N.Caluinus Cos 
iterum 199 

2to 

77 

78 

176 

189 Cn.Domitius,M.F.M<N.C^IuinusMag.equit. 

-: defignatus ,. 183 

Drufus,yide QJOCWr&Liuius,,. ..-..■ \i j 

R.Duilius /.F./.N .Decemuir prim.& iterum. "23 
C.Duilius/.F./.N>Tr*bi,milit: \/?.n .?.• . 35 

K.Duilius/.F./.N.Cos. .:.'•. 57 

C-DailiusM.F.MvN-.Cos. _:.; . 85 

C.Duilij M.F;M.N.Cps. triumpjujs | . 87 

C.DuiliusM.F.M.N.Cenfor ' ~$8 

C.DuiliusM.F.M.N.Di(5t. / r .l,< ioq 

Durfo.vide Fabius. 

....... E .^v^ 

Eburnus,vide Fabius. 
dcEleatibustriumphi '.■'. .'.r33.I36.t37 

Eques Romanusquisprimustriumphauic 166 

EquitujnordinesprimumlecTv \/ t . | : 1 

Efquilinus,vide Cornelius- 

Etrufcum beHuJrn 6„fecundum;?,t!cnium 8 | o 
quartum 66 

dcEtrufcis triumphi ■. Aj.63.j2.72.jj dc Eugeniotyranuotriumphus / 1 
Exercitusprimusextraltaliarhdu&us 

. : F . ■ • 

CCF.ibiusM.F,Q.N.AmbuftusCo.'s;. . 
NiFabius M.F.Q.NAmbuftusTnb.milit. 
K.FabiusM.F.Q.;N'.ArnbufttisT.riB..milit. . 

iterum 34. tertium. •, ', 

QTabiusMiflMiN.ArnbuftusTrib..; p 

milit. / 

K.FabiusMiF.M.N.AmbuftnsTrib..milit. 
CFabius M.F.M.N.Ambuftus Tnb-milit. 
M.FabiusK.F.M.N^A.mbuftusTnb.milit. 

iterum . »• 

M-Fabius KF.M.NAmbuftus Cenfor 
GiFabius /.F./.N.Ambuftus Cos. 
M.FabiusN.F.M.N.Ambuftus.Cos.. 

:iterum &tertium 
M.Fabij.N.F.M.N. Ambufti Cos. ouatid 
• . triumphus 

M.FabiusN.F.M.N..AmbuftusDi£t. . 
C^Fabius /.F./.N .Ambuftus Mag.equit. 
Q^abius /.F./.Ni Ambuftus Drd. 
M,Fabius M.F.N,.N.Ambuftus Mag.equit. 
G.Fabius M.F.N.,N.Ambuftus Mag.equit. 
N.Fabius M.F.M.N.Buteo Cos. 
M.FabiusM.F.M N.ButeoCos. . • 
M.Fabius M-F.M.N.ButeoCenfor 
N.Fabms M.F.M,N.Buteo Mag.equit; 
N.Fabius M.F.M-N.Buteo Didi. 
M.Fabius /.F./.N.Durfo Cos- 
C.Fabius M F./.N.DurfoLicinus Cos. 
QTabij Q.F.Q.N.LabeonisPrsEtoris 

tnumphus ... 

Q^Fabius Q.F.Q.N LabeoCos. 
M.FabiusC-F..M-NXicinusCos. . . 
Q^Fabius Q.F.Q.N.Maximus Cos. 262 

33 

-'» Jl 

li* 

■ / , 

38 
38 

38 
\& 

44 
46 
4 5 
48 

50 

48 

5° 
51 

54 
6.1 
6% 

H 
93 
94 
95 
103. 

108 

S3 
80 125 
125 

109 
03*! INDEX IN TABEL', 
QJFabiusQ.Aimiliani F.Q.N.Maxiraus 

Gos. >49 

QvFabij Q.Aimiliani F.Q.N.Maximi 

Procos.triumphus 150 

Q^Fabius Q. Aimiliani F;Q.N.Maximus 

Cenfbr i?5 

QJFabiusQ.F.Q.N.MaximusCos. 18* 

C^Fabij Q.F.Q.N.Maximi Cos. criumphus 182 
PaullusFabiusQ.F^Q.N.Maximus Cos. 215 

C^Fabius Q.F.QN.Maximus Africanus 

Cos. aiS 

QjFabius Q.F-Q.N.Maximus Aimilianus 

Cos. 14° 

QyFabiusQ.F.Q.N.MaximusEburnus 

Cos. 151 

QTabiusQ.F.M.N.MaximusGurgesCos. 74 

iterum 79. tertium 84 

Q^Fabij Q.F.M.N.Maximi GurgitisCos. 

&Procos.triumphi 74-79 

C^Fabius M.F.N.N. Maximus Rullianus 

Mag.equit. 60 

Q^Fabius M.F.N.N.Maximus Rullianus Cos. 61 

iterum &tertium 68.quart. &quint. 73 

Qjjabij M .F-N.N. Maximi Rulliani Cos. 

& Procos. triumphi 6i.6% 

C^FabiusM.F.N.N.MaximusRuDianus Di&. 6% 

iterum 71 

Qj?abius M.F.N.N.Maximus RuIIianus 

Ccnfor 70 

O^Fabius Q.F.Q.N.Maximus Seruilianus 

Cos. 141 

QJrabius Q.F.Q.N.Maximus Seruilianus 

Cenfor 143 

QJFabius Q.F.Q.N.Maximus Vcrrucoffus Cos.99 

iterum ioutertium &quart.io8.quint. 111 
Q^abijQ.F.Q.N.Maximi Verrucofli Cos. 

triumphi 99. 111 

QJFabius Q.F.Q.N.Maximus Verrucoffus 

Cenfor 10 1 

Q^Fabius Q.F.Q.N.Maximus Verrucoffus 

Did. xo6 

CFabius CF.M.N.Piaor Cos. 82 

N.FabiusCF.M.N.PidorCos. 8j 

N.FabijC.F.M.N.Pi&orisCos. triumphi 84 
QjlabiusK.F./N.VibulanusCos. 15. kerum 16 
K.Fabius K.F./.N.Vibulanus Cos. 15 

iter.&tert. 16 

M.FabiusK.F./.N.VibuLanusCos. 

primiim&iter. i5 

C^Fabius M.F.K.N.VibulanusCos. 

primum&iter. 18. tertium 19 

C^FabiusM.F.K.N.VrtnilanusDecemuirprimum 
&iterum 2i 

M.Fabius Q.F.M.N.VibulanusCos. 
M.Fabius Q.F.M.N.Vibulanus Trib.milit. 
QJabius Q.F.M.N. Vibulanus Cos. 
C^Fabius Q^M.N.VibulanusTrib. xpilit. 

primiim & iterum 31 *5 
27 
29 LAS FAISTORVM. 
N.Fabius Q.F.M.N.Vihulanus Cos. 
N.Fabij QF.M.N.VibulaniCos. ouatio. 
N.FabiusQ.F.M.N.VibulanusTrib.milit. 

iterum 
C.Fabricius CFCN.Lufcinus Cos. 

iter. 78. ' tert. 

C.Fabrici j CF.CN.Lufcini Cos. triumphi 77 
CFabricius CF.CN.Lufcinus Cenfor 
deFalifcisrriumphi 26 

Falto,videValerius 
CFanniusCF.CN.Strdbo Cos. 
C.Fannius CF.C.N.Strabo Cos. 

Felix,vide Cornelius. 

Feriae Latinse inftitute. 

Fidenas,vide Scrgius & Seruilius. 

Fidenaticum bellum 
deFidenatibustriumphi z.4J9fl 

Figulus,vide Marcfus 

Fimbria,vide Flauius . 

Flaccinator,vide Foflius 

Flaccus,vide Fuluius,Narbanus,Tarquitius f 
& Valerius. 

Flamines primum creati . • 

Flamininus,vide Quin&ius. 
C.FlaminiusCF.L.N.Cos. 102. iterum ll 
CFlaminijCF.L.N.Cos. triumphus \\ 

CFlaminiusCF.L.N. Ccnibr 
CFIaminius C.F.CN.Cos. 

Flamma,videVolumnius* 
CFlauiuS T.F./.N. Fimbria Cos. 
L.FIauius CF./.N.Saruinus Cos. 

Flauus,vide Lartius,Lucretius & Trcbonius 

Florus,vide Aquilius. 
CFonteius CF./.N.Capito Cos. 
CFonteius CF. C-N.Capito Cos. 

Fontinalis,vide Haterius. 
M.Foflius /.F./.N.Flaccinator Trib.milit. 
M- Foflius CF.M.N.Flaccinator Mag.equit. ' 

iterum 
M.Foflius CF.M.N.Flaccinator Cos. 
dc Francistriumphus 

Frugi,videCalpurnius &Pupius. 
Q^Fufius Q.F.CN.Calenus Cos, 

Fullo.vide Apuftius. 

Fuluianus,vide Manlius. 
Cn.Fuluius Cn.F.Cn.N.Ccntumalus Cos. 
Cn.FuluiusCn.F.Cn.N.CentumaliProcos, 

triumphus H 

Cn.Fuluius Cn.F.Cn.N.Ccntumalus Cos* i> 
L.Fuluius L.F.L.N.Curuus Cos. 
L.Fuluij L.F.L.N.Curui Cos.triumphusr 
L.FuIuiusL.F.L.N.CuruusMag.equit. 
M.FuIuius L.F.L.N.CuruusPartinus Cos. 
M.Fuluij L.F.L.N.Curui Partini Cos. 

triumphus 9 

QiFuluiusM.F.Q.N.FlaccusDift. ' 

M.Fuluius Q. F.M.N.Flaccus Cos» > 

M.Fuluij Q.F.M.N.Flacci Cos. triumphus i INDEX in tabe 

MFiiluius M. F. M.N. Flaccus Mag.equit.94 
Q-tiluius M.FQ.N.Flaccus Cos.97.iter.10j 

rert. 110. quart. 112 

QFuIuius M. F. Q. N . Flaccus Cenfor 100 
QFuluius M.F.Q.N.Flaccus Mag.equit.109 
<|Fuluius M. F. Q- N. Flaccus Dift. 11 1 
QFuIuius Cn. F. M. N. Flaccus Cos. 126 
QFului j Q^F. M. N. Flacci Proprat. & Cos. 

tnumphi 127 

jAFuluius QJF. M. N. Flaccus Cos. 127 
«Fuluius Q. F. M. N. Flaccus Cenfor 130 
2. Fuluius /. F. /. N. Flaccus Cos. 143 

jfcFuluij .F./.N.Flaeci Cos.triumphus 144 
«Fuluius Qj 1 . Q- N. Flaccus Cos. 144 
jVJFuluij M.F.Q.N. FlaccusCos. 147 

WFuluij M.F.QJM. Flacci Cos.tr iuphusi^b 
C. Fuluius Cn. F. Cn. N. Maximus Cemu- 

malusCos. 72 

■ Fuluij Cn. F. Cn. N. Maximi Centumali 

Cos.triumphus 72 

C Fuluius Cn. F. Cn. N. Maximus Centu- 

malusDi&. $6 

JJFuluij M. F.Ser. N. Nobilioris Pratoris 

ouatio 121 

KFulinus M.F.Ser.N.Nobilior Cos. 122 
■Fuluij M. F. Ser. N. Nobilioris Procos. 
, ij triumphus 123 

■Fuluius M.F. Ser. N. Nobilior Ccnfor 117 
■FuluiusM. F.M. N. Nobilior Cos. 135 
■Fuluij M. F. M. N. Nobilioris Procos. 

triumphus 136 

■Fuluius M. F. M. N. Nobilior Cos. 1 38 
■uluiUs M. F. M. N. NobiliorCenfor 143 
»uluius Cn. F. Cn. N.Pastinus Cos. 72 
Wiilui) Cn. F. Cn. N. Pajtini Cos. 

triumphus 72 

llFuluius M. F. M. N. Patinus Nobilior 

Cos. 90 

I Fuluij M. F. M. N. Pa:tini Nobilioris 

Procos.triumphus 90 

■nindanius C. F. Q. N. Fundulus Cos. 95 
■Furius /. F. /. N. Camillus Trib. milir. 34 

iter. 35. tert. 36. quart. & quint. 40 

fext. fl 41 

liFurius /. F. /. N^Camillus Cenfor 34 

ifoPurius /. F. /. N. Camillus Di&. 36. iter. 38 

! tert. 39. quart.44.' quint. 45 

MFurij /. F. '/. N. Camilli Di&. 

- . triumphi | 36.38. 45 

KFuriusM. F./.N.CamillusDia. '52 

iter. 53 

tJFurius M.F. /.N. Gamillus Cos. 52 

1 Furius Sp . F. M. N. Camillus Cos. '56 

lter. 60 

I urij Sp.F.M.N.Camilli Cos.triumph.Us56 
^Furius P. F. P. N. Camillus Gos;' '228 
St Furius /. F. /. N. FufusCos. 16 

ljFurius /. F. /. N. Fufus Trib. railit. 34 

' LLAS FASTORVM. 
Agrippa Furius Agrip. F. Sp, N. Fufus 

Trib.miFr. 37 

L. Furius Sp.F. /.N.Medullinus Trib.milit.27 

iter. 29. rert. 30 

L.Furius L.F.Sp.N.Medullinus Cos.primiim 

&iter. yi 

L. Furius L. F.Sp. N. Medullinus Trib. milir. 

primum &iter. 33, tert.&quart.3$ 

quint. & fext. 36. fepr. 37 

Sp.Furius L.F.Sp.N.Medullin.Trib.milit.34. 

L.FuriusSp.F.L.N.MedullinusTrib.milir.41 

iter. 44 

L. FuriusSp. F. L. N. Medullinus Cenfor4<5 

Sp.FuriusSp.F.L.N. Medullin. Tribmilit.42 

Sex.Furius /.F./. N. Medullinus FufusCos. 1$ 

P. Furius /. F. /. N. Medullinus Fufus Cos. 17 

L. Funus /. F. /. N. Medullinus Fufus Cos. 17 

Sp. Ftiruus /.F./. N. Medullinus Fufus Cos. 18 

Agrippa Furuis /.F./.N.Mednll.Fufus Cos.25 

C. Furins /. F. /. N. Pacilus Fufus Cos. 25 

C. Furius /. F. /.N. Pacilus Fufus Cenfor 26 

C. Furius /.F./.N.Pacilus Fufus Tr1b.milit.29 

C. Furius C. F. /. N. Pacilus Cos. 34 

C. FtiriusC. F. C. N. PacilusCos. 92 

P. FuriusSp. F. M.N.PhilusCos. 103; 

P. Furij Sp. F. M.N. Phili Cos. triumphusio^ 

P. Furius Sp. F. M . N. Philus Cenfor 1 09 

P. Funus Cn. F. /. N. Philus Cos. 143 

L. Furij Sp. F. Sp. N. Purpureonis Pmoris 

tnumphus 117 

L.FuriusSp.F.Sp. N. PurpufeoCos. 118 
C. FurniusP. F. /.N.Cos. 205 

C.FurniusC. F.P.N. Cos. 110 

Fufus, Yide Furius. 
G 
A. Gabinius A. F. /. N, Cos. 174 

Galba,videSulpicius 
deGallaicis triumphus fyj 

Gallicum Cifalpinurnbcllum 10 

GaliicumSenonicum bellum 27 

GallicumTranfalpinumbellum 134 
ex Galliatriumphi • I77.18tf.205_ 

De Gallis triuphi 47.48.49.52.73.77.103.140' 
117. 118. 121. 133. 150. 152.18.202,255 
de Gallis Afiaticis triumphus 123 

deGallisSenonrbustriumphi 38.45.77.118 

GaIlus,videAnicius, Afinius,~Caninius, 
Ogulnius & Volamnius. 

Galus, vide Sulpkius 
T. Geganius /. F. /.N. Macerinus Cos. 14 
M. Geganius M. F. /. N. Macerinus Cos. 23 

iterum.24. tertium 25 

M. Geganij M. F. -j-. N. Macerini Cos. 

triumphus 24 ; 

M. Geganius MF./.N. Macerinus Cenfor 26 
Proculus Geganius /.F./.N. Macerin. Cos. 25 
L. Geganius /.F./. N.Maccrin. Trib.milit. 42 
M.Geganius/.F./.N.MaceriniTrib.milk.45 
r r L. Gel- INDEX I N TAB 
L. Gellius L. F. /. N. Poplicola Cos. 16S 

L. Gellius L. F./.N.Poplicola Cenfor. 170 
L. Gellius L. F. L. N. Poplicola Cos. 194 

Gcminus,vide Seruilius & Veturius. 
de Gentio lllurici Rege triumphus 133 

Cn. Genucius /. F./. N. Tnb. milit. primiim 
ficiter. "" 35 

Cn.Genucius M.F.M.N. Auentinefis Cos. 46 
L.Genucius M.F.Cn.N.Auentinefis Cos.46. 
iterum 47 

L.Genucius L. F. M.N. Auentinicfis Cos. 70 
T. Genucius L. P. L. N. Augurinus Cos . 21 
M. Gcnucius L. F. L. N. Augurinus Cos. 23 
T.GenuciusL.F.CN.AugunnusDecevir. 21 
M.Genucius /.F./.N.Clepfina Cos.79.iter. 81 
L. Genucius /. F. /. N. Clepfina Cos. 81 

Germanicum bellum. 
exGermaniaouationes 237.238 

ex Germania triumphus 244 

de Germanis triumphi 104.158. 180.218. 231 

242. 247. 255. 256. 257 

Germanicus, vide Claudius. 

Germanicus Iulius, vide Iulius. 

Geta,vidc Licinius. 
de Getis triumphi 204 242. 262 

de Gili mere Wadalorum Rcge tnuphus 268 

Glabrio, vide Acilius. 

Glicia, vide Claudi us. 

Gothicum bellum 252.263.268 

dcGothistriumphi. 255. 256.263.268 

G racchus, vide Sempronjus. 
exGrsCjatriumphus 166 

de GranjCO feruorum gladiatorum fugitjuo- 
rum duce triumphus 169. 

Gurges, vide Fabius 
H 

Habitus,videVibius 
A. Haterius /. F. /. N. Fontinalis Cos. 21 

Helua, vide Aibutius 
M-Helui; /.F..N.BlafionisPropr.ouatio. 119 
M. Herennius C. F. /. N. Cos. 161 

M.Herennius/. F./. N. Cos. v 196 

T. Herminius /. F, /. N. Aquilinus Cos. |r 
Lar.HerminiusT. F. /. N AquilmusCos. 23 
dc Hernicis triumphi 47. 48. 49.69 

de Hiarba Mauretania: Rege triumphus 166 
deHieponcSiculorumRegetriumphus 85 
de Hierofolymitanis triumphus 241 

A. HirtiusA.F. /. N. Cos. 184 

HifpaluSj vide Corneliusi 

Hifpaaanicum bellum . rio 

exHiipaniatriumphi 161. 169. 170. 181.182 
186. 194, T96. T99. 205 
exFIifpania citeriore triumphi 

118. 119. I20. ^24, 125. 127.144 .179 
exiHifpania viterjoje triumphi 

121. i22, 138. 143. 155. 159 
M. Horatius M. F. M. N. Barbatus Cos. 53 ELLAS FAS TORVM. 

M.HoratijM.F.M.N.BarbatiCos.triuphu: 
L.Horatius M.F.M.N.BarbatusTnb.mili 9 
M. Horatius /. F . /. N. Puluillus Cos.prim n 

& iter. 
C Horatius M. F. /. N. Puluillus Cos. 
C. Horatius M. F. M. N. Puluillus Ccs. 
L. Horatius/.t. /.N. PuIuillusTnb.milit 
M. Horatius /.F./.N.PuluillusTrib. milit 
P. Horatius /. F. /. N. Tergeminus Cos. 
P .Horatius/. F./.N.Tergeminus Lecemui 

Hortator, vide Claudius 
Q. Hortenfius L. F. /. N. Diftator 
L. Hortenfius L. F. /. N. Cos. 
Q. Hortenfius L. F. L. N. Cos 
Tullus HoftiliusRex . 
Tulli Hoftilij Registriumphi 
A. Hoftilius L. F. A. N. Mancinus Cos. 
L. Hoftilius A. F. L. N. Mancinus Cos. 
C Hoftilius A. F. L. N. Mancinus Cos. 

Hoftus Lucrctius, vide Lucretius Hunnicum bellum 262.21 ■ 

< s 

146.' I Ianus clufus primutn 

lanus clufus fecundum 

Ianus clufus tertiiim 

lanus clufus quaitum 

Ianus clufus quintum 

lanus clufus fextum 
de Iapugibustriuraphi 
ex Ibena triumphus 

Illuricum bcllum xoi. 

ex lllurico trmmphi 144, ; | 

de Illurhs tnurophi ror. 105. 187. 9 

Imperatoris prarnomenprimodatum t 
Imperator Cefar Diui F. C.N. Oaauiaif 
Auguftus appellat u s Cos-v 1 1 .204.V1J 
Xx. x. xi. 205. xii. 219. XIII. , 
Imt). Cacfaris Diui F. C N. Oftauiani C . 

irjumphi 
Imp.^fkrpiui F.C.N. O&auian.finedk 

fure honore Gefum P.R.egit203.2i4.:j 

Imp.Cefar Diui F. CN. OctauianusnuJ. 

lcguqi Regime in decenniu accepit.:3 

Imp.OefarDmi F.CN.Auguft.morum» ' 

guq; Regimeniter.iftquinquenniuaci!' 

p1t.209.tcrt.21 3. quartu indecenniu.ii 

quint.in deceniii.a23.fext.in deceniu. : 

Imp. Caefar Diui F.C.N. O&anianus Re ,« 

publicam folus tenuit 

Imp.Cif-DiuiF.CN.Octauian.Repub/5 

feruata a S.P.Q.R.Patcr Patrie appell. I 

Imp.OeiarDiui F.CN. O&auian.Reipt . 

conftit. poteft. in decenniuaccepit. 54 

Imp.Cefar Diui F.C.N. Augiflus Reipi'. 

conftituenda: poteftatcm itcrum inqu 

quenniumaccepit.209. tcrt. 213. qua:. 

in decennium. 217. quintum in dec<- 

nium. 224. fext. in decennium 'i 

ItVi I N D E X IN TABE 
Imp.Csfar Diui F.CN.Auguftus Pon- 

tifex Maximus 213 

Imp.CefansDiuiF.Auguftiobitus 234 

Imperioflus.vide Manhus 

ingaunis triumphus 126 

infubribustriumphi 104.118 

Ifauricus,vide Cornelius & Seruilius. 

Ifauristnumphus 168 

Iftricum bellum ._ 128 

t Iftris triumphus 128 

jelubaRegetriumphus 180 

Iudaicum bellum 240 

ijsludseatriumphi '73- 1 ? 6 

eluddstriumphus • r 241 

■c Iugurtha Numidia: Rege triumphi 156.157 

iilugurthinumbellum 153 

fcx.luIiusSex.F.L.N.CsfarCos. 136 

fex.Iulius CF.Sex.N Gefar Cos. 162 

jIuliusL.F.Sex.N.Cifar Cos- 162 

Slulius L.F.Sex.NGefar-Cenfor 162 

llulius L.F.L.N.Gefar Cos. 172 

ilulius CFC.N. Csfar Gos.174. iterum. 178 

tert.i8o.quart.i8i.quint. 183 

klulius C.F.C. N. Caefar Dictator. 177. iter.178 

tert.iSo.quart. i8t. perpetuus 182.183 

■Iulij CF.C.N. Gefarisannua Dictatura 178 

flalius CF .CN.Gefar Di&ator in 

decennium 179 

jtlulij C.F.C.N.CasfarisDia.triumphJ. 180.181 
jBIuli] C.F.CN.Csefaris Dicl.ouatio 183 

JEulio CF.C.N.Caefari Tribunioa poteftas 

inperpetuum conceffa 189 

ftulius C.F.C.MiCxfar Prajfectus moribus 

Cenforia poteftate 179.180 

feulius C.F.CN.Caefar Liberatorappellatus. 182 
■aliusC.F.C.N.CxfarParensPatria: 

appellatus 
■uliusCF.C.N.Gdar Imperatoris pras- 

nomen accepit. 
CulijCF.GN.Cefariscaedes 
■ulius Diui F.C.N.Gefar O&auianus Cos. 
I iter.t97.tert.&quart.2oo. quint. 
I iext. 

Ocrauianus ■ulius DiuiF.CN.-Cxfar 
R.P.C185. iterum. 182 

182 
184 
184' 

201 • 
204 

IIIVIK. 

193 

IIIVIR 

I90.I 9 5 fmlij DiuiF.C.NvCaifar Octauiani . 

R.P.Couationes 
CuliusAug.F.DiuiN.Gefar Vipfanianus 

Cos. 
: Ljulius Aug.F.Drai N.CaefaT Vipfanianus 

j 'Cos.defignatus • 
; Tlfulius Aug.F.Diui N.Oefar Reipublic* 
conftituendaepoteftatemin decennium 
accepit. 
TkuliusAug.F.DiuiN.CsfarTribuniciam 

poteftatem iter. in decenriium accepit.225 
■Tfulij Aug.F.Diui N.Gsfaris Procos, 

tiiumphus 1 331 223 221 333 LLAS FASTORVM. 

Ti.Iulius Aug.F.Diui N.Gefar luftrum 

fecit 
Germanicus Iulius Ti.F.Aug.N^Caefar Cos. 
CIulius/.F/.N.Denter Mag. equit. 
CluIiusL.F./.N.Iulus Cos. 
CIuliusCF.L.N.IulusCos. '.'," 
C.iuliusC.F.L N.Iulus Decemuir 
Vopifcus Iulius CF.L.N. lulus Cos. 
Clulius CF.CN.C0s.23.1ter. 

tert. 
L.IuliusVopifciF.C.N.IuliusTrib.rnilit. 
L.IuliusVopifci F.CN.Iulus Mag.equit. 
L.Iulius Vopifci F.CN.IuIusCos. 
Sex.Iulius/.F./.N.lnlus Trib. miiit. 
C.Iulius L.F.Vopifci N.IulusTrib.milit. 

iter. . . . 

CIuliusL.F.VopifciN.Iulus Cerifor 
L.IuliusL.F. Vopifci N.IuIusTrib.miliC 

iter. 
L.Iulius C.F.C.N.IuIus Trib.milit. 
LIuliusL.F.L.N.IulusTrib.nwlife. 

iterum 
C.IuliUs CF.C.N.IulusDictacorin caftris 

difius 
L.lulius L.F.L.N.Libo Cos. 
L.Iulij L.F.L.N. Libonis Cos.tciumphu$ 
CIulius/.F./.N. Mento Cos- ,. . \ : /. 

lulus Antonius,vide Antonius- 
L.lunius M.F.Brutus Cos. 
M-Iunius M.F.L.N.BrutusCos. 
D.Iunius D.F.M.N. Brutus Cos. 
Clunius CF.CN.Brutus Buhulcus Cos, 

iter. 
Clunij CF.C.N.BrutiBubulciCos. 

triumphys 
C.Iunius C.F.C.N.BubulcusBrutus Cos? 
,\i iterum 66. tertiiim 
Clunius C.F.CN. Bubulcus BrutusMag. 

equit. 67. iterum . .... / 4 ., 
C.Iunius CF.CN.|BubulcusBEtitus Cenfor. 
C.Iunius CF.CN.Bulbulcus Brutus Dift. 
ClunijCF.CN.BiibulciBruciCos.&Dia. 

tTiumphi ■ '. -'.' 

D-Iunius M.F.M.N.Rrutus Caliaicus Cos. 
D-Iunij M.F.M.N.Bruti CallaiciProcos. 

triumphus 1 M 

D.Iunius/.F./.N.BrutusScseuaMag. equit, 
D.lunius/.F./.N.Brutus ScKuaCos. 60 

D.IuniusD.F./.N.BrutusScaniaCos. 74 

M.IuniusM.F.M.N.PennusCos. j^ 

D-IuniusD.F.D.N.PeraCos. '83 

D.IunijD.F.D.N.PerjeCos.triumphi %1-M 
D.IuniusD.F.D.N.PeraCenfor . . ; pt 

M.IuniusD.F.D.N.PeraCos, -; u 105 

MIuniusD.F.D.N.PeraCenfor ioi 

M.IuniusDiF.D.N.PeraDictator' ~ 107 

L.IuniusCF.L.N.PullusCds. 9* 

M-IuniusL.F./.N.SilanusCos.. '.. ,154 

rr i DJ.it- 234 

231 

53 

4 
16 

21 

tr 
%6 

'27 

• 2 S 
28 
28 
29 

7,1 

33 
37 
34 
•35 
34 
SP 
42 

1§ 
83 

& 

. 

1 to 

167 

74 

19 

19 

6 J 
6 7 

68 

69 

70 

m 

m 

5* 

€ INDEX iN TABELLAS FASlfORVM. D.Iunij L.F./.N.Sitani Propra*. 

triumphus 
D.Iunius M.F.L.NSilanus Gqs. 
M.Iunius D.F.M.N.SilanusGos. 
C.Iunius C.F.CN.Silanus Cos . 
C.Iunius CF.CN.Silanus Cos. 
MMuuentius T.F-T.N.Thalna Cos 

K 
de Karnis triumphus 

L 

Labeo,vi<ie Fabius 
C.La:liusC.F.C.N.Cos. 
C.La-Iius CF.CN.Sapiens Cos. 

Lamas,vide Popillius 
L.Lsenonius /.F./.N.Cos. 
M.Lartorius M.F.M-N.Plancianus 
Mag.equit. 

LaeuinUSjVide Valerius 

Lamia,vide iElius 

Lanatus,vide Menenius 
Tiartius /. F. /. N. Flauus Cosi 

iterum 
T.Lartius/.F./.N.FlauusDiaatof. 
Sp.Lartius/.F./.N.Flauus Cos^ 
iterum 

Laterahus,vide Sextius 

Latinum bellum 
deLatinistriumphi 
deLauiniistriumphus 

LegesPop.Rom.primum dat* 

Lentulus,vide Cornelius 

Lepidusjvide Aimilius 

Lexagrariaprima 

Lexambitusprimum lata 

Libo,videIuiius,Liuius,PajtilJus,8<: 
Scribonius. 
de Liciniano Licinio tyrahnb triumphus 
P.Licinius/.F./.N.Caluus Tnb. milit. 
P.LiciniusP.F./.N.CaluusTnb.milit. 
C.Licinius P.F.P.N.Caluus Mag.equit. IS9 
173 
205 

aro 

•134 
152 121 

142 

198 

£8 12 

'•12 
II 

« T 

H 6.i3.5' 5 .'55 

5* 
1 15 
49 259 
34 
35 
45 CLicinius CF.P.N.Caluus Trib.pleb.primum, 

iter. tert. quart. & quint. 4 3 

C.LiciniusCF.P ? N.CaluusCos. 46. iter. 47 
P. Licinius C.F.P;N.Graffus Cos. 131 

C.LiciniusCF.P.N.CrauusCosi. 132 

P.LiciniusP.F.P.N.CraffusCos. 145 

L.LiciniusL.F.P.N.CraffusCos. i<5o 

L.LiciniusL.F.P.N.Craffus Cenfor. 161 

P.LiciniusM.F.P.N.CraffusCos. 160 

P.Licinij M.F.P.NCraffi Procos. triumphus i<5i 
P.Licinius M.F.P.N.Craffus Cenibr 162 

M.Licinij P.F.MiN.Craffi Pfoprset. 

triumphus it?g 

M.Licinius P.F.M.NiCraffus Cos*. 1 70 

iterum 175 

M.LiciniusP.F.M.N.Craffus Cenfor 172 

M-Licinius M.F.M.N.CraffusCos. 200 

M.Licinij M.F.M.N.CraffiProcos. triumph. 204 M.Licinius M. F.M.N.Craffus Cos. 
P.LiciniusP.F.P.N.Craffus DiuesCenfor. 
P.Licinius P.F.P.N.Craffus Diues Mag. 

equit. 
P.Licinius P.F.P.N.Craffus Diues Cos. 
CLiciniusP.F/.N.GetaCos. 
CLicinius P.F./.N.'Geta Genfor 
L.Licinius /.F.I.N.Lucullus Cos. 
L.Licinius L.F.L.N.LucuIIus Cos. 
L.LicinijL.F.L.N.LuculliProcos.triumph 
L.Licinij P.F./.N.Murenz Proprat. 

tfiumphus 
L.Licinius L.F.P.N.Murena Cos. 
A.LiciniusA.F./.N.NeruaSilianusCos. 
CLicinius P.F.P.N.Varus Cos. 
Licinus,vide Fabius & Porcius 
Ligus,vide Allius 
Ligufticum belium 
de Liguribustriumphi 9j.59.164.n8.il 

127.128.129.1 50.1 33-.1 36.1 37.148.149.t1 
M.Liuius' M.F.CN.Denrer Cos. 
M.Liuius M.F.M.N.Denter Mag.equit. 
CLiuius Mamiliani F. M.N.Drufus Cos. 
M.LiuiusC.F.Mamiliani N.DrufusCos. 
M.Liui<j C.F.Mamiliani NrDrufi Procos. 

triumphus 
M.LiuiusCF.Mamiliani NDrufus Cenfor 
M.Liums L.F./.N.Drufus Libo Cos. 
M.Liuius M.F.M.N.SalihatorCos. 

iterum 
M.Liuij M.FkM.N.Salinatoris Gos. 

triumphi 
M.Liuius M. F.M.N.Salinator Dift. 
M.Liuius M.F.M.N.Salinator Cenfbr 
G.LiuiusM.F.M.N.SalinatorCos. 
M.LolliusM.F./.N.Cos. 
Longinus vide Caffius 
Longus,videAtilius,Mahiius,Semprohius, 

Sulpicius & Tullius. 
de Lucanis triumphi 75.78.79, 

L.Lucretius /.F./.N. Flauus Cos. 
L.Lucretius/.F./.N.FlauusTrib.milit. 
Sp.Lucretius /.F./.N.Tricipitinus Cos. 
T.LucrctiusT.F./.N.TrkipitinusCos. 

iterura 
L.Lucretius T.F.T.N.Tricipitinus Cos. 
L.LucretijT.F.T.N.TricipitiniGos. 

triumphus 
HoftusLucretius M.F.T.N-Tricipitinus Cos. 
P.Lucretius Hofti F.M.N.Tricipitinus 

. Trib.milit. 30. iter. 
L.Lucretius P. F .Hofti N.Tridpitinus Trib. 

milit. 39. iter. &tert. 
QTmcretius Q.F./.N.Vefpillo Cos. . 
Lucullus,vide Licinius & Terentius 
Ludi Compitalitijprimi .-• 
LudiMagni 
Ludi Romani i 

.t-i 1 

.1 

u 1 


105 


INDEX IN TABEt 

udiSatfularesprirhi '20 

udi Saeculares fecundi "5 3 

udiSscularestertij. 97 

udi Saeculares quarti \^6 

udiSaecularesquinti 210 

udiSsECularesfeXtl "239 

; udi Saeculares feptimi 242 

udi Saeculares oftaui 249 

'udiSarcularesnoni 252 
upus,vide CorneIius k & Rutilius. 
'ufcinuSjVide Fabricius; 

ufcus,vide Arinius. : \ - 
ilufitanis triumphi 125.128.i38.143.155.t5p.1df1 

8 

95 

96 
ios 

»57 

172 

95 

96 

98 .uftrumprimtim 
>-.uratius CF.CN.Catulus Cos. 
Jiutatij CF.CN.CaruliProcos. 

triumphds 
].!utatius C.F.CN.Catulus Cos: 
{.utatius Q.F./.N.Caculus Cos; 
x.utatij Q.F./.N.Catuli Procos. 
j! triumpfaus. 

iitatiusQ:F.Q,N.Catulus Cos. 
utatius Q.F.Q.N:Catulus Cenfor 
titatius C.F.CN.Cerco Cps. 
utatij CF.CiN. Cerconis Cos; 
; , triumphus 
, I utatius CF.CN.Cerco Cenfor 

M 
llacedoniatriumphi 120.i32.133.140.167.t68. 

n5o.i9t.2oa 1 [acedonicum belliim tertiuni 
Jlacedonicus.videCaecilmsi 
acerinus,vide Geganius; 
lius Sp.F.CN.Capitolihus Trib.rhiiit. 
iter. 

amius /.F./.N.Trib.milit. 
iterum 

xniusP.F.P.N.Cds* 
taenijP.F.P.N.Cos.triumpnus 
laeniusP.F.P.N.DicL 63: iter. 
aeniusP.F.P.N. Cenfor ' 
lagifter equitumprimus 
'agtfter equitum prirflus e plebe 
agifter equitum coacrijsabdicauit 
agiftcr equirum in prafelio occifus 
^agnentio tyr.annotriumphus 
'lagnus,vide Cornelius,Pompeius k 
:|Poftumius. 
lallleolusiVidePoplicius; 
lalugincnfis.vtde Cornelius. 
s |lanrercinus,vide Aimiliiis & PinariuS. 
&|iamiliusQ.F.M.-NVitulus Cos. 
QUamilius Q.F.M.-N.Vitulus Cos. 
^lamihus Q.F.Q.N.Turrinus Cosw 
"Mancinus,vide Hoftilius 
MManiliusP.F.P.N.Cos. 
B.laniliusM'.F.P.N.Cos. 
UlaniliusC.F./.N.Cos. ; 140 34 
35 
34 
35 
5* 
5* 
66 
64 

ia 

45 
60 

6% 

166 26 
97 

139 

»49 
219 t.AS F ASTOR VM. 

L.Manlij L.F.L.N. Acidihi Fuluiani Proprst. 

ouatio ' T24 

L.Manlius L.F.L.N. Acidiriiis Fuluianus 

Cos. 127 

M.Manlius A.F. A. N.CapitoIirius Cos. 37 

M.Manlij A.F.A.N.CapitoliniCos.ouatio 37 
A.ManliusA.F.A.N.CapitolinusTrib.milit. 39 

ite. 40. tert. 41 . quart. 44 

C.Manlius/.F./.N.CapitoliriusTrib.milit. 42 
P.Manlius A.F.A.N.Capitblinus Tnb.milit. 42 

itcrurh. '45 ' 

P.Mahlitis A. F.A.N.CapitolinustJi&ator 45 
L. Manlius A .F . A.N.CapitoIinus Imper ioflbs 

Dicr. $& 

Cn.Manlius L.F.A.N.CapitoIinus Imperioflus 

Cos.48. iter. 49' 

Cn.Manlius L.F.A.N.Capirolinuslmperioflus 

Cenfor %i' 

Cri.ManliUs L.F. A.N.Capitolinus Imperiofliis 

Mag.equir. 53 

T.Manlius L.F.A.N.Imperioflus Torquatiis 

DicL 51. iter. 52. tert. 64 

T.Manlius L.F.A.N.lmperiofTus Torqiiatus 

Cos.53. iterum'54. terr. 55- 

T.Manlij L.F.A.N.Imperioffi Tbrquati Cds.- 

triumphus ^ 5^ 

Cn.ManliusCn.F./.N.MaximusCoS. 15*' 

T.ManliusT.F.T.N.TorquatusCos. ' 72 

T.ManliusT.F.T.N.TorquatUs'Cos.98. iterii io£ 
T.ManlijT.FiTN.TofqUatiCos.ttiumphus 98' 
T.Manlius TF.T.N.Torquatus Cenfor 100 

T.ManliusT.F.T.N.TorquatusDia. 112 

T.Manlius A.F.T.N.Torquattis Cos. i 34 

A.M*arilius A.F.T.N..Torqnatus Cos. 1 54 

L.ManliusL-F./.N.TorquatusCos; 171 ' 

A.Manlius T.F.T.N.Torquatus Atdtus 

Genfor 94 

A.Manlius T.F.T.N.Tdrquatus Atticus Cos. 

*i primum &iter. 95 

A.Manlij T.F.T.N.Torquati Attici Cos. 

triumpbus 96 

A.ManliusCn.F.P.N.ViilfoDecemuir 2t. 

Cn.ManliusCn.F.L.N.VulfoCos. ' isi 

Cn.Manlij Cn.F.L.N.Vulfonis Proeoi. 

triumphus 5 "' 124 

A.ManliusCn;P:L.N.VuIfoCos. 128 

L.Manlius A.F.Cn.N.Vulfb Capitoiinus 

Trib.milit. 3« ! 

M.Manlius A.F.Cn.NVulfo Capitolinus 

Trib.milit. * ,$0 

A.Manlius A.F.Cn.VuIfo Capirolinns 

JTib.milit. 33. iter. 34. tert. 35 

Cn.Manlius P;F»/.N.Vulfo Cincinhatus Cos. 16 
A.ManliusCn.F.P.N.VullbCincinnatusCos. ij. 
A.ManlijCn.F.P.N.Vulfonis Cincinnati Cos. 

ouatio 17 

LManlius A.F.PiN.VulfoLongusCos. , : 89 

itcrum 91 

rr 3 L.Man' INDEX IN T AB EL 
L.Manlij A.F.PN.VulfonisLongiCos. 

triumphus $8 
Marcellinus.vide Cornelius. 
Marcellus,vrde Claudius. 

Numa Marcius M.F.Pontifex Max.primus 3 

Ancus Marcius Rex. I 5. 

AnciMarcj Registriumphi 5 

L MarciusCF.C.N. Cenforinus Cos. 1 ?9» 

L.Marcius CF.C.N.CenforinusCenfoJ 14PI 

LiMarciusL F.C N. CenfortnusCos. . j 191 
LiMarcij LF.C.N.Cenforini Gos. triumphus 19X 

C.MaixiusL.F.L.N.CenforinusCos. |£J§ 

C.MarciusCF.QN.FigulusCos. 134 

iterum 13^ 

C?Marcius C.F.C.N.Figulus Cos. *jz 

Q.Marcius Q^F.QN. Philrppus Cos. 77 
QMarcij QF.Q^N.Philippi Cos.triumphus 77 
QMarcius QJ 5 .Q.N.Philippus Mag.equit. .81? 

Q. Marcius L.F.Q.N.Philippus Cos. 124 

iterum i &#£ 

QjMarciusL.F.QN.PhilippusCenfori 134 

L.MarciusQ\F.Q.N.PhilippusCos. .;. j£# 

L,MarciusQF.Q ; N.PhilippusCenfor 164 

L.MarciusL.F.Q.N.PhilippusCos. ,., ijf 

Q.MarciusQF.Q.N.RexCos. fcU 1. 150 

Q.MarcijQ.F.QN.RegisProcos. . 'i~ 

triumphus ,,. / . nr.Mfl 

C^MarciusQj>/./.^.RexCos. - -.;,.t *791' 

C.MarciusL.F.C.N.RutilusCos.49.itcri .51. 

tert.54-quart. ] T c ^55 

CMarciusL.F.C.N.RutilusDicL-r- .30 
CMarcijL.F.C.N.Rutili Cosi&D,i<a. . 

triumphi , r 40..» 59 

CMarciusL.F.C.N.RutilusCenfor ,51; 

CMarciusCF.L.N.Rutilus Cos. * 68 

CMarciusCF.L.N.RutilusCenfor . . 73" 

iterum &. Cenforinus appellat-us | 84 

'QsMarcius QF.Q^N.Tremulus Cos. 69 

iterum , ... • 76- 
Q.MareijQF.Q.N.Tremuli Cos.triumphus 69 

Marcomamcum bellum j 246 

deMarcomanistriumphus 247, 

Marianuro berium ciuile , 16 f, 
C-Marius C.F./.N.Cos. 156. 'Ttej\tert.& quarrr 
i57.qmnt.&fex^i58.fept. 164 

C.MarijC.F./.NXos.triurophi 157.158^ 

QMariusCF.CN.Cos. 165, 

Marficumbellum 162. 195- 
Mafo,vide Papirius. 
MathOjVide.Po.mponius. ■ -- , 

deMaxentiotyrannotriumphus 259 
;Maximus,vide CaruiliuS;,Fabius,FuIuius, , V ^3 
Manlius,& Valerius. 

deMaximotyranno triumphus 262 

deMedistriumphus .246" 

Medullinus,vide Furius. : j j 
Megellus,vide Pofturriius. 

Agrippa Menenius CF^Lanatus Cos. 11 iMJ ■ .>'■ 

' ;; 
■i • 1 

t; ■j . ■ ■ 
•JiJ 

jiW L AS FASTORV M. 
Agrippae Menenij C.F. Lanati Gq§. 
| triumphus 
i\Menenius Agrip.F.CN.Lanatus 

Cos. 
T-Menenius T.F.Agrip.N.Lanatus. 

'.'. Cos. . 

L-Menenius T.F.Agnp.N. Lanatus 

-?: Cos> 
Agrippa Menenius T.F.Agrip.N.Lariatus 

Cos. 

Agrippa MeneniusT.F.Agrip. N.Lanatus 

.-., . Trib.rnilif.30.iter. '■ 

L.Menenius/tF./.N.LanatusTrib.rniljC,. 

iter. .-.--. 

C.MemmiusC.F./.N.Cos. . 

g Merenda,vide - Antonius & Cornelius. 

- M er u1a,vide Cornelius. 

Metcllus,vide Cecilius. 

Mento, vide Iulius- 

dc.Mef°P otamla tnumphus 
.-MeflalLvvide yalcrius. 
M.Minueius/J./.N.Augurinus Cos. 
. , iterum 

P. Minucius/.F./.N. Augurinus Cos. 
QMinucius/.F./.N.Augurinus Cos^ 
L.Minucius/.F4.N.Augurinus-Cos. 
L.Minucius/.F./.N.AugurinusDecemuir 
p g ; - .primijim.&iter. , >:L j 

Ti.Minucis/.F"./.N.Augurinus Gos. 
M.MinuciusP.F.QN.RufusCos. :, ,J 

M.Minucius P.F.Q^N.Rufus Mag. cqqit. 
Q.MinuciusCF.C.N.Rufus Cos. 
Q.Minucij CF.G.N.RufiCos.triump.Uus; , 
M.MinuciusQ.F./.N.Rufus Cos. 
M.Minucij QT\/.N.Rufi Procosy 

triumphus 
Q.Minucij Qj\L.N.Thermi Proprart. 

triumphus 
Q.Minucius Q..F.L.N.Thermus Cos. 
de.MithradateRegetriumphi *^ J 

■ Mithradaticum bellum 
inMonteAlbanotriumphi . ioo.np.i&| 

ex Montc Albano ouatio " . , 
ex Monte Tauro triumphus 
deMorinis triumphus 
MorumLegumq; regimen in dccenniuro c* 

cefium Imp.Cxfari Diui F.Oftauiano. 
Morum Legumque regimen itcr. in quinqu»' 
niumconcelfumlmp. CsfariDiuiF.Aiih 
fto.2p9.tert.2i3.quart. 216. quint. '; 
P^MuciusQ.F.P. N.Scsuuia.Cos. . - 
P.Mucij Q.F.P.N.Sciuular Cos. 

triumphjis 
QMucius Q.FiQ.N.SczuuJa Cos. 
P.Mucius P.F.Q.N. Scaiuula Cos, 
QMucius Q.F.Q^N.SceuuIaCos. 
Q^uciusP.F.P.N.Scaruula Cos. . j. 
Mugillanus,vidc Papirius. ,-,r.»2 
• 1° Jf INDEX IN TABELLAS FASTORVM. 
LMummij L.F.L.N. Achaici Propra*. & Cn.Oftauij Cn. F.Cn.N.Propra*. 

Procos.triumphi 138. 141 triumphus 

LMummiusL.F. L. N. AchaicusCos. 140 Cn. O&auiusCn. F. Cn.N. Cos. 
LMummius L.F.L.N. AchaicusCcnfor 142 Cn.O<ftauius Cn.F.Cn. N. Cos. 
LVlunatius L F, L. N. Plancus Cos. 187 Cn. O&auius Cn. F. Cn. N. Cos. 

itcrum 149 

LMunatit L. F. L.N. Planci Procos. 

triumphus 185 Cn. Oaauius M. F. Cn. N. Cos . 
L. Oftauius Cn. F. Cn. N. Cos. 
C. O&auius C F. C. N . Mag. equit. 
LMnnatius L.'F. L. N. Plancus Cenfor 106 Q_Ogulnius L. F- A.N. Gallus Cos. 2 57 liMunatius L. F. L . N . Plancus Cos. »32 

jMurena, vide Licinius & Terentius. 

Mus, videDecius. 

Mutilus,videPapius. 

Mutincnfe bellum ciuile 184. 

N 
«NarfeoPerfarum Regeouatio 

:"<Iarfica,vide Cornelius. 
Ntta.videPinarius. 
' Maualistriumphus primus 
yfauales tr tuph» 87.89.90 .95.101.122.123.1 3 3 
■NautiusSp.F. /.N. Rutilus Cos. 1$ 

«NautiusSp. F.Sp.N.RutilusCos. 17 

iterum 20 

■ NautiusSp. Sp. /.N. RutilusTrib. 

milit. 29 

SjNautius Sp.F.Sp.N.Rutilus Trib.milit. 30 *33 

134 

146 
163 
167 
167 
183 
82 Q^Ogulnius L. F. A. N. Gallus Ditfator 88 
Opimafpolia 1.28. 104 

Q^Opimius Q. F. Q^N. Cos. 137 

L. Opimius Q. F. Q. N. Cos. »49 

Sp. Oppius /. F. /. N. CornicenDecemuir 2» 87 245 
S 

86 
ir 33 

*5 

7 6 rter. ^r.terr 
[Nawtius Sp. F. Sp. N. Rutilus Cos 
NautiusSp. F.Sp.N. Rutilus Cos. 
■Kautius Sp. F.Sp. N. Rutilus Cos. 
IfTepos, vide Cxcilius. 
equinatibus triumphus 
ero.vide Claudius. 
ero Claudius, vide Claudius. 
erua, vide Cqcceius, Licinius.&Silius. 
iger,vide Valerius. 
obilior.vidc Fuluius. 
b&ua, vidc Cxcilius. 
onius L. F. L. N. Afprenas Torquatus 

Cos. 219 

Nonius L.F.L.N. Quin&ilianus Cos.228 
orbanUs /. F. /. N. Flaccus Cos. 
'Jorbanus C. F. /. N. Fiacais Cos. 
orbani C . F. /. N. Fjacci Procos. 

tiiumphus 
orbanus C.F.C-N.FlaccusCos. 
Jluma Maicius,videMarcius. 
i^MumaPompilius,videPpmpiuus. 
f [Jumantinum bellum 

urnantinis triumphus ... 
umitius /. F. /. N. Prifcus Cos, 
umidistriumphi 
} jJumidicus, vide Cj^cilius. 
, lummus sereus primurn percuflus 

lummusargenteusprimum fignatus 
I Jummusaureusprimum fignatus 
O 
)&auianus, vidc Iubus* priraura & lter. 
Opiter Verginius, vide Verginius. 
Oreltes, vide Aufidius & Anrelius. 
de Ofrhrenis triumphus 

Oftia condita 1 

M'. Otacilius C F. M\ N. Craflus Cos. 
T. Otacilius C. F. M\ N. CraiTus Cos. 
Ouatioprima 
Ouationes.i 1.15.17.^9.30.32.37.48.75.111. 
113.116.118.119.121. 124.125. 130. 145. 
15 3.183.190.195.217.2 37.238.239.257. 
P . 

Pacilus, vide Furius. 
Pstinus, vide Fuluius. 
Pa-tus, vide ALlius & Autronius. 
■ Paitus,vide Allius. 
de Palxopolitanis triumphus 
7» dePalslrinistrinmphus 
dePalmyrenistriumphus c 

Pannonicum bellum 
dePannoniis triumphi 202. 217.231.244. 247 

Panfa. videVibius ' 

ex Paphlagonia tnumphus 173 

C.PapiriusC. F./. N. CarboCos. 149 

Cn. Papirius C. F. /. N. Carbo Cos. 153 

Cn. Papirius Cn.F.C.N.CarboCos.primum 

8citer.164.tert. .16$ 

M'. Papirius /. F. /. N. Craffus Cos. 25 

192 LPapirius M". F. /. N. Craffus Cos. 1 26 

iterum 28 

196 L.Papirius M'. F. /. N. Craffus Cenfor 31 

205 C.Papirius/.F./. N.CraffusTrib.milit. 40 

Sp. Papirius C. F.i.N. Craffus Trib. milit,4i 

L.Papirius/.F./.N.CraiTusTrib.rnilit. 41 

142 L. Papirius Sp. F.C.N. Craffus Tnb.milit. 44 €0 
241 

255 

208 .144 L.PaoiriusL.F. M.N.CraffusDia. 
18 LiPapiriusL.F.M.N.CraffusCos. 
156.157 iter. 

. L. Papir ius L: F. M. N. Craffus 
7 \ Mag.equit. utb 

82 L.PapiriusL.F. M.N.CraffusCenfbr 
112 M. Papirius L. F. M. N. CraflusDi& 
L.Papirius L. F. L. N.Craflus 

Mag. equit. biv p1^4 

L.Pa- 59 

«lab 

58 INDEX IN TABEL 
L.Papirius /, F. /. N. Cuf for Ccnfor 37 

L. Papirius /. F. /. N» Curfor Trib. milit. 39 
■ iter. 40 

Sp. Papirius L. F. /• N. Cenfor Trib. milit.41 
L.PapiriusSp. F. L. N. Cenfor Mag.equit. 55 

iter. 63 

L. PapiriusSp.F.L.N. CurforCos.58.itcr.6j 

tert. 64. quart. 65.quint. 66 

L. FapiriusSp. F. L. N. Curfor D\&. 60. 61 

iter. 68 

L.Papirij Sp.F. L. N CurforisCos. 5c Dift. 

triumphi • 61.64. 58 

L. PapiriusSp. F. L. N. Curfbr Cenfor 81 
L.PapiriusL.F.Sp.N.CurforCos. 74 

iter. 81 

L.Papirij L. F. Sp.N. Curfor. Cos. trium- 

phi * 74.81 

CPapiriusC.F.L.N. MafoCos. 100 

C.Papiri| C.F.L.N.Mafonis Cos.triiiphus 100 
L»Papirius /.F./.N. Mugillanus Cos. 24 

iter. 28 

L. Papirius /. F. /. N. Mugillanus Cenfor 24 
X. Papirius L. F./.N. Mugillan. Trib.milit. 30 
M.PapiriusL.F./.N.MugilIan. Trib.milit. 30 

iter. 31 

M. Papirius L. F. /. N. Mugillanus Cos. 32 

L. Papirius '. F. /. N. Mugillanus Cos. 60 

M. Papius M. F. M. N. Mutlus Cos. 229 

Papus, vide Aimilius 

Panlia t 

Parthicum bcllum 175 

deParthinistriumphi 191.193. 245. 246.249 
deParthisouatio 239 

L.Paffienis Q.F /.N.Crifpinus Rufus Cos.220 
~ Paterculus, videSulpicius. 
Paullulus, vide Poftumius. 
- - Paullulus, vide Aimilius. 
. Paullus Airrtilius, vide Aimilius. 
Paullus Fabrus, vide Fabius. 
Pax cum Parthis fa&a 207 

{ Pax cum Gothis fa&a 262.263 

'■' PaxcumHunriisfa&a u 264 

Pax cum Pcenis fada 95- n^ 

> : Pax cum Wandalis facla 1 264 

dePedanistriumphus 56 

Q^Pedij M. F^/. N.Procos. triumphus 182 
1 PcnnuSj videlunius & Quin&ius 
-, -Pera, videlunius. A.T. 

M . P erpernK/. F. /. N. Prator is ouatio 145 
|«4. Perpcrna/. F. /, N. Cos. . 145 

$A. Perperna M. F./. N. Cos. . • . 1 61 

$4. Perpcrna M. F. /. N. Cenfor 164 

de Perfe Macedbnia; Rcgc txiumphi 132. 133 
1 Perficum bellum 131 

de P er fis trhim phus 251 

dcPerfisouatiof.. ■ : 257 

Perufinum bellum ciuild . J . 188 

" -Pcticus,videSulpicius. 

• q - LAS FASTORVM. 
Q. Petillius C. F. Q. N. Spunnus 
de PharnacePonti Rcgetriumphus 
* Philippicum bellum 
dePhilippoMaced^nice Regetrmmphus 
Philippus,vide Marcius. 
Philippenfe bellum ciuile 
Philo.videPublilius, & Veturius. 
Philus, videFurius. 
dcPicentibustriumphi 
Pictor, vide Fabius. 
Pietas, vide Antonius. 
P. Piharius/.F. /. N.Mamercin.RufusCos j. 
L. PinariusP.F./.N.Mamercin.RufusCos' 
L. Pinarius L. F. P. N. Mamercinus Rufus 

Trib. milit. 
L. Pinarius /. F. N. Natta Mag. cquit. 

Piraticum bcllum 
dePiradstriumphi 1 

Pifo, vide Calpurnius & Pupius. 
Pius, vidc Cecilius & Pompeius. 
Plancianus, vide Lartorius. 
Plancus,vide Munatius. 
C Piautius C. F. P. N. Ypfieus Cos. 

iterum. 
M. Plautius L. F. /. N. Ypfams Cos. 
C.Plautms P.F.P.N.YpfamsDecianus 
C.Plautij P. F. P . N. Ypilei Deciani Co 

triumphi 
C. Plautius P. F. P. N. Proculus Cos. 
C. Plautij P. F. P.N. Proculi Cos.triu 

phus 
C. Plautius C F. C. N. Proculus Cos. 
C. Plautius C. F. C. N. Proculus Veno 

Cenfbr 
M. Plautius M. F. A. N. Siluanus Cos 
L. Plautius L. F. /. N. Venno C6s. 
L. PlautiusL.F. L.N. VennoCos. \ 

M. Poblicius L. F. L. N. Malleolus Cos. 
de Pcenis triumphi . 85. 87. 88. 89. 90. 01 
96. nr. ri2.r;3.ri<5 : 
Q^Poetelius /. F. /. N. Decemuir pnmuim 

& iter. 
CPcetelius C. F. Q. N. Libo Vifolus Cds, T 
C. Poetelij C F. Q^N. Libonis Vifoli Cos, 

triumphus 
C Pcetelius C F. C N. Libo Vifolus Coi 

iter. 58. terr. 
C Pcetclius C. F. C N. Libo VifolusDifl 
M. Pcetclius M.F.M.N. Libo Vifolus Co.*j 
M. Pcetclius M. F. M. N. Libo Vifolus lv?. 
equit. ■> 

PoIIio,videAfinius. 
Scx. Pompeius Sex. F. /. N. Cos. 
Scx.PompeiusSex. F. Sex. N. Cos. 
Cn. Pompcius Cn. F. Sex. N. primus cqu; 

Rom.triumphauit 
Cn. Pompei Cn. F. Scx. MagniProprart' ' 
Procos.triumphi 166. 169.;? 

D. 


INDEX I N TABEL Pbmpeius Cn.F.Sex.N.Magnus Cos. 
iter. i7<.tert. 
x.PompeiusCn.F.Cn.N.MagnusPiusCos 

deiignatus 
^Pompeius A.F./.N.Rufus Gos. 
vTPompeius A.F./.N.Rufus Cenfor 
i^ompems Q.F./.N.RufusCos'. 
imPompems Q.F.Q.N.Rufus Cos. 
iin.PompeiusSex.F.Cn.N.Strabo Cos. 
aln.Pompeij Sex.F.Cn.N.Strabonis Cos. 

triumphus 
liumaPompiliusRex 
^l.Pomponius /.F./.N.Trib.milit. 
£\PomponiusM'F.M'.N Matoo Co?. 
i'.Pompohij M'.F.M'N.Mathonis Cos. 

triumphus 
I.Pomponius M'.F.M'.N.Matho Cos. 
IJj.Pomponius M .F.M'.N.Matho Mag. 
equit* 
Pontifex Maximusprimus 
Pontificesprimum creati 
•.Pontij A.F./.N.Prdprst.triumphus 
t:Pontotriumphus 
|.Popillius M.F.C.N.Lamas Cos 
tert.&quart. 
.Popilij M.F.C.N.Larnatis Cos. triumphus 
.PopilliusM.F.M.N.Lxnas Cos. 
.PopilliusP.F.P.N.LamasCos» 
.Popillius P.F.P.N.Lamas Cenfor 
ilPopillius P.F.P. N.Laenas Cos. 

iterum 
J.PopilliusM.FP.N.LacnasCos 
IPopilliu, C.F.PN.Lamas Cos. 
flPoplicola,vide Gellius & Valerius. 
■Poppams Q.F.Q.N.Sabinus Cos. 

iPoppamsQ.F.Q.N.Secundinus Cos. 
■Porienna Rex Etrurise 
iPorcius M.F./.N.Cato Cos. 
HPorcij M.F.M.N.Catonis Cos.triumphus 
I.Porcius M.F./N.Cato Cenfor 
|.Porcius M.F.M.N.Cato Cos. 
■Porcius M.F.M.N.CatoCos. 
■Porcius MiF.M.N.Cato Cos. 
I?orcius L.F.M.N.LicinusCos. 
(Poftumius/.F./.N.Albinus Cos. 
| iterum 

IPoftumius /.F./.N. Albinus Cenfor 
SjPoftumius /.F./.N.Albinus Mag;equit. 
iPoftumius A.F.L.N.AlbinusCos. 
/jPoftumius A.F.L.N.Albihus Cenfor 
llPoftumius A.F.A.NAlbinusCos. 

iter. 101. tert. 
SLPoftumiusL.F.A.RAlbihusCos. 
/PoftiimiusA.F.A.N.AlbinusCos. 
iPoftumius A.F.A.N. Albinus Cenfor 
l?oftumij A.F.A.N.AlbiniProprat, 

triumphus 
l|Poftumius A.F.A.N.Albinus Gos. 170 
176 

J 97 
142 

'4S 

163 

200 

l52 
l6l 

3 

35 
99 

99 

loo 

107 

3 

3 

176" 

166072.173 

48. iter. 50 

5* 

5* 

65 

130 

135 
131 
I36 

142 
144 

229 
229 
10 
u 9 
120 
124 
150 
152 
162 
124 

57 
62 

58 
60 

9% 

9* 
98 
108 
124 
ti€ 
130 

128 
*30 LA S FASTORVM. 
L.Poftumius Sp.F.L.N. Albinus Cos. i j* , 

A.Poftumius A.F.A.N.Albinus Cos. 138 

Sp.PoftumiusSp.F.Sp-N.Albinus Cos. 154 

A.Poftumius A.FSp.NAlbinusCos; 150 

A.Poftumius A.F-A-N.AlbinusBrutus Cos. 

, defignatus. 187 \ 

Sp.PoftumiusSp.F.A.N.AlbinusMagnus 

Cos. 139 

Sp.Pofturhius AiF.A.N.Albinus PauIIulus 

Cos. 130 

P.Poftumius A.F.A.N.Albinus Regillenfis 

Trib.milir. 31 

M.Poftumius A.F. A.N. Albintts Regillenfis 

Cenfor 34 

A.Poftumius./.F./.N.AlbihusRegillenfis 

Tnb. nulit. 35 

Sp.Poftumius /.F./.N. Albinus Regillenfis 

Trib.milit. 36 

Sp.Poftumius/.F./.N.AibinusRegillenfis 

Genfor 24 

LPortumius /.F./.N.Albintis Regillcnfis 

Trib,milit.39. iter. 41 

A.Poftumius/.F./.N.Albinus Regillenfis 41 

A.PortumiusP.F./.N.AlbusCos. 13 

A.Portumius P.F./.N. Albus RegillenfisDicr. 13 
A.Poftumij P.F./.N.Albi Regillenfis Dift. 

triumphus ' 13 

Sp.PoftumiusA.FiP.N.AlbusRegillenfis 

Cos. 18 

Sp.Poftumius A.F.P.N.Albus Regillenfis 

Decemuir 2t . 

A.Poftumius A.F.P.N.AlbusRegillenfisGos. 18 
Sp.Poftumius Sp.F.A.N. Albus Regillcnfis 

Trib.milit. 27 

M.Poftumius A.F. A.N. Albus Regillenfis 

Trib.milit. 29 

L.PoftumiusL.FiSp.N.MegellusGos. 6$ 

iter. 73.tert. " 74 

L.Poftumij L.F.Sp.N.MegeJli Cos 

triumphus 73 " 

L.Poftumius LiF.L.N.Megellus Cos. 80* 

Poftumius L.F.L.N.Megellus Cenfor $jt. 

/.Poftumius/.F./.N.RegillenfisAlbinus 

Cenfor 46 

P.Poftumius Q.F./.N.Tubertus Cos. primum 

& iter. it 

P.PoftumijQ.F./.N.TubertiCos. ouatio *t 

A.Poftumius /.F./.N.TubeftusDictator 28 

A.Poftumij /.F./.N.Tuberti Dict.triumphus 2$ 
Poftumus.vide Vibius. 
Poftumus ALbutius 3 vide Aibutius. 
Poftumus Cominius,videCominiUs. 
Potitusjvide Valefius 
dePrarneftinistriumphus 4», 

Pra;textatus,vide Sulp icius» 
Pra°torprimus 4<S 

Pratorprimusquistriumphauit 89 

Pmores duo pnmum creati 95 

ff Pr«. INDEX I N 

Prsetores. iliT.fafti 

Pra?tores.vi.facti 117 

Pra?tOres.viii-fa&i l<?5 

Prxtores. x. defignati -179 

Pra?tores.xirii. facti 182 

Pra-tores. xvi.facti 138 

Primi /Edilescurules 46 

Primi AidilesCeriales 183 

Pnmus /Ereus nummus percufTus 7 

Primum Argentum fignatum 82 

Primum Aurumfignatum 112 

PrimumBellum 1 

Pnmum Bellum Punicum 85 

PnmusCenfor 24 

Primum Cenfusactus 8 

Primi Cenibres ambo e plebe 145 

Primi Confiiles creati 10 

PrimusConfbleplebe 45 

Primi Confules ambo e pfebe 1 31 

PrimiConfules ldibus Martijs I04 

Primi Conjules Kal. Ianuanjs. 138 
Primi Confules ih partem antti fuffe&i 

'& honorarij 182 

Prifnus Di&ator 12 

Primus Diftatorquitriumphauit 13 

PrimusDi&atoreplebe 50 
Primus Di&ator qui cxtraltaliam exercitilm TABELLAS FASTORVM. 

ioi L.FubliliusL^F.Voler.N.PhiloVulfcus 

Tnb.milit. 
Volero Publilius P.F.Voler.N. Philo 

Trib. milit. 
QPublilius Q.F.Q.N.Philo Cos. 56. iter. 

tert. 63. quart. 
QjVoIilijQ.F.Q.N.PhilonisCos.&Procos. duxit 

Primus Eques Romanus quitriumphauit 

Primum Ianus clufus 

Primi ludi Cdmpitalitij 

Primi ludi S^culares 

PfimumLuftrum 

Pnraus Magiller equiturri 

Primus Magifter eqtutum e plebe 

Primus NaualiS triumphus 

Prima Opima fpolia 

PrimaOaatio 

PnmusPrsetor 

PnmusPmorquitriumphauit 

PrimUm Pmoresduo creati 

PrimusProconful 

Primus Proconfiil qui triumphauit 

Primum SacraPop. Rom.data 

Primi Tribuni militum 

Primi Tribuni plebis 

Primustriumphus 

Primus triumphus naualis 

Pf imus triumphus in monte Albano 

Prifc!us,vide NumiciuSjSeruilius, 
&Tarquinius. 

Priuernas,vide Aimilius. 
de Priuernatibustriumphi 

Proconfulprimus 

Proconful primus quistriumphauit 

Proculus,videPlautius. 

Proculus Geganius.vide Geganius. 
de Ptolemaio Rege tnumphus 93 
166 20 

8 

12 

45 

*7 
1 

ii 

46 

% 

95 
60 

60 

i 

24 

H 

1 

87 
ioo 49-59 
60 
60 180 1 tnumphi $6.t 

QPubliiius Q.F .Q.N.Philo Di&ator 
Q^PubliliusQ.F.Q.N.PbiloMag.equit. 
QPubliusQ;F.Q.N.PhiloCenfor 

Pulcher,vide Claudius. 

Pulex,vide Seruilius. 

Pullus,videlunius. 

Puluiilus.vide Horatius; 

Punicum bellum primum 

Punicum bellum fecundum 

Punicum bellum tertium 
M.Pupij M.F./.NiPifonis Frugi Caipurniani 

Procos. triumphus 
M.Pupius M.F./.N.Pifo Frugi Calpurnianus 
Cos. * 

Purpureo,videFurius: 
de Pyrrho Rege triumphi 

de Quadistriumphi iq ir 

Qmnctilianusjvide Noniiis. 
T.Quinftius /.F./.N.Barbatus Capitblinas 

Cos- 1 7. iterum & tert. 1 8. quart. ' 

quint. 24. fexti 
T.Qujn&ij /.F./.N.Barbati Capitolini Cos. 

triumphus 
T.Qjuinctius T.F./.N.Barbatus Capitolinus 

Cos. 
T.Quinctius T.F.T.N.Barbatus Capitolirius 

Tnb.milit. 
T.Quincl:ius/.F./.N.CapitolinusTrib.milit. 

primiim & iter. 
T.Quinctius /.F./.N.Capitolinus Mag. 

equit. 

L.Qmndius /.F./.N. Capitolinus Trib. 
milit. 

L.Quin&ius /. F./.N.Capitolinus Trib. 

milit. 
L.Quin&ius L.F.L.N.Cineinnatus Cos. 
L.Qujnccius L.F.L.N.Cincinnatus Dift. 

iter. 
L.Quinclij L.F.L.N.Cincinnati Dicl:. « 

triumphus 
L.Quinclius L.F.L.N.Gincinnatus Trib. milit. 

iter 
/.Quin<aitis /.F./.N.Cincinnatus Trib.milit. 
C^QujnaiusL.F.L.N.CincinnatusTrib.milit. 
T.Quinctius T.F.L.N-Cincinnatus Trib.milit. 

iter. 
T.Qmn&iusN\F.L.N.CincinnatusDicTv 
T.Qmndij T.F.L.N.dncinnati Di&. 

tnumphus* 

L.Qu INDEX IN TABEL 
J.^ninaiusT.F.L.N.CincinnatusTnb. 

milit.40. lter. 43 

(jQuin&ius /.F./.N.Cincinnatus Trife.milit. 43 
(jQmnaius Q.F.LN. Cincinnatus Trib. 

milit. 44 

IQuinftius /.F./.N.Cincinnatiis Capitolinus 

Mag.equit. 45 

HQuinctius/.F./.N.ClaudusC6s. 81 

aQuin£tius/.F..'.N.CnfpinusCoSi na 

!|Quinaij T.F./.N.Crilpini Prartoris 

triumphus . 125 

TQuinftmsT.Fi/.N.CrifplnusSulpicianus 

Cos. 21 &* 

I^uin&ius T.F./.NiCrifpinus Valerianus 

i Cos. '227 

l(QmncliiisTi,F.L.N.FlaminintisCos. 117 

K^uindij T.F.L.N.Flaminmi Pibcos. 

triumphus " 126 

TQmnctius l.F.L.N.FlamininusCenfor 122 
L^uin&iusT.F.L.N.FlamininusCos. 120 

Tl^ujnctiusT.F.T.N. FlamininusCos. 139 

fcujn&iusT.F.T.N.Flamii>inusCos. 142 

ifcuindius/.F. .N.PennusCapitolinus 

CrnpinusDicL 47 

l}mn&i| /.F./.N Penni CapitoliniOi pini 

Di&. triumphus 47 

f2lli.nftius T.F. .N.Pennus GapitolihusCrifpi- 

nus Mag.equit; 48 

I^ui.n<Sius T.F/N.Pennus Capitolihus 

Cnfpinus Cos. 50 

l^uimShus L.F.L.N.Pennus Cincihnatus Cos. 27 

iterum 
T^uindiusL.F.L.N.PennusCincinnatus 

Trib.m1ht.29. iter. 
■^uin&ius /.F./.N.Pennus Cincinrtatus 
: |i Cos. 

■.QmncliliusSex.F.P.N.Cos. 
fcuincliliusSex.F.Sex.N.VarusTribi 

milit. 
iQuintftilius /.F./.N.Varus Di<ftator 
jiuindiliusSex.F./.N.VarusCos. 
Juirinus,vide Sulpicius. 

labuleius /.F./iN.Decemuir primuhi 

& iterum 
taiul!a,videCaflius. 
Lebilus.vide Caninius. 
legifigium 

legillenfisjvide C laudius & Poftumius. 
legillus,vide Aimilius. 
tegulus,vide Atilius. 
leipublicajconftituendarpoteftas in de- 

cennium doncefla lmper.Caefari Diui 

F.O&auiano 
leipublica: coiiftituehda: poteftas in quin- 

quennium concefla Imper.Caefari Diui 

F. Augufto & M. Vipfamo L. F. 

Agrippa; 2 b£ 28 

3° 

5i 
21 

34 
59 

213 22 LAS FASTORVM. 

Rcipublicaeconftituendxpoteftas tert.inquin* 

quennium concefla Imp. Csefari Diui F. Au- 

gufto2ij.quart. indecennium.218.quint.in 

oecennium.224. fext. in decennium 232 

Reipublicasconftituendjepoteftasindecennium 

concefla Imp. Carfari Diui F.AugUfto &Ti. 

Iulio Augufti F.DiuiN.Caefari 233 

ReipublicasadminiftrationemTriumuirireipu- 

blicaeconftituendasoccuparunt 185 

Rempublicam folus tenuit Imp* Casfar Diui 

F.Oclauianus 200 

Republica conferuata Imp.Csfar Diui F. 
Oiftauianusa S. P. Q^R. Paterpatris 
appellatus 201 

Rex,vide Marcius 
R6cus,vide RomiliUs. 

Romacondiccepta % 

Roma: interregnum ,. 2 

RomaaGallisSenbnibuscapta 38 

RomaaGothisprimumcapta 263 

Roma a Gothis tertium & quartiim capta 268 
Roma exa&is Gothis recuperata 268 

RomaaWandaliscapta 264 

T.Romilius T.F.T.N. Rocus Vaticanus 

Cos. 20 

T.RomiliusT.F.T.N.RocusVaticanus 

Decemuir n 

Romulus SiluiuSjVide Siluius. 
RufinuSjVide Cornelius. 
Rufus 3 videMinucius,Paflienus,Pinarius> 
Pompeius,Rutilius,S3enius,Saluius, 
Sulpicius,Tarius,Titius,& Valgius. 
Ri4Iianus,vide Fabius 
P.RupiliusP.F.P.N.Cos. 144 

P.Rupilij PiF.P.N.Procos.ouatio 145 

deRuthenistriumphi 148.150 

P.RutiliusL.F.L.NLupusCos. 162 

P.RutiliusM.F./.N.RufusCos. 156 

Rutilus,videCornelius,Mafcius,Nautius,& 
Verginius. 204 Sabina;rapra? 1 

Sabinum bellum primum 1 
deSabinistriumphi 4.5.6.9.11.12.14.17.23.75 

Sabinus, vide Caluifius , Claudius, Poppaeius, & 
Tatius- 

SacraprimumPop.Rom.data t 

L.SaminusAF./.N.RufusCos. 201 

Saminus,vide Flauius. 

Salinator,vide Liuius. 

deSallaffistriumphus 141 

deSallentinistriumphi 78.83.84 
Q^SaluiusSaluidienus Rufus Cos. 

defignatus 191 

deSaluuijs tnumphi 148.149 

Samniticum bellum 54 

f f 4 dc INDEX IN TABEL 
de SamnitibWtriumphi 54.60.61 .64.66.67.68. 
69.70.7a.73.74.75. 78.79.80.8 r 
, SapiensvideLaelius. 

exSardiniatriumpM 87.149.152 

de Sardis triumphi 88.98.99.129.186 deSarmatistriumphi 247.256 

deSailinatibustriumphi 83.84 

deSatricanistriumphus • / 53 

Saturninus,vide Sentius Sc Valgiu& 
Sauerrio,vide Sulpieius. 
iScamula.vide lunius & Mucius. 
Scapula,vide Cornelius. 
Seaurus,vide Aimilius & Aurelius. 
Scipio.videCecilins&CorneliuS. 
deScordifcistriumphi 153*154.155 

C.ScriboniusC.F./.N.CuriaCos. I67 

C.Scribonij C.F./.N.Curionis Procos. 

triumphus 168 

L.Scribonius LF./.N.Libo Cos'. 1^5 

Scythicum bellum 251 

deSchythisrriumphus 262 

Seceilio plebis in Sacruth rriontem; 13 

, -Seceflioplebisin Auentinumfa&a 22 

Seceflioplebisinlaniculum 76 

SecundinuSjVide Poppa:ius. 

A.Semproriius /.F./.N. Atratinus Cos. tj 

iterum 41 

A.Sempronius A.F./.N.Atratinus Trib. 

nriliti '24 

L.Sempronius A.F./.N. Atratihus Cos. 24 

L.Sempronius A.F./.N.Atratinus Cenfor 24 

CSempronius A.F.A.N.Atratinus Cos. 29 

A.Sempronius L.F.A.N.AtratinusTnb.milit. 29 

iter. 30. ter. 
L.Sempronius L. F.L.N.Atratinus Cos. 
CSempronius Ti.F.Ti.N.Blifus Cos. 

iterums, 
C.Semprohi j ti.F.Ti .N. Blarfi Cos. 

triumphus. 
Ti.Sempronius Ti.F.C.N.Gracchus Cos. 
Ti.Sempronius Ti.F.Ti.N.Gracchus Mag. 

equit. 
Ti.SempfoniusTiiFiTi.N; Gracchus Cos. 

iteriim , 
Ti .Sempronij P.F.ti.N.Gracchi Propr&t. 

& Procos.triumphi 
Ti.Sempronius P.F.Ti.N.Gracchus Cos. 

iterum 
Ti.SemproniusP.F;Ti.N.GracchusCenfor 
Ti.Sempronius C.F./.N.Longus Cos. 
Ti-Sempronius Ti.F.GN.Longus Cos. 
P.Sempronius P-F.CN.Sophus Cos. 
P.Semprbnij P.F.C.N.Sophj Cos. 

triumphus; 
P.SemproniusP.F.C.N.Sophus Mag. 

equit. 
P.Sempronius P.F.C.N.Sophus Cenfof 
P.Sempronius P.F.P.N.Sophus Cosj 3* 
195 

90 
5>S 

91 
97 

toy 
108 

109 

128.129 
128 
*34 

t 3 2 

io6 

119 

70 

70 

7i 
7* 
82 LAS FASTORVM. 

PSempronij P.F.P.N. Sophi Cos. 

triumphus 
P.Sempronitis P.F.P.N.Sophus Cenfor 
M.Sempronius C.F.M.N.Tuditanus Cos. 
M.Sempronius CF.M.N.Tuditanus Cenfor 
P.Sempronius CF.GN.Tuditanus Cenfor 
P.Sempronius CF.CN.Tuditanus Cos. 
M.SemproniusM.F.CN.TuditanusCos. 
CSempronius CF.CN.Tuditanus Cos. 
CSempronij C.F.C.N.Tuditani Cos. 
tnumphus - 

Senatus primum leftus 
CSentiusC.F.CN.Saturnirtiis Cos. 
CSentiUs CF.CN.Saturhinus COs* 

Serapio,vide Cornelius; 

M.Sergius/.F./.N.Decemuirprim&m& 

iterum 
L.Sergius CF.CN.Fidenas Cos. 25. iterum 
L.Sergius C.F .C.N.Fidenas Trib.miiit. 

iterum 29. tertium 

M'.SergiusL.F.L.N.FidenasTrib.miIit. 
iterum 

L.SergiusL.F.CN.FidenasTrib.milit. 
CScrgius /.F./.N.Fidenas Trib.milit. 

iter.40. tert. 
deSermatistriuraphus 

Serranus,vide Atilius. 

Seruile bellum primum 

Seruilebellum fecundurri 

Seruile bellum Spartacinurri 
de Seruis fugitiuis triumphi 145 .159, 

Seruilianus.vide Fabius. 
C.Seruilius CF.P.N.Mag.equit; 
CSeruiIiusCF.P.N.Cos. 
CSeruilius CF.P.N.Did. 

C.SeruiliusP.F.Q ; N.AhalaTrib.miIit. 
iter.33. tert. 

CSeruilius P.F.QJM.Ahala Mag.equit, 
Q^Seruilius C^F.CvN. Ahala Cos. 46. iter. 
Q^Seruilius Q^.Q^N.Ahala Dift. 
QJeruilius Q^F.QJ^ Ahala Mag.equit. 
Q;Seruilius Q.E.CLN. Ahala Cos. 

CSeruilius CiF.CN.AxillaTrib.milit. primu 
& iterum 

C»Seruilius Qj.CN.Axilla Mag.cquit. 

Cn.Seruilius Cn.F.Cn.N.Caipio Cos. 

Cn.Seruilius Cn.F.Cn.N.Carpio Cos. 

Gn.Seruilius Cn.F.Cn.N.Caepio Cos. 

Cn.SeruiliusCn.F.Cn.NOepioCos. 

Cn.Seruilius Cn.F.Cn.N.Cajpio Cenfor 

QJeruilius Cn.F.Cn.N.Gepio Cos. 

Q^Seruilius Cn.F.Cn.N.CarpioCenfor 

Q^leruilij QjF.Cn.N.Gaepionis Proprart. 

triumphus 
C^Seruilius CnF.Cn.N.Caspio Cos. 
CSeruilius /.F./.N.Geminus Tucca Cos; 
P.Seruilius Q;F.Gn*N.Geminus Cos. 

iter. 


224 

18 
42 

2(5 38 
39 

44 
18 

*'5 

"5 
16 

30 

3i 

44 
16 

*5 

28 

166 INDEX I N TABEL 
CiSeruiliusP.F.Q^N.GeminusCos. io<5 

Meruilius M.F./.N.GeminUs Cos. 
ii:ruilius P.F./.N.Prifcus Cos. 
iibuiliusSp.F.P. N.Prifcus Cosv 
»p;eruilius/.F .N.Prifcus Cenfor 
Qleruilius P.F.Sp.N.Prifcus FidenasDict. 

f iteruni 
■eruiliusQjvP.N.PrifcusFidcnasTrib. 

| milit.24. iterum 35. tert. 36". quart. 

j quinr. 
■eruiliusQiF.Q^N.Prifdus Fidenas Trib. 

milit.41. iterum.42. tert. 
licruilius QjF.P.N.PnicusStruclus Cos. 

i primum&iterum 
\d>cruiliusC.F.P.N.Pulex Gemintis 

Mag.equir. 
UjJeruilius C.F.P.N.Pulex GeminusCos. 
firuilius /.F./.M.Struc5tusCos; 
Ipruilius /.F./&.Stru<aus Trib.milit. 

I ltcruni. 

Seruilius CP.C.N.Strucrus Trib.milit. 

eruilius /.F./.NStruSus Ahala Cos. 

eruilius/.F./.N.Stru&us Ahala Mag. 
equit. 

|eruilius/.F./.N.Struftus Ahala COsj 

eruilius CF.M.N.VatialfauncusCos. 

cruilij CF.M.N.Vatiarlfaurici Proprasr. & 
Procos.triumphi 163. 168 

ruilms CF.M.N.Vatialfauricus Cenfor 173 

ruilius P.F.CN.Vatialfauricus Cos. 1^8 

:ruilius P.F.CN.Vatia Ifauricus Cos. 188 

eruius,videTuIlius. 

eftius QJJ.Vibi N.Capitolinus Cos. 4i 

eftius Q^F.Vibi N.Capitolinus Deccmuir. 21 

cxtius/.F./.N.Trib.milit. 42 

xtius Scx.F.N.N.Sextinus LateranUs Trib. 
plebis primum, iter. tert. quart.& quint. 43 

SxtiusSex.F.N.N.SextinusLateranus 
Cos. a6 

extijCF.CN.CaluinusCosv 148 

extij CF.C.N. CaluiniProcos. 
triumphus 145 

iciliatriumphus 89,96.110.145.159.195 

cinius /.F./.N.Sabinus Cos. 

cinij /.F./.N.Sabini Cos.triumphus 

iculis triumphi 
iliculum bellum ciuile 

iculusjVideCloelius. 
d<iidicinistriumphus 

igna aParthis recepta . 

ilanus,videCaeciIius,Iunius,&Lieinius. 
»|liusP.F./..N.NeruaCos. 
mlij P. F.G.N.Neruae Procos. triumph. 
ejiliusP.F.C.N.Cos. 
I iiluanusjvidePlautius 
wnuIusSiluiusRex 
R;muli Siluij.Regis triumphi 
Rroulus Siluius Rex Quirinus appeUatus '5 
»5 

87.92 
193 

55 

207 

207 

2t2 
232 

I 
1.2 

% L A S FASTORVM. 

Sophus,vide Sempronius. 

deSoranistriumphus 6f 

CSofij CF.T.N.Procos.triumphus 196 

CSofiusCF.T.N.Cos. 198 
Spinter.vide Cornelius* 
Spoliaopima 1.28.104 
Spurinus,vide PetilliUs. 

T.Statilij T.F./.N.Tauri Procos.triumphus 195 

T.StatiliusT.F./.N.TaurusCos. 194. lter. 205 

T.StatiliusT.F.T.N.Taurus Cos. 2?o 

deStcenistriumphus 151 
Strabo,vide Fannius & Pompeius* 
Stru£tus,vide Seruilius. 
deSueuistriumphi 102.247 
Sulla,vide Corneliu*. 
Sulpicianus,vide Qmnc-tius. 

Ser.SulpiciusP.F./.N.Camerinus CoS. ix 
Ser.SulpiciusSer.F.P.N.Camerinus 

Decemuir. jr 

Ser.Sulpicius Ser.F.Ser.N.Camerinus Cos. 36 
Ser.SulpiciusSer.F.Ser.N.Camerinus 

Trib.milit. 37 

CSulpicius /-F./.N.Camcrinus Cenfor 42, 

Ser.Sulpicius /.F./.N.Camcrinus Cos. 53 

Q^SulpiciusQTvQ^N.CamerinusCos. 229 
Q^ulpicius /.F./.N.Camerinus Cornutus 

Cos. , 14 
Ser.SulpiciusSer.F.P.N.CamerinusCornutus 

Cos. 1 p 
QSulpicius Sef .F.Ser.N.Camerintis Cornutus 

Trib.milit. 34. iter. %% 

Ser.SulpiciusSer.F.P.N.Galba Cos* 141 

Ser.SulpiciusSer.F.Ser.N.GalbaCos. 155 

P.SulpiciusSer.F.PiN.GalbaMaximusCos. 116 

iterum 116 
P.Sulpicius5er.F.P.N.GalbaMaximus 

Dict. 115 

C.Sulpicius CF.Ser.N.Galns Cos. 95 

C.SulpiciusCF.CN.GalusCos. 13 5 

CSulpicij CF.CN.GaliCos.triumphuS 133 

Q;S.ulpicius/.F./.N.LongusTrib.milit. 38 

C.SulpiciusSer.F.Q^N.LongusCos. $6 

Jter, <5i. tert. 6% 

CSulpicij Ser.F.Q^N.Longi Cos.triumphus 66 

CSuIpiciusSer.F.QJN.Longus Diftator 67 

CSulpicius QjF.QJjJ.Paterculus Cos. .87 
CSulpicij QJ.Q^N.Paterculi Cos. 

triumphus 88 

CSulpicius M.F.Q\N. Peticus Cos.46'. iter. 47 

tert.&quart.50. quint. 51 

CSulpicius M.F.Q/N.Pcticus Cenfor 46 

CSulpicius M. F.QJjJ.Peticus Diftator 49 
CSulpicij M.F.QN.Petici Cos. &di<a. 

triumphi 47-49 

Ser.Sulpicius M.F./.N.PraetextatusTrib.rnilit. 41. 

iter.43. tert.&quarf. 44 

P.SulpiciusP.F./.N.Quirinus Cenfor 187 

P.Sulpicius P.F./.N.Quirinus Cos. 194 

"fs 3 C^Sulpi* INDEX T N T AB EL 

QJulpiciusP.F.P.N.Quirinus Cos. 214 

Ser.Sulpicius /.F./.NRumsTrib.milit. 39 

«eVum 40. tertium 41 

Ser.SulpiciusQ.F./.N.Rufus Cos. 171? 

P.Sulpicius Ser.F.P.N.Sauerrio Cos. 70 
P.Sulpicij Ser.F.P.N.Sauerrionis Cos. 

triumphus 7° 

P.Sulpicius Ser.F.P.NSauerrio Cenfor 72 
Superbus,vide Tarquinius. 
Sura.vide Cornelius. 

deSyphaceNumidarum Regetriumphus. ti6 

SeSyracufanistriumphus- no 
exSvriatriumphi *f3 v H* 

3 T 

Sex.Tatdius /.F./.N.Afer Cos. 192 
Tamphilus,videBa:bius. 
Tappulus,vide V illius. 

Tarentinumbellum. 77 
deTarentinistriumphi 78.81. 111 

L.Tarius /.F./.N.Rufus Cos. 211 
Sp.Tarpeius M.F.M.NMontanus Capitolinus 

Cosv 21 

deTarquinienfibustriumphus 10 

LTarquinius Prifcus Rex 6 

L.Tarquini)PrifciRegisTriumphus 6 

L.TarquiniusSuperbusRex. 9 

L.Tarquini j Superbi Regis triumphus 9 
DjTarquinius Superbus Rex vrbe & regno 

exa&us 9 
L.TarquiniusL.F.EgeriN.CoIatinusCos^ - 10 

L.TarquitiusL.F./.N.Flaccus Mag.equk. 20 

T.Tatius Sabinus Rex 1 

ex Tauro monte triumphus 193 

Taurus,videStatilius 

C.Terentius A.F./.N.Varro Cos. 107 
A.Terentij C.F. A.N.Varronis Proprat. 

ouatio 125 
M.Terentius M.F./.N.Varro Lucullus Cos. 168 
M.Terentij M.F./.N.Varronis Lucull i ProCos. 

triumphus 169 

A.TerentiusA.F./.N.VarroMurenaCos* 205 

Tergeminorum pugna 4 
-Tergeminus,vide Horatius. 

deTetncotyrannotriumphus 255 
Thalna,videluuentius 
Thermus.vide Minucius 

Theutonicum bellum 152 

deTheutonistriumphus 158 
exThraciatriumphi 155. 154.155. 204 
deT.hracibusrriumphi 168.169 

Thracicum bellum 151 
deTiburtibustriumphi 48.50.56 
deTigraneRegetriumphi 172.173 

L.Titinius/.F./.N.Trib.milit. 34 

iterum 35 

M.TitiniusC.F.C.N.Mag.equit. 70 

M.TitiusM.F./.N.RufusCos. 200 

de Larte Tolumnio Rege triumphus 28 LAS FASTORVM. 

Torquatus,vide Manlins & Nonius 
M.Trebonius /.F./.N.Crifpus Flauus 

Trib.milit. 
C-Trebonins CF./.N. Afper Cos. 

Tremulus,vide Marcius. 
de Triballistriumphus 

Tribuni militum Confulari potcftate 

pri miun creari cospti 
Tribuni militum vitiofacti abdicarunt 
Tribunusmilitum inpicelfooccifus 
Tribuni plebisprimum creanccepti 
Tribuni plebis x. fa£ti 
Tribuni plebis per quinquennium continu 

finealiis magiftratibuscurulibus 
Tribunicia poteftas conceifa Imp. Caefari Di 

F.Augufto 
Tribuniciapoteftas in quinquennium conc« 
MvVipfanio L.F. Agrippa» 
iterum > 

Tribunicia poteftas in quinquennium conc< 

Ti.Iulio Augufti F.Diui N.Csfari 
Tricipitinus,vide Lucretius. 
Tricoftus,vide Verginius. 
Triumphusprimus 
Triumphus naualis primus 
Triumphi nauales 87.89.90.96.101.122.123, 
Triumphus primus in monte Albano 
Triumphi per biduum 166. 

Triumphi pertriduum 120. 

Triumuiri Capitales primi 
TriUmUiri reipublicceconftitoendae 
Tubero,vide ALlius. 
Tu bertus,vi de Poftumius. 
Tuditanus,videSempronius. 
Ser.TuIlius Rex. 
Ser.Tullij Regis triumphi 
Ser.Tullij Regis Cenfura 
Ser.TuIlijRegisLuftra 
M.Tullius /.F./.N.Longus Cos. 
M^.Tullius M.F.A.N.DeculaCos. 
M.Tullius M.F.M.N.Cicero Cos. 
M.Tullius M.F.M.N.Cicero Cos. 
Tullus^vide Volcatius. 
Tullus HoftiliUs.vide Hoftilius. 
TurrinuSiVide Manlius 
de Tufcis triumphus 
Tufcis, vide Aquillius. 
V 
deVaccaeistriumphus 

Valerianus,vide Quin&ius. 
M.ValeriusM.F.M.N.CoruusCos.5*. iterum ? 
. ; tert. 54. quart. 57. quinn & fext. 
M.Valerius M.F.M.N.Coruus Di«£t. $5- iterum 1 
M.Valerij M.F.M.N.Corui Cos.&Dici. 

triumphi 53-S4*57' r , 

M.ValeriusM.F.M.N.CoruinusCos. ' '5 

Q^Valerij Q.F.P.N.Faltonis Procos. 

trjumphus. )6 

Ct a " INDEX I N TABEL 

'alcriusQ.F.P.N.FalroCos. 97 

akrius Q.F. P.N.Falto Gos. 
^ialeriusM.F L.N.FlaccusCos. 
R.alcrius L.F.M.NFlaccus Cos. 
I alerius P.F.L.N.Flaccus Cos. 
L. J alerius P.F.LN.Flaccus Cenfof 
Uialerius L.F.P.N.Flaccus Cos. 
Lialerius L.F.L.N.Flaecus Cos. 
SaleriusL.F.L.N.FlaccusCos. 158. iter. 
■alerius L.F.L.N.Flaccus Cenfor 
■akrius L.F.L N.Flaccus Mag.equit. 
SfaleriusL.F.L.N.Flaceus Cos. 
jKalerius /.F./.N.La>iunus Cos. 
^dialeriusP.F.P.N Larumus ( os. 
2alerius M F.P.N.Lauiinus Cos. 
C, jalerij M.F;P-N.Lauiini Procos- 

I tnumphus. 
*faleriusM'F.VolufTN;MaximusCos. 
Sakrius M.F.M*.N.Maximus Tnb.milit. 

ijiterum 

•aleriusM.F.M.N.Maximus Cos. 66. her. 
■alerij M.F.M.N.Maximi Cos.tnumph. 
ilakrius M.F.M.N.Maximus Cenfor. 
■alerius M.F.M.N.Maximus MefTalla 

iCos. 

■alerij M.F.M.N.Maximi Meffalla: Cos. 
jfltriumphus 

■aleriusM.F.M.N.MaximusMefTalla 
MCenfor 

■alerius M'.F.M.N.MefTalla Cos. 
■alerius M;F. M'.N.MefTaIIa Cos. 
■alerius M.F.M.N. Meffalla Cos. 
felerius M.F.M.N.Meffalla Cenfor 
«akrius CF./.N.MeffallaCos. , 
fclenus M. F.M.N.Meifalia Cos*. 
■alerjus M.F.M.N.MeffallaBarbatiis 
■\imilianusCos. 

■lerius M.F.M.N.MefTallaCoruinus 

Zos. 
Hlerij M.F.M.N.MeffallajCoruini Procos 
■riumphus 

■lerius M.F.M.N, Meffalla Cotta Cos. 
■kriiisM.F.M.N.MefTallaNigerCos. 
■lerius M.F.M.N.Meffalla Niger 
iKenfor 
Jlerius Potiti F.M.N.Meffalla Volufus 

,-os. 
■erius Vohifi F./.N.Poplicola Cos. 
^rimumjterum&tertium.io.quartum. 
Tt^enj Volufi Fj.N.Foplicolse Cos. 
riumphi 
M eriusP.F.Volufi N.Poplicola Cos: 

.' kerum 
f .V|erij P.F.Volufi N.Poplicola* Cos. 
'Wriumphus 

I.\ilerius L.F.L.N.PopIicola Mag.eqnit. 
ilerius L.F.L.N.Poplicola Cos. 
'rimum&iteram W 91 
8<5 

102 

119 

I24 

Hi 

i6q 
160 
X6 5 
161 

?S 
rio 
129 

i2p 

20 

55 

& 

68 

67 
6 9 

85 
85 
91 

102 
t2J 

J 35 
137 

176 
l 99 

214 
200 

204 

221 
173 

*75 

225 

n 
10.11 

19 

17 
49 50 LAS FASTORVM. 

P.ValeriusP.F.P.N.PoplicoIa Mag.equtt. 58^ 

L.ValeriusP.F.P.N.Poplicola Potitus Cos. 23 
L.VakriusP.F.P.N.PoplicolaPotitiCos. 

triumphus 23 

L.Vakrius L.F.P.N.PoritusTrib. milit. 31 

lterum 33. tertium & quartum 34 

quintum . 35 

CVaknus/.F./.N.PotitusFlaccusCos. 58 
L.Valerius /.F./.N.PotitusPiaccusMag.equit. 59 

iterum 63 
M.Valenus /.F./.N.PotirusMaximusCcs. - 76 
L. Valerrus L.F.L.N.PotitusPoplicola Tnb. 

mi.lit. 36. iterum Sctertium 39 

quartum & quintum 41 

L.Valerius L.F.L.N.PotitusPoplicola Cos. 37 
L.Vakrij L.F.L.N.PotitiPoplicola? Cos. 

tnuuiphus , , . 37 
P.Valerius L.F. L.N.PotitusPoplicolaTrib. 

miht. pnmum & lterum 40. tertium 41 

quart. 43. quint. 44. fext. 45 

P.VakriusP.F.L.N.PotitusPoplicolaCos'. 5r 

P.Vaknus P .F L-N.Potitus Poplicoia Didt 5$ 

L. Vakrius Volufi F.Potitus Voluius Cos. i<5 

iterum 17 
CValerius L.F.Volufi N.Potitus Volufus Trib. 

milit.31. iter. &tirt. 33 
C.Vaknus L.F.Voluii N.FotitusVolufus 

Cos. 33 
C.ValenjL.F.Volufi N.Potiti Volufi Cos. 

ouatio 31 
C.Vakrius /.F./.N.Potitus VolufusTrib. 

milit. 44. 

M.ValeriusVolufiF./.N.VolufusCos. 11 
M.VaIenjVolufiF./.N.VolufiCos.tnurnphus ir 
M.VaknusVolufi F.Volufus Maximus 

Di&ator 14 
MWalenj VolufiF.Volufi MaximiDict. 

triumphus 14 

C.Valgius C.F.Q.N.Saturnius Rufus Cos. 214 

de Vai dis tnumphus 144 
Varro,vide Terentius & Vifellius. 
Varus,vide Alfinius.Caffius,Licinius & 

Quinftilius. 
Vatia,videSeruilius 
Vaticanus,vide Romilius. 

F.VatiniusP.F./.N.Cos. 178 

P.Vatinij P.F./.N.Procos.triumphus 187 

Veientanum bellum 2 
de Veientibus triumphi 2,5. 10.17.26.28.2p. 36 

Veijcapti 36 

de Veliternistriumphus • <$6 
Verino,vide Plautius. 
Venox,videPlautius. ' 

P.VentidiusP.F./.N.Cos. 184 

P.VentidijP.F./.N.Procos-triumphus 193 

Opiter Verginius/.F./.N.Tricoftus Cos. li 

T. Verginius T.F./.NTricoflus Cos. 13 
L.Verginius/.F./.N.TricoftusCbs.2<5. iterum 27 

L.Ver- INDEX I N TABELLAS F A S T O R V M. I. Verginius /.F./.N.Tricoftus Trib.milit. 

primum&iter. 39 

A. Verginius A.F./.N.Tricoftus Celimontanus 

Cos. ij 

A.Vereinms A.F.A.N.Tricoftus Celimontanus 

Cos. 18 

Sp.Verginius A.F.A.N.Tricoftus Cadimontanus 

Cos. 2° 

T.Vcrginius T.F./.N.Tricoftus Cadimontanus 

Cos. H 

L.Verginius/.F./.N.TricoftusCelimontanus 

Tnb.milit. 34 

ProculusVerginiusT.F.T.N.Tricoftus 

Rutilus Cos. '5 

T.Verginius TF.T.N.Tricoftus Rutilus 

Cos f «* 

A.Verginius T.F.T.N.Tricoftus Rutilus 

Cos. - 1* 

VerrucofTuSjVide Fabius. 
Vefpillo,vide Lucretius. 
T.Veturius /.F./.N.Caluinus Cosi 57- 

iterum 6i 

Sp. Veturius Sp.F.F.N.Craflus Cicurinus 

Deccmuir , . sr 

Sp.Veturius Sp.F. Sp.N.Cr aflus Cicurinus 

Trib.milit. 3 l 

M.Veturius Ti.F.Sp.N.Craflus CicurinUs 

Tnb.mil it. 35 

'C.Veturius M.F.Ti.N.Craffus Cicurinus 

Trib.milit.43. iter. 44 

L.Veturius L.F.Sp.N.Craflus Cicurinus 

Tnb.milit. 44. iter. 45 

P.Veturius/F./.N.Geminus Co<r. 12 

T-Vetunus /.F.N,.Geminus CicurinUs Cos. 13 
T.VeturiusT.F.P.N.GeminusCicunnus 

Cos. 10 

T.Vetunj T.F.P.N.Gemini Cicurini Cos. 

triumphus 19 

C.Verurius T.F./ N.Geminus Cicurinus 

Cos. 10 

L.VeturiusL.F./.N.Philo Cos. 104 

L.VeturiusLF./.N Philo Di<5htor 107 

L.Veturius L.F./.N.Philo Cenfor 1 10 

L.VeturiusL.F.L.N.PhiloCos. n 3 

L.Veturius L.F.L.N.Philo Mag.equit. 114 

Vetus,Vide Artftius. 
A.Vibius C.F.C.N.Habitus Cos. 
C Vibius CF.C.N. Panfa Cos. 
CVibius CFV.N.Poftumus Cos. 220 
184 
126 Vibulanus,vide Fabius 
P.Villius.Ti.F.Ti.N.TappulusCos. 
L.Vinicius /.F./.N.Cos. 
M.Vinicius P.F.L.N.Cos. 
P.Vinicius M.F.L.N.Cos. 

ViolenSjVideVolumnius. 

Vipfanianus,vide Iulius. 
M.VipfaniusLF.AgrippaCos. ' 

iter. & tert. 
M.Vipfanius L.F.Agrippa Ccnfum egit& 

Luftrumfecit 
M.Vipfanio L.F. Agripps Tribunicia poteftas 

inquinquenniumconcefTa. 209. itcr, 
dc Virdumaro Duce Gallorum Infubriurn 
triumphus 

Virgines Veftales primilm captat 
. Vifcellinu.svideCaflius 
C.Vifellius CF.CN.Varro Cos. 

Vifolus.vide Poetelius. 

Vitulus,vide Mamilius 
de Voconti js triumphi 
L. VolcauusQjF./.N.Tullus Cos. 
L.Volcatius L.F.Q.NTullus Cos. 

Volero PubliliuSjVide Publilius. 
de Vologefe Rege triumphus 

Volfcumbellum 1 

148.14510 

I 

II 
9 deVolfcistriumphi 9.15.18.19.24.28^^ 

de Volfonibus tnumphus 
P.Volumnius M.F.M.N.Amintinus 

Gallus Cos. 
L.VolumniusC.F.CNFlammaViolcnsCos 
i ter um 

Volufusjvide Valerius. 

Vopifcus IuWusvide Iulius. 

Vrbis pomerium amplatum 

Vrbsintribusdiuifa 
de V ulci en tibus triumphus 

Vulfcus,vide Publilius. 
de Vulfinienfibus triumphi 

Vulfo.vide Manlius. 

W 

Wandalicum bellum primum 

Wandalicum bellum fecundum 
deWandalisrriumphus 
de Witigo Gothorum Rege triumphus 

Ypfaeus,vide Plautius. 


de ZenobJaReginaOrientistriurnphu* 

F I N I S. A N D SCHOTTVS 

LECTORI S. 

T i L i s bonorum Scriptorum iterat&pr&lettionis inuicem comparatio;fateor, 
fcd udtj res plend,atqtie vtinam ne odij, indicatis aiiorumfepe negliq-entiis.il- 
ludtamenfemel, vetverumque potius (quo aliis laborminueretur, qui huiuf- 
tnodi Sivji^ leciuri effent (pgByjtaut ) fttit abforbendum . Rogatus itaqrte ab 
f J$^§yb amicis , vtquantum siciliae, Magn<tij ( Grtcu Httbertt Goltzij Uboris 
impenderam, indtcatts,qttod deerat,ad oram Autlorum quorii ea verba effent y 
((■}; tanttim fAstis eiufdem in altera edit. paulo metiore!pr<eflarem- y acquieui tandem,mA r 
mftj dedi; vt anteatypis nuper Ptantinianis Stephani Vinandi Ptghij fastos Capitotinos 
tmSigonijatq; Onuphrij Faftts edttos compararam dtiigetius : Faflos adh<ec Siculos Gr<tce, 
ti antea a Fr. Sytbitrgio ac lof Scaligero in Fitfebianis editosfatis otiofe ac perfunclorie ,edir 
tcam Alexandrino Chronico a Matthao Radero noftro,vnde illiftuxerunt.denuocontaliad 

.mrmmi ruta c&fa,qiu in Capitolio Romx hcdieijue cernuntur, ingens Antiquitatis prijcx 
%iunientum, idq ( accttratiusfeci:vt ad amuftim,qwoad eiusfteri a mepoffet,quadrarent me- 
#<•; mutata vna interditm ttemqiie attera titterafublatts adhdc qu<e a mala ofcitantts librarij 
Gui mamt, etiam in Chronicon illud ( vnde hi Faftt Graci promanarunt) irrepferant me»- 
a nimisfieqttentibus. Vtere, mt Lector, & fauc_j . 

IJ4 N o pott Rornam conditam cclvii.M. Ciaudms Ap. F. ] Sic Hub. Goitzius. Ontt- 
\phrioemm ett M.-F. In Pighianis Faftis neutrum , fedtantum. Ap. Claudms Sabinus 

Regilieniis. 
m. cclxx. L. Valerius Volufi F Volufus Potitus ] Ita ex Sigonio atque Panuinio 

\Httbertus.at Steph. Pighij Fafti: L. Valenus M. F. P. N. Poplicola Potuus: vtejrduo- 

■icamopott anno. 
CLxxix. A. ManJius cN.f. P. i\T.VuIib] Huic Cincinnatus addit Gditzitts.Anno in- 

'ecpientt ett V opifcus lulius C. F. L. N^ lulus ; patris auiq^ nomen Goltziusfotns addit, 
'Jpf & proximo anno P. Furio additum Medulhnus Fulus. 

C x x c 1 1 . A p. Claudius M. F. ] ita Pighius: addit Goltzius Ap. N. Onuphrius inttertiti 
Ap. F. M. N. Sabmui Regillenfis. 

«xxcm. L Valenns VoluiiF.] Steph. Pighius ita: M. F- P. N^ Poplicola Potitus II. 
mtin priore eittfdem Confulatu an. cclxx. 

OTtxc v • Qi Ssruilius ^_F. P. N. Prifcus ] actiicit Stru&us, Sigonius, Panuinius, & 
moiizius ittosfccutus, vt & tertio pott anno, Confulatu altero. 

■xc. L. AEbutmsHelua] Sic Hitbertus , ceteriabfque ftiritus notaElua.'. &tertio 
\\ottConfitlattt Seruio Sulpicio Camerino, apponit pottOnuphriumGottzius , "]q Cor- 
wutus. 

Wxcix. A. AteriusFontihalis ] ItaGoltziani Fafti nummdrij ,pott Sigoniun t ,nomen 
W*g/i notum adhibente vlroque. Pighitts vero nofter A. Aeternius e T-Liuio prafert: cui 

\f C. Ptinij ttb. vii. cap. z 8. Natur. Hift. aucforit<a accedit, itemq,Cafiodori Senatoris, 

quamquam hic Aternius edi video ) ac Martani Scotti TabuU Confttlxres . In Diodera 

>icuto A<rg£»@- vitiose quoque (vtplerumque in Romanis nominibus,& W Faftis Siculis 

wlta peccantur ) fcriptum habet . Ha^erius cum ajptr. alij edttnt. Adi Agelltum Ub. 1 14 

(W7. Attic cap. x i . & initio libri vndecinii. Anno adh&c fuperidri: C. Vetur ius Cicu- 

\inus,exOnuphrioaddiditGoitzius , T. F. Geminus. 
0'cxix. In Trtbunis Mtlitaribus Confutari poteftate i M. Cornelius , M. F. Ser. N. 

Vlaluginenfis ] ita Sigonius; addit Panmnius Coflus. In Pighif Faftts ett L. F. L. N. 

vec eius cofiega: L. Papirius addidtt M. F-fed tantum Craflus- 
ijcxxi. L. Pinarius L. F. P. N. Rufus Macennus. ] Pro hts Onuphriw & Ptghius ftc: 
• L.Pinarmsii.F. Mamcreinus.5/g<?»^ vero M&m&QQsjpferartm itaq; typographi lati 

§ ctilpA tulpi- editum in Gohzio arbitri/r Macerinus pro Mainercinus : quodPinari&gentk i 
gnomen esf; Macennus veroGeganiorumtantum. 

j^tfnnoV-C cccxxm.L.Papirius M.F.] In I 'ighio abest parentis prxnomen ,vocat t 
C. Papinu Craflum ,ideoque non adj.it If.vt Sigonius ejr Onuphrius-.cuius rei ratior. » 
Pighius in Anndib Rom. reddit e Ciceronts ad P£tu epiftola xxi . lib.ix. Fpift. ad Fat ', 

Cccxxxv. In Cenforibus: L- Papirius L. F. Mugillanus] ita e Sigonio & OnuphrioG - 
zius, altsra interim Cenfore in lacuna htrente, quam Pighius e conieciura fupplet ,ti. 
ciens Mam. Aemilius M. F. Mamercinus , luftrum fecerunt xmi. AhePum zt 
Pighius nominat\.. Papirium L.F. Mugillanum. 

cccxxxvi. L. SeruiliusStru&us ] hic addendum Pighianis Fafils efi II. nam a,t 
cccxxxi. Tnbunus Militumprimumfuit. 

cccxxxix. Cn.Gornelms M. F.L.N. Coflus.] Steph. Pighioesi M. N & collega\ 
Poftumius A. F. A. N Albinus: in Pighio est Albus Regillenfis.#«»f in Magiitr x 
occifum apponit Onuphrius : Pighius vero militari ieditioneoccilum. 

CCCXLi. Pro SP.Nzuiius SP .F. SP. N. Pighius tantum edidit C Nautius Rutilusi 
ejr Cenforum nomina in Liuio , Faftifjue Capitolinis defderata , fuggerit: C Serji 
C. F. C. N. & Q.- Seruilius Prifcus, vtriufque cognomentum Fidenatis fitit. 

CCCXLVll.G/.Cornelius Coflus. ~\Ita Sigenius.Panu,inius addit cum Pighio AF.I 
Rutilus. Goltziusvero L- F. Ser. N. 

CCCL. Appius Claudius Craffinus Regill. ] IsinPighianis Faftis efi Craflus.^ 
prmomine non Appij efi Onuphrio. Et M. Quin<5tius Sex. F. Sex. N. qut Carolo S, j 
nio atque Onuphrio Panuinio eft M. Quin&ihus Varus. 

CCCLXv. Magifter. Equitum C. Seruihus Ahala ] a Goltzio additum , hayd fcioi 
C. F. L- N. at i,n Pighio tantum eft P. N- 

Ccclxvi. L. Lucretius P.F. Hoitinus] Emendabit qui me audiet,in Pighij Fajiisofx 
rumerratum,reponetque HOSTI N^ 

ccccv. Dictatorest C. Claudius Ap. F. P. N. Craflus Sabinus Regillenfls ] Sie C 

' zius exOnuphrio. at Pighio eft AP. N- Appij non Publij nepos. 

CDxxvn. CPoeteliusC.F. C.N. Libo Viiolus II.] in Goltzio eft iii. Coj, 
refte. nam anno V. C. c dxx. idem Cofi primumfuit cum L. Papirio Curfore. Pit 
jtaque in Annalib. bis tantumfuiffe Cofi notat, 

cdxxxii ii. Cenforum hic alter in lacunahxret in Faftorumtabulis Caroli Sigonij,/| 
doctif. Pighioin Cenforibus anquirendis perdiligenti , C. Plautius P. F. P. W. £>el 
nus : additque: ABD IC A RV NT. At Panuinius& Goltzius in Magiftratu nf 
tuum fcribit. Onuphrium hic, ejr Pigh':um,fivacat, adito. 

Cdlxxiii. Cenfor hoc anno in Goltzio Ti. Coruncanius Ti- F.Ti-N. cam Cn.Doi 
no Caluino. Is estSigonio $Onuphrio , fequente ejr Pighio , Q. Fabius g^P. M\ 
JMaxini. Gurges. Rationes ex Annalib. Rom- Pighij petas licet. 

Dlv. c^dlviii. nummosillos T. Quindij Flaminini T.F. e^L. Flacci P. F. mmn 
cufos monet Pighius afe objeruatum e fuis numifmatibus obfcure a Goltzio effe delinti\ 
neque in iis apparere, vt infuis, modium, reijrumentarufignum cumjpicis, w ludu f 
nicis Aedilium,quem lege adannum V.C DLii.Tom. II. Annalium Rom.pag.xy 

dxc v .Triumpho M.Fuluij Nobiliomde Liguribus Eleatibus male Goltzius,fecutusSt 
mum&Panuiniumfcripfit,ediditque ET VELEATIBVS, quafifitudiuerfi* 

■ fopuli.Atqui Eleatibus diferte fcnptu fe vidiffe in Capitolinis marmoribus tefiature.it 
maior exceptione Pighius in Annahbus Rom.pereruditis , neque effe populos a Ligur.u 
Eleates dtuerfesex Piinioparet : nififortepro digammate Aeoiico F. adhibitum in 
leates degenerauit . Nunc ad SICVLOS FASToS inftaurados pro viriii accin h 
in quibus Ulud monendum , Verrij Flacci Faftorum Capitolinorum nos hic numerosdn- 
taxatappofuijfe, cum Car.Sigomo, & Pighibnoftw. Onujrius enim M. Varroms cdcuM 
fecutus vna anno anteuertiU 

FASI F A S T I S I C V L I A D C A P I T O L I N O S 

A B A N D. S C H O T T O ' 

• DENVO IN STA VRA T I. 

O A T MJT I A 2 ttL 

A Vo nita^ X%? VH *i^owv w ^odfjLciiOdv vvfctroi ffiWltLTllQv xgjf fooi- 

MVTclV' QfJLOLiKCL T^dyfJLOL^SL , t£M tTYIT 1 !^' , TfcTgfiJ» fe $$$$£. \%'lQ j£ 

cuur£ e,Tvy 0'Ay / tt7nct^©-', •uaromW Ag7n<^V(£ riActy>t&, nyovv (c 'SJri tq 
cl h& Totix I'sA<a [Ko*W(5H £ w KAsoMsM 

OLYMPIA-S' L X X X V. 

Abhoc tempore cccperunt Romse Confuks capelTerecx: admi- 
niftrareRempub.Romanamadannos cccxcrv. hoc eft, vfque ad 
fecundum annum Qlympiadis clxxxiii. Lepido & Planco Coss. 
I fiue ad primum annum C.Iulij Ca:faris,&: fextum Cleopatrae. 

O^o/buzricyTSvwlfafjLn . A r K(&ov£Ki7u]Liov < &vQ 

xzrciTOdv. . Hctfiivx (8 rpioxs . . . 

*KeAi J ctot/&i'£ t« S'.jL Ttulva TO G>\ * M - rar ' 
Yztx Xj KoMarwg . T A pxyx.ov to (6 ,jtj BiotSMii/a loy> . */^m<> - 

n^AiJtoAct to Mtzo.qv , mj McLKieivovK,Avyovpins. ^ 7 *"* 

A8Jt£jrn«. • A yyoy^wa to p, <c Ar^trii/^rob. 

LfejSAiJtoAct 7o TptVov,xJ FaAyjMy KcLfjLsgivov ^S^owpi8,4>Actj38']o€ / . 

to v C ' IaAoy j$cj P«0ov .. 

Z wap/a <I>Aot@8,j{oi) TZ pfjLiviv. . Nottms* x) <3>oypt'ou . 
BoA«V8,^tj ]lo$-y^i8- TaoTta J($tf lEctfiivov 

' IIou£AiJtoAot to <J[ y Kj Aajtpjfn^o jS : P^ouTiAa j<J BioxeAAiVou to y. 
Mzvsvixi(cfjjn.o<rvfjLi% . -i Oct@<a(cMctAu'$tjJio-< / ou 

TpiJtoVa J($t) Bioxs/A<W ... , MctfteoMliw j£ Oct^/ou 

I Avpayjty >(c/) T<Vov <I>Act/2>& a v j Oa&ou, j(c# * BoAuVoy \ 
' K.OLfjLi^iva ^gtjj AoTyov- ■ IxXiovxyj fyctftiov to ft . 

EAact j®t) TtfjLivov Qafiiov to (&' j^ Oaptov», . 

TtVoy OAct'(3« to n |S,(^-2iX8Aoy ," KiVJtiv^rov J^ tya&iov 
AV^TiW jl A'yyoy^<^8 VhtiKov xj 4>ot/^('oy ro y' 

$ 2 Ai^tf- 


CCLXX. 


ccxxc Ai^ttiAiVlo £',$*) Zg^aiAta 
AcWra, ^gtf n«AouiMoy 
PWAa* >$s) £r|£xr* 
^avrinK^i IlyfeAiJcoAci 
MctvAia >(#) 4>»e^sy 
Ai^ttiAig to y',j(ot} 1'aAi'oy, 
fitfctgfejgt} <I>yVou 
SctiSiVa >£ KctTriraAiVov 
Ai^ttiAia to y,yajf BctAseiov 
KgAiJttovrctJ'* k) n&tcxou 
KctTnroAii'8 ro /2»',j($t) n&imov 
Ai^ttiAia to £,>(#) Bi/3«Ach/'ou 
Ps^Mom/» xj IT^iVta TO £'. 
B^sAce*», ro v £',>£ xc&7rildXlvu Hy^ 
UoTOVfjLiovyKj "2,7ToveJiov* 
lipKnca x) AifiovTiov 
TeAXwrivov Kj Bt%v£JLoO 
rctAAsj^ Kcty&g&iyov 
n«6Ai>toAct to v jS^Cc 2ct£iVou 
Bi6ouActvou 7oy',>£MctAu^Ji$ _ /ov' 
NctJliou >(gt) Avyxptvx. 
novA&Ma >©t) M^oy^toy^ 
Mcn^ifJLov j^Btf ytviov 
Yoxovxcl} Bgru&tou 
!G&7nTfi)A(Vou x) Ailifviov* 
C C C. QgpTlOV XOLf K01 i&Aiou. 

MoWCLTQV XOUf Kct?nr AWOV ccxc * 
* Bctp/£ctrov KCtf TtOTtVV 

E§lj&piov xouf. TeeJtoVou 
MoLXieJivov aoufXovkiov 
4>y&tov xetf v Kct7n.TflAiVov ro v 4'* rsvowtfoy xctf KoypTiou 
IIct7npi» xfltf KJynivov 
MctxieJii>is1o@>', xou\ s KoLmlcdXtvaTo L 
B&ovXava xaj E'A«ct 
IIctxiAou >tetf v Kgporov 

McptSgi£V« TO y ,Xttf ActVOLTOV 

Mivzviov xouj KctTnlwAii/a to v V. 
Mct/tsp>tiW,>tctf Kifxiwctrou. 

Mct^gpXiV» TOy, XGtf <bt<$ i iVOLTOV 
McfcA0'$U7)010U XCtfK^CtOTOV 
1'ovAi'a JtCtf Bi^ViCV 

* 

* 

* 

'Te/tiumii^VKdLf <bthvdtovTO K % 
KoVou >gef IloiVou to v €' 
A'|i'Mct >tctf MouyiMctvov 
IIg^oy,>tctf IIcutiAdv 
AI^Ti'vou,>tctf Mgo^AAiVov* 
K^ctorou,>tctf PovnAov. 

* * * * * * 

AV^fiVov xcwBifaAetVdv, 

tCctTrirtaAiV* j&i) Bi^sActyou 
* ******** 

MayiTActvou,^ PWaoV 

Kifju7\iov xcy TloitTts. 

KootovKj M^MiVdv 
*************** 

4>Act6a>(9t) RoL/uLseiw 

TiOTlTOV Xpjj KctTTiTW AlVotr 

********** 
* * * * ****** ***** 314 

H|l 
3I< 

31 
31 3«! 

3: 
32; cccl 34: 

s ccci 
3* MttytgpxiVov >£ Aetrs^W 38:. r$y*- D> Tivaxtov XOtJj ZZspovtTxia. 
TLsiixay^j Kcl7\£ov. 
McLLLi^xivovV @>,KOl} Tivaxiov. 
Kcixov to y'ty Tevovxtov,TO @>[.. 
Atxtvialo $,x.ol\ YlziiKa,TQ (&'. 
Kfi&xrovingji TlotUxiov 
KoL7rtT&)7\ivovycLJ Aouvct%v 
AfJL^a^a (c TJ^kvAov 
MfjiJoism TO (&', j£ Aouvol%v TO |S'. 
T" ovti7\ov xou\ KcL7nla7\ivQvlo \2>'. 
TLiTiKov tq y, yofjj Uo^ikoXcl, 
AjUL^ag-ov,To y',yc^ Bovp&cLTV 
Tli-nKOV to J(, y^jjUo^/MxoXoL tq£'. 
Povri/Xov TQ 0fyfy Tio^KtKOKOL, 
TliTtKa TO g,(C TliVVOV. 

lLx.i7riodv(&' xcq Aouvcltqv 
KcLLLt77\ov Kj.K^cjiosov 
Kog&ivov fcAcUVOLTOV to cf(. 
UhcWTta, (C To%KOVCL%V 

KopQiva to j3',<c AiGuv(& j 
A6pO~COV(&' ,Xj KoLjULieiva 

TfoVTihXTO y ,Yj TODXQVCLTV lo jS' 

KogGivovToyyHgjj Koorov 

AcLhOV VL ¥'qVT17\0V TO J( 

TlKcLVTix to (i',y^McLLLipKiva 

To^XOVoLTH lo y',fc MxMOg froMare- 
NlOLfJLiQxivOV KCLj <$>{/\toV(&" 

KcLju.i?hov yguj MoLtvia. 
TIoutov £ Aoyfa 
K^ora Kj AovtXiov 
V'vifa7\a yguj Ko^ivov to d( 
K\&ivov ygujxciA&ivov 
TioL7Tipiov kJ Ai%w(& 
KcLhQiva (c xoora to |2/. 
Wotitov Xj MaQx,£?Ms 

KgpQTOV TQ.fi } )LjBiVV(t)v(& CDXXX. MoLLLZpxivX TO \2> , >£ AiXlOLVa 

TlXcLUTLovxgj( KopvYihiov 
Aiv%>v7\a xgjj OtA&ii^ t (&'• 
Ai£&)v(&' k)j Ka^o-apjilo j2> . 
Kclll?7\ov V j3', KjBga%v 

Atx(g,T(i>p 0LVIV VTTCLTm 

Aoyfa kcl} KtpptTctva 
Kapt,a,yofJi V'ov Thtxva. 
KcLk&ivaV |S', ^ O/Aftiv©^ t y. 
Kov^TOdpoc tq @>'i Kj <$i/\av(&> to •/' . 
TlcnneJLov Toy^ KzppMgtvaTofi'. 

BivVO>v(§h> (£ < £>AoLKXlVCiTO)%(&' 

Bop&sAa x) BaGahxov 

PWA3 (C AoUVOL%V 

Kapo-Qg&Tt) d(,fc Tio^7\i7\iov TO $ 
A&wosfc Aoyfov *p y 
Kapo-o&p(&' to i,KtxJf Ba£aAxov to @>' D * 
McL^ifJLov Vy Movav&* 
BovGaTuLovp y,^ Bayp£a7\ov t(&'. 
FovTTMoLvaV fity FovriAov 

AlX^giT&lg CLVtV V7T0LT(t)V. 

Mituv&vfi', XjPaTTKioLvov to y 
Aimia youi BLo7\iv\(& 
T%ZLLaXov t xouj' A'p£ivov 
Mi!i77\ov xgj Mivovxiov 
XtLLTTgovia yauf iLoL&zppiov 

AiVTQV7\0V yyjj K&ZVTYlO-lOV 

AiVTi^ovygj^ AiLLihiov 

* OLViV V%CLT(AV 

KopfZiva v i, Kj Houvo-ol 
Hcwriva ^ TopxovoL%v 
^Ki7ritoV® J Kj MoL^ijULa 
T^ovTTKtctva t° y\ iL Movm(& *p y . 
K7\cwo%ov to jS',k] BtoMvT^ to % 
Ya77\toLva r e , j£ Movov^ t o( 
Miyi7\XovQ $' ,-k] Pnyahov 

§ i Kowp- COL- CDLXX. Motljt^ to |2i' )utj B^ «Voy 
Ms^sAAa ro y?.>9 Bs&sAJts 
Ps^^ ^Ai-vJdrov. 
Kop&fov (cKcwoV/y.. 
TpiiLXhx rs /2/, (c A!f&iv*To(&'. .:. 
'" • ■ ■ -> 3M a^xihhay^ PWAov 
Mot^tta (c iToMVy 
Bctp£&As^.Kcti/<W . - 
•Ts/fcfcctx) AoLLiiiov 
AoAotCsAAct (c Aolutiov 
AacrKivvxcM Hobna 
Bct%&%X% (c #iAiWou 
Acu£ivovx.cq KogjvFxcwki 
?EaJcippiuv@ j XCU MoVUV@ J 
AxmvxTo (2>'y?tcu Hclttov to @>' 
~2'ov(pivov to ,kcu Ba^hKa roj@'. 
ro^yiVouTO V (&' 3 Kcv. Khi^ivov 

AzvfcLT.OVTQ &,KOi AiVTiihoV . [ 

AzvtoLtov to y',xcLt MigivtPv 
Aovoiiivov iicLi Kctvivov TO'@> 
$bf£a?aig®A to j3', il McL^iiLX to /&' 
Khowhi x.cLi Khi-^ivov 
KAs\Wi/ov to (l',x.a\ Bhcfcriuv^ .. 
r»Afflvoff *&« n/y.r&Jp:©-" 

2g^£'&)!//&/CCt< KpCLOTOV . 
P^&AoVttOM Ai l oUV@ J - . 

Qafiiov Tlixlupog x.cn Tiipct^ 
Ma^ifMov xcti Aixiov, 
Kcvj^ctxog xcli Qhdxxov 

McL^LLOV, XCtl KgCLOTOO ; 

M iyihhov x.ou BiTovhov 
$>hcLKKov,xaiKpdorov 
lExwitovos xct\ Aovihiov- 
'ZxtTriuvQ-' , xai OA&^v 
KotActr/j/fc zot< IIcltz%kvAov CDXXC- cdxc. ■ P f »)J»A8 >(ct) £Aa<nWof ro /2>'. 

B&AcT6)]/0£ K^tf KflKoWa 

Tlcwnvx xctj Ticwha 

^xi7ritovoilo.(2>'ty Kahaiivii to j3. 

* KatTriTtovos xg\ Bhcucm 

K07Jct J(Ctf TiLtivov 

MsrsAA» j(ptj Hotx/Ab. 

P'«y«A« ro v /3»',>(ctj Bx7\srovog : TO@>' 

TlxTygovyg) O^AAs 

Ko^ct to x $,ko\ Viitiva to (2/ 

MilihhX TO @>',1(Cl) Bi*liUV(& J 

Kogtasss to (2>',Hgjj Aixiva . 
Bxlicdvostfgjj B*/a£s \i ; 

Togxad&v »^ BAcMO-a ro/3> 
^oiw^ha. xgjj Tahhov 
KawhQ xa\ A'a£/i/s 
TopxxovaTxlo (2>',ygjiKipKUV© j 
Kzvbuvos xg)j. Tmhrdva 
Tvppiva xcq ( $>dhTuv(&' 
Tp^cx-X^ W < &dh7uv@ j 
AivJ&hx x&jj- <\>hdxxx. 
KewMvit xguj Bd^v 
TogxovaTv^Bxh&x to f& 
Ah&ivx,}^ Kayovthiov 
Ma^iLV tm MaQct)v(&> 
AiwUov^MahhiohQV 
MolQw&tI MotVwj/©-' 
Baf&vhx Xj Tii^v 

Kh&iv& TO /2>',(C KiVTVLLOhQV 

B'aFa to @>',)t] Ma^itLH to j&' 
QhaKxov Kj P'«ybAou 
Ovahijsixty &7m<siov 
TTaTvov Xj ¥\Fovhov 
TopKovaTou Kj <&hdKKOvlo (&' 
QhaLLtviovKj <bihov 
2jKi7riuvos ^ MafKi?hw 

Xkl- B. DX. DKX DXJ- KolIvkQ Kj < $>tKw@ J 

TiowKov XOUJ 2ctAii/&T6)£©-» 

11x.i7ri6ivog,>Lj Aoyfov 
TiLLtvov (c ^ActjULiviov 
TictvKov Toft, (c Bo£pptoV© j 
Qol&iov McL%ij&ov7oy,ii ) Tgcicx,%QV 
<Pct£iis M oL^tfia v oP',(c McjpKgAAou. 

w i" McL^i/LLOV Hj T^LY.^QV TO $ ■■ ( TO j)l 

n^A^oy (c <$>Kolxxov to y . 

■ TcLK^CL^tKiVTVlLCLKOV 

Acu&ivov (c M&pxifaov to <tf 

QoL&lOvlo Z,fc<PKcLZXOV TO J^ 

MoLpxiKhov-To i,& K&cmivov 

Nsf&i/o^ 2ctAWra)p@ j ■ 

' MiliKKoV XCLj OiAOJl^ 

'Ext7rict)vog xou) K^lotov 

K«0« yov yy Tvthroivov 
ui Kcu7t'mvo$, yy HLifethiov 

Nipct)vog,xcv} 2sp£Wou 
: AivlovKov xj ITct/rou 

Tcb&cL Tofi^wwj KoijaL, 

Aiv\isKov,xcL]TcV7iwiiKQV 

<&KcLiLivivovxcvjTloLii°v 

KsOfl yovjicv]- PV^oy 

JTup7ruplou,Kotf McifxzKKov 
I no£>t/ou,;cctf OActPotou 

2>«7r/&)W ro N fi&ajj Aoyfov 
>i. Mz§isKoV'xitoj®sgiLL£ 

<t>KotLLWVis,xou\ s Kivo&ctp&is 

TKcL£$ict)Vosw>6uj Nowutou - I 

2>u 7rtwo£x,ctf'AcuXiou 

J$isK<rMOS tfgbj N&i&AZ&ip^ 

2ctAtvctr&)£0£ xcfa Mic&cLKXcc, 

Am<fcs ygj\ <\>KchLLtv'as 

KK&ivx Kj ^PtKimens DLXX. 


pxxe 3 HisK^x xcLfcTisJiTaLvht 

TlisK^iST^ctjAtxiv.oVr- 
Ac&itovos,xcL]>}AaQXiKhis , 
ToLLLCpiKis xcu\, TlcwKov 
Kdnyov, Kj TctLL<$iKov 
KT&tVH ygu\ Tiicrm(^ j 

Kxtc^ivov XOUj (frKctKXOV 

Bgjvvv (c BoyAcrwf^ 

TLisKp^ov y^-T^cx-^ov 
'Xxtwict)v(& >lj TldiKhiov 
Ann^is xj Sxow^uAou 
TIosvfjuov,ngui Maxiis 
KK^ivov xgjj AcuvoLvv 
Acuvci%v ygj\ KtKiov 
KccjioTOV Xj Aoyyivis 
Mcwx[vov'ttgjjlEij)j)cLVov 
<3>jAiW« to j3', X) K£U7M&v&> . 
H ouvKa v (&'> (c K^orpy 
ITa^u xj ITswa - . 

ToihXov ygjj KXcwMov 

TopXOVCLTVzXCL) Ox&o/oU 

Tooxovdvv (c Ao> yifou- 

rggEXJgoti ro v |2>',(c 0ctAi/8 »xc.' 

*£iU7riuvo$ Nclcnxcl, ^ <J><ywA« 
MgorctMct ^otj 2t^j^&)i/(^ 

rot/Aou>(c/J KgO«y° y 
AoKcL&KKoui) <t>ovK£iov 

AiTtifris, yg\ Acuvcivv to $ 

KcUQ-CLPJS Xgu\ 0'pi<?iS 
AzvJisKisfc QiyvKis to /2» 
Naowta To@>',ty McifXiKKis tq@> 
O^TnfJLtis^. AK^ivov { 

^od^iKioa^og^AvGXis »Pr 

MotpxgAAoy ro y,t^ OAetxxv 
AisxisKKis Xj KK&ivov 
<PKcL(JLivivov fcBctK&ov I 

^ 4 Kgfar^r* Kw<raeJivov (£ MamTxiov 
■• A'a£<W r |3', Jta-flLVfli'^ 
zEiUTdtovos '<£ A£.oyVot/ 
AgyraAg (c MovjUjLtiov 

Ma^ifJLOV Kj bAcWMVOV 

TdTxZxKaJj Koija^ 
dcx. KAotwfts (c Ms7i'/Aoy ' 
M«leM8,!t M"*Jfijtiw 

ZS£8*A<'ot/ J@Ef U.0fJL7TY\hv 

Kcunavog KafAa&Jx 
Amvd%vi@4 Tlicrav^ 
Nctcwct Jtetf B^vrov l ; 
Amio% ngcj bAewnivov 
OiA» xcej N AWiXiov 
<&7xdxxx ttgjj ni>rav&' 
^Zhmavog t& j& , ^tj OAotJtJt* 
dcxx. Z;cc«£y'Ay ^pjtf Kcc A7rypv/oy 
Aaivdrov koJj ?-X7nXiov 
Kf^ora koJ\ OActJotoy 
ThiApgov Kcfj( IIsp7rz%vx , 
Tv<hrdvov holj A'jtoy/Wot/ 

0'KfyGlOV Kj-JfxtyOV 

Aoyyivovx$JfK{vva-> 
Azmfit k$J\ O^sV* 
T\potf oy xotf OActJCJtoy 
AoFyivov ro(2>\ koj\ KaX&ivov 
bcxxx. Mg7sMa J©$ ^ActytmW 
KLwo£do£ov jjtj OctwW 
0'mjiiiov Kgvj Ma^ijitov 
MctwA^;tctf v Kot^^ftiv©* 

Ms7eM«, JtCtf V Ko7?C6, 

KcLTavog xgJj M afKiov 
MgrsAAss, xj 2jtc«£yAa . 
Tg^t >©t/ Mct£<]tt« 
ZjtctJpa >totf v Mm/Aa 

B.CtA&S 7@lf Kct7-6t)V(^ Merl/Ay, j(ctf Kfltp €«»©■' 
A^aVa j@tf nV&ji/(^ 
Ncttr/jtct (c Bgf ga 
P c »4>« j(gtj K&Givov 
MsIsAAs, j(gt) ZZiTxavS 
2aA7nx(« jfcjij Xkoju^v 
AoFyiva xgjj MaeJiov 
^Lzppavx xgJj Kai7riav(& 
P'&4>oy, j(ctj Ma.7h.iov 
Mctg/OU TO @' , J(C/J <$>ijLL&eJix 
Mafia to y',(c 0'gim 
Mct&eoy ro v 4' j >9 Kot7f'A« 
Mctgiy ro v g,j^ Kxuihhiov 

M otgia TO V, j£ OAfltJtJt» 

Kvlavix xj Kji&im 
Ms7sAAoy,jtotf AicYb 
Asvlvha j£ Kgc/oroy 
Klwo&dp&x Kj AoFyivov 
K^orov >tj Zjcctc£oAoy 
KctAcToy j^ Klwof&dfix, 
Qkojkkx Kj TJpiwiov 
Yh&Kpgm (c ThpTT^vov 
<!><A<W« 'Kj Kaio-ay(& 
KcwVctp©-' j^ AsVg 
jLi%d£avos K)Kd.Tav® j 
ZyAA«>tctf' PVcpoy 
OV&t&a Kaj\>Kivva~, 
Mct&eoy to £,(£ Kivva to\2> 
Kivva to y,KaJj Kdp^av^ 
KdpGavogTo j8', j^ K/i/vct ro v ^' 
jLKi7riavog ^ Nop^otfoy 
Kctp ^&i v (^ ro v y', Jtctf v Mct&ta 
AgJtyAa j^ AoAct^eMct, 
2yAAs(cMg7gMoy 
Bctnct Jtotf ITyA^» 
As7rife j^ KotryA» DC, DC 0(1 »(.1 BpaVa Bparov Hcy MctfJLiexu 

O'xfa€iov Kj K.OVglM®' 

KotJh ngjj OxfaGiov. 
Aovxa^ov h$) YLofav 
. AaxaT^ov xcl) Kctoriov 
Aivlv/xov xcy TiTXhiov 
AiVTvAaxajj O'pgs"oy 
YLofJLTtma x&j Kpctoror/ 
O^tIwq-Iov Kj MiliXKa 
McvpxiapYiyafy MmAAov 
Uira>v® j xcu TA&GeJM®' 
BoMcnia Tahhov kJ AiMov 
KotIov kJ TopxovcL%v 
Aovxiov Kcucrct%@h> (c <&tyvKov 
Ktx,if>av@ j (c KvTwia 
2iAow£ j£ Movpwa. 
Uitrw ©*,!% Miorcj,fkot 
Kcp^ivioy ;£ MmAAa 
KoiVctp'©-'^ Bi&fe 
It/o~6»i/(^' j£ rct£m« 
Agv7*A* £ MmAA« 
Motp*sAA{j<ov,(c <I>iAi7rar« 
KofjLwmia (£ xgoioj-ou 

AlwoGdpGiS KCL\ TTah^OV 

KctA&va jtcu MgorctAAct 
KofjL7rviixTo y\xcu MgriAAa itia: 
T^aCpaxcfjf Maqxkhha . 
Mct^&AAa, k) ITfltt/AA^ 
Aei/ruAa(£ Mct^xsAA* 
jfflUw I'yAi'ou KaiVctf @" r ro v @ ,-^tJ 

^Ei^ihia 
Kct Vctp (^ ro v >*', Kcq Anrid\ 
- rotia FaAiVKotiVotgo^^ttoW 
Oct&a >£ TptGavia (via. 

Toita tovhia KoLiaroLfog rdi (& Avta- 
HyvcroL x) tpriov Ki7tithi TO |3',>£ TthcLyXQV. 

I.populi R.Imp. C. Ivlivs 

CAESAR. 

Kv\® via xctf ttrcwpixa to j£'. 
KotA&W7o v j@'(c tloT^iwv®* 
KiVtroeJva j^Zct&W 

n«A^0U XSfJj <PhCLKKOV. 

II. populi R. Imp. Octavivs 
CiESAR. Avcan. Lv.rcgnauit. 

KyejL7TsroL xcq Tcihhov 

Tlo^AtKoTxoL ngtjj Nie%oL KoKKitov 

KoeVttytKiOV KOLt 7T0fJL7tvi'i0V 

KvTuvix to jS',^ Ai£av&> 

Av^avia xxfjj <J>Aot£ia 

AW>£ctp&s(c2ooriy 

OK%cGtot4>£ Kvyllo y\fc KopGiva D c c x * ' 

OktclG. Kvy ,t$ <^',^t/ Ke^ora 

0'xfaGtcLvxKvr.To g,(c AVaAmou 

Q'k^&iclv%KvNo ir\x^Kypt'malo% 

Ox&Gicwa, KvHo Qil) Aypitttctlo f 

0'x&^toivaKvF.fo «',£ TcuJ^vlo C 

0>irct£. A yy.ro 0',- ^ SiActva? 

0'4?. A'uy< ro v /,>£ <t>Aot>ocy 

0'KloL^.Kvy.To toi, x&j Ilto-uv®' » ccxx * 

MopKsAAot/, xgjj Appoiwria* 

Ao Mi'« >(otf Anriths 

AVaAnifou >(Gtf Ngp^ot 

Sotr^fnW ^ Aaxfwriot/ 

AivlvAfiv Kovj Ko^nAiW 

^ofpt-ia^ZiAcey» 

Aojunria Klwo&c£p€% x) Sxitti»^ 

Ai^v^ <£ IliVa)»'^' 

Kg^orw ^ Aivlvha 

TSieav&KjBoLzeju 

McorotMct (c Kw^« 

Ps^i'a« j£ 2otraf wW 

McL%tfJL<s StC(LXJ Mcl^Illov )@jj T&£ep&)t/(S^ 
K.tp&x.ayxYj McL^itLOv 
ApxQov (c K&toznVou 
KtvQ%iv6v i^ YclTKov 

N&p&H'©-' TO 0fy UlO-M&TO £' 

^ BctA&w (c Biiigjv 

OV&£. &.vF.toif&',Kj 2tiJVyot/ 
^^ct&Va. to j& / ,?$) O&adflKjo • 
DCCi; ' AevlvAov (c MgorctAiVov. 

OV(#j2>. A$i? Toty',^ XiAaccvS 

I.annma AiVTVAoV KjTliv(r)V(&' 

Kclih Kcti.traft&ty TlcwAov 
GvivovKtx ygjj OWpov 
AcLLtiov ygj\ 2gp<o*A<ou 
Kcltov k. 'Ealov^vivov. 
* D:m KHwyMct^ou^Bo^v^ov 
* Amifrov Kj Appovvlfe.. 
KpnTwcv (c Ngp^ct, 
Kcty*<M& >£ KmfkAAicwS • 
'Kct^ct-ggivyCc 2ct£iVoD 
AoAot£sMct (c 2iAa*/£ 

AiTTlfx }(&) TOJU^JV 

Ti^gp/aKcwcrctp^Cc KctTnraw©-', 
nAotfooa <c 2jA/oi/ 
2g|rou UofjLTrriioVty AVaAwou 
ApaVot/ (c <J>Act;t/tou. 
III.populiR.Imp.TiBERivs 
CAESAR.ann.xxii. 
TcLvgjv (c Ai£mv(& j 
OAct^y j^ PV<£ot/ (K^j 

i 3C clxx, 37^K««r^roi; 6Tt»«p«- 
2iAc«/£ Vj BctA@o.u 
MgorctMct j@tj Ko-flw Ti|Ssei« KcliVotp©-' 70 4' $ ApaVa 

Kypiirara % Tcla£cc> (to £'." 

IJpM/&)i/©-' ^j Bsrg^y 

KsfoVot/>£ OWpp»v<§* >* "• ' 

Kypiima, <c AsvlvAov 

T&vTwtS K^o&ivov •-• • 

K^or* £ mVojV^ 

2*Aotv» ^gt) Ng^t/a^ D , w 

<l>a<£{ou (c Pw&Mtoi/ Tkpdyov. 

0'vivovm'ov (c Ao^Vou 

T*6ggiot/ KcUG-CLf&IOfi j§ 2wch/£. 

KvVO&CLp&OVK^-BlTZthioV 

TcLA^CLK^^vAAoV ' ' 3: 

ngpm«>$BtrgAA<oi/ 

rotAAot/<cNo«*va 

- 

rctAAigi/^, (c ITAct/jr/ot/ 

IV. populi R. Imp. Caivs 
C^SAR.an. lv. 

H^kvAhk^ NtjfivXiK] rouSKcuo-cLpog 

f'dAlctvS }@jj KdlTglwCLTV 

Tcux Kcuo-oq&to & / )Xgy Kato-iavx 
Taia Kcuo-ap&To y,LLov& 
V. populi R . Imp. CLAvbivs ann.xiv. r Taix KotfVotp© 1 ' T-ofi , xj-2-0t7a£wV* 
KAok» ^Ya KcwVojf} (^7o v piffiActpfit 
Kj\o\qc%x KctfV«p(^ro y, jjc/f B;rgA- 

Aix ro b . 
KpiWa to (£,1(0$ Tcw%ovj j *&** 
0'viv%Kiovxoftyj{gui Koffiivov- 
KoiclUkSto &', xguj 2*AcH>« 
Ky\ajuc%xKaio-a?<§hTO c^',tl] UAcwlta, 
B;riM/», j(ot/ Ovi-^/wi/iov.- ■ pc • F I N I S. 


. 


■ '-K- ** ' Errata opzrarumjic ante hgendum corrigt. 

In Dedicat. Epift. pag. 2. in fine pro Chramio lege Chronico 

\ 5 a. To.verf. j.fcribeEGERi n. 
>. v. 6. lege f. jl. n. 

v. ij.Icge servilivs 
). v.8.1. cicvrIn. 

i.V.p.l. F ALISCEIS 

v. peniilt. f ec. pro fecerunt. 
g.v.4.afinel. rege. 

St. V. IO. A. CORN. 

:.v. S.afinedelealternm f. 

g. V. 16. pro M. Ferius fcribe L. Fttrius 

i. in M. 1'uriodelealterum 11. 

|. v. 4. dcleNEPos. 

■>. V. 1 6. pro Scdant, I. s e d and. 

I.v.n.afinel. ser. cornelivs 

|lv.5.1.C.VETVR!VS. 

B. v.5.afinecN. manlivs 
|Lv. i.fcribe cccxcvn. 
Kv.d.pro iVLivsfcribec.Livivs v. 8. a fine pro drvso fcribe dykso 
aut dorso. 
v. 2.afinel. samnitibys. 

57.V.16.I. CALENEIS. 
58. V. 9. 1. POETELIVS 

64. V. 15.CENS. 

65. v. ;.le. l.n. 

<58. v. 5». & 5. a fine leg. n.n. pro m. n^ ia 

Qj F ABIO 

v.2.afinein Ap.Claudiol.c.F. 

70. v. 4. inCenforib. l.proM.N. inDc- 

cio, Q_. N. 

71. v. 6. in q. Fabio leg. N. w. 

72.V-7.leg. F.E. 

73. v.8.afinel.MEGELLVs 

fbidem pro c. marivs repone,MAR- 
civs. 
81. v. 4. x. addcndo,Iege xxxmn ln Fa.fi u Siculis corrige fic: 

Colum- 7. v. 5.1egc: Kcujrjav©- % BAaiV». tf,, 

V. 17. le.TopxHartf ro 6'. 
C0I.9.V. 3. Aa.&mQ-x.olj MetfxtMy. DLXX." 
Col. II.V. 14. AalfavfiJ $ *Aet6/tf. DCCXX. 

v. 3. a fine: Nepav©- ^Bap«. corrige: flccxi, 
CoL 11.Y.9. K*f*«rt\y ^ K«i»)[?w(tyy,appone dcclx. rHESAVRVS 

REI ANTIQVARI^: 

HVBERRIMVS, 

IX ANTIQVIS TAM NVMISMATVM QVAM MARMORVM 
INSCRIPTIONIBVS PARI DILIGENTIA QVA FIDE 
CONQVISITVS AC DESCRIPTVS, ET IN LOCOS 
COMMVNES DISTRIBVTVS 

j>ER HVBERTVM GOLTZIVM 

| HERBIPOLITAM VENLONIANVM, 
CIVEM ROMANYM. 
* ANTVERPI^ 

IN OFFICINA PLANTINIANA 

BALTHASARIS MORETI. 

M. DC. XLIV. 4 -v 


I 


ILLVSTRIBVS ET GENEROSIS 

DOMINIS 

WRATISLAO 

Et 
REDERICO RVDOLPHO 

FRATRIBVS. 

IOMITIBVS IN FVRSTENBERG, H AiLIG E N BERG 
E T WERDENBERGj 
LANTGRAVIIS I N BAAR^, 
pdMINIS IN HAVSEN VALLIS KI N TZ GE RIANiE. 

a U pridem amicorum alij hoftari, alij 

vrgere , vt tariderh appareat , quid ex 

tot Antiquitatibus olim apud Golt- 

Zivm , nunc apud me depofitis, in-> 

Reipublicae & Humanitatis vfus euul- 

«arem, Acceffit & hodie, Illuftres ac Generofi Do- 

pini , ab indole veftra ftimulus, cum vos nedum La- 

ux eloquentiae & Matheieds ftudiis adeo dele&ari 

k. proficere videam 5 fed & flagrantiffime eupere^ 

[uidquid magnum, digrium, merriorabileanterioribus 

[ feculis enotuit . Ea Genij veftri ad alta & hdnefta-» 

* 2 pron 
pf op&ifiOj & kigenitus auitae Nobilitati is eft impetu , 

Placuit itaque exvniuerfis Veterum monumentis 5 ; 

tantum-hori infinitis tam marmorum ac Tabularui 

senearurri quamNumifmatum infcriptionibus 5 enumi 

tatiofiem aliquaminftituerejquaftudij iftiusmeiTerriii: 

quidquid ex tota Antiquitate colligerelieuit, femelc 

fimul hoc Thefaur o recluderem. In quo operae pretiu i 

fadent 5 qui varid rerum genere delectantur. CotJ 

namque infinitafum & diuerfillimarum hicThefauil 

inftrucSuseft: ex qud fane Humanitatis &Artiumta 

neftarurri ftudidfi quamplurima deprbmere poterun 

quaeipfls ad Veteres fcriptpres expeditius interpretaj 

dos viarh aperient ; quaeque Poeticam, Grammatii 

& Orthographiam 5 nec non Hiftoriam & Geogfapl 

non parum ornabutit. Non equidem, quod euiquai 

pertinaciter ita , vt Thefaurus meus frequenter hal 

omnino femper efflb dicendum aut fcriberidum affe 

rare velim. Quisenim hoc prseftet > Sed id mihi 

lij fuit 5 vt variasAntiquitatis loquendifcribendiq§i ; 

formas, ac minus vfitatas 5 voces kicognitas, obfblets 

& raras proponerem, &.liberumLec1:oribus ea de 10 

iudicium reliaquerem. Nimiam tamen in molem h<: 

Opus excreuiflet, fi vbique Hiftoriae, quae paflim ir. 

Numifmafibus & Marmoribi^s , rationes & interpi> 

tationem adiunxiiTems aut fi templorum 3 ararum,firn- 

lachp kjtfbriirp, inftrumehtarum religiojtiis & caerimoriia- 
ttm defcnptibries attexuiflerri: aiit denique, fiiis bmni- 
bis,quxad RempubLad flgna militaria, ad trophaea-* 
Artinebant ( qubrum variae effigies iri editis & edendis 
Ibris meis exiftunt ) chartas hafec condiuiflem. Ipfa_> 
a.tem, quae inNumiimatibusfimulachra &fymbbla^, 
vti haclenus in Fafiis^ IuHo. Csfare & Attgttlfo, & haud ita 
«jidem in Sicilia &cGrMa fecij etiam iniis , qui dein- 
;ps a meedentur,libris &exprimam&exponam. 

Vobis ergo, Illuftres ac Generofi Domini , haec Ari- 
tquitatis decora, quod id ftudium Magnatibus rite 
ingruat, dedicauij vt nominis veftri aufpiciis lucem 
^beant, &vtfimulveterum glbriam & Monumenta-» 
4lendo,veftram ipfi pofteris tranfrriittatiSi Antuerpiae^ 
tfajend. Martiis oid. idc. xiix. 

Jllutt. V. t>orn. Cliens 
Iacobvs Bi/E.vs. * 3 S£- 5 
4 5 7 
8 
SERIES LOCORVM 

C O M M V N I V M 

IN Q^VOS HIC 

THESAVRVS 

DISTRIBVTVS EST 

eorvm Dearumcjue fimulachra, Templa- 

Arac,AEdesj eorum^-, nomina &cpithet, 

ex antiquis tam numifmatum qUam nw 

morum monumentis. 

Ludi, Fefta,Feriae, Pontifices,Augures, Saco 

dotes,Flamines,AEdiles,Officiaque 8C Collegiafacra. i, 

Vrbis Romae epitheta. i'j 

ImperatorumjCacfarumcpe 8£ Auguftarum tituli, nomini 

8t epitheta, fecundum ordincm, vt quifque imperauiti c< 

gefta. ibiden 

Imperatorum Caelarumque cpitheta per alphabeticam fl 

riem. 
Quae adrem militarem fiue bellicam pertinent. 
Legionum Romanarum nomina & cpitheta. i 

Cohortium Romanarum nomina 8c epitheta. i < 

9 Magiftratus maiores , minorefque dignitates 8c honorcs, \*. 
Officia publica. i*. 

io Ordinum 8c Magiftratuum , virorumque 8C feminarum ill- 

ftrium epitheta. 
n Epitheta communia 8£ neccffariorum inter fc priuata. 
ii Officia domus Auguftae, priuatac]ue. 
15 Collegia, corpora, &C Ordines. 

14 Artes 8c negotiationes. 

15 AEdificia ac loca publica priuatacjue. LC Fafti Kalendares. 197. 

Tribus Romanae. 106. 

Regionum,Populorum, Opidorum,Fluuiorumque nomina, 

.aliacjue Chorographica. ibidem. 

Colopiarum , Municipiorumcjue Romanorum nomina 8c 

epitheta. 2.35. 

19 Externorum Regum Reginarumcj-, nomina Sc epitheta. 143. 
Nomina propria eorum qui in Magiftratu aliquo fuerUnt, 

quae in numifmatibus Romanorum &C Coloniarum fpe- 

dantur 6c leguntur. 147. 

1 Nomina propria quse in numifmatibus &C Infcriptionibus 

Graecorum fpe&antur &C leguntur. 2.59. 

2 Hiftoricus rerum maxime memorabilium ex antiquis tam-, 

numifmatum quam marmorum monumentis Elenchus. 

l',' 1 267. 

1 Grammaticus, continens varias fcribendi loquendicjue for- 
mas minusviltatas, di&ionefque incognitas, obfoletas 8C 
raras , ex antiquis tam numifmatum quam marmorum 
monumentis. _ 181. 

I Notarum 8C litterarum fingularium di<5tionumque contra- 

dius&percompendium tam in antiquis Infcriptionibus 

quam in nummis fcriptarum explicatio. , 189. 

Notarum &C litteracum flngularium di&ionumque contra- 

clius fcriptarum in antiquo Kalendario explicatio. 311. LAM- <■ - 


LAMBERTI RVSTENIl 

MEGAP.OLITANT 

ARTIVM ET PHILOSOPHIjE MAGISTI I N 

HVBERTI GOLTZII THESAVRV 

EPIGRAMMA. 

V E M bene conftruftitmfr&bes Goltzi Thesavr\) 
Emoriar, fi qmd dociim eft j>oteff : 
Qmntum in Natma Ars, Natwra^ poflit in ArtcL>> 
FBc, qttiNatwr& par fmt, Arte docet. 

. ' 

"" H ■ I ■■ " ■■■ ■ ■■ I ■ ■- - I .,!!■■ I- ■ (■■■! . I ■..*■-.. .. , I. I ■ — 

GEORGIVS FABRICIM 

CHEMNICENSIS 
AD LECTOREM. j 

ARMORA quidqmd habent Grprifca Numifmata rm 
G O L T z E o felix codice Leftor habes. 
l L EORVM DEARVM CL V E 

SIMVLACRA, TEMPLA, ARAE, AEDES, 

E O R V M QJV r E NOMINA ET EPITHETA 
A N T I Q_V 15 TAM NVMISMATVM 
MARMORVM MONVMENTIS. IE X 
OVAM 


Num. Nummos antiquos feu Numifmata Rom. defignat: 
v. infcr. Veteres infcriptiones feu Marmora. Numifon. 
Num. 
Num. 
Num. 
Apollinis & Diam 
Num. 
Vet. infiript. 
V. infir. \ BundantiaAugufta 
,\ Augufti. 

Auguftorum. 

iiJiacUS ^fiilicet Apollo. 
A E AtfBN 91B», 

in Delo. 
jEcate. 
Edes Apollims. 

Bellonac v.mfir. 

Caftoris. v.infcr. 

Concordiae ▼• in fi r - 

Divae Fauftinae. Num. 

Divi Augufti. Num. 

Fortunae ad lacum Arctis. v. infir. 

Herculis. v. infir. 

Honoris. v.infir. 

Honoris & Virtutis. V.infir. 

Iovis Paganici. V. infir. 

lovisPropugnatoris. v.infir. 

Martis. " v.infir. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infcr. 
y.infir. Neptnni in Circo Flaminio. v. infir. 
Neptuni Ravernae. 
Plutonis & Proferpimae. 
Pomonae. 
Saturni. 
Serapis. 
idiculaAuguftorum. 

Concilij Deorum Dearumq.v.*"/^ 

Priapi. v. *»fi r - 

Edicula&Bafis. vM cr - 

Equitas. Num. 

lEquitas Augufta. Num. 

Augufti. Ntim. 

Augaftorum. Num. 

Publica. Num. 

LEquitatis Signum . v. infir. 

i^Efculapio d. d. v . infir. 

'iefculapio Deo d. d. V. infir. 

^Efculapio & Hygiae Sacrum. v. infir. 

\Eternitas. Num. B D AEterniras Augufta. 
AEternitati Augufti. 
Imperij. Num- 

Num* 

Num .Cari. ATA0HTYXH. 
ArAIBQAQ K 

nATPJioic 

a n 3 r p 02, Jovis Anxuris, 
Alcides. V.infir. 

AI MAAAXBHAft 

e o 1 c , v. infir. 

Num. 

V. infcr. Alcmenae , lovis & Magni fortiffima pro 
lcs. ~ v. infir. 

Annona Augufta. Num. 

Augufti. Num. 

Auguftorum. Num. 

Annonae Sanctac. v.i»fcr. 

ANTINOfll 2YN0PONQX T n N 

en Airrnf fli e n n. v.infcr. 
AtfpoAiziAZ. Num. 

Apollini. Num. 

ApolliniAugufto. Num. 

Conferuatori Num. Qumtill. 

Confervatori Augufti. Nu.Galliem. 

Granno. v.infir. 

Granno & Sanctac Sironae.v.w/cr. 

Monetali. Num. Commodi. 

Palatino. Num.Commodi, 

Prjeftantj. v.infir. 

Propugnatori. Num. Valertani. 

Salutari. Num.TrtbonianiGalLi. 

SanftoPacifero. v.infir. 

Apollini , Silvano , Afclepio , Nym- phis. 
Apollinis AEdes. 
Arae. 
Diaeta. 
Parafitus. 
Simulachrum. 

AnoAAONOS T A 
n ANT A. 

Apolio Conferuator. 
Salutaris. 

A V.infir. 
V.infir. 
V. infir. 
V.tnfir. 
V. infir. 
v.infir. 

A I A 

v. infir. 

Num. GaUieni, 

Num.foflumi. 

Tutc- 3 DEOK. DEAR. SIMVLAC. TEMP.IA 

Tutelaris ntenfn Maq in Kalendar. 

AnOAAftN AKTIOS. Num. 

AnOAA;fflN.I AKTIfl' NEPflNI. Num. A n O hk nNAPXATE^A. 

Arae Apollinis. r . f 

Arae Feroniae quinque. i 
Ara AEfculapij. 

Concordrae. 

Dianae. 

Forinarum. 

Fortunaet I . . ' ': . 

Genijpopuli Romani. 

Herculis. 

Iovisopt. Max. 

Martisultoris, 

Pacis. 

Salutis, 
Ara ad confluentes Araris & Rho-. 

dani. 
Ara & Signa viua quind. 
ArciSacrum, 
Ardoinnae. 

APEOS, 

Argivae Vi&or "cJercules. 
Arkacollegij. 

A P t <? M ( 'i A I ATAIPICOT 

Pt. 

APT E M IS. 
APTIMnASA © E A. 

Afclepio. v. t. s. 
Afclepio & Hygiae ex. v. 
Afclepio & Saluti commilit.' 

A C K A H n I n 862 cqthpi, v.mfcr. 
ACKAHmn kai rreiA cn. 
•thpcin noAiorxoic^ v.infcr. 

A0HNH XAAKIOIKOS, Mi- 

■ nerva Chalciixca. Num. 

Attis. Num. 

AttisPhryx. v.infcr. 

BAc cho Dco, v. infcr. 

Beata Traquillitas. Nu. Conflantini Max. 
Bello nae aedes. v. infcr. 

BonaSpes. Num. Septimi) Severi. 

Bonac Spej. Nttm. Pifcenni) Nigri. 

BonaeDeae Sanecae Saerura. v. mfcr. 

Bonai Deai Sacrum. v. infcr. 

Boni Fati. Nam. Valentiniani. 

Bono Eventui. Num. Galbae. 

BonusEuentus. Num. 

BonusEventusAugufti. Num.Tui. 

Bj-ontonDeus. v.infcr. 

Brontontis Dei Sc Aecates, v.infcr. 

' A mulo Deo. v. infcr. 

/Camulo San&o, Fortiffimo. v.infir. Num. 
V. infcr. 
V.infcr.^ 
v. tnfcr. 
V. infcr. 
V- infar. 
V. mfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V.infcr. 
y.tnfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. V.tnfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V-infcr. 

Num. 
V.infcr. 

V. tnfr. 

H" 

V. infcr. 

Num. 

Num. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. B D Carna Dea. 


y-tpfi 


Caftor. 


Num.Pofl Hn 


Caftoresdedicati. . 


v.inf. 


Caftorisaedes. 


y.infc 


Caftoris& PollucisSigna. 


V. infi 


Cautes Deus» 


y.mf 


Cere.s. 


Nu r , 


Ceres Augufta. 
Ceres Tutelaris m>njii Auguflt. in Kalenda 


Cereri Auguftae Matnag 


"orum. v.iuf 


Cereri Frngiferac. 


' Num.Mtae Pja 


CererisTemplum. 


v.mf 


Chitone Virgini Sacrum. 


V. infc 


Claritas Reipubhcae. 


Num. Lciin 


Clernentia. . . 


Num. lulij Caefin 


Clementia Temporum. 


NttmJrol 


Clementiac Auguftae. 


Num. Othom 


Cloacina. ScilketVenus. 


N un 


Collegium San&iffimum. 


v. infi 


Corhes Augufti. 


Num. TetrU 


Concilium Deprum Dearumque. v-'| 


Concprdia. 


Nuf> 


Concordia Augufta. 


N*n 


Concordiae Augufti. 


J *pn. 


Concordiae Auggg. 


Nun, 


Goncordiae a;d«s. 


V.infa 


Concprdiae AEcernae. . 


Nu», 


Concordi.ae Commodi Ai 


gufti. Ntm; 


Concprdia Exercituum. 


Nm 


- Felix. 


Num. PlauttBa, 


Militum. 


Nm 


Prsetorianorum. 


Num. Antoni 


Pnncipum. 


Num. Vitdi 


Provinciarum. 


Num.Gdhst 


Confenfusexercituum. 


Num. ViflL 


Conftantiae Augufti. 


Num. Clauh 


Conftantiniana Dafne. 


Num. Conflanim 


Maximi. 


v.infcr 


Cora Dea. 


Cornifcae Deivae. 


v.infcr 


Cyaneae Vndae. 


v.infcr 


Cybele. 


\-infcr 


Cybelen & Attin Phryga. 


V.mfcr 


yvEaeRomae. 
| ,/Peae Sccretiae. 


Nm- 


Num. Saloninae 


DeanaeSacrum. 


V. tnfcr 


Deivas Cornifcas Sacrum 


V.infcr 


DeoBaccho. 


Num 


Deo Libero , & Cereri , & CoraeSa- 


cratae. 


v.infcr 


Deo Magno AEterno. 


y.infir 


Deo Marti. 


v.infcr 


Deo Nemaufen fium . 


V. infcr 


Sarapidi, 


Num. DioclettaMO 


Serapidi. 


Num.Diocletia» Tutelari. 
Volcano. 

ia Augufta. 
Cacleftis. 
Compotens 
Lucifera. 
Lucina. 
Nemorcnfis. 
NemorenfisVefta. A R AE, AE D E S, 

V.infir. 

Num. Valeriano. 

V. infcr. 

Num. 

X. infcr. 

\. infcr. 

Nttm, Faujiinae. 

Num. 

y. infcr. 

X.infer. 

Nemorenfis Opifera. v. infer. 

Triplex. x.infer. 

Tutelaris menfis Nouemb. in Kalend. 

Valeriana. v. infer. 

Viclrix. Num. 

ianae- H*?- 

)ianae ara in Aventino. v.tnfer. 

Confervatricis Aug. Num.Galhem. 

Ephefia:. Num. Claudij 

Fanum. vfrfir. 

«ana- pro falute Septimi j Seven Imy. v.mf. 

Reduci. 

Victrici. 

jaeDeaelucus. 

jaSuria. 

aeta Apollinis. 

Ij Montenfes. 

j Penates. 

j Dcaeque omnes. 

ij Sinnavi. 

I. 

I HAIO METAAQ Num. Pofiumi. 

Num. 

V.infer. 

V. infer. 

X.mfer. 

V. infer. 

Num. 

\.infir. 

V.infer. 

\. infer. 

S AP A- niAi. V.w/2r. 

& I nATPICI KAI APTIM- 

a. \.infer. 

sot scthpos. Num. 

ioNTSOT KTJSTOT NEI" 

Num.AntoniniPij, 

T ON K T 12 T H N 

Num. 

MAPJiNlTHX. Num. 

Num. 
Num. Commodi. ; n A s j 

h O N T 'j?IC A I A S. 
m O N T S O N fotlKI AS. 

OS 

OC E AA ANI OT. 
K AT E. I s aufpicibus. Num. Septimij Severi. 
Is Cuftodi bus. Num. Pertinacis- 
fts Deabufque cum Iovc. v. infir- 
IsDeabufque immortalibus. v. infer- 
BsMagnis Matris Deum & Attidi.v./w/o-. 
.' is Manibus. v. infer. 
JisPater. v.infer. 
SivoPantheoexv. \.infer. 
3ominoSoliv.s. \ \.mfe r . 

I I p h n H . Num, Aurelij Veri, 
iagab. Num. Aurelij Antonini. 
Ja E T E P I A. Nttm.Othonis. 

Irucina. Scilicet Ventu. Num. B OM. ETEPITH <S 

FAnumDianae. . \.infer. 

Fanum Martis Deiim & Ifidis- \.infer. 
Fauni Nymphaeque. \.infer. 

Fecunditas. Num. 

Fecunditas Vi&rix. Num. Ittliae Piae. 

Fecunditati Auguftae. Num. Faufllmte. 

Felicia tempora. Num. Conftantini Max. 
Felicitas Augufta. Num. 

Augufti. Num. 

A ugg . n n. Num. Conflantini. 

Imperatorum. Num. 

Imperij. Num.Diadttmeniani. 

Orbis. Num.Othonis. 

Populi Romani. Num. 

Provinciarum. Num.Polhtmi. 

Publica. Num. 

Saeculi. Num. 

Temporum. Num. 

Felicitati Augufti. Num. 

Orbis terrarum. Num. Ttti. 

Feroniae arae quinque. v. infer. 

Feronia. Num. 

Fidei Gothorum. Num. Commodi. 

Legionum. Num. Seftimij Severi. 
Publici. Num. Titi. 

Fidcs Exercitus. Num. 

Exercitusllluriciani. Num.Dedj. 
Exercituum. Num. 

Legionum. Num.Albmi. 

Militum. Num. 

Militum Agg. & Cacss. n n. Num. 

Maximiani. 

Praitorianorum. Num. Didij ItdianL 

Publica, Nttm. 

Fidei Signum. v. infer. 

FideiSimuIachrum. v.infer. 

ForinaeSacrumD.D. x.infer. 

Fors Fortunae. v. infer, 

Forti Fortunae. Num. Galerij Maximtani. 

Fortuna Augufta. Num. 

Augufti. NumJ 

Obfequens. Num. Antonini Pij. 

Fortunae. Num. 

Fonunae Adiutrici Si. Tutelae. \.infer. 

Antiati. Nttm. Auguslu 

Auguftae. Nttm. 

Copfervatrici Galbanoru.v. infer. 

Felici. Nttm. 

Iovis pueri. \.infer. 

Manenti. ■ Num.Commodi. 

Obfequenti. Num* 

Opiferae. x.infir. 

Primigeniae. x.infir. 

Publicac. Num. 

Reduci. Num. Galbai. 

Reduci domus Aug. Vefpa- 

A * fiani. i » E O R. fiani. Sanfiae. 
Seiae. D e a R, s 

X.infcr. 
X.infcr, 
y. »;/cr, GEnio Augufti. JV#«. 

Aug. Felici. Num. Commodi. 

Augufto & Laribus. v. <«/2r. 

Auguftorum. Nttm. 

Caefaris. g JVww. 

Caefarum. JVW. 

Centuriae. v. *»/rr. 

Coloniae. v.infir. 

Genio Coloniae Puteolis Deo Ma- 

gno. V. infcr. 

Conventus Afturicenfis. v . «»/2r. 

Exercitus Illuriciani. Num. Deaj. 

Exercituum. Num. 

Fontisagtnees, y.mfcr. 

Forinarum. v. tnfcr. 

Horreorum Seianorum. x.infir. 

Huic Decuria?. v.mfir. 

Illurician]. Num.Deaj. 

Imperatorum. Num. 

Imperatoris. Num. 

Genio Iovij Aug. x.infir. 

GenioIovisStygij San&o Sacrum. v.iufcr. 

Loci. x.infir. 

Numinisfontis. . x.tnfcr. 

Populi Romani. Num. 

San&o. V. infir. 

Senatus. , y. infir. 

Genio fimil.-s familia. v. infcr. 

Sumno. v. infir. 

Gloria Exercitus. Num. Conflantij. 

Novi Saeculi. Num.Gratiam. 

Romanorum. Num. 

Saeculi. Num. Conflantini Max. 

HA.rpocratisSignum. x.inficr. 

Hecatae Hierophanta. v. inficr. 

HAI2 MI0PA ANIKHT2. X.inficr. 

Hercules. Num. 

Hercules Defenfor. Num. 

Deu s On ienfis. Num. Toflumi. 

Herculi Argiyo. Num. Pofiumi. 

Aug.conforti d.v. Aurel, 
Num. Aureliani. 

Comiti & Confervatori. v.infir. 

Confervatori. j Num. 

Defenfori. Num. 

Herculi in Petra. v. infir. 

lnvicto. Num. 

Invifto Augg. Num. Maximiani. 

Paofcro. Num. Toflumi. 

Herculi Romano Augufto. Num.Commodi. 
Herculi Romano Coditori. Num. Commodi. I M 

A B YLACrTEMP L A, 

San<fto. v. infc 

SariftiflimoInvi&O. X.infi; 

Saxono. v.infi 

Herculi Tiburrino Victori. . x.infi 

Vierori. Nm 

Viftoripollentipotenti. Nan 

Hercult & lunjorib. v.mfc 

Herculi &Silvano. v.infi 

Herculi, Mercurio & Silvano & Di- 

vo Pantheo. v. infi 

Hilantas. v.infi 

H i J arita s Augufta. Ntin 

Hilaritas Temporum. Num.DidiaeClara 
Honori Aug. Num. AntontniP 

Honoris&Virtutisaedes. v.infc D Honos. 


Ne:>, 


Honos & Virtus. 


Nm, 


H P A A P T E I A. 


Num.Ncrom 


Huberitas- 


N m 


Hu,bentas Augufta. 


Nm. 


Auguibi. 


Nmt, 


Auguftorum. 


Nhz 


Hygiae. 


V.infi IAnoAug.Sacrum. v.infi 

lano Portuno atque Marti. e.s. v.infc 
Indulgentia Augufti. Nm. 

Indulgentia Auguftorum in Car- 

thag. Num.Sevtv 

Indul^entiae Fecundae. Num.Antonh 
.- Britannici. Inv uSkus, fcilicet Sol. 
IoviaPorticus. 
Jovi Auguftorunv 
Iovi Brontonti. 

Caeleftino. 

Capitolino. 

Confervatori. 

Confervatori Auguftorum. Nh 

Confervatori Ca.tfaru.Num.Licm 
Iovi Cuftodi C onfervatori. v.infc 

Damafceno. v.mfc 

Defenfon falutis Augufti. v. infit Num. Vtllorh 

v. mfii 

[Num. Diocletiai 

v.mfc 

V.inf 

V.infc 

Nm Dolicheno. 
Eiazio. 
Ioviexfuperis. 

Fulgeratori. 
Fulguratori. 
Hammoni. X.inf, 

x.infi 

Num. Commo, 

Num.Diocletim 

Nh 

x.inft 

Hammoni&Silvano. x.infi 

Iuveni. Num. Commo . 

Olympio. Nh. 

Optimo Maximo. Num. drx.inj. 
IoviOptimo MaximoSarapidi. v.tnj. 
Optimo Maximo Sponfori rel. 
Aug. Num.Commii' 

Pagai- P,iganico. 
PropugnatorL 
ivipuero L.D. D. D. 
Sabazio. 
v Sereno. 
Servatori. ARAI, AEDE5, N *[• *T EPITH. 

I A | Viaor. 

Iuftitia. 
Iuftitia Augufta. V. infcr. 
Num. Seftimtj Severi. 
V. infr. 
y.mfcr. 
V. infcr. 
Num. Sofpitatori 
Statori. 
iviStygioSacrum. 
Tonanti. 
Tutatori Augg 
Vi&ori. 
Vltori. Num. Antonini 'Britannici. 

Num. Antomni Pij. 

y. infcr. 

Num. Auguflt. 

Num. Dkcletiani. 

Num. 'Domitiam. 

Num.Akxandri Severi. ivJIunoniSacrum. 
ovis Axnr. 

Cuftos. 

Stator. 
fiacae Deae. 
Idj Auguftae Sacrum. 
idi Reginae. V. infcr. 

Num. 

Num. 
Num. Gordiani. 
v . infcr. 
y.infcr. 
V. infer. 
y. infcr. 
y.infcr. 
y.infcr. 
y.infcr. 
y. infcr. 
y. infcr. 

Num. idi Sacrum. 
MiTriumphali. 
Tidis Deae facellum. 
Si Dea quae & Omnia 
r- , Exorata. 
Pelagia. 
mo. 

jdo Confervatrix . Num.Iuliae Mamaeae. 

lino Martialis. Num. Treboniani Galli. 

Qmris. v.infcr. 

Tutelaris mcnfes Ianuar. in Knlend. 

flmoni; Num. 

lunoniArgeiae. y.infcr. 

Auguftae. Num. 

Cillae. NumAugufli. 

Gaviae Albanae. y.infir. 

lugali. y.infer. 

.unoni.Iuliac Aufidenae Capitoli- 

nae. y.infcr. 

Lucinae. Num. 

Martiali. Num.TrebonianiGalli. 

Reginae. Num. 

Sifpitae.pro SofpitaeJV». AntonimPij. lunonibus Aug. 


V. infcr. 


tupiter. 


Num. 


iUpiterCapitolinus. 


ytnfcr. 


Confervator. 


Num. 


Cuftos, 


Num. Neronis. 


Egerius. 


y.infcr. 


Eulminator. 


Num. 


Hofpitalis. 


y. infir. 


Optimus Maximus. 


v. infcr. OptimusMax. Heliopolita- 

nus. X.infcr, 

Propugnator. Num. 

Tutelaris menfes Iufy in Kalend. Augufti. ie 

Nnm. 

Num. Tibertj. 

Num.Alexandri Severi. 

Num. luventa Imperij. Num.Antonini Hritanmti. 

Ko p A s . Proferpinae, Dianae, aut Pd- 
ladis. Num. 

kophs ©eas. Nam. LAetitia 
Laetitiae Auguftae. 
Augufti 
Auguftorum. 
Populi Romani. 
Publicae. 
Temporum. 
LaresVolufiani. 
LaribusAugufti. 
Laribusdata. 

Sacrum. 
Liberalitas Augufta. 
Augufti. 
Auguftorum. 
Liber Deus lnvidtus. 
Liberi Patns Signum. Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 
Num. Pertinacis. 
y. infir. 
v. infcr. 
v. mfcr. 
x.mfir. 

Num. 

Num' 

Num. 
V. infcr. 
V. mfcr. Libero Patri San&o Sacrum. V. mfcr. 

Libero P. Confervatori Aug. V. infcr. 

Libero AuguftoSacrum. x.infcr. 

Libertas. Num. 

LibertasAugufta. Num. 

Populi Romani. Num. 

Publica. Num. 

Reltituta. Num. 

Libertati. y.infcr. 

Lucina. Y.infer. 
Lucus Augufti in Germania fupe- 

nore. y-infcr. 

Bellonae. x.infir. 

DeaeDiae, x.infcr. 

LJbitinae. V. infcr. 

Semeles. x.infcr. 

LunaLucifera, Nrnn. Inliae Piae. 

Lunae aeternae. A v infcr. 

Auguftae. y.infcr. 

Lunae m Gi aegoft. v. infcu MAgna Deum mater & Attis. v. infcr- 
Maia Lucida. ' v. infcr. 

mapaqqnios. Herculis cognomen. Nu. 
MarsPater. Num. 

Propugnator. Num. 

Tutelaris menjis Oblobris, inKalend. 
Vidor. Nnm. 

Vltor. N»™- ■dugufl. 

Matrem Propugnatorem. N»m. Gerdtani. 
A 3 Martj II DEOR. DEAR. SLMVLAC. TEMPLA Marti Augufto Sacrum. 

Camulo. 

Caftrorum. 

Lucretio. 

Pacatori. 

Pacifero. 

Patri Confervatori 
tini Max. 

Patri Propugnatori. Num. Conflan- 
tini Max. 

Victori. Num. 

Vltori. Num. Augufli. 

Marti & Fortunae. d. t>. v. infir. 

Marti&GenioTalliatium. x.infir. xjnficr. 
V. inficr. 
V. inficr. 
V. inficr. 
Num. Commodi. 
Nttm. Septimij Severi. 
Num. Conflan- Martis aedes. 

Martis Vltoris. 

Mater Caftrorum. 

MaterDeum. 

Mater Magna. 

Matri Caftrorum. 

Matri Dcum. 

Matri Deum & Attidi Dis Magnis 

MatriDeum&Ifidi. 

Matri Deum falutari. 

Matribus Gallaicis v. s. z. M. 

Matronis Rumaehabus Sacrum. 

MatronisVacallinehis l*m, 

Mavortio Sacrum. V. inficr. 

Num.Augufli. 

Num, Iuliae Tiae. 

Num. 

V. inficr. 

Num.IuliaePiae. 

Num. 

V. infcr. 

V. inficr. 

X.infir. 

V. inficr. 

V. inficr. 

V. inficr. 

X. inficr. 

Memoria Felix. Num. Conflantij. 

Mens Dea. In Kalendario. 

Mer cur ij ftatuam. l . d. d> d. v. inficr. 

Mercurio. v. inficr. 

Mercurio Augufto. v, infir. 

Pacifero. Num.Poflumij. 

Mercuritis Tutelaris, menfls Iuwj in Kalend. 

Minefva. Num. 

MinervaAugufta. Nttm. 

PacifiCa. Num. Albini. 

Tutelaris , menfin Martij in Kalend. 

Vi<Srix. « Num. 

Minervae San&ae. v . infir. 

MithraeDeo omnipotenti. v. inficr. 

Mithrae Invido. v. inficr. 

Moderafioni. Num. Tiberij. 

iMoneta Augufta. Num. 

Augufti. Num.Domitiani. 

, Auguftorurru Mum. 

Moneta Dea. v. mficr. 

MonetaSacra Augg. 2c Caess. n n. Num. 

Mttximiani. 
Moneta urbis veftrac. Num. Crip. 

Munificentiae Aug. Num. Antonini Pij. 

MV*QNTa nASOPAI, Tgl7ro-, 

Kutw. Num. 

Mufis Sacrum. Num. B D NETKH sebastot. Num. Tiberi, 
Nemefi Sanctae Campeftri. v. infci 
Neptuni aedes. v. infh 

Neptuno Augufto. v.infii 

Confervatori Aug. Num.Galliem 
Reduci. Num.Poflumt 

Sacrum. x.infa 

Neptunus Redux. Num. Vejpafiam 

Tutelar i s, Menfis Febr.in Kalena \ 
Nobilitas. Num.Getaei 

Nobilifts Aug. Ntm.\ 

Numini AuguftoDcoSilvano. v. mfcr, 
Numinidomus Aug. x.infcr\ 

Numtni Mcrcurij. x.infa 

Numimbus Auguftorum. x.infa 

Nymphaloci. v. infiy 

NymphisSacrum. v.mfit; o m o n o i a. Num. Traiam 

Opi Auguftae..' Num. Antonini^ 

OpiDivinae. Nttm.P ertinttctti 
Opi Divinae & Fortunae Primige- 

niae. v. infcr 

Oriens. Nm\ 

OriensAuguftorum. Nm\ 

Oriens Pacator orbis. Num.Aureliani 

PAcator orbis, ficilicet Sol,aut Oriens. Nta>\ 
Aureliani. 
Paci Auguftae. Nm : 

Paci Auguftae Perpetuac Num. Veftafimi 
Paci Acternac domus Aug. Vefpa- fiani. 


x.infir 


Pacis orbisterrarum- 


Num. Vefipafimni 


nAN EAAANIOC. 


Nnm 


PantheoSacrum. 


X.infcr. 


Patrae. 


X. tnjcr 


Parcis Auguftae Sacrum. 


X.infcr, 


PaxAEterna. 


Num. Augufit, 


Augufta. 


Nm.) 


Augufti. 


Nm, 


Auguftorum." 


Nm, 


Orbis terrarum. 


Num. Augufih 


Perpetua. 


Num. Augttfli, 


Pedana docta. 


X.infcr. 


PcnatesDij. 


X. inficr, 


Perpetuitati Auguftac." 


Nnm\ Alexandri 


Severi. 
Perpetuitati Sacrum. 


V. inficr, 


Perfephone. 


V. infcr. 


Pietas. 


Num. 


Pietas Augufta. 


Nttm. 


Augufti. 


Num< 


Auguftorunu 


Num, 


Publica. 


Num, 


Bs>mana.Ntt.Flayiac Max.Theodorat 
~ Pictat J ARAS, AEBES, 

Ijtati Auguftae. Num. 

Augufti. Num. 

Auguftorum & Caess. nn. Num. 

Populi Romani. ■ Num.Vefpaftani. 

ilumnoSa&iffimoGenio v.tnfir. 
Iutoni & Proferpinae. d. s.p.v. 

i.s.l.m. v.wfcr 

I>monac aedes. v- infcr. 
lirticus Exedra & figna aenea Sil- 

vani. v.infir- 

Iirticuslovia. v.mfir. 

brtuno- v. infcr. 

liapiacdicula. vJnfcr 

I iapus Hortorum Cuftos. . v. mfir. 

I oferpina AEterna. v.infir. 

lovidentia. Num. 

I ovidentia Augufta. Num. 

Augufti. Num. 

Auguftorum. Num. 

Deorum. Num. 

Edicitia. Num. 

Fdicitia Augufta. Num. 

QV ies Augufta. Num. Conftantini Max. 
Quies Auguftorum. Num.Dioclettan. 
lirinus. - Num, 

II Equies Augufta. Num. 

^Requies Auguftorum. Num. 

Rquies optimo Principi mcrito. Num. 

Aurehj Claudij. 

Bma. Num 

RmaFelix. Num. 

Rcnafcens. Num.Galbae. 

Vjfirix. Num 

< Rmae AEternac. Num.AntoniniPtj. 

tMmae AEternae Auguftorum. Num. 

\ RmaeVifinci. Num. 

,-, Rmae& Auguftitemplum. y.infir. 

Rmae & Augufbrum templum. v. infcr. 

1i«h © e a. Num. 

Rmulo Augufto. Num.AmoniniPu. 

RmuloCondnori. Num. { Acra Moneta Augg. & Caess. noftro- 

r u m . Num. Diocletiani. 

b .ellum Deae Ifidis. y.infir. 

S:cu\iFelicitas.. Num. 

Sxulo Fecundo. Num. Neronis. 

Frugifero. Num. Septmtj Severi. 
Stculum Novum . Num. Trebontani Gaili. 
Sttus Fortunae Opiferae. v. infcr. 

Sjvis Angg.& Caess. Felix Karthag.-Mww. 

piocletiano. 
Sjus. Num. 

lusAugufta. Mum. 


• Num. 

Nunu 

Num. 

Num. 
Num. Augufi. 
Num. Othonis. 
"Num. Gdbae. 

Num. 
Num. Vlavis. Max. NOM, E T E PI T H. 

. Augufti. 

Auguftorum. 
Salus Antonini Aug. 
Salus Poftumi Augufti 
Salusgeneris humani. 

Orbis. 

Provinciarum. . 

Publica. 

Reipublicae. 
Theodorae. 
Saluti Augufti . Num. M. Aurelij Amoninl. 

Publicae. . ... Num, 

SanfiaeSaluti. v.infir. 

SanfiaeSironaeSacrum. v.infcr. 

Sanfiiffimae Nemefi. y.infir. 

Sanfi.tati lovis & Augufti. v.infcr. 

Sapientiae noftri Principis. Num.Conftantif. 
2 a p An i a i. V.infcr. 

Saturni aedes. v.infcr. 

aerarium. v.tnfcr. 

Saturno AuguftoSacrum. v.tnjcr. 

2AETZ EAET©EPI0 2. Num. 

Securjtas Augufti. Num. 

Auguftorum. Num. 

Imperj. / Num.Getae. 

Orbis. Num.Vefpaftani. 

Orbisterrarum.. Num.Titi.. 

Perpetua. Num. Commodi. 

Populi Romani. Num. Provinciarum. 


Nnm.TiH. 


Publica. 


Num. 


- Reipublicae. 


Num.Haelenae. 


Temporum 


Num. 


Securiuti AEtcrnae. 


>Num. Ttti. 


Perpetuae. 


Num. Vefpajiani. 


Populi Romani. 


Num. 


Semele. 


v.infcr. 


Serapi. 


y.infcr. 


Serapi jrdes. 


V. infcr. 


SerapiSacrum. 


v.mfcr. 


Sarapi Servatori Deolnvifio. v. infir. 


Serapidi Confcrvatori Aug 


Num. Commodi. 


'•crapidiDeo. 


Num. Maxennj. 


Serapidistemplum. 


V.infir. 


XIAflNOl E A 2. 


Num. 


Signa Caftoris & Pollucis. 


V. infcr. 


Signa Herculis& Mercurij 


, V. infcr. 


Signum AEquitatis. 


y-infcr. 


AEfculapij. 


y.infcr. 


Fidei. 


y.infcr. 


, Harpocratis. _ 


y. infcr. 


Liberi Patris. 


y.infir. 


Mercurij. 


y.infcr. 


Simulachrum Apollinis. 


V.infir. 


Bacchi. 


y. infir. 


■ Cercris. ,, . ■, 


yAnfir. 
Diaenac *5 " D E O R. D E A R. 

Dianac. 

Fauni. 

Fidei. 

Fortunae. 

Genij populi Romani. 

Herculis. 

lani Portuni. . 

Iovis Confervatoris. 

Iovis Optimi Maximi 

Iovis Propugnatoris. 

IovisServatoris^ 

Iovis Sofpitatoris. 

Iovis Statoris. 

Iovis Tonantis. 

Iovis Vi&oris. 

lfidis. ■ 

lunonis. 

Iunonis Confervatricis. 

IunonisLucinae. 

Iunonis Reginae. 

Liberi Patns. SIMVIAO. TEMPLA 


V.infir. 
V. tnfcr. 
Vrmfir. 
V.mfir. 
V.mfir. 
V.mfir. 
v.tnfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V.infir, 
V.mfcr- 
V.infir. 
V. infir. 
y.infcr. 
v . htfir. 
V. iafir. 
V. mfer. 
V. infcr. 
y. infir. 
V. infcr. 
V. infir, Libertatis Populi Rom ani . y. infir. 

Martis Propugnatoris. 
• - Martis Vi&oris. 

MartisVltoris. 

Matris Deum. 

Mercurij.- 

Minervae Vi&ricis. 

Ncptuni Reducis. 

Plutonis. 

Salutis. 

Saturni. 

Serapidis. 

Solis. 

Telluris Stabilitac. 
- Veneris. 

Veneris Felicis. 

Veneris Genetricis. 

Veneris Vi&ricis. 

Veftae. 

Volcanf, 
Si mulachra duo Spei Corol itica. 
Silvano Dendrophoro Sacrum, 
Silvano Deo. 
SiluanoSacrum. 

Sanfto. 

San&iffimo. 

SandoSacro. 
Silvano & Herculi San&iffimis Deis. 

y.infcr. 
Sironae San&ae Sacrum. v.infir. 

Soli. Nttm. 

SoliAlagabalo. v.infir. 

Sbli Confervatori Aug. ffitm. GalUcni. 

SoliDivino. v.infir. 

S oli Elagab . Nm. M. Anreltj Antonini. 

• v. infcr. 
v. infcr. 
V>infcr. 
y-infcr. 
V-inJcr. 
V.infcr. 
V.infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
v. tnfcr. 
V. infir. 
v-ntfir. 
V. infcr. 
v-infcr. 
V.infcr. 
V. infcr. 
V.infcr. 
V.mfir. 
V.infcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V.mfcr. 
V.infcr. B D E Soli Invicto. 

SolilnvidoComiti. 

Soli Invi&o & Lunae AEternae. Nm 

Nw 

V-infi 

Iuvanti. Nttm. Salonini Valeriat 

Mithrae. y. m fi 

Sacrum. v .«/? 

San&iffimo. v.infc 

SorsDea. w m 

i Spei Auguftae. jv*> 

Pe.TV}Ctuae-Num.M.A»relijAntonti 

Spes Augufta. Nm 

Augufti. Nm 

SpesFelicitatisorbis. Nam.IidijPhdtf 

Spes Othonis. Nh, 

Publica. Nm 

Reipublicae. Nm 

Romanorum Jtfnm.Magt» Maxii 

Statuam Mercurij t. d.d.d. v.inf. . 

Summano. v .«/ 

Suriae Deae Sacrum. v.inf \ 

SynnauiDij. v.mj, 

TAurobolitae Dcae. Dianaev.mf. 
Tellus Stabilis. Num. Hadru . 

Tellus Stabilita. Num. Hadrk , 

TcmplumAEfculapij. Nu. 

AEternitatis Auguftae. Nu. 
Apollmis. Nu, 

ApollinjsPalatini. N» 

Auguftocum ornamemis 

D. D. 

Bacchi. wfll 

Bdlonae. v.tHji 

BonaeSpei. v.'%\ 

Boni Evcntus. v.«, 

Caftoris & Pollucis. v.«j 

Ceremeilenfium, v. 

Cereris. v.» 
Clementiae. Ni\ 

Concordiae. v.ini 
DeaeSecitiae. JV** 

Dianae. ' Mi 

Dianae Caeleftis. v.wi 

DianaeConfervatricis. v.i 
Dianae Ephefiae. 
Templum Dian ae Luciferae. A 

Dianae Lucinae. v.in*. 

Dianae Reducis. v.iur. 

Dianae Victricis. v.inr. 
Divi Antonini Pij. Nt. 

Divi Augufti adMinervam-v^ir. 
DiviAuguftireftitutum. N» 

Divi Iulij. N* 

Divorum apud Cacrites. v.»* 

Felicitatis. v.«» 

FortnnaePub. v. 

Hein .15 

k 

k 
h: 

r 

liiij 1 A R AE, 


AIDJS, 


NOM. EI IMTUj 


-13 


Herculis. 


Num. 


A Koic. . 


V. ihfcr. 


Herculis Dei Onienfium. Num. 


&'i A2 21 A ON O 2. 


Nttm. 


Iani. 


Num. 


E AJ 2 T P I A 2, 


Num. 


IovisCapitoijni. 


V.infcr. 


©SOIC KATAX0ONIOIG. 


V. infcr. 


Iovis Confervatofis- 


V. infcr. 


1 © E jQ I 2 2,'E B. K A I 0PHTPIOI2. 


Iovis Defenfons. 


V. infcr. 


9 E a T A A A r. 


V. infir. 


lovis Fulguratoris. 


V. tn/cr. 


© 6 O I C X O N I Q I C. 


V. infcr. 


lovis Olympij. 


Num. 


QEfl ZOTHM. . 


Num. 


lovis Servatoris. 


v.tnfcr. 


TonansTarpeius. 


' V. tnfir. 


IovisStatoris. 


v.infef. 


g TranqUilitas. 


Num. 


lovisTonantis. 


Num. 


Tranquilitas Augg. 


Num. 


Ifidisexoratae. 


V. infer. 


Tutela Augufti. Nnnii 


Vefeafani. 


Iunonis Argeiae. 


V.infcf. 


TutelariDeo. • 


V. tnjcr. 


Iunonis Cillae. 


Num. 


TTX H. 


Num. 


Iunonis Confervatricis. 


V. ihfct*. 


IunontsLucinae. 


V. mfer. 


TTAlentiaeDeac s. p.f.c. 
V Vberitas. • 


■ V.mfcr. 


Iunonis Martialis. 


V. infcr. 


Nutb. 


IunonisRcginae. 


V. infcr. 


VberitasAugufta. 


Num. 


Iononr-sSifpitae. - 


v.infer. C Augufti. 


Num. 


Liberi Patns. 


y.infcr. 1 


Auguftorum. 


Num. 


Jvlartis Caftrorum Practoris. v. infi. \ 


Veneri. 


Num. 


Martis Propugnatoris. 


V. infcr. 


Veneri Almae. 


V. infir. 


Marcis Victons. 


Nnm. 


Vefteri Auguftae. 


Num. 


MartisVitoris. 


Nttm. 


Veneri EVucinae. 


Num. 


Mercurij. 


V.infcr. 


Felici. 


Num. 


Minervae Victricis. 


Num. 


Genetrici. 


Num. 


Mithrae. 


V. infcr. 


PlacidiacSacrura. 


V. infcr. 


Neptuni Reducis. 


Num. E 


) Vietrici. 


Num. 


Nympharum. 


V.tnfcr. 1 


Vcneri 8c FortunaePrimigeniac. 


V. infcr. 


PacisPerpetuae. 


Nttm. 


Venus. 


Na». 


Plutonis. 


v. infcr. 


Vcnus Caeleftis. 


JSjtim. 


Romae AEternae* 


Nttm. 


Felix. 


Num. 


Romae&Augufti. 


Num. 


Genetrix» ,~ 


Num. 


Romae & Auguftorum. 


V.infcr. 


Hortorum Salluftianorum. 


V.infcr. 


Saturni. 


Ntan. 


Tutelaris. menfii Atrtlis » 


\ Kalend. 


Serapidis. 


V. infcr. 


Vidrix. 


Num. 


SilvanicumSingno. 


v.infir. E 


Vefta. , 


Num. 


Solis. 


Num. 


: VeftaAugufta. 


Num. 


Spei. 


Num. 


i Vefta Mater. NumJuliae Piae. 


TellurisStabilitae. 


V. infcr. 


1 Vcfta Populi Romani Quiritium. 
VenerisErucmae. 


Ntim. 


Tutelaiis menfis Decembr. in Kalend. 


Veneris Felicis. 


V.mfir. 


VeftaeSanctae. 


Num. 


VenerisVictricis. 


V.mfir. 


Viaco Deo Moenium. 


V . mfcr. 


crflplum Veftae. 
Virtutis 


Num. 


Vi&oria ^Eterna. 


Num. 


V. inftr. 


VictoriaAntonini. 


Num. 


Volcani. 


Num. F 


Augufta. 


Num. 


Vrbis. 


Num. 


Augufti. 


Num. 


lerriplum in rupe Tagi,fuperis & Nomine 


Beatifllmorum Cacss. 


Num. 


plenum. 


V. mfcr. 


Bmannica, 


Num. 


iahtwn- 


Num. ; 


Caes. n n. 


Num. 


smporum Felicitas. 


Num, 


Vi&oriaComcs Aug.N. 


Num. 


EA APriMnASA. 


V. mfcr. 


Conftantini Aug. 


Num. 


EAeniKOnAPTGMIAI - 


UAIA, 


Germanica. 


Num. 


JC flT GI P A. 


y.tnfcr. 


Gothica. Num.M.AnrelijClaudij. 


Iga. eni.Kon ici ttxh 


V. tnfir. 


Iudaica. 


Ntfto. 


Uan kophn capaia- 
.■■ •■ Marcomannas. 


Num. £ Maxu- If OEOR. BEAR. 


SIMVtAC. TEMPL 


Maxuma. Nttm 


Cenftamiani Max. 


Nayalis. 


Num. 


Othonis. 


Nttm. 


Parthica. 


Num. 


Populi Romani. 


Num. 


Sarmaticas. 


Num. 


Vefpafiani Aug. 


■ Nttm. 


VitcllijAug. 


Num. Vifioriac AEternae Principiperpet. 
Num. Conflantini Maximi. 
A uguftae Sacrum. v. infir. 

Felici. Num. 

laetitiae AEternae Princ 
perp. Nttm. Ccnjtantint Max. ■ 
Viflrix. Num. 

Virtus. Num. 

Virtus Augufti. Num. B ARAE, AEDES, NOM. ST El»ITH. 

Auguftorunv Nm 

Angg. & Caess . n n. ' n„, 

Exercitus. JV«i, 

Gallieni Aug. N Hl 

Militum. Nut 

ProbiAugufti. Nm, 
Komanorum. Num. Magni Maxi».' 

Virtuti Augufti. " Nm 

Volcani. Nm 

Volcano. d. d. y.infi 

Volcanus Tutelaris menfis Septmbris in K* 

Vortumnus. y.inf 

TreiA. y.infc ZHTS BAETOEPIOX. 
ZET2 KEPATNIOS. 
ZE X.S Ifll H P I OZ. Nm 
Nm, 
Nm II. 

LVDI, FESTA, FERIAE, PONTlFIc|| 

AVGV.RES, SACERDOTES, FLAMINES, 

AEDJLES OPFICIA Q_ T E 
ET 
COLLBGIA SAC-RA. ACommentariis Quuideccmviri 
Sacris faciundis. ■ y.infir. 

Adiutor harufpicum. v. infir. 

Adiutor procurationis ornamcnto- 

rum. V. infir. 

Adiutor procurationis fummi cho- 

ragi. y.infcr. 

AEdilcs. . Num. 

AEdilcs ad Dianam Ncmorenfcm. v. infir. 

AEdilisannonac y.infir. 

Cerealis. Nttm. 

Curulis. Num. 

Iuri dicundo. r. infir. 

Polenfis. y.infir. 

AEdilisdedicator. v.infir. 

AEdilitas. v. infir. 

AEdiliciis honoribus deftmctus. v. infir. 

AEditui Vcncris hortorum Salluftia- 

norum. y.infir. 

AEdituusaVcfta. i x.mfir. 

AEdituus AEdis Cancordiac. v. mfcr. 

AEdituus AEdis Neptuni. y.infir, 

AEdituus ad Ifem Pelagiam . v. infir. 

AEdituus Martis Vltoris. v. inficr. 

Matris Dcum. v. infir. 

AErarium Pontificis. v. infir. 

Agicator primus factionis Ruflatac. v. infcr. 


D Agitator factionis Vcnctac. 1 

Agonalia. In Kalend. 

ak t i a n t e i a. Nt 

a a e i <j> o m e n o i . v. inft 

A libris Pontificalibus. v. infi 

Antifteslovis. v.infi; 

Sancti Silvani. v.«| 

Templi Mithrae. v. infi 

TempIiVrbis. v. infi 

Apolhmics, fiveLttdi^atttFefia^inkaUnaan 

Archibucolus Dei Liberi. v. inft\ 

a rxi e p e t s. Nm, 

APXIEPETS M E r A 2. Nm 

AP XI E P E TX . 2TN n A N T O 2 

iTSTor. v. infc 

Archierei Synhodi Apollinis. v. infi 
Archigallus Matris Deum. v. mfi 

Archimima. y.mfi 

Archimimus. y.infi 

ArmiluftriaFefta. InKaleniar, 

Augur. Nm 

Augurpublicusp. R.Quiritium. y.infi 

ATTOTP nPESETTHS K A t 
ANTI2TPATHT0 2 XE- 
B A X T O T. y.lnfu 

Augurum collcgium. v. mf 

Auguftalia. /* Kalendar. 

Cae AVGVKIS-, 5 AC E 

V.infir. 
V. infcr. inKalendario. 

In Kalendario . 

In Kalendario . 

Nttm. 

O £. G I S E. F £. CEeremoniaepublicac 
Capillatus a Matre Magna 
Carmcntalia. 
Carnae Deae Sacrum. 
Cerealia. 
Ccrealis. 
Certamen Sacrum Cap 

I H E L. 

pertamen Sacrum Iovis Capitolini. v. infir. 
bertamen Sacrum Selafticum. v. infcr. 
Certamen Quinquennaleconftitu- 
! tum. Num. Neronis. 

Collegium Augurum. v.tnfir. 

Ifidis. V. infcr. 

Magnum. v.infcr. 

Puntificum. v.tnfcr. 

Sanfiiflimum. r Deorumfith 

cet. V. infir. 

Tibicinum & Fidicinum Roma- 
norum, qui Sacnspublicis pra:- 
flo funt. V. infir. 

""ollegium Virtutis. y.infir. 

Comoedus. v.infir. 

Lommiflbr Ludi Matutini. v.tnfir. 

ompitalia. InKalendarw. 

tonfualia. InKalcndarto. 

Contraf criptor rationis fummi cho- 
ragi. v.infir. 

«roronatus contraomnesfcaenicos.v. infcr. 
Criobolium. y.infir. 

CultortriplicisDianae. v.infir. 

pultores iovis. V. infcr. 

Herculis. y.tnfer. 

l»Curator Kal. Fabraternor. \.i nfir. 

ICurator muneris publ. Gladiator. v. tnfir. 
iturator templi Ceremeilenfium. v. infir. 
Curio minor. v. tnfcr. 

DEcennalia Caefarum. v. infir 

Diaconus. y.infir. 

Ibiicipiilusficiorum Pontificura. v.infir. 
H>ilIignator fcacnarum . V. infcr. 

jDinai i a. Fefafeve Sacra in Kalend. EDitio munerisbidui. 
Epifcopus. 
bpulum lovis. 
Epulum Minervac. 
Epulum indi&um. 
Equitia. 
Equorum probatio. ' 

■» Actio albata. 
|* Prafina. 

RulTata. 

Veneta. v. infir. 

y.infir. 
In Kalendarto. 
In Kalendario. 
In Kalendario. 
In Kalend. bis. 
In Kalend. bis. 

V. infcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infc r. R D. PLAMIN. ADILi 


SO' 


Af FamulaBacchi Cymbalis. 


V. infir 


Fanaticus de Aede Bellonac. 


V- infcr' 


Ferales feriae. In Kalendar- 


Feriae Futnnalium. 


V. infcr 


Feriae Neptuni. 


V. infcr. 


Feriae Latinae. 

Fi&orv. v. ' Vtrginis Vefealis 


V, infcr. 


notaefitnt. 


Fictores Pontiflcum. 


V.infcr. 


Flamen. 


V. infi r, 


B Flamen Auguftalis. 


V. infir. 


Dialis. 


V. infir. 


Divi Antonini. 


V. infcr. 


Divi Augufti. 


V. infir. 


Divilulij. 


y.infer. 


Divi Claudij. 


V. infir. 


Divi Titi. 


V. infir. 


DmTraiani. 


V. infcr. 


Divorum omnium. 


y.infir. 


C Falacer. 


X.infir. 


Flavialis. 


V.infir. 


Floralis. 


\.infir. 


Florialis. 


V. infcr. 


Furinalis. 


V. tnfir. 


Hadrianalis. 


V. infcr. 


Lavinalis. 


V. infcr. 


Laurentialis. 


y. infcr. 


Liguralis. 


V. infir. 


D Lucularis. 


V. infcr* 


Martialis. Num 


, Auqnfli. 


Palatualis. 


V. tnfir. 


Flamen Perpetuus Duumvirali po 
teftate. 


V. infcrl 


Pomonalis. 


V. infir. 


Provinciae Hifpaniae Cite- 
rioris. 


V. infcr. 


Provinciae Narbonenfis. 


V. infir. 


E Flamcn Quinquennalis. 


V. infir. 


Qujrinalis. 


y.infir. 


Romae& Augufti. 


V.infcr. 


Romac & Divorum Augu- 
ftorum. 


V.infcr. 


Septimialis. 


y.mfcr. 


Traianalis. 


V. infer. 


Viennac. 


V. infcr. 


. Virbialis. 


V. infcr. 


F Vlpialis. 


V. infcr. 


Volcanalis. 


v. infir. 


Flaminalis. 


V. infir. 


Flaminica Augufta. 


y.infer. 


Aug.Nem.. 


V. infcr. 


Pifauri & Arimini. 


V. infer. 


Vienna. 


y.infir. 


Flaminica Sacerd. DivacPlotinae. 


V. infcr. 


FloraeSacrum. 


V.infcr. 


FlorrtliaPrima. . 


V. infir. 


FJoralia. ?P. Kalendar. 


B a 


Fonti- ar ITDI, FSSTA, 

Fontinaliai in Kalendar. 

Fordicidia. InKaUndar. 

Forcis Fortunac. v. infir. 

Fortunac Antiati Sacrum. v. infir. 
Fortunae publicae pr. in. c oll./» Kalend. 

Frater arvalis. v. infir. 

Furrinalia. Jn Kalend. F E 

A GLadiatorum paria xx. 
Gladiatorum paria xxx. 

riMN ASIAPXHZAS. 
TYMNASIAPXOS. 

Gymnici Ludi. 

HArufpices. 
Hierofanta Hecatac 
HierophantriaDeae Hecatae. 
Hieronicae coronatus. 
Hilaria. 
Hiftriones. V. infcr. 
V . infcr. 
y.infir. 
y. infir. 
V. infcr. 

V.infir. 
y. inficr. 
y.infcr. 
y.tnfir. 
y. inficr. 
y.infir. K I6PA BOTAH^ AIONTCOnOAI- 

T n n. Nttm. 

Imperator Pontifex Albanus. v. infir. 

Invi&us Sacerdos Aug. Num. 

Ifidisnavigium. InKalendario. 

lui-atus ad Sacra Ethruriae. v. infir. 

AlatorlSacerdotij Titialium, Flavial. 
y.inficr. 

LAralia. InKalendario. 

Lemuria. /» Kalend. ter. 

Levita. y.mficr. 

Liberalia. InKalend. 

Lucaria. JnKaUnd. 

Lucophori. v. inficr. 

Ludi Alamannici. v. inficr. 

Ludi Apollinares. v. inficr. 

Circenfes. y.infir. 

inCirco. InKaUnd. 

Cereris. InKalend. 

Certaminum. y.infir. 

Floralium. v. infir. 

Gcnialici. v. infir. 

Gymnici. v. infir. 

Gothici. y.inficr. 

Iovis & Genij Goloniae. v. infir. 

Magni. v.infir. 

•Matris 1n Circo. InKalend. 

MatrisMagnae. InKalend. 

Palatini. v . infir. 

PlebciinCirco. InKalend. 

Publici. v. infir. 

Romani. InKalend. 

Romani in Circo. In KaUnd. 

Sacculares. v.infir. B D R I AE, PONTIFIC. 

Sarmatici. 

Scaenici. 

Triumphales. 

Vi&onae. 

Voti vi pro rediiu Imp. 
Lupercalia, 
Lupercus. 
Lupercus defignatus. V.w/o, 
V. infa 
X.mfa 

InKalenc 
V.infa 

In Kalena 
V. infa 
V.infe^ M Agiftcr anni primi. v. infet 

Fani Dianae. v. infa 

Larum Auguftalium. v.infet, 

Magifter ordinis Sacerdotum Dei So- 
lis. v.infa 

Invi&i Mithrae. v.infa 

MagifterSaliorum. v.infa 

Magiftcr xV. vi b Sacris faciundis. V. infa 
Magnae Optimae, Vifhmaefiilicet. y.infa 
MamurioSacrum f. InKalem, 

Matri Sacrum. In Kalem 

Mater Synagogae Brixianorum. v. infa 
Matralia. 

Maximus Pantomimorum. 
Medicus fa&ionis Ruflatae. 
Meditrinalia. 
Meneftrator ab Hercule. 
Menti in Capirolio. 
MercurioSacrum. 
Merkurialia. 
Mimographus. 
Minervae in Aventino. 
Miniftri Luftri fecundi. 
Monetae Feftum. 
Morator Ludi Circenfis. 
Muficarius. ln Kaletic 

v. mfn 

v.infi, 

In KaUndai 

v.infi 

In Kalendx 

InKaUndt 

In Kalentk 

v. infa 

In Kahm 

v.infc 

In Kalmi 

V.infc 

V.infc, NAtalis dies Caefaris Augufti. InKalm 
Neptumnalia. Neptupalia. v.isjfcjj 
In KaUna NejnKopoc tot MerAAor 

CAPAniAOC. v. OmNisTns. 
Opalia. 
Opiconfiva. 

Operae Veteres a Scaena. 
Ordo Sacerdotum. 
Ornamenta fcaenica. V.i 

InKal 

InKaU 

v. 

▼■I 

V.infc PAIANICTAI CAPAniAOC.VJ 
PantomimusHieronica. v.infc 

Parafitus Apollinis. v. infe 

Parentaba. /» Kalen 

Pater Deum omnium. v- >nfe 

Patcr&Hieroccryx d. s. r. m. y.infi 

JIATHR eni SAAANION 

c4 l Sacrarius Iunonis Quiritis. v. infir. 
Solis. V. infcr. 

Veftae. v.infir. 

tifices Vcftae. v. infir. 

ntifex & Decurio. v. infir. 

efe&us AEdiliciae poteftatis. v. infir. 
FeriarumLatinarum. V.infir. 
Quinquennalis Augurum.v. infir. 
Sacrorum. v.infir. 

Traiani ad Dianam Nemo- 

renfem. v.infcr 

-PaetorSacrorum. v.infir 

i PktorSacrisVolcani. v.infir. 

' Pocurator ab fcaena theatri. V. infir. 

Dromi fa&ionis Venetae. 
I I v.infir. 

Ludi Magni. V. infir. 

Summi choragi. Y. infcr. 

Tibicinum Romanorum. v.infir. 
Jacuratio ornamentorum fcaenico- 

irum. V. infir. 

v,jP|3 Flamine. V. infir. 

Pb mag. Deae Diae. V. infcr. 

cfooHTHc. V. infir. 

■ I* O S T A 2 I A TQN NAQN. V.infir. 

Pdtes. v.infcr. 

, Pblicus Pontificum/ubaudi fervus.v.»»/£r. 

v Pllarius. v.infir. 

r\Vadrigariaefamiliae. v.infir. 

r t< Quaeftores ad Dianam Nemoren- 
yi fem. v.infir. 

ifCjandoRexcomitavit. f. InKalend. 

CiandoStercusdelatum. f. InKalmd. 

<nndecemvirSacrisfaciundis. Num. 
y t <|jinquatria. InKalend. 

«ainquennalitas Collegij Dendro- B D - AVGVRES, SAECERD. 

C «B." V.infcr. A 

aterpatratus. V.infir. 
ater patrum Dei Solis InvicH Mithrae. 
, v. infir. , 

ater patrum de Decem primis. v. infir. 
ater Sacris Dei Invifti Mithrac. v.infir. 

jenatibus Dis facrificatur. In Kalend. 

hariaeSacrum. InKalend. 

oplifugium. ln Kaknd. 

tortunalia. InKaUnd. 

bntifex. V.infir. 

bntifex Albanns. V. infcr. 

Fetialis. v.infcr. 

Flavialis. V.infcr. 

Maior. V. infir. 

Maximus. v.infir. 

Minor. v.infir. 

Minor Dei Liberi Invicti. v. infir. 

SaJius. V.infir. FlAHtN. AE DI 1. phorum. 
Quirinalia Fefta. R Egifugium: 
Robigalia. »4 

V. infcr. 
In Kalend. 

In Kalend. 
In Kalend. SAcerdosadtemplum Romae & Au- 
guftorum. V.infcr. 

Sacerdos Bonae Deae. v. infir. 

Cabefis montis Albani. v. infir. 

Coeninenfium- v.infir. 

Collegij iuvenum Brixiano- 
rum. v infir. 

Cooptatus in omnia Conlegia fu- 
pranumerum. Num. Neronis. 

Dcaelfidis. v.mfir. 

Dei Brontontis & Hecatae. v.infir. 

Dei Solis. v. infir. 

Dei Solis Elagab. Num. 

^eiSolisInviftiMithrae. v.infir. 

«itisPatris. v.infir. 

Divae Auguftae. v. mfir m 

Divae Fauftinae. v. infir % 

Divae Marcianae. V. infir. 

DivaePlotinae. V.infcr. 

SacerdosDivi Augufti. v.infir. 

Flavialis. V.tnfir. 

Iovis Tonantis." V.infir. 

III. Luco r u m . v. infir. 

IuventutisBrixianorum. v.infir. 

Iuventutis Mediolanorum. v.infir. 

Perpetua Romae & Aug. v. infir. 

Perpetua & Prima. v. infir. 

Romae&Augufti. 7 v.infir'. 

Silvani. . ' v.infir. 

Sucinianus. V.infir. 

. Summus. Nnm. 

Synhodi. V.infcr. 

Templi Martis Caftrorum.v. infir. 

Titialis. . V.infcr. 

Tufculanus. v.tnfir. 

Veneris. v.tnfcr. 

Sacerdos & filius Sacrorum. v. infcr. 

SacerdotcsLucophori. v.mfir. 

Sacerdotes in tetraftylo confederunt, v.inf. 
Sacerdotesorgiophantae. v.infcr. 

Sacerdoti religiofiffimo. v. infir. 

Splendidiffimo. v.mfir. 

Solis Vittato. v. infir. 

Sacerdotium Caeninenfium," v.mfir. 

Sacerdotu m ordo. v. infir. 

SacraEthruriae. v.infcr. 

Sacra Publica. v. infcr. 

Sacra Tufculan a. v . infir. 

SacrataapudEleufinam, DeoBaccho, 
Cereri, Sc Corac, v. infir. 

B % Sacrata B 55 LVDr, FESTA, FERIAE, PONTIFIC 

Aacrata apud AEgyarn DeabusTauro- A 

bolitae & ifiacae. v.infcr. 
Sacrata apud Lacrnam Deo Libero , 

Cereri & Corae. V. infcr. 

Sacnfici) dies. V. infcr. 

Sacr ificant Di s Penatibus. In Kalmd. 
Sacrorum Ifidis, minifier fcilicet. y.infcr. 

Sacrum Certamen Selafticum. v. infcr. 

Sacrum Dianae. InKalend. 

Florae. In Kaknd. 

Forti Fortunac. I» KaUnd. 

Herculi. In Kalend. 

Libero. In Kaknd. 

Marmurio. InKalend. 

Mercurio. InKaUnd. 

Phariae. In KaUnd. 

Saluti. InKalend. 

Spei. InKalend. 

Summano. InKs/end. 

Sacculares Auguftorum. j* Nnm. 

SaeculariaSacra. ~ x.infcr. 

Salij Palatini. v.infcr. 

Salms Albanus. v.mfcr. 

Salius Collinus. v. infcr. 

Sarapia Vefla. ife Kalendario. 

Saturnalia. In Kalendar. 

Saturnalu fecundaJ In Kalendar. 

Saturni Feriae. InKakndar. 

Scaenici artifices, y.infcr. 

Scriba a libr is Pontificalibus. v. infer. 

AEdilicius. v.inftr. 

AEdilium Curulum. y.infcr. 

Libranus AEdilium Curulium. 

V. infer, 

Septcmviri Epulorum. 'Ntm. 

Septimontia. y.infcr. 

Signa Caftoris & Pollucis. V. infer. 

Signa Vncia. V. tnfer. 

Signorum Fabrica. V. infer. 

Sodalis Antoninianusi y.infer. 

Auguftalis. y.mfer. 

Aurelianus. V. infer. 

Comodianus* y> **/&> 


AVGVRF.S, FLAMtN. SDIL. j 

Fetialis. v. info 

Hadrianalis. v.inft 

Helvianus. v.inft, 

Marcianus. v.infc 
Sacrorum Tufculanorum. v.inft 

Sevenanus. v.tnft 

Titienfis. v.infc' 

Verianus. v.mft\ 

Sodalitas. v.mftl 

Stabulaiin.agitatorum. v.inft 
SummanoadC.rcum Maximum./»j^/w 

Summumchoragmm. v.infc 

Summus Sacerdos Aug. Num. Antorit 

Elagab. 

Sumptuarius. v. j»/j| 

SynagogaBrixianorum. v.infi 

TAurobolium. y.inj, 

Taurobolium Crioboliumque, v. inf 
Verminalia. InKaUndt 

Tiberinalia. v.infi 

Jibicines&FidicinesRomanorum. q^ 
p- p- «• v.infi 

Ton Diapandon Apollinis. v.mf 

Tubiluftrium. * /» Kalet, 

VEnationes beftiarum Africanarum 
V. infcr. 
Venationesplenae. 
Venatione paffis denis beftiis. 
Veftae Sacrum. 
Veftae Feriae. 
Vcftaiis. 

Vinalia priora, menfe April. 
Vinalia Secunda, menfe Aug. 
Virgo Veftalis. 
Virgo Veftalis Maxima. 
Viro religiofillimo, Sactrdotifetlicet. v. m\ 
Volcanalia. InKaleud 

Voltumalia. InKaUnd, 

vii. vi r. Epulonunu M. 

xy. vir. Sacnsfacmndis. JV>. V.inj 
v.inf. 
In Kalend», 
InKalen 
vrbi; I; 

k »8 
III. 

VRBIS ROMAE EPITHETA. 

A | Invi&a Rotna AEterna. Num. 

p ft m h © b A. Num. 

Dea Roma. Num, 

Confervatnx u rbis fuae. Num. Ma- 

xentij. 
Memoriae Gothiae. Nttm. Atmlfki Go~ 

thorum regts. 

I 

Ataulphus Gothici nominis illujfrandi fiudiofus Romam Gotbicam appellari voluit , fuhli- 

cato nummo , in quo Roma cultu tjr habitupeculiari & folito , dr quopotifimum dtgno- 
fcitur, fcderet , cui Vifioria lauream offerret , cuique infcriptum effet , memoriajs 
G O T H r Ae. idemq, vetuit eam deinceps Augufii urbem appellari , fedafe Ataulphi 
urbem dici voluit. ' TRbsRoma. 


Num. 


'|r VrbsSacra. 


V. mfcr. 


"rbsAEterna. 


Num. 


'joma Felix. 


Num. 


jomaVictrix. 


Nnm. 


lomae AEternae* 


Num. 


iivida Roma. 


Num. II II. 

IMPERATORVM CAESARVMQJE 

K T 

AVGVSTARVM TITVLI, NOMINA 

ET EPITKSTA. I V L I I. 

f Acfar. 

r Caefar Imperator. 

.12 A P ATTOKPATilP. 

ICacfar Impcrator. 

IIOTAIOT KAISAPOS 
|k P A T O P O 2. 

lefar Imp. Pontifcx Maximus. 

KAISAP ATTOKPATUP 
I E P E T S METAS. I. V. 

Cacfar c. f. Imp. itcrnm. 
icfarlnip.tcrtium. 
HcfarDiftator. 

IOTAIOT KAISAPOZ A 
IT O K P A I O P O S AIICTA- 

Jr n p o s. 

C Caefar Imp. Cos. itcrum. 

KAISAP ATTOKPATnP 
n A T OS B. 

iacfar Di&ator iterum. 

JAIOS IOTAIOS KAI2AP 
TOKPATOP AIKTATIJP B. 

CacfarCos.tcrtium. j^ 

IOTAIOS KAI • m O T Itos tpiton. Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
t t o- 
Num. 
Num. 

AP- 

Num. 
Num. 
Num. 
Nnm. 
t- 

Num. 
Num. 
o t- 

Num. 
Num. 

A T- 

Num. 
Num. 
n a- B Num- 
4Caefar Di&ator tertium,P6t.Max. Num. D KAISAP ATTOtpATOP O I Q» 
NISTHS APXIEPBTS M E- 

tas. Num, 

Cos. tcrt. Dict. iter. Augur. Pont. 

Max. Num. 

CacfarPont. Max) Di&ator tertium. 
Caefar Imp. quartum. Num. 

Caefar Imp. 1 1 1 1. Diclator i it. ,Num, 
CaefarDi&atorquartum. Nutu. 

Caefar Imp. quart. Augur,Pont. Max. 

Cos.quart.Dict.quart. Num. 

Cacfar Parcns Patriae. Num. 

C.CaefarParensPatriae. Num. 

Caefar Augur, Imp. quinct. Cos. qtlarr. 

Diclator quart. Parens Patriae. Numi 
Caefar Di&ator perpetuo. Num. 

Caefar Cos- quinct. Di&.perpetub. Num. 
Caefaf Augur, Imp.fcxtum, Cos. quin&. 

Pont. Max. Dic>. pcrpetub. Num 

C. Caefar Cos. quind. lmp. fext. Did. pcr. 

petuo. Num- 

Divi lulij. Num. 

Diyolulio. ' Num. 

Divosluliu?; Num. 

Divus Iulius. ^**. 

r. Ioiaiox k aisap mtoz.Num, 

AVGV- iy DEOR. DEAR. SI 

A V G V S T I. 

C. Caefar. iu. vir r. p.c 

T. IOIAiqi KAISAP IPlflNAN- 

A p n n. Num. 

CaefarDivi f. iii. yir r. p. c. Num. 
kaisap attokpatcr tpibn- 

ANAPfiN. L. A. Num. 

.C. Caefar Divi f.. Imp. Cos. nt. vir 

"" r. p. c. Num. 

Caefar Imp. Pontifex, 1 1 1. vir r.p.c. 

Num. 
Caefar Divi f Imp. Pont. ui. vi r 

r.p. c. Nmn. 

Caefar Imp. Pont. Gos. ur. vir r. p. c. 

Num. 
C. CaefarDivi Iulij f. Imp. Augur , Pont. 

m. vir r. p. c Nwn. 

ATT.KATSAR. TRinNANAPn ti.NZ. 

Imp. Caefar Divi f. Augur,Pont. iii. vir 

iter r.p.c. Cos. iter* & tert. defign. Num. 
Imp.CaefarPont.Imp.iter.nl. vir iter. 

r.p.c. Cos. iter.&ter.defign. Num. 
Imp. Caefar Divi f. Pont. m. vi R iter. 

r. p. c Cos . ifer. & ter. defign. Num. 
Imp.Caefar Augur, Pont. iii. vir icer. 

r.p.c. Cos. ker.&ter. defig.Imp. iter. 

Num. 
Imp. Caefar Divi Iulij f. Pont. Cos. iter. & 

tcr. defign. in. vir iter. r. p. c.Num. 
Imp. CaefarDivi f. Pont. Imp. tcr.. Cos. 

iter.&tcr.dcfign. m. vir. iter r, p.c. 

Num. Divi F. 
Divi Iulij f. 
Imp.Divi f. 
CaefarDivi f. 
CaefarDiviluliJF. 
Kaisap fios 

AI OT. 

Imp. Caefar Divi f. © s ior Num. 
Num. 
Nttm. 
Nttm. 
Num. 

IOY- 

Nttm. 
Nttm. ATTOKPATOPOS KAISAPOS.iV». 
AlrOKPATfiP KAICAP ©€IOT 

rioc. Num. 

Caefar Divi f. Augur Pont. Ihrp. quart. 

Cos.ter. Nttm. 

Caefar Divi F.Imp.v. Cos. inr. Num. 
Tmp. Caeiar Divi f. Cos.v.Imp.vr. Nttm. 
kaisap o rnATos i..ArTO- 

K p a r a p <;. Nttm. 

Cacfar Di vi f . Cos. v. Imp. VII . Num. 
Caefarlmp.vu.Cos.v. Num. 

Divi f . p. p. Num. 

Imp.Divip.p.p. Num, 

Pater Patriae. Nummut 97." cttp. prim. & 

num. 1 o. cap. XVI 1 1 . m Augtfia nojiro. 
Imp. Caeiar Divi f. Cos* v. p. p. Imp. I ©■Eior rios. 
rros ©eiot Nm 

Nn? 

Nm. 

Nm 

Nm 

Nur, 

10 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm\ 

Nm 

Nm MTIAC. TIMPU, 

,▼«'. Nm 

A.T T O K P A T n P KAISAP Tlo 

©iiot nATHP nAiauox.JV 
Imp. Caefari Divi lulij f. Cos. Quini 

Cos. defign. Sex. Imp. Sept. Republi< 

confervata. V.wyi 

Imp.CaefarDivi F.Cos.Vi.libertatis p. 

VinAex. 
Auguftus. 

B SEBASTOS. 
SEBASTOT. 

Augiiftus Divi f 

SEBASTOS 
SEBASTOS 
a r T. 

Caefar Auguftus. 
kaisap aytotstos. 
kaisap sebastos. 
kai2ara s e 3 a s t o n. 
CaeianAugufto. 

KAISAPOS SEBASTOT. 

C. Iulio c. f. Fab.Scapt. Caefari Au 

gufto. y.infi 

Imp. Caefar Anguftus. Nm 

Imp. Caefari Augufto. Nm 

ATT. KAICAP A rrOY C T O C Nm 
ATTOKPAT.nP KAISAP SE- 

D b a s t o s. Nm 

ATTOKPATOPA KAISARA 

Sebaston. Nm- 

ATTOKPATOPOS KAISAP02 
SEBASTOT. Nm { 

Auguftus Divi f. Pater Patriae. Nm\ 
Caefar Auguftus Pater Patriac Nn 

KAICAP CEBACTOC nATHP 

- nATPiAoc. Nm. 

KAISAPA SEBASTON n A T B^J 

nATPiAos. Nm 

Auguftus p. p. ob CivisServat. 
AuguftusDivi f. Cos.vn. Civibus 

ieruateis. 
Caefar Auguftus Cos.Vii.Civibus 

fervateis. ' 
AuguftusCos.vin. Nm 

CaefarDivi F.AuguftusCos.Vin. p.p. 

Imp.vn. N* 

AuguftusDiviF.Cos. ix.Imp.vin. Nu.. 
Auguftus p. p. Cos.x. Nu 

Auguftus Cos. xi. N*„ 

AuguftusTribuniciapoteftatc. Ntt- 

Caefar Auguftus Tribuniciapoteftate. A. 

ATTOKPATUP KAISAP SBB' 
S T O S A Hg|f APXIKHS ESOY- 
SIAS. W % Nltt 

CaefarAuguftusfcivi f. Cos. xr. Trib 
pot. Ntt. 

Aujf TTTVL r, 

Cos. xt N O M IN A 

A tr. por. IT. 

Num Num. Num. 

Num. 

Num. 
Num. 

Num. kuguftus DiVi 

Imp.vin. 
:aefar Auguftus Trib. poteft. in. 

p. p. Num 

tnp. CaefarDivi f. AuguftusTrib 

pot.uu. 
imp. ix. tr. pot. v. Nummm \5o.caf. 

wim. in Auguflo noftro. 
Tip. Caefar Auguftus Cos. xi. Trib. 

por. vi. Num. 

i.uguftus t r. pot. vii. Num. 

,'aefari Augufto Tribun. pot. vi 1 1. Imp 
; ix.Cos.xi.PaterPatriae. 
taefar Auguftus Tribunic pot. ix. 

Cos.xi- 
mp. Caefari Augufto Cos. xi. tr. 

por. x.Imp.x. 
'aefarPont. MaK. 

;up. Caefari Divi f. Augufto Pontif. 
| Maximo. 

II. KAISAP SEBASTOS 
APXIEPEYS M fc T A S . Num. 

Ma I S A P SEBAZTOS APXItP. 

i M E T. AHM. E 2 Y S. Num. 

.'aisap SEBASTOS APXI. 
m e r. nATHP nATPiAos. Num. 

Joguftus Djvi f. Pont. Max. u. pot. 

|x. Cos.xi.Imp.XT. Num. 

^EBASTOS APXIEP. M E T. 
AEMAPX. EEO.TS I A. N»m. 

!np. Caefari Augulto Cos. xi. tr. 

pot. xi. Auguri, Pont. Max. Imp. 

XI. P. P. Num. 

ijugufto Divi f. Pont. Max. tr. pot. 

xi.Imp. xii.Cos.xi.PatriPatriae.7V»»?. 
tjuguitus p.M.Trib.pot.xn. Num. 

Juguftus Pont, Max. Trib.pot.xn i. 
JCos. xi. Augur , Imp. xn. p. p. Num. 
mp. Caefar Divi f . Auguftus Pontif. 

Maximus Iirp.xm. Num. 

JuguftusTR.pot.xiiu. Cos.xi.Imp. 

xiu. p. p. Num. 

iuguftus Trib- pot. xv. Num. 

:.np. Caefar Divi f. AuguftusPontifex 
! MaximusImp.xiu.Cos.xi.Trib. 

poteft. xv. 

ugufto Divi f. Pont. Max. t r. pot. 

xvi.Imp.xini.Cos.xi.Pater Pa 

triae. 

TT. KAISAP SEBASTOS 
PIXIEP. M E T. OYnATOS, 

A h. e 2. L. iz. Num. 

imp. Caefari Divi f . Augufto Pont. 
Max. Imp. x ii 1 1. Tribunic pote- 
ftat.xvn. Nrnn. 

j.uguftusPont.Max.Trib.pot. xviii. B Num. Num. D ETEPITHETA. 32 

Cos.xi.Pater Patriae. Num. 

Imp. Caefar Di vi f . Auguftus Cos. xir. 

p. p. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Pont. 
Max. TR.pot. xix. Cos.xn.Pater 
Patriae, Imperatorxini. Num. 

Imp. Auguftus Trib. poteft. xx. Num. 

Auguftus Pont. Max. tr. pot.xxi. Cos. 

xnr.Imp.xiiii. Nttm. 

Imp. Caefar Divi f. AuguftusPont. 

Max. tr. pot. xxu.Cos.xiii.Pa- 

terPatriae,Imperatorxiin. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Pont. 
Max.TR. pot.xxm. Cos.xin.Pa- 

terPatnae,Imperatorxiiu. Num. 

Imp.CaefarDivi f. AuguftusPont. 

Max. TR.pot.xxmi. Cos.xui.Pa- 

ter Patriae,Imperator xim. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Pont. 

Max. tr. pot. xxv. Cos.xm.Pater 

Patriae, lmperator xiirt. Num. 

Imp. CaefarDivi f. Auguftns,Imp. 

xi 11 1. Pontifex. Maxim. Tribun. po- 

teft. xxvi. Num. 

Imp. CaefarDiviF. Auguftus,Tmp. xmi. 

Pontif. Maxim. Tribun. poteit. xxvn.. 

Num. 
Imp. Caef. Aug.Pontif. Maxim.Tribu- 

nic. pot.xxvm.Cos. xm.PaterPa- 

triae. Hum. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Pont. Max. 

tr. pot.xxix. Cos. xiii. Pater Patnae,' 

Imperator xv. Num* 

Auguftus Pont. Max. t r. pot. xxx. Cos. 

xin.Imp.xv. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Ponr. Max. 

TR.pot.xxxi. Num. 

Imp. Caefar Divi h. Auguftus Imp. xvr. 

Pontif. Maxim. Tribun. poteft. xxxn. 

Num. 
Imp. Caefar Divi f. Auguftus Imp. xvr. 

Pontif. Maxim. Tnbun. potefl. xxxiii. 

Num. 
Imp. CaefarDivi f. Auguftuslmp. 

x v 1 1 . Pontif . Maxim. Tribun. po- 

teft.xxxnii. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftos. Imp. 

xviii. Pontif. Maxim.Tribun. 

poteft. xxxi 1 1 1. Numl 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Imp. 

xix. Pontif. Maxim. Tribun.poteft. 

xxxmi. Num. 

Imp. Caefar Divi f. Auguftus Imp. 

xx. Pontif. Maxim. Tribun. poteft. 

xxxitn. Num. 

Imp. CaefariDivi f. Augufto Pont. 

C Max. 33 I M P P. CAESARVMQ.VE Max. tr. pot.xxxv. Cos.xin. Patri 

Patriae, Imp.xx. Num. 

Imp. Caefar Divi F.Auguftus, Imp. 

xx r. Pontif. Maxim. Tribun. poteft. 

xxxvi. Num. 

Imp. CaefarDivi f. Auguftus,Imp. 

xx. Pontif. Maxim. Tribun. po 

teft. xxxvu. 
Deo Augufto. 
Divo Augufto. 
Divus Auguftus. 

GEIOC C6BACTOC. 
@EIOT SEBASTOT. 

JE8ASTOS 0EIOS, 
©ElOSKAISAP SE8ASTOZ 


Num. 
Nnm. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 

m. TOT 0EOI KAISAPOS S E- 

b a s T o T. Nnm. 

Divo Caefari Divi Iulij f. Augufto. Num. 

Divos Auguft.Divi f. Num. 

Divus AuguttusDivi f. Num. 

Divus Auguftus Pater. Num. 

cGbactoc ©erocnATHp. Num 

Divus AuguftusPaterPatnae. Num. 

©EIOT SEBASTOT nATEPOS n a t p i a o s. 


Num. 


TON ©EION SEBASTON 


n a- 


T 6 P A TIATPIAOS. 


Num. 


V X O R I S. 
1 Vliae Auguftae. 

JLlOTAIA SEBASTH. 


Num. 


Num. 


IOTA. IAN SEBASTHN. 


Num. 


Iulia Augufta Genetnxorbis. 


Num. 


Diva Augufta. 


Num. 


DivaluliaDiva Aug. 


Num. 


© g i a cgbacth. 


Num. 


©EIASIOTAIASSEBA STH "Z.Nii. 


SEBASTA ©EIA. 


Num. C A 1 1 ET LVCII. 
C-/^ Aefari Augufti F.Pontifici, Cos.de- 
. V-/ . fignato,Principi iuvetutis. s.infcr. 
C. Caefar Augufti f. Pont. Cos. defig. 

Princ iuvent. Num. 

C. Caefar Augnfti f. Cos. Num. 

C.L.Caefares Augufti f. Cos.defignati, 

Principes iuventutis. Num. 

L. Caefari Augufti f. Auguri, Cos.dcfi- 
...gnato, Principi iuventutis. v. infcr. 

L. Caefar Augufti f. Augur, Cos.defign. 

Princ iuvent. Num. 

L.Caefari Aug. f. Divinep.Erinciu- 

vent. Auguri ( os. defign. v. infcr. 

L- Caefan Augufti f. Divi Iulij n. 
. Principi iuventutis , Auguri, Cos. 

defignato. v.infcr. D ET AVGVSTARVM , 

T I B E R I I. 

TI. TOTAIOS KAI2APSEBA- 
STOT TIOS. 
T I. K A I S A P S E B A T O T TIO S JVJt»! 

Ti. Caefar Augufti f . Augur, Pontifex. 

Tnbuniciapoteftate vi. Num 

Ti. Caefar Augufti f.Cos. n.TR.pot. 

vi. Augur. Pont. Imper. m. Num 

Ti.Caef.ir Aug. f. Pont. Cos. ii. tr. 

pot. vii. Imp. iii. Num 

Ti. Caefar Augufti f. imperator mi. 

Ponfex,Tnbuniciapoteftate vui. JViw» 
Ti. Caefar Augufti f. lmperator im.Pon 

tifex.Tnbuniciapoteitate ix. Num 
Ti. Caefar Augutti f. impemt. v.Pontifex 

Tribuniciapoteftate.x. Num 

Ti. Caefar Augufti f. Imperator v.Ponti- 

fex.Tnbuniaapoteftatexr. Num 

Ti. Caefar Aug. f . pont. r r. pot. xi i. 

Imp.v. . Num 

Ti. Caefar Angufti f . Augur, Pont tu. 

pot. xii.Cos. n.Imp. v. Num 

Ti. Caefar Augufti f. Iuipcr. vi. Num 
Ti. Caefar Augufti f.tr. pot.xm. Nm 
Ti. Caefar Aug. f. Pont. Cos.ii.tr. 

pot. xm.lmp. vn. Num 

Ti. Caefar Augufti f. Imperat.vn. Augur 

Pontif. Tnb.pot. xiii.Cos. n. Num 
Ti. Cacfar Auguiti f.tr. pot. xnir. Pon 

tifex, Imp. vn. Nnm 

Ti.Caefar Augufti F.TR.pot.xv. Nm\ 
Ti.Caefar Augufti F.Imperat. vn. Ponti 

fex, Tribumciapoteftatexv. Num 

Ti. Caefar Augufti f. Imperat. vit. Ponti 

feXjTribuniciapoteftatcxvr. Num 
Ti.Caefar Augufti f. Trib.pot. xvi.Pon 

tif.Cos. ii.Imperat.vn. Nm 

TIB6PIOC cGbactoc. Num 

Ti. Caefar Auguftus. Num 

TIBEPI0S KAISAP S E B A S- : 

T o s. N* 

Ti.CaefarDivi Aug. f. Auguftus. Nm 

TIB. KAISAR SEBASTOl 
TIOS 0EOT SEBASIOT. Nm 

Imp. Caefar Ti. Auguftus. Divi Au- 
gufti f. Nm 

A T T O K P. TTB. KAISAP ©EIO 

Sebastot tios. Num 

ATTO. TIBEPIOT SEBASTOr 
KAlSAPOS, Nm 

Ti.CaefarDiviAug. f. Auguftus tr. poi 
xv ii. Nun. 

Ti. Caefar Divi Aug. f. Auguftus tr. 
pot. , Nun 

TIB. KAICAP ©61 OT C6BACTO 
riflC ATTOKPATfiP z. Nm 

Ti. Cat . CaefarDivi Aug. r. Auguftus Tmp. 
vrt. Pontifex, Tribuniciapoteftate 
xvii. Num. 

:\. Caefar Divi Augufti f. Auguftus 
Pont. Max. Num. 

J. KAISAP SEBASTOSAP- 

xiepetx MErn. Num. 

1. Caefar Aug, f. Imp. Pont. M. Num. 

IBEPIOS KAISAP SEBASTOS 

att. apx. m e r. Num. 

rnp.Ti.Caefar AuguftusPont.Max. Num. 
"i. CaefarDivi Aug. f. Auguftuslmp. 

vii. Pontif. Maxim.Tnbun. potelh 

xvii- Num. 

'\. Caefar Divi Aug. f. Auguftuslmp. 

vii. Ponti f. Maxi m . Tnbun. poteft. 

xviii. Num. 

I B. KAICAP C <= B A C T O C A P X t. 

mgt. ahvi. enorc. i h. Num. 

j.Ca.far Divi Aiiguih f. Auguftus Imp. 
vn. Pont. Max. Tnb- poteft. xviu. Cos. 
deilg. tert. Num. 

"\. Caefar Divi Aug. f. Auguftus Imp. 
vn. Pontif. Maxim. Tribun. poteft. 
xix. Num. 

i.Caefar Divi Aug. F.Auguftusp. m. 
tr.p.Xix. Cos. iti. Num, 

i.CacfarDivi Aug. f. Auguftuslmp. 
v. i. Pontif. Maxim. Tnbun. poteft. 
xx. Num. 

||l. KAISAP SEBASTOS A H- 
| M A P X. E 2 T S I A S K. ' • Num. 

j. Caefar DiviAng. f. Auguftuslmp. 

vii. Pontif. Maxini.Tribun.poteft. 
1 "xx i . Num. 

li. Caefar Diyi Ang.jF. Auguftus Imp. 
jvii. Pontif. Maxim.lribun.poteft. 
ixxn. Num. 

li. Caefar Divi Aug, f . Auguftus p . m. 

tr. p. xxii. Cos.iai. Num. 

i.Caefar Divi Aug. f. Auguftuslmp. 

vn.Pontif.Maxim.Tnbun.poteit. 

XXin. Num. 

ilB.KAISAP SEBASTOS AP-' 
XIEP. MET. AHMAP. EEOTS. KT. 

ornATos. A. Num. 

.'i. Caefari Augufto d. d.Cos.v. Num. 
u- Caef. Aug. Pont. Max. Trib- pot. 

xxini. Num. 

fi- Caefar Divi Aug. f. Auguftus Imp; " 

vii.Pontif.Maxim.Tribun.poteft. 

xxi iii. Num. 

Ti. Caefar Divj Augufti f. Augnftus 

Pontif. Maxim.lmp.viii. Trjb. 

pot. xxii.ii. Num. E .TITVII, NOMINA £T E P I T H E T A. o$ 

Imp.vni. Num. 

Ti. Caefar Auguftus Pont. MaX*. Trib.pot. 

.xxvi. Num. 

Ti. Caefar Aug. t r. p. xxvrr. Ntm. 

ATT. T I. KArSAP sebastos 
SEIOT SEBASTOT TIQS. 
AH. EHO. KH. . JSTu/tf. 

Ti. Caefar Divi Aug. f. Auguftus Imp. ' 

vi n. Pontif. Maxim. Tnbun. po- 

teit. xxvni. Num. 

Ti. CaefariDiviAug. f. Divi lulij n. Au- 

gufto Pont. Max. Tnb. pot. xxrrx. Cos. 

ijii. Imp. vm. Auguri, xv.Viitjs.f. 

vi i. Viro Bpulon. v. infcr. 

Ti. CaefarAug.F. p.m. ir.p. xxix. Imp. 

vi u. Num. 

Ti.Caefarp.M.TR.p.xxx. Num. 

Ti.CaefarDivi Aug. f. Auguft. p. m. tr. 

p.xxxr. Num. 

Ti. Caefar Divi Aug. f. Auguft. p. m.tr. 

p.xxxii. Num. 

Ti.Caefar Divi Aug. f. Auguft. p. m. tr. 

pot. xxxnr. Num. 

Ti CaefarDivi Aug. f. Auguft. p.m. tr. 

pot. xxxmi. Num. 

Ti.CaefarDiviAug. f. Auguftus p.m.tr. 

pot. xxxv. Num. 

TIBEPrOT KArSAPOSSEBA- 

STor Apxi.Mjr.4HU. esots. 

A; *• Num. 

Ti.Caefar Divi Aug. f. Auguft.p.M.^ 

pot. xxxvrr. 
Ti. CaefarDivi Ang, f. Auguft. p. m. tr. 

pot.xxxnx. Num. 

D.Caefar Divi Augufti f. Auguftus Im- 

per.vmr. Num. Cacfar Auguftus p. m. TR.^poteft.xxv. M. TR. 

Num. 

V X O R I S. 
TOTLIA 
X T RP. 


SEBAsror 


^rr a- 
Num. 


I O T AI A 


S E B A ST H. 


Num. D R V S I. DRufus Caefar Ti. Aug. f. Divi Aug. w; 
Jrufo Caefari Ti. Aug. F.Divi Aug.w. Divilulijpron, 
Drufus Caefar Ti. Aug. 
Drufus Caefar Ti. Aug. 

TR. p. \.infcr. 
F.Pont.Cos.iv»». 
Cos. ii. 

Num% ! Drufus Caefar Tf. Aug. f. Poht. TR.pot. 
Cos. iter. Nnm. 

A P O T S O S K A I S A P T T. S E B. 

rros. ahm. EgOTS.ornA*- 

t o s . b . ., Num. 

Drufus Caefar Ti. Aug. f. Divi Aug. n. 

PontikTribun.poteft. iter. ' Num. 

C a Drufp jy I M P P. CAE S A R V M Q_V 

Dmfo Caefan Ti . Augufti f. Divi Aug.N. 

. Divi Iufij pron. Pontif. Flam.Aug.TR. 

pot. ir. Cos. II- y.infcr. 

DRVSI ET GER- 

M A N I C I. 

DRufus & Germanicus Caefares TL 
Aug. f. Nttm. 

Drufus & Germanicus Caefares Ti. Aug. 
f. Principes iuventutis. Num. 

GERMANICI. 

GErmanicus Caefar Ti. f. Aug.N.Cos. 
defig. Nnm. 

GermanicusCaefarTi. Aug. f. Num. 

TEPMANIKOS KAISAPTI. J £' 

bastoi' rios. - Nuni. 

Germanicus Caefar Ti. Aug. f. Divi 

Aug. n. Nnm. 

Germanico Caefari Ti^F.Divi Aug.N.Divi 

Iulijpron.Cos. x.infcr. 

TEPMANIKOS KAIXAP ATTO- 

k p A t a p. Num. 

Germanicus Caefar Ti. Aug. Impera- 

tor. Num. 

Germanicus Caefar Imp. Pont. Nnm. 

Germanicus Caefar Ti. Aug. F.DiYi Aug. 

n. Cos.ii. Num. 

Germanicus Caefar Ti. Aug. f. Cos. ii. 

Imp. Num. 

Germanico Caefari Ti. f. Aug.N.Pontif. 

<{. Cos.ii. Nnm. 

Germanico Caefari Ti. Aug. f. Divi Aug. 

n. DiYi lulij pron. Auguri , Flam. Aug. 

Cos. u.Imp. ii. y.infcr. 

TEPMANIKON KAISAPA Eni- 
STPATHTHN. Nltm. 

Germanicus Caefar Ti. Aug. f. c. Caef. 
Aug. Germ. Pater. Num. 

V X O R I S. 

AGrippina m. f. Germanici Caefaris. 
Num. 
Agrippina Mat. c. Gaef; Aug. Gtvm.Num. 
AgrippiaaeF.M. Agrippae, DiviAug. ne- 
ptis, uxoris Germanici Caefaris, Matris 
C. Caefaris Aug. Germanici Principis. 
V. infcr. 

NERONIS ET 

D R V S I. 

NEro & Drufus Caefares. Num. 

NEPCN KAI2AP KAI APOTSOS 

K A I S A p. Nttm. 

Nero & Drufus Caefares Germanici.F.i\T». 
Nero 8c Drufus Caefares DiYi Aug. e et avgvstarvm: 

A pron. Nm [ 

Nero & Drufus Caefares Pont. Princ. 

iuvenmt, 
Nero & Drufus CacfaresPont. Cos. 

defig. 
Nero & Drufus Caefares o__. p. r. Cos. 

defig. 
Nero & Drufus Caefares Qmnquen- 

nalitij. 
Nero ficDrufus Caefares Trib. pot. 

Pont. 
Neroni Caefari Germanlci f. Ti. Aue 

n. Divi Aug. pron. Flamini Auguf 

Sodali Augjjflali. v. 

Neroni Caefari Gcrmanici Caefaris f. 

vi Aug. pron. Flamini Augultali } 

ftori. x.mjc 

Druio Caefari Germanici Caefaris f. Di 

v i Aug. pron. Flamini Auguftali , Qua< 

ftori. x.infc; 

C A I I. 

C/~^ Aefar GermanicusPont.Princ 
V-v yent. v. 

C. Caefar GermanicusPont. Cos.de- 

Caefar Germanicus Augur, PontiL. 
. Caefar Aug. Germanicus. 

TAIOSIOTAIOS KAISAP 1 

SE3ASTOS. 
TAIOC KAIC. r(=PMANIKOC 

CGBACTOC. 

r<A iot k a r c ap o c 
KOT csbactot. 

TAin ^CAlSAPIJi i M 

S E B A S T a . 
r A I ON K*A ISAPA tepmani 

sebaston. 
ton taion kaicapa 

SlKON. CGBACTON. 

tot taiot lorAior 

POS TEPMAIKOT S E B. 

TAIOS KAISAP.TEPM. 

S T O S APXIEPETS 

. A HM. E S. 

r A I O N KAISAPA TEPMANl 

CON SEB. APX. MET. A H i 

e s o r s. ■ Nm 

C. Caefar Aug. Germanicus Pont. m. ti 

por. Nm 

TAIOS KAISAP TEPMANIKO 
SEBASTOS AYTOK. NttT. 

C. Caefar Aug. Germanicus Imp. Nm, 
C. Caefar Aug. Germanicus Imp. p. .' 
tr.p.Cos. Nm 

r. kaisap sjb.tepm. apx. me S^ rep m an: , TITYLI, NOMI 

A H M. EHOT. O Y n A T. Ntim. 

'l. ^efitr AugGermanicus p. m. tr.p. ii. 
, Cacfir Divi Aug.pron. Aug. p. m. tr. 
pot. rr. ^um.- 

lCaefar Aug. Germanicus tr. pot. n. 
Cos.Tr.Pcnt.Max. Num. 

. KAISAP 2 1! E. TEPM. A P X I E P. 
M E T A 2 AHM.ESOY 2. '" T. JV*/». 

:.Caefar Aug. Gcrm. Pont. m. tr. pot. 
iii.Cos.iu. Num. 

. KAICAP CGB. TIQNOC 0GOT 

c e b, r e p m. A P X. M GT. A H M. 

€H. r. o y n. r. Num. 

:. CaefarDivi Aug.pron.Aug. p. m. tr. 

p. ni. 1M>. . Num. 

r.CaclarDivi Aug.pron. Aug. p. m. tr. 

p. nri.p, p. • Num. 

■'. K A I S A P 2 E B A 2. T E P. A P X I E P. 

M E r. A H. E E O Y 2. A. n. n. Num. 
:. CaefarDivi Aug. pron. Aug. p.m.tr. 

p. im.Imp. p.p. Num. 

\ QaefarDivi Aug. pron. Aug. p. u. tr. 

p. itu.Imp. ii.p.p. Nmn. 

f '■» I O N ■ K A I 2 A P A 2EBA2TON 

TlaNON 0EIOY 2EBA2TOY 

| T E R M A N I K O N A P X. M B T. A H M. 

E S Y 2. A. n A T;E P A II A T P I" 

Uo2. l y.infcr. N A 

A ET EPITHETA. 4<8 V Xj RI S 


E T 
S O K. O R V M 


TAI22NIA , 2EBA2TH. 


Num. 


f grippina. 
Num. 


rp i n n e in A2. 
Num. 


jlia. 
Nnm. 


OTAIAS. 
Num. 


JrufiHa. 
Num. 


P0Y2TAAA2. 
Num. 


EA APOY2IAAA. 
Num. CLAVDII. 

T" 1 1. Claudins Caefar Aug. Germani- 
JL cus. Num. 

' I . KLAYAION KAI2APA 2E- 

B A 2 T O N T E P M A N I K O N., Num. 
ri. KAAYAIOC KAICAP CGB 

' r 6 p m. Num. 

IriB, KAATDIOT KAI2AP0 2. S E- 
BA2TOY TEPMANIKOY. Num. 

[mp.Ti.Claud.Caef.Aug-Gerni Num. 

TIBEPION KAAYAION K A I 2 A- 
PA 2E.BA2TON TEPMANIKON 
AYTOKPATOPA. NHDt. D TI. KAATjilOJ KAI2AP 2EBA2T, 
TEPMANIK02 ATTOKPATOP. 

Num. 
ri. kaataioy kaicapoc c a- 

BACTOY rgPM. AYTOKPATO- 

p o c. Num. 

TI. KAATAIQ2 KAI2AP 2 E B A- 
2T02 AYTOKPATOP HATHP 

jiatiaoz. Num. 

Ti. Claudius Caefar Aug. Germ. 
p- m. Num. 

TI. KAATAIOS KAI2. SEBA- 
2TOS TEPM. APXIEPEYS ME- 
T A2. Num. 

Ti.CIaudiusCaefarAug. p.m.tr.p- Num. 

ATT. TI. KAATAI02 KAISAP 
2 E B. TEPM. AHMAPX. E E O T- 

2 1 a 2. Num. 

TI. KAAYAIOC.KAICAP C GB. 
T G P M. A P X I G P. M G T. A H M. 

e s o^y c. Num. 

Ti.Claudius Cacfar Aug. p.m. tr.p. 
Imp- Num'. 

•AYTOKPATOPOS T I. KAAYAIOT 
KAI2AP0 2 2EBA2TOT TEPM. 
A P X. M E T. A H. E 3. Num. 

TI, «(ATAI02 KAI2AP SEB. 
T E R M. A P X. "M E T. A H M. E 2- 

0Y2. 0YnAT0 2. Num. 

Ti. Claudius Caefar Aug.Pont. m. tr. p. 

Imp. Cos. defig. iter. Num, 

T I. K A A Y A. K A I 2. 2 E B A 2 T.' 

r E PM. ayto. L. a. Num. 

Ti.ClaudiusCaefarAug. p.m. tr. p.Imp. 

p. p. Num. 

Ti. Claudius Drufi f. Caefar Aug. Ger- 

man. Pont. Max. Trib. poteftate , Cos. 

defig.11.Imp.11. v.irifcr. 

Ti. Claudius Caefar Aug. p. m . tr. p .Cos. 

11. Imp. ii.p.p. Num.. 

Ti.Claudius Caefar Aug. Germ. Pont. m. 

tr. p.Cos. n.def. ni.Imp.ii.p.p.iV»«?. 

Tl. KAAYA. KAIC. CGBACTOC 
TGPM. AYTOKPA. L. B. Num. 

Ti. Claudius Caefar Aug. Germ. p. m. tr. 

p. 11. Imp. ii.p.p. Nttm. 

Ti. Claudius Drufi f. Caefar Auguftus 

Germanicus Pont. Max. Trib- pot. it. 

Cos.11.defig.111.Imp.111. p.p.v.mfer. 
Ti. Claudius Caef. Aug. p. M. tr. p. u, 

Cos. in.Imp.iti.p. p. Nttm» 

KAAYAin KAI2API SEBASTJl 

a h m. e z o t s r. Num^ 

TI.KAA^TAIOS KAIS. sebastos 

r E P M. attokpa. L» r « Ntm,- 

Ti. Claudius Cacfar Aug. Gerrnanicus 

G 3 ?OB$i 

41 I M P P. C AE S A R V M Q_V E 

Pont. Max. Trib. pot. m. Cos. iti. A 
lmp. ui.p.p. Num. 

TI. KAATA. KAIS. SEBAS. T fc R- 
M A N I K. A T T. L. A. Num. 

Ti. ClaudiusCaefar Aug. p.m. tr. p.iiii. 

Imp.vi. p.?. Num. 

Ti. Claudius Caefar Aug. Germ. p. m. tr. 

p.mi.Imp. vii.p. p. Num. 

T I. KAATA. KAIS. SEBASTOS 

tepman. Attok. L. e. Num. B 

Ti.ClaudiusCaef. Aug. Germ. p. m. tr. 

p. v. Imp. vni. p. p. Num. 

Ti.Claudio Drufi f . Caefari Augufto Ger- 

manico Pont. Max. Trib. pot. v. Cos. 

in.defig. mi. Imp.x.p.p. v.mfir. 

T I. KAATAI. K A I S. SEBASTOS 

r e p m. ArtoK. L. ?. Num. 

Ti. Claudius Gaefar Au$. p. m. tr. p. vi. 

Imp. Xi. Num. 

TI. KAAIA. KAIS. SEBAS. T E P- 
MANtK. ATTOK. Z. Num. 

Ti. Claudius Caef. Aug. Germ. p. m. t b . p. 

vti. Imp.xn.p.p. Num. 

Ti.Claudms Caef. Aug. p. m. tr. p. vii. 

Cos. mi. Imp. xiii. p. p. Num. 

Ti. Claudius Caef. Aug. p. m. tr. p. vii. 

Cos.tv. Imp.xi iii.p.p. Cenfbr. Num. 
Ti. Claudij Caef. Aug. Germanici Pont. j D 

Max.Tnb.pot. vn. CoS. im.lmp. xv. 

p. p. Cenforis. x.infcr. 

II. KAATA. kais. sebast. TEP- 

m a n. at t. L. h. Num. 

Ti. Claudiu^ Caef. Aug. Germ. p. m. t r. p. 

Viit. lmp.xvi. p. p. Num. 

XI. KA«I4. KAIS. sebastos 

npjiAN. a r t o k. L. 0. Num. 
II., KAATALON kaicapa cgb. 

repM. 4hm. es. e. Num. 

Ti. Claudms Caefar Aug. Germ. p. m. r R . 

p ixilmp.xvi.p.p. Num. 

Ti. Claudius Drufi f. Caefar Aug. Germa- 

nicus Pont. Max. Tnb. pot. vim. Irrip. 

xvt. os.mi. Cenfor,p.p. v.infcr. 

t i. kaata. kais. s>e ( bastos 

tfpman. attok, L. i. Num. 

Ti. Claudius Caefar Aug. p.m. t r. p.x. 

p. p.Imp. xvi t. Num. 

Tj! Claudij Caefaris Aug.Germanici Pont. 

Max.Trib poteft.x.imp.xiix Cos.nn. 

defign. v; v.infcr. 

ti. kaaa. kais. sebast. r e p- 

manik. attok. L. ia. . Num. 
Ti. Claudius Caef. Aug. p. m. tr.p.xi. lmp. 

xxtu.P.p.Cos.v.Cens. Num. 

Ti. Claudius Druli F.Caefar Auguftus Ger* 

oxanicus Pontt Max. Tnb. pot. x i . Imp. E T AVGVSTAR. . ^j 

xxnri. C.os-v. p. p. v.infir, 

T I. KAATA K A I S. S E B A S T. T£p. 

ma>. attokp. L. ib. Num, 

Ti. Claudius ( aef, Aug.Ger.p.M. tr. p.xn, 
Imp.xxvi.P.P. Num, 

Ti. Claudms Drufi f. Caefar Auguifos 
Germanicus Pontif. Maxim. Tribun 
poteltate xn. Cos. v. Imperatorxx 
PacerPatnae. v. 

TI. KAATA. KAIS. SEBAST. r k 
MAN. ATTOKPA. L. IP. Nm 

Ti. Claud. Caefar Aug. Gcrm. p.m. r 
xiu. 

T I. K A A T A. K A I S. S E E. Th 

A P X. .M E T. A H M. t E j T S. 

o r n. e.. t e i m h t. Ntm, 

T I. K A A T A. K A I X. /S E B A S T 

M A N. A T T K. L. I A. 
TIB. KAATAIOS.KAISAP SEB< 

A P X I. M E T. A H M. E H. I A. Nnm, 

Tj- Claudius CaeCir Aug. Ger. p. m.3 

p. xi i i i. Imp. xxv 1 1. p. p. 
DivoClaudio. 

©EIOS KAATAIOS. 

0EIOT KAATAIOT. 

TON 0EION KAATAION. j 

KAATATOC 0SIOC. . j 

DivoClaudio Augufto. j 

Divus Claudius Auguftus. j 

DivusGlaudiusPater. ] 

Divus AugulrusGermanicus. 1 

Germanicis Divus Auguttus. j 

PATRIS, MATRIS, 

V X O R V M 
E T L I B E R O^R V M. 
T S :> S. 
APOTSbr ATTOKPAToi>OS. 

Nero Claudms Drufus Gerraanicus 
Imp. D ANT2NIA. Nm. I 

A N T £2 N I A S. Nm, 

Antonia Augufta- 

Antoniai Auguftai , Drufi Sacerdoti 
Auguftt, MatriTi. Claudij Caisans At 
P. P- v->n 

MESSAAEINA SEBASTH. 7V« 
MESSAAINA KAIS. SEB-A- 2T H. Nm Agrippiih Augufta. Nttm 

Agrippinae Auguftae. Nm 

ATPinniNA SEBASTH. NtfW 

ATPinneiNAN c Qs ac T HN.jVi* 

lulia 


I I I V l f, NOMINA 

iliai Aug. Agrippinai Germanici Caisaris A 

f. Ti. Chudij Caisaris Augufti Patris 
> Patriai. x.infir. 

jpiTANNIKOS KAISAP. Num. 

J-jtannicusCaefar Aug. F.Pnncepsiuven- 
jtutis. Nnnt. 

Jero Claudius Caefar Drufus Aug. f. 
;Germanicus. Num. 

,„avia AuguftiF. Num. 

jaaviai f. Claudij Caifaris Augufti 

'p, p. Num. 

NERONIS. 

* "T Ero Caefar. Num. 

JN nepjin' kaisap. Num. 

TEPQN KAATAIOS K A I S A P.Num. 

Jsro Claudius Caef. Drufus Aug. f. Ger- 

f manicus. Num. 

SeroClaudiusCaef. DrufusGx:rm.Princ. 

Miuventut. Sacerdos ccoptatus in omnia 

'' conlegia fupra numerum. Num. 

]srom Claudio Drufo Germ. Cos. defi- 

gnato , Equefter ordo, Principi iuventu- 

tis. Num. 

l:roni Claudio Aug. f. Caisari Drufo £ 

i Germanico, Pontif. Auguri, xv. v i r. 

,b. f. vn. vi r. Epulonum, Cos.Prin- 

Hcipi iuventutis. v. infir. 

jfero Caefar Auguftus. Num. 

IePON KAISAPSE BASTOS.iV». 

Ifsin KAATAIUS kaisap 
Ieebastos. Num. 

«roClaudius Caef. Divi f. Aug. Num. 
ftro Caefar Auguftus Germani- 
IJcus. Num. 

m P a N KAATAIOS KAIS. S E B. 
IJrEPMANI KOS. Num. 

RPI2NOZ KAATAIOT KAISA- 
;jPOS SEBASTOT TEBMANI- 

* K o r. Num. 

110 N NEPQNA KAAYAION KAI* 
MSAPA SEBASTON TEPMANI- 

•|k on. Num. 

Icro ClaudjusDiviClaudij F.Caefar Aiig. 
Germ. Num. 

ero Caefar Aug. Germ. Imp. Num. 

^np. NcroCaefar Aug. Germ. Num. 

TTOKPATfiP NEPftN KAISAP. Nu. 
TT. NEFQN KAATAIOS KAISAP 

Seb. tepman. Num. 

TTOKPATOPOC N 6 P SJ N O C 
KAa TAIOT KAICAPOC CEBA- 

ctot rePM. Num. ETEPITHETA. q* 

Imp. Nero Claudius Caefar Aug. Germ- 
Imp.NeroCaefar Aug.p.Max. Num. 

ATT. NEPJJN KAATAIOS KAlS, 
S E B. TEPM. APXIEP. METAS. Ntim. 

NgPflN KAATA. KAIC. CGB.rEP- 
M A N. A P X. M E T. A H M. GE- 

°*c. Num. 

ATT. NEPfiN- KAATAIOS K A I S. 

SEBAST. TERM. AHM. EE0T2. Num. 

NEPCN KAATD. KAIS. SEBAST. 

attokp. L. a. Num. 

Nero Claudius Caefar Aug. Germ. p. m. 

tr. p.Imp. p.p. Num. 

*mp. Nero Claudius Gaefar Aug. Germ. 

p.jw.tr.p.p. p. Num. 

NeroClaud.Divi f. Caef. Ang. Ger. p.m. 

tr. p.Cos-Imp. Num. 

Nero Caefar Auguftus Pontif. Max. tr. 

p. Cos. Imp.p. p. Num. 

A T T. N E P n N KAATA. K A I S. 

SEB. TEPM. L. B. Num. 

-MEPtlN KAISAP SEBASTOS 

ETOTS AETTEPOT. Num. 

Nero Caefar Aug. Ger. p.m. TR.p.n.Imp. 
p. p. Num. 

ATTOK. NEPBN KAATA. KAIS. 

S E B. TEPM. L. r. Num, 

Imp. Nero Claud. Caefar Aug. Gerni. tr. 

p. iii. p. p. Pont. Max. Num. 

Imp. Nero Caefar Aug Ger. p. m. t r. pj 

nr. Cos. ii. p. p. Num. 

A T T. N E P n N K A A T A. K A I S. S E B. 

tep. ornAT. tpiton n.n. Num. 
nepon kaata. kais. s e b a s t. A T T O K P A. L. A. Num. Nero Claud. Caefar. Atig. Ger.TR. p. iiu. 

Cos. iu.Imp. p.p. Num. 

NeroClaud.Caef.Divi f. Aug.Pont. Max. 

tr. p. iiii.Cos. in.Imp. p. p. Num: 

NEpflN KAaTA. KAIS. SEBA- 

st,os attokpa. L. e. Num, 

Nero Claud. Caefar Aug. Germ. Imp. 

p. m. tr. p. v.pp. Num f 

NEPiJN KAATA. kais. sebast. 

a r t o k p a. L. 9. Num. 

Nero Claudius Caefar Aug. Germanic. 

Pont. Max. tr. pot. vi.Cos. iiii. Imp. 

p.p. Num. 

Jmp. NeroClaud. Caefar Aug. Gcr. p. m. 

t r. p.v.i. Cos. iiii.p. p. Num. 

NEPflN IAAIA. K A I S. S E ff A- 

s t o s a r t o k p A- L. z. i Num. 
Nero Claudius Caefar Aug. Imp. Pontif. 

Mdx.TR.P. vn. Cos. ii ii. p.p. Num. 
Imp.Nero Caefar Aug. p. u. tr, *•?*& 

Cos. ini.P.P. Nut». 

WfiPQM IMPP- C AE S AR VM QJV E ET AVGVSTAR. 45 

NEPON KAATA. K A I S. S E B A- 
S T O S ATTOKPA. L. H. Nttm. 

Nero Caefar Aug. Imp. Pontif. Max. 

TR.p.vnr. p. p. Num. 

Imp. Nero Cland. Caefar Aug. Germ. 

p.m.tr. p. vui.Cos. im. p.p. Num. 

NEPQN KAATA. K A I S. X E B A S. 

' T E P M . ATTOKPA. L. ©. Num. 

ATT NkPQN K A I S. S E B. TEP. 

A P X. M E T. A H. ES ©. OTn. 

A. n'. n. Num. 

Nero Claud. Caefar Avtg. Germ. Imp. 

p.M. tr. p. ix. Cos. II ri. p, p. Num. 

Imp. Nero Caefar Aug. Germ. p.m.tr. 

p. ix. Cos. itn. p. p. Num. 

NEPQN K A A T A. KAIS.SEBAST. 
FEP. ATTOKPA. L. L. Num. 

Nero Caefar Aug. lmp. Pontif. Max. tr. 
• p. x. Cos. iiii.p. p. Num. 

Imp. Nero Claud. Gaefar Aug.Germ. 
p.m. tr. f. x. Cos. iiii. p. p. Num. 

N E P Q N KAATA. KAIS. SEBAST. 

r e p. attokpa L. i a. Num. 
Nero Claud. Caefar Aug. Ger. p. m. tr. p. 

xi.Imp. p.p, Num. 

Imp. Nero Claud. Caefar Aug. Germ. 

p. m. tr. p.xi.Cos.im.p.p- Num. 

NEPSM. KAATA. KAIS. S E B A S T. 
riP. ATTOKPA. L. I B. Num. 

Imp. Nero Claud. Cefar Aug. Germ. 

P. m. tr. p. xil. F. P. Num. 

NeroGlaud. Caefar Aug. Ger. p. m. tr.p. 

xii. Cos. iiii. p. p. Num. 

NEPQN KAATA. KAIS. SEBAST. 

r f p. a t t o k p a. L. i r. Num. 
Imp. NeroClaud. Caefar Aug. Gcrm. 

p. m. tr. p. xin. p. p. Num. 

Nero Claud. Caefar Aug. G-erm. p. m. tr. 

p. xiii. Cos» iiii. p. p. Num. 

NEPON KAATA. KAIS. SEBAST. 
TEP. ATTOKPA. L. I A. Num. 

Imp. Nero Claud. Caefar. Aug. Germ. 

p.m. tr.p.xiiii. p. p. Num. 

NeroClaud.Cacfar Aug. Ger. p. m.tr.p. 

xiiii. Cos. iin.Imp. p.p. Num. 

NEpftN DArPfiN. Num. 

NEPONI nATPQNI. Num. 

MATRIS. 3 C 


Grippina Aug. Divi Claud. Neronis 
Cacf. Mater. Nttm. o V X O R V M. 

CtaviaAugufta. Num. 

O K T A » I A CGBACIH. Num. D n o n n a i a 
n o n n a i a 

B A C T H. 

STATIAIA 
S E B. S E B A S T H. 
C A B 6IN A C 6- MESSAAAINA GALBAE. 

GAlba Imperator. 
Ser. Galbalmperator. 
Ser. Sulpicius Galba Imp. 
Imp. Calba. 
Imp. Ser. Galba. 

SEP. SOTAniKIOS 

kaisap sebastos 

KPA. L. A. 

Ser. G alba Imp. Auguftus. 

Ser. Galba Imp. Caef. Aug. 

s e p. TAABA kaisapos Nui 
Nm 

Nh/I 

N H) 
tim 

Nh,. 
Nm 
r aa b a' 
Arrdj 
Nm 
Nm 
Nm 

A Y T (' Nh. 
Nh, 
Nh, 
2E 

Nh kpatopos sebastot. Nm 
Ser.Sulpicius Galbalmp. Caef. AugJV» 

SEPOTIOS SOTAn.TAABAS/ 

tok. kaisap seb. Nm 

Imp.Ser.Galba Auguftus. Nm 

Imp.Ser. GalbaCaefar Auguftus- Nm 
attokpatqp sep. taaba|t 

kaisap sebastos. 
Ser. Galbalmp. Cacfar Aug. Pont. 

Max. 
Ser. Sulp. Galba Caefar. Aug. p. m. 
Imp. Galba Pont. Max. 

ATT. SEP. TAABAS KAIS. 
A PX. M E r. 

Ser.Galbalmp. Gaef. Aug. tr.p. 
Scr. Sulp. Galba Imp. Caefar Aug. r r 

pot. jv* 

cep. taab"ac kaicap cgbAc 

A T T O K P. A H M A P X I K H C 

o t c i a e. M, 

Imp. Ser. Galba Caef. Aug. tr. p. N» 
Imp.Ser. Sulpic.Galba Caes. Aug. 

tr. p. Nh , 

attokpatopa taaban k * 

CAPA C6BACTONAHM. GZ.Nh 
ATT. TAABA KAISAPOS SEB 

STOTAHMAPX. ESOTS. Nh 
AT. KAIS. S. SOTAn. TAAB/t 

S E B. A H M. E 3 O T. L. A. N» 

Ser. Galba Imp. Caefar Aug. p. m. tr, 

p. X Nn. 

Ser.SuIpic. Galbalmp. Caefar Aug. p. • 

T R. p. JV*. 

Imp. Ser. Galba Caefar Aug. p. m. t r. 
. ?• Ni. 

ATT. CEP. TAABAC K A I C. C<' 

ap xi ep. wer. ahm. eaoic. Nr- 

Ir>. li 

:■::. 
I 

ii 
:: 
i\ . TITVT.I, NOMIN 

Iip.Scr.SuIp.GalbaCacf.Aug. p. m. 

TR. P- " NHm - 

Sr.Galba Imp. Caef. Aug. p. m. tr- p. 

Cos.ir. Num - 

Sir.Sulp.Galbalmp.Caef. Aug.p.M. tr. 

>.Cos.ii. Num. 

I,p. GalbaCaef. Aug. p. m. tr. p. 

Cos.h. Ntim - 

dp. Ser. Galba Caef. Aug. p. m. tr.p. 

Cos. ii. Num - 

^•.Galbalmp.Caefar Aug.P.M. tr.p. 

1».p. * N* m - 

I p. Galba Caef. Aug. p.m.ir.p. Cos. i i. 

p.p. *** OTHONIS. Num. N S~\ Tho Imp. Auguftus. 
k\J Otho Imperator Caefar Augu- 
tus. Num. 

|| SAA. O0QN KAISAP S E- 

ustoj, Num. 

Itp. M. Otho Caef. Aug. Num. 

i| T. MAPK. OGflNOS K A I S. 

1; E b. Num. 

||t. MAPK. O0BNOS KAI2. 

agE b. L. a. Num. 

Jlp.OthoCaef. Aug. p. m. Num. 

llp. OthoCatfar Aug.TR.pot. Num. 
Jjp.M.OthoCaefar Aug.TR.p. Num. 
fyp.Otho Caetar Aug. p.m.tr.p. Num. 
fip. M. Otho Caefar Aug. p . m . t r. pot. 
ipos.p. P- Num. 

«p. Otho Caef. Aug.p. M.TR.p.Cos.des. 
mi. p.p. Num. 

I V I T E L L 1 1. 

fX J Itellius Germanicus Imp. Num- 
I V Vitelliuslmp. Germanicus. Num- 
fljvitellius German.Imp. tr. pot. Num- 

|TA. 0TITEAAI02 T F P M. 2 E- 
rfjtASTOS ATTOKPATilP. Num. 

(iVitellius.GermanicusImp.Aug. tr. 

)ot. Num. 

A 0TITEAAI02 attok. r e p- 

«IAN. SEBAS. AHMAPXI. E 2 O T- 

SIA2. Num. 

iVitelliusGerm.Imp. Aug. tr. p. xv. 

vir. Sacr.fac. Num. 

i Vitellius Germ.Imp. Aug. t r. pot.Ponr. 

Max. Num. 

i . Vitellius Germanicus Imp. Aug. p. m. 

t r. p. Num. 

»ia. otitgaaioc. rePM. ayt. 
■ ceis. apx. m 6 r. ahm. ezoci. 

\Num. B D etepitheta. 48 

Imp. Vitellius Ger. Aug. p. m. tr. p. Num. 

ATT. ATA. OYITgAAIOT TRPMA. 

ceB. apxi. Mer. ahm. esorc. 
Num. 

ATT. ATA. OYIT€AAIOS.rEP. 
SEB. APXIEP. MET. AH. ESOT. 

. L. a. Num. 

A. Vitcllius l. f. Imperator Cos.perp. 
Num. 

V E S P A S I A N I., 

OrecriACiANOc cgbactoc.A^^zw. 
VefpafianusCaefar Aug. Num. 

OTESnASlANOS KAISaP ~&~b- 

b a s t o s. Num. 

OYESnASIANOT KAISAPOS 

sebastot. Num. 

Caefar Vefpafianus Aug. Num. 

KAISAP OTESnASIANOS 2 E - 

b a s t o s. Num. 

KAICAPA OTecnASIANON ce- 

b a c t o n. Num. 

TON KAISAPA OTESnASIANON 
SE B ASTON. Num. 

Vefpafianus Caefar Aug. Imp. Num. 

Imp.Vcfpafian. Aug. Num. 

ATTOKPATCP O Y e C II A S I A N o'C 

cebactoc. Num. 

Imp. Caefar Vefpafian. Aug. Num. 

ATTOKPATGP. KAIS. OTEJDA- 

sianos seb. Num. 

AYTOKPATOPA KAISAPA O T E- 

snAsiANON s e b a s t on. Num. 

AYTOKPATOPOS KAISAPOS 
OYESnASIANOY 2 E - 

b as tot. Nnm. 

ATT. KAIS. T. OTESnAXIANOS 

. s e b a s. Num. 

TOY AYTOKPATOPOS T. OAA- 
OYIOT OYESnASIANOY S E B. 

Num. 

ATT. T. «KAAOT. CABIN. OTfr 

CIIACIANOC C6B. Num. 

ATT. KAISAP OAA. S A B. O Y E- 

sriASiANOS s e b ast os. Num. 

AYT. KAIS. T. OAABIOS O T 6 S- 

nAsiANOs seb. Num. 

Imp. Caefar Vefpafianus Aug. Pontif. 

Maxim. Nnm. 

Imp. Caef. Vefp. Aug. Augur, Pont. 

Max. Num. 

AYTOK. KAIS. OTESIIASJANOS 
X'E B. ft AP X I E P. METaJ OIONI- 

sths. Num. 

Imp. Caef. Vefp. Aug. Cens. Augur. Pont. 

Max. Num. 

D lmp. 49 IMPP. CAESARVM 

Imp. Caef.Vefpafian.Aug.p. w.tr.p. Num. 

ATT. KAICAP OreCllACIANOC 
CGBACT. APX. M E T. A H M A P X. 
GSOTC. Num. 

ATTj,TITi*AAOYIOS O Y E 2 n A- 

sian. k a 1 s. seb. L. a. Num. 

AYTOKPATOPI OTESnASIANO 
KAISAPI SEBASTli ETOT2 
NE O Y I E P O Y. Nnm. 

ATT. KAIC. OYGCnASIAN. CGB. 
OIONtCT. APXI. M6T. AH. gx- 

o y. Ntm. 

Imp. Cacf. Vcfp. Aug. k m. Augur, t r. 

pot. Nnm. 

Imp. Caef.Vefp.Aug. p.m.tr.p. p.p.Imp. 

iir. Num- 

Imp. Caef. Vefpafianus Auguftus p.m.tr. 

p.Imp. 111 1. p.p. Num. 

Imp.Caef. Vefpaf. Aug. p. m. tr. p. Cos. 

des. ii.p. p. Num. 

Imp.Caef.Vefp.Aug.p.M. tr. por. Cos. 

iter. Num. 

Imp. Caef. Vefpafian. Aug. p. m.tr. p.p.p. 

Cos. ir. Num. 

Imp. t. Flavij Vefp. Aug. Pont. Maxim. 

Trib.pot.Cos.ii. p.p. Num. 

Imp. Caef.Vefp. Aug.Augur, p. m.tr.p. 

Cos. ii.p.p. Nurn. 

Imp. Caef.Vefpafi Aug.p. m. tr. p. Cos. 

des. 111. p. p. Num. 

ATT'. KAIC. OTGcnACIAN. CGB. 

a px. m cr. ah. ge. rn a t. r. Num. 
Imp. Caefari Vefpafiano Aug. p. m. tr. p. 

p.p. Cos. 111. Adfertori Libertatispubli- 

cac . Num. 

Imp. Caefar Vefpafian. Aug. Augur,Pont. 

Max.TR.pot.p. p. Cos.rir. Num. 

ATTOK. OTESnASIANft KAISA- 
PI SEBASTJi ETOYS N. A E Y- 

t e p o r. Num. 

ATT. OVESnAS. KAIS. SEB. APX. 
METAS n. flATPIAOS L. B. Num. 

Imp. Caef. Vefpafian. p.m. tr. p.ii. Cos. 

iii.p.p. Nwn. 

Imp. Caefar Vcfpafianus Auguflus Pontif. 

Max.Tnb .pot. 11. Imp.vi. Cos. 11 i.des. 

II 11. p. p. Num. 

Imp. Caefar Vefpafianus Aug. Pont. Max. 

Trib.pot. n. Imp. vn. Cos. 111 . des. 1111. 

p. p. Num. 

AYTOKPA. OYESHASIANO K A I- 
SAPI SEBASTft. ETOTS NEOY 
IEPOY TPITOY. Nfim. 

*rr. o y e s n as. k a is. s e b. a px. 
m e r. o 1 a n 1 s t. L. r. Ntm. 

AXT. KAIS. OYSSnASIAN. X 6 B. D 


Q_V E ET AVGVSTAR. 

A P X. M E T. AHM. E 3. V. n.n.A 7 }; 

Imp. Caefari Vefpafiano Aug. Ponr. Ma, 
TR.pot. 111. Imp. nx. i'.p. Cos. ni.d 
rin. y.inj 

Imp. Caef. Vefpafianus Auguflus p.m.t 
p.iii.p. p.Cos. iii. Imp. vtin. N» 

Imp.Caef.Vefpafian.Aug.Cos.nl. Cc 
for. N, 

Imp. Caef. Vefpaf. Aug. p. m. tr. p.p, 
Cos. n ir. Nt, 

ATTOKPATflP OYGCnACIANi 
KAICAP CGBACT. GTOYC N€ 
I GP O T A. Y AT. T O TETAP. N/, 

AYT. OYESnAS. KAIS. SE2. Al 
M E T. OIQNIST. 1,4. Nt 

AYT. KAIS. OYESnAS. SEB. A I 
M E T. A H. E 2. A. TEIMHT. O. 

Num. 
Imp. CaefariVefpafianoAug.Pontif.M 

TR.pot. 1111.Imp.vn11. p.p.Cos. 11 

V. infcr. 
Imp- Caef. Vcfp. Aug. p. m. tr. p. p. 

Cos. iin. Cens. 7V* 

Imp. Caef. Vefpafiani Aug. p.m. Trib.p 

1 1 1 r . Imp. x. p. p. Cos. 1 1 1 1 . des. v, C< 

foris. v.foj 

Imp. Caef. Vefpaf. Ang. p. m. tr.pS 

Cos. uit.Imp. xi. Nt, 

Imp. Caef.Vefp.Aug. p. m. YR.p.inr./n 

xri. Cos. rrt r.p.p. Ni 

Imp.Caef.Vefp.Aug.p.M. tr.p. Cos.rr 

Cens. Imp. xri. p. P. Nt 

ATTOKPATOP OT6CnACIA« 
KAICAP CGB. GTOTC N G O T J 

p o r g. .A 

AYT. OYESnAS. KAIS. 2 E B. A 
MET. OlilNISTHSL. E. Nl 

AYT. KAIE. OTESnAS. SEB.A; 
MET. AH. ES. E. TEIMHT. n. 

Num. 
Imp. Caef. Vefp. Aug. p. m. t r. p. v. C 

inr.des.v. p.p.Imp.xn. Ni 

Imp. Caef. Vefp. Aug. Cens. Cos. v. Aft 
Imp. Caef. Vefp. Aug. p. m. tr. p. Cos 

Cens. Ni 

Imp. Caefar Vefpafianus Aug.Pont.M 

tr. p. Cos.v. Ni<. 

Imp. CaefarVefpafianusAug.Pont. M. 

tr.p.p.p. Cos. v. Cens. Nr. 

Imp. Caef.Vefp. Aug. p.m. tr. p. v.p. 

Cos.v. Cens. Imp. xiii. N,t. 

ATTOKPATflP OTGcnACIANC 
KAICAP CGB. GTOYC NGOY :J» 
POY. 9. N.t. 

ATT. OYESnAS. KAI2.2EB.AI- 
M E T. T E I M. O Y H A T. L. y. A/». 

A r. Jr r o K p a t n p oteciiacianoc 

'KAlCAP 2GB. GTOTC NEOT 
- |lGPOT H. Num. 

JjTT. O T E s n A2. kaix.xeb. apx. 

|m E T. OlilNlJT. TEIM. L. H. Num. 
£jr T. KA12. OTE2nA2. 2BB. APX. 
BmET. A H. E %. H. OTnAT. TO 

Mh. n. n. Num. 

Ipp. Caefari Vefpafiano Aug. Pontifici 
l|Maximo,Tribunic poteftat. viii. Imp. 
? Xvi i . p.p. Cos. v i n .des.ix.Cenfor,Con- 
yfervaton Aedium Sacrarum. y.inficr. 
Jnp.CaefariVefp. Aug. Pont. Max. Tnb. 
ipot. vm.Imp.xiix.Cos.vtii.P.P.v. inficr. 
^ip. Caes.Vefpafian.Aug.Cos.viu.p.p. 
\Num, 

5np.CaefiVcfp.Aug.Cens.Cos.vi 1 1. Num. 
inp.Caef.Vefpaf. Aug. p.m.ir. p.p.p.Cos. 

viii. Num. 

inp. Caef. Vefp. Aug. p. M. tr.P.p-p. Cos. 

vm.Imp. xiix. Num. 

IIOKPJITQP OTGCnACIANOC 
K AI C A P CGB. GTOTC N 6 O T 

i gp o T ©. Num. 

T T. OT E 2 n A2. K A I 2. 2 E B. A P X. 

m e r. o i a n I 2 t. t e i m. L. 0. Num. 

j Y T. KAiC. OTGCnAC. CGB. APXI. 
JMGT. «A H, £2. ©. YnATOC TO 

h. n. ti. Num. D tiTVtl, NOMINA 
T T. K A I 2. O Y E 2 n A 2. 2 E B. A P X. A 

m'u t. ah. e % o V. ?. teim. n. rt.Nn. 
Tnp.Caef. Vefpaiianus Aug. Pontif. Max, 
'Tribunic poteft. vr. Imp. xmi. p. p. 
' Cos. Vi . defig. vii. Cenfor. v. infcr. 
;.np. Caef. Vefpafian. Aug. Cos. vt. 
iCens. ' Num. 

Jnp. C;ief. VefpaGan. Aug. p. m. tr. p. p.p. 
"ICos.vi.Cens. Num. 

jTTOKPATflP OTECnACIANOC 

Ikaicap cgb. GTOTC ngot 
i g p o t z. Num. 

iTf. 0TE2nA2. K A I 2. 2 E B. APX. 
M E. T- T E I M H T H 2 L. Z. Num. 

T T. K A I 2. O T E 2 n A 2. 2EB. APX. 
M E T. AH. E H. Z. O T n A T. T O. Z. 

n.n. Num. 

Jip. Caefar Vefpaiianus Aug. Pont. Max. 
: Trib. poteft. vu. Imp. xvii. p. p. Cen- 
for, Cos.vii.defig. vm. y.inficr. 

Jhp.OefarVefp.ifian. Aug. Angtir, Pont- 
JM.ax. TR.pot.vn.P. p.Cos.vii. Num. 

lip.Caef.Vefpaf.Aug.Cos.vn. p.p. Num. 

iip.Caef. Vefpafiano Aug. p. m.tr. p. p. p. 

jCos. vu. Num. 

llip.Vefp. Aug. p.m.tr.p. p.p.Imp.xvu. 

' Cos.vn. Num. ETEPITHETA. 5'i 

Imp. Caefar Vefpafianus Aug. Pont.- Max J 
Trib.pot. ix.Imp. xnx. Cos. vm. p.p„ 
Num. 

Irnp. Cacf. Vefpaf. Aug^p.M. t r. p.p.p.Cos." 
Viu.Imp.xix. Num. 

AYTOKPATflP O Y 6C n A C I AN O C 
KAICAP CGB. ETOTCNGOY 
lePOT AGKATOY. Num. 

AYT. OTE2PA2. KAI2. 2EB. A P X" 1 
M E T. O I a N I 2 T. T E I M. L. i.Num. 

AYT. KAI2. OTE2nA2.2E.B. APX. 
M E T. A H M. E H O T 2. I. O Y n. T O 

0. n. n. ♦ Num. 

Imp.Caef.Vefpafiano Aug.Pont. Max.TR. 

pot. x.Imp. xx.p. p.Cos. ix. Num. 

Imp. Caef. Vefp. Aug. p. m.tr. pot. x. Cos. 

Vim.p.p. Num. 

Impi Caef. Vefpafian. Aug. Cos. vinx. 

Cenfor p. p. Num. 

Imp. Caef. Vefp. Aug. Cos. ix. p.p. Imp. 

xx. Num. 

Inip. Caef. Vefpafian. Aug. p. m. tr. p.p.p. * 

Cos.viiii. Num. 

Divo Vefpafiano. Num. 

nivo Augutto Vefpafiano. Num< 

Divus AuguftusVefpafianus. Num^ 

Divus Vefpafianus Auguftus. Nmn. 

©GION OYGCPACIANON CeBA- 

ctok. Num. 

0EIO2 OYE2nA2IAN0 2. Num. 
GEI02 O Y E 2 n A2 I AN.02 2EB.AT«. 
©eiOY OYECnACIANOT CEBA* 

c t o r. Num. 

V X O R I S. 

DOmitillae Aug. Num t 

AOMITIAAA 2EBA2TH. Num. 

Domitillae Aug. Matri t . Caes. Veip. 

Aug. Num. 

Dontillae Aug. Matri Caef. Domit. 

Num. 
LIBERORVM. 

Tltus&Domitian. Caefares Princ. iu- 
ventutis. Numi 

DomitillaDivi Vefpafiani Aug. f. Num. 
DomitillaDivi Vefp. f. Num. 

AOMITIAAA CGBACTH. Num* 

AOMITIAA AN 2EBA5THN. A7#/W. 
<J> A A O Y I A AOMITIAAA 2EBA- 
2 T H. Num. 

DivaDomitilla Augufta. Num. 

Diva Domitilla Divi Vefp. Aug. filia. Num. 
DiuaeDomitillae Aug. Divi Vefp. i.Num. 

T I T I. 

T. /*"*" Aefar Vefpafianus. Nur». 

TIT02 OTE2nA2IAN.KAISAP.iVw. 

D a T.Caef, Aug. -j IMPP. CAESARV 

Ti. Gaef. Vefpaf. Aug. f . Num. 

T. Flavius Vefpafianus Caefar. Num. 

TIT. * A A O Y I O S SABEINOS OYE- 
SnASIANOS KAI2AP. Nim-. 

T. Gaefar Imp. Vefpafian. Num. 

T. Caefar Aug. F.Imperaror. . Nmn. 

T I T O 2 KAI2AP TESnA2IANOS 
A Y T O K P A 1\Q P. Num. 

TITOY KAISAP02 AYTOKPA- 

T O P O 2. 
T.KAIC. * A A B I. C A B I N. Y <= Q II A- 

CIANOC A Y T O. K. 

T. Flavius Augufti f. Cos. dts. 

Titus Caefar Imp. Cos. defig. 

T. Caefar Vefpafianus Cos. def. Imp. iter. 

T. Caefar Vefpafianus Imp. irr. 

T. Caefar Imp. Pont. 

T. Caefar Vefpaf. Augur, Pont.Imp. ui. 

T. Caefar Aug. F.Iinp. Pont.Cos. 

T. KAIS. OTESPASIAN. OlflNfX- 
THS. OYnATOS. 

" T. Caefar Irr p. Augur, Pont. Cos. des. n. 
T. Caefar Vefpaf.Imp. Augiir,Pont. tr. 

pot.Cos. des.iter. 
T. Caefarlmp. Vefpafian. Pontif. tr. pot. 

T. *AAOY. SABEINOS OYESnA- 

2I-AN. KAISAP ETOYS NEOY 

IEPOY npOTOY. 
TITOC KAiCAP OYGCJIACIA- 

NOC AYTOK. A H M A P X. GXOT- 

C I A C. 

T. Caef. Imp. Vefp. Pont. tr. pot. Cens. 
T. Caefar Imp- Vefpafian. Pontif. t r. p. 

Cos. ii. 
T. Caefar Imp. Vefpafian. Pont. ffi. pot. 

Cos. n.Cens. Num. 

T. Caefar Imp. Vefpafian. Augur j Pont. 

• TR.pot. Cos. n.Cens. Num. 

Titus Caefar Aug. f. Pont» TR.pot. Cos. ir. 

Imp. ii r. Num. 

T Caef. Imp. Vefp. Cens. Augur. Pontif. 

TR.pot. Imp. it i. Cos. ir. Num. 

T. «PAAOT. 2ABEINOS O Y E 2 n A- 
2IAN. KAI2AP BTOY2 NEOT 

ieioi b. Num. 

T. * A A. KAI2. OYESnAS. O I 12- 
NISTH2, AHM. E S. B. OYnAf. 

t o b. Num. 

T. Caefari Vefpafiano Imp. ni, Pontif. 

TR.pot.ii.Cos.il. Num. 

T. Caefar Vefpafianus Pont. tr. pot. u. 

Imp.iii.Cos.ii.Cens. Num. 

T. Caef. Vefpafian. Pont. tr. p. ii. Imp. 

nn.Cens. Num. 

T\ * A A O T. SABEINOS OIEIDi- 
2IAN. KAIZAP EIOIJ NEOT M QJV E ET AVGVSTAR. A D N m . 

O T F 2 n A 2 I A N. ATI 
I E P O T r. 

TI* K A I 2. 

A H. E g. T. T E I M H T H S. 

T. Caef. Aug.F.Vefp.Imp. Pont. tr. p. t 
Cos. ii.Cens. N 

T.Caefar Imp.Vefpafian. Pontif. tr. 
ter. Cos. des. ter. Imp. Sex. 

Titus Caefar Imp. Vefpaf. Cos. 1 1 i 
Cenfor. 

T. KAIC. OYgCnACIAN. ATT 

Y n A T. TPITON, TGIM 

L.r. 
T. Caefar Augur, Pont. tr. p. Cos. iu 
Cens.Imp. viii. Nun> 

T. *AAOY. SABEINOS OYESn* 
SIAN. KAISAP ETOYC N E 

1 E P Y A. Nun, 
TITOS KAISAP ATTOKPATQ 

OIQNIST. A H M. E E. A. Tt ll 

T n A T. T O A. Nh» 

r. KAIC. OTGcnACIAN. ATT 

OY12NI2T. TGIMHT. L. A. Nun. 

T. Caef.Vefpafian. Imp.Pon. tr. p. im 
Cos. ii 1 1. Cens. Num. 

I. HAAOI. SABEINOS OTESllA 
SIAN. KAISAP ETOYS NEO 
I EPOT E. Num 

T. KAIC. OYGCnAC. AYT. OIQNICI 

A h. e~. e. tcimht. Nun, 

T. Caef Vefpafian. Imp. Pont. TR.pot. v 

Cos.iiii. Cens. Imp. viii. Nun, 

T. Caef. Imp. Vefp. Pont- TR.pot.v. Co< 

iiii. Cens.Imp. ix. Nm 

T. Caefar Vefpafian. Augur, Pontif. 

Imp.x. Nun 

T. Caefar Aug. f . Vefpafian. Cos. v. Nm 
T. Caef. Vefpafian. Imp. Pont. tr. 

por. Nun. 

t. <j> a a o t. sabeinos oye s wA 

sian. kaisap et0ts n 

1 F P O Y ?. 
T. K A I C. OTCCnAC. OIDAT, 

€. T 61 M H T. L. 9. 
TITOS KAISAP ATT. O I 12 N I 
A H M. E E O Y 2. ?. 

T. Caefar Vefpafianus Augur, Ponr. 
pot.vi. Cos. vi. Cens.Imp. xii. 

T. KAIC. O Yen A C I AN. OY 

T O. ?. T 61 M H T. L. Z. 
T. <J>AAOT. 2ABEIN02 O T E S Hil 

2 I A N. K A I 2 A P E T T 2 NfiO 

I e P o t Z. Nur, 

TIT02 KAISAP AYT. OlflNIS' 
A H M. E E O Y S. Z. T E I M. Nm 

T. Caef. Aug. f. Vefpaf. Augur, Pont. r 
p.vn.Cos. Yi.Cens. Imp.xii. Nm 

T.Ca TttVLr, N O M I N A 

'. Caefar Vefp. Imp.Pont. tr.p. Cos. vr. i A 
Cens. Num. 

'. CaefarVefp.Imp.Pont. tr.p. Cos.vr. 
Ce,ns. Imp.xirr. Num. 

. K A I S. OIEjniSIAN. A Y T- AH. 
E E. H. O T II AT. TO ?. T E £ M. Num. 

• i'. Caefar Vefpaf. Augur.Pont. tr. p.vtir. 

Cos.vt.Imp. xnir. Num. 

'. Caef. Imp. Augnr, Pont. tr. pot. Cbs. 

vn.Cens. Num. B 

mp.T. Caefar Vefpafianus Augu- 

itus. Num. 

TTOKP. TITOC. K A I C A P C G B A- 

c t o c. Num. 

TTOK. T I T O S KAICAP O Y E 2 

n as. s E b. Num. 

TTOKPATOPA TITON K A I 2 A- 
PAOYESnASIANON SEBA- 

s T o n. Num. , C 

YTOKPATOPOS TITOT KAISA- 

pos OYEsnASiANOY se n.Num. I 

YT. T. KAIS. <J>AAOYIOS OYE- I 

xnAsiANos seb. Num. 

YT. T. KAIC. <t>AA. CABCIN. 
OYGCnAClAN. CGB. NttM. 

np.T. Caef. Uivi Vefp. f. Vefpafian. 
Aug. Num. 

hip. T. KAIC. G I O Y YIOC O Y G- D 

cnAciANOC cgb. Num. 

IYT. KAIS. 0E1OY OYESnA- 

' S I A N Y Y I < S S E B . Num. 

(np. T. Caef. Vefpaiianus Auguftus Pon- tif. Maxim. Num. Ijnp. T. Cacf. Divi Vefp. f. Aug. Pont. 
N Max. Num. 

DyT.T. K. OYESnASIAN. SEB. 
I O I 2 B I S T, APXIEP. METAS. 

' Num. \ 

mp. Titus Caef. Vefpaf.Aug. Augur,Pont. 

! Max. TR.pot. viii. Gos- Vii. Num. 

| IT, T. K A I C. OYGcnAC. CGB. 
| APX. MGT. A H. GHOYC. H. Num. ITOC. KAIC 


AP CGBACT. 


O Y G- 


c n A C I A N 


C G T Y C 


N G O Y 


I GP O Y H. 
Num. 


Y T. T I T O Y 


KA I S A P S 


Y E- 


s n A. S E B. 


A P X. M E r. 


O YTI. 


T Z. L. H. 
Num. mp. T. CaefarVefpafian. Aug. p. tr. p. 

viit. Imp. xrtn. Cos. vir. p. p. Num. 
mp-T. Gaef. Vtfp. Aug. p. m. tr. p. p. p. 

Cos.vii. Cens. Num. 

mp. T. Caef. Divi Vefp. f, Aug. p.m.tr.p. 

p. p. Cos. vii. Imp. xt iii. Num. 

A.YT. TITOY KAISAPOS OYES- 
ttASlANOY SEBiETOYS NEOT E T E P I T H E T A.- <$$ 

s tt P T ©. Nuni. 

ayt. t. . k a i c. ofecnAci, c g c 

apx. mgt/ahm. ge o y c.. 0. Ni»n. 

A Y t O K. T. KAtS. 0_ Y E 2 II A S I A N. 
S E B . n -A T H P n A T P I A O S L. 0. 

Num. 
Imp. TitusCaef. Vefpafian. Aug. p. m. tr. 

P..VII11. Imp.xuti.Cos. vii.p.p. Num. 
Imp. Titus Caef. Vefpafian. Aug. p.m. tr. 

p. vri n. Jmp. xv. Cos. vt i. p. p. Num. 
Imp.Tittis Caefar Divi F.Vefpafianus Aug. 

Pontif. Max. Tribunicia poteitat. tx. 

Imp. xv.Cens. Cos. vn. des. nx. p. p. 

V. infcr. 

A Y T. T. K A I C. OYGCn. CGB. APX. 
M B T. A H. E H. 0. O Y n. T O H. 

t Gt m. Num. 

Imp. TitusCaef. Vefpafian. Aug. p.m. tr. 

p. ix. Imp. xv. Cos. viu. p. p. Num. 

Imp.Tirus Caef. Divi Vefp. f. Vefpafian. 

Aug. Augur, Pont. M.ix. TR.pot. tx. p.p. 

Imp. xv 1 1 . Cos. vi it . Cens. v.infcr, 

AYT. .TITOY KAISAPOS O Y E- 
SnASIANOY SE3. ETOYS NEOY IEPOY. 
Y T. K A I C. T. 
C G B. O Y n A T. 

n.n. L. ;. I. , Nnm. 

OYECnAClAN. 
T O H. T GI M. 

Num. 

Imp.T. Caefar Divi f. Vefpafianus Augu- 

ftus, Pontifex Maximus,Tnbunic.pore- 

itate x. Imperator xvn. Pater Patriae, 

Cenfor, Cos.viii. v.infcr. 

AYTOKPATHP TITOS K A I S A I» 
0EIOY OYESnASIANOY YIOS 
OTESnASIANOS SEBASTOS, 
A P X I E P E.Y S Kl E r A 2, A H M A P X- 
IKHS EHOYSTAS TO I. IT A- 
THP nATplAOS YnATOSTO 
H . T -E I M H T H S :.*,*: I i'.'.: 13 N X>- 
MO0ETHSAS. TO T. TYMNA- 

s 1 a p x h s a s. v. infcr. 

Imp. T. Caef. Vefp. Aug. p. m. tr. p. Cos. 

viii. Cens. p. p. Num. 

Imp.T. Caef. Divi Vefp. f. Aug. p.m. tr. 

p.p.p. Cos. viu. Cens. Num. 

ATT. TITOT KAISAPOS O Y E». 
SnASIANOY SEB. ETOYS 
NEOY IEPOY IA. Num. 

AYT. T. KAIS. OYESnASIAN. SEB. 
A P X. M E T. AHM. Ei,' IA. Num. 

AYT. TtT. KAIC. OYGCn.CEB. 

A P X. M e r. TGIMHT. a h. e •%. 
L. 1 A. Num. 

AYT. TITOY KAIC. OYGCnACIAN. 
C6B, APX. MGT. A H. 6 2. IA. n,- n. D 3 Num. 
Impd '-- rft PP. C AE S AftVM 

Imp. T. Caef. Vefp. Aug. p. m. tr. p.. xi. 
Cos. viii. Cens.p.P.Ioip- xvn. Num. 
DivoTito. Num. 

« ei n TiTfl. Num. 

Divus Titus. Num. 

©GIOSTITOS. Num. 

TON ©EION TITON K A I S A- 

p A . • Num. 

DivusTitusPater, Num. 

PmioTito Div> Vefpafiani F.Vefpafiano 

Augufto. * V. mfit. 

F I L I AB. 

IVlia Augufta. Num. 

ulia AuguftaTiti Augufti f. JV;«w. 

Iulia imp. T. Aug. F. Augufta. Num. 

IuliaSabina Aug. Tjti Aug. Fil. Num. 

IOYAIA SABEIN. SABASTH T. 

k o p h. Num. 

IOYA. TIT. KOPA SEBASTHN. 

Num. 
IuliaDiviT. F.Augufta. Num. 

Divae Iuliae Auguilae, Divi Titi F. Num. 

DOMITIANI. 

KAISAPA AOMITIANON Num. 
KAICAP AOMITIANOC. Num 
TCT KAISAPOS AOMITIANOT. 

Num. 

JCAISAP AOMYTIANOS TIOS 

s e. b. Num. 

Caefar Aug. F.Domitianus. Num. 

Caefar Aug. f. Domitianus, Princepsiu- 

ventutis. Num. 

CaefarAug. f. Domitian. Cos. des. Pnn- 

ceps iuventutis. Num. 

KAICAP AOMITIANOC O T II a- 

T o e. . Num. 

Caefar Aug. f. DomitianusCos.Princcps 

iuventutis. Num. 

Gaefar Aug. f . Domitian. Pont. Cos. Pr in- 

cepsiuventutis. Num. 

Caefar Aug. f. Domitianus Cos. n. Prin- 

ceps iuventutis. Num. 

CaefarAug. f. Domitian. Cos. m. Prin- 

ceps luvt-ntutis. Num. 

Caefar Domitianus Pont. Cos. im.des.v. 

Princ.invent. Num. 

Caef. Aug. f. Domit. Augur , Pont. Cos. 

ii ir. Num. 

X. * A A O Y AOMITIANOC KAl- 
CAP OIJJNICTHC, OIHATOC 

t o A. Num. 

Caefar Aug. f. Domitianus Cos. y. Pnn- 

ceps iuventutis. Num. q_ve ET AVGVSTAR. 5 A D Caefar Aug- f. Domitianus Augur ,?oni 
Cos. v. des. vt. Nm 

Gaef. Divi Aug. Vefp. f. Domitiaiius Cos 
vt.Priricepsiuventutis. Num 

Caef. Divi Aug. Vefp. f. Domitiahus Cos 
vn.Princepsiuventucis. Num 

KAIS. AOMITIAN. TTOS Sei u i 
S E B. OlfiNIST. YnATQ.S T( 

z. Num 

DomitianusCaef. Aug. Nm 

T. Fl. Domitianus Caef. Auguftus. Num 
Imp. Caef. Divi Vefp. f. Domitianus 

guftus. 
AITOKPATUP kaisap a 

TIANOS SEBASTOS. Nun 

AYT. KAIS. T. «DAABIOSSABT 

A O M I T I A N. S E B A S. Nm\ 

AYT. KAIC. <=>6IOY O Y G C n, A C I A N | 

YIOC AOMlTIANOC C&K.Num 

Domitianus Caef. Divi Vefp. f. Augu 
Pontif. Max. N* 

AYT. KAICAP JiOMITIANOC f 
6TOYC NEOT IGPOY nPJlTOT. jv« 

A Y T. K A I S. AnMITIANOS X E B. A p.| 
X I E P. M E T. A H M. E S O Y S. Num 

Imp. Domitian. Caef. Divi Vefp. F.Aug.p 

m.tr.p. Cos.vii. Num 

Imp. Cacf.Divi Vefp.F.Domit. Aug. p.m 

tr. p.Cos.vii.p. p. Num 

imp. Caef. Divi Vcfp. F.Domitian. Auc^.p 

m. tr. p.Cos. vn.des. viir. r. p. 
Imp. Caef. Divi Vefp. f. Domitian. Au; 

ftus, p.M.TR.p.lmp. ii. Cbs. vn 

viii. p.p. Ni< 

Imp.D. Caef. Divi Vefp. f. Aug.p.M.i 

p.p. p. Cos.vin. Nt 

l.mp. Caef. Domitianus Aug. p. m. tr. poi 

Imp. iii.Cos.viii.des.vmi.p.p.iV«« 
Imp. Caef. Divi Vefp. f. Domirian. Aug. p 

m. tr. pot. p.p. Imp. II ii. Cos.v 

des. ix. 

A Y T. KAICAP AOMITIANOC ceB ! 
6TOIC A6YTEPOY. Numi 

Imp. Caef. Div i Vefp. f . Dom itian. Aug. p 
m. TR.por. ii. Cos.viiii.p.p. Num 

Imp. Caef. Divi Vefp. f. Domitian. Aug. p 
m. tr. p. ii. Imp. v. Cos. yiiii. des.x 
v. p. Num 

AYTOKPATfiP KAIS. AOMITIANO; 
SGB. T£PM. GTOYS. TPITOY. NH 

Imp. Caef. Domicianus Aug. Germanicus 
p.M.r R.pot.m.Imp.v.Cos.x. p.p. Nh» 

Imp. Caef. Domitianus Aug. Germanicus 
p.m. tr. pot. iii. Imp. vi. Cos. x. p.t 
Num. 

ATt. KAISAP AOMIXIANO: p TITVLI, NOMINA 

5. e u • r e p m. Num. 

YTOKPATOPA KAICAPA A O M I- 
TIANON CGBACTON f E P M A N I- 

A o n . Num. 

YT0KPAT0P02 KAISAPOS 

AOMITIANOY 2 E B. TEPMANI- 

K O T. Num. 

Jy T. K. AOMITIAN. E I O Y 

VOTESn. I IOI ZEBA2?T02 

i r e p m. Num. 

jlrT. T. <J>AA. K A I 2. A M I T I A N. 
SEB. rEPMANIKOS. Nttm. 

TTOK. KAICAP AOMITIANOC CGB. 

r-EPM. eTorc tgtaptot. Nttm. 

TT. KAI2. AOMIT. 2EB. TEPM. 
APX. M E T. A H. E £. A. YJTAT. 

t o ©. n. n. Nttm. 

np. Caef. Domit. Aug. Gcrm.p.M. tr.p. 
un.Imp. vn.Cos. x. p.p. Num. 

]np. Caef. Domit. Aug. Germanicus p. m. 
[jTR.por. i iu. Imp.vin.Cos.x.p.p. Num. 
Inp. Caef. Domitianus Aug. Germanicus, 
Ljp.M. tr. p. ini. Imp. ix. Cos. x. des.xi. 

\ P. p. Num. 

"np. Caef. Domitian. Aug.Germ.p.M.TR. 
l p. iii i. Imp. ix. Cos.xi. Cenforia poteft. 

:P. p. Num., 

Wl-tt OK. KAICAP AOMITIANOC 

iceB.rePM. eTorc neMnio r.Nji. 

LlXTOKPATOPAKAISApA AOMI- 
TIANON 2 E B. TEPM. A H. E S. 

ijE. rnAT. to ia. Num. 

(JrT. KAI2. AOMIT. 2EB. TEPM. 
[j A P X. M E T. A H M. E 3. I A. T E I- 

m h t. f s o t 2. n. n. Num. 

Iip. Caef.Domitian. Aug.Germ. p.m.tr. 
Hp.v.Imp.x.Cos.xi. Cens.pot. p. p.Num. 
jnp.Caef. Domitian. Aug.Germ. p. m. tr. 
fip.v.Imp.xi. Cos.xi. Cens. p.p.p. Num. 
Rnp. Caef Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p. 
|t. Imp.xu. Cos. xi.Cens.p. p.p. Num. 
Jnp.Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p. 
tlv. Imp.xui.Cos.xi.Cens. p. p.p. Num. 
'.np. Caef. Domit. Aug. Germ. Cos. xn. 

Cens. per.p.p. Num. 

^JYTOK. KAlCAP AOMITIANOC 

c«b. rePM. gtotc GKTor.Num. 

VI. KAIS. AOMIT. 2EB. TEPM. 
A PX. M E r. A H. E H. 9. r n A T. IB. 

t e i m. n. n. Num. 

np. Caef.Domit. Aug. Germ. p. m. t r. p. 

vi. Cens . perp. p . p . Num. 

np.Caef. Domitian.Aug.Germ.p.M.TR. 
j p. vi. Imp. xm. Cos. xu. Cens.pcrp. 
j V. p. Num. 

Tip. Cacf. Domit .Aug. Gcrm. p. m. tr. p. etbpitheta^ 6 

vi.Imp.xnii.Cos.xnCcns.per.p.p.jV». 

Imp. Caef, Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p. 

vi.Imp.xiiu.Cos.xiii.Ccns. p.p.p.NS. 

AYTOK. KAICAP AOMITIANOC CC-B. 

repM. eTorc CBAOMor. Num, 

ATT. KAI2. AOMIT. 2EB. TEPM. 
A P X. M E T. A H. E 2. Z. Y n A T. 

i A. t e i m. n n. Num. 

Imp. Cacf. Domit. Aug. Germ. p. m. t r. p. 

vu.Cens. per.p. p. Num. 

Imp. Cacf.Domit.Aug.Germ. Cos.xmi. 

Cens.per. p.p. " Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p. 

vii.Imp.xY.Cos.xtni.Cens.p.p.p.Ai r Kj». 
Imp. Caef. Domic. Aug. Gcm. p. m. tr. p. 

vii.Imp.xvi.Cos.xiiu.Cens.p.p.p.A!»z». 
aytok. kaicap aomitianoc 

csb. repM. 6totc orAoor. N£. 

AYT. K A I 2. AOMIT. 2EB. T B P M. 
A P X. M E T. A H. E E. H. T E I M H T. 

n - n. Num. 

Imp. Caef. Domit. Ang. Germ.p.M. tr.p. 

• vin. Cens.per. p.p. Num. 

Imp.Caef. Domit. Aug. Germ. p.m.tr.p. 

vni.Imp.xvii.Cos.xiiii.Cens.p.p.p.JV*. 
Imp. Caef. Domit. Aug.Germ.p.M. tr. p. 

viii.lmp.xvm. Cos. xim. Ccns. p. 

f> p- Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p.m.tr. p. 

vni.lmp. xix. Cos.xmi.Cens.p. v. t. 

Num. 
Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p.* 

vui.Imp.xx.Cos.xiiii.Cens.p.p.p.AT«. 
Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. Cos. xv. 

Cens. per. p. p. Num. 

attok. kaicap aomitianoc ogb. 

repM. ctqtc eNNATor. Num. 

ATT. KAI2. AOMIT. 2 E B. TEPM. 

a p x. m e r. A h. s s. ©. r n a t. 

i e, t e i m. n. n. Num. 

Imp. Caef.Domit. Aug. Germ. p. m. tr. p. 

ix. Cens.per. p. p. Num. 

Imp.Caef. Domit. Aug. Germ. p.m. tr.p. 

ix.Imp.xxi. Cos.xv. Cens. p.p.p. Num. 
attok. kaicap AomItianoc 

cgb. r e p m. gtotc agkatot. 

Num, 

ATT. KAI2. AOMIT. 2EB. TEPM. 
APX.MEr.AH.ES. I. T E I M H T. 

n. n. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. tr.p. 

x. Cens, per. p. p. Num. 

Imp. Cacf. Domit. Aug. Germ. p. m.tr .p. 

x. Imp.xxi.Cos.xv. Ccns. p. v.p.Num. 
aytok. kaicap aomitianoc 

c6«. rep m. erorc 6na?ka- 

t ©t. *v 6l IMPP. C AE S AR-VMQJVE ET A V G V S T A * 

t o y. Num. 

AtT. KAIS. AOMIT. SEB. TEBM. 
A P X- M E T. A H. E 2. 1 A, T E I - 

mht. n. n. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m.tr.p 

_*_ ^ - „ -A7„^ x i . Cens. per . p . p . Num. 

Imp.Caef. Domit. Aug. Germ. p.m. tr. p. 

xi. Imp. xxi. Cos. xv. Cens. p. p. p.Num. 
Imp- Caef. Domit. Aug. Germ. Cos. xvi. 

Cens. p.p.p. Num. 

Imp-Caef. Domir. Aug. Germ. p. m. tr. 

p.xi.Imp.xxn.Cos.xvi. Gens. p.p.p. 

Num. 
aytok. kaicap aomitianoc 

CGB. r&PM. €TOYC A Q A G K A- 

t o y. Num. 

AYT. KAIS. AOMIT. S E B. TEPM. 
APX. M E T. AH. ES. I B. YnAT. 

19. t e im. n. n. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. t r. p. 

xu. Cens.perp.p. Num. 

Imp. CaefarDivi Vefpafiani f. Domitia- 

nus Auguftus , Pontifex Maximus Tnbu 

nic.poteftat. xn. Imp. xxn. Cos. xvi. 

Cenfor perpetuus p. e. v. mftr. 

AYTOK. KAICAP AOMITIANOC 

CGB. TGPM. GTOYC TPIC K.AG- 

K ATO Y. Num. 

AYT. KAIS. AOMIT. SEB. TEPM. 

AP,X. M E r. AH. E S. I T. T E I M H 1 • 

n. n. Num- 

Imp. Caef. Domit. Aug. Gcrm. p. m. tr. p- 

xiii.Cens.perp. p.p. Num. 

Imp. Caef. Domit . Aug. Germ. p. m. t r. p« 

xiii. Imp. xxii. Cos. xvi. Cens.p. p.p- 

Num. 

A Y T O K. KAICAPOC AOMITIA- 
NOT CGB. TGPM. ETOYC I A. Y n A- 
TOY IZ. Num. 

A Y T. K A I S. AOMIT. SBB. TEPM. 
A P X. M E T. A H. E S. I A. IEIMHT. 

n. n. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p.m.tr.p, 

xiin.Cens.perp. p. p. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. Cos. xvn. 

Cens. perp. p. p. Num. 

Imp. Caef. Domit. Aug. Germ.p.M. tr.p. 

xiiii. Imp. xxn. Cos. xvii. Cens. p. 

p. p. Num. 

Imp. Caefari Divi Vefpafiani f. Domitia- 

no Aug. Gcrm. Pont. Max. Trib. poteft. 

xi iii. Imp. xxi i. Cos. xvn. Cenfori 

perpetuop.p. y.infcr. 

AYTOK. KAICAPOC AOMITIA- 
NOY CGB. TEPM. €TOYC IIEN- 
TB K. AGKATOY. Nut». 6 

A O M I T. S E B. r E P M 
A H. E S. I E. T E l M HT B D A TT. K AI 2. 

A P X. utr 

n.n. 
Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p.m t 

xv. Cens. per. p. p 
Imp. Cacf. Domit. Aug. Germ.p.M.T 

xv.lmp.xxii.Cos.xvn. Cens. p. 

Num. 

AICAPOC AOMIT 

rePM. gtotc c-k A O M I T. S E B. r £ | 
A H. E S. I?. T E I M A T T O K. K 

NO T C GB. 

AGK A T O Y. 
A Y T. K A I 2. 

A P X. M E r. 

n. n. 
Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. t 

xvi. Cens.per. p. p. 
Imp. Caef. Domit. Aug. Germ. p. m. ti 

xvi. Imp. xxn. Cos. xvii. Cens. p. 

Num. 

V X O R I S. 

A OMrTiA sebasth. Nmh ' 

"" A O M I T I A S S E B A S T H S. A 7 » 

Domitia Augufta, Domitianilmp. 
Domitiae Auguftae, Imp. Domit. 
Domitiae Aug. Caef. Divi f. Domitiani 

Aug. 
Donntia Aug. Imp. Caef. Divi f . Domui 

niAug. 

A O M I T I A 
C T H. AONTGINA CGBA- D I FUI I. 
Ivus Caefar Imp. Domitiani f. 

NERVAE. 

mp. Nerva Caef. Aug. AYTOKPAT. NGPOYAC KAI 
CBACT. A. A. 
ATTOICPATOPOC NGPOYA K 
CAPOC CGBACTOT GTO 

ngoy igpoy np.Tor. 

A Y T O K. N E P O T A S K A I S. - 
A P X. M E T. A H M. E S O T S. 

ATT. KAIS. NEPOYAS SEB 
XIEP. MET. AHMAPX. ES 
S I AS. 

Imp. N.rvaCaef. Aug. p.m. TR.pot 
Imp.NervaCaef.Aug.p. m. tr. p. Cos. 

p.p. Nu. 

Imp. Nerva Caefar Aug. Pont. Max. tr. . 

Cos. u.des. iii.p. p.Imp. Nu. 

Imp. Nerva Caef. Aug. p.m. tr. p. Cos.i . 

p.p. Nu. 

AYT. NEPOYAC KAICAP CGI5- 

c r o c a. b. Nn. 

a r t* 


TRAIANI. tk r t. n 

■V c a r EPOTAC TPAIANOC K A t- 
P TGPM. Num. 

tfcrvaCaef.NcrvaeAug. F.Traian.Germ. 
' p.tr.p. Cos. ti. Num. 

lirvaTraian. Caef. Germ. Ner.Aug. p. p. 
||r r . p . Cos. i i . I mp. Num. 

tprva Caef.Nervae Aug. f. Traian.Germ. 
iPont.TR.p.Cos. n.lmp. Num. 

J\ P. O T A n. T P A I A N. JBOlA X.Nfi. 

«TOKPAIflP N E P O Y A 2 TP AI A- 

N02 2 E B. TEPM. Ntim. 

JTTOKPATnP KAICAP TPAIA- 

noc c€b. repM. Nftm. 

iXT. KAI2. NEPOTA5 TPAIA- 

' n o c c €'b. r«PM. Num. 

)|(TOIPAIOPA K A I C A P A N €- 3 Tiirn, nomina 

'TTOKPATOPOC N8POVA KAI- 
CAPOC C6BACTOT GTOTC 
AfTTEPOT. Num. 

n«KPATQP N6POYA2 KAIZ. 

2 E B. A P X I. M E I". A H M. E H O T 2. 

b. o y n a t. r. Num. 

,TT. NEPOTAS KAIS. 2 EB. APX. 
;MET. AH. E E. B. YnAT. TO T. 

n. n. Num. 

inp.NervaCaef.Ang. p.m.tr. p.ii. Cos. B 
ijiii. p.p. Num. 

Ijiip. Nerva Caef. Aug. p. m. tr. t. ii. Cos. 

nr.des. iiii.p.p. Num. 

Inp.Nerva Caef.Aug. Germanicus. Num. 

ITOKPATOPA NEPOYAN. KAI- 
jSAPA 2EBA2TON TEPMANI- 

,K o n. Num. 

Jnp.Nerva Caef. Aog. Germ. p.m.tr.p. 

ii. Cos.nr. Imp. ii. p. p. Num. 

Iip. NervaCaef. Aug< Germ.p. m.tr.p. 

ii.Cof.lii.des.ini. p-p. Imp.ii. Num. 
lip. NervaCaef. Aug. Germ. p.m.tk. p. 

ii. Cos. uii.lmp. ii. p.p. • Num. 

iTT. NGPOTAC KAICAP C G- 

cHb A c t. r 6 P M A N I K. A. F. Num. 

ilTOKPATOPOC NGPOTA KAI- 
CAPOC CGBACTOT TGPMANI- 

Nkoy €totc tpitot. Num. I 

it T. N E P O T A 2 K A 1 2. 2 E B. 
r E P M. A P X. M E F. A H. E E. T. 

YnAT. to a. n. n. Nttm. 

ijip. Nerva Caef. Aug. Germ. p. m. tr.p. 

ftti. Cos.iiii.Inip.ii.P.p. Num. 

■voNervae. Num. 

-flvus Nerva. Num. 

«felOYNEPOTA XEJAIfOT .Num* 

JjvusNervaPater. Num. ET EPITHMA; 6* 

POtAN TPAIANON CG3. TEPM. Num. 

AYTOKPATOPOC KAICAPOC 
TPAIANOYCGB. T G P- Num. 

ATT. KAIC. NGP. TPAIANOC CfiB. 
T EP M. AHM AP X. GE. YnAT. B. Nu. 

Imp. Caef. NervaTraian.Ang.Germ.p.Mi 

tr. p.ii. Cos. ii. Num. 

Imp.Caef. NervaTraian. Aag. Germ. p. 

M. TR.P. COS.II. P.P; Num. 

Imp. Caef. Nerva Traian. Aug.Germ. p. m. 
tr.p. Cos.iii. p. p. Num. 

A Y T. KA12. TPAI AN. 2 E B. TEPM. APX. 

a h m. e s o r 2. L. r. o v n. r. Num. 

Imp.CaefansDivt Nervae f. Nervac Tra- 

lani Aug. Germanici> p. m. TR.pot. irt. 

Cos. ui. p.p. v.tnfcr. 

A Y T. K A I 2. T P A I A N 02 2 E B. TEP. 
A P X. M E T. A H M. E 2 O Y 2. T n A T. 

*■ Num. 

Imp.Caef.NervaTraian. Aug.Germ.p. m. 

tr. p.Cos. iiii. p.p. Num. 

Imp.Cacf. NervaTra<an.Aug.Germ. p. m. 

tr.p. iiii.Cos.i tii. p.p. Imp.ii.Aww. 
Imp.Caefaris Divi Nervaefil. NervaeTra- 

iani Aug.Gerfn.Pontificis Maximi.Tri- 

bunicpoieltat. v.Cos. Iin. p. p.v.infcr. 
Imp. Caef. Traianus Aug. p. m. p. p. Pro 

eos. Num, 

Imp. CaefarDivi Nervac f. NervaTraia- 

nus Aug. Germ. Pont. Max. Trib- por. 

vi. Imp. n.Cos. ini.p.p. v.tnfcr. 

Imp r Gaef.Nerva Traian. Aug.Germ. p.m. 

tr. p< vi. Imp. i in. Cos. ii ii. des.v. 

P -P- y.infcr. 

Imp. Caef. Ner.Traian. Aug.- Germ.Dacic 

p.M.TR.?.Cos.iiir. p.p. Num. 

ATTO. KAICAPI NGP. TPAIANfl 

CGB. tepman. aakikji ah- 

m a p x. e s. that. e, Num< 

Imp. Caef. Nerva Traianus Aug. Ger. Ba- 

cicus, p.m. tf.p. Cos. v. p.p.- Num. 
Imp. Caef. Traiano Aug. Ger. Dac. p.m. 

tr. p. Cos. v. p.p. Num. 

Imp. Caef. Nervae Traiano Aug. Germ. 

Dac p. m.tr.p.Cos. v.p.p. Num. 

Imp. Caef. Nerva Traianus Aug. Germ. 

Dac p.m. tr. p.Cos.y. p.p. . Num. 
Imp. Gaefari Divi Nervae f. Nervae Tra- 

iano,Germanico,Dacico,P6tifici Maxi- 

nio,Tnbunic.pot.vii. Imp.iin. Cos.v. 

P. p. v.infir. 

Imp. Caef.NervaTraian.Aug. Germ. Dac. 

p.M.TR.p.viii.Imp.iin.Cos.v.p.p. Nu. 
Imp.Caef.Ncrva Traian. Aug. Germ. Dac. 

p.m.tr.pjx. Imp.v. Cos.v. v.p.Num. 

A T T O K P. §A I C. N €P- TRAIANOC 

E C€J. *f 
tMT> P. 


C AE S A R V 


ces. tepm. aak 


. AHMAFK. £E. 


©. 


T n A T. 


6. 


Num. 


A V T. 


K A I S. 


N E P. 


T P 


A I A Ni 


S E B. 


r E P. A A K. 


APX. 


M I 


r. a h 


E S. 


0. 


y n a7. 


T O E* 


n. 


n. 


Num. E T A VGV S TA R. Imp.Caefari Divi Nervae F.Nervae Trata- 

no Aug.Germ.Dacico,Ponrif.Max.Trib. 

poteft.vtni. lmp.v.Cos.v. p.p. y.infir. 
Imp. CaefarDivi Nervae F.NervaTraia- 

nus Auguftus, Germanicus , Dacicus, 

Fontif. Maximus, Trib.pot. xn. Imp.vi. 

Cos.v.p.p. y.infir. 

Imp. Caefar Divi Nervae f. Nerva Traia- 

nus Aug.Germ. Dacic Pontif. Max.TR. 

pot.xnt.Imp. vi. Cos.v. p. p. y.infcr. 
Imp. TraianusAug. Ger.Dac. p. m. tr. p. 

Cos.V. p.p. Num. 

Imp. Caef. Nervae Traiani Aug. Ger. Dac. 

p.m.tr. p. Cos.V. p. p. Nttm. 

Imp. Traiano Aug. Ger.Dacp.M. tr. p. 

Cos. v. p. p. Optinvo Principi. Num. 

Imp. Caef. Ner vae Traiano Aug. Ger. Dac 

p.m. tr. p. Cos.v.p. p. Optimo Principi. 

Num. 
Imp. Traiano Aug. Ger- Dac. p. m. tr. p. 

Cos.vi.p.p. OptimoPnncipi. Num. 
Imp.Caef. Nervae Traiano Aug. Ger. Dac. 

v. m. tr. p. Cos. vi. p. p.OptimoPrin- 

cipi. Num. 

Imp. Caef.NervacTraiano Aug. Ger.Dac 

P.M.TR.P.XIIII.lmp. vi. Cos. vi* p. p. 

OptimoPrincipi. Num. 

Imp. Caef. NerVae Traiano Aug. Gerni. 

Dac. p.m.tr. p.xvi. Imp.vi. Cos.vi.p. p. 

OptimoPrincipi. Num. 

Imp.Caefari Divi Neruae f. Nervae Traia- 

no Aug. Germ.DacicOjPontif. Maximo, 

Trib.pot.xvi i . Imp. v i . Cos.vi. p .p . yjnfi. 

ATT. KAICAPA N6P. TPAIANON 

Apictdn c 6b. rep m. a ak. a h- 

M a p x. e Z. I z. t n A T o n 5'. Num. 

ATT. k. tpaianoc aptctoc 

c6b. rep. aak. L. 1 z. Num. 

ATT. TOY KAI2APOS TPAIANOT 

APISTOT S E B. TEPM. A A K I- 

. K O Y. A H. EE. IZ. OrnAT. TO ?'. Nu. 

ATTOKP. KAIC. JJ6P. TPAIANii 
AFICTfi CfiB. T6PM. AAK. AH- 
MAPX. €2. IZ. TDATQ ?. Num. 

Imp. Caef. Ner.Traiano Optimo Aug.Ger. 

Dac. p.m. tr.p. Cos.vi. p.p. Num. 

Imp. Caefari Divi Nervae iilio, Nervae 

Traiano Optimo Aug. Germ. Pontif. 

Max.Tribunic.poreft. xvui.Imp.vii. 

Cos. vr. p. p. Fortifllmo Principi. y.inficr. 
Xrnp.CacfariDivi Neruae f. ilervac Traia- >< D C6B. r?pn 
0. Ntm- 

T P A I ANOi no Aug. Ger. Dacico, Pont. Max.Trib 
poteft. xviii. Imp. viii. Cos. vi. p. p 
OptimoPrincipi. y.infir 

Imp. Caefari Divi Nervac f. NervaeTra 
iano Optimo Aug. Germanico, Dacico 
Pont. Max.TK.pot- xviur.Imp. viin' 
Cos. vi. p. p. ProvidentijrunoPrincipi 
V. mfir. . . 

ATT. KAIC. TPAIAN. 

A A K I K. H A P e. L. I 

ATTOKP. KAIC. N 6P. 

APICI. C 6B. 'T€P M. A AK I.nApei' 

AHMAPX. EE. 10. rnj>IOC.?.^i 

AT.T. KAI2APOS NEP. TPAIA 

NOT A P I S T. SEB. rEP. AAl 

HAP6.AH, E3. 18. inAT,f, NlM, 

Imp. Caef.Ner.Traiano Optimo Aug. Ge 
Dac.Parthieo, p.m.,tr.p.Cos.yi.p.Ii 
Num. 
Imp.Caef. Nervae Traiano Atig. Germ; 
mco, Dacic. Parthic Pont. Max.TR.wJ 
xx. Imp. ix. Cos.vi. p.p. Optimo Prir 
cipi. • v.infc] 

Imp. Gaef. Nervae Traiano Opt. Aug. Gcr 
D.tc Parth. r. m. tr. pot> xx. Cos. v| 
Imp. x. p. p. Nmt 

Divo Traiano Augufto. Nm 

Divo Nervae Traiano Aug. Ntu 

Divo Traiano Patn Aug. AT* 

Divo Traiano Panhico Aug. Patri. Nm\', 

TON 06ION TPAIANON nAP«j 

k o n c e b . AV 

©6IOC TP.AIANOC DAP8. C6b)A 
06IOT TPAIANOY CGBAC H 
IK. 

V X O R I S. 

Lotinac Auguftae. V. 

AHTieiNA CGBACTH. A&»| 

Plotina Aug.lmp. Traiadi. 
Plotinae Aug. coniugi Aug 
Divae Piotinae Aug. PLc 
n y.*m 

n S O R O R I S. DTva Augufta Marciana. 
Divae Marcianae Aug. 
Divae Marcianae Aug. forori Aug. v. Vi'. 

Nit. 
Nm. N E P T I S. 

MAtidiaeAug. 
MATIAIA SEBASTH 

Matidia Aug. Divae Marcianae f, 
Matidiae Aug. fil. Divae Sabinae fore, 
Imp. Antonini Aug. Pij p. p. matei- 
rae. y.itr. 

Matidiae Aug. fil. DiVae Marcianae/g. ft 

»■'0 k 
i 


Tirvtr, nomina 

: ncpti Divae Sabinae Aug. Pij p. p. ma- 

terterae. v. tnfcr. 

jivaAuguftaMatidia. Num. 

H A D R I A N I. 

[Mp. Caef. Ner. Traian. Aug. F.Traiano 
Hadnano Aug. Nu-n 

mp.Caef. Divi Tra.Parth. F.Divi Nervae 
nep.Traiano Hadriano Aug. Nun. 

UTT. K A I C. © 6. T P A. n A P 0. II. 
|:N€P. Tia, TPAI. AAPIANOC C6B. 

ij Num. 
mp.Caef Divi Tra. Parth. f. Divi Ner. n. 

TraianoHadnano Aug p.m.tr.p. Gos. 

des. f i. Num. 

mp. Caef. Traian. Hadriano Aug. Divi 

Tra.Parth.F.DiviNer.nep. p. m.tr.p. 

Cos. Num. 

mp. Caef. Traian. Hadriano Aug. Divi 

> Tra.Part. f.p. m. tr. p.Cos. p. p. Num. 

mp<Caef. DiviTraian.Aug. F.Traian. Ha 

driaru' Opt.-Aug. Gcr. Daci. Parti:ico, 

p.M. tr. p.Cos.p.p. v.infcr. 

itnp. Caefar Traianus Hadrianus Aug. 

PonnMax.TK.pot. Cos. ir. Num. 

iTT. KAIC. TPAIAN. AAPIANOC 
C 6 B. A P X. MCT. A H M A P X. 6E. 

) t n a t. t o b. Num. J) 

mp.CaefariDiviTraianiParthici f. Divi 
i Nervae nep. Traiano Hadriano Aug. 
iPont.Max.TR.pot.ii.Cos.il. v. infcr. 

JYT. K A I 2 noTn. AIAIOS 
IAAPIANOE 2 E B. L. B. Num. 

Iyt.kaic. TPAIAN. AAPIANuC 
Icgb. L. A6ITSPOI. Nnm. 

|yt. kaic. ©e. tp. n.n. 0. ngp. 

riQ. T P A I A. AAPIANOC C6B. 

€T. A. Num. 

[adrianus Auguftus Cos. wit Num. 

fadrianas Auguftus Cos. 1 1 1 . p. p. Num. 

I&PIANOC C6BACTOC HATHP 
HATPIAOC TTfATOC TO V. Nu. 

YTO. KAIC. TPAI. AAPIANOC 
C€B. THAT. r. Num. 

TI. KAIC. A A~P I A N O C CGB.nA- 
THP HATPlAOCOTnATOC 

T P 1 T o n. Num. 

YT. KAIC.TPAIAN. AAPIANOC 

c 6 b . ii. H. r n. r. Num. 

mp.Caefar Traianus Hadfianus Aug. p. 

m.tr.p.Cos. iii. p.p. Num. 

lYTOKPATOPI KAtCAPl AAPIA- 
NQC€BACTO. L. TPITOT. Num. 

mp. Caef. Divi Traiani Parthici e. Divi 

Nervae nep. Traiano Hadriano Aug. 

j Pent. Max. Trib. pot. 111; Cos. 111. ETEPITHETA. £g 

Imp. 11. p. p. IndulgentifllmoPrincipi. 
r. infir. 

ATT. KAIC. TPAIAN. AAPIANOC 
C6B. L. TCrAPTOY. Num~. 

ATT. KAICAP TPAIANOC AAPIA- 
NOC C6BACTOC L. n 6 m n t o r; 
Num. 

Imp. Caefar Divi Traiani Parthici F.Divi 

Ncrvae nepos, Traianus Hadrianus Aug. 

Pontif. Max.Trib.pot.v.Ces.iii. v.infir. 
Imp. Caefare Divi Traiani Parthijci f. Di- 

vi Neruae Nepote Traiano Hadriano 

Aug. Pontif. M. Tnb. pot. v. Cos. 111. 

Piocos. v . infcr. 

Imp.Caefaris Divi Traiani Parthici f. Diui 

Nervae nepotis, Traiani Hadriani Aug. 

Pontif. Max.Tnb. poteft.v.Imp.n. Cos. 

itr> v.infir. 

AYT. KAIC. TPAtAN. AiPlANOC 
C6B. L- 6KTOT. * Num. 

Imp. Caefaris Divi 1 raiani Parthici f. Di- 
vl Ncrvae nep. Traiani Hadriani Aiig; 
Pontif. Max.Tiib.pot.vi.Cos.il i.v.infir. 

AYTOKPATflP KAICAP TPAIA- 
NOC AAPIANOC C6B. L. € B A O* 

Mot. Num. 

ATT. KAIC. TPAlAN. AAplANOC 

C6b. L. o r a o y. Numi 

AYT. KAIC. A A' PIANOC Cf8A« 

ctoc L. 6nnatot. Num. 

A Y T. K A I C. T P A I A N. A A P I A N O C. 
C6B. L. A6KATOY. Num. 

Imp. Caefari Divi Traiani Parthici filio, 
Divi Ncrvae nepote Traiano Hadriano 
Aug. Pont. Max. Trib. pot.x. Cos. 111. 
V. infir^ 

AYT. KAIC TPAIAN. AAPIANOC 
C6B. L. 6NA6KATOY. Num. 

AYT. KAIC. TPAIAN. AAPIANOC 
CGB. L. AQA6KATOT. Num. 

Imp. GaefarDiviTraiani Parthici F.Divi 
Nervaenepos.Traianus Hadrianus Aug. 
Pont. Max. Trib. poteft. xit. Cos. 111. 
P. p. v. infir. 

AYT. KAIC. A^PIANOC CSB. 

haThp yiatpiaoc L. ri. Num. 

ATT. KAlC. TPAIANOC AAPIANOC 
C6B. L. TPICKAI A€K A T O t.Num. 

Imp.Caefori Divi Traiani Parthi r. Divi 
Nervae ncpoti , Traiano Hadnano Aug. 
Pont. Max. Trib. pot. xm. Cos. m. 
p. p. Optimo , Maximocjue Principi. 
v.infir. 

AYT. KAIC. TPAIAN. AAPIAN0C 

c€J. L. TeccApec kAi agk. 
Nmt. 

E 2 A Y T o. gp IMPP. CAESARVMQJVE 

ATTO. KAIC. T P A I. AAPIANOC A 
CGB. YnAT. r. AH. 6 2. I A. Nttm. 

A Y T. K A I C. TPAIAN. AAPIANOC 
CGB. L. neNTG KAI AGKATOY. 

Num. 

AYT. KAIC. TPAIA. AAPIANOC 
CGB. L. GK KAI A G K A T O T. Nttm. 

ATT. KAICAP TPAIANOC AAPIA- 
NOC CGBAC. L. eniA K.AGKA- 

t o t . Num. B 

Imp. Cae/ari Divi TraianiParthici f. Divi 
Nervae nepoti , Traiano Hadriano Aug. 
Pont. Max.Trib.potcft.xvii. Cos. i-ii, 
Imp. ii.p.p. x.inficr. 

A Y T. KAIC TPAIAN. AAPIANOC 
CGB. L. OKTO KAI AGK. Nttm. 

ATT. KAIC. TPAI. AAPIANOC 
CGB. L. GNNGA K. A. Num. 

ATT. KAIC. TPAIAN. AAPIANOC 
CGB. L. GIKOCTOY. Num. 

Imp. Caef. Traianus Hadrianus Aug. p.m. 

TR.pot.xx. Num. 

Imp. Caefari DiviTraianiParthicifil.Divi 

Nervae nepoti , Traiano Hadnano Ang. 

• -Pontif. Maximo,Tribunic.poteltat.xx. 

Imp. II- Cos.iii. p. p. x.infir. 

ATT. KAIC. TPAIAN. aAPIANOC 

cgb. L. encocTOY nparoY. 
Nttm. 

Al T O K P AT O P,A KAI2APA TPA 
IANON AAPIANON 2EBA2TON 
OAYMniON TON E AT T n N 
ETEPTETHN. V. injcr. 

ATTOKPATOPA K A I 2 A P A T P A- 
IANON AAPIANON 2 E B AX T O N 
OAYMniON TON SflTHPA TQN 

• i A i n n e t e p r e t h n. v. infcr. 

ATTOKPATOPA KAISAPA 6£OT 
TPAIANOY nAPGIKOT YION, 
©EOT NEPOYA TIliNON TPA- 
IANON AAPIANON 2EBA2TON 

n a t £ p a n a t p i A o s. v.infir. 

Imp. CaefaFi Divi Traiani. Parthici filio, 

Divi Nervae nepoti ,TraianoHadriano 
. Aug. Pont. Max.Trib.pot. xxi. Imp. ir. 

Cos. iii. p. p. & Divae Sabinae Imp. 

Caefar T. AElius Hadrianus Antoninus 

Aug. Pius Pont. Max. Tnb. pot. n. Cos. 

des.ru. p. p. Imp. u. Parentibus fuis. 

V. infir, 
Divo Hadriano. x.infir. 

Divus Hadrianus. , Num. 

©goc aapianoc. Nttm. 

© G I O N A A P I A N O N. Num. 

ton eeoN aapianon. Num. 

DivusHadrianusAuguftus. . Num. E T AVGVS TA R. 

V X O R I S. 

SAbina Augufta. 
CABGINA CGBACTH. 
CABINA CGBACTA. 
CABGINAN CGBACTHN. 
CABGINAC CGBACTHC. 
IOTAIA CABINACGBACTH. . 

Sabina Augufta Hadriani Aug. p. p. 

DivaAug.Sabina. 

Divae Auguftse Sabinae. 

A N T I N O I. ANT IN O O C 
AN T I N 12 I 

ANTINOOY O H P £2 C. 

h p n I. 

IGPGYCTOT, ANTINOOT OCTlAIOC MAPKE, 

AOC O IGPGYCTOY. Nm 

ANTINOON0GON H n A T P I C.i 

ANTINOni C T N '© P O N ft I TBN 

Ainnrai e n nt, v. L. AEL{ I, 

AElius Caefar. 
AIAIOC KAICAP. X\::m 

AHlius Caefar Cos. n. Nm 

AEliusCaefar Trib.pot.Cos. n. Nttm 

AIAIOC KAICAP AHM. €HO« 
T XI A T . B . Nm 

A.AIAIOCKAICAP YIOC AAPIA 
NOY C G B. TlflN. 0GIOY 0PAI. 
n A P 0. A H. E 2. Y n A T. B. NlH 

L. AElio Caefari lmp. Caef. Traiani Ha 
driani Aug. Pont. Max. Trib. pot. xxisi 
Imp. ri. Cos. iii. p.p. filio,Divi Traian ; 
Parthici nep. Divi Nervae pronep.v.»/ 

L. AElio Caef. Divi Hadriani Aug. f. Cos 
ii. x.tnfci 

A N T O N I N I PII. 

IMp.T. AEl. Caef.Hadriani Aug.F.Hs 
Antoninus,Pont. tr .pot. Cos. 

unp. T. AEl. Caef. Hadri. Antonil 
Tnb. pot. Cos. Nm 

Imp.T. AEl.Caefar Antoninus Tnb. pot 
Cos.des. ii. Nm 

Imp. Caefari Divi Hadriani Aug. filio, Di 
viTraianiParthicinepoti, Divi Nerv» 
pronepoti Tito AElio Hadiiano Ante 
nino Aug. Pio, Trib.pot. Cos. des. n 
V. inficr. 

AYT.JCAIC. T. AIA. AAPI. ANTO 
N6INOC CGB. GTCG. L. nPOTOl 

Num. 

A Y T. KAIC. T. AIA. ANTttN«l 
. NOCTIOC ©GIOY AiP I AN. fiT 

C€l TITVtr, NOMINA •r 

- c 6 b. c e b. a p x. . m er. a h m. 
es o y c. Num. 

mp. Caefar Hadrian. Anronin. Aug. Pius, 
Pont. Max.Tnb. pot. Cos. des. xi.Num. 

mp. T. AEl. Caef. Hadri. Antoninus Aug. 

i Pius, p.m.tr. p.Cos.des. n. Num. 

mp. T. AEl. Caef. Hadn. Antoninus Aug. 
I Pius, p. m . t k . p. Cos. i r . Num. 

mp. Cacfari Divi Hadriani fil. DiviTra- 
D iani Parthici nepoti , Divi Nervae pro- 
[ pep. T. AElio Hadriano Autonino Aug. 

Pio,Poncif. Max. Trib. poteft. Cos. u. 
ii v.P. v.infcr. 

IRTT. K. T. AJA. A AP I. ANT © N €1 NO C 

| c € e. er c 6b. L. A er t epor.Num. 

Hlt. K A I C. T. A I A. AAP. ANTli 
N6INOC CGB. €TC. AH. 6E. 15. 

i Tn at. t o b. Num. 

intoninus Aug. PiusP.P.TR.p.n. Cos. 11. 

Imp. Num. 

.ntonino Aug. Piop. p.Imp. p.m.tr. p.ii. 

1 Cos. ii. Ampliatori Civium. Num. 
i.Tjp.Caefari Divi Hadriani F.Divi Traiam 
(I Parthici ncpoti, Divi Nervae pronep. 

T. AElio H.idriano Antonino Aug. Pio. 

I PontificiMaximo,Tribun.poteftat. ir. 

, Cos. ii.p.p. x.infir. 

imp.Caef.DiviHadrianirilio,DiviTraia- 

I ni Parthici nepoti , DiviNervaepronep. 
T. AElioHadriano Antomno Aug. Pjo, 
PontificiMaximo.Cos.il- dcs.iu. p.p. 

| y.mfcr. 

imp.CaefarT. AElius Hadrianus Antoni- 
: ims Aug. Pius, Cos. iii.Trib.pot.ii. p.p. 
, y.mfcr. 

ItT. KAIC. T. ATA. AAP. ANTJiNGINOC 

II c e b . ercGE. L. tpitoy. Num. 

IyT. KAIC. T. AIA. AAl». ANTfl- 

'n6inoc c6b. erc. ah. gs. r. 
I T n a t. t o r. Num. 

Mironinus Aug.Pius,p.P. tr. p.iii. Cos. 
[ m. Imperator. Num. 

!mp. Caefari Divi Hadriani filio.Divi Tra- 
I janiParthicinepoti ,Divi Nervaeprone- 
poti.T. AElioHadriano Antonino Aug. 
! Pio,Pont. Max.Trib. pot. iii.Cos. m. 
! p. p. Indulgentiff.Principi. x.infcr. 

\TT. K. T. AIA. ANT£iN€INOC 

C6B. GY'CGB. L. T 6T APTOT-: AT». 

UT. K A I C.. A A P I A N. ANTftNei- 

noc ccb. erc a h m. e s. a. 

Yn at. r. n. n. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p. p. tr. p. iin.Im- 

perator. Num. 

AntoninusAug. Piusp-P. tr. p. Cos.m. 

Imperatorii. Num. D •h etepitheta. 7 

Anroninus Aug. Pius P.p.pi m^ tr. p. Cos* 
iii. Num. 

Imp. Caefar Divi Hadriani filius.Divi Tra- 
iani Parthici nepos , Divi Nervae pr. n. 
T. AEliusHadrianus Antoninus Augu- 
ftusPius,Pontifex Maximus, Tribunic. 
poteft. ii ii. Cos.m. p.p. v.jnfcr. 

AYT; KAIC. T. AIA. AAP. ANTONeiNOC 

C6B. 6YC68HC L. ngMnroY. Ntmt. 
Antoninus Aug. Pius, p. p. tr. p. v. v. infcr. 

A Y r. K A I C. T. A I A. AAP. A N T C- 

NeiNoccGB.erc.Apx. Mer. 
a h. es. e. n. n. Num. 

Imp. Caefari Divi Hadriani fil. Divi Tra- 
iani Parthici nepoti, Divi Nervae pro- 
nep.T. AEho Hadriano Antonino Aug. 
Pio, Pontir". Max.Tnb.pot. v. Imp. n. 
Cos. in.p.p. y.tnfcr. 

AYT. KAIC. ANTflNeiNOC C6- 

b a c t. e r c e b. L. e k t o y. Num. 
Antoninus Aug.Pius, p. p. tr. p. xi.Num. 
Hnconinus Aug.Pius, p.p.tr.p.vi. Cos. 

"i. Num. 

ATTOKPATOPI KAISAPT TOY 
AAPIANOY TII2 TOT TPAJANOT 
PAP0IK. OT TlflNfl TOY NE- 
POYA E K T O N O TITfi AIAin 
AAPIANQ ANTnN6INn E Y 2 E- 
B£I APXIEPEI M E T I 2 T n A H- 
MAPXIKHX EJOYXIAl TOf, 

YnATn to r. n. n. t n etep 
r e t h KAisnTHPi. V. infcr. 

Antoninus Aug.Pius, p. p. tr. p. vu.Num. 

A Y T. K A 1 C T. aia. aap. a n t n- 

NGINOC C6B. «TC. L. GBAO- 

m o t. Num. 

Imp. Caefari Divi Hadriani Ang. filio , Di- 
vi Traiani Parthici nep. Divi Nervae 
proncp. T. ABlio Hadnano Antonino 
Aug. Pio, Pont. Max. Trib. poteft vu. 
lmp. u.Cos. iii.p.p.. x.infcr. 

imp. Caefari T. AElio Hadriano Antonmo 
Aug. Pio Pontifici Maximo,Tnbuniciae 
poteftatisvn.Imp.ii.Cos.iii.des.ini. 
p.p. x.infcr. 

A Y T. K A I C. T. AIA. AAP. A N T a- 

NeiNoc C6B. Grceu. L. o r- 
A o o y. Num. 

Antoninus Aug.Pius,p.p.TR.p.vni. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p . p . Cos.i 1 1 1 . Num. 

Antoninus Aug. Pius, p.p.tr. p. Cos. 
iiii. Num. 

ATT. K A I C. T. A I A. A A P. A N T n- 
NGINOC C€B. € Y C. A H M. 63. h. 

r n a t. a. n. n. Num. 

Imp.Caef. T. AEl. Hadr..AntoninusAug. 
E 5 Pius, 73 IKfP. CAESAKVM 

PiuS.P.M.TR.pOt.VIIT.Cos.IIII.P.P.JV». 

Imp. Caefar Divi Hadriani f.t. AElius 
Hadrian. Anroninus Aug. Pius , Pont. 
Max. Trib.pot.viii.Invp. n-Cos. iiii. 

X>.p. \.i»/cr. 

ATT. K A 1 C. T. AIA. A & P. A N T Q- 
N€»NOC C €3. «YC. L. €*NATOY. Nu. 

Antoninus Aug. Pius, p. p.tr.p. ix.Num. 

Imp.Caef. t. A&l. Hadr. Antoninus Aug. 

Pius, p. p.TR.pot. ix. Cos. mi. Num. 

iTT. T. AIA. A A P. ANT&NGINOC 

C€B. GYCGB. L. AeK AT o y. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p.p. tr. pot. x. Cos. 

mi. " Num. 

AYT. T. AIA. AAP. ANTftNetNOC 

ccb. er c e. L. «NAexATor.JV». 
Antoninus Aug. Pius,p. p. tr. p. xi.Num. 
Smp. CaefariDiviHadrianiftlio,DiviTra- 

iani Parthici nep. Divi Nervae pronepo- 

ti t. AElio Hadnano Antonino Aug. 

Pio , Pont. Max. Trib. pot. xi.Cos. i ir i. 

T>. p.. . y.infcr. 

ATTOKP. T. ATA. AAP. ANTON6INOC 
C 6 B. € Y C. L. A £i A 6K A T O Y. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p. p.tr.p.xii.A 7 *»». 

Antoninus Aug. Pius, p.p. TR.pot.xn. 

Cos. inr. Num. 

ATT. T. AIA. AAP. ANTCNgTNOC GTC. 

c gb. L. tpic kai agk aiot, Num, 
Antoninus Aug. Pius, p.p.tr. p.xui. Nii. 
Antoninus Aug. Pius, p. p. tr. pot. xiu. 

Cos. iii r. Num. 

ATT. KAIC. T. AIA. A A P I. ANTfi- 

NeiNoc ceB. erce. L. tgcca- 
p ec k. a. Num. 

Antoninus Aug. Pius.p.p.TR.p.xuii.iVi"». 

Imp. Caef. T. AEI. Hadr. Antoninus Aug. 
Piusp.p. TR.pot. xiin. Cos. im.Num. 

ATTOK. K A I C T. A*I A. A A P. AN- 
TQN6INOC C6B. €T C. II. H. L. 

n eNT g k. A. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p. p. tr. p. xv.Num. 
Imp. Caef.T. AEl. Hadr. Antoninus Aug. 

Piusp.p.TR.pot.xv. Cos. ii II. Num. 

A Y T. K A I C. T. A I A. AAP. ANIfl- 
N6INOC CC-B, GYCSB.L. 6S KAI 

A6K a t o y. Num. 

Antoninus Aug. Pius, p. p.tr.p. xvi.Num. 
Antoninus Aug* Pnis, p.p* tr. pot. xvr. 

Cos. flifi * Num. 

ATT. T*AIA. AAP. ANTSN6INOC 

c€b. 6Tc. L. eniA k. agka- 
toy. Num. 

Antoninus Aug. Pius v. p. tr. p. xvti. Nh. 

Imp. Caef. T. AEl. Hadr. Antoninus Aug. 
Piu»p,p. TR.pot.xvii.Cos.ini. Ntm. Q_VE E T A VGVS TA R. 

A YT. K A IC. T. AI A. 
N€INOC CGB. GYC. 
A G K A T Q Y . D 7 

A AP. ANTfl 

L. O K T a K 

Num Antoninus Aug. Pius p.p. tr. pot. xvni 

Num. 
Imp. Caef.T. AE1. Hadr. Antoninus l 

Pius,p.p. TR.pot. xvm.Cos. 1111. 

ATT. K A I C. T. A I A. A A P. ANl: 
NGINOC C€B. 6IC8B. L. €NN<5, 
KAI AGKATOT. Nttm 

Antoninus Aug. Pius p.p. tr.p.xix.A?/»» 

Antoninus Aug. Pius p. p. Iinp. ii.tr. pot 

xix.Cos. iiu. Nm 

ATT. K. T. AIA. AAP. ANTON6IN0( 

cgb. erc. L. gikoctoy. Nm 
Antoninus Aug. Pius, p. p. tr. p.xx. Nm 
Antoninus Aug.Pius,p.p.Imp. ii.tr. poi 

xx.Cos. ifu. Num 

A T T. KAIC. T. A I A. A A P. ANTl 
NGINOC C 6 B. SYC L. 61 

C T O Y BPQT.OT. 

Antoninus Aug.Pius, p. p. tr. p.xxi. Num 

Antoninus Aug. Pius, p. p. Imp. 1 1. tr. pot 

xxi. Cos. iur. Nm 

ATT. K A I C. T. AIA. A A P I A. A N- 
TftNGlNOC CGB. €TC€B. L. €l- 
KOCTOY AGYTGPOY. Nm 

Anroninus Aug. Pius, p. p. tk. p. xxn 
Num. 

Antoninus Aug. Pius, p. p. Imp.ii. TR.pot 
xxii.Cos.ini. ~ Ntmt. 

AYTOK. T. AIA. AAP. ANTON€INO< 
C6B. GYC. L. GIKOCTOY T P V, 

toy. Nmi 

Antoninus Aug.Pius, p.p.tr, p. xxin 

Num. 
Antoninus Aug.Pius, p. p. Imp. n. TR.pot 

xxur.Cos. iiii. Nm 

ATT. K A I C T. A I A. A A P. ANTB 
NGINOC C6B. € YC€. L. GIK OCT 01 

tgt aptoy. Nm 

AntoninusAug.Pius, p.p.tr. p. xxiiu 

Num. " 
AntoninusAug.Pius,p. p.Imp. n.TR.pot 

xxiiii.Cos. iiii, Nm 

Imp. CaefariT.AElioHadrianoAntoninc 

Aug. Pio,Pontif.Maxim.Tnb.pot.xxiw 

Imp.n.Cos. iiii. p.p. v.infcr 

AIAIDI AAPIANOI ANTONGI- 
NOI ceBACTfll 6YCGB€in.n 

Num. 

Divus Antoninus. Num 

Divo Pio. Num 

Divo Antonino Pio. Nttm 

®GOC ANIQN6IN0C 6YC6BHC 

Num. 

Divc TITVII, NOMIMA 

;iw> AntoninoPio Optimo, Maximo^ue 
Princ. v. infir. 

V X O R I S. 
^AuftinaAugufta. Nttm. 

;, ♦AVCT6IKA C€B ACTH. Num. 

(ArcrsiNAN c«bacthn. Num. 
; a a e p i a c «ArcreiNAc cc- 
b a c t h e. .Num. 

auftma Augufta, Antonini Ang. Pij 

p. p. jvaFauftina. 

}iva Augtifta Fauftina. 

'ivae Fauftinae Aug. 

lei A » AT C T 61 N A» Num. 

Num. 
Num. 
Num. 
Num. B Vrelius Caefar. 

aTPHAIOC kaicap. 
. AYPHAIOS KAICAP. 
.AYPHAIOC KAISAP Y 
B A C. 6 YC. M. AVRE^H 

A N T O N I N I, 

\Vrelius Caefar. Num. 

aYphaioc kaicap. Num. 

Num. 
r o c c e- 
Num. 
If.urelius Caefar.Aug. Pij f. Cos. des. Nttm. 

:. AYPHA. KAIC. YIOC CGB. €Y- 

c€b. y n a t. Num. 

l[ureliusCaefar,Aug. Pij f. Cos. Num. 

iurelius Caefar.Aug. Pij f. Cos. des ii. 

Num. 

.urelius Caefar, Aug. Pij f. Cos. it. Num. 
lurelius Caefar, Aug.Pij f.tk. pot. Cos. n. 
k Num. 

fUrelius Caefar,Aug. Pij f. Pontif. TR.pot. 
| Cos. JI. Num. 

[lurelius Caefar, Aug. Pij f. tr. pot. ri. 
I Cos.ll. Num. 

iLurelius Caefar , Aug. Pij f. tr. pot. m. 

Cos. II. Num. 

ftureliusCaefar, Ang. Pij f. tr. pot. uii. 

Cos. 1 1. Num. 

'kurclius Caefar, Aug. Pij f. tr. pot. v. 

Cos. ii. Num. 

M.AurelioCaefarilmp.Caefaris t. AElij 

Hadriani Antonini Aug. Pij Pont. Max. 

Trib. pot.xini.Imp. 1 1. Cos.i ii i. p.p. 

filio , Divi Hadriani nep. Divi Traiani 
! Parthici proncp. Divi Nervae abnepoti, 

Trib.pot.v. Cos.n. y.infir. 

Aurelius Caefar, Aug.PiJF. tr. pot. vr. 

Cos. ii. Num. 

AureliusCaefar, Aug.PijF. tr. pot.vn. 

Cos.ii. Num. 

Aurelius Caefar, Aug. Pij f. tr. pot. v j i j. 

Cos.ij. Num. 

AureliusCaefar, Aug.Pij f* TR.pot. v j j i t. 

Cqs. i i. N»m. B T B'P ITH E T A. yg 

Aurelius Caefar, Antonini Aug. Pij f. tr. 

pot.x.Cos. ii. Num. 

Aurelius Caefar , Antonini Aug. Pij f.tr. 

pot.xi. Cos. ii. Num. 

Aurelius Caefar , Antonini Aug. Pi/\ f. tr. 

pot. xn. Cos. 1 1. Num. 

Aurelius Caefar, Antonini Aug. Pij f.tr. 

pot.xtii.Cos.ii. Num. 

Aurelius Caefar Aug; Pij fil.TR. pot. xni r. 

Cos. n.des. iii. Num. 

Aurelius Caefar Aug. Pij fil. tr. pot. xv. 

Cos. iii. . Num. 

M. AYPHAIOC ANT ONfil N O C C6B. 

Num. 

ATT. M. AYPHAION ANTflNfilNON 

C6B. Num. 

attokp. k a i c m. aypha. antb- 

NGINOC C6B. Num. 

A Y T. K A I C. M. AIPHAIB ANTB- 

N £ I N ft C€B. Num. 

Imp.Caef. M.Aurel. Antoninus h\x%.Num. 

ANTQN6IN2 C £ B. TOB. KAI- 

c a p i. Num. 

AYTOKPATOPAC KAJCAP. ANTfl- 
NfilNON KAI OYHPON C6B. Nu. 
A T T. K A I C. M. A T P H A. A N T O N 6 I-. 

n o c c 6 b. A. 6. L. 16. Num. 

M. AYPHA, ANT«N€INOC C6B. AH- 

M a p x i k. e s o. y n a t o c. r. Num. 
Imp. Caef. Nf. Aurel. Antoninus Aug. p. m." 
tr. p. xv. Cos. ni. Nttm. 

M. AYPHAIOC ANI3N6INOCC6B. 

L. i <;. Num. 

Imp. Caef. M. Aurel. Antoninus Aug. p. m. 

tr. p.xvi.Cos.iii. Num. 

AYT. KAIC. M. AYPHA. ANT8N«[- 

n o c c e b. L. i z. Num. 

Imp. Caef. M.Aurel. Antoninus Aug. p.m. 
tr. p. xvn. Cos. iii. JSlttm. 

Imp. Cacfari M. Aurclio Antonino Aug. 
Pontifici Max.Trib- pot-xvu.Cos. ni. 
Divi Antonini Pij filio, Divi Hadriani 
nepot. Divi Traiani Parthici pron-Divi 
Nervaeabn. v.infcr. 

AYT, KAIC. M. AYPHA. A N T ft N € I- 

n o c c e b. L. i h. Num. 

M.Aurel.Antoninus Aug. p.m.tk.p.xvjii. 

Imp. Cos. iii. Nttm. 

M. Aurcl. Antoninus Aug. Armeniacus, 

p.m.tr. p.xvm.Imp. n- Cos.ui JV»*». 

AYT. KAIC. M. AYPHA. ANT2NC-I- 

Noccei.L l». Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Armeniacus, p. 

m.tr. pot. xix. Imp. n.Cos. iii. Num, 

AYTOK. ANTON6INCC C € B. APM6NIA- 
KOC AHM. €5 0YC. I®. YnAT. T.Nii. 

Imp. B D 77 IMPP. CA.ESARVMQ.VB 

Imp; Caefari Divi Antonini Aug. Pij fil. 
Divi Hadriani nep. Divi TraianiParthici 
pronep. Divi Nervae abnep. M. Aurelio 
Antonino Aug. Armeniaco, Pont. Max. 

• Trib.pot.xviin.Imp. ii -Cos. it r.v. infcr. 
M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 

• Max.TR*p.xtx.Imp..iii.Cos.iii. Num. 
Imp Gaefari M. Aurel. AntoninoPio fclici 

Aug. Parthico Max. Brit. Max. Ger- 
man. Max. Pontif. Max. Trib. pot. 
xvini. Cos.in.Imp.iu. p.p. Procos. 
Numini Maieftatiqueeius. v.infer. 

A T T. K A I C. M. ATPHA. A N T » N 6 I- 

noc c €B. L. k. Num. 

ATTOK. M. ATPHA. ANTflNEI- 
NOC C€B. nAP©IKOC AH. €E. 

k. t n. r. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 

Max. tr.p. xx. Imp. ni.Cos. m.Nttm. 
M., Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 

Max. tr.p. xx. Imp. iiii.Cos.m. Num. 

A T T. K A I C. M. A T P H Ai ANIfl" 
N € I N O C C € B. L. K A. JVjKW. 

M. Aurel. Antoninus Ang. Arm. Parth, 
Max. TR.p,xxi.Imp.ini.Cos.iM.JV#>w» 

ATT. K A I C. M. ATPHA. A N T O N 6 t- 
NOC C 6 B . L. KB. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 

# Max.TR.p.xxii.Imp.nii. Cos.in. JViww. 

M. AureL Antoninus Aug. Arm. Parth. 

Max.TR.p. xxn.Imp.v.Cos.iii.iV»«w. 

A Y f * K A I C. M. ATPHA. ANTfi- 
NelNOC C 6 B . L. K T. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 
Max-TR. p.xxm.Imp.v. Cos. nr. Num. 

*T.T, K A I C. M. AYPHA. A N T ft- 

n6inoc csb. L. KA. Num. 

M. ATPHA. ANTSNCINOC C6B. 
A H M A P X I K. € S O Y C. K A. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 
Max. TR.p.xxnii.Imp.v. Qos.iu.Num. 

ATT. KAIC. M. ATPHA. ANTB- 

Net^Noc c€b. L. k€. Num. 

ATTOKP. KAIC. M. AYPHA. AN- 
TilNeiNOC C «B. AHUAPXtK. 

- e e o y c. k e. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Paith. 

Max.TR.p.xxv. Imp. v. Cos.in. Num. 

A V T. K A I C M. ATPHA. ANTS2- 

NeiNoc c e b. L. k ?. Num. 

M. Aurel. Antoninus Aug. Arm. Parth. 

Max. tr. ■p.xxvi.Imp.vi.Cos.iii.JVinw. 

A Y T. K A I C. M. ATPHA. ANTfl- 
N6INOC C«J. L. K Z. JV*JW. 

M. Aurel. Antoninus Aug, Arm. Parth. 
Max.TR.p.xxvn.Irop.vi. Cos.iiz.JVm». E T A VGV S TA R. 7 

ATT. KAIC. M. AYPHA. ANTfl 

N6INOC C6B. L. K H. Nun, 

M. Aurel. Antomnus Ang. Arm. Parth 
Max.TR.p.xxvni.Imp.vi.Cos.in.AW 

M. Aurel.Antonin. A»g- Arrh.Parth. MaJ 
tr. p. xxvni. lmp.vn.Cos ni. Nm 

AYT. KAIC. M. A Y P H A. ANTfl 

n ei n o c c 63. L. k ©. Nm 

M.Antoninus Aug. Germ. tr. p. xxtx 

Imp.vn. Cos. iii. Nm, 

M. Antoninus Aug. Germ. tr. p. xxi* 

Imp.vn. Cos. iii. AW 

AYTOKP. KAIC M. ATPHAIOC ANTO» 
N6IN O C C6BAC. T6P M A N I K. Nft m 

ATT. K A I C. M. A Y P H A. ANTfl 
NSINOC^EB. L. A. Nm 

M. Antoninfs Aug.Germ. Sarmaticus.TR 
p.xxx.Imp.vni.Cos. m. p.p. Nm 

ATT. K A IC. M. AT P H A. ANTCN6I 

NOC C 6B. L. aa. Num 

ATT. K. M. A T P. A N T O N e I N. C 6 B 1 

rePM. capm. A. e. a a. rn. r 

n. n. Num 

M. Antoninus Aug. Germ.Sarmaticus.TR 

p.xxxi.Imp.vm. Cos. iii. p.p. Num\ 

ATT. KAIC. M. ATPHA. ANTQN6I- 
NOC C6B. L. AB. Nnm 

M. Antoninus Aug. Germ.Sarmaticus th 
p.xxxii.Imp-ix. Cos.iii.p. p. Num 

A Y T. K A I C. M. AYPHA A N T &• 

NeiNoc ceB. L. a r. Num 1 

M. Antoninus Aug.Germ.Sarmaticus,TR' 

p. xxxiit. imp. x. Cos. iii. p.p. Num 

A Y T. KAIC. M. ATPHA. A N T 12 N 6 \\ 

n o c c e b. L. A A. Num 

M. Antoninus AugGerm. Sarmaticus,Tii,' 

p. xxxiiu.Imp.x. Cos. iii. p. p. Nutt- 

Divo Marco Antonino. 

Divus M. AntoninusPius. 

V X O R I S.. 
Auftina Augufta. 

ATCT6INA ATTOTCTA. Num, 
ftATCTINA C6BACTH. Num, 

«AYCT6INAN C6BACTHN. Ntm, 
«ATCT6INAC C6BACTHC. JVjttW, 

Fauftina Augufta Aug. Pi j fil. Num. 

FauftinaeAug.PijAug.fi!. Num. 

FauftinaAug. Antonini Aug.Pij fil. Num. 

«ATCT6INA C6B. eYC6.B€BAC. 

y i a. Num. 

♦AYCT6INA C6BACTH, € T C €- 
BOYC C6B. ©TTATHP. Num. 

Fauftinae Aug. Imp. t. AElij Hadriani 
Antonini Aug. Pjj p.p. TR.pot. x. Imp. 
1 1. Cos. 1 1 ii . iiliae , M. Aurelij Caefaris 
vxori. y.infcr. 

Diva • 


i R' Nm, 


n TITVir, NOMINA 

)iva Fauftma pia. . Num. J A 

>ivae MaultinaePiae. Num. 

iyae Fauftinae Aug. Matri Gaftror.TvV». 

L. AVRELII 

V E R I. ■ A y'p h A r o c o r h p o c k a t c a p 

/jL Nun. 

L Aureltus Veriis Caefar. Afo;» 

.. ATPHAIOC KAtCAP G Y C G, 

r i oc. y ep. A7j«». 

.. AureliusCaefarAug. Pij f.Cos n.Num. 

JT, KAIC. A. ATPHA. OTHPOC 
, C€B. A H M AP X GE O. Tn AT. B. A/b#. 

mp. Caef. L. Aurel. Verus Aug. tr. p. 
Cos. ii. Nptm. 

.17. KAIC A. ATPHA. OYHPOC 

c G b . A . <• b . Num. 

mp. Caef. L. Aurel. Verus Aug. tr. p. 11. 

Cos. 1 1. Num. 

|YT. KAIC. A. ATPHAIOC O Y H- 

poc cgb. L. r. Num. 

T T. K. A. A I A. A T P H A. O Y H P. 
i C 6B. A H. €2. r. r n A T. T O B.Num. 

np.Caef. L. Aurel. Verus Aug-TR. p. iri. 
I Cos. ii. Num^ 

np. Caefari L. Aiirelio Vero Atig. Trib. 
; por. in.Cos. ir. Divi Anronim Pij fil. 
jDivi Hadnani nep. Divi Traiani Parth. 
j pron. Divi Nervae abn. v. infir. 

;. Aurel.VerusAug. tr. p. nt. Cos. u. 

Imp. Num. 

JYT. KAIC. A. ATPHAIOC OYH- 

|Poc cgb. L- a. Num. 

j.Aurel. Verus Aug. Armeniacus, tr. p. 

iiii.Imp.ti.Cos.it. Num. 

YT. K A I C A. A T P. OTHP. C G B. 
APM €N I AK O Cj A. G. A. Yn. s.Num. 
II. K A r C. A. AYPHAlOC OTH- 

poc c<?b. L. g. Num. 

. Aurel. Verus Aug. Armeniacus t r. por. 

v.Imp. n.Cos. ii. Num. 

.Aurel.VerusAug. Arm.Parth.Max.TR. 

pot. v.Imp.m.Cos. u. Num. 

TT. k. a. aTpha. oyhp. cgb. nAp 

©ikoc A h. 6E. e. Yrt at. v.Num. 

YT. KAIC. A.. AYPHAIOC OYH* 

poc cGb. L. ?. Nttm. 

.. Aurel. Verns Aug. Arrri.Parth.Max.TR. 

pot.vt.Imp.tiI.COs.it. Num. 

..Aurel. Verus Aug. Arm> Partrn, Max. 

TR.pot.vi.Irrp.im.Cos.il. Num. 

yt. kaic. a. ayphaioc oyh- 

p o c cgb» L. z. N»m. E D ETBPITHETA. g© 

L.Aurel. Verus Aug. Arm.Parth.Max.TR. 

pot.vu.Impiifi.C6s.iii. Num. 

L. Verus Aug. Arm. Parth. Max. tr. pot. 

vu.Imp. v.Cos. ur. Num. 

AYT. KAIC. A. AYPHAIOC OYH' 

p o c cg b. L. h. Num. 

L.Verus Aug. Arm.Med. Parth.Max. tr. 

pot. viii. Imp.v.Cos. iii. Num. 

AYT. KAIC A. AYPHPAIOC OTH- 

p oc cgb.L e. Num. 

L. Ver-us Aug. Arm. Med. Parth. Max. tr. 

pot. ix. Imp. v. Cos. iii. Num. 

Imp. Caefari L. AurelioVero Aug. Arme- 

niac Med. Parthic Pontif. Trib. por. 

vii ii. Imp. v. Cos. iii.p. p. y.mfcr. 

DivusVerus. Num. 

Divus Verus Parthicus. Num. 

V X O R I S. 

T Vcilla Augufta. 

a o \ 

Lucillae Antonini Aug. f. 

C O M M O D I. AOTKIAAA CGBACTH. 
AOYKIAAAC CGBACTHC. Num. 
Num. 
Num. 
Num. COmmodus Caef. Aug. fil.Pontif.AT*/». 
Commodo Caef. Aug.fil.Germ.Princ 

iuvent. Num, 

Commodo Caef. Aug. fil. Germ. Sarm 

Equefter ordo Principi iuventut. Num 
L. Aurel.CommodoCaef. Aug.fil.Germ, 

Sarm. Princ. iuvent. Num, 

L. Aurel. Commodus Caef.Aug.fil. Germ 

Sarm.Princ.iuvenr. Num, 

L. AElius Aurel. Commodus Cdef. Aug 

f. Germ. Sarm. Princ. iuvent. Num, 

A. ATPHAIOC K3MOAOC KAICAP 

r i o c c gb. Num. 

A. AIAIOC AYPHAlOC K ft M O- 
AOC KAIC. YIOC C€B. TGPM. 
C APMATIKOC. Numi 

L. AElioAurelio Aug. f. Commodo 
Cos. Num.i 

Commodo Caef. Aug. fil. Germ. Sarm. 
Cos.Principiiuventutis. Num. 

A T T. K A I C. A. A I A. A T P H A. K ft- 

moaoc cgb. rep. capmat. a h. 

<8eotc. rnAT. Num. 

Imp. Caef. L. Aurel. Commodus Aug. 

Germ.Sarm. tr. p.Cos.p.p. Num. 

Imp. Caef. L. Aurel. Gommodus Ang. 

Germ.Sarm.TR.p.u.Cos. p.p. Num. 
L. Aurel. Commodus Aug. t r. p. iu.Imp. 

Cos. PiP. Nunti 

F L. Au. g-t I M P P. C At S A R V M 

L. Aurel.Commodus Aug.TR.p.ui.Imp. 

ii.Cos.p.p- * Num. 

L. Aurel. Commodus Aug.TR.p.iiu.Imp. 

ii. Cos. des- 1 1 . p . p. Nnm. 

L. Aurel. Commodus A-ug.T r. p.i in.Imp. 

in. Cos. ir. p . p • Num. 

ATT. KAIC. A. ATPHAlOC K O M- 
MOAOC C6B. AHM. €2 0. A. Tfl, 

t o b. Nttm. 

L. Aurel. Commodus Aug. tr. p. v. Imp. 

iii. Cos. ii. p.p. Nnm. 

L. Aurel. Commodus Aug. tr. p. v. Imp. 

mi.Cos. ii. p. p. Num 

M.Commodus Antoninus Aug. tr. p.v. 

Imp. iiii.Cos. ii.p.p. Nttm. 

M. ATPHA. KOMMOAOC /NTftN€IN, 

c 6b. Num. 

M. A T P. A N T QN. K O MMO AOC C 6 B. 

ah. es. e. yhat. to b. Num. 
M.Commodus Antoninus Aug. tr. p.v. 

Imp.mi.Cos. ii. desm.p. p. Num. 
M.Gommodus Antoninus Aug. Pius, tr. 

p.vi.Imp. iiii. Cos. iii. p. p. Num. 

M. K Q--M M O A O C ANTON6INOC CCB 

erc Num. 

Imp. Caef. M.Aur. Commod. Anton.Aug. 

Pius , tr. p.vt.Imp.iiii. Cos. iii.p.p. 

Num. 
M. Commodus Antoninus Aug.Pius.TR. 

p.vu.invp. titi. Cos. iii. p.p. Num. 
M- Aurel. Antcminus Commodus Aug 
<- Pius, tr. p.Yii.Imp.iiii.Cos. iii.p.p. 

Num. 
Jmp. Caef. M. AEl. Aurel. Commod. Ant. 

Aug. Pius,t r. p . vi i. Imp. 1 1 ii. Cos. iii. 

p. p. Num. 

M.Commodus Antoninus Aug. Pius, tr. 

p. vn.Imp. v. Cos. iii. des. iiii.p.p. 

Num. 
M. Aurel. Commodus Antoninus Aug. 

Pius tr. p.viii.Imp.v.Cos.iiii»p.p>itf«. 
M. Commodus Antomnus Aug. Pius tr. 

p.vin.Imp.vi.Cos.iiii.p.p. Num. 
M. Commodus Antoninus Aug. Pius , tr. 

p.Viin. Imp.vi.Cos.ini. p.p. Num. 
M. Commodus Antoninus Aug. Pius, tr. 

p. viin.Imp. vn. Cos.nn. p.r.Num. 

M. Commodus Antoninus Aug.Pius,Brit» 

p.m. tr.p.vhii. Imp. vii. Cos» IIII. 

p. p. Num. 

ATT- KAIC. M. KOMMOAOC AN- 
T O N. C e B. 6TC. BPITANNI- 

k o c. Num. 

A T T. M. KOMOAO ANTON€INO 
C €B. 6YC. €TT YXH B P I T A N N I- 

k o. Num. Q_VE E T AVGVS TA R. 8, B D M.Commodus Anton.PmsFelix Ang.Brir 
p. m. tr. p. x. Imp. vn. Cos. nri 
p. p. Nnm 

M. Aurcl. Commod. Ant.Pius Felix Aug 
Brit. p.m. tr. p. x.Imp.vu.Cos.ini 
P. P. Nntn 

M. Commod.Ant. Pius Felix Aug. Bnt 
p.m. tr. p. x. lmp. vu.Cos. iiii. desv 
p. p. Num. 

M. Commodus Antoninus Pius Felix Aug 
Brit. p. m. tr. p. xi. Imp. vn. Cos.v 
P. P. Num 

M. Commodus Ant. p. Felix Brit. p. M 
tr.p.xii. Imp.vni.Cos.v. p.p. Nm 

M. Commod. Ant. p.Felix Aug.Brit. p. m 
tr. p. xin. Imp. vin. Cos.v.p.p.A^m 

MAPK. KOMMOA ojc A N T O. € Y c 

er t. c€b. b p i t a n n i k. a. « 
ia. rn. e. n. n. Num 

M. Commodus Anr. p. Felix Aug. Bnt.M 
m. tr. p. xiiii. Imp.vin.Cos.v.r.p 
Num, 

Imp. Caef. M. Antonini Pij Gerim Sarma 
tici fil. Divi Pij nep^ Divi Hadriani pro 
nep. Divi Traiani Parth. abnep. Div 
Nervae adnep. M. Aur. Gommodo An 
tonino Pio Fel. Aug. Sar. Ger. Max.Brit 
p.m.tr. pot. xiiii. Imp. viii. Cos.v 
p. p. NobiliffimoPrincipi. x.infcr 

_M. Commodus Ant. P- Felix Aug. Brir 
p.m. tr. p.xiiii. Imp- vnii Cos.v.des 
VI. p.p. Ntm 

M. Commodus Ant. P. Felix Aug. Brit 
p.p.p. m.tr. p. xv. Imp.vn i.Cos.yi 
Num. 

M. Commodus Ant. p. Felix Aug. Brit 
p.p.p. m.tr. p.xvi. Imp. vui.Cos.vi 
Num. 

L. AElius AureLCommodusp. FelixAug 
Brit. p. p. p. m*tr. p. xv u Imp. vhi 
Cos. vi. Nm 

L. AEl. Aurel. Commodus Aug. p. Fel 

P. M. TR. P. XVII. ImpiVIH. COS.VI 

p. p. Nm 

L. AEl. Aurel. Commod. Aug. p.Fel. p. u 
tk.p.xvii. Imp. viii* Cos. vi. dcs 
vii.p. Ps Nttm 

L. AEl. AureL Commedus Aug. p. Fel 
p.m. tr. p.xvih* Jmp. viu. Cos. vr 
p. p. Nm 

ATT. KAIC. A. AIAI. AYPHA. KC 
MOAOC C6B. 6rC6B. 6YTI5 

apx» Mer. ahm. esorc n 

. yh at. z. H. n. Ntm 

Imperatori Caefari Divi Marci Antonir 

Pij Germanici.Sarmatici filio, Divi P 

jiepot 5 TITVII, NOMINA 

nepoti ,Divi Hrdnanipronepoti, Divi 
Traiani Parthici abnepoti , Divi Nervae 
adnepoti, L. AElio Aurelio Commodo 
AuguftoSarmatico, Germanico Maxi- 
mo, Britannico, Pontifici Maximo , Tri- 
buniciae poteftat.xvtn. Imperat.vni. 
Confuli vi t. Patri Patriae-. v. mfcr. 

OY KTPIOY AYTOKPATOPOC 
KOMMOAOY C6BACTOY. V. tnfcr. 

)i vo Com modo. Nnm. 

)ivoCommodofratri Imp.Caef. L.Septi- 

mij Seven Pij Pertinacis Aug. v. mfcr. V X O R I S. 

CRifpina Augufta. N$m- 

«picneiNA AirorcTA.JV» 

PICniNA C6BACTH. Num. 

>ifpina Aug.Imp. Commodi Aug. Num. 

;rifpina Aug. M. Comm. Aug. Pij brit. 

r.p. Num. 

PERTINACIS, T Mp. Caef. p. Helv ius Pcrtinax Aug.Cos. 
1 "n. Num. 

YT. KAIC. 'nOYB. HAOTIOC 

^nepTiNAs cgb. a. e. Num. D 

ip.Caef. p. Hdv. Pertinax Aug. tr. p. 
Cos. II. Num. 

Wip. Caef. p. Helvi. Pertinax AUg. p. m. 
i tr. p. Cos.H. p. p. Num. 

!>ivusPerrinaxPiusPater. Num. I VLI ANI. 

| Mp. Caef. M.Did.Sevcr.Iulian. Aug.p.M. 
U tr.p.Cos. Num. 

Sip.Caef. m. Did.Sever.Iulian.Aug. Re- 
fjfior orbis. Num. 

Hnp.Caef. m. Did. Comm. Sever. Iulian. 

AUg. P. M. TR;P. COS. Num. 

VXORIS ET FILIAE. 

vjT AnliaScantilla Ang. " Nkm. 

udia Clara Acg. Num. 

NIGRL 

rMp.,Caef. c..Pefcen i Niger Iuft.Aug. 
L Num. 
r.T. kaic. r. necKGNioc n et- rpoc ipTei. ces. Num. E T E P IT H E T A. g^ 

Imp.Caef. c. Pefcen.Nigerlus. Aug. Cos- 
1 1 . Num. 

a r t. k. r. necK. nitpoc iot- 
CTOC C6B. inAT. b. Num. S E V E R I. 

IMp. Gaef. L. Sept. Sev.Pert. Aug. Num. 
A Y T. K A I C A. CenTGIMIOC 

ceoTHppc nepTtNAS cgb. 

Imp. Caef. L. Sept.Sev.Pert. Aug. Invicto 

Imp. Num. 

a r t. k a i c. a. cenTiM. c e O Y H- 

poc nepTiNAS ceB. ahmapx. 

e s o y c . Num. 

Imp. Caef. L. Scpt. Sev. Pert. Aug. tr. p. 

Cos. Num. 

Imp. Caef. L.Sept. Sev. Pert. Aug. tr. p. 

Cos. des. ii. Num. 

Imp. Caef. L. Septimij Sev.Pij fnvic.Pi inc. 

Pont. Max. p. p. v.mfcr. 

L. Sept. Sev. Pert. Aug. Imp. n. p. m. 

tr. p. n.Cos. ii. p. p. Num. 

a r t. k. a. c e n. cgothp. nep- 

T I N A H. C G B . A p x. M G r. A H M. 

.e h. b. y n. b. n. n. Nu *. 

L. Sept.Sev.Pert. Aug.Imp. iii. P. m. tr. 

p. ii. Cos. ir. p. p. Num. 

Imp. Caef. LucioSeptimioSevero Pertma- 

ci Aug. Pont. Max. Trib. pot. u. Imp. 

m. Cos. ii. Procos. p. p. Optimo, For- 

tiflimo , Providentiflimoque Principi. 

y.fn/cr. 
L. Sept. Sev. Pert. Aug. Imp. im. p- m. 

tr. p. ir. Cos. ir. p. p. Num. 

Imp. Caefari L. Septtmio Severo Peitinaci 

Awg. Pontif. Maxim. Trib. pot. 1 1. Imp. 

nii.Cos.ii.p.p.OptimOjFortiflimoque 

Principi. v.infcr. 

Imp. C aefari L. SeptimioSeveroPertinaci 

Aug. Pontifici Max.Trib.poteft.it. Imp. 

iiu.Cos. n.Procos. p.p. . v.in/cr. 
aty. kaic. a. cenTeiM. CGBHP. 

UGpt. C€Bi ah. eso.t. r. Num. 
L. Sept.Sev.Pert. Aug. Imp.v. p. m. tr. p. 

iii . Cos, ir.p. p. Num. 

Imp; Caefaris L. Septimij Sevei i Pertinacis 
. Augufti Pont Max.Tiib.pot.iii.Imp.v. 

Cos. ii. Procos. p. p. • v.wfer. 

L. Sept.Sev. Pert. Aug. Imp.v.Arab.Adiab. 
,l Cos. ii. p. Pi ■ Num. 

L.Sept.Sev. Pert. Aug. Imp.v.Part. Arab. 
i Part.Adiab.Cos.n. p.p. Num. 

L.Sept. Sevi Pert. Aug. Imp. vi. p.m. tr. 
F 2 p.in. gtf IMPP. CAESAUVM 

p.rrr. Cos.it. p.p. Num. 

LiSept.Sev.Pert.Aug;Imp.vti. p. m.tr. 

p. nr. Cds. it. p.p. Num. 

L.Sept.Sev. Pert. Attg.Imp. vn. Divi M. 

Ant. Pij , f. p. M. tr. p. 1 1 1. Cos. II. 

p.p. Num. 

Imp. Caef. L. Septimio Severo Pio Perti- 

naciAug. Arabico, Adiabenico ,Ponr. 

Max. frib. pot. ni.lmp. vii; Cos. n. 

p. p. Procos. defign. v. infcr. 

AYT. ■ KAIC. A. CGHT; C^OTHP. 
n E P T I N. C e B. A H M. 6 3 T C. 

A . Nttm. 

L. Septimius Severus Pertinax Aug. Imp. 

VII.DlVlM.Pij F.P. M;IR.P. iiu. Cos. 

ii. p.pj Num. 

L. Sept. Sev. Pert. Aug. Imp. viu. p. m. 

r. p. nri. Gos. ii. p;p. Num. 

L. Sept.Sev.Pert; Aug. lmp. ixj p. m. tr. 

p. v.Gos. il. p. p. Num. 

L.Septimius Severus Pertinax Aug. lmp. 

viiii. Divi m. Pij f. Arabic. Aciiabcnic. 

p. mjtr.p.v. Cos. ii.P.P. v.infcr. 

L. Septimius Severus Pertinax Aug. Imp.x. 

-Divi M.Pij f. Arabic. Adiabenic- p . m. 

t r.p. v.Cos. ii.p.p. Num. 

ATT. K. A» C eri T. CfiOYHPOC fa.6P« 

T i n a s c e b. a. e. ?. Num. 

L.Sept.Sev.Pert^ Aug.Imp.x.Pi m. tr.p. 

vi. Cos. ri . p. p. Num. 

Imp. Caef.L.Septimio SeverO Pio Pertinaci 

Aug. Pont. Max. Trib.pot.vi.Imp. xi. 

Cos. ii.pjp. N»m. 

A Y T O K. KAIC. A. C en. CGB HP OC 
n E P T. C€B. APAB. A A I A B H N. 

a h. €£. z. Num. 

L.Sept.Sev.Peft.Aug.Imp. xi. pjm.tr. p. 

vii. Cos. ii.p.p. Num. 

L. Septimius Severus Pertinax Aug. Imp. 

xi. Divi M.Pij F.Arabic* Adiabemc.p.M . 

tr.p. vn.Cos. ii.p.p. y.tnfcr. 

a r t. k a i. a. cenT. ceorHPoc. 

nePTiN. c€B-i. DApe. Num. 

L. Sept. Sev. Aug. Imp. xi. Part. Max. 

Num. 
Severus Aug. Part. Max. Reftitutor ur- 

bis. Num. 

L. Sept.Sev. Aug. Imp. xi. Part. Max. p.m. 

tr.p.vii. Cos. ii.p. p. Num. 

A Y T. K A I C A. C 6 n. C60THP. 

nepT. nApeuoc ahm. qb. h. 
Num< 
L.Sept. Sev. Aug. Imp. xi. Part. Max^ p. m. 
tr.p.viii.Cos. ii. p. p. Num. 

*YT. KAICAPA A. cenTIMION 

eeoYHPON nepTi csb. apab. Q.V E * E T 

A AVGVS TAR. 
A B. n A P 0. . 8 < 

M E T A A O N, 

A A I 

Num. 

Inrp. Caefari L. Septimio SeveroPioPer 
tinaci Aug. Arab. Adiab. Parth. Max 1 
Tnb.pot.vni: Imp. xi. Cos. bis. i r t\ 
v. infcr. ■ 

Imp. Caefar L. Septimius Severus Perti 
nax Aug. Arabic. Adiab. Parthic. Max 
Pont. Max. Trib. pot. vin. Imp. xr 
Cos. ii. Pro cos. v. infcr 

A Y T. K. A. ceriT. CfiOIHP j 

nEPT. c e b. nApeiK. a h 
e 2 o Y. 0. Num 

L. Sept.Sev. Aug.Imp.xi.Parth.Max. p.m 
tr. p. vim.Cos. ii.p. p. Nun 

Imp. Caef. L. Septimius SeverusPiusPer 
tinax Aug. Arabicus Adiab. Parthicu 
Maximus, Pont. Max.Trib. por. vrni 
Imp.xi. Cos. ii.p. p. Procos. v. 

L.Septim.Sever. Pius Pert. Aug. Imp.xi 
Arab. Adiab. Parth. Max. p. m. tr. 
vim.Cos.ii.des. iii.p. p. v.mfa\ 

aytj kai. a. ceriTeiMioc c «' 

OTHP. riePTIN; C6B. n A P 1 

YrtAToc toy r. Nm 

L.Sept.Sev. Aug.Imp. xi.Part. Max.p.M ! 
tr. p. viii. Cos. iii. p.p. Nua 

Imp. Caefar L.SeptimiusSeverus Pius Pei 
tin. Aug. Arabicus, Adiabenicus,Parth; 
cuSjPont. Max.Trib.pot.vmi. Imp.xi 1 
Cos. in. Procos. p.p. v.infa 

L.Sepr.Sev. Aug. Imp.xi.Part. Max. p.j 
tr. p.x.Cos. iii. p. p. Nm 

L.Septnn.Sever. Pius Pert. Aug. Imp.xi 
Arab. Adiab. Parth. Max.p.M.TR. p. j 
Cos. iii. p. p. Nm 

Imp. Gaef. L.Septimius Severus Pius Pei 
tinax, Arabicus, Adiabenicus, Parthici 
Maxi mus, Pontif. Max. Trib. pot. x.Co 
ni.p.p.Procos. v.in' 

L. Sept. Sev. Aug. Imp. xi. Part. Max. p. i 

TR.PiXI.C0S;III.P. p. Nkn 

Imp. Caef. L.Septimius SeverusPiusPert 
nax Aug. Arabic. Adiabenic. Parthi 
Maximus,Trib. poteft.xi.Imp.xi.Co 
m.p.p. v.infi 

Imp. Caef.L.Septimio M. fil. Severo P 
Pertinaci Aug. Patri Patnae , Parthit 1 
Arabico , & Parthico Adiabenico , Po. 
tif. Maximo, Tribunic. poteft. xi. Inv 
xi . Cos. iii . Pro cos. p. p. Optimo, Fo- 
tiflimoque Principi. v. inf, 

AYT. K A I C. A. CeilTIM. C6B' 

poc nepT. ceB.nApo. a. . 

ib. Nn, 

L, Sept. SeVt Aug. Ixnp. xi. Part. Max. p. • 

T j IIIYII, NOMINA 

\ tr.p.xii.Cos.iii.p.p. Nttm, A 

!mp. Caef. L. Septimio Scvero Pio Pertina- 

ci Aug. Arabic. Adiabenic. Parth. Max. 

Fortiffimo , Feliciffimo, Pontif; Max. 

Trib.poteft.xn.Imp.xi.Cos. nr.Patn 

Patriae. v.infir. 

i T T. K. A. C € n T I M. CCOIHP. 

n e p t. c e b. nAP. ah. es. ir. Num. 
..Sept. Sev. Aug. lmp. xi. Part. Max. p. m. 
I tr. p.xiii.Cos.iii.p.p. Num. 

lyt. k. a. cght. ceoiHp. iiepT. 

ces. n a e o. ahm. es. ia. Num. 
.. Sept. Sev. Aug. Imp. x i. Part. Max. p. m. 

tr.p.xiiii.Cos- iii.p.p. Num. 

mp. Caefari L. Septimio SeveroPioPer- 

tinaci Aug. Parchico Maximo, Arabi- 

co, Abdiabenico, Pontif. Maxim.Tnb. 

por. xn ii. Imp. xi. Cos. jii. p. p. 
j v.infcr. 

;everus Pius Aug. FundatOr pacis. Num. 
Jeverus Piuslnviccus Aug. Num. 

mp. Caef. L.SeptimioSevero Pio, Invic. 
i Aug. Num. 

ieverus Pius Aug. Imp. xit. Part. Max. 

p.M.tr.p.xv. Cos. nr. p.p. Num 

rop. Caefar Divi Marci Antonini Pij 

Germ. Sarmaticifilius, Divi Commodi 

frater , Divi Ahtonini Pij nepos, Divi 

Hadriani pronep. DiviTraianiParthici 

abn. Divi Nervae adnep. L. beptimius 

Severus Pius Pertinax Aug- Arabic. 

Adiab.Parthic.Max. Pontif. Max. Trib. 

pOt.xVi Imp.xli.Cos.'in. P.P. v.infcr. 
Lyt. a. cenT. ceoTHP. nepTiN. 
I ceB. ' n a p e> i k. A h. esoy. i ?. 

Num. 
jcverusPiusAug.p.M.TR. PiXVi.Cos.it t. 

p. p. Num. 

leverus Pitis Aug. Imp.xii.Parr. Max. p. 

m.tr.p. xvi.Cos-iii.p.p. Num. 

L.Septim.Sever.PiusPertiAug.Imp:xu. 

Arab. Adiab.Parth. Max.p.M. tr.p.xvi. 

Cos. iii.p.p. Num. 

kfT. k. a. cenT. ceoYHP; hcpt. 

CeB.nAP©.AH.C-3.IZ. Num. 

feverusPiusAug. p.m. tr.p.xvii.Cos.tii. 

P. p. Num. 

jieverus Pius Aug. Imp. xti. 'Part. Max. 

j P.Mi TR.P.XVtl. CoSilll.P. p." Num. 
Ayt. k a i c a. cenT. c€othp. 

nepTi c€b. nAP©. ahm. es. i h. 

Num. 
5cvcrusPiiisAug. p. M. tr. p.Xviii.Cos. 

m. p.p. Nttm. 

[mp. CaefariL.Veri Aug.fil.Divi Pij nep. 

DiviHadriani pron. Divi Traiani Panh. | tT EPIIHEIA, 8g 

abnep. Divi Nervae acTnepoti , L. Septr 

mioSevero Pio Pertinaci Aug. Arabnci 

Adiab.Parthic. Maximo, p.M.Tribunio 

poteft. xviii.Imp.xti.Cos; m. Procos- 

p. p. Numini& Maieftatieius. v-inftr- 
SeverusPius Aug. Brit. Num. 

Severus Pius Aug. Brit. Max. Num. 

Severus Pius Aug. Imp, xn. Brit. Max. 

p. Max. TR.p.xviri.Cos.m.p.p.iVw». 
L. Septim. Sever. Pius Pert. Aug. Imp. x 1 1. 

Pan.Max.Brit. Max. p. m.tr. p. xviii. 

Cos. iii.p.p. Num. 

Imp. Caef.L.Sept.Sev.Pert.Aug.Brit.Afo»*. 
Imp. Caefari L. Septimio Severo Pio Perti- 

naci Aug. Arabic. Adiab. Parthic. Max; 

Brit. Max. TR.pot. xvm. Imp.xn.Cos.. 

lli. p-p. v.infcr. 

Imp.Caef. L. Septimio S_*vero Pio Perti- 

naci Aug.Arabico,Adiab.Parthico Max; 

Brit. Max. Pont. Max. tr. pot. xvirr. 

Imp. xii.Cos. ui.Pro cos. p.p. v.infir. 
DivoSevero Num. 

DivoSevero.Pio. Num. 

DivoSeptimioSeveroPio. Nttm. 

V X O R l S. 

IVlia Augufta. Num. 

i o y a i a cgbacta. Num. 

luliaDOmna Aug. Num. 

iotaiaaomna aytoycta. Num. 

IOYAIA AOMNA CfiBACTH. Nttm. 
lOfAIAN AOMNAN ceij. Num. 

IuliaPiaFelix Aug. Num. 

lot At a evcei. a y ro y c t a. Num. 

Ioliae Auguftae Matri CalTrorum. Num. 

luliaPiaFelix AUg. Mat. Augg. Mat. Sen. 
M.Patr. v.infcr. 

luliae Aiig. Matri Aug. n. & Caftrorum , & 
Senatus, & Patriae, 8t Imp. Caef. M. Au- 
relij Antonini Pij Felicis Aug. Parthici 
Maximi, Britannici Maximi. V. infir. 

Diva Iulia Augufta. Num. 

ALBINi, 

Ai"i/"AnAioc aabginoc k & i- 
IV cap; Num. 

D. Clodius Albinus Caef.Cos. Num. 

D. ClodiusSeptiAlbin.Caef.Cos. Num; 

D. ClodiusSeptimius Albinus Cacf; 
Cos.m Num: 

A t T. KA.IC. A. CGIITGIM. A A- 

bcinoc c e b . Num. 

■ Imp. Caef. D. Clod- Sept. Alb. Aug. 

Cos.'lI. Nfim. 

F j ANTO- n IMPP. CAESARVMQJVE ET C 6 B H P. Num. 
e r c. 
Num. 

ANTONGINOC 

a V t. r 6 P M. 

Num. 

n t a n ei N o c Aug^Brit.p.M.TR.p.xvJ.mp.ii. Cos.iu. 
des. 11 ii. p.p. Num. 

A YT. K AI C M. AN T Q N. C € O T H P. 
GT C. C 6 B. BPIT. AH. 6 2. I?. 
YIIAT TOT. A. Num. 

AntoninusPius Aug. Brit* p.m. tr. p.xvi. 

Cos. itn- p. p. Num. 

M.Aurel. Antoninus Pius Aug.Brit. p.m. 

tr,.p. xvi. Cos. mi. p. p. y.infcr. 

Imp. Caef. M.Aurel. Antonin. Pius , Fel. 

Aug Brit. p.m.tr.p.xvi. Imp. ii. Cos. 

HM. p.p. Num. 

A Y T. K. M. ANT£iN<3IN. CGOTHP. 
GYC. CGB. TGPM. A H M. GSOTC. 
. IZ. 

A r t« m. a nt n n. 
cgb. r GP M. 

AYT, K.A I. M. A Y P. 

c g o y h p. er c. 
n. n. 

AT T. K. M. A YP. A 

cgoyhp. gyc. rePM. n. n. Num. 
Antoninus Pius. Ang. Germ.p. m. tr. p. 

xv,ij. Cos- iiii. p. p. • Num. 

M. Aurel. Antoninus Pius Aug. Germ. 

p. m. tr. p. xvii. Imp. iii. Cos. im. 

p. p. Num. 

Imp.Cacf. M. Aurel. Antonin. Pius, Fel. 

Aug. Germ. p. m. tr. p.xvii. imp. m. 

Cos. mi.p. p. Num. 

AYT. K A I C. M. ANTONGINOC CGjYHP. 

gy c c eB. rep m. ah. es. ih. Num. 
Antonmus Pius Aug. Germ. p. m. tr. p. 

xviit. Cos. iiii.p. p. Num. 

M- Aurel. Antoninus Pius Aug. Germ. p. 

m. tr. p.xvm.Lmp. iii. Cos. iii i. p.p. 

Num. 
Imp. Caef» M. Aurel. Antomn. Pius, Fel. 

Aug. Germ. p.M.TR.p.xvm.Imp. m. 
. Co&iiii. p.p. Num. 

AYT. KAIC. M. ANTIJNGINOC 

cgothp. erc cgb. repM. ah. 

ge. i e. Num. 

Antoninus Pius Aug. Germ. ?. m. tr. p. 

xviiii. Cos. ihi. p.p. Num. 

M. Aurel. Antoninus Pius Aug. Germ. p. 

m. tr. p. xviiiu Imp. m. Cos. mi. 

p. p. . Num. 

Imp. Caef. M. Aurel. Anton.Pius,Fel. Aug- 

Germ. p. m. tr. p. xvtm. Imp. in- 

Cos. iin. p.p. Num, 

A Y T. K A I O M. ANTON6INOC CGOTHP. 
€YC CGB. TGPM. A H. . GS. K. Nttm. 

Antoninrjs Pius Aug. Germ. p. m. tr. p. 
i xx* Cos. iur. p. p. Num. 

M» Attrei-;Anton.inus Eius Aug. Germ. p. | 

.• . AVGVS TA R. 

p.xx. Imp.in.Cos.itr.p.p. D 5 
m.tr. p.xx. lmp. itt.cos.itr.p.p.A/»» 
Imp.Caef.M.Aurel.Antonin.Pius Fel.Auj 
Germ. p. m. tr. p. xx. Imp.m.Co iiii. p. p. 
Divo Antonino Magno. Nur, 
Nmr I s. V X O R 

PLautillae Auguftae. 
nAATTIAAA CGBACTH. 
4>. nAAYTIAAA CGBACTH. 

Plautilla Aug. Antonini Pj] Felic. Aug. 
Brit. Nui Nm, 
Nur 

AW GETAE» 

P. Q Eptimius Geta Caefar. 
n. i3 I Nm' 
cenriMiocrsTAG kaic. Nm 
P. Stptimius Geta Caef. Severi Pij Aug. i 

Num. 
P. Sept. Geta Caef. Pont. Nm 

P. Sept. Ge<a Caef. Pont. Seven invK. 

Aug. Pij fil. Nm x 

P. Septimius^GetaCaef.Pontifex 

Cos. Nut, 

P. Geta Caef. Pontif. Princ iuvent. 

Cos. Nm 

P. Stpt. Geta Caef. Pont. Princ. iuver 

Cos.des. ii. Nm t 

n. cGnTeiMtoc tgtac kaica 

rnATOcTo b. . Nto, 

P. Sept. Get. Caef. Pont. Princ iuvent. 

Cos. ii. Nm 

att. k. n. csp t im ioc rer.Kc.NHi, 
aytok. n. cGnT. r e t a c kai c.A 
att. n. cenT6iM.reTAcceB.Ai 
att. kaic n. cenTGiw. r«iA 

a y r o r c t. Nm 

att. kaic. n. cenTiMioc r g t 1 a j 

c e b . Nu. 

a r t. k a i c. n. cen t i m. tgtac a. 

A hm apx. 6*. r n a toc roB.Nni 
P. Septimius GetaPius Aug. Pontifl tr, 

Cos. ir. Nu. 

Imp. Caef. p. Sept.GetaPius Aug. Porit, 

TK. p. Cos.ii. Nu. 

att. kaic. n. cenTiMioc rer.: 

C6B. ahmapx. esorc. b. Nu„ 

P. SeptimiusGetaPius Aug. Pontif. tr. . 

. n.Cos. ii. Nm. 

Imp. Caef. p. Scpt. GetaPius Aug. Pont . 

tb.p.ii. Cos.ii. N»„ 

att. kaic n. cenTeiM. rer;: 

csb. a hm. es. r. Nu. 

a y t. k ai c. n, cen t. rer ac cel 

. B P I T .A N N I K O C. Nu . 

P« Septimius Geta Pius Aug. Brit. Pont. 
tr. p.mi.Cos. ii. p. p. Nu. 

Ini »5 

mp. Caef. TfTVlI, N O M I N A 

i>. Sept. Geta Pius Aug. Bric. 
P*ontif.TR. p.iii.Cos. ir. Nttm. 

*yt. k ai c. n. cenT gim toc re- 

TAC C6B. BPIT. iHM. €E. 

A. Nftm. 

'.Septimius Geta Pius Aug. Brit. Pontif. 

tr.p.iiii-Cos. ii. p.p. Nttm. 

Caef. P. Sept. Gcta Pius Aug. Brit. 

Pontif. tr. p. ii ii. Cos. ii. des. iiii. 

p. p. Nnm. 

Jivo Getae Pio. Num. 

MACRINL mp- m a k p ei- 
Num. 

C e0 Y H P. M A- 

Num. Att. m. oneA. c eo y. 
NOC. 

i t t. k. m. on 6A. 

KP €1 N O C. 

ur. kaic. makpinoc cGK.Nttm 
L r t. k. m. o n e a. c e o r h p. m a- 

kpsinoc Air. Num. 

inp. Caef.M. Opelij AerelijSeveri Macri- 
' ni Aug. Num. 

,tt. k. m. oneA. ceorHP. m A- 

KPeiNOC C € B . A. 6. Nttm. 

a yt. k. m. oneA. cgothp. m a- 

KPINOC C6B. AHM. Gg. Y n A- 

I toc. Nttm. 

rop. Caef. M. Opel.Sev. Macrinus Aug. 
! Pontif. Max.TR.p.Cos.p. P. Num. 

.tt. k. m. oneA. ceoTHP. M A- 
KpeiNoc ceB. 6T, B. Nttm. 

.tt.k.m. oneA. c eo t h p. m a k p i- 

NOC C6B. AHMAPX. 6E.B. Nltm. 

!mp. Caef. M. Opel. Sev- Macrinus Aug. 
1 p.m.tr. p.ii.Cos. p.p. Nttm. 

tlYT. K. M. onCA. CgOTMP. M A- 
JKPGINOC ccb. eroYc B. y n A- 
I TOC TOY B. Nttm. 

M. r t. kaic m. oneA. ccoyhp. 

Ij MAKpeiNoc ceB. ahm. e i. B. 

'inAioc to b. Num. 

mp. Caef. M. Opd. Sev. Macrinus Aug. 

Pontif.Max. tk.p. ii. Cos.n.P.P.iVww. 

V X O R I S. VT Oniae C 

L \j NfiN I Oniae Celfae Auguftae. , T A. 
* SiNl A Num. 

K' « A C A AYTOYC- 
Nttm. 

K6ACA CCBACTH. Nttm. DIADVMENIANI. M./~\ n e a. 

W KAI AIAAOYM6NIANOC 

c. Num. 

JM. OpeLDiadumenianus Gaef. Nttm. E f EPITHETA. ptf 

M. Opel. Diadumenian. Caef. Macrir.i 
Aug.fil. Num. 

M. Opel. Antoninus Diadumemanus 
Caef. Num. 

M.Opel.DiadumenianusCaef. Princ. iu- 
ventutis. Nttm^ 

M. OnCA. A NTflN€INOC A I A A O T- 
M6NIANOC KAIO Num. 

M. O n C-A. AIAAOYM6NIANOC AN- 
TQN6IN. K. Num. 

M, Opel.Antoninus Diadumenianus Caef. 

Princ. iuventutis. Nttm. 

M. Opelij Antonini Diadumeniani Caef. 

Principisiuventutis. Num. 

M. Opel. Ant. Diadumenian. Caef. Cos. 

Princ.iuventutis. Num. 

M. Opel. Antonin. Diadumenian. Caef. 

Princ.iuvent.Cos.des.il. Num. 

M. Opel. Antonin. Diadumenian. Caef. 

Pontif. Cos. des. 1 1 . Num. 

a r t. k. m. o n e a. a n t a n g i- 

NOC AlAA0YM6NtAN0C 

c 6 b. Nttm. 

Imp. C. M. Opel. Ant> Diadumen. 
Aug. Nun. 

KAIC» M. onFA. AIAAOYM6- 

n i a n. aniAn. Air. Num. 

A Y T, K. M. on€A. ANTflNflN, 

AIAAOTM6INIAN. C6B. Num. 

AIT, K. M. on. AtAAOTM. A N T S Nt 

c. a. e. Num. 

ATT. K. M. oneA. AIAA0YM6N. 

ANIQNIN. C€B. a h m. es.inAi, 

b . Num. 

Imp. Caef. M. Opel. Ant. Diadumenian. 

Aug. Pontif. tr.p.Cos. n. Nttm. 

ANTONINI 

E L A G A B. 

ANtoninus Aug. Sacerd. Dei Solis Ela- 
gab. Nttrn* 

AntoninusPius Aug. Sacerd. DeiSolisEla- 

gab. Num. 

Antoninus Pius Fel. Aug. Sacerd. Dei Sol i$ 

Elagab. Nttm. 

Imp. Antoninus Aug. Sacerd. Dei Sohs 

Elagab. Num> 

Imp. Antoninus Pius Aug. Sacerd. Dei So- 

lisElagab. Nttmi 

Imp. Antoninus Pius Felix Aug. Sacerd. 

DeiSolisElagab. Num. 

Imp. Caef. Antoninus Aug* Sacerd. Dei 

SolisElagab. Num. 

Imp. Caef. Antoninus Pius Aug. Sacerd, 

Dei Solis Elagab. Nttm. 

G Imp. 97 IM.PP. CAnARTM 

Imp. Caef. Antoninus Pius Felix Aug. Sa- 

ce-rd. Dei Solis Ehgab- NfM». 

Imp.Caef. M. Aurei. Antoninus Aug. Sa- 

cerd. Dei Solis Elagab. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Arttoninus Pius Aug. 

Sacerd. Dei Solis Elagab. N»m. 

Imp. Caef. M. Aur. Antoninus Pius Fel. 

Aug.Sacerd. DeiSolis Elagab. Ku>//. 
AntoninusPius Fel. Aug. SummusSacei- 

dosAug. Num. 

Imp. Antoninus Pius Aug. jummus S<»cei- 

dos Aug. l\um. 

Imp. Antoninus Pius Felix Aug. Sumnuis 

Sacerdos Aug. Num. 

Imp. Caef. M. Antoninus Pms Aug. Sum- 

musSaceidos Aug. Num. ' 

Imp. Caef. M. Aur. Antonmus Pius ¥\L 

Aug. Summus Saceraos Aug. Num. 
Antoninus Pius Fdix Aug. lnvidus Sacer- 

dosAug. Num. 

Imp. Antoninus Pius-Aug. Invi&us Sacer- 

dos Aug. Num. 

Imp Antoninus Pius Feiix Aug.Invictus 

Sacerdos Aug. Num. 

Imp. Caef. Anconinus Pius Felix Aug.ln- 

VictusSacerdos Aug. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Antoninus Pius Aug. 

Invi<5tus Sacei dos Aug. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Anconinus Pius Aug. 

Invictus Sacerdos Aug. Num. 

A Y T. ANTiiNGINuC A Y T Y- 

c t o c. Num. 

A Y T. ANIfiNGlNOC C G B. Nftm.' 

AYT. ANTft.NGINOY KAICAPOC 

c e b a c t o r. Num. 

AYT. KAIC. ANTiiNGINOC 

a t r. Num. 

ATT. K. ANTflNGINOC CGB.Num. 

A Y T. K. M. AYPHA. A N T fi N G I N O C 

C G B . Num. 

AYT. ANTJINGINOC GYCGB. A Y- 

roYCT. Num. 

A Y T. K. ANTCKfilNOC 6YC. AIT.iV* 
AYT. K A I C. ANTflNGINOC GYCGB. 

c gb. gff. Num. 

AYT.~K.lj; ATP. ANTliNGINOC 

gyc. ce?.' Num. 

AYT. ANTfiNGINOC GYC.GYTYX. 

cgb. Num. 

A T T. K A I C. ANTONGINOC €YC. 

G y T y x. a y r. Nnm. 

AYT. K. M. ATP. A N T fl N 6 I N. € Y- 

CGB. eYTYX. CG3. Num. 

AYT. K. M. AYP. ANT&N6INOC 

gyc. gyt. ArroYc. Num. 

AYT. K A I C M. AYP. ANTONCI- QlV 
A E ET' A VGVS ?A R. 

NuC G Y C €YT. CGB. A H M-A p 

xi k h c e3 pjd c. . Nm, 

Imp.-Caef. M. Aur. Antoninus Pius Aug 

Pontif. Max. tr.p. . Num 

AYT. K. M. AYPHA. ANTIiNGINOc 
GTL. GT T. C e B. A H M A P X. <?=<,**£ 

r n a t o c. Num 

Antomnus Pius Fcl. Aug. p.m.tr.p.C^ 

P-V: . Num 

Imp. Caef. M. Aur. Anconinus Pius Aue 

p»ja. tr.p.C os. p. p. . Nnm 

Imp. Caef. M. Aur. Antoninus Pius F e ! 

Aug. p. m.tr.?. Cos.des. ii.p.p. Nutt- 

A Y T. K. M. ATf, A N T li N G I N. Glc 
G Y T. C 6 B. A H M A P X. • G E.Aj 1 

rnAT. Tor agytgp. N«» ! 

Imp. Antoninus Pius Aug p. m tr. p.4: ' 

Cos. ii. p. p. N»« 

Imp..Casf. M. Auf. Antoninus Pius, Fe 1 

AUg: P.M.TR.P.II.COS.Il.deS.IIT.P.P./ffi' 
A T T. K. M. A Y P. A N T £i \ G f NO 
GT C. GT T. C GB. A H M. G2. r. mXl 
T O Y T P I T. - Htm 

Imp. Antoninus Pius Aug. p. m. t r}\, 
iii. Cos. nr. p 4 ?. • N»» 

imp. Gaef. M. Aur. Antoninus Pius Afy 
Pontif,Max.TR.i>.iu.Cos.in. p.p. Nte' 

A T T. K. M. A Y P. ANTliNGlNftj 

g y c. gtt. cgb. ahmapx. ge. a. Nw/ 
Imp.-Antoninus Pius Aug. p. m.tr. p.iwJ 

Cos.-nr. p.p« -Njji" 

Imp. Caef. M. Aur. Antoninus Piiis Ati;. 

P. M. TK.-.F. I III. COS. III-.P. P.- •"■' NtH 

Imp. Caef. M. Aur. Antoninus Pius Fc 
Aug. p. m. tr. p. ii ii. Cos-des. m 

p. p. ■* • N«? 

A T T. • K. M. A Y P. A N TliNGINO 

e r c. g r t. c g b. a h m. G2.*| 
r n At. t o r t gt ap. n. t 

Imp. Antoninus Pius Aug. p. m. tr 
Cos. iiii.p.p. 

Imp.Caef. M. Aur. Antoninus Pius Au Nm- 

II 

N«i 
Nu. 
Nm 
Nm P.M. TR. P.V.COS. UII.P. P. 

A V I AE. 

IVlia Maefa Augufta. 
IOTAIA MAICA ArTOYCTA. 
IOYAIA MAlCA C6BACTH. 

Diva Maefa Augufta. 

MATRIS. 

IVliaSoaemiasAug. Nu„ 

IOTAIA COAIMIHC AirOt" 
T A. Nu,. 

IOYAIA COAIMIHC CGB. MHT. 
C6BAC, N>- TITTtT", NOMIN 

VXORVM. 
VliaPaulaAug. Num. 

IOYAIA HATAA C8BACTH. 

Num. 

OTAIA K O P. nAYAA A T T. 

Nftm. 

OTAIA KOPNHAIAnATAACGB. 

Nttm. 
alia AquiliaSeveraAug. Num. 

OYAIA AKOYIAIA C60THPA 
AYTOTCTA. Num. 

OTAIA AKOTIAIA CeOYHPA 

c e b a c t h . Num. Innia Fauftina Augufta. Num. 

[nnia <J>AYCT<5INA cgbacth. 
Num. 

ALEXANDRI. 

AYPHAI. AAGSANDPON 
k a i c. Num. 

I. AYP. AAGBANAPOC kaic. 
Num. 

. ATP. CGOTHP. AA62ANAPOC 
K A I C. 
YT. K. M. A T P. AA<33ANAPOC, 

Num. 

YT. K. C60THP. A AGsJanA P OC. 

Num. 

|TT. K. M. AYP. C60Y. AA62AN- 

i A p o c. Num. 

TTOK. M. ATP. CC-BHPOC A A e- 

I s A N A p o c. Num. 

YT. K. M. ATPHA. C 6 O T H P. A A G- 
JEACAPOC AYT. Num. 

T T. K A I C. M. A T P. C G O T H P. 
AAG2ANAPOC C€B. Nttm. 

T T. K. M. ATP. C€OTHP. AAg- 
EANAPOC C6B. A H M. GS. TIIa- 

T o c , Num. 

jnp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Aug. 
IPontif.Max. tr.p.Cos. p.p. Num. 

. TT. K. M. AtP. C60YHP. A A €- 
ISANAPOC C 6 B. L. A 6 T T G- 

* o t. Num. 

mp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Ang. 
Pontif. Max.TR. p. n. Cos. p. p. Num. 

YT. K. M. ATP. C60YHP. A A €- 
EANAPOC C6B. L. TPITOT. 

Num. 

mp. Cacf. M. Aurel. Scver. Alexander 
PiusFclixAug.p.M.TR.p.ni. Num. B D !T EPITHBTA. TOO 

Imp. Caef. M. Aur. SeV. Alexander Aug- 
Pontif. Max. tr. p. iii. Cos. p. p* 
Nu-k. 

Imp. Caefar Divi Antonini Pij fil.Divi Se- 
verinepos M. AureliusSeverus Alexan- 
derPius, Felix Aug. Pontif. Max. Trib. 
Pot. III. Cos. P . P. v. infcr. 

A Y T. K. M. A T P. C € O T H P. AAC- 
2ANAPOCCGB* L. TGTAPTOT. 

Num. 
Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander. Aug. 
Pontif. Max. tr. p. iiii. Cos. des. ii. 
p. p. Num. 

A Y T. K. M. ATP. CfiOTHP. A A 6- 

2anapoc GYceB. L. neMn- 
t o y. Num. 

A Y T. K A I C. M. A Y P. C 6 O T H P. 
AAG2ANAPOC C 6 B. TIIATOC 
TO AGTTQP. Nnm. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Aug. 
Pontif. Max. tr. p. v. Cos.ii. p. p. 
Num. 

ATT. X. M. A Y P. CeOYHP. A A e- 
SANAPOC C-YC. C G B. L. 6 K^- 

t o t. Num. 

Imp. AlexanderPius Aug. p. m. tr. p.vi. 

Cos. ii. p.p. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander. Aug. 

p.m.tr.p.vi.Cos. ii.p.p. Num. 

ATT. K. M. AYP. CGOYHP. AAQ- 
ZANAPOC GTC. C€"B. L. 6 B A O- 

m o y. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Aug. 

p.m. tr.p. vii.Cos.ii.p. p. Num, 
Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Pius 

Aug. p. m. tr. p. vii. Cos. des nr. 

p. p. Num. 

AYT. K. ATP. C60THP. AAG3AN- 
APOC GTC. C G B. L. OTAOOT 

TnAT. to tpitoy. Num. 

Imp.Sev. Alexander Aug.p.M. tr.p.viii. 

Cos. iii.p.p. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Aug. 

p. m.tr.p. vin. Cos. iii. p.p. Num. 
a y t. k. m. a t p. c e o t h p. a l «- 

SANAPOC 6YC» CfiB. L. 6NNA- 

T O T. Num. 

Imp.Sev. Alexander Pius Aug.p. m. tr. p. 

viiii.Cos.iii. p. p. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexandcr Aug. 

p.m. tr. p. vii)ti. Cos. iii. p. P. Num. 

A Y T. K. M. A Y P. C 6 O T H P. A A 6- 
SANAPOC 6T C. CfiB. L. A6KA- 
T O Y. Nttm. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Attg. ; 
t. m.tr.p.x.Cos.hi.p.p. • Num^ 

G a att 1*1 IMPP. C AK S AR.VM Q_VE ET AVGVSTAR. to AI T.K. M. A Y P. G 6 UT H Pi AA63AN- 
APOC G Y C.C 6 B. L. 6.N A6K A T O Y. 

Num. 
Imp.Caef. M. Aur. Sev. Alexander Aug. 
p.m. tr.p.xi. Cos.iii.p.p. Num. 

A T T. K. M. A Y P. C «O Y H P. A16ZAN- 
APOC 6Y C. C <?B. L. A»A 6K AT OY. 

Nttm< 
Imp. Alexander Pius Aug. p. m^trj p.xii. 

Cos. iu.p.p. Num. 

Imp. Caef. M. Aur. Sev< Alexander Aug. 

p.m.tr.p.xii.Cos. hi. VtVi Num. 

ATT. K.M.AYP. C 6 O Y P H. AA6SAN- 
APOC 6YC C6B. L. I.PIC K. A. 

Num^ 
Imp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Pius 
Aug. p. m. trj p. xiii. Cosv iii. p.p. 
Nnm* 

A Y T. K. M. A Y P. C 60 Y P H. AA63AN- 
APOC eiC. C6B. L. T6CCAP6C 

k. A. Nnm. 

jmp. Caef. M. Aur. Sev. Alexander Puis 

Aug. p. m.tr. p. xuii. Cos. III. P.P. 

Num. 
Imp. Sev. Alexarieter Aug. Reftitutor 

mon. 
Divo Alexandro. Num. 

MATRlS. 

I" Vlia Mamaea Augufta. Num. 

IOYAIA MAMAIA C6BACTH. 

Num. 
Iulia Mamaea Aug. Mater Aug. Num, 

IOYAIA MAMATA C 6 B . MHT. 

C6B actot. Num. 

Diva Mamaea Augufta. N»/w. 

VXORIS. 

SVlpiciaMemmiaAugufta. Num. 

C O Y A H I K I A M 6M M I A C 6- 

Iacih. Num. 

MAXIMINI, 

IMp. Maximinus Pins Aug* Num. 

Imp. Maximinus Pius Aug. Germ. 
. Num. 

A T. K. T. 10 Y AI. M A H I M6TN0C C 

Num. 

AYT. KAIC. I O T A. MAEIM6INOC 

e y. C6B. Nnm. 

a'y T. K. T. I O T A. M A E I M € I N O C 

c 6B.P6PM. Num. 

Maximinus Pius Aug. Germ.p.M. tr.p. 

p. p. Nnm. 

Imp. Maximinus Pius Aug. Germ. p. «• 

tr. p.p.p. Num. A Y T O. M A3 YM INOC GY.C6B. L. 1 

Num. 

AYT. K. T. IOYA. MA3IM6IN0 

C6B.fSPMAN.Ll,' Nun 

Imp. Maximinus Pius Aug. Germ. p.n 
tr.p. ii. Cos. p.p. Nm 

Imp. Caef. Maximinns Pius Aug. Gern 
p. m ? tr. p. ii. Cos.p, p. Nm 

ATT.K. r.IOYA,MA3IM«INOC C6I 

rePM.L. r. Nm 

Imp. Maximinus Pius Aug. Germ. p. i 

tr.p,iii. Cos. p.p. N« D V X O R I S. 

Iva Paulina. Nm 

M A X I M I, 

C.T Vl . Maxi mus C atef. Nm. ID 
I Num. 
Iul. Verus Maximus Caef. Nw 1 

T, I O Y A.O Y H P.M A 3 I M O C K A'l C A 

Num. 

T. IOYA. CSOYHPO'6 MASlM&f 
K A IC P 6 P M. Nm 

Maximus Caef. Germ'. Prineeps iuvent 
tis. Nm 

Imp. Caef.C. Iul. Verus Maximus 

Aug. Nm\ 

Imp. C. G. Iul. Ver. Maximus Aug. 

Germ. 

£ O R D I A N I 

A F R I C-A N U ATT, 1 
NO M. ANTftNIOC rOpAti 
C A <J> p I K. C € B . Niti 

|' lmp. M. Ant. Gordiaftus Afr. Aua 
Num. 

ATT. K. M. ASTSN. TOPAI^Nfi 

a^p.c.a. e. Nm 

Imp. Caef. M. Ant. Gordianus Afr. Au 

p.m. tr. p.Cos. pVp. N* 

■ . 

G O R D I A N I 

A F R. FILII. 

ATT. M. ANTQNI. TOPAIANC 
• A * P I. C 6B. A.6. Ntt. 

Imp. Caef. M. Ant. Gordianus Afr. 

Aug. Nh. 

Imp. C.M.Ant.Gordianus Afr.Aug. 

Pontif.TR.p. Nm 

BA V 5 TITVLI, NOMINA 

B A L B T N I. 

r Mp. Caef. D. Cael. Balbinus Aug. Nw«. 
J. Imp. C. D.Cael.Balbinus p. f. Aug.N««. 

jiyr, K A I C. AGK. K A I Al O C B A A- 

B6INOC C « B. A. 6. Num. 

LTT. K. A. KAlA. BAAB6INOC 

P)ATr.AHMAPX.6E.TnATOC TOT 

b . Num. 

mp. Caef. D. Cael. Balbinus Aug. p. m. 

tr.p.C6s. ii.p. p. N««». 

jmp. Caef. D. Cael. Balbinus p. f. Aug. 

p.m. tr.p.Cos. II. p. p. Num. 

mp. Caef. D. Caef Balbinus Aug. Pater 
i Scnatus. Num. 

PVPIENI. 

IMp.Caef. M. Clod. Pupienus Aug. Num. 
Imp. Caef. PupienusMaximus Aug- 
Nttm. 

mp. Caef. Clod.Pupien.Maxim. 

i Aug. N«*». 

mp. C. M. Clod. Pupien. Maxim. p.f. 

I Aug. Num. 

rItt. K.M. KABAIOC nOYniHNOC 

V C<3 B. A.6. Num. 

AY T. K. M. K L H A I. n O Y n I H N. M A- 

| 2 I M. A Y T. A H M A P X. 6 E O Y. T II A- 

; toc tot b. Num. 

mp. Caef. M.Clod. Pupienus Aug. p. m. 

I tr. p.Cos. ii. p. p. Num. 

yhip.CaefiPupien.Maximus Aug. Pater Se- 

natusi N«tw. Num. dORE)! A NI. 

\/l. \ Nt. Gordianus Caef. 

iP • JT\. ANTJiNioC TOPAIANOC 

kaicap. Num. 

M. Anton. Gordianus Caef. Pontif. Cos. 
',*■■ des. Num. 

kl. Anton. Gordiahus Caef. Pont. Cos. des. 

Princ. iuveritut. N«w. 

jl YT. K. M. AN T JJN IO C T O P A I A- 

N o c Num. 

A. A N T fl N. TOPAIANOC A T - 

• r o t c. Num. 

AYT. K. M. A N T. TOPAlANOC 

a t r. Num. 

A T T. K. M. A N T fl N I O C T O P A 1 A- 

noc cgb. Num. 

ATT. K A I C. M. ANT. TOPAIANOC 

«tc. C6BACTOC. Num. 

AYT. K. M. ANTftN. TOPAIANOC 
€ T C. 6 T T . C GB. JV»7W. l D IT EPITHETA. T . 

Imp. Caef. M. Ant. Gordianus Pius Felix 
Aug. Num. 

AYT. KAIC. TOPAIANOC C € B. 

n. ri. Num. 

A T T. KAIC. M. ANT. rOPilA- 

n o c c 6 b. n. n. Num. 

ATT. K. M. ANTilN. TOPAIANOC 

6 y c. ctt. cgb. n. n. Num. 

Imp. Caef. M- Ant. Gorduniis Pius Fel. 

Aug. p. p. Num. 

ATTOK. K. M. ANT. TOPAIANOC 
C G B. A H M A F X. 6 E O Y C I A C. 

Num. 

A Y T. K A I C M. A N T Ji N. T O P A I A- 
NOCC6B. AHM. «E. Tji ATOC. 

Num. 
Imp. Caef. M. Ant. Gordianus Aug. p.m. : 

tb. p. Cos.p.p. Nww. 

Imp. Caef. Gordianus Pius Aug. p.m. 

tr.p. Cos. p. p. Nnm. 

Imp. GordianusPius, Fel. Aug. p. m. ir. 

p.Cos. p. p. N«*w. 

ayt. k. m. antbn. t o p a i ajn o c 

6tc. gt t. c gb. a h m a p x. € i t o c. 

b. N«w*. 

Imp.Caef. M. Ant. Gordianus Aug. p.m. 

tr.p. n.Cos. p. p. N«>w. 

Imp. Cief. GordianusPiusAug. ?. m.t r, 

P.II.Cos.P.P. Num'. 

Imp. Gordianus Pius Fel. P. M. tr. p. ii t 

Cos.P.P. Num. 

Imp. Caefari M. Aritoriib Gordiano Pio* 

Felici , Invict.o Augufto, Pontif. Max. 

Trib. pot. II. Cos. Procos. P. P, 

V. infcr. 
att. kaic. M. Anton. roPAU* 

NOC. GT C. €T T. Cfi B. AH M A P X.% 

g e o t c. r. Num. 

Imp.Cacf. Ant. Gordianus Aug. P. M.tr. 

P.III.Cos.P.P. Num. 

Imp.GordianusPius Aug.P.M.TR. P. III». 

Cos.P.P. Num. 

Imp.GordianusPius Fel. Aug. P.M. tr.ph. 

III.Cos.p.P. Num>. 

Imp. Caefari M. Aritonio Gordiano Pio> 

Fel. Aug. Pont. Max. Tnb. por. III . Cos 1 , 

P. P. Optimo , Fortiflimoque Principi» 

y.infir. 
a y t. k.m.ant n n.' roip A i ANOC GYC 

6TT.C6B.AHM.6E. A. TnATOC T O 

B. . N«W. 

Imp.Caes.M.Ant.GordianusAug.P.M.TR. 

P.IV.Cos.II.P.P. Nnm* 

Imp. Gordianus Pius Aug. P. M.tr.P.IV» 

Cos.II.P.P. Nwtw, 

Imp. GordianusPius, Felix Aug. Pontif» 

■'i G 3 Maxj jOj IMPP. CAKSARVM 

Max.TR.P. im. Cos. ii.p. p. Num. 

AYT. K. M. ANI8N. ropAlANOC 
GYC. €YT. C 6 B. AHMAPX. €B 

o T c. e. Num. 

Imp. Caef. m. Ant. Gordianus Aug. p. m. 

tr.p. v. Cos. ii. p. p. Num. 

Imp. GordianusPius Aug. p. m. tr.p.v. 

Cos. ii.p.p. Num. 

Imp. GordianusPius, Fel.Aug. p.m. tr.p. 

V. Cos. ii.p. p. Num. 

att. k. m. antbn. topaianoc 

6yc. e t t. c e B. AHMAPX. 6S- 

o t c. 9. Num. 

Imp. Caef. M. Ant. Gordianus Aug. p. m. 

tr. p.VI. COs. ii. p. p. Nttm. 

Imp. GordianusPius Aug.p.M. tr. p. vi. 

C0S.11.P.P. Num. 

Imp. Gordianus Pius, Fel. Aug. p.m.tr.p. 

vi. Cos. II- P.P. Num. 

Divo Gordiano. Num. Q.YB 

A BT aygvstar. VXORIS- 

fRanquillina Aug. 
Sabina Tranquillina Aug. Num. 
Num. 

CABeiNA TPANKTAAeiNA 

a t r. Num. 

CAB6INA TPANKTAA6INA 

C6B. Num. 

»ioiP I A CABSINA TPANKYA- 

A6INA c©b. Num. 

FuriaSabinaTranquillina Ang. Num. 
FuriaeSabinaeTranquillinae Sandiffimae 

Aug. coniugi Domini N. M. Antonij 

Gordiani Pij Felicis, Invicti Augufti. 

Numini Maicftatique corum. y.infcr. I M. M A R C I I. 

Mp. Caef M. Marcius Aug. p. m. tr. p. Num. 

HOSTILIANI. 

IMp. Caef. L. Aur. Scv. Hoftilianus Aug. 
P.M.IR.P. Nttm. 

PHILIPPI. 

ATT. M. IOTA. * I A 1 n n O C 

lmp. M. Iul. Philippus Atig. Nnm. 

ATT. k. m. joiai. ♦ iAinnoc 

ayt. n« w . 

A lJfOK.. K. M. iovai. «lAinnoc B 10 

C6B. N»m 4 

Imp.C.M.Iul.Philippus.Aug. NmM 
Imp. C M. Iul. Pftilippus p. f . Aug. Nun, 
Imp. C. M. lul. Philippus p. f. Aug. p.m 

Num. ' 

ATTOK. K. M. IOTA- OIAinilOi: 
ceB. AHMAPX. esOYCIAc 

Num. 

A T T O K. K. M. I O T A. OlAin 
noC C€B. AHMAPX. 630YM 

c 1 A c. Nun 

Imp. M. Iul. Philippus Aug. p. m. tr. p, 1 

Cos. p. p. Nm\ 

Imp. C.M.Iul. Philippus p.f. Aug. p.« 

tk. p.Cos. p. p. Nm, 

ATT. K. M. IOYA. «UinHOC er <B 

er t. c e b. a. b. Nm 

A T T O K. K. M. IOYA. OIAinnOi 
£ fe E. A H M A P X. eSOTCIAlJ 

b. Nun 

Imp. M.IuI.PhilippusAug. p.m. tr.p.ii 

Cos. p. p. Num 

Imp.CM.Iul.Philippus p. f. Aug. p. m. t b 

p. ii.Cos. p.p. Nmi, 

A. K. M, IOTA. OIAIIinoC IlflJ 

en. c6b. a. r. Nm,\ 

AY T O K. K. M. I O Y A. OIAinnoi 
C C'B. A H M A P X I K H C €30YCIA<>| 

r. Nm. 

Imp. M. Iul. Philippus Aug. p.m. tr.^B 

iii. Cos. p. p. Nm 

aytok. k. m. iotai. «lAinno. 

ccb. yiiatoc to b. Nm, 

Imp. C. M. lul. Philippus p. f. Aug. p. * 

tr. p. m.Cos. 11. Nuiiiti 

ayt. k. m. ioiA.oiAinnoc ey ( 

e r t. cbb. a. A. Nm . 

Imp. M. Iul. Phihppus Aug. Cos. ii.vfl 

Num. 
aytok. k. m. iotal oiAtitno f 

C 6B. A H M AP X. 6HO Y C I A C T II fi 

t r. Nun I 

Imp. M. Iul. Philippus Aug. p. m. tr,IH 
iiii. Cos.iii.p />. Nm 

Imp.C M.lul. Philippus p.f. Aug. p.uM 
t r. p.iiii. Cos. iii.p. p. Nun 

ATT. K. M. IOTA. OIAinOOC 6 Y l\ '-I 
«YT. C«B. A. «• Nm 

ATTOK. K. M. IOYA. «IAinnO' 
C€B. AHMAPX. 6HOTCIAC < 

Num. 
Imp. M.IuI.Philippus Aug.p.M. TR. P. n 

Cos. 111. p. p. " Nm 

Imp.Caef. M.JuI. Philippus Aug.Pontife 

Max. tr.p.v.Cos. iii.p.p. Nun 

Imp. C. M. Iul. Philippus p. f. Aug. p.» 

tr. j ,-. TITVII, NOMINA.E 

TR.P.V.COS. Itt.P.P. N»«*. A 

T T. K. M. 10 YA. OlAinnOC 6 Y C. 

gyt. ces. A. ■?. A7#Wf. 

YTOK. K. M. i O Y A. «lAlnllOC 
C6B. AHMAPX- eSOYCtAC S.Num. 

:np. M.IuI. Philippus Aug. P- m.tr. p. vr. 

ICos. ti i.p. p. Num. 

Jirp.C. M. lul. Philippus P. f. AUg. p. m. 

t k. p . v i . Cos. 1 1 1 . p. p. Ntim. 

Jivo PhPiippo Aug. Patri. ' Ntim. 

. V X O R I S. 

yf Arcia Otac.il. Severa Aug. Num. 

SrX m. n r' a k i a A a ceoYHpA 

aytoYcta. Nnm. 

;'a p. bijkia, c G o Y H p A C6B . Num. 

, QI, C60IHPA C G M. C G B. Nttm. 

PHILIPPI F. 

JVl . P h il i ppus Caefi Nttm. 

map. ioyaioc oiAinnoc 

K A I C A p. Num. 

... Iul. Sever. Philippus Caef. Nttm. 

ii IOYA. CGOYHP.iDIAinriOC 

k a r c . Nttm. 

.liil. Philippus Caef. Princeps iuventu- 

tis. Num. D 

. . lul. Sever. Phi'ippus Gaef. Princeps iu- 

Iventutis. ., Nttm. 

I. lul. Philippus Nobil. Caef.Pnnceps iu- 
Jventutis. Nnm. 

j, Iul- PhilippusCaef.Pontif. Cos. Princ 

'mvent. N«w. 

Jnp.M.Iul. Phrlippus Aug. rium. 

I Y T . K. M. IOYA. *IAinnoc 

iAYrovc' Nttm. 

Wt"r o k. k. m. ioyAi. «lAinnoc 

llCCB. N»/W. 

jhp. Caef. m. Iul. Philippus Aug. Kum. 

U Y T. K A I C. M . t O Y A. C G O Y H P. 

ifotAinnoc cgb. Num, 

Qhp.C. M.Iul.Philippop. f. Aug. Num. 

y r o k. k. m. i U' r a. « i a i n n o c 

C 6 B. AHMAPX. 6HOYCIAC 

y n a t o c. Num. 

Jnp.Philippus Aug.Potitif.TR.p.Cos.A/«w. 
*np. M. Iul. Philippus Aug. Cos. 1 1. Num. 

IYTOK. K. M. IOYA. '«IAIttnoC 

CGB. AHMAPX. geo y c. b. y n a- 

t oc t o b. Num. 

n]>- Philippus Aug. Pontif. t r. p. ii. 

Cos. ti. Num. 

mp. M. Iul.Philippus Aug. Pontif. tr. p. 

ir. Cos. ii. ~ Num. 

jYTOK. K. M. IOYA. tflAinnOC T EPITHIIA, jqS 

CGB. AHMAPX. GSOTCTAC Y. N£- 

Imp. Philippus Aug. Pontif. tr. p. iii- 
Cos. 1 1 . Num- 

Imp. M.IuI.Philippus Aug. Pontif. tr. p ; 
iii.Cos. ii. Nnm. 

DivoPhilippo Aug. Num. 

MARINI. 

Imp. C. P. Carvil. Mannus Aug. Num. 
A Y T. K. noiBA. K A P O Y I A. M. A- 
PGI N O.C C 6 13. Nu?»> 

D E C I L AYTIK. J?N. MGCCIOC KOYIN 
#6 K I C C G B . Num 

Imp. Traiapus Deciu^ Aug. Num 

Imp. c. cl Traianus Decius. Aug. Num 
Imp. Caef. C. MelV. Q^DecjoTrai. 

Aug. Num. 

Imp. Caef.Cn. Mefi. Q^Traian. Decius 
Aug. Num. 

ATT. K. J?N. MGC. KOYIN. TPAIAN; 

AGKIOC C GB. Num. 

A Y T O K. K. T. MGC. K O Y I N. AGK.. 

tpaias, a y r. Num. 

A Y T. K. TN. K Y. T P A. A G K I O C 
CGB. AHMAPX. 6SOYC. Y n A* TO 

b . Num. 

Imp. C M. Q. Traianus Decius Aug. p . m. 

TR.p.Cosm. p. p. • Num. 

A T T. K. T N. M 6 C. K O Y I N. T P A- 
IAN. A6KIOC C6B. AHM.APX. 
GEOY. B. inAT, TO T P 1 T . Num. 

Imp. Caef. C Mefs- Q^Decio Trai . Aug-. 

p. m. tr.p. ii. Cos. i 1 1. p. p. Num. 

Imp. C. M. Qi^Traianus Decius p. r. Aug; 

p.m. tr. p. ii. Cos. i 1 1. p. p. Num. 

A T T. K. TN. M 6C. K O Y I N. T P A I Ai 
A6KIOC C6B. AHMAPX- eEOYC. 

r. y n a t o c tot. Num. 

Imp. C M. Q^Traiano Decio Aug. p.xu 

t r. p. ui. Cos. 1 1 j . p. p. Num. 

Imp. C M. Q. TraianusDecius Aug. p.mj 

tk.p.iii. Cos. iii. p.p. Num. 

Iinp. Caef. Cn. Mes. Q. Traian. Decius 

Aug. p. m. ni.p. iii. Cos. iii. p. p.Num. 
Imp. CM.Q. Traianus Decius p.f ; Aug.\ 

p.m.tr. p. iii. Cos. iii. p. p* Num. 
Divo Decio Aug. Num* 

V X O R I S, 

SAll.BarbiaOrbianaAug. Ntim. 

HP6NN.IA CAAAOYC. B A P B. o P- 

b i a n a a y r. '■ Num. 

Herenniae Salluftiae Barbiae Orbiartae 

Aug. coniugi d. n. Aug. V.mfct. 

F I-» \ 

100 IMPP. CAESARVM 

F I L I AE. 

I"~*N. ,C€I. CAAA. BAPB. OPBIA- 
■*■ N A C€B. Num. 

Cn. Seia Sall. Barbia Orbiana Aug. Num. 
HerenniaEtrufcilla Aug. Num. 

H P G'J$ NIA 6TPOTCKIAAA AT- 

rorciA. Num. 

HPGNNIA CTPOYCKIAAA C G- 
B AC T A. Nttm. 

HERENNI L 

QHer. Etr. Mes. Decius Nob. C? Num. 
. K TI N. 6P GN. €T P O C K O C MGC. 

agki. 1 Num. 

KT. HP6N. 6TPOYC. M€c* AGKIuC 

k a 1 c a p. Num. 

Q^Her.Etr. Mes.Detius Nob.c Princeps 

iuventutis. Num. 

C^ HerennioEtrufcoMeflio Decio Nobi- 

liflimo Caefari,Principi iuventutis. v.mf 
Imp. Cae. Q^Her. Etr. Mefs.Decius. Aug. 

Nttm. 

ATT. K. KVIN. H P G N. 6TPOTC 

Jier. askioc C€b. ahmapx. 
«joyci a c. Num. HOSTILIANI. c.y ' Alens Hoftil. Mes. Quintus n. c. 
Num. ' 

I. OTAA. OCTIAIAN. M€C. KOYIN- 

T o c k a 1 c . Num. 

C. Valens Hoftil. Mes. Quintus n. c. Prin- 

ceps iuventutis. Num. 

C. Valenti Hoftiliano Meflio Quinto No- 

biliflimo Caefari, Principi mventutis. 

V. infcr. 

C. OVAL. OSTIt. MES. COVIN' 

T V s a v g. Num. 

T. O T. O C. M. K Y I N T O C K Y. C 6- 
s a c Num. 

Imp. Caef. C.Val. Hos. Mes. Quintus Aug. 
Nwn. 

Imp. Caef. C. Val. Hoftil. Mes. Quintus 
Aug.Pontif.TR.p.Cos.deiig. Num. 

A Y T. K. F. O Y A A. OCTIJI. M 6 C. 
KYINTOC C €B. AHM APX. €3 OT- 

c 1 a c. Num. 

PERPENNAE, 

IMp. Caef. Auf. Perpcnna Licinian. Aug. 
p.m.tr.p.p. p. Num. I Q_VE ET AVGVSTAR. || 

a TREBONIANI. 

Mp. Caef. C.Vib. Trebonianus Galli 
Aug. N«> 

A Y T. K. f. OYIB. TPeBJlN. TA. 
A O C C G B . N». 

ATT. K. T. OYIBIOC TPGBflNlA 

r A a. a t r. Nw 

AT T O K. K. r. O Y I B. T P GB. TAAAC 

C6B. AHMAPX. GSOTCIAC. N»> 

A T f . K; T. O T I B. TP6BON. T A j, 

AOC C G B. AHMAPX. GEOY 
IHATOC TO B. N«l 

Imp. Caef. C. Vib. Trebonianus Gall 

Aug. P.M.TR. P. COS.II. P.P. N«; 

A T T. K. T. OTIilOC T P e b n 

r A A A O C C GB. A H M AP X. GaO T 

B. N», 

Imp. Caef. C. Vib. Trebonianus Galh 
P. M. tr. p. it. Cos.11. P. P. N»; 

ATT. K. T. OTIB. TPGfeJiNIA 
TAAAOC C 6 B. A H M A P X. 6 2 O Y 

r. N«; 

Imp. C. C Vib. Treb. Gallus p. f. Au, 

P.M.TR. P. III. COS.II.P.P. N«i 

att. k. r. otib. TpeBSiNiAN. raj 

AOC C6B. AHMAPX. GSOTC. A. N 

Imp. G C. Vib.Treb. Gallus p. f. Au : 

P. M.TR. P. II II. COS. II. P.P. N«i 

V X O R I S. 

HOftiliaSeveraAug. N» : 

OCTIAIA CeoTHPA C€BA' 

T H. N», 

VOLVSIANI. 

CTTlb. Volufianus Nob. C Princefi 

V iuventutis. N», 

C. Vib. Volufianus Nob. Caef.Pontif. O 

Princ iuventut. N« 

ayt. k. r. otibioc orBAorct 

NOC. N* 

AYT. kaic. T. OYIBIOC TP€ 

otcaoycianoc. N* 

ATT. K. r. OTIB. OTOAOTClANi 

a ir. 
Imp. Gallo Volufiano Aug. 
Imp. Caef. C. Vib. Volufiano Aug. 
Imp. C. C. Vib. Volufianus Aug. 

AYT. K. OYIB. OIQAOrCIANI K. 

gtc. c e B. 
Imp. C. C. Volufianus p. f. Aug. N*>. 

AYTOK. K. r. OVIB. OTflAOYCI- 
N O C C € B. A H M A P X. G 3 O T . 

t n A T O c. N*«. 

Imp. C. C. Vib. Volufianus Aug. Ponif. 

tr.p.Cos. N*»'. 

at tc:. I rI TIIVll, NOMIN 

ytok. k. r.oni. oTflAoicn- 

NOC C€B. AHM APX. CE © T C. B. 

rn at.t o b. Num. 

mp. Caes. C. Vib. Voluflano Aug. Pontif. 

TR.P.u.Cos.ir. N*»»- 

mp. Caes. C. Vib. Volufiano Aug. P. M. 

tr.p.ii.Cos.ii. N«w. 

VYTOK. K. T. OTIB. OTflAOTCIA- 
NOC CGB. AHMAPX. C-EOIC. T. 

Nitm. 

mp. C C. Vib. Volufianus Aug. P. «M. 
tr.P.iii.Cos.11. Num. 

1 Y T. K. r. OVIB.OIflAOICIANoC 
f CGB.AHMAPX. eSOTC.A. Num. 

mp.Cae. C.Vib.Volufiano Aug. P.M. t r. 
P.IV.Cos.II. . Num. 

V X O R I S. 

■fpCNNIA <=TPOTCKlAAA AT- 

roKTA. Num. 

AE M I L I A N I. 

ATT. K.T. IOTAIOC AIMIATA- 

l\. N o c c e b . Num. 

mp.AEmilianus Pius.Fel.Aug. Num. 

mp.Caef. AEmilianus P.F.Aug. Num. 

mp. Caes.C.IuI.AEmilianus Pius>Fel. Aug. 
rium. 

,Y T.K.T. I O YA. A I M I AI ANOC 6YC 

*t t.cc-b. A. e. Num. 

jmp. AEmilianus Pius , Fel.Aug. P. M. tr. 

I P.P.P. Num. 

tf>. N.C. AEmiliano Fortifllmo Principi. 

N»w*. 

| VALERIANI. 

rMp.Valerianus Aug. Num. 

|.Imp.P.Lic.Valeriano Aug. Num. 

|Ty T. K. n. AIKIN. OYAAGPIANOC 

i a t r. Nttm. 

,tt. k. nOTB. AIK. OTAAGPIANOC 

c e b . Num. 

iTT. K. n. A I K.B AA GPI ANOC flC. 

co. Num. 

fmp.C.P.Lic.Valerianus P. Aug. Num. 
ValerianusP.F.Aug. Num. 

kr t.k. no. aikin. otaacpianoc 

i CCB.A. 6. TnAT.TOB. Num. 

Irnp. C.P. Lic Valerianus Aug. p.m.ir.p, 
Cos.II.p.p. Kum. 

Imp. C.P . Lic. Valerianus P. Aug. p.m.tr. 
P.Cos.ii.PP. Nm. 

ATT.K.nOT. AIKIN. OTAAGPIANOC 

CfiB.Ls.inAT.io r. Num. TSPITHETA. u a 

Imp.C.P.LicValerianusp.F.Aug.P.M.TR.. 

p.II.Cos.HI.p.p. 
att. k. n. aikinioc oiaac-ria" 

n o c c e b . L. r. Num. 

Imp.C.P.Lic.Valerianus p.f. Aug.P.M.TR. 

p.iii.Cos.tii.p.p. Num. 

ATT.K.n. AIKIN. OTAA€PIANOC 

ceB.L. a. inAioc toa. Nnm. 

Imp. C.P. Lic. ValerianusP- F. Aug. p.m. 

tr.p.iiii.Cos.iiii.p.i'. Num. 

ATT. K.no-AIK.O TAAeP I A NOC C6B. 

L. e. Num. 

Imp.ValerianusAug.p.M.TR.p.v.Cos.IIII. 

p.p. Num. 

Imp. C.P. LicValerianus P. F. Aug. p.m. 

TR.p.v.Cos.nif.p.p. Num. 

a t t. k. n o. aik. otaagpianoc 

C6B.L. 9. Num. 

Imp. C. P, Lic Valerianus P.F.Aug.P.M. tr.p.vi.Cos. IIII- p.p. N»j». Arr. 1:. n. aikin. otaacpianoc 

ccb.L. Z. Num. 

Imp. C.P. Lic. Vnlerianus P. F. Aug. p.m. 

tr.p.vii.Cosiiii. p.p. Nww. 

Num. DiuoValerianoAug. 

V X O R I 
DivaeMarinianae. S. Num. G A L L I E N I. GAHienus Aug. Num'. 

[mp.Gallienus Aug. Num. 

lmp.C.P. Lic-GallienusAug. Num. 

ATTOK. K. n. A I K IN. r AA AI HN O C 

Airoic. Num. 

AYT. K. noTB. AIK. TAAAIHNOC 

c e b . Num. 

A T T. K. n 0. A I K I N. r A AA I H NQ C 

c 6b. a*. e. y n a t. Num. 

Imp.C.P. Lic Galiienus Aug. p. tr.p.Cos. 
Num. 

AIT. K.nOT.AIKIN. TAAAIHNOC 

c e b . L. b. t n a r. t b. Num. 

Imp.C.P.Lic.GallienusP.Aug.p.TR.p.ii- 

Cos.Ii. Nttm. 

ATT.K.n. AIKIN. TAAAIHNOC CfiB. 

L. r. r n A t. t o r. N»m. 

Iittp. Gallienus Pius Aug. p. tr. p. 111. 
Cos. 111. 

AYT.K.n. AIKIN. TAAAIHNOC C 6B.' 

L.a. Num. 

Imp. C. P. Lic Oftllienus P. F. Aug.P. M. 

TR.p.im.Cos.iii.P.P. Num. 

A TT. K.n.A I K I N.T A A AI HN 0C C6B. 

L. & Num. 

H Imp. JTJ IMPP. CAESARVM 

Inip. Gallienus p .f . Aug. p.m. tr. p.v. Cos. 
iii. p.p. Nnm. 

A Y T. K. n. A I K. r A A A I H N O C C6 B. 

L. <;. Num. 

imp.Gallienusp.F. Aug.p.M.TR. p.vi.Cos. 

iil. p.p. Num. 

A T T. K. n. A I K I N.T A A AI HN O C CCs. 

L. Z. Num. 

Imp. C.P. Lic. Gallienus p. f; Aug. R. M. 

tr. p. vii.Cos.iii.p.p. Num. 

AYT. K. n.AIKIN. TAAAIHNOC C6B. 

L. H.rnAT.TO a. Num. 

Imp. C P. Lic. Gallienus P. F. Aug. p. m. 

tr.p.viii.Cos.iiii.p.p. Nttm. 

A TT.K.n O Y B.AI K I N I O C T A A A I H- 
NOC 6 Y C. 6 YT. C GB. L.6NM A T O T. 

Num. 

A Y T. K. II. A I K I N. T A A A I H N O C L. 

©. Yn/\T.TO e. Num. 

Imp. C P. Lic. Gallienus P. F. Aug Germ. 

P.M.TR.P.VIIII. Cos.v.p.p. Num. 

Gallienus P. F 

Num. 

AYT. K- noYB.AIKINIOC TaAAIH- 
NOC 6 T C € T T. C 6 B. L. A6K A- 

T t. Num. 

A T T. K. n. A I K. r A A A I H N O C C € B. 

L. I. Num. 

Imp. C. P. Lic Gallienus P. F.Aug. p.m. 

tr.p.x.Cos.v.p.p. Kum. 

AYT.K. nOYB. AIKINIOC TAAAIH- 
N O C GT C. €T T. C 6 B. L. GN A- 6 K A- 
TOY Y n A T. T O SKTOY. Num. 

Ayt. k. n. aikin.taaajhnoc ccb. 

L.IA. YnAToc to <;. Num. 

Imp. C. P Lic. Gallienus P. F. Aug. p. m. 

tr.p.xi.Cos.vi.p.p. Kum. 

Magno & Invicto Galliend Aug. Cos.vi. 

deCgnato vi r. rlum. 

AYT. K. nOTB.AlKINIOC TAAAIH- 
NOC 6TC. CT T. C€B. L AQA6KA- 
T T. Num 

ATT.K. n. AIKIN. TAAAIHNOC CC5B. QJVE 
A E T Aug. Germanicus Maxu. L.IB 
Imp.C.P.Lic. Gallienusr. f. 
p.xji.Cos.vi.p.p. 

AYT. K.nOT B.A I K I N I O 
NOC GTC. 6YT. C € B. 
A.T n A T.T o Z. 

A Y T. K. n. A I K I N. rAAAI 

L. Ir. YnAToc to Z. 
Imp. Gallienus p.F.Aug.R. 
Cos.VIl.p.p. 

A T T. K. n O Y B . A I K I N I O 
NOC 6YC.6YT. C6B.L 
• K.A. Num. 

Aug.P.M. TR. 

r^um. 
c rAAAI H- 

L. T R I C K. 

Num. 
hn o c ce B. 

Num. 

M. TR. P.XIIT. 

N»«*. 

c r A AA I H- 

,T E CC AP E C 

Nttm. A VOVS TA R. 
A I K I N. D 11 
\YT. K. n. A I K I N. rAAAlHNOil 
C6B.L. I A. N«w| 

Imp. C P. Lic Gallienus p. f. Aug. p. M 
TR.r.xint.Cos.VII. v.t. N«« 

A V 1 . K. n O T B. A I K I N I O C T S| 

aihnoc gt c. gt t. c € h. L.n em| 

K.A. Nut 

A Y T. K. n. A I K I N. T A A A I H \ 

c €b.L. ie. 
Imp. C.P. Lic. Gallicnus p. f. Aug. p. 

tr.p.xv.Cos.VII.p.p. N-.m 

GallienoClementilHmoPrincipi & Salo 

ninae Sanctifiunae Aug. Numini Maie 

ftatique eorum. v.ji " V X O R I S. 

SaloninaAug. Nxm 

CorneliaSalonina Aug. N*« 

KoPNHAIA CAA£iN6INA htV-Nm 
KOPNHAIA CAAiiN6lNAC6 B.NhiX 

F RATRIS. 
Valerianus Caes. Nm 

P.LicV^rlerianusCaes. N** 

n OY. A I K I N. OT AA <: P I ANOC K AI 

c a p. Num 

P. Lic.ValerianusNob. Caes. Princepsio 

ventntis.' NjNu| 

P. Lic. ValenanusNob.Caes.Cos.ir.Prm 

ceps iuventntis. N»« 

Imp. C.P. Lic.Valerianus p.f. Aug. p. t* 

p.Cos.IL Njwr 

L I B t R O R V M. 

Salon.ValerianusCaes. Nm > 

n '■:. A I K. CAAfiN. O T A A6P I A NO<i 

k a i c. Ntm. 

Sal. Vp.Ierianus C.S. Princeps iuventuti: 

N*jw. 

P.Lic.Cor. Sal. Valerianus N. C. Princep 1 
luventutis. Nm I 

P. Licinio Sabnino Valeriano Nob. Cae: 1 
Prin.iuvent-Valeriani Aug. nepoti Gal 1 
lieni & Saloninae Aug. fil;o. v.wfc 

DivoValerianoCaes. N«a . 

DivoCaes. Valeriano. Nm 

Salonino Gallieno minori. Nm 

Q.Iulius Gallienus Caes. Nm 

KYIN.IOTAIOC C A A IlN. T A A A I h 

n o c k a i c. Nm 

Q. Iul. Sal. Gallienus Nob. Caes. Princep 

iuventutis. Nun 

Sal. Gallienus N. Caes. Princeps iuventt 

tis. Num 

Imp. Q. Iulio filio Gallicni Aug.&Sak 

nin; 15 TIIVlIj 'NOMINA ET JPFTHETA. ninae Aug. y.infer. nliaeNobilifs.puenaefil. GallieniAug. & 
Salon.Aug. y.infer. 

XXX. TYRANNI. 
np.C.Cyriadesp.F. Aug. Num. 

r T. K A I. K Y P 1 A HC C G B. L.B. N#/W. 

•np.C-Ingennuus Aug. notw. 

np.C.D.ingenniius P.F.Aug. NUm. 

np.C.D.Lael.Ingennuus p.F.Aug. Ntim. 

mp-COdenathus p.f. Aug. N*«w. 

ITT.K AIC-OAHNA0OC CC- B.L.r..A/«>W. 
YT. K. OAHNA0OC G T d C6B.L. A 
N0W. 

■jrodianus Tmperator Aug. nkot. 

yT. K A j.H P n A I,A N O C CCB.L.T.NW. 

np.CAureolus p.F.Aug. n«w. 

mp.C.W- Acil. Aureolus p.f. Aug. uttm. 

mp.CM.Ful-Macrianus p.f. Aug. sum. 

I t T. K. M. <D O Y A. M A K P I A N O C H C. 

ce b.L.B. N»*w. 

mp.C.Ful.Macrianiisp.r. Aug. AW 

jmp.CQ Ful. Macrianus Aug. N««*. 

L Y T. K. K. <I> O Y A. M A K P I A N O C C 6 B. 

L.A. A/»;w. 

IQuietus Aug. Num. 

;lmp.CFul.Quieta*P.F.Aug. Num. 

jJmp.C.Cn.Fui.Qujetus Aug. Num. 

&mp- C.Cn.Ful.Quictus P.F.Aug. Num. 

(ATT.KAIC BAAICTAC GYC. CGB. 

L. r. Nttm. 

ffmp.C.Ser. AnicBalifta P. F. Aug. Num. 

UYT.K.CGP.ANGIK.BAAICTAC GYC. 

G r T . c 6 3. Ntttn. 

AYT. K-nOT. OYAASP. OYAAGNC 

ccb.L. A. Num. 

A Y. A. KAAnoTPNIOC neicoN 

cgb.L. A. Num. 

Imp.CAlexand.AEmilian.P.F.Aug. Num. 
Imp.C.Ti. Ceft. Alex. AEmilianus Aug. 
Num. 

A. K. T I B. K C-C T.. A A GE ANA. A T M I- 

aianoc C6B.L.A. Nttm. it6 
Num. Poftumus Pius Aug. 

Poftumus Pius Felix Aug. Num. 

Imp Caes.Poftumus p.f. Aug. Num. 

Imp. C. M. Caf. Lat. Poftumus p.f. Aug. 

Nww. 
Imp.C. M. Cafs. Lat. Poftumus P. F. Ang. 

p.M.T-R.P.Cos.n.r p. Num f 

Poftumus Aug. p.m. tr. P. Cos.ni. P.P. 

Num. 

Iinp.CPoftumusP.F.Aug.p.M.TB..p.v.Cos. 

YiI.p.p. Num. 

Imp. C M. Cafs. Lat.Poftnmus P. F. Aug. 

p.m.tr.p.vii .Cos.iu.p.p. Num. 

DivoPoftumo. Num. 

PoftumusDjvusPater. Num. V X O R I S. Iunia Donata Aug. Num. D Poftumus Aug. Nnm F I L I I. 

C.Iun. Cafs. Poftumus Caes. Princeps iu- 

ventut. Num. 

Imp.CC.Pofrumus Aug. Num. 

Imp.C.C.lun.PoftumusP.F.Aug. Num. 

Imp.CRe^illiariusP.F.Aug. Num. 

Imp.C.Q.Non.Regillian. P.F. Aug. Num. Imp.CSex.Iul.Saturninus Aug. Num. Imp.CTrebellianusP.F. Aug. Numl 

Imp.CCAnn.Trebellianus Aug. Num. 
Imp.CCAn.Trebellian.P.F.Aug. Num. 

A Y T.K. T I T. K OPN H A. KfiACOC 6 T. 

cgb.L.A. Num. 

Imp.C.Ap.Claud.Cenforinus Aug. Num. 

AYT.K.HP5NIANOC .C6B.L.B- Num. 
AYT. K. TIMOAAOC CGBACT. L.B. 

Num. 

AT.K.TIMOAAOY GYC.CGB ,L.r.N/«W.' 

Vaballathus vc R.Imp.R. Nnuti 

OYABAAAA0OC APMGNIAC II' II 

L.a. N#;w. 

OYABAAAA0OC A0HN. OY /// 

KOA.TRSUC L.6. N»»w. 

A YT. K. O T AB AAA A © OC C6B. L.Z. 

Num. 

M A T R I S, 

ZnNflBU. C6BACTH. Nttm. 

H 2 AYI« %n IMPP. C AB.S ARVM Q.VE ET AVGVSTAR.' II A T T. EAIt. MOIONIOC 6 Y C. C6B. 

£. A. Num. 

Lollianus Aug- Num. 

Imp.C.LollianusP.F.Aug. Nm». 

Imp.C.Sp.ServiLLollianus P.F.Aug. Num. 

Imp.C.AEIianusP.F.Aug. Num. 

imp.C.A.Pompon. AElianus Aug. Num. 

Imp.Vi&orinusP.F.Aug. Num. 

lmp.C.VictorinusP.F.Aug. Num. 

imp.CM.Aur.Vi&orinusAug. Num. 

Imp.C.M.Aur.Victorinusp.F, Aug. Num. 

V X O R I S. 

AureliaVi&orina Aug. Num. 

VidorinaPiaFelix Aug^ Num. 

Victorina Augufta.Caitroru Mtter. v.mfcr. 

F I L I I. 

L. Aur. Victorinus Caes. Prino iuvent. 

Num. 
Imp.C.Viftorinusp.F.Aug. Num. 

Imp.L.Aur.ViftorrnBsAugi Num. Imp.C.Mariusp.F.Aug. 

Imp.CTetricusAug. 
Imp.Tetncus Pius Aug. 
Imp.C.Tetricus p .f . Aug. 
Imp.C.P. Pivefus Tetncus Attg- 

F I L I I. 

C.Pivefus Tetricus Caes. Princeps inven- 

Num. Num. 

N«/#. 
Num. 
Num, 
Num. tut. CLAVDIL IMp.Claudius Aug. Num. 

Imp.C.Claudius Aug. Num. 

aii. k. raatdio.ccGb. Num. 

ATT. K. M. A T P<- KAATAIOC CC-B. 

Num. 

ATT. K.M, ATP.KAA TAI OC 6TC.C6B. 

Num. 

ATT.K.M. ATP. KAATAIOC GTC.GYT. 

cgb. Num. 

Imp.Claudius Pius Felix. Aug, Num. 

Imp.C.ClaudiusP.F.Aug. Num. 

Imp.C,M-Aur. CUudiusp.F.Aug. Num. 
Imp. Caes. M.Aur. Claudio p.F.invi&o Au- 

gufto. Num. 

AYI.K.M.AYP.KAAIAIOC 6TC.C6B. 

L. A. Num. 

Imp. C. M. Aur. Claudius P.F.Aug. p.m. 

TR..P.P.P. D E Claudio invicto Pio Felici Imp. Caes. Pont 

Max.Trib.pot.p.p.Procos. v<infcr 

att.k. ka'ataioc c gb . L.B. Nunt 

ATT.. K. M. AYP. KAAYAIOC GYc 

c gb.L.B. Num 

Itnp.C Claudius Aug. p.m. tr.p.ii.Cos 

p-p. Num, 

Imp. C. M. Aur. Claudius p.f . Aug. Germ 

Gothicus- Ntm 

Imp. Caefari M.Aurelio ClaudioPio Feli 

ciffimo,Invi&o,ac Fortiffimo,& Truim- 

phatori Augulto , Germ. Max. Goth 

Max.Pont.Max.T r. p.i i. Cos. p.p. Opu- 

mo Principi. V-infcr 

Divo Claudi.o. Num 

DivoClandioOptimoPrinc. Num 

DivoClaudio Optimo P.merit. Nm 

Divo Claudio Augufto Germanico,Gothi- 

coOptimoPrincipi. Nm 

Qj/ INTILLL ]| 

QVintillusAug. Nm< 

Imp.Caes.Ciuintiltus Aug. Nm 

Imp.C.Quintillus P-F.Aug. Nm 

Imp.C.M.Aur.QuintillusAug. Nm 

att. k. m. a y p. kotintiaao< 

csb.L. A. Num 

i 

AVRELIANI* I 

TMp.Aurelianus Aug. Nm 

-*Tmp. C. Aurelianus Anjg. Num 

att.kai.atphaianoc ceu.Nm 
att- k. atphaiAnoc «ic. cqij 

Num. 
Imp.C.Aujelianusp.F.Aug. Nk 

att. k. atphaianoc gtc. eii 

cgb. Nm 

Imp. C. L> Dom. Aurelianus p. f. Aug 

Num. 

A T T.K Al. AOM.A Y P H AI ANO C C 68 

L, A. N*j 

AIT.K. A. AOM. AYPHAIANOC GYC 

ccb.gtotc B. Nm 

ATT.K. A. AOM. ATPHAIANOC C € B 

L. r. Nm 

AT T.K.A.A OM. A Y P H A I ANOC 6TC 

C6B.6TQTC F. Nm 

ATT.K AI. A T P Ii AI AN OC C6B. L. A 

Num. 

ATT.K. A. AOM. A*P HAlAN OC GYC 

C6B.6TOTC A. Nm 

ATT.KAI. A YPH AI AN OC CGB.L.« 

Num. 

ATl II ja . T IT VI I, NO»f/lfl 

TT. K. A. AOM^ AIPHAI A NOC € Y C. 
C6B.6T OTC *• N«W. 

mp, Cacs. L. Domitid Aureliano Pio Feli- 
cijnvido Aug.Pontif. Maximo,Gothi- 
co Max. Germamco Max\ Trib. pot. V. 
Cof.clefig. mt. Imp. tt t. p.p.Procons. 

\ Reftitutori orbis , Inviftiffimo, & Vjfto- 
riofiflimo Principi, Numini Maieftatiqiie 

jeros. v.mfcr. 

{agno Augullo Principi Max.Imp. Fortif- 
fimo>Confervatoriorbis,L.Domitio Au- 

j reliano p.F.Ponr. Max.Trib.pot.v. p.p. 

j Cos.III. Pro cos. Gorh. Max. Patmyr. 

! Max.Germ.Max. \.mfcr. 

Y T*K. A. AO M. AT P H Al AN O C GTC. 

C6B.6TOYC ?i Num. 

tivoAureJiano. Num. B V X O R I S. 

feverina Aag. Num, 

eOTHPINA AYJT. Num, 

'|«6yhp«ina cgbacth. Num, 
jivaSeverina Aug. Num, 

F I R M I I. 

YT.K.M.* r p m r o c erc.STT.cGB. 

«toic npQTor. Num. 

S A T V R N I N I. 

YT. KAI. UOT. CATTPNGlNOC 

ceB.L.A. Num. 

Jnp.CPSemp.Saturninus Aug. Num. 

TACITI. 

MMpiCG.TacituS AUg. . Nnm 

Jmp.CM.ClTacitusAug. Num. 

|TT.K AI<M. K,A ATA.T A Kjt OC C G B. 

'I L. A. Nw». 

np.C.M.Cl.Taeitusp.F.Aug, N»/w. 

FLOKIAKI, 

r Mp.C.FloriajiusAiig. IStUm. 

Jmp.C.M-An.Florianus Aug. Num. 

.K.M. ANNIOC «A3PIANOC C€B. 

L.A* Num. 

hip. CM.Ann.Fk>rianus p*Aug. Num. 
np.C.M.An.Florianusp.F,Aug. Num. 

PROB I. 

|Mp.ProbusAug. Nttm. 

jUmp.,C.Prqbus,A«g». Nww. 

frobusp.F.Aug. Num. 

vLApr.?rot|Us Piws,Felis Aug<. .A&w. A ET IMTH.tTA, TJ( y 

A Imp.ProbusP.F.Aug. Num 

Imp. Probo P.F. Aug. Victoriofo Sefnper, 

V.wfccr. 
Imp. C.Probus P.F. Aug. Nutr,. 

A. K. M. A Y ?. riPOBOC C *2 B. L. Ai 

Nurm. 
Imp.C.M Aur.ProbdsAilg. N#«*. 

Imp.C-M.Aur.ProbusAug. p.m. tr.p.Cos. 
■ U-p-p. Num. 

Imp.CM.Aur.PfobusP.F.Aug. N«w. 

ATT.K.MiATP. JJPOE O.C GTC. € Y T. 

CfcB.L.B. N«w* 

ATT. K. M. ATP. np O B OC e. 6. CGB. 

*»• r - Num. 

AIT.K. «. AIP, IPOJOC «. 6. ce. 

l« A - jvt»», 

a r t. k.-m. a t p.xip o b o e e y. ey. cgb. 
. L- G • i\T*7». 

A T T. K. M. AIP. rtPOBOc €.6. C <3 B. 
I" ? - iV«J»i 

rmp.ProbusInvic.P.F.Augi i\fc;«. 

Divo Probo Pio. Num. 

P R O C V L I. 

Imp.CT.AEl.Proculus P.F.Aug. Num. 

B O N O S 1 I. 

rmp.C.CKBonofiusAug. Num. 

Imp.C.QJtonofiusP.F.Aug. Num* D C A R I. 

IMp.Carus P.F. Aug. Numl 

AT T.K A I.M. A T P.K AP C €TC.C6B; 

L. A. N««fa 

Imp.C.M.Aur.CarusP.F.Aug. Num. 

ATIOKPATOPA KAICAPA MAP- 
KON ATPHAION KAPON 6 Y- 
CSBH, 6TTYXH CSBACTON. 
V.infir. 

Fortiflimo & Clerrtentiflimo Imp. Caes. 
M.Aur. Caro Invicto Aug. p.M.TR.pot. 
Cos. II. p. p. Pro confuli. N. M.Q. E. 
v.infcr. 

AT T. K. Mi A T P. K AP O C €TC. CC-B, 

L.B. AW. 

Fortiflimo arque Clernentiflimo Imp* 

Caes. M. Aurelio Caro Invieto Aug. 

p.m. t r. pot.i i. Cos.i i. p.p . Pro cos. N. M» 

0_- E - v.infcr* 

t)ivoCaroPio. iV«/w.; 

CARINI. 

CAfinus Nobil.Caes. iV«*«. 

M.AuT.CarinMsNobvCaes. Princeps 
iuventut. Num, 

M 3 Vi<3«- 


B I 2 f. IMPP. C A E" S A R V M Q_V 

Vi&briofiffimo PrincvpV iuvent. M. Aure- A 
lio Carino Nobilifs-Caefari Cos.Pro cos. 
n.m.q^e. t . v.tnfcr. 

Imp.CarinusP.F.Aug. 

Imp.C.M.Aur.Carinus Aug. Num. 

AT T.K. M. ATP.K A P 6IN O C C6B.L.A. 

I . Ntim. 

AIT.KAI. M. AT^PiKAP 61 NOC C€B. 

L.B. ^*"- 

Imp.CM.Aur.CarinusP.F.Aug. /faw. 

A T T.K. M.A T P.K AP6I N O C € Y C.G Y T. 

cc-u.L.r. ' Num. 

Imp. M.Aur. Carino 'Nobilifiimo Caefari 

Pio, Felici , Invifto Aug.Pont. Maximo, 

-Tnb-poteflf.p.p.Cos.Procos. y.mfir. 

KVMERIANI. 

. Aur. Numerianus Nob. C. Princ. iu- 
• vent. , Nttm. 

Vi&orioiiflimo Principi iuventut. M. Aur. 
' N.umerianoNobihfs. Caefari Pro cos. 
N.M.Q_.E. V.infcr. 

Imp.Numerianus Aug. n*«. 

Imp.Numerianusp.F.Aug. N«w. 

Trnp. C.M.Aur.Numerianus Aug. Nttm. 

AYT. K. M. ATP. NOTMGPlANOC 

C6B.LA. x Num. 

Imp.C.M. Aur.Numerianus p.r.Aug. N»w. 
Imp.C.Numerianus p.F.Aug-Cos. Nttm. 

ATT. K.M. AT P.NO T M C-P I ANO C 6 T C 
CTT.CGB.L.B. N*w. 

DivoNumeriano. N»«. 

S A B I N I. 

Imp.C.CAquil.Sabinus p.F.Aug. N*w. 

V I. T Y R A N N I 
lub Diocletiano. 
Imp.C.L.Aelianusp.F.Aug. .TVww. 

Imp.C.Cn.Sal.Amandus p.F.Aug. Num. E ET AYGVS TAR, jj 

L. €. 

ATT. K. A. AXIAACOC 6TC. 6TT 

c e b- L. ?. isj^ 

DIOCLETIANI, N m , 
nun, 
num 
num D Caraufius Aug. 
Imp.Caraufius P.Aug. Nttm. 
Ntt-t». Imp.CCaraufiusP.F.InY.Aug. . Nttm. 

Imp.C.Aledtus Aug. Nttm. 

Imp.CAlectusP.F. Aug. Num. 

Imp.CQ.Trebon.Iulianus Aug. ' N»zw. 

ATT. K. A. eniA. AX1AA60C CGB. 

L. r. Nttm. 

A TT. K,A, 6n. AXlAAGOC€TC.C€B. 

L. A. N»/W. 

il.K. AX I A AGO C 6T C. filT. C EB. Dlocletianus Aug. 
Diocletianus P.F.Aug. 
lmp.Dioclecianus Aug. 
Imp.DiocletianusP.Aug. 
Imp.Diocletianus P.F.Aug. 

ATTsK, AIOKAHTIANOC 6YC.6T1 

CGB.L.A. Num 

Maxim.Aug.N.Diocletiano ir.Cos. H m 
Imp.CCVal.DiocletianusAug. Ku». 

A. K. T. OTAA. AIOKAHTIAKo. 

cgb.L.B. jVm 

Imp.C.C. Val.Diocletianus p.F.Aug. Nun 
Magno & Invicto Imp. Caes. CAur.Va 

Diocletiano Pio , Felici Aug. n.m.q^. eiui 

v.infcr. 

AT. K. r. OYAA. AIOKAHTIANC 

cgb.L. r. N*« 

A Y. K. T. OTAA. AIOKAHTIANO 

cgb.L.a. n«» 

Magno & Invifto Imp, Caes. C Val.At 
rel. Diodemno Pio,Fel. Invicto Auj 
Pont. Max. Trib. potel>. Cps. ni. p. 
Procos. D.N. Numiai Maieftatique eiu 
y.infc r . 

A t» k. r. OTAA. AIOKAHTIANO 
CfiB.L.fr Nut, 

Diocletianus* Auguftus Conful. iiii. #. 
Prp cos. Nui 

a t. k. r. oyaa. aiokahtian» 
cgb.L.?. N* 

AY. K. T. OYAA. AlOKAHTIANO 
CGB.L-Z. Nui 

A Y. K. T. O Y A A. AIOKAHTIANOJ 

cgb.L.H. Nm 

A. K. T. O T.A A. A IOKA HT I ANOC e. 

cg.L.0. Nm 

A. K.r. OTAA. AIOKAHTIANOC 
C 6. L.I. ]„ 

Imp.Caes. C. Aurelius Valer. Diocletian 
Sarm.Max.Pont.Max.Trib.pot.x. v.a#il 

A. K. T. O Y A A. AlOKAHTI AN0C «?. 9 

ce. L.IA. Nk. 

a. k. r. otaa. aiokahtianoc e.' 

c e. L. IB. N« 

A.K.r.OTAA. AIOKAHTIANOC G. 

c e. L. ir. JV». 

A. K. T. O T A A. A I O K A H T I A N O C G.. 

ce. L.Ia. N*. 

a. k. r. O r A A. A I O K A H T I A N c «• 

ce.L.ie. Nrf, 

a.:< ,} TITVLI, NOMIN4 

. k. r. oyaA. aiokAhtianoc e. e. 

C6.L.I $. Ntlm - 

.k. r. OT A A. AIOKA H TIANOC e. G. 

ce. L.iz. Num. 

. K. r.OT A A. A IOK A H T I AN O C 6. C. 

1 ce. L.IH. Num. 

. k. r. o r a A. A l o k A h t i a n c e. e. 

c e.L.Io. TVSww. 

. K. r. Y A A. AIOKAHTIANOC G.e. 

C «. L. K. Kum. 

»n. Diocletiano BeatifTimoSen. hwg.Num. 

fn- Diocletiano FelicifTimo Sen. Aug. 

1 Num. 

Eterni ImperatoresDiocletianus & Maxi- 
mianus Augufti , & Perpetui Caefaris 
Conffantius& Maximianus. v.in/cr. 

np. Caes. Valerio Diocletiano,& Aurelio 
Valerio Maximiano Piiss. Felicibus, 

rmper Augg. & FlavioValerioConitan- 
tio, Galeno Val.Maximiano, Nob.& In- 

i victifiimis Caefaribus. v.iftfcr. 

^ivoDiocletiano. Num. M A X I M I A N. 

1 ^AximianusNob.Cacs. Kum. 

•jVJL M ax i m i an u s A u g. , Num . 

1np. Maximianus Aug. Num. 

Bnp.C.Maximianus Aug. Num. 

Ljr t.k.m aeimianoc c <= B.L.A.Num. 
Jnp.C.Maxiinianus P. Aug. Num. 

ftip.C.Maximianus 1 P.F.Atig. Kum, 

[Jyt.k. m a E im i an oc c e b. L.B. Kum. 

ur T.K.M A £ IM I A NO C C € E.L.r.N«w. 

lip.C.M.A.Maximianus p.F.Aug. Kum. 
lip.C.M.A. Val.Maximtanus Aug. Kum. 
|ip. C.M.Auf.Val. Maximianus p.f, Aiig. 

Jy t. k. m. a y p. m A E I M I A NQ c CCB. 
|L. a. Num. 

■ YT. K. M.AYP. MASIMIANOC CGB. 

BagnoTnvicftoac fuper omnesretroPrin- 
Hctpes FortifTimo Jmp. Caes. M. Aurelio 
BMaximianoPio,Fel.InviaoAug.Cos.III. 
Ijp.p.Procos.N.M.Queeius. v.ittfcr. 

,JYT. K. M. A YP. M A 2 I MI AN OC CGB. 

L. 9. Num. 

T T. K. M. A Y P. MA2IMIANOC 

C6B.L.2. Kum. 

y. k. m. a yp. mas i m i an o c e.e. 
ce.L.H. tium. 

mp. Caes. M. Aurel. Valer. Maximianus 
Germ.Max.Perfic.Max.Pont.TB.pot.tix. 
Cos.iiiI.Imp.VIII. x.injcr. C T EPITHETA. Tl^ 

A Y. K. M. A Y P. M A 2 I M I A N O C 6. e . 

c e.L. e. Num. 

A Y. K . M. A Y P. M A Z I M I A N O C €.6. 

ce.L. I. Num. 

A. K.M. AYP. MA2IMIANOC C.G.Ce. 

L.I A. Num. 

A.K.M. AYP. MAEIMIANOC € ; 6. C C. 

L. IB. Num. 

A. K. M. A Y P. M A 2 I M I A N O C €. €. C6. 

L Ir. • Num. 

A . K. M . AYP. MAEIMIANOC €.6. C e. 

L. ia. Num. 

A. K. M.AYP. MAEIMIANOC e. G. C 6. 

L. i e. Num. 

A. K. M. A Y P. M A S I M I A N O C 6. fc c & 

L. 15. Num. 

A. K. M. A Y P. M A S I M I A N O C 6. €. C G. 

L. iz. Kum. 

A.K.M.ATP;MASIMIANOC G. G. C e. 

L.IH. Num. 
OnfplaximianoFelicifTimoSen.Aug. Kum. 

DivoMaximianoSen.Fort.Imp. Kum. 

Divo Ma\imianoSen.Opt.lmp. Kum. 

Divo MaximianoPatri. Num. 

V X O R I S. 

Gal.V.-.l.Hutropia Aug. Kum. 

r A A. O Y A A. 6 Y T P 12 n I A CGB. N«#Z.' CONSTANTII. 

COnftantius Caefar. N«»/.- 

KiiNCTANTlOC KAICAP. Kum. 

Conftantius Nob.Caes. Kum. 

ConftantiusNob. Oes.Princeps iuventu- 

tis. \ Kum. 

Fl.Val.Conftantius Nob.Caes. Kum. 

*AA. OYAA. KJiNCTANTIOC KAI- 

C A P. Num. 

Pio atquelnclito Dn. Conflantio Nobilif- 

fimoCaefarijNumini Maieftatiqueeius. 

v.in/c. 
ConfTantius p. f . Aug. Kum. 

Imp.Conflantiusp.F.Aug. Kum. 

Imp.C.Fl.Val.Conftantius Aiig. Kum. 

Imp.C.Fl. Val.Conftantius P.F. Kum. 

AY. K. <I> A. OYAA. KONCTANTIOC 

ccb.L. A. Kum. 

A'Y. K. <I> A. OYAA. K Sl N C T A N T I O C 

€yc.C6b.L.B. Num. 

Seniores Augg. dd. nn. Conftantius &: Ma- 

ximianus. r v.infir. 

DivoConftantioPio. Kum. 

DivoConftantioPioPrinc Kum. 

DivoConftamioOpt.Pr. Kum: 

VXO- 125 C AE S A R.V M 
M. 

- Num. IMPP. 

V X O R V 

Fl.Helena Augufta. 

Piiflimae ac Venerabili Dominae noftrae 
Helenae Auguftae, Matri Domininoftri 
Victoris,Semper Aug. Conftantini, & 
Aviae Dominorum noftrorum Beatifli- 
morum Caefarum. y.mfcr. 

Dominae noftrae Fl.Iul. HelenaePiiflimae 
Aug. Genetrici D. N. Conftantini Ma- 
ximi , Vi&oris Clementiflimi , Semper 
Augufti, Aviae Conftantini & Conftan- 
ti , Beatiflimorum ac Florentiflimorurn 
Principum. v.wfcr. 

Fl.Max.Theodorae Aug. Num. 

Fl.Maximiana Thebdora Aug. Num. 

OAAOYIA MABIMIAnA 06OAQ- 

p A c gb. Num. 

GAL.MAXIMIANI. 

GAl.Val.MaximianusNob. Caef. Num. 
Gal-MaximianusP.F. Aug. Num. 
Imp.Gal.Val. Maximinianus p.f. Aug.Nw». 

AYT.K.TAA. OYAA. MA2IMIANOC 

C6B.L.A. Nam, 

AYT.K. TAA. OT AA. MA2IM1ANOC 

CGB.L.B. Num. 

A Y T. K. TAA. OTAA. MAEIMIANOC 

c € b. L. r. Num. 

AYT.K. TAA. OYAA. MA2IMIANOC 

C6B.L.A. Num. 

A YT.K. T A A. OYAA. MA2IMIANOC 

C6B.L. 6. Num. 

AYT. K.TAA. OYAA. M ASIMIANOC 

ces.L.?. Num. 

A Y T. K. T A A. O T A A. M A * I M I A N O C 

c e b . L. Z. Num. 

Divo Gal.Val.Maximiano. Nu»~. 

V XORIS, 

Gal.ValeriaAug. Nttm. 

II. T Y R A N N I 

fub Conftantio & Maximiano. 

IMp.C Alexander P.F. Aug. Nttm. 

ATT.KAIC. AAG2ANAPOC € Y C. 
GYT. CEB.L.A. Num. 

AYT. KAIC.AAGE ANAPOC GYC.GTT. 

c e b. L.B. Num. 

ATT. K A I C. AAG2ANAPOC GIC. 

GYT.ces.L.r. Num. 

A-TT.K A I c. AA G2 ANAP O C €YC. €YT. 
CGB.L.A. JSltim. 

AT. KAI.r. 10 Y A«0 YAA6N G 6T.ce». 

1"A. Nnm, A E ET AYGVSTAR. - u C D GAL.MAXIMINI. M Axi minus Caefar. Nun 

Gal. Val. Maximinus Nob. Caef. 
Num. 

rAA. OTAA. MA2IMGIN OC KAl 
C A P. N«H 

D. N. C. Galerio Maximfno Nob. Cae: 

Principi iuvent. N«» 

Imp.Maximinus Ang. Nun 

Imp.MaximinusP.F.Aug. Nm 

A Y T. K. T. M A 2 I M CI N O C C GB. L./ 

Num. 

Gal.Val.MaximinusP.F.Aug. Nm 

Imp.Gal.Val.MasiminusP.F.Aag. Nm 

A T. r A A. O Y A A.M ASIMGINOC C€l 

L. B. Nm: 

A T. KAI. MA2IMGIN0C e T. C Q||<, 

L.r. Nm 

A Y. K. TAA. O Y A A.M A2 IM 6IN O C €1; 

ce. L.a. Nm 

VAL. SEVERI. II 

SEverusNobilisC. Nm. ' 

Fl.Val.SeverusNob.Caefar. Nm I 

*AA. OTAAGP. C60THPOC K A ]I 

C AP. Nw. 1 

*A. B.AA. C6BHP0C KAIC. Nttt \ 

Imp.C.SeverusP.F.Aug. N*tt 

Imp.Fl.Val.SeverusP.F.Aug. Nm '. 

AYT. K, OA. CGorHPOC 6TC. C6 

L.A. Nu: . 

CONST ANTINI I 

M A X. 

FL.Val.ConftantinusNob.C. Nmi 

Fl.Val.CLConftantinusN.C. Nm 1 
Domino noftro Fl. Claudio Conftantiill 
FortiflimoacBeatifllmo Caefari. v.infM 
PiiflimoacFortiflimo Fundatori pacis,,l 
publicae libertatis aucton D.N. Flavl 
Val. Conftantino , Nobiiiiumo Caes. fl 

v. <»/<•' 
Nm\ 
Nu. 
Nh.. 
Nm. 
Nu. 
Nu. 
Nu. m. o^eius. 
Conftantinus Aug. 
Conftantinus P. Aug. 
ConftantinusP.F.Aug. 
Conftantinus Invjct.Aug. 
Conftantinus P.F.Invi&.Aug. 
lnvi<ftConftantinusAug. 
Dn.Conftantinus P.F.Aug. 
Domininoftri Conftantiniinvicti & perp 

tuiSempcrAuguili. vJny. 

o.. _ TITVLT, NOMI 

N , Fl. Conftantino Ckmentiflimo at- 
qi;eViAoriAng. v - in f cr 

ip.Conftar.tinus p. f. Aug- 

y. K. * A. O Y A A. K O. 
■ |T 61 N O C C E 3. L. T. 
K. K. « A. O T A A. K C N 
Mt € I N OC C E B. L. A. 
;T. K. . * A. O Y A A. K O- N 
[ T €1N O C C <=B. L- 6. 
tJY. K. <J> A. O Y A A. K £1 N 
T GINO C C 6 B. L- ? - 

|y. k. *"A. k n n c t 
e. e. c 6B. L. z. 

yiy. K. * A. K » N C T A N T 6 t N O C e. 6 
C6B. L. H. 

J^gno & Invifto Imp-Caef. C. Val. Au- 
rel. Conftantino Pio, Fel. Invicto Aug. 
iPontif. Max.Tnb.poteft. Cos. nr. p. p. 
Proc. d. n. Numini Maieftatique eius. N A 

A Num. 

N C T A N- 

Num. 

T A N- 

Num. 

T A N- 

Num. 

T A N- 

Num. 

J, T € I N O C 

Num. 

: e. e. 

Num. •v. itifcr. 

j|\ K. <!> A. 

e. c e e . 

K. K. <i>A. KfiNCTANT€INOC e. 

L. e. Num. 

KBNCTANTGINOC e. 

■sv.csb. L. i. Num. 

M. K. <J>A. KQNCTANT6INOC e. 

& cgb. L. i a. Num. 

d. k. <i>a. KONCtANreiNoc e. 

Ik CGB. L. I B. iV«>«. 

*|\ K. <X>A. K JINCT ANT 6 IN O C €. 

fk c€b. L. i r. A7«;«. 

ir. K. <J> A. KBNCIANT6INOC 6 6. 

IbeB. L. i A. Num. 

f- K. <X>A. KQNCTANTCINOC e. 

[b. c gb. L. ie. - JVww. 

II. K. <I>A. KflNCTANTCINOC €. 

|p. c e b . L. i <r. A7«w. 

W. K. <> A. KQNCTANTSINOC 6. €. 

Ip c-b. L. iz. ATww. 

«. K. <t>A. kanctantginoc 6. 

|j?. cb, L. i h. Num. 

■nftantinus Max. Ang. Num. 

Cnftantinu Maximo, Optimo p 

Ip. ConftantinusMax.Aug. 

|lp. Caef. Fl.ConftantinoMaximo p. f. 

Aiigurto. Num. 

rfs. Fortifs. Felict Dn. Conftantino Max. 

V ictori, Semper Aug. v. infcr. 

At. K. <J> A. KI2NCTANTGINOC 6. G. 

cgb. L. i©. Num. 

s. «A. KnNCTANTeiNOc e. e. 

A/#7w. 

K12NCTANT6INOC €. 

K A. JVf««. B D Num. 
Num. i]r. 

C6B. L. K. 

/r. k. <i>a. 
I e. ccb. L. 

«T. K. *A. KQNCTANTGINOC e. 6. 

c gb. L. k b. Num. 

Jf. K. 4A, KflNCTANTSINOC €. G. t ET IPJTHETA, tl8 

c gb. L. k r. Num. 

D. n. Imp. Caef. Fl.Conftantino p. F.Vi- 
dtori Aug.Pont. Maximo, Tribun.pote- 
ftat. xxiti. Imp. xxir. Cos. vir. p. p. 
Pro Cos. Rerunn humanarum Optimo 
Principi Divi Conftantis filio > b. r. p. 
nato. v. injcfi 

Vimite, FoftiiTimo &Pietate,Clementifli- 
mo D> n. Flavio COnftantino Invict.ifli- 
mo, Maximo, p. p.InvictoAug. n. m. q^ 
eius. S.infcr. 

A T. K. <J> A. K a N C T A N T <S I N O C €. 6. 

c eB. L. k a. Num. 

A T. K. <J> A. K a N C T A N T 6 I N O C 6. Q. 

c e b. L. k e. Num. 

AT. K. *A. KJiNCTANTeiNOC G. <~. 

C e B . L. K f . Num. 

A T . K. <I>A. K£lNCTANT€INOC 6. G. 

C €B. L. K Z. JV*/W-. 

A T. K . <t> A. K tj N C T A N T G I N O C €. 6. 

C eB. L. K H. Afrww. 

AT. K. <J»A. KftNCTANTGINOC 6. e. 

c €b. L. k ©. Nmn. 

AT. K. <!> A. KflNCTANTEINOC 6. €. 

c € B. L. A. ; Num. 

A T. K. <t> A. K £J N C T A N T € I N O C 6. e. 

c €b. L. a a. Num. 

Divo Conftantino Max. A/«w. 

Divo Con-ftantino Max.Pio. Num. 
Divo Augufto Pio, Patn Domino- 

rum. • Num 

v x o r i s; 

FLav. Max.Faufta Aug. Num. 

Fl. Maximiana Faufta A"g. Nunt,- 

M A X E N T I I. 

MAxcntiusp. f. Aug. Num. 

Imp. Maxentius p. f. Aug. Num. 
Imp- C Maxentiusp. f. Aug,Confervator 
urbisfuad. Num. 

Imp. C. M. Aur.Val. Maxentius Aug. Con- 
fervator urbis fuae. Num. 

Imp. Caefari M. Aurelio Va^erio Maxen- 
tio Pio, Felig jlnvido Augufto imp. xi. 
V.infcr. 

F I L I h 

M. A Vr. Romulus Nob. Caef.Cbs.iV«»; 
^JLOivo Romulo Nu. filio* • Divo Komulo Nu. Cons. 


Num. 
Num, LICINM. 

I ■.:. ... 

LIciniusAug. N*»»' 

Imp. Licihms Aog. Num, 

imp.Liciniusp.F.Aug. Num, 

I lm D « I2£ IMPPi- CAESARVM 

Imp.LicLiciniusp.F.Aug. Num. 
Imp.C.Val.Licin.Lrciniusp.F. Aug. Nttm. 

AT. K. OTAA. AIKINIAN. AlKI- 

n i o c c 6B. L. a. Num. 

AY. K. O Y A A. AIKINIANi A I K I- 

Nioc.cgB, L. b. Numl 

A Y. K. O Y A A. AIKINlAN. A I K I- 

nioc cgb. L. r. . Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN. A I K I- 

nioc c<eb. L. A. Num. 

A Y. K. O Y A A. A I IC I N I A N. A I K I- 

nioc C6B. L. 6 Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN» A I K I- 

NI8.C C6B. L. •?. Nnm. 

AY. K. OTAA AIKINIAN. AIKI- 

Nioc c<=b. L. z. Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN. A I K I- 

nioc c<=b. L. h. Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN. A I K I- 

N IOC CGB. L. 0. Num. 

A Y. K. O Y A A. A I K I N I A N. A I K I- 

nioc. C6B. L. i. Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN. AlKI- 

x i o c g 6 b. L. i Ai Nxm. 

A Y. K . O Y A A, AIKINIAN. AIKI- 

N I O C C 6 B. L. I b. Num. 

A Y. K. OYAA. A I K I N I A N* AIK.I- 

nioc c e b . L. i r. Num. 

A Y. K. OYAA. AIKINIAN. A I K I- 

N I o c c e b. L. I A. Num. 

AY. K. OYAA. AIKINIAN. A I K I- 

NIOC. C6B. L. 16. Nitm. QJVE 

A E T A VGV S TA R. V X O R I S. 

1 L. Val. Cbnftantia Aug. Nftm. MARTINIANI, D N. M. Martinianus p. f. Ang. Num. c r i s p r. CRifpus Nobil. Caef. Num. 

IdL Cr ifpus Nob . Caef. Num. 

Fl. Iul. Crifpus Nob. Caef. Num. 

Dn. Crifpo Nob. Caef. Nnm. 

Crifpus Nob. Caef. Princeps iuven- 

tutis. Num. 

Fl. Iul. Crifpus Nob. Ca.ef. Princeps iu- 

ventutis. y.infcr. 

Flavio Valerio Crifpo Nobiliffimo Caef. 

iiljo Conftantini Maximi , atquelnvicti 

Semper Aug. & nepoti Divi Conftantij 
• n^m.q^cius. Nnm. D L I C I N t I. I V N. 

LTciniusIun. f%ob. Caef. 
jLicinius Nob. Caef. 
Val.Licinius Nob. Caef. 
Dn. Val. Licin. Licinms Nob. c. Nu 
Nn 
Nu 
Nu. CONSTANTINI 

I V N. 

COnftantinus lun. Nob. c Nu 

Fl. Conftaminus Uin. n. c. Nh, 
Dn. Conftantino lun. Nob. c Nu 

Fl. Conftaniinuslun. N.e.Pnnceps iu- 
ventutis. A 7 » Conftantinuslun. Aus. Nu 
Nh Conftantinns lun. p. Aug. 

CONSTANTIJ, 

FL. lul. Conftantius Nob. c. Nh 

FI. lul. Conftannus Nob. c. Prince 
iuventutis. Nu 

Conftarfrius Ang. Nh 

Dn. Couftantius Ang. Nh 

Dn. Conftanriiis p. f. Aiig. Nh 

Reltitutori urbis Romae, atqueorb.&E 
tincT-ori peitiferac Tyranidis d.n. FjK 
Conftantio , ViCtori , ac Triumfoto 
Semper Auguiio N.M.queeuls. x.mj V X O R V M. 

Eufebia Aug. A vr 

Fl. Maxima Fauftina Aug N* 

Nn 

CONSTANTIS; 

FL . Iul . Con (t an s Nob. c Ni 

Fl. Iul. Conftans Nob. c. Princetf 
ventutis. 
Fl. Iul. Conftans Aug^ 
Conftans p. f. AUg. 
Fl. lul. Conftans p. f. Aug. 
Dn. Conftans p. f. Aug. 
Dn. Fl. Conftansp. f, 

DELMATII. 
T? L. Iul. Delmatius Nob. c. Nu 
M C A L L I. 

' L. Conftantius Gallus Nob. c. Kt.\ N:i.\ ;V x o r i s. 

• L. Iul. Conftantia Aug. m 

magn: IJT TtTVLr, 

MAGNENTII. 

Mp. Caef. Magnentius Aug. 
Dn.Magncntiusp.F.Aug. 

DECENTIi. NOMINA E T EPITHETA. 

IOVIANI. t& Ntim- 
Num. Nttm. 
Nttm. 

Num. Num. Nttm. Nttm. Nttm. 
Nttm. DN. Decentins Nob . Caef. 
Dn. Decentius Fort. Caef. 
Mag- Decentius Nob. Caef. 

D E S I D E R I I. 
p\N. DefideriusNob. Caef. 

VETRANII. 

rxN.Vetranio p.F.Aug. 

N E P O T I A N I. 
}L. Pop. Nepotianus p. f . Aug. 

S I L V A N I. 

5 *N.Silvanus p. f. Aug. 
*Dn. Fl. Silvanus p. f . Aug. 

IVLIANI, L. O. Tulianns Nob. C. Num. 

Dn.Fl.IulianusNob.Caef. Nttm. 

i. Cl. Iulianus Nob. C. Nttm. 

)n.Fl.Cl. lulianus Nob. C. Num. 

)omino noftro Cl. Iuliano Nobiliffimo ac 

Fortiffimo Caef.N.M. c^eius. v.tnftr. 
1. Cl.Iulianusp.F.AUg. Num. 

)n. Fl.Cl. Iulianusp. f. Aug. Num. 

)n. Iuliano Imperat.totiusorbis Domino, 

Triuuifanti.Bono Reipub.natb. x.inftr. 
^Eterno Principi d.n. Flavio Claudie^Iu- 

liano,ubique venerahdae,femperAug. 

Fono Reip. nato. v.utftr. 

mp. Caef . Dn . Fl. Cl. Iuliano, Semp. A ug . 

p.M.Imp. vii. Co&iii. BonOR.p.nato, 

Patri PatriaeProcons. v.infcx. 

mp. Caef. Dn.Fl. Cl. Iuliano p.f. VJjftoSrb 

ac Triumpharori , Semper- Aug. p"."m.' 

Imp.yn.Cons. in.Bono r. p.. n#OiPa-; 

triPatnae,Procons. x f wfir. 

jD.Iuliano Imperat. totius orbis Doniirfb, 

Triumianti, Bono Reipub. nato. v. inftr.l 


F V X O R I S. 
L. Iulia Helena Ang. Nim t D DN.Iovianusp.F.Aug. Num> 

Dn. Fl. Iovianus p. f. Aug. Num. 
Dn. Iovianus p. f. Aug. Reftitutor Rei- 
publicae. Nitm. 

VALENTINIANI. 

DN.Valentinianusp. F.Aug. Numl 
Piiffimo, Feliaffimoque PrincipiVa- 
lentiniano , Invi&iffimo, Semper Aug. 
V. infcr. 
Vi6toriis,Triumfifque Magnifico d. n. Va- 
lentiniano , Inclyto Principi , Semper 
Aug. Clementiae eius. v. infcr. 

D. N . Fl. Valentinianus Pius, Felix, Maxi- 
mus, Viftor, ac Triumf. Semper Aug. 
-Pontif. Maximus , Germanic. Max. Ala- 
mann. Max. Franc. Max. Gothic. Max. 
Trib. pot. v. i. lmp. vr. Cons. ix. p. p. p. 
x.infcr. 

V X O R V M. 

T 7 Al. Severa Aug. Nttml 

Fl. Iuftina Aug. Num. 

VALENTIS. 

DN.Valens.p. f. Aug. Num'. 

Dn. Valens Max. Auguftus. Num. 
D. n. Valenti, Maxim. Principi, Semper 

AUguft. n. m. o.E. v.tnftr. 

MaximoPrincipi , IndulgentiffimoDomi- " 

no Valenti TriUmfatori , Semper Aug. 

Serenitati eius. x.inftr. 

Vi&oriis, Triumfifque Magnifico d. n. 

Valenti , inclytoPrincipi , Semper Aug. 

Clementiaeeius. x.inftr. 

D. n. FJ. Valens Pius , Felix , Max. Vi&or, 

ac Triumf. Semper Aug. Pontif. Maxi- 

mus , Germanic. Max. Alamann. Max. 

Franc. Max. Gothic.Max. Trib.pot.vn. 

Imp. vi.Cos. ti.p. p. p. x.iujcr. A V X O R I $. 
LbiaDominica Aug. t 

P R OC OpVi. Num. |"% N. Procopius p . f . Aug. Ntwil 

GRATJ ANI. Nara. N. .Gratiahus p* f. Aug. 
... D., n. Fl. Grananus Pi us , FeliXj.Max, 
Vi&OY , ac Tnurrif.Semper Aug. Ponti£ 
I % Maxi» "J.^3 I M P P. C AES A R V M 

Maximus , Germanic- Max. Alamann. 
Max. Franc Max. Gothic. Max. Tnb. 
"pot.iii.Imp.ii. Gons. primum p.p. p. 
V.infcr. 
Imppp. CaesSs. d. d. d, n-. n. n. Gratianus, 
Valentinianus,& TheodofiusPij Felices 
& Semper Auggg. v. infcr. V XORIS. 
1 L.. Max. Conftantia Aug. 0_V E ET AVGVSTAR. i^ 

A Imperatoribus Inviftiffimis , Feliciffimif- 
ijue db.nn, Arcadio & HonOno, frati 
•btis. v.infy 

DD. NN. Arcadius & Honorius Fe 
ciffimi,ac Docriffimi Imperatores.v./»/ 
Impp. Caefs. DD.NN.lnvidriffimisPrincipi. 
bus Arcadio & Honorio , Vi&oribus , ac 
Triumfatoribus , Semper Augg. n. m. ^ D F I R M I. 

N. Firmus p. f. Aug. 

THEODO R 1. Num. Num. at. kai. ©eoAnpoc er. c<zt,Num. 

V ALEN TINIANI 

IV N, 

BN. Valentinianus Iuri. r>. F. Attg.Ntm. 
Dm Fl. Valentmianus lun. p. f. Aug. 
Num. 

Dn.'Valentinianus v*y, Aug. Triumfator 
Gent. Barb. Num, 

M A X I M I. 

F^N. Mag. Maximus p. f. Aug. Num. 

THEODOSII. 

DN. Theo dofius p . e . A Ug. Num. 

Domino noftro Fl. Theodofio Augu- 
fto - *■ v.infir. 

D. n. Fl. Theodofio Pio , ViSori > Semper 
Augufto, N. m. Q; e . v. tnfcr. 

V X OR V M. 

Num. \ EliaFlaccilhAug. 

GaliaPkcidiaAugv 

ViCTORIS., 
TTNN.Fl.Viddr p. f. Aug. Num.\ ' ' ' Nitm. 
t'i J or. i 


E V G E N I I. 

N. Eugcnius p. f. Augj Num. D ARCADII, -"•- DN. Arcadius p, f. Aug. „ . Nnm. 
D.n. ArcadioPio, Felici , Vidori, 
Tnum faton , Semper Augufto . NuirTin i j 
Maieftanquceius. v.mfer. 

p. n. Fl. Arcadio Pio, Felici , Viclori , ac 
Triumphaton,S,mper Augufto,Numini 
Maieflati q.. eius. . y.mfer. 1 eorum. 

V X R I S. 

VliaEudoxiaAug. 

HONORI I. v.w M Num, 
Num DN. Honorius p. f. Aug. 
Dn. Fl. Honorius p. f . Aug. 

D O. NN. AEternisPrincipibusHonoric 
& Theodofio Augg. v. i 

Dominis noitris Honorio & Theodolf 
ViftoriofiffimisPrincipibus. v.mfcr 

V X O R I S. F L. MariaAug. Nm THEODOSIl. m Theodofius p. f. Aug. / T 

Dn. Fl. Theodofiusp. f. Aug. Nm 
Dn.Theodofiuspi F.Aug. lmp.xxxn. 
XVII. p. p. 

- V X O R I S. 
TJ Vdoxia Attica Aug. 

A T T A L I. . 

PRifcusAttalus p. F.Aug;, 
Fl.Prifcus Attalus p. f. Aug; Nm 

N« D I O V I N I. 

N. Iovinus p; f. Aug. 

HERACLIANI. "T\N. Heraclianus f.p. Aug. 

10 VI NIANI. 
TpW N. Iovinianus p. f. Aug. Mu Ii O H A N N I S< 
N. Iohannes p. f. Aug^ Nm D VALENTINIANI. 

DN. Valtntinianiis p. f. Aug. Nm. 
Dn. Plac.Valentinianus Pius Aug. A. 
Dn.Fl. Plac.Valentinianus Pius Aug. N*. 

VX( 135 D TITVLI, NOMINA 

V X O R I S. 

Vdoxia Aug. N*m. 

M ARC I ANI. 

N. Marcianus p.f. Aug. 
Marcianus p. f. 

V X O R I S; ET E P I T H E t A." tl6 Dn.Fl.Marcianus p. f. Aug. Num. Num. \T2 L. PulcheriaAiig. 

A N I C I t. 

DN. Fl. Anicius Maximus p. f. Aug. 
Num. 

A VI TI. 

DN. Fl. Maecili. Avitus p. f. Aug. 
Num L E O N I S E T 

F I L I I. 

Nn. Leon. p. f. Augg. Num. Num. Num. 
Nttm. D 

VXORIS P A T. 

HrjL. IuLVerinaAug. 

F IL I I. 

DN. Fl.Leo Iun. Perpet. Aug 
Dn. Leo Perpet. Aug. 

MAIORANI. 

"pxN. IuliusMaioranusp.F.Aug. Num. 

I SEVERI. 

TT\N. VibiusSeverus p. f. Aug- Num. 

, A N T H E M I I. 

T"\N. Fl. Anthemius p.p. Aug. Num. 

V X O R I S. 

TJL. Marciana Aug. Num. 

OLYBRII, 

DN. OlybriusPerpet.Aug. Niim. 

Dn. Fl. Anic Olybrius p.p. Aug.AT». 

V X O R I S. 

"CL.PlacidiaAug. G LICERIT. 

F\ N. GliceriusPerp.p. F.Aug. Num. 

Z E N O N I S. p\N. Zenop.p. Aug. 
- L/ Dn. Fl. Zeno Perp. Aug. 
Dn. Zeno Pei p. p. f. Aug. Num. 
Num. 
Nttm. L Num. V X O R I S. 

X? L.Ariadnes Augufta. Num. 

N E P O T I S. 

DN. Fl: Iulius Nepos Perp. p. f. Aug. 
Num. 

B A S I L I S C I. 

Y\ N; Bafilifcus p. f. Aug. Num. 

f^ Dn. Fl.BafilifcusPerp. p.f. Aug. Num. Num. I V X O R i s. 

T7 L. Zenonida Aug. 

L E O N T I I. 

T~\N. Fl.Leontius p.f. Aug. Num. 
** Dn. Leontius Perp. p . f . Aug. Num. 

AVGVSTVLI. 

"T\N. Auguftulus Perp. p.F.Aug. Nuni. 
■"-^Dn.Fl. Momyl.Auguftulusp.p. Aug. 
Num. i \ t 

AN A STASII. 

Y\ N. Anaftafius p. p. Aug. Numl 

L/ Dn. Anaftafius Perp. Aug. Num. 

Dn. Anaftafius Perp. p. f . Aug. Num 1 . 

Dn. Fl. Anaftafius e. p. Aug. Num. Num. V X O R I S. 

T? L. AriadnesAugufta. 

L ONGINI. 
T\ N. Fl.Ldnginus Perp.p. f. Aug.Num: 

V JT ALLIA.N I. 
TX N. Fl. Vitallianus *. W Afcg. Num\ 

ij ivsti- v «37 IMPP. CAESARVMQJT 

A '38 I V S T I N I. DN. Iuftinus p. Aug. Nttm, 

Dn.Iuftinusc.Aug.Anno.it. Num. 
Dn. Fi.Iuftinusp. Aug. Anno nr. Num. 
Dn.Iuftinusp. p. Aug. Annomi. Num. 
Dn. Iuftinus f. Aug. V. Num. 

Dn.Iuftinusp. f. Aug. Anno.vr. Ntm. 
Dn. Fl.Iuftinusp.p. Aug.Annovn. Num. 
Dn.Fl. Anic Iuftinus p. Aug. Anno vn. 

Nttm. 
Dn. Fl.Iuftinusp. p. Anno vni. Num. 
D. N. Caefar Iuftinus p. Sal. Pius, Felix, 

Viclor ac TriurnphatorSemper Auguft. 

Pont. Max. Franc. Max. Goth. Max. 

Vandalic. Max. Cos. iii. tr. p. viii. 

Imp. v. P. p.p. x.injcr. 

V X O R I S. 

T^ L. Euphemia Aug. Num t 

I V S T I N I A N I. 

DN.Iaftinianus p. p. Aug. Num. 

Dn. Iuftinianus p. p. Aug. Anno n. 

Num. 
Dn.Iuftinianusp.p. Aug. Anno in. Nnm. 
Dn. luftinianus p. Aug. Anno uii. Num. 
Dn.Iuftinianusp. F.Aug. Anno v. Num. 
Dn.Fl. kiftinianus p.p.Aug.Annovr.iV*fl». 
Dn. Iuftinianus p.p. Aug. Anno vn. Num. 
Dn.IuftinianusPerp. Aug. Annovin. 

Num, . j 

Dn. Iuftinianus p. p. Aug. Anno vnti. 

Num. 
Dn. Fi. Anicluftinian.p.p. Aug. Ahndx. 
. Num. .' [ ; .' i • 

Dn. Iuftinianus p. f. Aug. Anno xi. Num. 
Dn. luftinianus p. p. Aug. Anno xii.Num. 
Dn. luftjnianus p.f. Aug. Anno xiii.Num. 
Dn.Iuftinianus p.p-Aug. An.xitii.iV»/». 
Dn.luftinianusPerp. Aug.Annoxv. Num. 
Dn. Iuftinianus Perp.Aug. Anno xvi.iVka». 
Dn. luftinianusPerp. p.F.Aug. Anno 

XVii. Num. 

Dn. luftinianusPerp.p. f. Aug. Anno 

xviii. Num. 

Dn. luftiniamis Perp. p. f. Aug. Anna . 

xvii ii. ~ Num. 

Dn. IuftinianusPerp. p, f. Aug. Anno 

xx. Num. 

Dn. luftiniamis Perp. p. f, Aug. Anno 

xxi. ~ Num. 

Dn.luftinianus p.p.F.Aug.Anno xxn. NZ. 
Dn. Iuftinianus j\ p. f. Aug. Annoxxin. 

N»m. ' D E ET AVGVSTAR. 

Dn. Iuftinianus p. p.F.Aug. Anno 

xxi iii. Num. 

Dn. Fl- luftinianus p. p. f. Aug. Anno xxv. 

Num. 
Dn. Iuftinianus p. p. f. Aug. Anno xxvi. 

Num. 
Dn. Iuftinianus p. p.f. Aug. Annoxxvu. 

Num. 
Dn. luftinianus p. p. f. Aug. Annoxxiix. 

Num. 
Dn. Iuftinianus ;p. p. f. Aug. Annoxxix. 

Num. 
Dn. luftinianus p. p. f. Aug. Anno xxx. 

Nttm. 
Dn. Iuftinianus p. p. f. Aug, Annoxxxi. 

Num. 
Dn. Iuftinianus p. p. f. Aug. Anno xxxn, 

Num. 
Dn. Fl.Iuftinianus p.p. f. Aug. Anno 

xxx iii. Nm, 

Dn.Fl. luftinianus p. p. f. Aug. Anno - 

xxxi iii. Num. 

Dn. Iuftinianus p.p. f. Aug. Annoxxxv. 

Num. 
Dn. luftinianus p.p.f. Aug. Annoxxxvi 

Num. 
Dn. luftioianus p. p. f. Aug. Anno 

xxxvii. Num 

Dn.luftinianus p.p.F.Aug. Anno xxxvm 

Num. 
Dn. Iuftinianus p. p. f. Aug. Annoxxx 

Num. 
D. n. Pnfllmo, ac Triumphali , Semper 

ftinianop.p.Aug.Ann. xxxvi 1 11. v.infir XIX V X O R I S. 

L.ThcodoraAug. N*. I V S T I N I. D i N. Iuftinusp.p. Aug. Nm 

'Dn. Fl.Iuftinus p. p. Aug. Anno n 
Num. 
■Dn.Fl. luftinusp.p. Aug.Annoiii.iV~»» 
Dn. luftinusp.p. f. Aug. Anno 1111. Num 
Dn.Iulhnusp.p. f. Aug- Annov. Ntm 
Dn. luftinus p. p. f. Aug. Anno vi. Nm 

V X O R I S. 

TjL. SophiaAug. Nm 

T IBERII. 

DN.Tibenus p.p. Aug. Nun 

Dn.Tib.Conftantini. p. p.f. Au£ 
Annomi, Nun 

Dn. Tiberuis Perp.p.F. Aug. An. vi. Nm 

VXC i\9 IMPI'. CAESARVM QJV E V X O R I S. 

»L. AnaihliaAug. 

M A V R I T 1 1. Num. DN. Mauritius p.p. a. Num. 

Dn. Fl. Mauritius p. p. Aug. Num. D THEODOSII* 

N. Theodoiius p . p . Aug. Num. 

Dn. Fl. Theodofms p. p. AUg. Num. F O C. 

DN. Focas p.p. Aug. 
Dn. FLFocasp.p. Ang. 
Dn. Focas Perp. Aug. 

V X O R I S. 
T EontiaAug. Num. 

Num. 
Num. Num. Et AVGVSTAR. t I f ; &C. I40 

H?RACLII. B D N. Heraclius p. p. Aug. Num. 

B A C I. K A I A TT O. P ft. NIKITHC 
KAI NOMO0eTHC AGI A T- 

totstoc HPAKAeoc gn x si. 
T£i eea nicToc. Num. Hunc Caefarem , quia nullus AucJorum eius 
meniionem fecerit , bic in fine adiecimus: 
uti & has Auguftas quaru nomina aeque 
obfcurafimt . Quod ad Caefarem attjnet t 
opinarer ob nominis fimilitudinem eum 
Nigrifiliumfuijft^. 

Divo Nigriniano. Num. 

Num. Divo NigrinianO Caefari Magna Vrbica Aug. tOIAJU CCBACTH. Num. Num. V. 
IMPERATORVM CAESARVMQJE 

EBITHETA PER ALPHABETICAM S E R 

ADfertoriLiberalitatispublicae.v.w/^. 
AEternoPrincipi, ubicraeVeneran- 

do, Semper Aug. x.infcr. 

AEtcinisPrincipibus. x.inficr. 

AEterni Imperatores Caefares perpe- 

tui. v y.infcr. 

Ampliatori Civium. x.inftr. 

Beatiffinfi Caefarej/ Num. 

Beatiflimi ac Floreiitiffimi Principes.v. wfi. 
Bono Reip. nato. x.infir. 

Cleirjentiifimo Principi. V. infcr. 

Clementiaeeiusdedicatus. x.infir. 

Confervatori urbis fuae. Num. 

Do&ilfimilmperatores. x.infir. 

EAEY0EPO2. Num. 

Extinctori peftiferae Tyrannidis. x.mfir. 
Felici, Invido. Num. 

Feliaifimi ac Doctiffimi Impcrato- 

res. x.infir. 

Florentilfimo & Piiflimo. v. infir. 

Fortiflimo,atque clementilfimolmp. v.inf. 

Fortjflimo,FelicifllmoImp. v. ihfir. 

FortiflimoPrincipi. Num. 

Fortiflimo ,ac Beatilfimo Caefari. Num. 

Fortiffimus Caefar. • Num. 

Fortiffimus, acfuperomnesFelicifiimus I E M. Princeps. x.infcr'. 

Fortunatiffimus,NobiliffimufquePrin- 

cep?. x.in/er. 

FundatorPacis. Num. 

Gloriofifiimus. x.infir. 

Inclyto Principi, Semper Aug. v. inficr. 
IndulgentiflimoPrincipi. x.infcr. 

Invicti Aug. x.inficr. 

Inv ictus & Perpetuus Semper Aug. v. infir. 
Invictiifimis., Feliciffimifquelmpp.v.i«/?r. 
Invi&iffimis Principibus , VicWibus ac 

TriumphatonbusSemper Augg. v. infcr. 
Invicr.iflirao, & Vi&oriofifiiroo Princ v .inf. 
Lititiae fundator. Num. 

Liberator Romanorum. Nnm. 

Libertatis r*. r. Vindex. Num. 

Locupletatori orbis terrarum. v. infir^ 
Magno & Invicto Imp. Caef. x. infir. 

Magno In v iflo ac fuper omnes rctro Prin- 

eipes Fortiffimolmp. x.infcr^ 

Magno Augufto Prinapi Max.Imp. For- 

tiffimo. X.inficr. 

MaximoPrincipi Semper Augufto: v. infcr. 
Maximo Principi , Indulgentiifimo Domi- 

no, Triumphatori , Semper Augufto. 

V inficr, 

Nobilif- j^I I M P P. C AE S A R V 

NobiliffimusCaefar. Num. 

NobiliffimoPnncipi. Num. 

Nobiliflimo ac fortiffimo Caefari. Num. 
Numini Maieftatiqueeius. v.infir. 

Numini Maieftatiqueeorum deuotus, Jive 

devotiffimus. v.tnfir. 

o A y m n i o N. V. infcr. 

OptimoAug. Num. 

Optimo Principi. Num. 

Optimo,FortiffimoquePrincipi. Num. 
Optimo, Fortiffimo, Prouidentiffimoque 
' Prinopi. y.ihfir. 

Optimo, Maximoque Principi. Num 

Optimis FortiffimisqjPrincipibus. v.infir. 
Perpetui Caefarcs. v.mfir 

Pio, FeliciAugufto. Num.- 

Pio,Felici Invi&o Aug. x.infcr. 

Pio Felici VidoriacTriumphatori. v.mfir. 
Pio, atque Inclyto, Nobiliffimo ac fortiffi- 

mo& Feliciffi.no Caefari. x.infir. 

Pius,Felix, Max. v.mfir. 

Pius, Felix , Maximus Victor , ac Tnumf. 

SemperAug. v.infr. 

PiiffimoacFortiffimoCaefari. v.tnfir. 
Piiff. Fortiff. Felici. v.mfir. 

Piifllmo , tcliciflimoque Principi In victil- 

fimo, Semper Aug. v.tnfcr. 

Piiffimis , Felicibus , Semper Augg. v. mfir. 
Piiifimus, ac Triumphalis, Semper p. p. 

Aug. _ v.infc. 

PietatieiusSemperdicatis. v.infir. 

Piiffimae Auguftae. v.mfcr. M QJV E EPIIHtTA, B C D r 4i 
V. infir. Piiffimae ac Venerabili Auguftae. 
Principifuodevoti. v.mfcr, 

Providenrffimo Principi. v.mfcr. 

Reftororbis. Nttm. 

Rerum umanarum Optimoprincipi. 

V. infir. 
Reftitutormundi. Num. 

Reftituworbis. Num. 

Reftitutor Onentis. Num. 

Reftitutorurbis. Num. 

Reititutor Reipublicae. Num. 

Sancti ffi mae Auguftae. x.infcr. 

Sandiflimus. X.infir. 

Sanctiffimuslmp. v.infir. 

Serenitati eius dicatus. v.infir. 

ton ssjthpa. V.infcr. 

Totiiis orbis Domino , Triumfanti , Bono 
» Reipub. nato. v.infir* 

Triumfator Gentium Barbar. v. infcr. 

Victori, Clementiffimo. v.infir. 

Victori,Semper Augufto. v.infcr. 

vid;oiiac TnumphatorijSemper 

Aug. v.infir. 

Vidoriis,Triumph>fqueMagnifico.v./»/?r. 
V ictorioiiffimo Pnncipi. V. mfcr. 

ViftoriofiiTi ni Principes. v.infir. 

V:£toriofoSemper. v.infcr. 

Virtute, Fortiflimo &Pietate Clementifli- 

moD.N. v.mfcr. 

Vrbem Sui nominis excellentiff. nuncu pandam , Honcftiff. p.p, 
fundauit. p. defignavit, 
v . infir. V I. QJ/ AE AD REM MILITAREM 

SIVE BELLICAM PERTINENT. ACopiisMilitaribUs. 
A Militiis. 
A. Rationibus Militaris frumenti. 
ATabulario i. aftrorum. 
A&arius Legionis vn. Geminae. 
Adiutor corriicularij. v. infir. ' E 

v. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

v.infcr. 

V. infir. 
Adkctus ad munera Praefecturarum Le- 
\gionum vii. Claudiae&Pnmae. v.infir. 
AEneator Leg. v 1 1 . Claudiae. v. infir. 

AEneatorumcollegium. x.infcr. 

AErarium Militare. x.infir. 

AlaPnma Augufblium. v.infcr. 

Ala i. Cannanefatum. v. mfir. 

Aia i . Moeiica. y. infir. Alai.PR.c.R. x.infcr. 

Ala i. Pannoniorum. v. infir. 

Ala ii. Pannoniorum. X.infcr. 

AlaAftutum. X.infcr. 

AlaBritannicaMiliar. x.infir. 

Alalndiana. v.infcr. 

Ala Longiniana. x.infir. 

Ala Picentina. x.infcr. 

AlaScriboniana. x.mfir. 

AlaScubulorum. x.infr. 

Ala Singularium. x.infr. 

AlaTaurina. v.mfr. 

Ala vn. Phrygum. v. infir. 

Annona Leg. 1 1 1. italicae. v. infir. 

AppaFi- SIVE ISIUCAM .ppantores. 

quiliferLeg. nt.Italicae. 

, rmo.ru m Cuftos. 

uxiliarij. 

uxiliaAngrivariorum. 

Anteco£tianorum. 

Batavorum Seniorum. 

Braccarorum luniorum. 

Bucanobantium. 

Carnutum. 

Conftantianorum. 

Dalmatorum. 

Defenforum. 

Falconariorufn. , 

Felicium Arcadianorum V. 

v. 
v. 

V. 
V. 

V. 

v. 

v. 

V. 
V. 

v. 

V. 

v. 

V. nfcr. 
nfcr. 
nfcr. 
nfccr. 
nfir. 
nfcr. 
nfir. 
nfcr. 
nfcr. 
nfcf. 
nfir. 
nfcr. 
\nfcr. 
nfir. Iumo- 
■ rum. y.infcr. 

Felicium Honorianorum Iunio- 

rum. v. infcr. 

Felicium Honorianorum Senio- 

rum. v.infcr. 

Felicium Theodofianorum.v. tnfir. 
Gallicanorum Orientaliu. v.infcr. 
Haftariorum luniorum. v. infcr. 
HaftanorumSeniorum. v.tnfir. 
Hiberorum- v.infir. 

Invi&orum Iuniorum. v. tnfcr. 
Invi&orum Seniorum. v. mfir. 
lfaurorum. y.tnfir. 

Martianaiuniorum. v.infcr. 

MartiariaSeniorum. y.mfcr. 

Mattiacorum Iuniorum. y.mfcr. 
Mattiacorum Seniorum . v. infccr. 
Metabariorum. y.infcr. 

Petulantium Iuniorum. v. infcr. 
Petulaniium Semorum. v. infcr. 
Regia. v.infcr. 

Sagittariorum Afiaticoru- v.infcr. 
SagittariorumBithynioru.v.»»/cr. 
Sagittariorum Cantabncorum. 

V. infcr. 
SagittariorumCyrenaicorum. 
• v.infcr. 

Sagittariorum Dilmaticor.v. infcr. 
SagittarioruDoniinicoru.v. infcr. 
Sagittariorum Iuniorum Gallica- 

norum. , v.infcr. 

Sagittariorum Seniorum Galhca- 

norum. y.infcr. 

Sagittariorum Le&orum. v. infcr. 

• Sagittariorum Iuniorum Orientar 

lium. y.ipfcr. 

Sagittariorum Seniorum Orienta- 

lium. v.infcr. 

Sagntariorum Primanoru. y.wfcy. 
Sagittarioru Secundanor. v.infcr. 
Sagittanoru Tertianorum.v . mfcr. B D PERTINENT- 144 

Sagittarorium Quartanor. y.infcr. 

Sagittariorum Quintanor. v. mfcr. 

Sagittariorum Sextanoru. y.infcr. 

Sagittariorum Valentianor.v .infcr. 
AuxilkSaliorum. y.infcr. 

Theodofianorum Primanorum. 
V. infcr. 

Theodofianorum Secundanorum. 
y.infcr. 

Theodofianorum Tertianorum. 
V. infcr. 

Thracum. y.infcr. 

Tubantum. v-infcr 

Turingica. y.infcr. 

Vi&orum. y.infcr. 

Vind.licorum. y.infir. 

Vifinorum. v.infir. 

B % eIl.itorPnmarius. v.infcr. 

BeneficiariusConfulis. v.infcr. 

Benericiarms Proconfulis. v. infir. 

Beneficiarius P raetons. v. infcr. 

Beneficianus Propraetoris. v. infcr. 

Bencficiarius Praefedi v.tnfir. 

Beneficiarms Praefefti Praetorio. v. infcr. 
BenerJcianusTnbuni y.infcr. 

Bucinator Leg. v. ClauJiae. y.4nfccr. 

CA m p i Dofto r. v. infcr. 

Centurio Legionis. v. infcr. 

Centurio Frumentariorum.' v. infcr. 

CentujioStatorum. v.infcr. 

Centunones Cohortium PraetOriarum, & 

Vrb.inaru , & Statorum Evokati. v. infin 
ClaflisPraetona Mifenenfis. y.infir. 

Claflib Piaetona Ravennenfis. v.infir. 
ClibariariaCaesareae Cappadociae.v. infcr. 
CohortisDodor. y.infcr. 

Comes Auxiliariorum Baliftarioru Theo- 

dofianorum luniorum. y.trifcr. 

Comes Auxihariorum Burgaracenfium. 

v.mfcr. 
Comes Auxiliariorum Felicium Thcodo- 

fianor. Iuniorum . ' v. irifcr. 

Comes Auxiliariorum Metefiunv y.infcr. 
Gomes Auxiliariorum Scapenfium.v. infcr. 
Comes Auxilianorum Secundanor.Theo- 

dofianorum. v. infcr, 

Comes Auxili arioru. Senipenfium. v. mfcr. 
Comes Auxiliariorum Tunarenfiu,. v.infcr. 
Comes Auxiharioru Ylpianenfiu. v.infcr. 
Comes rei militaris; AEgypti. v. infcr. 

Comesrei militarislfauriae, v.infcr. 

ComesSagittarij Iuniores. v.mfir. 

Come^s Sagittarij Seniores. ' y.infcr. 

ComesTarfali. . ■ y.infcr, 

Comites Largitionu per Dioecefes.v. mfcr. 

K Conx, »45 Q_V A E A D 

Corfticen. v.infir. 

CorniculariusLeg. xxn. v.mfir. 

Cornicularius Praefeftus Praetorio.Y- infcr. 

V. infcr. CorniculariusTribuni. 

CuratorPraefidi. 

Cuftosarmorum. 

Cuftos Legionis a locis aegris. V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. tnfcr. 
V.infcr. 
V-infcr. 
y-infcr. 
v.infcr. 
V.infcr. 
v.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
v. infcr. 
V.tnfcr, DEcurio Alae Indianae. 
Decurio Germanorum. 
Dendrophon. 
Dendrophori Romani. 
Doftor Campi. 
Doftor Cohortis/ 
Dona &Praemia Militaria. 
Dona Armillae. 
DonaCivitasdata. 
Dona Coronae aurea. 

Coronae auratac. 
Coronae Clafsicae. 
Coronae Muralis. 
Coronae Vallaris. 
DonaHaftapura. 

Haftae aureae purae. 

Ornamenta Praetoria. 

OrnamentaTnumphalia. v. mftr. 

Phalerae. v. infir. 

Praefeftura Militiae ornatus .v. inf. 

Torques. v. infcr. 

Vexilla. v.infcr. 

Vexillum militarem. v.infir. 

Donis Militaribus donatus. v. infir. 

DucenariusVir. v.infir. 

T>upl ar i u s . v. infir. 

Dux Vexilli. v.infir. 

EMeritus Auguftorum noftrorum. 
v.infir. 
EnistPATHros. Nnm. 

Eques Augufti noftri. v- infir. 

Equesr Praetorianus Cohortium iii. Prae- 
toriae. \.infir. 

"Eques Romanus. v. infir. 

Equit^s Arcades. v. infcr. 

Armigeri Iuniores Gallicani. 

V. infir. 
Armigeri Seniores Gallicani. 

V. mfcr. 
ArmigeriSeniores Occidenta- 

les. v.infcr. 

Arm igeri Iuniorcs Orientales. 

V. infir. 
Batavi Iuniores. v.infir. 

Batavi Seniores. y.infir. 

Braccati Iuniores. v. infir. 

\ 141 

V. infcr B REM MILITARIM 

A| Braccati Seniores. 

Cataphraftarij. v.infc 

Cataphra&arij Albigenfes.v.wjfr 
Cataphra&arij Ambienfes.v.»»/fr 
Cataphra&ari j Biturigefes. v. infir 
Clibanarij ParthiPrimanor.v,»/ 
Clibanari j Parthi Secundanor. 

v. infcr. 
Clibanarij Parthi Tertianor.v.in/c 
Clibanari j Parthi Quartanor.Y.m/ 
Clibanarij Promoti. v.infcr 

Dalmatae Primanorum. v.infa 

(Equites Dalmatae Secundanorum. v.infa 
Dalmatae Tertianorum. v. infcr 
Dalmatac Quartanorum. v. infir 
DalmataeQuintanorum. v.infa 
Dalmatae Sextanorum. v. infa 
Dalmatae Septimanorum. v.mfa 
DalmataeOttavianorum. v.infa 
DalmataeNonanorum. v.infa 
Germaniciani Iuniores. v. infa 
GermanicianiSeniores. 
Promod Iuniores. 
PromotiSeniores. 
Sagittanj Iuniores. 
Sagittarij Seniores. 
Sagittarij Primanorum. 
Sagittarij Secundanorum 
Sagitrarij Tertianorum. 
Sagittarij Quartanorum. 
Sagittanj Quintanorum. 
Sagittarij Sextanorum. 
Scutarij. 

Scutarij Primanorum. 
Scutari) Orient.Pnmanor 
Scutanj Secundano am D V.infa 

V.injb 

V.tnfa 

v. 

V.infa 

V.tnfa 

v.mfa 

v.infa 

V-infa 

v.mfi, 

V. infa , 

V. wfa, 

v. infa 

v.infa 

V. infc V-infa 
V.infr 
V.infc 
V. infai ; 
v.infc! ij - 
V.infc 
i -'• 
v-infc Scutanj Orient.Secudanor. v.infct 

Singular. 

Sing. Augtrftales. 

Sing.Imperatoris. 

StablefianiPrimanorum. 

Stablefiani Secudanorum. 

Thcodofiani Iunioris. 

Theodofiani Senioris. 

Theodofiani Primanorum 

Theodofiani Secundanoru. v.inf 
EraniftaLegionisvin. Auguftae. v.infc 
Eranifta Legionis xxx. Vlpiae. v. infc 

Evokatus Cohortiumvii. Praetoxiae.v.» 
Evokatus ex fineSalanorumviii. Co- 

hortisn. v.mfi 

Evokati Statorum. r.infc 

Exccptores. v. infi 

Commanipularis. v.infi- 

Commanipulus. v.inf 

Exe I .47 

Exercftatores. y.mfir. 

ExercitusAchaicus. Num. 

Africanus. Num. 

Arabicus. Num. 

Armeniacus. Num. 

Bithynicus. Num. 

Britannicus. ■ Num. 

Cappadocicus. Num. 

Chaldaicus. Num. 

Cilicius, Num. 

Dacicus. Num. 

Exercitus Dalmaticus. Num. 

Gallaticus. Num. 

Gallicus. Num 

GermanicuSi Num. 

Hifpanicus. Num. 

Illuricus. Num. 

Iudaicus. Num. 

Lybicus. Nvm. 

Macedonicus. Num. 

Mauretanicus. Num. 

Moefiacus. Num. 

Numidicus. Num. 

Pannonicus. Num. 

Parthicus. Num. 

Ponticus. Num. 

Raeticus. Num. 

- Sarmaticus. Num. 

Suriacus. Num. 

Theflaltcus. Num. 

Thracicus. Num. 

Sxpeditioin Armeniam. Num, 

Sxpeditiolndiaca. Num. 

pxpcditioin Tmgitaniam. x.infir. 

ParthiCa fub Imp.TraiafiOiV. infir. 
txpeditioUes Bellicas Gubernans; V. in£r< 

tfxploratorLegionis Vi. v.infiri 

FerialiSi • V.infir. 

piumentarius. v.tnfa. 

H Gladiatores* v. infir. SIVE BELLICAM PERTINENT. H Aftaria Herenopolitaha Ciliciae.v.i»; 
Haftatus. v. infir. IMperatorfortiflimus; x.infcr. 

^nterpracsdiverfarum Gehtium.v.j»j£r. 
' 11. Fii x.infir. III. Ifis. 

f Ampadarius. 

.L/LaniftaadArcum Forinar. 

LaniftaAuguftj. 

Legatus Augufti Pr6 praetore^ 

LegatusLegionisi 

Legionem pavit* 

ILixa. V. infcr. 

X.infir. 
v.infir. 
V, infcr. 
Num. 
v. infir. 
V.infir. 
\t infcf. B D I4S 

LudusGallicus. ^ x.infit. 

Gladi atorum jk Spoliar. v . infir. 

Magnus. v.infir. 

Macutinus. v.infcr. 

MagifterEpiftolarum. y.infir. 

Magifter Epiftolarum Graecarurri. v. infcr. 

MagifterEquitum,Pediturnque. V.infcr. 

Magifter Equitum Imperi conftituehdae 

caufla. In Fafti Rom. 

Magifter Equitum Quaeftionis exercendae 

cauffj. " InFaftiRom. 

Magifter Equitum Regni opprimehdi & 

feditionis fedandac caufla. InFafii Rom. 

Magtfter Equitum Rei gerundae 

Cauffa. InFaftiRom. 

Magifter Equitum Reipublicae conftituen- 
daecauffa. InFaftiRom. 

Magifter Equitum Seditionisfedadae & Rei 
gcruridae caufla.. In Fafti Rom. 

Magifter memoriae. v.infcr. 

Magifter utriufque militiae. v. infir. 

Manubiae Ctmbricae&r Teutonicae.v. m/Zr. 
Medicus Cohortis 1 r.Vigilunr. v. tnfcr. 
Medicus Cohortis v. Praetoriac. v. inftr. 
Medicus Legionis u - Icalicae. v.infir. 

Medicus Ludi Gallici; v.infcr. 

Ludi Magni. v.infcr. 

Ludi Matutini. V. infcr. 

Menfbres* v.infcr. 

Miles. V.infcr. 

Miles duplarius. v.infir. 

Mil. N.Stat. Praetor. Antonianor. v. infc. 
MilesSpecuIator. X.infin 

Miluiaepetitor. X.infir. 

Mifllhoneftamifllonei -v.infcr* N Vmerarius Commentarius. v. infcr. OMnibus expcditionibus funclus. x.infc 
Ommbns honoribus m caliga fim- 
Cluti y.infcr. 

Optio in Centuria. v. mfcr. 

Optio Signiferorunn v. infir. PAvit Legionerri. 
PtuHaftar. cv, PraefedUs Aerarijmilitarisw 
PraefeQUs Alae.i 
Praefe<3us AUxiliariorum. 
Praefectus Auxiliorumomnium.- 
Praefe&us Claflis. 
Praefectus Cohortis. 
PraefeiStus Equitum. 
Praefe&Us Fabrum. 
Praefe&Us Haftarum. 
I Praefe&us luventuns» 
K i V. infcn 
V- infir. 
X. irifcr. 
X. infcr. 
V. infcr. 
X.hfcr. 
Nttm. 
X- infcr. 
V.infir. 
X.infcr. 
X.infcr. 
v.infir. 
traefe" t Q_V AE AD ttEM 

Praefectus Legionis. v.infir. 

Praefe&us Militum. v.tnfir. 

Praefe&us Orac mantimae & Claf- 

fis. Num. 

Praefe£ras Orae maritimae Cohortis Pri- 

mae & Secundae. ' v.infir. 

Praefe&us Praetorio. Num. 

Praefe&us Ripae Danuvi j. v. infi r. 

PraefedusVehiculorum. v.infir. 

Praefefhis Vigilum. v.infir. 

Praefectus Vigilum Romanorum. v. infir. 
Praefectus Vigilum & arnutorum. v. infir. 
Praefectura Legionum. v. infir. 

Praefectura Militiae. v. infcr. 

Praepofitus Gregum & Stabulorum. v.inf. 
PraepofitusThefaurorum. v.infir. 

PraepofitusVexillation. v.infir. 

Praetona ©rnamenta. . v.infir. 

PrimiceriusCaftrenfis. v.infir. 

Primipilaris Legionis vin. Aug. v.infir. 
Primipilus Legionis. V.infir. 

Primifcrinius. V. infir. 

PrimopilusLegionis. v.mfir. 

Principalis beneficiarius Tribuni. v. mfir. 
Pr ocurator Aug. Legionis v 1 1 . V. mfir. 
Proquaeftor- Nnm. 

rQs,. Mil. y.infcr. 

Quaeitor Praetoris. Num. 

Quaeftor Proconfulis. Num. 

Quinque vir ex Decuria armarnentaria. 

V. iflfir. 

V. infir. R Elatus in Praetonum. SChola A gentium in rebus. v- infir. 
Schola Ar matorurn. v . mfir. 

Gentilium luniorum. v. infir. 

Gentilmm Senioruro. v.infir. 

Scutariorum Clibanorum. v. infir. 

Scutariorum Sagittariorum. v.infir. 

Scutariorum Prima. v.mfir. 

ScutariorumSccunda. v.mfir. 

Schola Speculatoris Legionis Primae & 

Secundae Admtricis, Piae , Fidelis, 

Severianae. v.infir. 

Scribae armamentarij. 
Scriba Quaeftoris . v.infir. 

"Scutaria& Armorum AEmimontis.v-'»^. 
Scutaria & Armorum Antiochiae. v.infcr. 
ScutariaSc ArmorumDamafci. v.mfcr. 
Scutaria & Armorum Edeflae. v.infir. 

Scutana & ArmoruroHadrianopoli. v.inf. 
" Scutaria & Armorum Martianopoli. v.infir. 
Scutaria & Armorum Nicomediae. v. inf. 
Scutana & Armorum Sai dis. v. infir. 

ScutorTribuni. y.mfir. MIIITAREM 
A B J 5< 
Vinfir 
V. infi. r D Sevirequit. 

Signifer. v ,„, 

Speculator Legionis. v.infi r 
Speculatores LegionisPrimae & Secund a <; 

Adiutricis. ' v. infi r 

Stator Praetoris Antonianorum. v.infcr 

Statorum evokati. v.infir 

TAbellarius Praefe&i AErarij milita- 
ris. V. infir 

Tercenarius. v.infcr 

Tcflerarius. v.infir 

Tibicen. v.infa 

Traie_tus in Cohortem. v. mfa 

Traie&us-inPraetorium. v.infit 

Tribuni Militum Confulari potcfta- 

te. InFafl.Ron 

Tribunus Militum. Nm 

Tribunus Cohortis. v.mfit 

Tribunus Cohortium Vrbanarum , x. xi 

&XII. V.infi, 

Tribunus CohortiumPrartoriarum decem I 

& Vrbanarum tnum. v.infa 

. Tribunus Laticlavius. v. >nfi, 

Tribunus Legionis. v.mfi, 

TribunisLegionistertiae. v.infiv 

Tribunus & Notanus Praetorianus.v. infi, Triumphalia ornamen decreca. 

Tubicen. 

Turma. 

TurmaPrima. 

TurmaSecunda. 

Tertia. 

Quarta. 

Quinta. 

Sexta. 

Septima. 

O&ava. 

Nona. 

Decima. 

XI. 
XII. 

xnr. 

XIIII. 
XV. 
XVI, 
XVII. 
XIIX. 

XIX. X 

_ XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 

Turma Cataphractorum. 
Ferentatiorum. 
Haftariorum. v.infi 
V.infc.M 
V. infc 
V.inft 
V 

V.% 
V.infc 
V. infii 
V.infc 
v.tnfc 
V. infc 
V.infc 
V. mfc 
V.infc 
V.infc 
V.tnfc 
v.infi 
v.infi 
V.infc 
v.tnfi 
V.infc 
V. infc 
V.infc 
V.infi, 
v.tnf. 
V.infi. 
V. infc 
v.tnft. 
V.inf. 
Sag 
SIYE Sagittariorum. 
Scutariorum. BUIIC 

V.infcr. 
V. infir. AM 

I A Alentini Vctcrani & Veteres. y. inficr. 

Veteranus. v. infir. 

Veteranus Augufti. v.infir. 

Vetera Aug- muTus honefta mifllone. v. infi 
Vetcranus Augufti noftri. , v.infcr. 
Veteranus Auguftorum, v.infir. 

Veteranusdedu&us. • v.inficr. 

Veteranusex numero frumentatior. v.inf. 
Veteranus ex Clafle Praetoria Mift> 

nenfi. , • v.inficr. 

Veteranus Legionis . v. mfcr. 

Veteranus Milcs. v.infir. B PERTfNENT. f*j 

Vexillationes Comitatenfes. V.infir- 

Vexillationes Deducendae. V. infcr* 

VexillationcsPalatinae. v.infir- 

VexillationesPraetor. v.infcr. 

Vigilcs Rom. V.infcr. 

Vir Ducenanus. v.infir. 

vi.Virequitum Romanorum. V.infir, 

Vir vr. equitum Romanorum Turmae 

Primae. v.inficr. 

vi. Vir equitum Romanorum Turmae 

Qnjntae. v.tnfcr. 

vi. Vir equitutn Romanorum Turmae 

XI III. V.inficr. 

vi. Vir equitum Romanorum Turmae 

XV II. * V.inficr. VII. 
LEGIONVM ROMAKARVM 

NOMINA ET EPITHETA. Leg. Prima Antiqua. Num. 

i.Adiutrix. V.infer. 

I. Adiutrix.Pia, Fidelis. V.infir. 

i. Adiutrix,Pia, Fidelis, Sevefia^ 

na. v.infir. 

I. Adiutrix, Vi£trix, Fidelis. *v. infir. 
X. Armeniaca. v. infcr. 

i.Claffica. Num. 

i. FlaviaConftantiaTheobaeo- 

rum. v.infcr. 

i. Flavia Gemina. v. infir. 

l. Flavia Theodofiana. v. ihficr. 

I. Germanica. v.infcr. 

i. Ifaurica Sagittaria. V. infir 

I.ltalica. Num. 

t.ltalicaVoluntariorum. v.infir. 
i.Macriana. Num. 

x. MaximinianaThebaeorum. v. infir. 
i. Minervia. v. infcr. 

I . M.nervia Pia, Fidelis. Num. 
l.Parthica. v.inficr. 

Leg. \\. Adiutrix. v.infir. 

I I. Adiutrix, Pia* Fidelis. v. infir. 
ii.Adiutrix.PiajFideliSjSeve- 

riana. v.inficr. 

1 1 . Armeniaca. v. infir. 

n.Augufta. V.tnfcr. 

n.Brhannica. v.mficr. 

ii.Felix,Valentia,Thebaeorum.v.<»/" 
H.Germanica. v.infct. 

n.Italica. • v.inficr. 

1 1 . Itali ca di v es . v.infir. D it. Parthica. v.inficr^ 

n.ParthicaSeveriana» v.infir. 

it.Traiana. v.inficr. 

u.TraianaFortis. v.tnfir. 

Leg.iii. Augufta. v.inficr. 

m.Cyrenaica. v.infir. 

ni.Decimana. V.iufir. 

lir.DelmaticaViftrrk* v.mficr. 

m.Gallica. V.infcr. 

in. Italica. v.infcr. 

iu.Iuliana. V.infir. 

iir.Parthica. V.infir. 

m. Panhica, Pia, Fidelis- v. infcr. 

lii.Suriaca. V.inficr. 

Leg. iiii. Antontana. v.tnficr. 

i i i i . Cy r enai ca« v . inficr. 

i\\\. Decimana. V.inficr. 

lni.Flavia. V.inficr. 

li 1 1. Flavia, Felix. V.inficr. 

1 1 1 1. Flavia, Felix, tudaica. v. infir. 

1 1 1 1. Gallica. v. inficr. 

lin.GeminaMartiaVi&rix. Num. 

1 1 1 1. Italica. • v.inficr. 

1 1 1 1. Macedonica. v. mficr. 

ini.Scythica. v.inficr. 

1 1 i j. Scythica quae 8c Macedo- 

nica. v.infcr. 

L E G. V. Alauda. V. infcr. 

v.AlaudaPia,Felix. v.wfcr. 

v.Augufta. v.inficr. 

v^AurelianaPia.Fideiis, v.inficr. 

v. Claudiana. Num. 

K 3 v.Ger- i$5 t E G I O N V M 

V. Germanicai V. infcr. 

Vi Macedonica* Y.infir. 

v. Pia j Fidelisi Y.infir. 

v. Sicambrica. v.infcr. 

Leg.vi. AEIianaVi&rix; v^infir. 

V i . Claudianai V- *nfi f. 

vi. Ferrata. r. f. c. V* infcr. 

viiGallica; Y.infir. 

vi.GeminaO&aviana* .Y.infcr. 

vi.Gem.Rhaeticor. Y.mfer. 

vi.Hifpanica. 

vi.Parthica* y.mfer. 

vi. Suriaca* Y.tnfir. 

vi.Viftrix. V.infcr. 

LEG.vu.Balbina. Y.infcr. 

- V-ii. Claudiana. y.infeti 

vii.ClaudianaPia* y.infer. 

vii. Claudiana Pia, FeliXi v. infcr. 

vn.CIaudianaPia, Fjdelis. y.infir. 

Vi i. Claudiana P ia, Fehx, & Fi-» 

delis. Y.infcr. 

vii. Galbiana. . y.infir. 

vn. Galbiana Pannonica. v. infcr. 

vn.Gemina. y.infcf. 

vu. Gemina, Felix. v.mfir, 

vn.Gemina,Pia, Felix. Y.infcr. 

vn. Gemina,P a, Fidelis. Y.infcr. 

viiiMoeficaClaudjana. v.infir. 

%,! G. v 1 1 1. Antortrniana Augiifta. v. infcx. 

Vlil. Augufta* V. infcr. 

vni.ClaudianaGcmina* y.infir. 

Vii i. Geminaj v. infer. 

vniiLicinianaViftrix. y.infer. 

viii. Pannonica Felix. y.infer. 

Leg. ix. Africana* Y.infer. 

ix.Britannica; Y.tnfer. 

ix. Gcf m. lnfef.Pia*Fideiis.V. iufir. 

ix. Hifpanicai v. infet. 

Viiii.Hifpanienfis* y.mfir. 

xx. J udai a s Fortis. v. infer. 

ix. Quirina Rapax. Y.infer. 

ix.SeptimianaPia,Felix» y.mfer. 

L e G. X . Augufta. V» infir. 

X.Equi. Y.infcr. 

x.Frerenfis. v. infir. 

x. Galatica Voluntariorumj v. infi r. 

x.Gemina. . Y.infir. 

x. Gemina Antoniniana Adiu- 

trix. V. infef. 

x. Gera.Gordiana. y.infir. 

x. Gemina Pia, Fidelis. y.mfir. 

x. Hitpanica. v. infir. 

X.Sunaca. v. *«/£r. 

X* virtdelicor. Vi&rix* y.mfir. 

tEG.xi.Bricannica. y.mfiri 

xi i Claudi ana* v. infir 4 r o 
A B D M A N O R V M l^ 

xi. ClaudianaPia,FideliSi y.infcr 

■xi.GeminaFelix. v.mfer 

xi. Mauretanica. v.infcr 

Le G. xi i • Antiqua. Nitm 

xn.Fulminatrix. v .'»/o- 

xii.GeminaMinerviaVictxix.A 7 »,* 

xn. Germanica p. f . ViftriXi v. i n fe r , 

LEG.xin.Conftantiniana. v >*nfir. 

xui.GallienaFortis. v -infcr 

xiii. Ge-mina. v -'«/cr 

xiii. GeminaPia, Fidelis. Y-i n fer 

xiii. Germanica. v -infe r 

xnr.Sarmatica. . v.i n f a 

LEGiXiiii.AchaicaFelix. Y-infcr 

xim.Britannica. Y.infa 

xmi.Gemina. v.infir 

xn n.Gem. Martia. Y.ihfir 

x-iuuGem; Martia Vi&rix. V. infir 

xim.Gemi MirterviaVJ6trix.v.<»J 

xuu. Gem.Severiana. Yi i n f c r 

xmr. Germanica. v^infr 

xiiii. Vi&onna Victrix* v.infer 

LeG. XV. Apollinaris. V.infcr 

x\\ Dacica Pia Fortis* v. infcr 

xv. Helviana Felix. v. i n fer 

XV. Illuricai V.infcr 

Leg.xvi. Flavia. Y.tnfcr 

xvj. Flavia Fidelis. V. infcr 

xvi.FortisFideiis. Y.infer 

xvi. Fretenfis. v. infcr 

xvi.GeminaVidtrix* v.infr 

xvi. Germanica. Y.tnfr 

L e G. xvi i. Arm eniaca. V. infer 

xvi i. Claflica. Num 

xvn.HadrianaPia, Fidelis. v.infcr 

xvn. Martenfis Seniorum. v.infer 

xvi i. Numeriana. v. infcr 

LEG.xviii.Bithynica. v.infcr 

xvi i i. Gem. Pannonica. v.infer 

xvui.Lybica. Nm 

x ii x. Victr ix. ' v. mfr 

xviu VlpiajPia,Fidelis. v.infcr 

Leg. X i x. Baliftariorum lunioium. v.infit 

x i x. ConftartS Fidelis. V. infa 

Xix. Fulminatrix. y.mfa 

x i x. Gem . Fulminatrix. v. infcr 

xix.PiaFortis. v.mfer 

x i x.SolenfisSeniorum. v. infa 

x i x. Theflalica. v. mfa 

Le g. xx. Britannica. v. infe r 

xx. Germanica Voluntaridrum.A 7 * 

xx.Hifpanica. 

xx.ValensVictrix. y.infa 

xx.ValenaVi&rix. v.infa 

xx.Vidrix. y.infa 

LEG.xxi.Batavotufni v.infa 

xxi. Get *55 
IIGIONVM 
XXI- 


Gertranica. 


V 


infcr. 
XXI- 


Kapax. 


V 


infcr. 
XXI. 


Sepnmia Pia.Fidelis. 


V 


infcr. 


Le6. xxir. Antoniana. 


V. 


infcr. 
XXII 


. Deiotariana. 


V 


infcr. 
XXII 


. Pnmigenia. 


V. 


infcr. 
XXII 


. Primigenia Augufta. 


V. 


tnfcr. 
XXII 


. PriniigeniaPia,Fidelis. 


V. 


tnfcr. lEG.xxin.ConftannnianaDaph- 

nenfis. v.infcr. 

xxrri.Felix.Vicrrix. v.infir. 

xxiri. Fortis, Felix. v.in/cr. 

xxui- Lancearia Iuniprum. v.infir. 
Le g. xx» ui. Augufta Pia , Fidelis. v. infir. 

xxini- Clallica Freteniis. v.mfir. 

xxi 1 1 t. Dal rnatica Volutarior.v. infcr. 

xxi iii. Gemina Rapax. v.infcr. 

xxi 1 1 1. Hifpanica Gter. p. f. v. infcr. 

xxrm. Martia vidrix. 

xxi r ii. Valeriana. 
Leg. xxv. loviana, Pia, Felix. 

xxv. Dacica Vidnx. 

xxv. Menapiorum. 

xxv. Vlpiana Viftrix. 
Leg. xxvi. Alauda p. F.Seniorumv 

xxvi. GeminaConftans. v. 

xxvi. Viftrix, Felix. v, 

Leg. xxvn. Aureliana Fortis. v ROMANARVM. I56 

xxxn.Primigenia Fortis, Fe- 

lix. y.infir. 

xxx 1 1 . Valens Victrix, Pia, fi- 

delis. v. infir. 

Leg.xxxiii. Fulminatrix Pia, Fi- 

delis. v. infcr. 

xxxin. Gemina Claflica. _ v.mfir. 
xxxiii. Gem. Noricor. p. f. v.infir. 
xxxin.SolenfisGallicana, v.infir. 
xxxiii. Voluntariorum Victxix, 

Felix. v.infir. 

Leg. xxxihi. Britannica,Pia, Fide- 

V. infc. 
V. infir. 
V.infir. v. iufir. 
V. infcr. 

V. 
V 
V 

V. mfir. 
tnfcr. 
infcr. 
mfir. 
tnfcr. 
tnfcr. 
infcr. 
1 mfir. xxvii- GeminaVoluntarioru.v.*»/^". xxv 11. Sarmatica Victrix. 
xxvi 1 . Tranftigritana. v. infir. 
v.infcr. 
v.mfir. 
V. tnfcr. 
v.infir. 
v.infir. xxvii.Voluntariorum. 

Leg. xxux. Dinitenfis Gallicana 

xxi ix. Fulminatiix Victnx. 

xxnx. Martenfisluniorum. 

xxnx.Panonica Fortis, Felix.v. infcr. 

Leg. xxix. ArmeniacaPia, Fidelis.v.wi/fr. 

xxix. Baliftanorum Semorum.v./w/tr. 

xxix. Forrenlis Auxilianorii. v. infir. 

xxix. Martiaria Conftantmm.v.«»/<:r. 

xxix. Valens Pia Fidelis. v. infir. 

xxr\. Valens Fortunata. v.infir. 

Leg.xxx. Cariniana. v.infir. 

xxx. Primigenia Felix,Fortis. v. infir, 

xxx.Vlpia. v 

xxx. VlpiaVidrix. v. 

Leg.xxxt. Augufta Pia ,Felix. v.infer. 

xxx i. Conftanuniana Senio- 

rum. 
xxxi.Dianenfis. 
xxx 1 . Germanica Rapax. 
xxxi. Kifpanica Voluntarioru.v. mfcr. 
LEC.xxxiiFiaviaClaudiana. p. v.v.infir. 
XXxn.Herculana. v.infir. 

xxxri. LanceanaScobenfis. v.tnfir. 
x x x 1 1 . Mauretanica fortis, V i- 

(5tr>x- V. infir. tnfcr. 
tnfir. V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. B li 

xxxiv.PrimigeniaPia.Felix. 

xxxjv. Minervia Victrix. 

xxx 1 y. Sicambrica,Fortis,Fi- 
dclis. 
Leg. xxxv. ConftantiaVi&rix. 

xxxv. Fuditorum. 

xxxv.UIuncaPiaFidelis. 
Leg. xxxvi. EaliftariaTheodofia- V. infir. 
V. infir. 
V. infir 
V. infir. na. V- infcr. 

F. v.infi 

V. infir. D E xxxvi. Gem. Fulminatrix p. 
xxv vi. GeminaViftrix. 
xxxvi. Pannonica Volunta- 

riorum. v.infir. 

xxxvr. Vi&rix. v. infir. 

Leg. xxxvii. DacicaPia, Fidelis. v. infir. 
xxxv 11. Gem. M4rtia,Pia,Fi- 

delis. v.infir. 

xxxvii. Gem.Sarmatiea. v.infir. 
xxxvi 1. Secundanorum. y. infir. 

LEG.xxxux.AurelianaVi&rix. y.infir. 
xxx t ix. BatavorfijFortis Telh.v.infir. 
xxxi ix. Gem. Conftantis. v. infcr 
xxxi ix. Pia, Fidelis, Fortis. v .infir. 
xxxvm.SuriacaPia, Fort. Fi- 

delis. ' V.infcr. 

Xxxvm.Valentiniana. v.infir. 

Leg. xxxix. Claffica Pia, Fidelis. v.infir. 
xxxix. FulminatrixRapax. v.infir. 
xxxix. Germanica Viftrix. v.infir. 
xxxrx. PrimigeniaVidrix. V.infir. 
Leg. xi. Gemina Fortunata. v.infir. 
xl- Gemina VoIuntarior.p.F. v.infir. 
xt. lulia Alexandnna Pia, f. y. infi. 
xxxx.Martiaria Rapax. v.infir. 

xi. Transtigrirana Fortis, Fide- 

lis. v.infir. 

L e g. x l 1. Auguilenfis Pia, Fidelis. v. infir. 
xli. Germaniciana Seniorum. 
V. infir. 
Leg.xlii. Antoniniana Fortis. V.mfir. 
xlii. HifpanicaPia,FideIis. y.infir m 
xlii. Pannonum Iuniorum. y. infir m 
XLir.RapaxViarix". v.infcr^ 

Leg.xliii. Claffica Frctehfisi 1^8" NOMINA ET 

xlih. Gem.Claudiana Pia Fide- 

' lis. v. infcr. 

xliii- MartiaRapax. v.infcr. 

xliii. Volutatior.Veteranoru.v. infcr. 

Leg. XLiu.Baliftariomm ViStrix.y. infcr. . - ^ ■ 
- —^ . EPXTHETA. 

xliiii. Lancearia Auguftenfis. 

v. infcr. 
xliiii. Minervia, v. 

Leg. xlv. GeminaPia,Fidelis. v, 
xlv. Valentinianenfis p. f. v VIII, m infcr. 
infcr. 
infcr. COHORTIVM ROMANARVM 

NOMINA ET EPITHETA. i. 
i. 
i. 
i. 
i. 
i". 
i. 3i- 
ii. 

ir. 'oh.i. AEIiaBrittonum. v.infc 

i. Africana. v.infcr. 

Aquitanorum equitum. v.infcr. 

Cr. ingenuor. v.infcr. 

Damafcena. v.mfcr. 

Leg. ii. Traianae. v. infcr. 

Noricorum in Pannonia. v. infcr. 

PraetoriaPiaVidrix. v.mfcr. 

Thracum. v.infcr' 

Coh. ii. Afturum. v.infcr. 

ii. Bracarauguftanorum. v.infcr. 

ir- ClafTica. v.infcr. 

ii. Gallorum Macedon. v. infi r. 

XI. Lingonum. v.infr. 

Pannoniorum. v.infcr. 

Praetoria. v.infcr. 

Thracum Suriaca Claudiana Pia 

Fidelis. v.infcr. 

Vigilum. v.infcr. 

Coa. iu. Albiniana. v.infcr. 

III. Auguftalium. v.infcr. 

ii i. Aug. Thfacumequitum. v. infcr. 

Bnttonum. ' * v.mfcr. 

Illuriorum. v.infcr. 

Ttyreorurri. v.infcr. 

Praetorja. ' v. infcr. 

:'\'}i. Sagittariorum. v.infcr. 

III. Vigilum. v.infcr. 

iji. Vrbana. v.infcr. 

CoHj nii. AuguftaliumJ v.infcr. 

I u i. Gallorum • v. infcr. 

mi. Lingonum. v.mfcr. 

jiii. Praetoria. v.infcr. 

l.i ii- Raetorura. v.infcr. 

iin. Thfacum. V.mfcr. 

Iiti. Vigilum. v.infcr. 

I.m. Vrbana. v.infcr. 

Cph.V. Dalmatarum. v.infcr. 

y.Praetona Pia Vi&rix. v. infccr. 

V.Vigilum. v.infir. 

' y". Vrbajia. v. infcr. : iii. 
iii. 
iii. B D Coh. vi.Macedonum. v.infc. 

vi.PraetoriaPia Vi&rix. v.infcr. 

vi.Raitorum. v.infcr. 

vi. Thracum. y.inf 

vi.Vigilum. v.tnfcr. 

Vi. Vrbana. v.infcr. 
Coh. vn. AntoninianaPiaVi&rix.v.iB/rr 

Vii-Brittonum. v.mfcr. 

vii. Lufitanorum. v. mfcr. 

vii. Praetona. v.mfcr. 

vn.PraetoriaAntoninianaPia, 

Vidrix. v.infcr* 

vn.Thracum. v.mfcr. \ 

vn.Vigilum Romanorura. v.infcr. 

vn.Vrbana. v.mfcr. 

Coh. viii. Allobrogum. v.infcr. 

viu. Germanorum. v.infcr. 

vui.Praetoria. v.infcr. 

vm. Viglum. V.mfcr. 

vni. Voluntariorum. v.infcr. 

vm.Vrbana. v.infcf. 

Coh. ix. v.mfct. 

ix.Lugdunenfis. v.infcr. 

vim.Praetoria. v.mfcr. 

vnii.PraetonaPiaVictxix. v. infcr. \ 

ix. Vigilum Veteranorum. v. tnfcr. 

viii i. Vrbana. v.mfcr. 

CoH.y.IulianaTbeflalumequitu. v.infcr. 

x. Praetoria. . v.infcr. 

x. Praetona Vrbana Antoniana. 
V. infccr. 

x.Vbiorum. v.infcr, 

x.Vigilum. v.infcr. 

CoH.xi.Batavor- inCilicia. v.infcr. 

xi.Practona. v-infcr. 

xi.Vigilum Romanorum. v.mfcr. 

xi. Vrbana. v.infcr. 

CoH.xn.Narbonenfium. v.infcr. 

xn.PraetoriaPiaVi&rix. v.infcr 

xi i. Spcculatorum. v. infcr. 

xii.Vrbana. v.mfcr 

xn.Vrbans \ jp ' CO H O R T. ROAlAN. 

xi*. Vrbana Gprdiana. v. infir. 

~oh. xiu. Auguftorituffi. v. mfir. 

xiii. Germanor. in Pamphilia.v. infir. 

XHi.Vrbana. v.infir. 

^ofi.xiiii.ClafiicaFretenfis. v.mfir. 

Xmi.Phrygumequitum. v.infir. 

xiv. GallienaPraetonap.v. v.infir, 

xn ii. Rauricorum. 

xiiu.Vrbana. 
^oh.xv. AEliana PraetoriaPia, Vi- 

ctrix. v.infcr. 

xv. Speculatorum Augufta- 
lium- 

xv. Voluntariorum. 

xv.Voluntarior. c.R. 
Poh.xvi. Alexandnna. 

xvi.Sequanorurqin Cappado 
cia. 

"OH.XVl I. 

xvu.Baetorum. 

xvn. Germanorum. 

xvu. Hifpalnm equitum. 

xvn.VibanaHelviana. 

Coh. xi ix. Auguftodunenfium. 

xvn i. Praetoria Pia, Victri x. 

xvn i. Speculatorum. 

^oh.xix. AntoninianaVrbana. 

xix. Vermanduorum. 

xix. Vrbana Flaviana. 

jfcoH.xx. AurelianaBraetoriap. v.v. infir. 

xx. Germanor. in Phoenicia. v. infcr. 

xX.Nerviorum. v.mfir. 

xx.Segufianorum. v.mfir. 

xx. Tarraconenfis. v. mfir. 

[foH.xxi.ConftantinianaPraetoria 

p.V. v.infir. 

xxi. Gallorum in Armenia. v. mfir. 

KoH.xxn.Augtiftalium. v.infir. 

xxn. Flaviana Praetoria p.v. v.mfir. 

xxir.Hifpalum in Ifauria. v.mfcr. 

xxn.SiculoruVeteranorum. v.infir. 

Ioh.xxii i.Claudiana Macedonum 

equitum. v 

xxm. Germanorum in Panno- 

nia. v. 

xxni.Getulica. V 

xx iii. PraetoriaSeptimianap.v. 

V. infir. 
xxin. Voluntariorum c.r. 
?oH. xxii 1 1. Auguftalium. 
xxiiii. Clafiica Fretenfis. 
xxi m. IulianaVrbana. 
xxiiu.Sicambrorum. 
xxnii.Speculatorum. 
xx u ii. Vindebcorum in Phry- 

gia. V. infir. n o 
A V.infir. 
V. infcr. v. infir. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 

V. infcr. 
V.infir. 
v.infir. 
V. infcr. 
v . tnfir. 
V. infcr. 
V.infir. 
V.infcr. 
X'. infcr. 
V.mfcr. 
V. infir. 
V. infcr. infir. 

infcr. 
.infcr. V.infcr. 

V. infir. 

V. mfir. 

. v. infir 

V. infir. B D MINA IT EHTttETA. itfo* 

Co h . xxv. Hifpan iaca. v. infir 

Xxv.Velitum. x.infir 

xxv. VigiUim Romanorum. v. mfir' 

xxv. Vrbana. v. infcr 

Coh. xxvi.BritronuminArmenia. 
V .infcr. 

xxvi. Caninefatium. x.infir. 

xxvi. Menapiorum in Suria. v. infir. 

xxvi. Vafconum. v.infir. 

xxvi.VrbanaValeriana. x.infir. 

Coh. xxvii. Batavodurum x.infir. 

xxvn. Praetoria Liciniana p. v. v.infi 

xxvn. Quirltanorum. X.infcr. 

xxvu. Speculatorum Claflica. 
v. infir. 

xxvii. Voluntariorum c. r. x.infir. 

xxvn. VrbanaDiocletiana. x.infir. 
Coh.xxviii, Auguftalium Vidrix. v.infc. 

xxv iii. Baetoruminlfauria. v.infir. 

xxviii. Germanor. in Arabia. v. infir. 

xxi ix. Marmarica Claudia- 

na. v. infir. 

xxvr 1 1 .Praetoria Vlpiana p.y. v. infir. 

xxvn i.Thracum. ■ x.infir.. 

xxviii. Vbiorum in Moefia. v. infir. 

xxitx. Veter.Auguftalium. v.infcr. 

xxvnr.VrbanaBalbiniana. x.infir. 
Coh.xxix. Conrtantiniana Vrbana. v.inf. 

xxix. Helviana Praetoria p, v. 
V. infir. 

xxvi m. LmgonuminSarmatia.' 
V. infir. 

xxrx. Noricorum in Armcnia.v. infirf. 

xxix.Singidunum. v.tnfir. 

Coh.xxx. Galenana Vrbaria. v.infcr. 

xxx. Germanor. Suriaca. x.infir. 

xxx. Praetoria Valentianap.v- 
v.infcr. * 

xxx. Trevirorum. , v. infir. 

Coh. xxxi.Batavorum in Armenia.v. tnfir. 
xxxi. Dalmatar. in Iiauria. v. infir. 
xxxi. Severiana Praetoria p. v. 

v. infir. 
xxxi.Sicambror. inDacia. x.infirl 
Coh. xxxii. Auguftalium. v. infcr. 

xxxil. Hifpanorum in Lydia. x.infcr. 
xxxn. Praetoria Maximiana. 

p.v. . x.infir. 

xxxn. Voluntariorum. . v.mfcr. 
xxxu.VrbanaTheodofiana. x.infcr» 
Coh. xxxiii. ClaflicaFreteoSjSe- 

nior.* x.infir. 

xxxiii. PraetoriaGordiana. 

p.v. iVoi y*infir. 

xxxin. SpeXulatorumVpUin- 

tarior. x.mfir 

L Gok. 


l6t AGISTRATVS MMORES. Ufc Coh. xxxti ii. Vrbafta Liciniana. v. infir. 
Co H.,Africana. v. infir. 

Baetorum v. infcr. 

Caesariana. v. infcr. 

Coh. Millenaria. ItalicaVoluntariorum, 

quaeeftinSuria. y.infcr. Coh. Nova Tyronuorae maritamae.v. inf. 
Praetoriana Philippenfis. v. inf. 
Praetoriarum. v.mfir. 

Raitorum. v.mfcr,, 

Speculatorum. v.infcr., 

VoluntariaCiviuRomanor, v.<»/?» . I X. MAGISTR.ATVS MAIORES, 
M I N O R E S Q. DIGNITATES ET 

HONORES AC O AB aftis AEdilis Plebis. v.infir. 

Ab actis Confulis. V. infcr. 

AbactisFori.< y.infir. 

Ab aftis Praefe&i AErari j. v. infir. 
Ab aSis Praefe&i Alimentorum. v. infir. 

Ab aftis Praefe&i Annonac. v. infir. 
Ab actis Praefe&i Annonae milita- 

ris. V.infir. 
Ab aftis Praefe&i Frumenti dandi. v. infer. 

Ab ac-tis Praefe&i Praetorio. v. infir. 

Aba&isPraefediVrbis. y.infer. 

Aba&isPraefidis. v.infir. 

AbactisPraetorisVrbani. y.infir. 

Ab aftis Procos. V. infir. 

Ab adis Propraetoris. y.jnfer. 

Ab a&is Qoaeftoris. y.infir. 

Ab a<9is Senatus. v. infir. 

Ab a&is Tribuniplebis. v- infcr. 

AbAErarioSaturni. y.infer. 

Ab Opere publico. v. infcr. 

Accenfus velatus. v. infir. 

Adcenfus. v.mfir, 

Adi utores. • v. infer. 

Adiutor Conful is." V. infer. 

PraefeSi Vrbis. v. infir. 

Praefidis. V.infer. 

Praetoris. V.infcr. 

ProCOS. V.infir. 

Propraetoris. V. infir. 

Quacftoris . V. infir. 

AdleSus Decurio. r.infir. 

Adle^us i n ter i m munes.' V. infir. 

jnter Patricios. v.infer. 

inter Praetofios. v.infer. 

inter Tr i bunicios. v. infer. 

AdvoCatioVrbana. v.infir. 

AdvocatusFifci, y.infer. FFICIA PVBLICA. 

* » 
* 
B j Advocatus Reipublicae. 


v.infcr 
AEdilisPlebis. 


y.mfa 
AEquidicus. 


V.infir 
Annonaria poteftas. 


y. infcr 
ANTtnATOS AIBTHX. 


V. infir 
Auguftalis. 


v. infcr 


r 


Auguftalitatishonor. 


y.infct D BEneficiariusConfulis. v.infcr 

Beneficiarius Praefe&i Provincix.v.»» 
BeneficiariusPraefidis. v.infn /~i Ancellarius. Fi V. infa 

Cenfor. v.infi 

Cenficor Civium Romanorum Coloniae 
ViftricenfisinBritannia. v.infi 

Chartularius. v.mfc 

CoaSor. v.infa 

Coaftor argentarius. v. infi, 

Comes Confiflorij. ; . ?- in fi 

Comes in Confiftorioordinisprimi. 
V.infcr. 
Domefticorum. v. infc 

Domefticusordinisprimi.v.*»/« 
Metallorumperllluricu. v.tnfi 
Ordinisprimi. N v.mfi 

Ordinis primi intraPalatiu v.» 
Ordinis primi intra Confi- 

ftorium. v.infc 

Ordinis fecundi. yjnfi 

Comes Orientis , AEgypti, 8c Me- 
v fopotamiae. v.infi 

'Comes RationalisfummarumAEgy- 

pti. V.inf' 

-Rerumprivatarum. v.inl 

Sacrarum Iargitionum. v.inl 

StabuliSacn. ▼•«/ 

Coi t^3 MINOKlSQj AC 


o 


Commentarienfis aba&is. v. infcr. 


A 


Com mentarienfis Pi-aefidis. v. mfcr. 
Conful. Num. 
Conful defignatus. Num. 
Conful ordinarius. v. infcr. 
Conful fufteftus. hi Rom. Fafi. 
Gonfularis Vir. v. infir. 
Confularispoteftas. v.infir. 


1 


ConfularisAchaiac. v.mfir. 
AEmiliae. y.mfcr. 


B 


Bithyniae. v. infcr. 
Campaniae. v.infir. 
Ciliciae. v.infir. 
Cretae. v.infir. 
Cypri. v. infir. 
Daciae mediterraneae. v.infcr. 
Europae & Thraciae. v.infir. 
Galatiae. V. infcr. 
Hellefponti. v.infir. 


C 


Lydiae. v.infcr. 
Macedoniae. v.infir. 
Paleftirae. v.infir. 
Pamphyliae. v.infir 
Phoenices. v.infir. 
Siciliae. v.infir. 
Suriae. v.infir. 
Thraciae. V. wfir. 
Tufciae. V.infcr. 


D 


Corniculanus. v.infir. 
CorniculariusPraefidis. v. infir. 
Corre&or Atfguftamcae. v. infir. 
Flaminiae&Piceni. v.infir. 
Italiae. v.wfir. 
Paphlagoniae. v.infcr. 
Tufciae&Vmbriae. v.infir. 
Venetiarum & Hyftriae. v. infcr. 
CuraEpiitolarum. v.infir. 


E 


CuraKalendani. v.infir. 
AErarii. v.infcr. 
AErarii Mediolan. v.infir. 
Curatores Alvei &riparum Tiberis, 
&cloacarum. v.infir. 
Curatores Annonae- v.infcr. 
Aquarum & Miniciae. v.infir. 
Aquae ducendae. V. infir. 
Civium Romanoium Mo- 


F 


guntiaci. v.infir. 
Frumenti. v. inficr. 
Frumenticomparati. v.infir. 
Inftrumentorum. v.infir. 
Kalendarij. V. infir. 
Locorum publicorum. v. infir. 
Locorum public.iudican- 
dae. v.inficr. 
Operum publicorum-. v.infcr. 
Pecuniaepublicae. v.mfir. 

F F IC PV S I. 164 

Pecuniae Sacrae^ r. infir. 

Regionum Vrbis. V.infir. 

Reipublicae. v. ittfir. 

Sartorum teftorum ope- 

rum publicor. v. ihfir. 
Curatores Tabulariorum publicorum. 
V. inficr. 

Thermarum Varianarum.r. infir. 

ViaeAppiae. v.mfcr. 

Viae Campanae. v.mfir. 

Viae Flaminiae & Tibur- 

tinae. v.tnfir. 

ViaeLatinae. v.infir. 

Viae Nomentanae. v. infir. 

Viae Oftiens. v. infir. 

Viae P raencftin ae. v. infir. 

Viae Salariae. v. inficr. 

Vurum. v.tnfcr. 

Viarum fternendarum. v. infir. 

Vici quadrati. v.mfcr. 
Decemviri Confularipotcftate, Legum 

ferendarum caufia. v. ipfir. 

Decuria. v. infcr. 
Decuriales AEdilium plebis Ceria- 

lium. v.infir. 

DecurioBrixiae. v.infir. 

AEmonae. v.wfir. 

G i vitatis Auderenfium. v.infcr. 

Coloniae Karnutenfis. v.infir. 

in Colonia Narnenfis. v. infir. 

Iuvancnfium. v.mfir. 

Laurentium. v.infir. 

Mediclanenfium. v.infir. 

Mediolan.& Novariae. v.infcr. 

/ Municipij Caeritenfis. v.infir. 

Tndentinorurn. v.infir. 

Veronae. v. infir. 

Vicetiae. v. infir. 

Dec- Mun . 1 111 . Viralis. v.infcr. 

Decuriones. v. infir. 

Decuriones Veronens. r. infir* 

Decurionatus honor. v.infir. 

Decurionalibus ornamentis. r. infir. 

AHMAPXIKH2 ESOYSIA2. 

Num. 
DenunciatoresPuteolani. v.infcr. 

Regionum Vrbis. r. infir. 
Di&ator. "Numl 

Didator Clavi figendi Cauffa. In *R om . Faft. 
Di&ator Coraitior.habendor.cauf- 

fa. InRom.Faft. 

Di&ator Feriarum Latinarum caufla. ; 

InRom.Fafi. 
Di&ator Imperi cohftitueiidae ciuf- 

fa. In-tomJafi. 

Diftator Ludorurn Magribrum fa* \ 

L % ciendo- l5j MAGISTRAT. 

ciendorum caufla. InRom.Fafl. 

Di&ator Ludorum Romanorum cauf- 

fa. InRom.FaTi. 

Di&ator perpetuu» Impericonftitucndac 

caufla. - In Rom. Fafl. 

Diaftator Quaeftionisexercendaecauf- 

fa. InRom.Fafl. 

Di&ator Regniopprimendi & feditio- 

nis fedandae caufla. In Rom. Fafl. 

Dictator Rei gerundae caufla. In Rom . Fafl. B 
Di&ator Reipublicae conftituendse cauf- 

fa. InRom.Fafl. 

Di&ator feditionis fedandae & rei gerun- 

daecaufTa. InRom.Fafl. 

Dictator Senatus Iegedi caufia./» Rom . FaSl. 
Diflignator. v. infer. 

Ducenarius Vir. . v.infer. 

Duumvir: videinfrafiiblitteral. 

DuxDucenariusi v.infir. 

< Leftus ad eognofcendas vitac Gaesaris 

Y. infcr. 
V. infcr. 
Num. 
V. infcr. 
v.infer. 
V.infer. 
V.infcr. ___, cognitiortes 
fcle<ftusin familiam Patriciam. 

jnjSTP ATHTOS. 

Equopublico. 

Equo publico donatus. 

Equo publico ornatus. 

Exactoroperum pubhcorum. 

Exa&or trjbuti civitatum GaJliae. v. infer 

Exarchus.. r.infcr, 

Exceptores*. v.mfer. 

Exceptor Praefidis. v. infer. 

ExPatribuslibertinis.. •. v.infir. 

Ex Praefefto Praetorio Gonful ordinarius 

■ defignatus. v.infer. 

HOnor AUguftatitas. v.infir. 

Honoratus in Tribu Claudja.v.w/«\ 
Honorati in Collegiofabrorum tignano 

V. infcr. 
run> . r 

Honores AEdilicios eonfecutus. v. mfer. 
Honores Equitis Romani decrcti. 
Honores Municipalesadeptus. 
Honores omnes adeptus Tridenti 
Honores Patricios confecutus. 
HonorcsTribunicios adeptus. 
Honores Triumphales decreti. V. infcr. 
V. infer. 
V.infer. 
V. infer. 
V. infcr. 
V.infer. IMmunesperpetuo. 
Immunkas conceijfa. 
lmperator. 

Interrex. ,''/'• 

Iudex ex delegationibus facns. 

Ciuaeftionum. 

Sacrarum cognitionum. 
/Seledus. 
IudcxdeSele&is. V.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
y. infcr. 
y.infir. 
V. infir. 
V.infer. 
V.infer. 
y.mfir D M A I O R E S, l66 

Iudex SelecTus ex v. Decuriis. v . infcr. 

Iudex v. Decuriarum. v. infcr. 

Iudex de v. Decuriis. v. infcr. 

IudicioSacroper Prouincias. V. infcr. 

Iuridicus AEgypti. v.ihfir. 

Afturjae m Gallaeciae. v. infer. 

perApuliam. v.infer. 

per Picenum & Apuliam- v. infcr. 

ii. v i r. Num. 

ii, v i r Anconae v.infcr. 

Aaguftae Bilbilis. Num. 

Capuae. v.infer. 

Cluniae. Num. 

Colonae Caesareae. Num. 

Col. Caesareae Aiiguftae. Num. 

Col. Caesareae Philippi. Num. 

Col. Iuliae Auguftae. Num. 

Col. Morinorum. V. infcr. 

Col. Sebaftae. Num. 

Col. Valentiae. Num. 

Col. ViSricis Iuliae Celfae. Num. 

Dedicantiu.Ti. V.infcr. 

Iuredicundo. v.infir. 

II. v LR.incivitateSequanorum. v.mfer. 

MunicipiiTuriaforum. Num. 

Qiijnquennalibus. Nttm. 

Teurnens. v.infcr. 

Veios. V.mfir. 

III. V I R A. A. A. F. F. Num. 

iii. vir AErarij. v.infir. 

ad agros dividendos. v. infcr. 

Capitalis. v.mfir. 

Locoru perfequendorum. v. mfir. 

Locorum publicorum. v- mfir. 

Monetalis a. a. a. f. f. v. infef. 

Monetae Tnvericae. v. infcr. 

r.p.c. Wum. 

Rei publicae conftituendae. v.mf. 

iiii.v i R. Nttm. 
1 1 1 1. V i r argento publice fcr i udo. v. inf. 
auro publicefenundo. v.mfcr. 

iur. vir a.a. a.f.f. Nmm. 
i iii. v i R ad AErarium Pontificu. v.mfcr. 

AEdilicius. * V.infer. 

AEdiliciaepoteftatis. v.infir. 

Cluniae. r.infcr. 

ColoniaeSingularmm. v.mer* 

Iuredicundo. v.«M 

Quinquennalibus. v.mfir. 

Nepefe. r.mfir. 

Veronae. r.tnfer. 

Viarum. r.mfer. 

Viar.curandarum. v.m/cr. 

Stlitibusiudicandis. v-tnfer. 

Iunl. viRAuguftahs. ynfir. 

ii ii n< / 6y minoresq_- 

nirT.vi r Lugduniconfiftentium. v 

iiiiI. v i RVfbini. 

usgladij. AC 
inp\A V. infcr. 
V. infcr. ' Egatus Augufti Propraetor 
_jLcgatus Auguftorum. 
Praetorms. 
Propraetore. 
Provinciae, 
Secundus. 
.egatusTi. Caesaris Augufti. 
Legatus & Comes Claudi j Caesaris. 

v. infcr. 
Legationibus multis apud divos Principes 
fun&us. V. infcr. 

LiberatorPatriae. Num. 

1 iArtr Ancr ttt Df»rnri3<» X.infcr. 

V. infcr. V. infcr. 
V. infcr. 
v.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V- infcr. 
X.mfcr. .iclor Aug. iii 
.idor Curiatus. Decuriae. \ yf Agifter a Bibliothcca Appollinis. 

VI V. infcr. 

;'iagiftercogmtionum facrarum. v.infir. 

Epiftularum. x.tnfcr. 

Equitum. InRom.Faft. 

Equitum peditumque. x.infer. 

Hurreorum Galbianorum.v. infe. 

Iuventutis. v. infcr. 

Libellorum. x-infer. 

Libellorum Graecorum. x.infer. 

Manipuli Ravennatis. 

Memoriae. 

Militiae. 

Militiae pcr Illuricum. 

Militiae per Oricntem. 

IMilitiae per Thracias. 
Officiorum omnium. 
Pagt : & Magiftra. 
Vici. 
Vici ab Cyclopis ,region. 

prim. v.infer 

Vici Sandalari , regionis 

iiii. 
Vtriufque militiae. 

x. v I R. j^ 

Decemvirum. 
lagiftri Auguftales. 
§ Fontis Loliiani. 
Scriniorum. 

Vicornm Vrbis , regionum 
xi in. x.infir. 

VTOmenclator. v.infer. 

>| Nomendator Cetuorius. V. infcr. 

fomenclatoraCenfu. x.infer. 

omenclator Tenfarum iugaris. v. tnfir. 

jlotarius Praetorianus. vJnfir. 

lotarius & Tribunus. . . v. infir. X.infer. 
V. infer. 
V.infir. 
X. infcr. 
V. infcr. 
X.infer. 
X. tnfer. 
V. infer. 
V. infer. V. infer. 
V. infcr. 
V. infcr. 
X- infcr. 
V. infcr. 
X.infer. 
X. infir. B D O F F I,C. PVB 1. 

Numerarius Auri. 
Numerarius operae. 16*8 
v. infir. 
V.infir. OCtumvir : . videinfrafublitteraV. 
Offictum. x.mfir. 

Omnes honorcs Municipalesade- 

ptus. v. mfir. 

Omnibus Curiis , muneribus fun- 

cnis. v.infir. 

Ommbus honoribus in Re P.fua 

funclus. y.infir. 

Ommbus officiis in caligafunchis. 

y.mfir. 
Omnibus Palatinis dignitatibus fun- 

<5tus,- v. infir. 

Omnibus perfunftus honoribus. v.infir. 
Operi faciundo. v. infir. 

Orator. x.infir. 

Orator caufarum tribunalis A.fricani:3c 

confiftorij Principum. v. infer. 

Orator Maximus. v.infcr. 

Ornamemis Confularibus. v.tnfcr. 

Decurionalibus. V. infcr. 

Decurionalibns & Duum- 

virahbus. v.infcr. 

Ornamentis Decurionum honora- 

tus. V- infer. 

oin*ros. Num. PAtricius. 
] v.tnfcr. 
V. infcr. 
V. mfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. x.infcr. 

Patronus Caftri. V. infir.' 

Collegij. v.iufcr. 

Collegiorum & Fabrorum & 

Centuriarum & Dendropho- 

rum. v.mfirl 

Patronus Coloniae dedicandae. v. infcr. 

Corporis. 

Municipij. 

Municipij&plcbis. 

P.P. Arcanus. 

P. P. Cellaris. 

Peraequator cenfus prouinciac Gallae- 

ciae. v. infcr. 

Praeco. v.infcr. 

Praeco Confularis. v. infer. 

de RegioneportaeCapcnae.v.i»/cr. 

de Suburra. 

Praefeftus AErarij. 

AErarij miiitaris. 
AEranjSaturni. 
AEgypti. 
Alin cntorum. 
Annonae. 
Praefefius Annonae militaris. 

AnnonaeVrbisfacraccum iu- 
regladij. . . v.infcri 

I. 3 P*a<;« V. infir. 
x. infcr. 
V. infcr. 
y. infer. 
V. infcr. 
V. infir. 
X. infcr. 
X. infcr. B \G$ MACISTRATTS 

Praefeetus Auguftalis. v.infcr. [a 

Duuraviri Iure dicundo. v. infir. 
Etruriae xv. populorum. v. infcr. 
Frumenti dandi. " v.infir. 

Iuredicundo. v.infir. 

Itiventutis. v.infir. 

Praetorio. v.infir. 

PraetoriuslUurici & O- 

rientis. V. infir. 

Praetorius provmcise Hifpa- 

nia* citerioris. v.<jnfct. 

Orae maritimae. v. mfcr. 

Orae maritimae & Claf- 

fis. Num. 

Proconfulis. v .infcr. 

Quinquennalicius. v.infcr. 

RipaeDanuvij. v.infir. 

V mbriae xv- populorum. v. infir. 

Vrbis. Num. 

Vrbis Conftantinopol. v.infir. 

PraefecturaPraetorij. v.infir. 

Praepofitus facri Palati j. v. infcr. 

Praefes optimus. v.infir. 

Praefes Provinciae AEgypti. v. infir. 

Provinciae Aquitanicae. v.infir. 

Provinciae Arabicae. v. infir 

Provinciae Armeniae Inferio- 

ris. v. infir. 

Provinciae Bithyniae. v.infir 
Provinciae Cappadociae Supe- 

rioris. v.infir. 

ProvinciaeCariae. v.infir. 

Provinciae Ciliciac v. infir. 

Provinciae Daciae. v.infir. 

ProvinciaeDardaniae. v.infer. 
ProvinciaeEpiri veteris. v. infir. 
Provinciae Galatiac. v.infir. 
Provinciae GermaniaeSu- 

perioris. v. infir. 

Provinciae Hifpaniae Ci- 

terioris. v.infir. 

Profinciae Hifpaniae Tarta- 

conenfis. v. infir. 

Provinciaelfauriae. v.mfir. 

Provinciae Lybiae Inferio- 

ris, V. infcr. 

ProvinciaeLycaoniae. v.infir. 
Provinciae Macedoniae. v.infir. 
Provinciae MoefiacSupe- 

rioris. v.infir. 

Provinciae Norici. ▼• infir. 

ProvinciaePalaeftinae. v.infir. 
Provinciae PhocnicesLy- 

bani. v.infcr. 

ProvinciaePhrygiae. v.infir. 
ProvinciaePifidae. • y.infir. MAIORES., i^o 

Provinciae Sardiniae. v.mfcr., 
Provinciae Thefialiae. v.infcr. 
Provinciae Vallis Bizace- 
nae. v.mfcr. 

V.infcrJ 
Num. 
V. infcr. 
v.mfir. 
V.infcr^ 
V. infcr, 
V. infcr, 
v.infir, D Praetor inter cives & peregrinos 
Praetor Ciliciae. 

Etruriac xv. populorum. 
Praetor de fidei commiflis. 

Iuventutis. 

Kandidatus. 

K. tutelarius. 

Peregrinus. 

Quinquennalicius Kandi' 

datus. V. infcr 

Tiburtinus. v.mfcr 

Vrbanus. v.infir 

nPESBETTHS KAI A N T I 2 T P A- 

thtoi. V.infct 

Primaenus in Confiftorio. v.infct 

PrimiceriusCaftrenfis. v.infm 

Notariorum. v.infct 

Sacri cubiculi. v. infa 

Sacri Palatij. v. mfn 

Scrinijnumerariorum. v.infcv 

Scnmj Tabulariorum. v.infa 

Princepsiuventutis. Nm 

Pnnceps inSenatu. v.infi.^ 

Princeps de Schola Agentiura. v. mfc 

Proconfirl. Nm. 

Proconful Achaiae. v. \ 

Afiae. v. 

Procuratorarationibus. v. 

adahmenta. v. 

adbonadamnatomm. v. 

Alpium Atrectianarum. v. 

Alpium mantimarum. v. 

Auguftorum, V. 

Auguftae ViaeOftiens. & 

Campanae. v. «l 

Procurator Hereditatium. v. « 

Hifpaniae citerioris. v. i» 

Operumpublicorum. v.in 

Provinciae Lugdunenfis Sc 

Agukaniae. v. 

Provrnciae Belgicae. v. 

Saltuum. v. 

Traftus Carthaginenfis. tg.^ 

XX.Hereditatium. v.inj. 

Procuratores monctarum. v.in). 

ProlegatusProvinciae Raetiae & Vin- 

deliciae & Vallis Poeninae. v.mj. 

Promagifterxx.hereditatum. v.inj. 

PropraefecrusPraetorio in vrbe Roma, 

finitimisque provinciis. ▼• «»/< 

Propraetor. N*- 

Proquaeftor- ^** 7« i 

roquaeftor Praetoris. 
roquaeftor m. vir. rMORESQj AC 

Num. \ A 
Num. '"VVaeftor. Num. 

s^ Quaeftor alimentorum. v. infcr. 

AErarij. V.infir. 

Anniprimi. v.infir. 

Collegij Centonarjorum. v.infir. 
^uaeftor defignatus. 
Kandidatus. 
Provinciae. 
Veronae&Brixiae. 
Vrbanus. 
Jttaeftura. 

Juaeftores aere moltati. 
Juadrumvir. 

^uartum v ir. videfuprkfub littera I. 

^uindecemvirSacris faciundis. Num. 
^uinquennalicius. 
^uinquennalicius corporis. 
I^uinquennaliciusiterum. 
^uinquennalicius iuvenum. 
^uinquennalicius perpetuus. 
^uinq. v i RexDecuriaarmamenta 
ria. v.infcr. Num. 
y.infir. 
y.infcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 
V, 
V. r. infjr. 
r.infcr Num. 
V. infer. 

Num. 
V. infcr. 
V. infcr. R Ationalis. v. infir. Re&or orbis. Num. M.Didij Iuliani 
Imp. 

JRe&or Pro v inciae. v. infcr. 

[Regerendarius. v.infer. 

JReftitutor Reipublicae Veronenfis. 
y.inftr. 


SAcrarum remunerationum. v. infcr. 

Scriba. v. infir. 

(Scribaearmamentarij. v.infir. 

Scriba Quaeftoris. V. infcr. 

Selentarius Sacri Palatij. V. infer. 

SenatorMaximus. y.infir. 

Senatus. v. infcr. 

Septem virEpulonum. . Num. 

SevirMunicipijCapenatis. Num. 

|Seviratus. y.inftr. 

Sexvir. y.infer. 
Scxvir Auguftalis : videinfrafublitte. 

ra y. &fuprafub littera. /. 

Sexviratus. v.infir. 

Singularij. v. infcr. 

Stator Auguftorunv v. infir. 

Sum mus Senator. v. inftr. 

TAbellarius Auguftorum. v. inftr. 
TabellariusaportaFontinali. y.infir. 

Tabellarius a ripa. v . infer. 
Tabellarius Praefe&i AErar i j naili 1 - B D »7* 
V. infer. 
V. infer. 
X.infir. 
V. infer. 
y,infer. 
V. infcr. FFIC. P V B I. 

taris. 

Praefidis. , 
Praetoris. 
Proconfulis. 
Propraetoris. 
Proquaeftoris. 
Provinciae Hifpaniae cite- 

rioris- v.infcr. 

Quaeftoris. v.infer. 

TEIMHTH2. Num. 

TribunalAfricanum. v.infir. 

Tribunatus plebis. v. infer. 

Tribunicia poteftate: in titulis Imptria- 

Itbus. v. infer. 

Tribuni Militum Confularipote- 

ftatc. InRom.Fafe, 

Tribunus. v. infir. 

Tribunus Fori. V.infer. 

Tribunusplebis. \.infir. 

TribunusPraetorianus. V.infer. 

Tribunus & NotariusPraetorianjis.v.i»/rr 
Triumphalis veftis. v. mfer. 

Triumvir: videfuprafublitteral. 

Vlatores". V.infir. 

Viator AEdilis plebis. v. infir* 

Collcgij magni . V. infir. 

Confularis. v. infer. 

Confularis & Praetoris. v. infir. 

Honorarios Decurionis,Confu- 
lis,& Praetoris. v. inftr. 

ViatorQuaeftorius. v.infer. 

Vicarius Afiae. v.infer. 

Afianae Dioecefeos. v. infir. 

Italiae. v.infer. 

Macedoniac. v.infcr. 

Ponticae. v.infer. 

Vicarius praefe&orumpcrHiipanias. 

Thraciarum. v-infer. 

Vicefacra iudicans. y.infer. 

VI. v i r. V.infir. 

vi. vi r Auguftalis. V.infcr. 

vi. v i r equitum Romanorum. v.infir. 
VI. Iuniorum. v.infcr. 

vi. vi r Iuredicundo. v.infer. 

vi. v i R Seniorum. v. infer. 

vi i. v t r Epulonum. Nunt. 

vin. v i r AEdilisplebispotcfta- 

te. v.infer. 

viu. v i r . 1 1. Fanorum. v. infir. 

vni.[v i R. ii. Qdnquennalicius.v. infir. 
ytij. v i r. i ii. AErarij Saturni. v. infer. 
x. v i aagrisdandisadtributisiudican- 

dis. V.infer'. 

x, vi r Confulari poteftate,Legum 

ferendarum cauifa. v.infir. 

X.VIB 173 ORDINVM II MAGISTRATVVM VIRORVMQ.. :. 

x. v i r Stlitibus iudicandis. v. infcr. I A ( xv, v 1 R Sacris faciundis. Num 

xv. vir agrisdandis. v.infir. J | inATos. Ntm X. 

ORDINVM ET MAGISTRATVV 
VIRORYMQ, ET FEMINARVM 

ILLVSTRIVM* EPITHETA. 

DEcurioni digniffimo. v. infcr. 

Equiti RomanoSplendidiflimo. v.inf. 
Gloria Romanorum. Num. 

Ordoamplifllmus. r.infir, 

Ordofplendidiflimus, y.infir. 

Patrono Collegij,praeftantiflimo. y.mfcr 
Patrono Corporis ,digno. 
Patrono Regionis,praeftantiffimo. 
Patrono Reipublicaedigniflimo. 
Praefidioptimo. 
PraefidiSanaiflimo & cariflimo. 
Senatus ampliflimus. 
Virclariflimus. 
Vir clariflimus & inluftris. 
Viro clanflimo &c inluftriffimo. 
Virdigniflimus. 
Virdigmflimus & venerabilis. 
Vir egregius* V. infcT. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
X.infir. 
V. infir. 
Vi itifir. 
V. inftr. 
V. infcr. 
v .infcr. 
V.infcr. 
y.infcr. 
Vir excellens. 

Vir glor iofiffimus. 

Vif mluflris. 

Viro inluftriflimo. 

Viroornatiffimo. 

VirnobiHtate a&ibusq. ad exemplum 

praecipuus. v.«| 

Vir perfeftus. v.infir. 

Virperfedhflimus. V.infcr. 

Viri perfectiflimi & principales. v. infcr. 
Vir privatim &publiceclarus. y.infcr, 
C. F. ideft, Clara-wf/ Giariflimafcmi' 

na. v.M 

Clanflima&inluftrisfemina. v.im 

Feminae inluftriflimae 3 fancliflimae 

& caftiflimae. v. n« San&iffima,fideliflima&picntiffima 

D femin.3- V.i nfcr. 
tfir. 

ifer. infir. X I. EPITHETA COMMVNIA ET NECESSARIORVM INTER SE 

PRIVATA, EX ANTIQVIS CIPPIS, 

tabulis , vrnis , arifque fepulchralibus. V XOR MARITO 
Benemerenti. 
Cariflimo. 
Digniflimo. 
de le bene merito. 
Dulciflimo. 
Incomparabili. V. infcr. 
V. infir. 
v. infcr. 
V. infcr. 
V. tnfir. 
v.infir. Kanflimo & pientiflimo de fe bene 
merito. v. infcr. 

Obfequentiflimo. v.infir. 

Omnibus exemplis de fe bene me- 
nto. v. infcr. 

Optimo,indulgentiflimo. v.infir. 

Optimo,fanc"Uifimo. y.infcr. Rariflimo. ' v. infct, 

SaftiflimOjOptime de fe meritav. infcr. 
Sibi merentiflimo. V. infcr. 

Suoindulgentilfimo. v.infir. 

Mulier infeliciflima. v. mfcu M aritvs vxoai. Amatiffimae. v. infir. 

Amatitlimai , Kaftiflimai & Piiffi- 

mai. V. infir. 

Bene m erenti. v . infir. 

Bcne meritae. v.infer. 

Cariflimac. v.infcr. 

Cariflimae ?5 IflTHITA COMMV». E T 

teriffimae bene meritae. v. inftcr. 

(ariilimae, de fe peromnia bcne 

meritae. v.mftcr. 

<ariffimae,San<aiffimae. x.inftr. 

<aftiffimae& Cariffimae. x.inftr. 

•aftiflimae&dulciffimae. x.inftcr. 

Itaftiffimae & quieriffimae. v. infcr. 

Jteftiifimae & fanctiffimae. v.inftr. 

ii)iugali,caftae,carae,bonae,piae,fi- 

; deli.dulci, amantiflimae, defide- 

iratiflimae. v. inftr. 

ulciflimae. v. inftr. 

iiiciflimae &'incomparabili. v.inftcr. 

] ulciirimae,pientiirimae & caftifli- 
mae. V. inftcr. 

] gafe omni karitate benemeren- 
tiflimae. v. inftcr. 

J incomparabilis ergamaritumadfe- 
: kjctus fanctitansque & eximiae erga li- 
Iberospietatis. 
fldeliflimae & caftiffimae. 
Ideliffimae & pientiflimae. 
ldeliifimae & piiflimae. 
Ijcomparabili. 
'•■nocentiflimae. 
Cjiftifllmae & piiflimae. 
jjiftidlmae & rariflimi excmpli. 

V. inftcr. 
Ipfequentiffimac. 
tsptimae. 

ittimae & bene He fe meritae. 
ikimemeritae. 

C>timaepiiflimae, crgafefuof- 
aue. 
« fpt i mae , tanftiffimae. 
. Cnimae, fan<5tiffimae, caftiffimae, 
Iridel iflimae. 
fkntiffimae. 

«ntiflimae, fan<5tiffimae. 
P ffimne , caftiffimae. 
«flimae , dulciffimae. 
«ffimae, optime dcfe meritae 
. fpbatiffimae. 
, Jpffimiexempli. 
. Siftilfimae. 
S iftiflimae , dulciffimae. 
Snctiflimae & fidelifllmae. 
S^difsimae& pientifsimae,& de 

eoptimemeritae. 
S ic caftiflimae , fidelifsimac 
S ae Carifsimae,bene mcritaedc 

S le Sanfrifsimae. 

S le Sanctifsimae & piifsimae, & fide 
Lifsimae bcne de fe meritae. v. mfir. V.mftr. 
V.inftr. 
v. inftcr. 
V.inftr. 
V. inftr. 
V.inftr. 
V.mftcr. V. inftr. 
v.infcr. 
V. inftc r. 
y. inftcr. 

V. infcr. 
V. inftcr. 

V. mftcr. 
V. injcr. 
X.injcr. 
V. in/cr. 
v . mfc $, 
V. infcr. 
V. inftcr. 
V.inftcr. 
V. mfcr. 
V.in/cr. 
V.infcr. 

V. inftr. 
v.inftcr. 

V. inftcr. 
v.inftr. N E C E SS. 

A INTER SE PRIVATA B D FILII PATRI 
Dulcifsimo. 
Dulcifsimo & incomparabili. 
Indulgentifsimo. 
Innocentifsimo. 
Optimo. 

Optimo indulgentifsimd. 
Pientifsimo. 
Piifsimo. 
Piifsimo & indulgentifsimo. 

PA R E N T i 
Dulcifsimo. 
Carifsimo. 
Optimo. 

JS/x Dulciffimae . 
Dulcifsimae & famftifsimae & in- 

comparabili. 
Indulgentifsimae. 
Karifsimae. 
Optimae. 

Optimac & indulgcntiffimac. 
Pientiffimae. 

Pientifllmae &dulciffimae. 
Puffimae & mcomparabili. 

PAR E NT I 
Cariffimae. 
Optimae, bene de fe merftae. 

PARENTIBVS 
Benemerentibus. 
Divisparcntibus. 
Optimis parcntibus. 

PARENTES FZLIO 
Bono. 
Dulciflimo. 

Dulciffimo ,piiflimo,amatiffimo. 
Innocentiffimo. 
Kariffimo. 
Optimo. 

Optimo, pientiffimo. 
Pientiffimo. 
Pietatisrariffimae. 
Piiffimo. 
Pio. 

Sandiffimo & picntiffimo. 
Suo piiffimo & dulciffimo- V6 

\i mftr. 
v. inftcr. 
V. inftc r. 
V. inftcr. 
V. inftr. 
V. inftcr. 
V. inftcr. 
V. infcr. 
V. inftcr. X.mfir. 
V. infir. 
V.infer» v. mfcr* 

V.infirl 
V. hfcr, 
V.infer. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infcr. 
y.infir. V. infcr, 
y.inftr. v.infir» 
V. infcr, 
X.mfer» V. infct. 
V.\infir. 
V. inftcr. 
V. inftcr. 
T. inftcr. 
X.mfcr. 
y.infir. 
V. inftcr. 
X.infcr. 
V. inftcr. 
X.infcr. 
v.inftcr. 
X.inftcr. Fr LI A E 
Dulciffimac. x.infirl 

Etforma fingulari,& moribuspiiffi- 
mis, doctnnaque fupra legi timam fe- 

M XHS m IhVhht a xus fui aetate praeftantiffimae. v.infe. 
Pietatis rariffimae. v.infer. 

Piiffimae. y.infcr. t o mmVn i a e f 

A ~K/[ AMM A E 178 FtLirS ET EILIAEVS 
Dulciffimis. 
Dulciffimis & piiffimis. 

Pater infelix. 
M A t e r infeliciffima,. 
M at e r moeitiffima. 
Parentes infeliciffimi. 
Parentes miferrimi. 
Parent e s moefliffimi. > 

Fr AT r 1 
Benemerenti. 
Dulciffimo. 

Dulciffimoatqueincomparabili. 
Incomparabili. 
Optimo, pientiffimo. 
Pientiffimo. 
Piiffimo. 
Piiffimo & fideliffimo. 

SO R O R I 
Dulciffimae. 
Dulciflimae & pientiffimae. 
Dulciffimae, piiffimae. 
Dulciffimae & fanctiffimae. 
Optimae. 

Optimae , piiffimae & fanctiffimae-v. infer. 
Pientiffimae. y.infcr. 

Pientiffimae, fanctifsimae. V. infer. 

Piiffimae&dulciffimae. y.infer. y.infcr. 
V.infir. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
y.infcr. 
V. infcr. V. infcr. 
V.infcr. 
y. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
v.infcr. 
y. infer. 
Y.infcr. y. infcr. 
y. infcr. 
y. infcr. 
V. infcr. 
y. infer. AVo 
Kariffimo. 
Optimo; 

Av 1 A H 
Cariffirnac. 
Dulcifsimae. 
Pientifsimae. 
Piifsimae. 
Sanctiffimae. 

Ne p oti 
Dulcifsimo. 
jnnocentifsimo. 
Pientifsimo. 

ogn ato 
1 Karifsimojbenemerenti. N VTRITORI 

Suo bene merito. V. infer. 
y.infcr. V. infer. 

V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
y. infcr. y.infer. 
V. infcr. 
y. infer. . infer. y.infcr. B D Suae-benemerenti. AL V M N o 
Dblcifsimo, 
Bertemerenti. 
SuO inrtocenti. ■ y.mft 

V.HJ 

v.< A L VMN A E 

Pientifsimae & incomparabili, fl<i 
cognita, memor obfequij eius. v. pATRONO 

Eene merito. 
Dignifsimo. 
Dnlcifsimo. 
Incomparabili. 
Indulgentif imo. 
Merenti&infepiifsimo. 
Optimo. 

Optimo & benemerenti. 
Pio. 
Sanctifsimo &pientifsimo. v. injb 

V.tH 

v.m 
v.i» 
v. 

y-iH 

v.tnji 
V. infc 
v.inft 
v.infi ■ mfc 
mfe D A T RON A E 

* Dulcifsimae &piifsimae. v. inft\ 

Indulgentifsimae. v.«^i| 

Optimae & fanctae , de fe bsne me- 

ritae. v.infh 

Pientifsimae & indulgentifsimae. v . inf\ 

Li b e rY q 
Karifsitno & fidelifsimo,bene me- 
renti. v./. v 

Optimo. v.^Bf 

M/IV Optimo obfequentifsimoquc. v. */ I LI B E R T A E 
Fidelifsimae. v. : 

Gratifsimae & obfequentifsimae. v. iam^. 

t 

LIBERTAEET CONIVGI 
Phideliffimae, b.m. y.w\ 

LIBERTAE ET CONTVBERN/' 
Sanclifsimae. y.m- I ibertis 
Carifsimis. 
T"*\ ominO 

*S Praeftanf ifsimo, fervus. 
Benemerenti. y.in'> 

y.iff- 

V.ir/> D OMINAE ET CONIVGI 

Karifsimae.obeximiamergafepr 
dicitiam. v.i.r. 

VERlli 7S> E RN A S 

DulciiTimae. CONI I B E RT A E 
Carifsimae. 

CONTVBERNALt 
Benemerenti. 
fcarifsimO. 

^""1 ONTVBERNALI 

\^j Carjfsimac. 
Dptimae. 

bOHCVBINA 
Meiamantifsima. NlCESSAR IOR.INT E.R S1 PRIVAH, 

ANl MA E 
Defidieratifsimae 
Incomparabili. 
Innocentifs-imae. 
Sandae, colendae. D 

A MI 

rVop 

A ELICIO 

Suo canfsimo. c A E 

Optimae. 

m rc i s 
Optimis. A MIC o 

jtVBenemerenti. 
Benemerentifsimo. 
fcarifsimo. 

pptimo & car ifsimae fidei* 

Dptumo. 

'ientifsimo. 

CIVI 
Gratifsimo; u VNICIPI 

Suo bene merito. — i. y.infcr. v. infir. y. infcr. 
y.infer. y. infir> ■ 
y. infif, V. infc cr. B A NIHVlAt 

Iucundifsimae, V. infcr. 

C 

y.infcr. 
v; infir. v. infcr. 
y.infcr. 
V. infcr. 
y. infir. 
y. infcr. 
V. infcr. y. infcr. 

V. infcr. 

,;;,., r- .' :, HOMIN t 
Bono. 

Sanctifsimo. H OMINI E T AM I CO 

Optimo. V I'R O 

Bonae memoriae. 180 

y-infcr: 
V. infir. 
V. infcr. 
y.infcr. Y.infcrl y.'infir. 
V' infcf. 

y.infit 

S.infcr, FE M IN A H 
Inriocentifsifnie. 
•Infignis exempli ac pudicitiae; 
Optiirie meritae. 
Pieratis eximiae ac pudicitiac fingu/ 

IariS. y.infct. 

•Rarifsimi exempli; y.infir. 

Vnici excmpli. V. mfcf. V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr, M 
M VtlER 

Reverens.pia, caiTa,pudica. y.infir. I vi. ie r infelicifsima. NFANII 

DulcifsimO. IV f A N T t 
Carifsimae. 
Dulcifsimae. y.infirl 
y.infir. y. infcr 
y.infcf XII. OF F IC.I A DOMVS 

AVGVSTAE PRIVATAqVE. A bybliotheca Craeca Palati j. y.infif. jF 
IX A bybliotheca Latiha Apollinis.v. ihf: 
Abybliothece. v; infir.l 

Ab argento potorio. . V. infiir. \ 

Ab argeto potorib Liviae Auguflae. v. infi. ' 
!Ab argento fcaenico, v. infcf. 

Abauro efcario.' y.infir. 

Abepiltulis. -\ y.infir. Abepiftulis Gfaecis. 

Latinis. . ..* 

Latinis Gordiani Imp. 

Ab hortorurh.cultura. 

Ab marniorihus magifter. 

Ab prnamentis. 

AbVehiculis. 

Accenfus Durufi Caesaris. 
M » v. infit. 
y.mfif. 
y. infir. 
y.mfir. 
V. infin 
y. infcr, 
V. infcr. 
y.infir. 
Acccn- 3$t OFFIO '.'SO.SPVS ' 

A commentariis beneficiorum.) ■ •• v. infir. 

- Rationis hereditatiuiu • y.mfer. 

Vehiculorum. v.infir. 

A cpmmentariis xx. Her, h. c. v. infcr. 

A&or Caes.i*. . y.infir. 

A Cubiculo Domitiae Auguftae. v. infcr. 

A Cubiculo Sex. Pompei. v. infir. 

,A Cufa amicorum. ■ : : v. mfir. 

ACura Catr.ellaeLiviae Auguftae. 

V. infcr. 
.A frumento miniftratorio. 
ALanoabatr. . nn A Laguna 

A Libellis. o ?. i a 

AMnanu. 

Amarmoribus. 

A mundo muliebri. 

Apatrimonio. 

A pendice cedri Sex. Pompci. 

Apotione. 

A potione Liviac Auguftae. 

A quaeftionibus- . 

A ratjonibus. 

A ftudiis Divi Claudij Augufti. 

A Supele&i. 

ASupelle&ile domus aurifera. 

A Vefte. 

A Vefte Imperatoris privati. 

magna Liviae Auguftae 

matutina. 

Reg ; a. 

Regia & G raecula. 
Adargentum potiorum. 
Ad cenfus patroni. 
Adiutoi tabulariorum. 

tabularior. a rationibus. 

tabularior. rationum hcredi 
tatium Caes. ti. V. mfer. 

Adiutoralibellis. v.infer. 

Adveftem, y.infir. 

Archite&us Auguftt. V. infcr. 

Atrij curandi. y.infer. 

CAndidatus,Augufti. y.infir. 

Candidatus Caes.inPraeturaSc in 
Tribunatu plebis. v.infer. 

Candidatus Ti.Caesaris Augufti. v. mfir. 
Candidatus Divi Hadrianiin omnibus 

honoribus. y.infer. 

CandidatusM.Aurelij AntoniniAu- 

gufti. v. infcr. 

CandidatusL.FabijColonis. y.infcr. 

<Saftellarius aquae Claudiae. v. infcr. 

COmcs Auguftorum. Y.infir. 

Conftantini Imperatoris. v. infir. 

Imp. L. SeptimijSeveri. y.infer. y.tnfir. 

v.infir. 

y.mfir. 

y.infir. 

y.infcr. 

y.infir- 

y.infer. 

■<v.mfir. 

v.infir. 

y.infir. 

V. infcr. 

■ , . v. infcr. 

V. infcr. 

V.infir. 

y.infcr. 

y. infcr. 

. y.infcr. 

V. infcr. 

V. infir. 

v.infcr. 

y. infcr. 

V. tnfir. 

y.infir. 

y. infcr. 

y. infer. 

y.infer. AVSVSTAE PRIVAT. 

A Impp.Severi&Antoninj Aug. > 

y.infcr. 
Imp. Severi Alexandri Augufti.' 
V. infir. 
GpnfiHariusAuguftbrum. v.infit, 

Corinthiarius Agrippinae Auguftae. v.infi, 
Corpore cuftos Neronis Caesaris. v. 
Cubicularius. v. 

Cubicularius Augufti. v .»» 

B Caesaris. y.int 

CCaesaris GermanicL f, 
V. infir. 
CuratorTriumphiGermanici. y.infir 

DEcurio Ger nianorii Ti. Caesaris.v.w 
Decurio Larum Volufianorum. v. in\ 
De paed^gogio. v.infir 

Defignator Augufti. v. inftt 

Caesans Augufti. v.infcr 

Difpenfator Augufti. v.infa 

Auguftorum. y.infir' 

, C. Caesaris. v.mfcr 

Capitolij. v. infn 

Imp. Domitiani Augufti. v. infir 

EVocatus Augufti aba&is fori. v.mfct 
Evokatus Augulti a quaeftionibus. 
V, infer. 
Exacror herediwtmm Legatorum pecu- 

liorum. v. infa 

Exa&oroperumdominicorum. y.infa 

praediorum Lucifanorum. v.mfi 

Sex.Pompei. v.mfa 

Tributorum in Helveiia. v.infa 

Exceptor Augufti. v. infa D G Ermanus : & Germani Ti. Caesarii 

v.infir. 

HOfpes Ti. Caesaris Augufti 
V. infir. 

IATPOS KAISAPOS. 
Invitator. 

LE&icarius Angufti. 
Le&icarius Druii Caesaris. 
LiviaeAuguftae. 
Le&icariorum corpus. 
Libertus Municipi j Celeiani. 
LictorproximusTraiani Imp. v. infa\ 
V. infc 

V. infc 
V.infi 
v.infi 
V.infi! 
V.mfci 
y.iafa MAgifterlmp.Antonini & Lucij.v.'» 
MedicaLivillaes. v.infc 

Medjcusabybliothecis. v.infi 

aboculisAugufti. v.infi 

MiniflerGermanicianus. v.infi, 

Miniftrator Caesaris. y.infi- 

Miniftracor Decunonum Auguftor. v.inj 

Muli 
l8} of Mc; DO M V s 

iMulioAuguftorum. v.infir. 

MulioSex. Pompei, v.infir. AV6VST A E VRtV AT. 

A Pjuer Augcfti Caesaris. NEcefTarius Auguftorum & comes 
peromnes expeditiones. v.infir, 
Nomenclator acenfibus. 
Nomenclator Augufti. 

OFficialis. 
Officinator a ftatuis. ;■ 
Optio tabellariorum ftationis mar 

morum. 
Ornator glabri. 
Ornatrix. 
)ftiarius. v. infcr. 
V. infcr. 

V. infcr. 
V. mfcr. V- infer. 
v.in/cr. 
V. infcr. 
V. tnfcr. 

Atrimoni tutor. v.infir. 

JL PracfeoaisNeronisCacsaris. v.injcr. 

fraefeftus teftamenti. v. infcr. 

?raeguftator Ti. Augufti. v. infcr. 

Pracguftator procurator. v. infcr. 

Praepofitus a criftallinis. v. infir. 

afiblis. v.infcr. 

argenti potorij. v.infir. 

auri efcarij. v. infir. 

ordinatus a Divo Tito. v. mfcr. 

Vclariorum domus Au- 

guftanae. v.infcr. 

Iprocurator ab epiftulis. v.infir. 

ab ephemeride. v. infir. 

a mandatis. v. infcr. 

apatrimonio. v.infir. 

Patrimonij. v.infcr. 

adpraediaGallicana. y.mfir. 

Alpium Atrectianarum. v.infir. 

Auguftiabalimentis. v.infir. 

Auguftiarationibus. v.infcr. 

jProcurator Angufti provinciarum.v. infcr. 

|Procurator Auguftiviae Oftienfis& 

Campanae. V. infir. 

Procuraror Augufti xx.hereditatiuv./»./£r. 
Procurator Auguftorum ratioms he- 

reditatium. v.infir. 

Procurator Aug. N.thermarum Antoni- 

nianarum. v.infcr. 

iProcurator Caesaru m . v. infir. 

Procuratom. n. m. AurclijSeveri Ale- 

xandri Augufti. v "'"-%tf 

Procuratorfifci Afiatici. v.injcW 

Procurator lmp-Vefpafiani provinciae 

Lufitaniae. v.infcr. 

Procurator Provinciarum Belgicae & 

vtriusq. Germanicae &aliarum.v. infir. 

Procurator Saltus Domitiani Aug. v. infir. 

Procurator & moru recror Lepidae.v. infir. 

Proxeneta ab epiftulis Graecis. V. infir. 

a rationibus. V. infir. ■ B Q Vaeftor Auguftalium. 
Augufti. 
Caesaris. ■»84 
v. infir. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infir. RAtionator purpurarum. v.infir. 

• "i ■.•'.. 

SAreinatrixLiviaeAuguftac V.infir. 
Scribacubicularius. v. infcr. 

Servus leclicar ius. v. infir. 

Servus Claudij Caesaris ab marmo- 

rummagifterio. „ aiti v.inf». 

Servus difpenfator Ti.Ciaudij Aug.v.«/?r; 
Servus miniftrator Domitiani Aug.v. infir. 
Servus peculians Domitiani Aug. v. infir. 
Seryus publjcus Municipij Afifina- 

tium - v.infir. 

Servus publicusTudertium. v.infir. 

Servus tnclmarius Sex. Pompei. v. infir. 
ScrvusVillicus. * v.infir. 

StatorCos. v.mfir. 

Supra velarios de domu Augufti. v. infir. 

TAbularius Fauftinae Auguftae.v. infir. 
amuneribus. v.infir. 

arationibus. v.wfir. 

a vehiculis. y. infcr. 

hereditatium. v. infir. 

patrimoni tutor. v. infcr. 

marmorum Lunenfium. v.infcr. 
menforum aedificiorum. v.mfcr* 
Tabularius rationis patrimoni Caesa- 

rum. v.mfcu 

Tabularius rationis fifci frumenta- nj. . infcr. Tabularius rationis hereditatium 
Caes.N. 

Regionis Picentinae. 

Ti. Caesaris Augufti. 

Villae Tiburtis. 
Tabularius xx.hereditatium provinciae 

Lufitaniae. v-mfir. 

Tonsor Augufti. 

Ti.Caesaris Germanici. 

Sex.Pompei. 
Tonstrix. 
Tricliniarcha. 
Tricliniarius. 
Tutor patrimoni j. v. infir. 
v.infcr. 
V. infcr. 
v. infir. V. infir. 
v.infcr. 
V. infir. 
v, infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infir. VElarij de domu Augufti. 
Vclarij domus Auguftanae. 
Viator apparito? pivi Ciaudij. 
Vicarius rationis. 
Vicarius Ti. Claudij Gcrmanici 
Aug. 

M 3 v. mfir2 
v.mfir. 
V. infir. 
V. mfcr. 

v.infiti 
Vica- .1«$ C O L I E C I A , C O R, P O K. A , E T O R D.I N E S. Vicarius afrarl ,Ti. Claudij Aug. Ser- 

.',- vus. .. X.infcr. 

. Villicus Caesarum* Xitnfcr. Villicus hortorum Maianorum. 

. v. infcr. 
Vn&or Augufti. i8< V. infcr XI n. .frrftt? j C,Q L L EG IMX CORPQR M .-;? ;\ .V "£T 0'RDIN 

- f y; '• • I E S CEnturia Centonarioriun dolabrario- 
rum & Scalariorum* x.mfir. 

. CoUegi.um AEneatorum* v. infir. 

Augurorum* x-infit. ■ 

CbUegium Centonarioruriv , x-.infct. 

Dendrophorum Conienfiu. v- inf 
■ Dendrophorum Romano- 

.rum. . x.infcr. 

Collegium DendrophorumFabruCen- 
.-, tonariorum Municipij Safllnatiu.v. infct. 
CollegiumFabruai. x.infcr. 

Fabrum Altinatium. v. infcr. 

Collegium Fabram Centonariorum 

Dendrophorum Feltriae. x.infir. 

Collegiu Fabroru & Centonarioru.V. infir. 

Fabrumferrariorum. x.infct. 

Fabrumtignariorum. x.infir. 

Ifidis. . X.infcr. 

IuvenumBrixianorum. x.infir. 

Magnum. v.infir. 

Strudtorum. x\mfcf. 

,. ■■ ■ Suariorum. x^infir. 

CollegiUm Tubicinum & Fidicinum, 

Rom . c*j s* p* p . s< v. infir. 

Collegium Virtutis. x.mfif. 

.Collegia Calendariorum Sclduaria 
. duo. X.infcr. 

Contubernium nautarum* x.\infir. 

Conventus Afturienfis. j x.infit. 

'■ Bracarauguftenfis. v.infif. 

. • Tarraconenfis. y<mfcr, 

.Concilium provinciae Hifpaniae ci- 
. . terioris, x.infcr. 

.Corporati Ncmaufenfes. v.mfcr. 

Corporati,qui ad ampliandum templum 
. pecuniam contulerunt. .% x.infct. 

Corporati Patroni & Quinquennalicij 
. eorundem. x.mfct. 

Corpus Auguftalium inTribuEfqui- 

lina. v. mfir. 

.CorpusCandicariorum. . y..infcr. 

Corpus Coriariorum magnariorum 
.• Salaiariorum. y.infcr. 

Corpus Cuftodiariorum. v. infcr. 

Corpus Foeder atum in Tribu Sucenf- B D faria, quae&Iunia. X.infir, 

Corpus Iuliani inTribuSucehflana, 

cjuae & Iunia. * v. <»/?r, 

Corpus IunioruinTribuPalatina. x.infir' 
Corpus LecticariofUm. v. mfcr,. 

Corpus Lemnicenlium Viariorum Auxi- 

liariorum Oftienfiurm x.infir, 

Corpus*menforum Portuenfium* v. infcr 
Corpus naurarum Araricorum. x.infir, 
Corpus nautarum Rhodanicorum & 

Araricorum. v. infct.\ 

Corpus negotiantiu Malacitanorumv. infc, 
Corpusoleariorum. x.infer. 

Corpus omnittm maneipum* x.infir. 

Corpuspiftofurm x.infcr 

■ , piftorum filiginiariorum.v. infir. < 
Corpus fuariorum & confecturario- 

rum. v. inflt 

Corpus Vinariorum. V. mfcr D 

F Ecuria armamentariai 
V. infcr. 
AmiliaPublica^ v. infcr. o 
IePATAEIS TflN nAtA- 
N I 2 T fl N. 

Rdo Beneventanus. 
Bnxianorum. 
Orrimitanorum. 
Clufinorum. 
Comenfium. Ordo Corporatores qui ad ampliattdurri teraplum contulerunt. 
Ordo Decurionum. 
§ Laft. 

tNarnienfium. 
Perufinorum. 
Pu.teolanorurn,*^.- 
Regalium. ™ ir 
Spoletinorurn.^f 
Veientiurn. 
Ordo& plebs Treienfis. 
Ordo & populus Allifanorum. 

PLebsVrbana 8c Tribus. 
Phetri. v. injcr 
v. infcr- 
v.infcr 
x.infir 
x. infcr 
X.infcr 
X. infcr 
V. infir 
X.infir 
v.infcr 
X. ihfir 
X.infir 
V. tnfcY 
XI III *7 188 X I II I. 

ARTES ET N EGO CIATIONES. AFfumento. 
APlumbo. 
\ftor. 

Actor alimentorum. 
\Etieatores. 
Albarius. 
Aluminarius. 
Archiater. 
ArchitCvSrus. 
Argentarius. 
Argentarij. 
Armentarius. 
Aromatarius. 
Artes vigentes. 
Aftrologia. 
AurifexdefacraVia. 
Aurufex. V. infcY. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 
V. ihfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V.infcr. 
v . infcr. 
V. infcr. 
V. tnfcr. 
V. infcr. 
V. /»/2r. 
V.infir. 
V.infir. CAbatores de via facra. 
CaelaturaClodiana. 
ICalculator. 
'Cancellarius. 

Caufarum orator. 

>Oufidicus. 

jCaulidic quinquennalicius. 

'Cellio. 

jCentonarijRomani. 

CoaclorLanarius. 

Cocus. 

jCondu&orhorreorum Seianorum 
jConfecruarij. 
! Conparator mercis futoriae. 

Conarij magnan j falaianj. 

I Cuftosoperum menforum aedificio- 

rum. v. 

aiaaskaaos. v. infcr. 
infcr. 
infcr. 
infat. 
infir. 
infcr, 
infir. 
infcr. 
infcr. 
infcr. 
infir. 
infcr. 
infcr. 
infcr. 
infir. 

infir. 
infcr. D TfFuforolearius, 
Dolabrarij. Y7 Borarius. 
Hi Eloquentia. 
Exercitores ratium Vlpian. 

FAberaCorinthis. 
Argentarius. 
Automatarius. 
Ferranus. 
Fabri Ferrarij. V. infcr. 
V .infcr. 

V. infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 

v. infcr. 
V . infcr. 
v . mfcr. 
V- infir. 
y.mftr. B D V.infir. Tignarij. 
Fabri Tignar. qui foro fegus confir 

ftunt. v.infcr. 

Flaturarius auri &argeti mone-tarijv. infir. 
Flaturariusde viafacra. v. infcr» 

Foeneratores. v. infir. 

Frumentanj. v. infcr. 

GEniarius poft aedem Caftoris.v. infcr. 
Grammaticus. v.infcr. 

GrammaticusLatinus. v.infcr. H Ymnologus. IATPOS KAISAP0 2. 
Inftitor vnguent. 

LAnarius. 
Lanariuscoa&or. 
Lanius. 

Lanij&magiftri. 
Liberalib. ftudiis eruditus. V. infcr. 

v.infir. 
V. mfir. 

V. infir. 
V. infcr. 
V. infcx. 
V.infcr. 
V. infcr. MAgifler quinquenalis collegi fabro- 

rum tignariorum. v. infir. 
Magifter quinquennalis collegi auri- 

ficum. X.infcr.' 

Magnarij. v.infcr. 

MancepsViae Appiae. v.infir. 

Margaritarius. V.infir. 

Marmorarius. V.infir. 

Medica. v.infcr. 

Medicus. v.infcr. 
Medicus clinicns, chirurgus,ocula- 

rius. v. infcr. 

Medicusocularius. . v-infir. 

Medicus Cohortisn.Vigilum. v.infcr. 

Cohortis v. Praetoriac. v. infcr. 

FadrionisRuflatae. v.infir. 

de Lucillianis. v.infcr. 

Legionis i r. Italicae. v. infir. 

Ludi Gallici. . V. mfir. 

Ludi Magni. V. infir. 

Ludi Matutini. v. infir. 

Medici & profeflbrcs. v. infir. 

Menfor. v. infir. 

Mcnfor aedificiorum. v.infir. 

Frumenti numerarij. v. infir. Menforperpetuus Corporis piftorum fi 

li s i - |$£ ARTES E T N 

liginiariorum publicus. v. infcr, 

MenlbrcsPortuenfes. v.jnfer. 

Mercator venalicius. v. infcr. 
Mercatoresfruracntarij &okarij. v.mfir. 

Merx futoria. v. infer. 

Mimographus. v.infecr.. 

Moderatoriuvenum. v.infer. 

Muficariusingeniofifllmus. v.infer. 

NAvicularij. v.infir. 

Nauta Araricus. V. mfcr. 

Nautac Rhodanici & Ararici. v. infer. 

oinatkahpoi. v. infer, 

Negociator aerarius & ferrarius. v. infir. 

Negociatorfagarius. v.infer. 

Ncgociaris pullarius. v. infir. 

Salfarius. v. mfer. 

Vinarius. v.infer. 

Negociantesboanj. v.infir. 

Malacitani. V. infir. 

Nummularius. v. infer. 

Nummularius Mercurialis. v. infir. 

Nummul. de bafilica Iulia. v. infer. 

OBftetrix. v.tnfir. 

Olcarij. v. mfir. 

Olearius. v.infer. 

Orator optimus. v.infer. 

Orator caufarum. V. infecr. 

PEnuiarius. v. infcr. 
*IAOSO«02 EniKt>rpEi02.v.»»yfr. 

Piftor. V. infer. 
Piftor Romaniefis ex Regiorre xiiii. v. infi E GOClATtONSS. 

PiftoresSiliginiarij. 

Pigmentarius. 

Poeta. 

InterPoetas Latinoscoronatusi 

Portitor Ocrifivae. 

Procurator. B D SAgarius, 
Sagarij theatri Macclli. 
Salaiarij 
Sarcinatrix. 
Scalarij. 
Scriba librarius. 

Libraria. 
SeminariaaportaTrhimph. 
Soliarius ab luco Semeks. 
Strudor. 

Strudtorum collegium. 
Suarij. 
Sutoria merx. 

TE&or. 
Tignarij. 
Tonfor 
Tonstrix. 
Topiarius. 

VAfcuIarius. 
Veftiarius. 
Veftiarius tenuiarius. 
Veftifica. 
Vinarij. 
Vnguentarins. 
Vtricularius. V. infcr. 
V. lnfer. 
v.wfer. 
V. infer, 
V. infir. 
V. infir, 

V. infir. 
V. infir. 
v.infir.\ 
V.infir.' 
V. infer. 
V. infer. 
V.infir. 
V.infir. 
V. infir. 
V.infir. 
V.infir. 
V. infir. 
V.tnfir. 

V.infcr, 

V.infcr. 
V.infer. 
V.infer. 
V.infer. 

V.infer, 
V. infcr. 
V.infirJ 
V.infer) 
V. infir. 
V. infir. : 
V.mfir, ) XV. 

AEDIFICIA AC LOCA 

PVBLICA PRIVATAQVE. AErarium Saturni. v.infer. 

Anien nova. v. infir. 

Aniovetus. v,mfer. 

Aqua Caerulea. v. infi. 

Claudia. V.infer. 

Gurtia. v.infcr. 

Marcia. v.infcr. 

Traiana. Ntm. 

Virgo. V. infir. 

Arcus Conftantini Imperator is. v. infir. 

Gallienilmp. v.infir. 

Septimij Sevcri Imp. v. infer. 
Titi Caesaris Vefpafiani Aug. 

f. v.infer. Traiani Imp. 
Arcus Caelimontani. 
Armamentarium, 
Armamentarium, 
Aventinus mons. 

BAlineaTiforni. 
Balinearius lacus, 
Balneum & aquae, 
Balneum & pifcina, 
Bafilicacalecanda, 
Bafilica Iulia. 
BafilicaSulpiciana, 
BafilicaVlpia. V. infirJ 

V. infirl 

Rdmae,v. infer. 

ApudTtataxos^v. infirJ 

v.infecrJ 

V.tnfer. 

Aletruv. infer. 

Bergomi,v.infer. 

Sabinae,v. infir, 

Aletri,v. infcr, 

V. infcr, 

apud Caerites,v. infcr, 

Nttm.Traiant, Bybliotheca GraecaPalatina. V. infir. 
Bybho- t gt AEDIFTC AC IOC 

Bybliotheca Latina Apollinis. v . infi. CApitolium. 
CampusComi. 
"ampusvbeiludunt, 
^aftrum praetorium. 
pircus Flaminius. 
£ircus Maximus- v.infcr. 
Y. infcr. 
AUtri,X.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. ^libanana Caesareae Cappadociae. v. inf. 
"yneac vndac. v . infcr D IetaAppolbnis. P Ons Antonianus. 
"■ Caeruleus. 

Curtius. 

Lollianus. 

Mananiis. 
;brnices & fiftulaefolidae, 
jorum Caesaris. 
Traiani. 

Suarium. 

Vlpium. 
: undusDomitiani, rH Raegoftafis. 

rjOrologium, 

Tx, Horologium, 

JorreaGalbiana. 

jorrea Seiana. 

iorti Statiliae Maximae. 

T Anusabatr. V. infcr. v. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 
Aletri, v.infir. 

V^tnfir. 

V. tnfcr. 

V. infcr. 

v. infcr. 
Aqnini, v. infcr. 

V. infcr. Aletri, v.infcr. 

Nemarifi , V. mfcr. 

V. infcr. 

V. *»/tr. 

X.infir. AcusAretis. 
Lj Lacus Lanariae fa&ac, 
jucusLibitinae. 
ucus Semcles. V. infir. 

y. infcr. 
V. «*/«". 
V. tnfcr. 

V. »»/<r. l T Acellum Augufti. Num. Neronis. 
. VjL Macellum, Aletri v. *»/2r. 

lanfiones,Saliorum Palatinorum. v. infir. 
Ilenfurae exa&ae in Capitolio. v. infir. 
filliareslapides. x.infir. 

■luri ab fornice adcircum,&forriixci- ftcrnaque, 
luri vrbis aeternae. 
lurus Fani Fortunae. 

^TYmfeum, 
JN Nymphaeum, Aftfy,x.infcr. 
Y.infir. 
V. infir. 

Rom<t, x.infir. 
Vrbirit, x.infcr. , Per is faciundi lcx, Neapoli, . v. infir. PVSHC. PRIVATAQj J^i 

PAimentum marmoratum. Vinfir. 

Pantheum. y-infir. 

Parietes privati privato folo. V. infir. 
Pavimentum, " Eertntmi,x. m fi r . 

Pcndixcedri. X-infcr. 

Phetrium. v-tnfcr, 

Pomeri j vrbis Romae termini. v. infir. 

Pons Gratiani. X.infir, B D Lapideus. 

Mataiiri , 

Viae Salariae, 
PortaFontinalis. 

Triumphalis. 
Porticus lovia. v - infir. 
inTicenOfX.infir^ 
X.mfir. 
X. infcr. 
X. mfcr. 
V. infir. Porticusquainarcemcitur, Aletri, x. infir. 
Portus Traian. Scilicet Anconae.Num.Traiani. 
PortusOftienfis. Num. 

PraediaLuciliana. x.infct. 

Puteal. Num. REgio r. 
u.Coelimontana. 
iit. 
iur. 

v. Exquilina. 
vi. AltaSemita. 
vii. ViaLata. 
vm. 

VIIII. 

x. Palatina. 

XI. 

XII. 

xiir. Avcntina. 
xim. 
Roftra. v. infir. 
x.infir. 
V. infir. 
X.ipfir. 
V. infir. 
X.infir. 
V. iufcr. 
x.tnfcr. 
X-infir. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. infir. SChola Agentium in rcbus. v . infir. 
Armatorum. v.infir. 

Schola cum ftatuis & imaginibus or- 

namentisque. y.infir. 

Schola Gcntilium Iuniorum. v. infir. 

Gentilium Seniorum. y.infir. 

Scutariorum Clibanorum. y.infir. 

Scutariorum Sagittariorum. v.infir. 

Scutariorum Pnma. y.infcr. 

Scutariorum Secunda. v.mfir. 

Schola SpcculatorisLegionis Primac Sc 

Secundae AdiutriciSjPiac, Fi- 

delis, Severianae. vJinfir. 

Scutaria & Armorum, AEmimtmiHix.infir. 
Scutaria & Armorum , AntioMai,y ;infir. 
Scutaria 8c Armorum> J)kmafii,x.infir. 
Scutaria & Armorum, Edeffke,y;tnfir. 

Sfntaria & Armorum, HadrianApfftfiViitifir. 
Scutaria& Armorum, Martt*nopo%y ;>tofir. 
Sc utaru & Armoriirn, Nicbmeffae,* Jnfir. 

N Scuta- 103 .AEDIFtC. AC LOCAPVBLIC. PRIVATAQ. 

Scutaria& Armorum. Sardis,v.infir. 

Sec.retarium Amplifsimi Senatus, v. infir. 
Sedesfpe&aculii Papiae,v.infcr. 

Semitae in oppido, Aletri,v. infir. 

Signa Zodiaci. x.infir. Abulariapublica. v.infir. 
Tegulae aeneae auratae,Vienae,v. inf. 

Theatrum Marcelli. v.ihfir. 

Theatrum Antipoli. v.infir. 

Tfeefmae Antonianae. v. infcr. 

Conftantiniahacj v. infir. 

Diocletianae. v.mfir. 

Herculis. v.infir. 

Traianac. v. infir. 

Varianae. v. infir. 
Therm ae & Balinea, Cem v.ihfcr. 

Tribunal. v.ihfir. 

Tribunal Afrieanum. v. infir. 

Tullianus carcer. V- in fi r ' VlaAEmrlia.' 
Allifani. 

Amerina. 

Annia. 

Appia. 

Augufta. 

Aurelia. 

Aurelianova* 

Aureliavetus* 

Campana. 

Cafsia. 

Cimina.' 

Clodia. 

Collatina. 

Cornelia. 

Domitiana, 

Flaminia. 

ForoSempronijv 

Labicana. 

Latina. 

Nomentana. 

Oftienfis&Camp» 
. Praeneftma. 

Portuenfis. 

Qjiin&ia. 
j Sacra.' 
ViaSalaria* 

Tiburtina. 
. Traiana., , 

Triumphalis. 

yalcrianova. 

Viminarrs. 
Via quac ducit in Villam Magnahl 
. Amgnut» 
Yiaa Rhcgio ad Capuam. V. infir. 
V. irifir. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V. tnfcr. 
V. infcr. 
V. infir. 
V.infcr. 
V. infcr. 
\. infcr. 
v.mfcr. 
v- infir. 
v.infir. 
v. tnfir. 
V. infir. 
V. infcr. 
V- infir. 
V.infcr. 
V. infir. 
V. infir. 
V. infcr. 
V.infir. 
V.infir. 
V. tnfir. 
V. infir. 
V. infcr. 
V. infcr. 
v.infcr. 
v.infir. 
V.infir. 
V.infcf. 

V.infir. 
V. infir. D V. infir Viae Traianae. 
Viae tres Traianae. 
ViaeHerculis. 
Vicus Albus, 

Apoll.inis, 

Armiluftri, 

Brutianus» 

Camenarum, 

Capitiscanteri, 

Ceios,. 

Ceifetf, 

Cenfbris, 

Colafiti Paftoris, 

Columnae ligneae, 

Curiarum, 

Dianae, 

DrufianuSj 

Fabrici, 

Fidij, 

Flavius,' 

Fortis Fortunae. 

Fortunae dubiae, , 

Fortunae mammofa^e, 

Fortunae obfequentrs 

Fortunati, 

Fortunatus minoris, 

Frumentarius, 

Gemini, 

Honoris & Virtutis, 

Huiusqae diei, 

Ianuclenfis. 

iugarius, 

iunonis, 

Lacimiliari, 

Laci reftituti, 

Lacitefti, 

Lanarius. 

Larum ruralidm, 
VieusLongiAquilo, 

Loreti maioris, 

Loretiminoris, 

Materiarius, 

Maximus, / 

Munditiei, 

Novus, 

Novus vlterior» 

Padi, 

Patratilli, 

Pauli, 

Paulinus, 

Pifcinaepublicae, 

Ploti, 

PortaNaevia, 
portae Rudufculanae 
Primigenius m x 9' 

Num. 

v.infir, 

V. infcr, 

.inRegiane nr, 

inReg.x. 

inReg. xili 

inRcg. xrin 

in Rcg. 

inReg.:uu 

w Rig. xu 

inReg.xi n 

inReg. xi m 

inRcg.xu 

inRea.xm 

o 

in Rcg. k 
inRca xn 

in Reg. \ 
/ in'K'f.\ 

_ o 

inRca. xi n 

o 

in Kea. v I 
V. infci 
in^Rcg.Xlit 
inkeg.xi: 
inReg. \ 
inKeg.xu 
inReg. nr 
in Reg. XII 
inReg. xm 
m%tg. 
m Reg. : 
inReg.xiti 
inReg.vii 
in Reg. ■ 
ihReg.Xlt 
inReg.xiu 
inRea.Xi 

o 

inReg. it 

in%y>-xi\, 

Regwne xin 

inRcg.xx: 

in Rcg.xtt 

in Reg.xu 

inRcg.v 

inRcg.xll 

inRcg.xi\ 

mKeg.Vi 

in Reg. . 

inReg.XU 

in~B.cg.xU- 

inReg.' 

inRcg x 

inKeg.xit- 

in Reg.X- 

/•»•%. I- 

Pub- ws A E D I P I C. Publicus, 

pulverarius, 

Quadrati, 

Qyjrin;,: . 

Raciliani maioris, 

Raciliani minoriSi 

Roftrarae, 

Salutaris, 

Salutaris, 

Salutis, 

Sanctus, 

Sandalarius, 

Saufci, 

Sergi, 

Sex. Lucei, 

Signi Salicntis, 

Silvani, 

Simipublici, 

Solatarius, A C L O C A 

in%;g.\t. A tnReg i. 
inReg. XHII. 

in Reg vi. 
inReg.\uli. 
inKea.xiin. 

O 

inReg. xi ir. 

in Reg^ x^ 

m^eg.Xitil 

<»Afj7 vi. 

inReg.xt. 

inReg. iiii. 

ihReg.-s.uiu 

in%£g. xiii i. 

inReg. xiii r. 

inReg. xil. 

i» a>jj. v. 

»»^eg. xi lil. 

<»Xfg. VII. B PVJSLIC. PRTVATAQj 

SratuaeSiccianae, 
Statuac Valerianae, 
Sulpici citerioris, 
Sulpici vlterionsj 
Tiberini, 
Tiburtinus, 
Trianus, 
Trium alirumi 
Trium ararum, 
* Tnumviarum, 
Vakrij, 
Veneris, 
Veiaerisalmae, 
VenerisPlacidiae, 
Victoris, 
Villamagna, 
Villapublica'. • 
Vmeapublica. 
Zodiaci figna, 196 

in%eg.Xil\i*. 

in Reg. xmi.~ 

in'Reg.t. 

in Reg. r. 

in^eg.Xi ht. 

mReg. vi. 

inReg xi r. 

inReg.xiu. 

inReg.i. 

in^eg. xui. 

inReg.xin. 

inAeg.xi. 

inReg.xti. 

in Reg. Vi 

inReg. xir. 

Anagniae, v. infcr. 

\.infcr. 

V. infcr. 

V. tnfcr. fc FASTl 197 T 9 S 

FASTI KALENDARES QVALES 

CN. FLAVIVS PVBLICASSE AC 
POPVLO ROMANO TRADIDISSE 

♦ CREDITVR, QVALESQ^. OVIDIVS XII. 

libris defcripfit. Romae in tabula marmorea. D IES 

TIThOS 
E2 S. C. AK. IAN. F. 

BF 

CC 

DC 

E NON. F 

FF 

GC 

HC 

A A G O N. 

BEN 

C CAR. JNP 

DC 

E EID. N> . 

F EN 

G CAR 

HC 

AC 

BC 

CC 

DC 

EC 

FC 

GC 

HC 

AC 

BC 

CC 

DC 

E F 

FN 

GC HK. FEB. N 

AN 

BN 

CN 

D «ON. 

EN 

FN 

GN 

HN 

AN 

BN 

CN 

D EID. NP 

EN" 

F LVPER. >P 

G EN 

H QVIR.NP 

AC 

BC 

c c 

D FERAL.F. 

E C 

F TFR. NP. 

GREGIF. N 

HC 

A EN 

B EQ. I\P 

CC DK.MAR.NP 

EF 
FC CK. APR. N 

DC 
EC GC 


■C C LVD. 

r V. MATR. MAO. 


HC 


G NON. lvd. ■ 


A NT) HOC DIE CAESAR 
x\ 1« PONTIF. MAXIM. 


H I\P ITDt 


B NON.F * E A s y 


AN LYDl 


CF 


BN LV DI 


DC 


CN lvdt 


EC 


DN " c D ,i-g 


FC 


EN 


GC 


FN CERERI 


HEN 


GEID. KPlvdi 


A E Q. NP 


HN 


B EID. NP 


A FORD. NPlvdi 


CF 


BN l vd i 


D LIB.NP 


CN LVDt 


EC 


DN LVDt 


F QVIN.N 


E CER.N \ll\A 


GC 


FN 


HC 


G P A R.NP 


AN 


HN 


B TVBIL.IsP 


A V I N. NP 


C QJIEX.C.F. 


BC 


DC 


CROB. NP 


EC 


DF 


P \P HOC D IE 

* J-> 1 CAES a r 


EC 


(";/-■ AIEXAND. 
V» V> RECEFIT. 


F1\Plvdiflor. HC 
AC 

bC GC 
HC L V D I 
L VDI AK. MAI. 
199 
aoc 


A K. M A I. N. 


HK. 


IV N. N. 


FK. IVL. N 


EK. AVG. N 

HOC DIE C. CAESAR 


BF c omp 


AF 


MHT. C A R. 
M ON b I. 


GN 


FCfek. ■/#, 


CC 


BC 
HN 


GC 


DC 


cc 
ANP 


HC 


EC 


DNON. 


BPOPLIF. N 


A NON. F 


FC 


EN 
/- VT 1 V D. 


BF 


G NON. N 


FN 
DNON. N 


CC 


HF 


GN 
p ja iv D , 


DC 


A LEM. N 


HVEi ! 


FN lvdi 


P \p HOC DtE CAI. 


VESTAE 


• 


VI c. 


BC 


AN 
GC LVDI 


FC 


CLEM.N 


E MATR.N 


HC ivdi 


GC 


PNP UiiW- 


CN 
A N 5 ITDI 


HC 


E LEM. N 


DEID.N 


BC LVD. TN CIRC. 


AEID. N? 


FC 


EN 
CC M E R K. 


BF 


GEID. N? 


F OST.D.F 


D E I D. I\P 


CC 


HF 


GC 
pc m e r k. 

r M E R I£. 


DC 


AC 


HC 
F C M E R K 


EPORT. NP 


BC 


AC 
G C M E R K . 


F C 


CC 


BC 
H L V C A R. NP 


G VIN. F.P. 


DC 


CC 
MERK. 

AC 

HD.VICT: C AE S A R 


HC 


E A G O N. NP 


DC 
B LVCAR. lvd. 


AICONS. ISP. 


FN 


EC 
CC L VDI 


B EN 


GTVB.NP 


FC 
D NEPT. lvdi 


C VOLC. ]\P 


HQ.REX.C. F 


GC 
EN L V D I 


DC 


AC 


HC 
F FVRR. N>. 


E OPICN? 


BC 


AC 
(~L C~ LVD I 

VJ V LVDI 


F C 


CC 


BC 
HC 1 N CIRCi 


GVOLT. J\P 


DC 


CC 
AC INCIRC. 


pi lyn H. D. A S A V I c." 

n " TORIAEINCY. 
RIADEDIC. Jst 


EC 


DF 
BC INCIRC. 


AF 


FC 


EC 
CC IN CI RC. 


BF 


GC 


DC 


cc 


- 


N 3 


DK. SEPT^ 


201 

DK. SEPT. N 
Ho c d r E 202 F E R. N E P. EN 

FNP 

G/-. IVDI RO. 
V» -MANI 

H NON.F. tvb. 

AC L V DI 

BG LVDI 

CC LVDI 

DC lVdi 
E C lvdi 
F C lvdi 

GN l v di 
HEID. 1\P 

A F EQV° R ' PROB ' 
E N L V D. ROM. 

IN Cl R C. 
CC IN C I R C. 
DC INCIRC. 
E C I N C I R C. 
FC INCIRC. 
G C M E R C. 
H C M E R K. 
A C M E R K> 
B 1\P, MER. H. D. AV- 

GVSTt NATA- 
CC LIB. LVD.CIRC. 

DC 
EC 
FC 
GC 

HF 
AC BK. OCT. N 

GF 

DC 

EC 

FC 

G C 

H NON. F 

AF 

CC 

D MEDITR. 
E AVGVST.NP 
F FONT. ISP 

GEN 

H EID.NP 

AF 

BC 

CC 

D ARM. KP 

EG 

FG 

GC HC 

AC 

BC 

CC 

DC 

EC 

FC 

GC 

HC LVD.Vl Ct. 
L V Dt 
LVb I 

lVdi 

LVD I AK. NOV. N 

B 
C 

D 

ENON. F 

F F LVDI 

GC LVDI 
HC LVDI 

A C ivdi 

BC LVDI 
CC LVDt 
DC LVDI 

E EID. NP. e pvii 

IND I C T. 
FF EOJTORi P.ROB. 
GC L VD. P LEB. IN 

C I R C. 
HC IH CIRC, 
A C I N C 1 RC» 
B C M E R K. 
CC M E R K. 
DC M E R K 

EC 
FC 

GC 

HC 
AC 
BC 

cc 

DC 
EC 
FC GK. DEC.N 

H 
A 

B 
C 

D 

E 

FC 

GC 

H C 

A AGON. NP 

BEN 

C El D. KP 

DF 

E CONS. ^P 

DF 

VJ J JV X. S ATVRMJ 

HC " 

A OPAL. NP 

R C 

CDIV. NP 
DC 

ELAR. N? 

FC 

GC 

HC 

AC . 

BC 

CF 

DF 

EC FRA- 

303 304 

FRAGMENTORVM MARMOREVM EFFOSSVM 

ROMAE SVB COLLE HORTVLORVM, CONTINET P A R- 

ticulas Faftorum civilium mcnfis Iulij , Augufti & Septembris , vtex tabula pro- 

xime praecedenti patet , a qua tamen hoc fragmentum in quibufdam 

difFert , ficuti ex collatione patet. 

CC CONS. N 

DNEP. Nlvdifer. nept C E N 

EN ivdi D V OLG. N volc ano ACMERC 

F FVR. .N. lvdtfer.fvrr. g ' BJF MERG. FLR ix s.c.B 

GC lvdi F OPICID. N CC *- VOD,sl>,ES »"«■•«*« CC 

S AR NAXALIS £S X 

HC LVDIINCIRCO GC DC DC 

AC LVDIINCIRCO VOLTVRN. £ C veni», GeheiMcI Ec 

HC mroio CAESA». 

BC l vdi in c irco AF ^C FC 

CC LVDI 1N CIRCO FORT. BF ti T T\ VVV S£ 

DC XXXI hvitiv» diei CC.D. XXXI H C D. XXX HC 

t . ' ME 

CO VICT. CANINI C COCCEIVS 

» 

ALTERIVS GENERIS F ASTOR V M K ALEND ARII 
fragmeritum in tabul. marm. Romae, in S. Martiria in Exquiliis. 

AC 

^^ BCMlNERVAEINAVENTtNQl EAGO. NP 
FN 

GTVBIL. N> CC SVMMAN. AD CXRC. MAX- 

DC 
EC HQ. R.C.F. FC 

AC F ORT VN. P VB L I C. PR.INCOLI GC F O k T. F O R T. E T A D XHI I. jf x 

BC HC 

CC AC 

DC BC EC 
FC 
GC CC 
DF 
EC 
XXXI X X }f" 

MARS KALEN- 205 2o6 KALENDARIVM RVSTICVM I N 

MARMORE QVADRATO, QVATVOR LATERIBVS 
infcripto, Romae.adpalatium novum Farnefium in Campo Flofae. MENSIS 

UNVAR. 

DIES XXXI 

NON. QVINT. 

DIESHOR. VIIIIS 

NOX HOR. XIIII 

SOL 
GAPRICORNO 
TVTELA 
IVNONIS - 

PALVS 
AQVITVR 

SALIX 

HARVNDO 

CAEDITVR 

SACRIFICANT 

DIS 

PENATIBVS MENSIS 

FEBRVAR. 

DIES XXVIII. 

NON QVINT. 

DIES HOR. XS 

NOX HOR. XIII 

SOL QVARTO 

TVTEL. NEPTVNI 

SEGETES 

SARIVNTVR 

VINEARVM 

SVPERFIC. COLIT 

HARVNDINES 

INCENDVNT 

PARENTALIA 

LVPERCALIA 

CARA COGNATO 

TERMINALIA MENSIS 

MARTIVS 

DIES XXXI. 

NON. SEPTIMAN. 

DIES HOR. XII. 

NOX HOR. XII. 

AEQVINOCTIVM 

VIII. KAL. APR. 

SOL PISCIBVS 

TVTEL.MINERVAE 

VINEAE PEDA MEN 

IN PASTINO 

PVT ANTVR 

TRIMESTR. SERITVR 

ISIDA AVIGIM 

SACR. MARMVRIO 

LIBERAL. QVINQVA 

TRIA LAVMIA MENSIS 

APRILIS 

D I E S XXX. 

NONAE 

QVINTAN 

DIES 

H O R. XII 15 

NOX 

HOR. XS 

SOL ARIETE 

TVTELA 

VENERIS 

ORES 

LVSTRANTVR 

SACRVM 

PHARIAE 

ITEM 
SARAPIA MENSIS 

MAIVS 

DIES XXXI. 

NON. SEPTIM. 

DIES HOR. XIIIIS 

t NOX HOR. VIIIIS 

SOL TAVRO~ 

T V T E L AR, APOLLIN. 

SEGESTRVNCANT 

O VES T VNDVNT 

LANA LAVATVR 

INVENCI DOMANT 

VICEA PABVLAR 

SECVTVR 

SEGESTES 

LVSTRANTVR ', 

SACRVMMERCVR 

ET FLORAE MENSIS 

IVNIVS 

D I E S xxx. 

NON QVINT. 

DIES HOR. XV. 

NOX HOR. VIIII. 

SOLIS INSTITIVM 

VIII. KAL. IVL. 

SOL GEMINIS 

TVTELA 

MERCVRI 

FAENISICIVM 

VINIAE 

OCCANTVR 

SACRVM 

HERCVLI 

SACRVM 

FORTIS FORTVNAE MENSIS 

IVLIVS 

DIES xxxi. 

NONAE 

SEPTIMAN 

DIES 
HORARVM 

x 1 1 1 i 
NOx HOR. 

v I i 1 1 s 

SOL CANCR 

TVTELA 

IOVIS 

MESSES 

HORDIAR. 

ET FABRAR. 

APOLLINAR 

NEPTVNAL. MENSIS 

AVGVST- 

DIES x v x. 

NON. QVINT. 

DIES HOR. xiii. 

NOX HOR. xi. 

SOL LEONE 

TVTEL. CERER. 

PAVLVS PARAT. 

MENSES 

FRVMENTAR. - 

ITEM 

TRITICAR 

S T V P V L AE 

INCENDVNT 

SACRVM SPEI 

SALVTI DEANAE 

VOLCANALIA MENSIS 

SEPTEMBER 

DIES xxx. 

N O N. Q V I N T. 

DIES HOR. xii. 

NOX HOR. xn 

AEQVINOCT. 

VIII. KAL. OCT. 

*«OL VIRGINE 

TVTELA 

VOLCANI 

DOL EA 

PICANTVR 

POMA LEGVNT 

ARBORVM 

OBLAVIATIO 

EPYLVM 

MINERVAE MENSIS 

OCTOBER 

DIES xxxi. 

NONAE 

SEPTIMAN 

DIES 

HOR. XS 

NOX 

HOR. XIIIS 

SOL 

LIBRAE 

TVTELA 

MATRIS 

VINDEMIAE 

SACRVM 

LIBERO MENSIS 

NOVEMBER 

DIES xxx. 

NON. QVINT. 

DIES HOR. VIIIIS 

NOX HOR. xims 

SOL 

SCORPIONE 

TVTELA 

D E A N AE 

SEMENTES TRIDICAR. 

ET HORDIAR 

SCROBATIO 

ARBORVM 

IOVIS 

EPVLVM 

HEVRERIS MENSIS • 

DECEMB. 

DIES xxxr. 

NON. QVINT 

DIES HOR. VIIIL 

NOX HOR. XV. 

SOL SAGITT. 

TVTEL. VESTAE 

HIEMPS INITIM». 

SIVE TROPAE 

CHIMERIN 

VINEAS STERC: 

FABA ERENTES 

MATERIAS 

D EICIENTES 

OLIVA LEGENT 

ITEM VENANT 

SATVRNALIA 

xvr. 

30 c XVI. 

TRIBVS ROMANAE 

EX M A RMORIB VS 

t> E S G R I P T AE. AIL. 


A Elia, 
X\.AimiIia, 


Trtbus extra numer. 


A 


PAP. 


Papia, 


Trib.extra num. 


AlM. 


Tribtti. x r 1 1 1 . 
PAPIR 


Papiria, . 


Trib.xix. 


ANl. 


Anienenfis, 


Trib. xxxu. 
pob. altas pvb. Pobliciax/f/Publicia, 


ARN. 


Arnienfis, 


Trib. xxv. 


Trib. xxvii. 
CAM. 


Camillia/wCamillina, Trib. 
POL. 


Pollia, 


Tribusxi. 
txtra mmtrttm. 
POMT. 


(^•pont. Pomtina, d-Pontina, 


CLA. 


Claudia, 


Tribut. xm. 


Trib. xxv i 
ctVENT.Cluentina, 


Trib. extranum. 
t*OP. 


PopillafW Popillia 


, Tnbus extra. 


CLVi 


Cluftumina, 


Tribus vi. 


B 
num. 
CLVV. 


Cluuia, 


Trib. extra num. 
PVP. 


Pupinia> 


Trtbus vi 11. 


collIn. Collina, 


Trtbusiti. 
QVIR. 


Quirina, 


Trib. xxxv. 


COR. 


Cornelia, 


TribusxY. 
ROM. 


Romilia. 


Tribus Vi 


1)VM. 


Dumia, 


Trib.txtranum. 
SAB. 


Sabatina, 


Trib. xxiim 


ESQj 


Efquilina, 


Tribfts II. 
SCAPT 


. Scaptia, 


Tnb. xxix. 


f AB. 


Fabia, 


Trtb.xvi. 


SER. 


Sergia, 


Trib. xx. 


FAL. 


Falerina, 


Trib. xxxi. 
STEL. 


Steilatina, 


Trtb.xxix. 


>LAV. 


Flauia, 


1 Trib.extranum. 


C 


ivs. svc Subura , <\uae & Succnfiana, 


GAL. 


Galeria, 


Trious x. 


Trib. prima. 
HQR. 


Horatia* 


Trib.xvu. 
svc ivn. Sucenflana qukc 


& Iunia, Tnb. 


JVL. 


Iulia, 


Trib.extra num. 


extra num. 
LEM. 


Lemonia, 


Tribus vii- 
TERi 


Terentina, 


Trib.xxxiu. 


MABC 


Maecilia, 


Trib. xxviii- 
TRO. 


Tromcntina> 


Trtb.xxiu. 


MEN. 


Menenia, 


Trib. xviii. 
veien. Veientina, 


Trib. ix. 


MlN- 


Minucia, 


Trib.extra num. 
VEL. 


Velina, 


Trib.xxxiY. 


OCR. 


Ocriculana* 


Tr. txtra num. 


D 


VET. 


Vetaria, 


Trib.xxi. 


OVF. 


Oufentina, 


Trib. xxx. 
VOL. 


Voltina, 


Trib.xiu 


PAL. 


Palatina, 


Trtbus iii i. 


vor. 


Votina,/«r/£» 


Trib.txtranumtTi XVII. 

REGIONVM, POPVLORVM, 

OPlDORVM,FLVVlORVMQ. N O- 

MINA, ALIAQ^CHOROGRAPHICA. 
\uASHNXiN. m NumJmp.Setteri. / E shn^n. # NumJmp.Setteri. 
, a B A h p i t E a n. Num. 

ABiAHNin vt.Num^Antenini^ritannict. 

ABOAAAinN NEilKOPON. Num. 

Vefojiani. 
ajyaJIn. Num. 

A BfllNOTeiX€ITflN TAATKflN. Num. Antonmi Pif. 
Achaia. 

AX A i a N. 

Aeheronncnfis rex. 
axep«ntan. 

a a h p kqnitqn, 

AAMGAepON THC Num. Hairiarii. 

Num. 

y.infcr. 

Num. 

Num. Traiani. 

IEPAC « At 

O AC- 207 

A C Y A Y. 

a a p a n i 12 n. 

A A P I A N C n O A 6 12 N. 
AAPlANOnOASliN REGTONVM, POPVLORVM, 

Num. •Domiiiani. 

Ntim. 

Num. Taufimae. 

b i c n en k o- p 12 n . Nnm. Antonmi Pij . 

aAP. UKonoACtTQs, A7#»z. Radrianh. 
AAPJANOnoAeiTiiN aic NC-n- Num.L.Veri- 

AAeSAN. AMACIANH- 

n o m. Num. Alexandri. 

AA6SAN. ACIACMI- 

Nttm.Alexandri. 

■ V.infcr. 

V. *»/?r. 

V. «jjfrh 

Num.Hadriani. 

In%omanorum Triumpbis. 

V. ««/?r. 

V. ;«/«-. 

v . infcr. 

x.infcr, 

In Rem. Triumphts. 

Nam. 

Num. Gordiant. 

Num. 

Ntim. Antonini 'Britanntci. 

Num. 

Num. 

Num, 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. Ahtonini ^Ptj. 

b i c n ea-K o- 

Num. Antonmi Pij. 

Ntim .Hadriant. 

Nttm. Agrtppinae. 

Num. 

Num- 

Num. 

Nam. Vomttiani. 

Num. 

Niim. Ahtonini Britan. 

■y.infir. 

'■ ■ v. infcr. 

tZum- Galbae. 

Num.Vefpaftani. 

k o Inon. N.um. 

M H T P O rf O- 

Num. Commodi. 
Num.Hadriani. 

Num. Augftfri. 
Num. Amuftu jc o p a n. 
aap. cer. 

x h c np, 
aap.- c ^r. 

T r a:-:: 
AEbifoCci. 
AEcani. 
AEgyna. 
AEgyptos. 
AEqui. 
AEfern. 
AElis. 

AEfoncus.ctues. 
Afer. • 
Afrjca. 

a r a e r p s a n. 
a r x i a A e b n. 

ATESSIflN. 

a rr c-t'qs. 

ArKflNlTSN. 

ArrpiNAiiiN. 
a r ah + i a n. 
a i r e a t a n. 

A I r I AiEAS. 

a r r i e fiN. 

A I r ISE 12 N. 
A I A I €12N. 

AlAIOnoACITttN 

P 12 N. 
AIAIQT3N. 
A'2ANIT12N. 
Al T £2 A 12 N. 

akapnan12n. 
akpatantos. 

AKPAt*Ntel2N. 

A K f T I 12 N, 

A A A B A N A <512 N. 

Alba Pojrnpe a. 
Aletrinares. 
AAes anApca. 

AAEEANAPE12N. 
A A E S A N A ." E Si N 
AAeSANAPEON 
ACI T 12 N. 

Alexandria. 
aaesana. AirrrtT. 

AAE3ANAPIN12N. 
.AAEt A N A P I « O N" K 1 N O N I A. 

Num,Lepdi. B C D AAIKAPNASSE12N 

A E 12 N. 
A A l 2 A P N A I 12 Nr 

Allifani.' 

Allifi. 

Allobroges. 

Alpes. 

Alpesatrectianae. 

Alpi.naegenr.es. 

Altinates. 

A A 12 JI E K O N r 2 1. 12 N. 

Am. 

o 
A M A P Y N T 12 N. 

A M A C T>P I A N 12 N. 

AMA0OIJ13S. 

AMBASITlJN. MHTPOIIOA 

Num. Claudtj. 

A M E P A K I 12 T A N. 

Ameria. 
Amerini. 
am r so r. 

AMI20T EAEY0EPAS. 

Amiterni. 

A-M Opn N12 N. 

AMOIAOXISM. 

A M* I n O A ei i 12 N. . 20 8- 

M H T p on O- 

NumJl 

Num. Vefpafumi. 

v .mfcr. 

v. ;»/cr. 

/» AW. Triumphts: ■ 

InRom.Taumphis. 

v.infcr. 

V, mfcr. 

v. *»/?r. 

Nnm.C .Caejaris N*MU 
Nww. ^f. y^rety. 'E 12 N. N«/»., 

V.inftr. 

V. /w/ ; >. . 

N»/#, 

Num.Hadriani. 

X.infcr. 

Nuw. 

Nfim. 

Num. 

AM*rniAeiiaN bic n e 12 k o- 
Pfi'N. Num. Diadumeniani. 

AM*|JI0AITi2N AHMOS. Num. 

Auoufli, 

o ■* 

AM«PYtienN KAI AATAIA12N 

o m o n j i a. Nnm. DomitilUs, 

A n^gn i n ei. /» Rom. Trmmphis, 

a n a.<s> a r S T 1 12 N. N»»« 4 

Ancona. x.infer& Ancomtani. 

A N A. P I Q N. 

A N K Y P A. 

AN*HA12NI12N. 

Antiates. 
Antiatum. 

ANTlTONEfiN. 
A N T I r N E n N 

Num. Traiani. 
AntiocJua. 
AnnochiaSyria. 

A N T I O K E 12 N. 

ANrroxEfiN 
Num. T>omitiani. 

A N T I O X 6 12 N M H T P Cth O A 6 12 N A ! C 

N e 12 k o p 12 N. Num. Iuliae Ma?fke. 

ANTIOXC-QN MHTPO. KO A 12 N, 

Num . Philippt Imp. 
ANTIOX6 12N ONOA612S 

n/iuguBu V.ififcr. 
Num^ 
Num, 
Nt*m; 
In Rom.Trmmphis. 
Num. 
Num. 

N E 12 K P n N. 

Nnm. Vcfpafiani, 

V.tnfcr. 

Numi 

MHTl>OnOAei2N. Nnn ANTll • jHp 

AN T I O X E ON 

P O Y. A7JWW. 
ANTlOXeON KAI AAOAIKGON 

o M o n o i a . Num.Commodi. 

ANTI#EAAlTAION. Num. 

Antipolis. v.infcr. 

ANTinyAiT o n. Num. 

ANTONGINIA BYZANTTON C @- 

b a c t a. . Num. Antorimi Elagab. 

ANTBNINIANHC CGYH. A A P H. 

T A p c o Y . Num. Antonmi "Britanui. 

ANTONINl ANHC CGYH. AAPH. 

mhtp. :::: tapcoy. Num. Amo- 

nmt Britanni. 

Aobrigenfcs. v.infir. 

a n a m e o n. - Num. 

AnEIPfiTAN. Num. 

Appellinates. v. mfcr. 

Apeteio. v.infcr. 

AfPOAisiEnv. Num. 

AnOAAQNIESlN. Num. 
AnOAAftNItilN EIII2TPA. iV«». 

Iuliae T. Cdefarisfiltae, 

Apulei. InRom.Triumphis. 

Apulcfes. • y.infcr. 

Apulia. . v.mfir. 

AquaeFlauiie. v.infcr. 

Aqucnfis. v.mfcr. 

Aquiflauienfes. v.infir. 

Aquitania. v.infir. 

Arabiaadquifita. Num. Tratani. 

Arabrrgenfes. y.infcr. 

apaAIOn. Num. 

Arar. . YJsnfcr. 

Ararhisnauta. y.infcr. 

Araui. v.mfcr. 

APX6AASBN K AlCAPEBN NGO- 

K o p o n . Num. Ttti. 

Arcobrica. Num. Galbae. 

a p G0 o y c i o n. Num.Neronis. 

Areuates. v.infir. 

Argei. v.infir. 

AprepfiQN.' Num. Hadrian*. 

APiMEiNEQN. Num. 

Ariminum. v.infcr. 

apkaaion. Num. 

APM ATEflN. ( . , . ■ Num. 

Armenia. In Rom, Triumphis. 

Armenia Inferior. y. infir. 

Armenia fuperior. V. infir. 

A P n ANflN. Num. 

Arretium. v.infcr. 

Ap's I NOHTON. v- Num. 

Aruernei. InRom.Triumphis. 

Afculanei. In Roni. Triumpkis. 

Afia. InRom.Triumphis. 'OPIDOIt. F L V V I R V M Q_. N O M. 
TflN Eni T A T- D Afia recepta. 
Afiaecommunitas. 

ASIAIBN. 
ACINAI8N. 

Afifinates. 

A2KAA£2NITON. 
ASnAHAON I ft N 

Num.C.Caefaris Aug. 

ASTinAAA I T O N. 

Afturia. 

Afturica. 

Aftuncenfis conuentus. 

ATEAAANHN. 

Athenae nouae. 

A E N A I O N. 2IO 

Nsfm. Augufli. 

Num.Augufli. 

Num. 

Num. Iultae Tiae. 

V.infcr. 

p . Num. 

N E O K O.P O N. Num. 
V. infcr. 
. Num. 
V.infcr. 

Num. 
V.infcr. 

Num. A0ENAION 

Ateftae. 
Ateftini. 

ATTAAGIKOlf. 

Attica. 

Augufta Afturica. 

AuguflaBadacum. 

Anguita Bilbilis, . 

Augufta Vindelicum. 

Auguftobriga. 

AYAONITON NEOKOPflN. koinon. Num. Augufli. 

V. mfir. 

y.infir, 

Num. Traiani. 

. r Num. Hadriani. 

Nnm.G. CaefansAug. 

. ' v. infir. 

Num. Ttberij. 

, v. mfir. 

Num. Claudij. 

Num.Nervae. AYnATPIAON 

Num. Vefpaflani. 
Auruncei. 
Auximates. 
Auximum. 

A E Y M E I T O N. 

Axyritan. , 
A Z O T i fi, N. MHT POnOAEON. 

In Rom. Triumphis. 

V. infcr. 

, V. mfcr. 

Num. Antorimi Elagak. 

Num. 

Num.Ttti. BAdausnatiofie. V.infir. 

Baetica. V.infcrl 

b a r h a a o n i O n.~ \. Num. 

b a i c a m + h n n n. Num. Traiani. 

BAAANEOTON TH2 IEPA2 KAI 

a 2 r a o y. Num. C. Caefaris.Aug. 

Baliares. In Rom. Triumphtt. 

Banienfes. v. infir. 

b a p r a c h n o n;' Num. Vefpaflariu 

BAPriAIATflN T HC I6PAC KAt 

^ytonomoy, Num.C.Caefitris Aug. 
B a p k a i qn. Num\ 

B A S H P E O N. ^rtBF* ?**• 

Baftarnae. v.mfir. 

Bateftanil y.infcri 

Bateffaniorum ager. y.infir, 

Eelgica. - y.mfir» 

Benaccnfes. y.*»fir* 

Beneuenfanus ordo & plebs^ y. infir* 

Beneyentum.; \..,y.infir. 

b e'p B n i k i A n"N. , Num, 

Oa Bcr : Bergomatesi v. tnfcr. 

Bergomum. V. infcr. 

Berua. V. infcr. 

Beruens. y.infcr. 

Beffus. y.infcr. 

Bibali. V. infcr. 

Bibona. • y.infcr. 

Bilbilis. Nnm. Augufti. 

* I A A e o c. flMiili. Num. 

Birbilis. y.infir. 

isAATiQN. Num. 

neiNU. • NfimiClaudij. 

Bletifa tte. Mi robriga. v. infcr. 
Boco ex GermaniafuperidrislueoAugu- 

fti. V. infcr. 

jomTSiNi Num. 

Bononia. y. infcr. 

BocTPA. Num. Ahtonini Ptj. 
BocTPHc cl P A: ::: Num.Iuliae Piae. 

BoYSIPITiZN MHTPOBOAI- REGlONVM, POPVLORVM, T $2 N. 


Num; Ttti. 


EOvepSTiaN; 


Num. 


Bracarauguftam. 


V. infcr. 


B P E N A fc S I N O I. • 


y. infcr. 


Bpenahsin&n. 


Num. 


Bp E T T 1 » N.' 


Num. 


Britannia. 


Nttni. Ahtonini Tij. 


Britto. 


v. mfcr. 


Brixia. 


V. tnfcr. 


Brixiani. 


V; infcir. 


Brundufiori. 


X.infcr. 


Brundufium. 


X.infir. 


Bruttiei. 


tn Rom.Triftmfhis. 


B r a a i o n a N.' 


■ - Num. 


Byzacmm. 


y.infcr. 


B Y Z • A N T r o I 2. 


V. infcr. 


Byzant iqn. 


Ntim. B yz a n t i »n k o i no n. Ntfm.Augttfti. 
B Y Z A N T I 2 N m h t p o n o a e a n. 
Nmm. C.CaefarisAug. CAele mOntanus campus 
Caeli aenei ager. 
Caerites. 
CaesareaAugufta. 
Caesarea Augufta. Gu.- 
Calabria/. 
Calaguris; 
Calaguris Iulia. 
Calbienfes. 
Calenei. 
, Camalodunum. 
Cambidonum. 
Camcrtes. v - ' 
Campanev 
Campania. 
Cantabroramgcns. B D V. infcf. 

y.infcr. 

X.infcr. 

Num. Augufti. 

Num. Ttberij. 

y. infcr. 

V. infir. 

Num.Augufti. 

• v.infcr. 

IhRom. Trittmpbis, 

y. in/cr. 

y. infcr. 

y^infcr. 

In Rom.Triumyhis: 

y.tnfcr. 

y,infcr. E Canufi. 

Capenates. 

Cappadocia. 

Cappara in Hifp. 

Capua. 

Capus. 

Carthaginienfis tra<5tus. Carthago. 

Cartinitani. 

Cafinates. 

Cafuentini. 

Celeia. 

Celeiani. 

Celtiberei. 

Cena. 

Xaaisian ths 

aytonomoy. 
Xaakhaqnian. 

Tranquilltanae. 

XAAKEAfiNSN. 

XAAKIAEHN. 

X A Q N I T n N. 

XEPPONHSIS2N. 

XlfiN. 

XflAOTEIXION. 

XPTfSAOPEON IEPA 

T OS. 
XPYCOriOAGITJJN 

PBN. 
X Y A E £JN. 
XTAINAIttN; 

Cilieia. 

Cimbri. 

CinifcusVicus.- 

CiuisMediomatrisJ 

CiuisViennens. 

Ciuitas Azaliorum. 

CiuitasBolorum. 

Ciuita"sT>elphorum. 

Ciuitas Fauftianenfis. 

Ciuitas Foro Iulienfium. 

Cuitas Ladorum. 

Ciuitas Rauennatium. 

Ciuitas Sequanorum. 

CiuitasSerdicainThracia. 

Ciuitas Treuerorum. 

Ciuitas £myrneorum. 

Clunia. 

Clufini. 

Clufium. 

Coelerni . 

Coloni Sinueffani & Caediciani. 

Coloni Sinuefiani & Pampij. 

Columella. 

Comenfes. 

CommunitasAfiae. V. infcr. 
y. infcr. 
Nttm. Hadriani. 
y. infcr. 
V .infcr. 
y.infcr. 
v.infcr. 
y.infcr 
V. infcr. 
v. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
y. infcr. 
In Rom. Triumphis. 
v.infir. 
IEPAS kai 
Num. Titi. 
Num.Sabtnae Num. Nam. 

Num. 

Num. 

Num: 

2T tk A H- 

• Num.Tiberiji 

N € a k o- 

Num. Ttti. 

NUW' 

Num. 

y.infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

X.infcr» 

X.infcr. 

X. infcr. 

X. infcr. 

x. infir. 

X. infcr. 

X. infir. 

X. infcr. 

x.mfcr. 

X. infcr. 

X. infcr. 

X. infcr. 

X. infir. 
Nttrn. Tiberijt 

v.infcr. 

y. infcr. 

y. infcr. 

y.infcr. 

V. infcr. 

V. infir. 

y. infcr. 

Num. Augufti. 

Comum. 2T? 

Comum OPIDOR. FL 

v. mfcr. 
Confluentes Araris & Rhodani. v. infif. 
Conftantinopolis. Num. Conflantini Ma- 

In^-om. Triumphis. 

v. tnfcr. 

fis. y.tnfcr. 

Ih Rom. Triumphis. 

In Rom.Triumphis. 

In Rom.Trmmphis. 

V. inf. 

V. in/cr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

Num. Hadrtani. 

■Ntim. xtmt. 
Contrubiei. 
Conuena Aquitania 
Conuentus Tarraconen 
Corfica. 
Corfei. 
Colfurenfes. 
Crema. 
Creta. 

Cupra maritima. 
Cures Sabini. 
Cyprus. 
Cyrenae. A VVIORVMCb N M. 

EX I N A A E a N. 
E I P HN H. 

Eleates. 

E A E N I T £2 N> 

Eleulina. 

EAEY0IPNAISN. 

Emerita Augufta. 

EMICHNflN. DAcia. Num. Traiani. 

Dacia Augufti prouincia.Afow. Trata. 
Dacorumgens. v.infcr. 

AA1AAAG12N THC IGPAC KAI 

attonomot. Num. Vtfpafani. 

AAM A S K H N 12 N . Num. 

AAMACKHN12N MHTPOnOAIT HN. 

Num. Crtfpinae. 
Aamackoc MHTponoAeoc. 

Ntem. Voluflani. 
AAMaCKOT MHIPOnoASftC. 

Num.Titi. 

AAMACKOT MHTPOnOAIC THC 

igpac kai actao t.Nttm.Macrini. 
Dnnuuius. Num. Traiant. 

Aa<>notsi12n. Num. C. Caefarts Aug, 

Num. AAPPAI12N. 
AA2KTAIT12N. 
A G l HNttN. 
AHAIEN. 

Delmatei. 
A e A* o r. 

AEA*8N. 
AHMHTPIEI2N. 

Dertufa. 

A I A A Ga N 

" mitiani. 

AINAPTMAIJIN. 

A^ion YSonoAiTJSN. Num. 

AIonOAITQN MHTPOnOAESJN. 

" Num. Ttti. 
Dobirus. v.infct. 

AOAIXE12N. Num. 

A12 p a i gp a. Num.Traiani. 

APEnANfiN." Num. 

A t p p a x i u n. Num. Num. Galbac. 
Num. Cetae. 
Num. 
In Rem.Tnumphis. 
V. infcr. 
Num. 
Num. 
Num. 
NE^KOPflN. Num.Do- 

Num.C. Caefarif 214 

Num. 

Num.L.Veri. 

In Rom.Triumphis, 

Num. 

S.tnfct. 
Num. 

Num. Augujii. 
Num. Antonint Ptj. D EMI2HN12N NE S2KOP An, Num. 

Vefpafiani. 
Emona, AEmonia pro eodem. , y. infcr. 

EMnppnaN. Num. 

E « E S I 12 N. Num. 

e <J> GC 1 12 n A. a c 1 a c Num. Valeriani. 

E » E 2 I Q N II P Q T 12 N A 2 I A S. Num. 

Augufli. 

EtlSIflNIlPBTfiN A S I A S THS 
IEPA2 KAI AYTONOMOT K A t 
KOINI2NIASAMI12N OMONOIA. 

Num. Vefpaflani. 

G <t> G C 1 12 N UPflTflN ACIAC KAI 

neprAMHNQN omonoia. 
Num. Ealbini. 

E«E2IBN NEflKOPQN. Num. C. 

Caefaru. 
« * 6 c 1 a n 2tc n e a kop 'flt n. Num. 
AntontniPij. 

GOGCI12N AIC NG12KOP12N; Num. 

Antontni Pij. 
cteci JiN aic NefiKOPftNnpsiiQii 

a c 1 a c. Num. L.Veri. 

GtGCifiN b.ngJXk. a a h a n fi n 

o m o n o 1 a. Num. L .Veri. 

e * e c 1 12 n r. ng!2kopi2n. ■ Num. 

AntoniniHritanritci. 

GOGCI12N MHTPOnOAGQN A CI AC. T. NG12KOP12N. 

Ephefus. 

EUIAATPinN. 

EnitANECN. 

Epirus. 
Equaefi. 
Ercauica. ' 

epesieqn 
epetpiakCn. 

EPMOYnOAITflN^ 
E P t P A I 12 N. 
E 0N E 2 T AI 12 N. 

Etruria. 
Etrufcei. 

E T A I 12 N. 

j Euboea. 

| E T B Q I E Q N. 
F T A E «2 N T H S 

TONpMOT. . 
E IHAfPIAtJN. Num. Getae. 
V. infc r. 

Num. 

Num. 

V. infcr. 

\.infcr m 

Num.Augufli. 

Num. 

Num. 

Num, 

Num.' 

Num, 

V.in/cr. 

InRom.Triumphk. 

Num. 

Num. 

Num. 

I EPA2T K AI AT- 

Num. Neronis. 
Num. Vefpafitmi. 
O 3 Euphrates 


215 

Euphrates. 
EuTopa. 

8 I H N I T C N.' 

FAbraterni. 
Fabraterni ndui. 
Faes. 

F A A E I fl N. 

Falifcei. 

Fanum Fortunae 

Fauftianenfes. 

Fereminates. 

Ferfulae. 

Fident; 

Flaminid. 

Flanona. 

Florentia. 

Flunius Bqruflhenes» 

Hiberus. 

Mataurus. 

Tagus. 
Foro druent. 
Forofla.FuIginia. 
Foronouantrini. 
Foro pol. 
Forum Corneli. 
Forum Seguiianor : Jm.• 
ForumSempronij. 
Frifaeo natione. RECtONVM, PQPVtORVM, 
Num. Traiani. A r e p r i e ft n. 
Num.Augufti. Gerundenfis. 

Num. Getae. 

Getei, 
Getulicae nationes. V. irtfir. 

Y.infcr. 

V. infcr. 

Num. 

IHRom, Triumphis. 

X.infcr. 

\. infcr. 

Xiinfcr. 

V. infcr. 

YAnfir. 

v . infir. 

X. infcr. 

V. infcr. 

V. infcf. 

v.infcr. 

X. infcr. 

X. infcr. 

X.tnfcr- 

V. infcr. 

X. infcr. 

X.infcr. 

V. infcr. 

X. infir. 

\. infcr. 

X .infcr. B Nnm. 

V. infcr. 

. X.mfcr. 

In Rom. Triumphis. 

X.infcr. rABAAITflN THC IEPAC KAI 
A c t A o y. Num. Aniohini Elagab. 

rABA0HN£iN N€^KOP2N. Num. 

Claudij. 
taaapa. Nuni. Neronii. 

X a a a p e a n ?. K' c Num.L.Ven. 

T A A A P Ji N I E P A 2 f N K A H T O" N. 

/v#;». Neronis. 


r A A A T I A. 

Gallaecia. 

Galleciae. 

Gallei. 

Gallia. 

Gallia Narbonenfis. 

Galliaetres. 

Gallograecusnatione. 

r ap n h t a N. 

f AZ AIQN. 

reoTPAiAHA jin 

Num.Domitiani. 

: 

T E A AZ. 

'.Oelptiana. 
'Gcrrnania. 
Gerrnania inferior. 
Germaniafupenof. 
Germanei. - Num. 

x.infcr. 

X.infcr. 

In Rom; Triumphis. 

In Rom. Triumphis. 

\. infcr. 

Num.Galbae. 

v.infcr. 

Ntlm. 

Nnm. Titi. 

N GS2 k o p n N. 

Num 

Nttm. 

Num. Hadriani. 

y.ihfcr. 

y.infcr. 

Ih%9m,triumfhis. D rAi22AN©iJJN. Num. C. Caefaris Auo. 
r o p t T n i a n. Num. 

Grauifcani. y.infr. 

r t © e a t n n. Num. 

HAQxinv KOlxflNlA. Num.Tiberif. 
Hellefpontus. \.infcr. 

Helvetia. x.infcr. 

Hermaneum. x.infir. 

Hernicei. . In Rem.Triumphis. 

Hipponenfes ex Aff ica. v. infcr. 

HISMENlSiN. Num. ; 

Hifconenfes. x.infcr. 

Hifpania. InRom.Triumphin 

Hilpaniaciterior. x.infcr. 

Hifpanialnfenor. x.infir. 

HifpariiaTarraconenfis. . .x.infcr.- 

Hifpania vlterior. In%fm. Triumphis. 

Hifpania CluniaSulpici. Num.Galbae. 
HAiornoAtT a ; n. Numi 

HP A KA E C N. Num. 

h p a k A e a t a n. Num. 

HPAKAEQTAN TPAXINI flN. Nunt 

HPAKAHTa», Num. 

HPAKAHTI2N THS IEPA2 K A I 

AXTAoi. Num. Vefpafiani. 

hpotzhnQN. Num.Maximi. 

Hydremini. v. infir. Ih Rom.Triumphi!.' 

Num. 

x.mfcr. 

Niem. 

Njtm. 
A 

Num.Antoni' IApudes. 
I a s e n N. 
lcoeditani. 

I A A a e s N. 

I E P A n OA E I T ftN. 

IEPAnYTftN. 

I6PAC btbaiQn. 

ni Elagab. 
iGPOnoAGI T Qn. Num.C.Caefaris Au'. 

I G P O II O A I T H N A". NSflKOPflN. 

Num. Crijpinae. 

Igurini. v. infcr'. 

Ikapiqn. Nttm. 

Herda. Num.AugufT. 

i A i e ii n. Nunu 

IAlftN Jfl NtfllOPEN. Num 

luUj. 

iHuricum. v.infcr: 

Illuriei. th Rom.Triumphtt f 

I m e p a i a n. Num. 

Infubres. In 'Rom.Trtumphis. 

Infubria. x.mfir. 217 


OPIDOK. F I V 


Interamna. 


v.inftr. 


Interamnates Nahartes. 


v . mfcr. 


Interamnici. 


V. tnfcr. 


Interamnenfes, 


v. mfr. 


IBSIfiN KOINON. 


Num. Ttti. 


IOIIHTflN. 


Num. T.ti. 


lflTAnAIHNfiN, 


Num. fefpajiani. 


IOIAAIA2. 


Num. 


i o r a i e o n ifiN 


K A I A AO A 1- 


1 K E ii N. 


Num. Augufli. 


IOYAIonOASITflli 


r. Num, Antonint 


Hritan. 
inncNiE Hn. 


Num. 


| I S T I A 1 E Q N, 


Num. 


I S T P I H Q N. 


Num. 


1 Italia. 


Num. Antonint Py. 


Iu.licenfes. 


v . mfcr. 


i Italici,quiagrisnegociantur. x.infcr. 


IT.ANIfiN. 


Nttm. 


Iudaea. 


In T^om.Tr.umpbis 


Iulia onrordia. 


v.mfr. 


j IuliaOerrona. 


v . mfcr 


1 lunaTraducta. 


Num. Ttbert). 


I Iuliobriga. 


Nuw. Tibertj. 


luliobrigens. 


v. tnfcr. 


i Iuuanenfes. 


x.tnfir. 


~YT a b e i t o n. 


Nttm. Vcfpafiani. FIVVIORVMQ_. N0M, A 2X8 

Nmn. 

N <=C K f.UN. KAAENITQN. 
K^AKHApNQN 3 I C 

Num. Annitte Faujl.nae. 
k a w a p a s. Num 

kah«t ft a t e o n . Num.M Attrelij 

KAnCTQAtQN 2EBA2TON. 

Num.Dcmuiani. V. infcr. 
Num. 
Num. 
Num. 

MHTPOnOA bfiN. Num. 

In Tlom. Trmmvhis. 

Num. 

Num. 

N 6Q K O P Q N. XV,K »T2 APE A2 MHf P0n0Ahli2. 

Num. M. Antonij. 

KAICAPEAC C6BACTHC MHTPOJI. 
THC I6PAC KAI ATTONOMOT. 

Nttm. Getae. 

KAICAP6IAC rePMANlKHC. 

Num. Nigri. 

K A I C A P € A C6BACTA, Nfim. M. Au- 

relij. 

KAICAP6IA C6BACTA N € Q- 

k o p. Num. Augufft. 

kai.sapeQn. Num. 

KA12APEON MHTPOirOAEON. 

Nttm. Titi. 

KAICApCQN MHTPOnoAEfiN B. 

N6QKOPCN. Num. Dtadumeniani. 

KAI2APEHN <p i a i n n v. n a r- 

Tflw NEQKopfjN. Aum. Auguf.h 

KAI2AP/E«N 2 1PATONIKEQN. 

Num. 

KAICAPIAC MHTPOn. N 6 K 0- 

p o Yi Num. A+acrmu 

IAICAMAC. «DlAiniT ■IJOAIC 

MHipoKOAftsiA . Num. Otaciltae. 
t a r < « p i fl n MHTPono. Num . 
Macrint. 

K A A .. T I A 2. Num. 

KAAAYPtllCNi Nttm. D Kapitolia. 

KAnnAAOKON. 

k.a n.r A N 41 N. 

K A P A A I T fl N. 
KAPxtAQNlQN 

Num. Neronis. 

KAPKINION. 

Karnei. 

KAPIIA2IEfiN. 

KAPn/eifiN. 

KAPOATHNQN BIC 

Nttm. Plautiltae. 

KAPOaTHNJIn MHTPOnOA€QN 

a r c NCfiKOPfiN. Num. 

Go rdtani Africant . 

KAP0AT. MHTPOnOAIOC. Num. 

Seuert. 

KAPTSTlQN. 

SANAPEQN. 

AJXJNfliMTflN 

Num. Vefrafiani. 

K A T t. N A I O K. 
KAYAONIATAN. 
K E A A A O N A I O N". 
K E N T O P I n I N O N. 
KEtpAAAHNlQV. 
KE*aAOIAISION. 

rtsAm. KEPAMIfiN, 

kepatnieQn. 
k h p i n i o n. 

KAAYAIOnoAtTON 

K A A ZO M H NQ N. 
KATniEQN NEOKOPflN. K A 

1K A. 
K A Num 
Num. 

N E fiKOPflN. 

Nttm. 

Num.. 

Num. Tttt. 

Num; 

Num. 

Num. C.Caefk- 

Num. 
Num. 
Nf-m. 
Num. Traiant. 
Num. 
Num. Galbae. 
KNIAIQN. 
K N Q 2 l O t*. 
KNOSieON A 12 

Num.Augufli. 

KOJlvON ..PTIPAICN 

Num. Commodt. 

KCINON B6J. ©YNIAC. 

binac. 
K o i N ON 
KOINON 
KOINON 
K O I N O N Num. 

Num. 

NEfiKOPflN'. en i c t p a. Nttm. Sa* KOPIN0IQN. Num. 

k r n p t o ;. Num. 

M a a. e A o n Q H»' Num. 

c k a m b o n i A n n. Num, hadriani. 

KOINON CTPIAC. Num. Tratani. 

KOI- 210 

K O HfON REGIONVM,- P A A G s « N 4 P I. 

n r © i a. Num. 9PAK2N 

- *iAinno 
Antoniiu^ritanmct. 

KOINON epACBH AASSAN.. 

nY ©tAEN *iAinno. 7V»>W 
Antonini Britan, !a: iViw». Antonmi Britan. 
Nttm. 
Num.IuliaePiae. 
Num. 
Num. 
Num. 
Nttm. Tiberi). 
Nnm. k.-jb p A k. * I A « 

KOAXQN, 

k o A o n i a : t : : 

K O A Q*ON I ON. 

kommaTHnOn. 

KOniATAN. 
KOL'©nZIE iiN. 

KOPiJieiON. 

KOPlN&tftN KOINCNIA. Nttm 

Augufti. 

KOPINOinN A' c 

Num. Sabinae Tranqutlltnae, 

KOPKTPAlON» 
K O S Q N. 
KOION. 

iflsflniiflN. 

Kjl ftflN. 

"flPlKIflN. 

KpANAATON. 

K p AN I O N. 

K P HX I E Q N*. 

KpHTAIQN. 

*P H T A ION KOlNO N 

K PHTOnOAITQN. 

KpisaiOn nbokopon. Num. 

Ncronis. 
kpotoniatan. 

KTH2I<J>ONTl«N. 

KTfiAlflN. N6OK0PON. Num. 

Num. 

Num. 
Nmn. Neronis. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 
Num.Neruae. 

Num. Kf AONI A. 
KTAONIATAN. 

K YA O N OC. 
K T M A I O N. 

kynQnhciQN. 

* YnPI ON. 
KrnPlON KOTNQNIA. 
Kt P AN AI ON. 
KTP A NC-1 ON TH C 

AT T O NOMOT. 
KTPPHSTON. 
KT3HP AIST QN. 
K Y N I Q N. 
K T T OP I QN. 
KYZIKHNQN 
KTZIKHNON 

M.Aurelij. 

KTZIKHNQN b. 

Nnm.Crifpinae. Num. 

Num. Ttti. 

Num. 

Num.Augufti. 

Nu m . 

Num. Augufti. 

Num. 

Hum.Titi. 

Num. 

Num. Neronis. 

Num. 

I«P A C K A I 

Num. Augufti. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
N6QKOPQN. Num. NCOKOPQN. B D V.infcr. 
Nu,n. 
Num. OPVLORVM, 120 

LAerna. 
AAKEAA IMONION. 
AAKONIKQn KOINONIA 

Ciaudij. 

A A M I E O N Num, 

A a m n o x i e o n. Num. Tiberi). 

A AM+ A K H S. Nltm. 

Lancienfes. v. mftr. 

Lancieniesoppidani. v.mftr. 

Lanuuini. v.mftr. 

Lanuuinuspopulus. v.mfir. 

aaoaikaion. Num. 

AAOAIK6QN MHTP0nOA6Q.\ T 

Num. AntoniniHritan. 
aaoaik€On NeOKopQN. Num, 
Antonini Hritan. 

A A O A I K 6 O N AIC NGOKOiQN. 

Num. Anton 3rttait, 

A A A I K 6 H N BtC N6QK0PQN. 

Num. Macrini. 

A A A I K <= Q N THC ISPAC K A I 

a c y A o r. Num.Dectj. 

a a oa i k <=o n ne? r AM-H TS n V omo- 
n o i a. Num M.Aurelif 

AAOA1K6QN nePTAMHNQN B. 
N 6 Q K P-Q N O M O N I A. Nftm. 

Tkutillae. AAHHSEflN. 
A A n n A I Q N. 
AAPlSAlQN. 
A A 2 I O N. 

Latinei. 

LaudePompeia. 

Lauinei. 

Laurens Lauinas. 

Laurentes. 

Lectorium. La&oriurnpr* etdem. 

a h mni o M- 

AEONTINQN. 

A B 2 B O T. 
AETKAAION. 
A6TKAAION A. N. 

Hritan. 
A i b T H. 
Ligures. 

Al AT B AI I T AN. 

Limici. 

ATIIAPAIQN. 

Locri. 

A O K P Q N. 

Aolr&N OnONTlQN. 

A O n A A0TS2 AIQ N. 

Lybia. 
Lucanei. 

Luiitanei. 
Lycia. Num. 

Num. 

Num. 

_ Num. 

In Rom.Triumphit. 

V. infcr. 

In Rem. Triumphts. 

V. mftr. v.infcr t 
v . mfcr. 
Num. 
Num. 
Num. 
tium. 
Nttm. Antonmi 

Num. 

In Rem.Triumphit 

Num. 

V- tnfcr. 

Num. 

v.mfcr. 

Num. 

Num. 

Num. 

V. infct. 

ln Rom. Triumphis. 

In Kem.Trutmphis. 

y.mfcr, 

Lug- 531 

iaigcuinum. 

Lugduni. 
Luidonia. 

ATKOCOENEQN 

Nftm. Titi. 
Lupienfes. y.infcr 

ArsiMAtiBN'. Num. 

ATCIMAXGQN M H T P O n O A € Q N. 

Num. Anniae Fauftins.e. 

ATSIMAXEQN SJfllOJSNi 

Num.Vcfpaftam. iOPIDOR. FlVVIORVMQ_i NOM 

V. infcr. 

Num.Antonii. 

V. inftr. 

M H T ro n OAfcQN. lii, M DP2THJ. N#z». 
Num. 

Num. NEflKOPflN. Acedonia. InRom. Triumpbts. 

m ATiflAi TQXiNww. Antonmi'Pik 

MATNHTQN. N»/#. 

H A I O N I Q M. N«/W. 

M A K E AON Q N, 

MAKEAONON 

M A K P O. 

MAMEPT INON, 

MAMEPTINI2N 

Num. Auguftt. 

MANAPonoAITON KAI * l A O- 
M H A 6 Q N OMONOIA. Num. Ttti. 

Mantua. 

MAPANQHSION B I 2 N E O K O- 

p o n. Num. Neronis. 

«APAeuNlAiflS. Num. Anto- 

nmi Py . 
Marathonisarua. 
Mareinferum. 
Marefuperum. 

MAPBNITCN. 
MASANQPAAeJJN. 
MASSAAIHTQN. 
MAST AIPITflN, 
MATTAlANOnoAIS 

Mauretania. 

MauretaniaSitifenfis & Caefarienfis. 

y.infcr. 

MtAEflNfftN. 

Mediclanenfes. 

Mediolanum. 

MErAAorsor. 

METAPAIflN. 
ME f T 2 T E Q N. 

Meidubngenfes. 

M H A I E Q N. 

M E A I T A I O N. 

Melitaeorum popuius. 
ME m <t> i t n. 

MHNANINQN. v.infcr. 

V. infcr. 

V- wfcr. 

Num. 

Num. Tttt. 

Num. 

Num. Domitiani. 

Num. Traiani. 

Num.Hadnanii Num. Ttti. 

y.infcr. 
V. infcr. 
Num. 
Num. 
Num. 
V» infcr-. 
Num. 
Num. 
y. infcr. 
Num. 
Num. 
Mepmhxjeoh m H T P OhOAE JlN. 

Num. Ttbertj. 
MecAMBPiANflN. Num. Philippi lun. 
MtszANiON, Num. D AP I C T H. Mejjanion 

Num.Attgufti. 
MeiTapiei. 

MtJJHNIQN. 

METAnONTIflN. 

Mksonaion- 

tannici. 
Meoyapieqn. 
M h t p on h tot t 

Gordiani. 
Mhtpoooae oi. 

MHTPOliOASQC 

Antonini Elaoab. 

o 

MHTFonOAE ftc 
Antonini Elagab. 

MHTPOn'OAII8N. 

Mevoniola. 

MlAHSlflN. 
M I A Y N a N. 

MinturnenfcSi 

Mirobrica. 

Mifenatesk 

Mifeni. 

Mitylenfri 

Moenenfium caftrurni 

Moefia. 

Moefiainferiori 

Moefiafuperiori 

Moguntiacum. 

MONOIK6QN. 

Mons Albanus. 

Mons Aventinus. 

MonsBerenicidis. 

MonsTaurus. 

Montunates Vicani Ldvanies» 

Mopfueftia. 

Morini. 

MTAASEQN. 

Munda. 

MTP6QN. 
MTPINAIQM. 

Myfiainferior. 
Myfiafuperior. 

M T 2 I A H K A T Q « 
M T 2 I Q N. 

Mttiahnaiqn 

MrTIAH NH2i 

Mutina. ^ I S NEflJOPQN. Ih Rom. Triumpris. 

Num. 

Num. 

Num. Antonim'Bri- 

Num.C.Cacfaris Attq. 
o n e q r. Num. Num. 
Num. c e b a c T h. Num. 

Num. 

y. infcr. 

Num. 

Num. 

v . infcr. 

N*/w. Galbae. 

V.tnfcr. 

y. infcr. 

y. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

y. infcr. 

Num. tlomittllae. 

In Rom .Triumpbis. 

V. tnfcr. 

y.infcr, 

yjnfcr. 

V. infcr. 

V. infcr. . 

V. infcr. 

Num. 

Num. Titi. 

Num. Anton. Elagab. 

Nu m . 

V. infcr. 

V. infcr. 

Num. 

Num. 

Num.Commodi. 

Num. 

V- infcn Na M A 6 Q n. N«/w. L . Veri. 

Narbesdomu. v.inftr. 

Narbonenlisprdvinc; v.infcr. 

Narnienfes. v.infir, 
Nationes Getulicae qiuefuntinNumi- 

dia. V. infcr. 

n a r n a k t-i Q N. Num. 

V NASIQN- • REGIONVM» 

Nuin. 
v.infcr. 

MHTPOIIOAEQN 
Num.M.Aurelij. 

NCCKOPQN. NASliiH. 

Neapolis. 

N €1 KOM H A GON 

N6QKOPQN. 
N CI K On O A 6 I T n N 

Num. Titi. 
NeixonoAenc. Num.Hadriani. 

NeiKonoAenc taipac. Num. 

IuliaePtae. 
NeiKOnoAGJlN THC ICPAC. 

Num. Plautillae. 
N6I KonoAeixflN. 

Ptj. 
Nemaufenfes. 
Nemaufum. 

NBOKAICAPieaN 

ror. 

NEOnOAlTHS. 
N E OrtOA I T ftN. 

Nepefini. 
Nepet. 

NHDP. KOA. KAPHNtfN. 

Gordiani. 
Nequinates. 
N i k a e n M. 
iiiKAieaN. 

NtKATOPITON 
N I K OM H AG A C Num. Antonini 

v.infir. 

V.infir. 

eniCTPATH- 

N»?w. Domitiani. 

Num. 

Num. 

•y.infir. 

y . infcr. 

Num. 

InRom. Triumphis. 
Num. 

Num. M. Aurelij. 
Num. Vefpafumi. 

MHTPOnOAIC,. MH.TPOHOAIC. 

V. infcr. 

TH2IEPAX KAI 

Nftm. Augusii. 
A i c n e n k o p n n • ' Num.AntonmtPij. 

N.IKOMHAGIA H 

Num. Aminoi. 
Nicomedenfes. 

NIKOMHAEON 

AST AO T 
NIKOMHAeQN 

Num. Seueri. 

lillOUHAC-Q» MHTPOflOAeSN. 

A. NeflKOPflN. . Num.Albini. 

iiiKOMHAenN r. ncoicopon. 
Num. Valeriani Caefaris. 

NlKOMHAeiiN TPICNG»KOP StH. 

Num. Iuliae Paulae. 

NlKOnOAIS IEPA 

Nilus. 

NIJAIQN, 

Nifiobenfium* 

NflAAIQN, 

Nolani. 

Norba. 

NovaeAthenae. 

Novaria. 

Nouempopulanagens GaRiac Novia. 

31 OYIEPIN8N, 

Numanates. 
Numantia, Num. Augufli. 

Num. Hadrian. 

Num. 

Num. Traiani. 

Num. 

\.infir. 

v.infcr. 

v. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infir. 

Nnm. 

V. infcr. 

Nttrn. Galbae. P OPV LOK.VM r 

A Numidia. 

N T C A E O N. B ^ Oa 3 i n n. 
Oceaniftagna. 
Ocriculani. 
Ocrifina. 

QA5NIBN. 
OAYMniAS. 
OATN9IQN. 
OMfA AITflN. 

n * © i t n n. 

Opitergum 

9 p e i t a h bic 

Num. Neruae. 
Oriens. 

QPHIflN NEOKOP 

Ofca. 

Oftiadia. 

Oftienfisportus. 

OTABlANeQK '-H A 

N»w. Gordiani. 
ot Ani a c 

oiAniAc c-epAiK 
KwiHritann. 

OEYPirXITftN MH 

Num. Domitiani. «4 

N#zw. 

Num. M.Aurelij. ' 

Num. 

V.infir. 

V. infir. 

V. infcr. 

Num.Hadriam. 

Num. 

Nnm. 

Num. 

Num. Ttberij. V. infir. NSQKOPflN. v.infcr. 

n n. Num. Ttti. 

Num. Attoufli. 

& r 

v.tnfcr. 
Num. Neronis. 
rxi AAenN. 

N«w. Commodi. 
h c Num.Anto- 

TPOnOASQN; PAefures. v. infcf. 

nATASAiflif. Num. 

Pal aeopolitanei. tn Rom. Triumphis. 

Palmenfis. v.infir. 

IiAAMTPHNflN. ^um.iAntonmi Elagab. 

H A A M Y P HNOS. 

Pamphilia. 

HAMifTAISN KOINON. 

Caefaris Aug. Num. 
V. infir. 
Num. C. ri a n a a s i a n. 

Paanonia. 

P annonia inferior. 

P annonia fuper ior. 

nANOPMITAK. 

n a 9 i o n. 

Paphlagonia. 

HAP AI T O N IQN 
A STAOT. 

8A?eM»ITflN 

Num.Ttberij. 

nAPSM»ITQN T HS 

A S f A Y. 
n API ANflN, 

HApiflN. 
Parmenfes. 

nAPOENOnoAITflN 

Parthei. 

Parthia, Num. 

Num.L.AElij. 

V. infcr. 

V. infcr. 

Nttm. 

In Rom.Triumphit 

THS IEPAS KAI 

Num. Ttti. 
NenKopJiN. 

I EP AS K AI 

Num. Claudij. 

Num. 

N#*w. 

V. infir. 

Num.Neruae. 

In Rom.TrmmphU. 

Num. 

Par_ 


«5 

Parthica. 

Parthinei. InKom. Triumphts. 

nATPEfl». N«*w- 

Pedanei. In Rom.Triumphis, 

nHAACeflNNEflKOPflNKM M AC^- 

TATPITflN OMONOIA. Num. OPIDOJt. FtVVtORVMQ.. NQM. 

Num. nsintonini Fij. |Aj «MAinnonoAlc 22$ /» Rom.\ Triumphis. 

Num. 

Num. 

Num. 

Nnm. Philippi.Im. 

ACYAON 1GPOC. Peicentes. 

H E A H X I fl N. 
n E A A H S. 

n e n a p h ei o n 
n c- p r a i n n. ' 
n e p r a m n' 
Num. Gallieni. 

HGPrAIONNGaKOPflN acvaon 

i e p o c. Num. Satontm Valeriani. 

IIGPrAMHNGN. 

B IC Num. 

NGOKOPQN. on b. nC-a- 

JV#/». 'Dectj. 

E <P E s i o N 

Num. Attoufli. 

Num. 

Num. HC-PrAMHNflN 

Nmn. Crifpinae. 
nerr amhnqn aic NeflKOPON 

JV#tw. Ngri. 
nc-prAMHNflN np JiT 

K OP QfN. 
HIPrAMHNflN KAI 
O M O N O I A. 

n e. p in i nj»i 

n(3PIN0l2N N 6 Q K O P Q N 

AntoniniTlritann. 

HSPIN0ION NGGKOPON AKTIA 

n y I A. Num. Antonini Britann. 

II 6 P l N I G N AIC N G Q K O P G N, 

Num. TbtHppi. Ittn. 

ri'€PIN0ION AIC NfifjKOPflN AK- 

tia nY0lA. Num. Gordtani. 

Perinthus. v. infir. 

Perufia. V. infcr. 

Perufini. v. infir. 

iietpa MHTPonoAic Nam. Hadriani. 

♦ a i s- t i o n. Nttm. 

<J>AAAl2IEGN BISNEQKOPCN. 

Num.Ttti. 

♦ AAflpiTQN neQkopqn. Num. 
Ncronis. 

ANGAC nOAGOC C Y P I A C. 
Num. Diadumeniani. 

APA0ONGITQN. 
«► AP B A I GT ON I €p A 

Nttm. Domitiani. 

♦ ashAITQn. Nnm. Tberij. 

♦ e p A i Q N. Num. M. Aureli}. 
« i r a A e Q n. Num. C. CaefarisAug. 

♦ I A A AGA <t><SI A IIGPIN0iJ1n NGQ- 

KOPflN AKTIA n Y © I A. Ntim. 

Seiteri. 
Philippi. Num. Augufli. 

♦ iAinnonoAiTQN. Num. Num.Claudij. 

CTTKAHTOC D KOAONIAC. 

Num.Phtltppi. 

otaqtgpiqn. Num. Hadrtani. 

oiNEiEQN. Num. 

<t> i n t i a 2 . Num. 

*AAOYIOnOAGITJlN NC-Q KOPQN. 

Num. Vcfpaflani. 

* A A O Y I O no A I T Q N 2AMAPEIQN. 

Num. Domittani. 
OAAOTIO noAGITQN. Num Plau- 

tianae. 

<I>AA. CAMOCATGQN MHTPOn. 

k o M . Num. Hadriani. 

* A. X a A k i A e Q n. Num. Traiani. 
<j>oineikaion. Nnm- Traiani. 

«POINIKIQN KOINQNIA. 

Vefpaflani. 
Phocaicumlittus. 

* QKAIE O N. 

* C K I A 02. 

* p I 2 I O N NEQK0PQN. 

Vefpaflani 

oprnflN Num. 

V. infcr. 
Num. 
Num. 
Num. KOINON OMONOIQN Num. C. Caefaris Num. 

In Rom. Triumpbis. 

V. infcr. 

Nttm. 
V. inflr. 

Num. 

V. infcr. 

\tinfcr. 

V. infer. 

Num. Otbonis. 

Num. E A E Y E P A2. 

Au". 

o 
JOIflTflN, 

Picentes. 
Picenum. 

nlKENTIEON. 

Pifae. 

il I 2 A Y P I Q N. 

Pifaurum. 
PlebsBeneuentanaJ 
Plebcs Hifconenfuim. 

nAINOINGITON. 

nAQTeiNonoAGiTQN. 
Hadriani. 

noAAAGQTQN NGGKOPON. 

Nitm. Traiant; 

Poenei. In Rom. Triumphts. 

Poetevio. y.infir. 

Poetovienfes. # y.infir. 

nOAGQN KOIN. nPON////ONTQ- 
N"OC ACIAPXOT KAIAPXICTI. 
Num. AntoniniPij. 

riQAinep ta igpa cttkahtoc. 

Num. Vitellij. 

riOAYAiriQN. 
nOATPHNlON. 

noMnHionoAiTQN. 

Pompclonienfis. 

Pontus. 

PopuliVruini. 

Populoflij. 

n o p <s> r p e o N I T Q N. 

no2 E I AONE A T AN. N/tt». 
tium. 
Num. 
V. infcr. 
N»tw. Hadrianu 
V. infcr. 
V. infcr. 
Num. Neronis. 
Num. 
P 2 Prae- n-f RSCI0NVM, P 

Praencftini. v.infir. A 

HPiANIEiiN, Nttm. 

nPTMNH2StON. Nnm.Antonini.Brttan. 
Priuernaces. In %$m. Trittmphis. 

jiPOcnniAc. Nnm Hadriani. 

nPosnniTflN kai «©ENOTnw 
o m o n o i a. Nnm. Ttbertj. 

Prouincia Achaia. v.infir. 

Prouincia AEgyptus. y. infcr. 

ProuinciaAUiaAuguftaMercurialis j$ 

Th;ni*. ▼• infcr. 

Prouincia AEmimontis. v. infcr. 

Prouincia Africa. v.infcr. 

Prouincia Anconitanorum* v.infcr. 

Prouineia Aquitania. V.infct. 

Frouincia Aquitaniea. *■ infif. 

Arabia. v - tnfir. 

Arabiaadquifita. NUm. Traiani. 

Areuatum. v.infir. 

Armenia. Nttm.Tratanu 

Armenia inferiof. 

Armeniafuperior. 

Afculanorum. 

Afia. 
Auguftamniea» 

Baetica. 
BeJgica. 

Bithynia. v.mfcr. D 

Brittannia. 
ByzAcena. 
Caefanenfis. 
Cappadocia* 
Cappadocia infenof. 
Capadoeiafuperior- 
Caria. . 
Cilicia. 
Creta. 
, CretaCyrenaica. 
Crema&Cyfenaic. 
Cyprus. 
Cyrenaica. 
ProuinciajDacia. 

Dacia mediterranca. 

3 acianpenfis^ 

Dardania. 

£pirus. 

Lpirus noua. 

Epirusvetus. 

EuphratenCs. 

Europo & Thracia. 

Galatia. 

Galatiafalutaris. 

Gallecia. 

GalliaNarbonenfis. 
Germania fuperior. 
Cermaniavtraque. V. tnfcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. tnfcr. 
V. infir. 
v.tnfir. 
V.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V.infit. 
V.inftr. 
V.infcr. 
V. tnfcr. 
V.infcr. 
V. infcr. 
V. infr. 
V.infcr. 
V. infcr. 
V.infir. 
V.tnfir. 
V. infcr. 
V. infir. 
v.infir. 
V.mfcr. 
V.mfcr. 
V. infcr. 
V. infcr., 
V.mfir. 
V. infcr. 
v.mfir. 
V. tnfr. 
v.tnfir. 
v.infcr. 
V. tnfcr. 
y. infir. OPVIORVM, 22$ 

Hellefpontus. V.infir* 

Hillyncus. v. tnfcr? 

Hifpaniaciterior. v.infcr. 

HifpaniaTarraconenfis. v.infir. 

Ifuiria. V. infcr. 

Lybiainferio.r. v.infcr. 

Lybia fupenor. v.infcr. 

Lycaonia. v.infir. 

Lycia. v.injcr. 

Lydia. v.mfcr. 

Lugdunenfis. v. infcr. 

Lufitania. v.infir. 

Macedonia. v.infir. 

Mauretania. v.infir. 

Mefopotamia. v. infir. 

Moefia. v.infir. 

Moefia fuperior. v. infcr. 

Narbona. v.tnfr. 

Narbone & Aquitania. v. mfcr. 

Noricum. v.infir. 

Nuniidia. v.infcr. 

Qfdroena. v infin 

Palaelbna. v.infir. 

Pamphylia. v.tnfcr. 

Pannonia. v.infir. 

Pannonia mferior. *• infcn 

Phoenice. v. infcr. 

Phoenice Libani. v. mfr. 

Phrygia. v. infir. 

Prouincia Phrygia pacatiana. v- tnfc r. 

Phrygiafalutans. v.infir. 

Pifidia. v.infcr. 

Pontus. v.mfir. 

Ponrus Polemoniacus. v.infrr. 

Pontus & Bithynia. v.infir. 

Proconfulans. v. infcrl 

Raetia. v.infir. 

Rhodope. V. infcr. 

Sa-dinia. v.infir. 

Scythia. v. infcr. 

Sicilia. V.infcr. 

Syria. v.infcr. 

Syna falutaris. v.infcr. 

Thebais. v.infr. 

ThefTalia. v.mfcr. 

Thracia v.mOr. 

ValhsByzacena. v.mfcu 

Prouinciae Ga'haetres. v.infir. 

n p o t x i e n k. ^m. 

npoYciens npocinm. Nam. 

L.fert. 

n poiHonoA«tiflN NenKOPnn. 

N*«*. Tui. 
*AMMA0ONTinN. Ntim.Tbey. 

* a « 1 1 a «• #*»• Anton,m T 1' 

nio- - «0 OPIDOR. FLV 

JITOAEMAIAOS IEPA S Y T K A H- 

- tos. Num.Augufli. 

nTOAEMAltflH MHTPODOAEflN. 

Num. Ttti. 

riTOAEMAiTflM. Num. 

nTOAfMAITBN DIC N 6 il K O- 

p n n. N»w. T5f«. 

niAiaif. N»t». 

Purcolani. V.infir. 

Puteoli. v. infir. 

n r t eo.a h s. N«w. 

niTEOAITaN, Nttm. 

Quadi- x.infir. 

Quarquerni. v.infir. 

Quinnales. , v. infcr. 

Raetia. -+-.- v.tnfir. 

Raiti. v.infcr. 

Rauennaf. ;'."..; v.infir. 

Rauennas. • v.infir. 

T A T K I n N. Num. 

Rauricum. v.infcr. 

Reate. v. infir. 

p h r 1 n n n. Num. 

Reg. Calabr. v.infir. 

Regio Nicopolitana. v. mfir. 

Palatina Neapoli. v. tnfir. 

Ratiarefis. v-infir. 

Thermenfium. V. infcr. 

Tranfpadana. v • in f c *• 

Vici Vefteriani & Calfurniani. 
v. infir. . 
p h n i n n MHTPon, o A. N#w. Alexandri. 

Refpublica Aecanorum. v.infir. 

Aquenfis. v. infir. 

Afculan. v.infir. 

Atefinorum. v.infcr. 

Auximatum. v.tnfir. 

Barcinonenfis. v.infir. 

Bergomatium, v.infcr. 

Canufinorum. v. tnfir. 

Comenfium. v.tnfcr. 

Grauifcanorum^ y.infir. 

Interamnatium Nartium- v. '»fir. 

Laniuinorum. v.infir. 

Mantuanoruni. v. injcr. 

Mediolanenfium. v. infir. 

Nepefinorum. V. infir. 

Nicomedcnfium. v. infcr. 

Nblanorum. v. infir. 

Pifaur. & Fan. V. infcr. 

Polenfis. v.infir. 

Ricinenfis. v.infcr. 

Sueflanorum. v.infir. 

Tarraconenfis. V. infir. 

Teanenfis. V. infcr. 

Tar ricinenfis. v . mfir, VIORVMO. NOM. 23« 

A Tegianenfium. V.infir. 

Tufculanorum. v. infcr. 

Vettonenfium. v-infcr. 

Vruinatium Mataurenfium. 

V. infcr. 

Rhcgium. V.infir. 

Rhenus. Num.DruJt. 

Rhodanici. v.in/cr. 

R hodanus. V. infcr. 

Rhoxolani. v-infcr. 

p o a 1 n n. N*M». 

poAiflN NenKopnN. N«w. Ka- 

leriani Catfaris. 

PoAinN KOINttNiA, Num.Vefpa» 
jiani. B 


D E Roeti. 
Roma. 
Romanorum. 

FflMH. 

CA E E. 
Sabinei. 

S A A A A I T n N. 

Saepinates. 

SATAAAZSHNnN, 

I" C AT AP I C. 
Saguntinus. 
| Salacenfis. 

SAAAMlNinN. 

SAAANTIKflN, 

Salduba. 

Sallentinei. 

Salmantica. 

Salona. 

Salluuiei. 

SaltusTibronanus. 

s a m 1 n N. 

Samnites. 

SAMOSATEnN. 
S A M <J> A I n N , 
SAM+eiPEOTON v. infcr. 

Num. & v. infcr. 

N»w. & v ■. infir. 

Nw». 

Hum.M.Lepidi. 
In Rom.Triumphts. 
Hum. Calbae. 
v. infcr. 
Num. Vefpafiani. 
Num.lulaeTiat. 
V. infcr. 
V. infcr. 
N»w. 
N«». 
N#/«. C CaefarisAug. 
In Rom. Triumphis* 
Num.Galbae. 
v. infcr. 
In Tbm.Trtumpkis. 
V. infir. 
N*>». 
In Rom.Triumphis. 
N»sw. 
N*w». 7*»«'. 
N*«». Hadriani. SANAAAIEBN HPQTflS K O I N O- 
n I a. Num.Claudif. 

Sardei. In Rom.Triumphit. 

sapahssion. Nmt. Vefpafiani. 

SAPAIANnN. 

capaianon n c- n k o p n n. Num. 

Antonint Hritan. 
CAPAiKenN. 
Sardinia. 
Sarmatae. 
Sannatia. 
Safilnates. 
Satricanei. 
Scupae. 
Scytharam Rex. Num. Diadumentani} 

In Rom.Triumpha, 

v.infcr. 

Num.Domtttant, 

In\Rom. Trinmphts, 

In Rom. Triumphit, 

v.infc, 

V. infcr 

P 3 «SBAe* « ijl REGIONVM, 

CfiBACMlA KOAANI AAMAC- 

kot MHTPonoA. Num.Otacillae. 
s E b a s t a. Num. Augufli. 

jEBA?. TA MHTPOIIOAI2. Num. 
Augufli. 

SEBASTHNQN NEQKO P,Q Nt 

Num. Tiberij. 
seeennytQn. Num. 

S P T E S T A I Q N. Num. 

Segobrica. Num. Augufli. 

Segobricenfes. v.infir. 

Segobrigenss v.infir. 

Segouia. Nunt. Augufti. 

SEABTKEflNi Num. 

ifEAEIKESN NEQKOPQN. Num. 

C.CaefarisAug. 
ceierxeaN bic NeQKOPQNi 
Num. Luctilae-. 

CC-A6TK«QN MHTPonOACaN. 

Num.Plamillae. 

CeA6TKC-BN MHTPpnOAeQN 6AGT- 
G g P a C Num..Philippi. 

CC-AC-YKC-JiN MHTPOttOAC-flN O- 
MONOIflN €A6Y©GPQN» 

Num. Alexandri. 

CeAC-IKCflN THC I 6 P A C KAI 

a c r A o t. Num. Odenati. 

C6AGTK"6£2N THC I 6 P A C KAI 
attonomov. Num. Iuliae.Maefae. 

cc-AeiKC-flN TniAipiAc. Num. 
Antonini Elagab. 

2 E A E T. K H I T Q N. Num, 

JEAINBNTION. Num. 

2 E A I N o s. Num. 

SeAAAElCQN NCfltOPflN. 
. Num. Neronis. 

S. P.Q. Caeres. v.infir. 

S. P . Q. Lanuuinus. v. infir. 

S:P. Q.NeapolitanuSi V.infir. 

S. P. QjMoIanus. V- itt fir. 

S. P. Q. Romanus. v. infir. 

S. P, QJJaguntinorum* v. infir. 

S.P. Q.Signinus. v-infcr. 

S . P . Q/Tiburs . V- infcr. 

cen. koa. thcainhciqn. Num. 

Decij. 
Septaquinc in Pannonia inferior. v. infcr. 
s e n Q phnjin. Num.Traiani. 

Sequanii Vitnfcr. 

Serdica ciuitas. v. infcr. 

cepAiKHC enict. Num. 

cspAfl n. Num.Iuliae Piae. 

SEptOt JiN. Num. 

Seftinum. v. infir. 

c.e Y A P e O n. 1 Ntfm.Fauflinae. 

c « THFQIA oaimjiu. Nvtm, Seneri, p o 

A D P V t ORYM, 

Sextani Arelatenfes 

Sicilia. 

Siculaeapes. 

Siculei. 

Siculumfretum. 

JIAHTflN. 

Sidicinei. 

S IAANIQN. 
C I A Q N I a N 25* 

V.infcr. 

In T^cm.Triimphis. 

v. mfcr. 

In Rom.Triumphis. 

V. infcr. 

Num. 

In Rcm.Triumphis. 

Num 

MHTPOnoAITflC. Num .Iuliae Aqailae Seuerae. 

siAflNoi. Num.Amttfli, 

CIAilNOC MHTPOrtOAlTiiN. 

Num. C.Caefaris Auo. 

J O 

S I A Q N KOA. TYPO. MHTPO. 

Num. Otactllae. 
Signini. 

JUEAIflN KOINQNIA. Nunt. 

Vefpaflani' 

SIKTSInIQN ths IEPAS f," a i Num. Tibmj. 

Num. 

V. infct. 

Num. 

Num. 

Num. Philtpph 

V.infcr. 

S Y r K A H T OS. 

H. NEflKOPflN. NSflKOPflN. Num. 

Num. 

Ntim. 
Nnm. 
Num. 

Num. 
Num. AS TAO Y. 

2 I N Q n E fl N, 

SinuefTani. 

SINTESSANQN. 

S I * N I q N. 
CIPHTQN ICPOC. 

Sifcia. 

S KH*IQN IEPA 

Num. Q Caefiiris Augusji 
SKIP^AIQN neqkopQn. i 
Claudtj. 

SKOTOTSSAIQN. 
SKYAAATIQN; 
S K T P I Q N. 
SMIN0AIQN 

Tiberij; 

SMYPNAIQN. 
SMYPNAlQN 

Augufli. 
CMTPNAIQN AIC NGQKOPQN. 

Num. Thilippi iunioris. 
CMYPNAIiJN MHTPOnOAeQNATC 

ngqkopqn. Nttm.Sdlonini 

Gallieni. 

SMTPNAIQN 1EPA SrrKAHTOS 
KAI EAET9EPA. N»Zff. 

Augufli. 

CMTP. AAO. ATTAAOC COOI- 
ctaic nATPld. Num.M.Aureltj. 

SMYPNAIQN IEPASTrKAHTOS 
KAI EAETGEPA. Num. Augufli. 

smtpnaiqn kai e <p e s r q n o- 
M o N o i a. Num.Domitiani. 

cmtp. nepr. e * e c i Q n omonoia. 
Num. AntoniniPij. 

CMTPNAI OMONOIA IPflAAj, 

€ITJ8€NKeA€0TCi Nnm.Gordiani- 

Solua. Sohia. 
Soranei. 

SnAAEQPAinN 

Num. C. Caefaris Aug 

S n AFT n M n N 2 

Num. Tttt. 

X * H K E I £2 N. 

Spoletini. 
Stoenei. 
Strateg. Thebaid. 

STTM*AAIflN. 
S T B A F I I fiN. 

Suburitani. 

Suefa. 

Suefani. 

Suefanorum. 

Sylla. 

JTMAIflN. 

2 TNN A A E fl N. 

2TPAK02liiN. 

Syria. 

SyriaNifibyn. 

Sutrum. OPIDOR. uvvlORVMQ.. nom. 

y.infir. \A 
ln Rom.Triumphis. 

NE liKOPflN. li T h po s Num. Neruae. 

V. infir. 

In 'Rom.Trmmphis. 

v.tnfir. 

Num. 

Num. 
V. infcr. 
V. infcr. 
v.infcr. 

Num. 
V. infcr. 

Num. 

N«*w. 

Num. 

Num.Antonini Pij. 

V. infcr^ 

V. infir. V. infcr. 
V; *»/£?. 
V. /«/cr. 

Num. 
... N«>». 

N«w. 

/» Rom. Trittmphis. 

V. *«/2r. 

v.infir. 

V. <«/£»•• 

N«*w. 

N«/w. N« TAlliates Germani populi. 
Talori. 
Tamagani. 

TAMAilTSN. 

TANATPAIQNi 

TAPANTJNiiN. 

Tarentinei. 

Tarentum. 
- Tarracofienfes. 
' Tarricinenfes. 
. T apse «n. 

TAPCON MHT tOTtO AHaU. 

Gordiani. 
tapcot MHironoACflc* 

Gordiani. 
Taurini. 

TATPOMENITAN 

Taurus mons. 

Teanenfes. 

Tegianenfes. 

THIQN, 

TH lOTAIGQN A A P 1 A N fl tf. 

N««*. Anttnoi. 
TENEAIQ». N«*w. 

THNIQN. N«/W. 

Tergefte. V. mfir. 

T e p i N a i Q N. Num. 

TepMeccenN. Num. 

' Teutonei. V. infir. 

©A*AKHNflN THC 1C-PAC KAI 

actAOt. N«>w. Trdiani. 

A A * I Q N. Num. Titi. m. V. infir^ 

Num. 

In Rom. Triumphis. 

y.infir. 

V. infcr. 

Num. B D E :2j 4 

eAsiQN. Nvm. 

eAY;T6iPHN«N. N««. Antonini Tiritan. © e b a i n N. 

«IMIIflNIQN AHMOS. 

Demitiani.. 

8'HPAIfiNi 

Thermenfes. 

Thermenfes maiores Pifidiae. 

©E PMITAN. 

0EPNAIAN. 

ESnPQTTQN. 

enniEflN. 

Theflalia. 

Theflalonica. 

0ESSAAONfKEflN. Nttm. 
Num. 

Num. 
v. infcr. 
V. infir. 

Num. 

Num. 

Nttm. 

Num. 
V. infcr. 
V, infcr. 

Num. aHIAAONIKEQN NEQKOPflN. 

Nttw. Vefpafiani. ' ■ ■ 

0ECCAAONtK<=nN AIC N fi n K O- 

p n n. Num. Decif. 

e s s a a n n. . Num. 

8{JTIAEQN StQKOPflN. NnM. 

C.CaefiirisAug. 
o t p i n n. Num. 

Thracia,& Thraecia. [In Rom.Triumphis. 
Thrax. , Y.infir. 

& r atgiphnan. Num, Neronis. 

8TIAAAIQN EnilTPAlH r.O T. 

Num. Claudij . 

0YES2EN NE3KOP $i N. N*W*. Tili. 

erppiEQU. Num. 

t i a n e n n. Num. 

t i anoi. Nustt. Antonini. 

T;iBEPin kaatAic Num. Trdutnh 
Ti b u rtes. In Rpm. Triumphis. 

■■ y.infir. 
,N#w*.N(gh tifernates Tiberini* 
ti r p or. 
Tingitania. • 

TI*OTAEQN. 

Tolofenfis. 

TOMITQN. 
TOPQNAIBN, 
TPAIANOnOAtTflNi 
TPAAAIANflN. 

Transdanuviani. 
Transpadana regio. 

TPAnEZflNTIflN* 

Trafcudani. 
Treiens ordo & plebs. 

TJEMI©on o A i t fl N. 

TresGalhae. 

Treuerenfis. 

Treveri. 


„ . . . 
TPixflNienn V. infir. 

Nnm.Augufii. 

V. tnfir. 

Num. 

Num: 

Num. Traiani. 

Num.L. Verh 

■X. infcr. 

V. infcri 

Num. 

V. infir. 

V. infir. 

Num. 

Num. Galbae. 

y.infcr. 

y.injer. m ;. Num.C. CaefartsAug, 
Tridens f el Tridcntimu 
Tripolis. n e n k o p n n. V. infcrl 

Vt infcTi 

TPX- a j5 REGIONVM, 

TPinoAeiTON. Num. 

TPlilOAIlflN KO I N O N I A. Num. 

Antonij. 

TPinOAITON KOINON ttPOTHZ. 

Num. Antonij. 

IPinOAEITON MHTPOIIOAEON. 

Num. Augtifli. 
TPinOAITON N E O K P 2 N, Num. 
AntonmiTiritM. TPOIZHNl2«. 
Num. 


.TTXH MHTPOnoA€ON. 


Num. 


Seneri. 


Tudertes. 
V. infcr. 


TYNAAPIEON. 
Num., 


Turiorum. 


NHm.Antonini Britan. 


T Y P Y. 
i Num. 


Tyrrhenicaftagna. 
V. infcr. 


Tufcei. 


In Rom. 


Triumphis. 


Tufcia. 
y. mfcr. 


Tufci&Vmbri. 
V. infcr. 


Tufcolani. 


* 


V. infcy. 


T TAlentia. 
V Valentini. 
Num. 

V- infcr. 


Vallis Poenin. 
y. infcr. 


TAPCNTINON» 
Num. 


Veicemiriii 
y.infcr. 


Vei. 
V. infcr. 


Veientes. 


in %im. Triumphis. 


I E AHTON. 
Num. 


Velitcrni. 


In r Rom.Triumphis. 


Vcnetiac. 


.,■ 


V. infcr. 


. Vercellac. 
V. infcr. 


Verona. 
y.infcr. 


Veronenfes. 
y.infcr. 


Vcrronenfes. 
X.infcr. 


Vicani vici MartisTudcrt. 


V. infcr. 


yicus Bardomag 


• 


y.infcr. 


Cinifcus. 
V. infcr. 


Martis Tudert. 


V. infcr. 


Saprifara. 
V. infcr. V O PY LORYM, 

A Vienria. 

Vindelici. 

Vindenate». 

Virunum. 

Vmbria. 

Vmbri. 

Vocontiei. 

Volcei. 
B Volfcei. 

Volfci. D Volfones. 

rnAinHNflN. 
rnepHcieoN Thc 

AYTONOMOT. 

Y * H A I T O N. 
YPAMHNON. 

Y P A N O N. 

VrbsRoma. Num.CoriJIaritini Max. 

Vrvinates Mataurerifes. y: mfkr. 

Vulcientes. In Rom. Trmmphis. 

Vulfinienfesi /» R° m - Trmmphts. 2 3 6 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. infcr. 
V. ir.fr. 

V. infcr. 

V. tnfcr. 
In^Rom. Triumphis. 

V. ir.fr. 
In Rom.Trmmphis. 

V. infcr. 
In Rom.Trthmphis. 
tium. 

I (= P A C K A t 

Num. Vefpafar.i. 

Num.Antonmi Vij. 

Nww. Augttfi. 

Num.Scueri. XAN0INION. 
2 A N0 IN Q N 

Num. Vefpafiani. 
* I * Q n i aton. 
X V.populi Etruriae Ntim. 
MHTPOnOAEO.N. Nnm. Titi. 
V. ir.fcr. Num. 
kgO kop o n. A K Y N I O N. 
ZAKTN0 ION 

Num. Alexandri. 
z a p m e o n. Num.Ttti. 

zeaeiton neokopon. Num. 

Vefpajiani. 

ZEYTMATE ft N. NtflW* 

ZETTMAT60N NCOKOPON. 

bium. Decij. 
ze*ypieon. Num. 

zeoypioton. Num, X V I I . L COLONIARVM > MV.N lCAr 

PIORVMQVE ROMANORVM 


NOMINA ET EPITHETA. COl^ ablia a vgvs tA mercv- 
rialis thaenit. y.infcr. 
colIaelia capitolina. y.infcr. 
col. ae l. hadr. avg. Num. Ha- 
drtani. 

C OL. AEtlA HADRIANAAYG. ZA- M A R E G I A. 

C O L. A E S IS. 

C O L. AGRIPPA C O R. 

Caefaris Aug~. 

COL. AGRIITA PATRICIA. Num. V. infcf. 

V. injct. 

Num.C C. Caes. ti/fug. COLi 


Nttm. Neronis. 

Num.M.Aurelij. 

Num. Ttti. 

y.infcr. 

Nttm. Hadrtani. 

V.wfcr. 

L E G. XXV. B D 237 COLONIAR. MV 

c o l. agrippina. Nttm. Neronis. ^ A 

COL. A. AVGVSTAPATRENS. Num. 
Aug. 

col. a. a.patrens. Num.Domitiani. 

COL. AGRIPPINA V B I O R. Num. 

Clattdij. 

COL. AdRIPPINA VBIOR. L E G. 

xix. Nttm. ViteRij. 

.co l. alexaND. AVG. Num.Antoni- 
niElagab. 

COL. ANCONITANORVM. X.tnfcr. 
COL. ANTIAT. L E G. IIH. I T A L I- 

CA. 
COL. ANTIOCHIAE 
COL. ANTIPOLIS. 
CO L. A NX V R. 
COL. APOLLON. 
COL. APVLESIVM. 
C O L . A Q_V AE SEXTIAE 

Num. Vefpafiani. 

C O L. A Q_V AE V I V A F. V. infcr. 

CO l. a q_v 1. l e 1 a. Num. Vefpafiani. 

col. ara flavia. Num. Domttiani. 

COL. ARAVSIO SE CVNDANOR. 

COH. xxxtll. v o LVN j.Num.Ncronis. 

COL.ARELATE- V.itlfcr. 

COL. ARELAT. SEXTAN. Nttm. C. 

Caefaris Aug. 

COl. ASCVLANORVM. V. irlfcr. 

c o l. a s t a r e g. Num.Neronis. 

col. astvrica avgvsta. Num. 

Augufli. 

COL.AVG. AGRIPPA PATRlC. 

l e g. xxii. Num.C .Caefaris Augufli. 

COL. AVG. ARIMIN. V . tnfir. 

COL. AVGVSTA BERYTVS FELIX 

1 v l 1 a. Num. 

c l. A v G. F E L. b E R. Num. Gerdiant. 
col. avg. firma. Num. Galbae. 

C O L. AV.G V ST A GEMELIA L E G. 

xxv. Num.Claudij. 

COL. AVGVSTA IADERA. Num. 

Domitiani. 

flCOL. AVG. IVL. PHILIP. Num. 

Claudij. 

COL. AVGVSTA K A RC E NN A. N«7W. 

Othbnis. 

COL. AVG. NEMAVSVS. V. »'»/iT. 

*C O L. AVG. PAT. TREVIROR. Num. 

Vefpafiani. 
COL. avgvsta praetoria. 
Num. Ttbertj. 

COL. AVGVSTA Q.VINCTANOIU 

N«»w. N«ra*i?. 
COL. AVGVSTA RAVRACOR. Num. coi 

C O L 
C O L 
C O L 
COL. NICIPIORVMQj 238 

COL. AVGVSTA RHAETORVM. 

Num. Ttberij. 

COL. A VG. SVCC A B A R. V. inftr. 

avg. tavromen. Num.Tiberij. 
avg. tiber. Num. Tiberij. 

avg. troad. Num.Commodi. 
A V G. T R O A D. Num.Philippi. 

Avgvsta verona nova 

GALLIENIANA. V. *»/?r. 

COL. AVGVSTA VINDELICOR. 

Num. Ttberij. 

COL. AVG. VLPIA TRAIANA. 

Num. Traiani. 
col. ave nion. Nftm. Galbae. 

C;OL. AVR, A E L. C A P. COM. J>. F. 

Num. Antontni Elagab. 
col.Avrelia Antoniniana^ 

v. infcr. 
col. avreliana lavreanc. v.infir. 
col. avr. metro. Num. GaHieni. 

COL. AVKEL. PIA M ETKOPOL. 

s 1 d O n. Num. Iuliae Soemias. 

c l. .'.vx 1 m. v.wfir. 

COL. BARBESVLA L E G. XVIII. 

Num. Galbae. 

COL. BARCINO F A V E N T I A. N/M». 

Galbae. 

COL.BENEVENTAN, A. V. infir. 

c L. b E R. 1 0. m h. Num. Philippi. 

co L. b e r. s e c. Num.Commodt. 

C O L. B O S T R A. v. tnfcT. 

COL. BOSTR. N. T R. ALEXANDRIA- 

n a e . Num. Iuliae Mammeae. 

c O l . c A d o. Num. M. Aurelij. 

col. caesareae. Nttm. Auguslt. 

col.caes. antiochia. Nu.Seueri. 
col. caes. Archelai s.Nu.Claudtj. 

COL. CAESAREA AVGVSTA. Num. 

Attgufli. 
COL. CAESAREA AVG. SALDVBA. 

V. infcr. 

COL. CAESARE A PANIAE. Num.Titi. 
COL. CAESAREA PHILIPPI. N»/W. 

Auguflt. 

COL. CAES. PTOLEMAIS. 
COL. CAMALODVN. 
COI. CARTH. nova. 
farisAug. 

COL. CASILINVM. 
COL. CASSINATiyM. 
COL. CELENA. 
CO L. C E L S A. 
CO L. C E N A. Num. Claudij. 
Num.Claudij. 
Num. C. Cae- 

Num. Iultj. 

V. infcr. 

Num.Vefpafiani. 

Num,£. Caefarts Auguflt. 

V. tnficr. 

col. clarit. ivlia. Num.Neronis. 

COL. CLAVDIA. AVGVSTA AGRIP- 

p I n E n s I V m. V. infcr. 

Q COL. H9 

coi- civnia, Num.Ttberij. 

COI. CONCORDIA VLPIA TRA- 
IANA AVGVSTA FRVGIFERA 

hadrVmetina. v. mfcr. 

COL. CONSTANTIA. V. itlfcr. 

CO L. CONSTANTXA ZILI*VGVS- 

T A. y.infir. 

COL. COR DVB A P ATR I C IA. N##*. 

Ttberij. 
COl. ctrene. y.infcr. 

KOL. AAMAC. MC-TPO Z 6 T A C O O 
Num. Volufiani. 

IOA, AAMACKOC MHTPOnOAeOC 

I G p a c O C- Num. Herennij. 

COL.DIVANALEG. XX. V I C T R I X. 
Num. Getae. 

COL. EBORACVM LEG. Vl. VICTRIX. 

Num. Seuert. 
koa. (ASCChnqk, Num. Alexandri. 

COl. JMIRITA AVGVSTA. Num. 

Aug. 
COL. epidavrvm l E G. IX. X.infcr. 
col. franestris. Num. 

COL. F E L. AVG. C AE SARE A. Num. 

Hadriani. 
COL.flavia. V. infc . 

COL. FLAVIA CAESAREA AVG. FEL. 

Num. Vefpafiani. 

COL. FLAVIOPOLIS. Num.Ttti, 

COL. for. ivl. Num. Domitian. 

COL. GEMINAVRBANOR. Num. 

Neronis. 
Col. heliopolis. Num. Seueri. 

COL. HELVIARICINA. V. infcT. 

c o l. h i s p a l. Num.C. Caefaris Aug. 

COL. IOL. CAESARIAIVBAREG. 

Num. Claudtj. 

COL. I T A L I C E N S I V M IN PROVIN- 

cia baeti c.a. v. infir. 

c o l. i v h o n v m. x.infcr. 

COL. IVLIAAPVLVM. T- tnfct. 

col. ivl. aq_vae. v.infcr. 

<=£ O L. I V L I A A V AN T t C OR. Num. 

Domitiani. 
col. ivlia avgvstx. Num.Au- 

COL. IV L. AVG* UtlA, Num. 

Vefpafiani. 
COi. iviia avgystaberytvs. 
v. infcr. 

COL. IVL. AVG. CASSIA. Num. 

Traiani. 
COL. IVL I A A VGV S T A CORINTHVS 

Num.Augufli. 

C O L. I V L. A V G. F E L. IIK. Num. 

Antonini Britattt COLONIAR. MVNICIMOKVMOj B A VG. F E L. C A R. 24O 

Num. D F. C. G A B. F E L. H E L, Nnm. 
Nu,tt. S A C R A 

V. infcr. 
V. tnfcr. COL. I V L 

Traiani. 

CO L. I V L. A V G 

Tratani. 

COL. I V L I A AVG. 

Pbiiippt. 
COL. IVL. AVGVSTA PARMA. V.infcr. 
COL. IVL. AVG. SALARIENSIS. 

v. infcr. 

COL. IVL. AVG. TAVRINOR. Nw», 

Nero»«. 

COL. IVLIA BERTTYS. N*0W. AuguHi. 

couivlia bonna. Num Augujli, 

C O L. IVL. CONC. APAM. AVG. D. D 

Num. Antonint Brttann. 
col. ivl. cor. Num.Udi). 

COL. IVLIADERTONA. V. infir. 

COL. IVLIA FANESTRIS. V . infcT. 
COL. IVLIAFANVM FORTVNAE. 

X.tnfcr. 
C L. I V L. F E L 1 x. Num. Titi.- 

C O L. I V L. F E L. KARTHAG.JY«/W. Tltt. 
COL. IVLIA FIDENTIA. Num. ■ 

Ttberij. 
COL. 1YI. GERMANICIA 

AVG. F E L. 
COL. IVLIA HISPELLA. 
COL. IVLIA OCTAVIANORVM. 

Num. Auoufli. 
col. ivliaphilipp i .Num.Auguftt. 

CO L. I V L. S A L O N A. Num.Claudtj. 

col. iv l. segisama. Num.Tibertj. 

CO L. I yl. s e r t. s a c. A V G. F h- 

l 1 x. v. infcr. 

C O L. I V L. STNOPE. Nuifl. Tlti. 

COL. IVLIA SVTRINA. V. inftr. 

COL. IV L. TRADVCT A.Num. CUltdij. 
CO L. I V L. VALENTIA. iV«/». 

Augufli. 
COL. IVtUS. T/ft. 

COL. IVLIOBRTCA FLAVIA.* X.infcr.< 

COL. KARNVTENSIS. V. inflT. 

COL.LAODICBA. V. tnfcr. 

COL. L VGD VNV M. V.infcr. 

co l. l YP I e s 1 v m. x.infcr. 

COL. LVTARBVRGIVM T A R B E L7 . 

l 1 r. x.tnfer. 

COL.MARCIA. V. *«/£r. 

KOVflN map€A<3oc. Num.Antonir 
niTZritan. 

COL. METRO. AVR. PIA SIDOST. 

Num. AntoniniElagab. 

COL. METROPOL. KARTH. NuiH. 

Volufiani. 
col. militene. Num.M.Aurelij. 
COL.MORINORVM. v. w/fr. 

C O L, 


/ R OM AN. 

M A B T 241 

COI. NARBO MART. DBCVMA 

n o R . Num. Tiberij. 

COL. NARNIENSIS» V. itlfcT. 

COL. NARONA. Num. Titl. 

COL. NEAPOLITANA. V. infcT. 

c o l. n e M. Nttm Augufli. 
col. nicopolIS. Num. Neronis. 

co l. n 1 s 1 B 1 s. v.tnfcr. 

C O L. N O L A N A. V. tnfct '. 

COL. NORBA CAESAREA. Num. 

C.Caefaris Augusli 

CO L. O S T I A. NOM I N 

A COL 
C OL 
C O L 
C O L V. infcr. 

pacens. cl ass. Num.Neronis. 

p A l m y r A.Nttm.Antonini Brttann. 

patricia. Num.Augufli. 

p a x I V l 1 a. Nw». Galbae. 

col. philippi. v.infcr. 

col. pisavrvm. Nnm.Ttti. 

col. poetovio. v.infcr. 

COL. PRAENESTINORVM. X.tnfcT. 

col. ptolemais. Num. Hadrtani. 
col. pvteolanorvm. v.infcr. 

COL. rom. lygdvn. Num.C.Cae- 

farts. 

C O L. SABAR. CLAVDIANA GV S T A. 
COL. S A L O N A. 
COL. SCALABIS. 
COL. SCISCA. 
COL. SEBASTA. 
COL. SEBASTENA. A V- 

N*tt». Clandij. 

v. tnfer. 

Num. Galbae. 

Num. Neronis. 

Num. Augufli. 

Num.Seueri. 

col. segisama ivli A.Num.Galbae. 

COl. SEPTIMIAAYG. METRO. 

Num. Setteri. 
col. signina. v.infcr. 

COL. STRATEG. THEBAlD. V. tnfer. 

s v e s s a. v.infcr. 

SVT r 1 n a. V.tnfcr. 

s yr M 1 v M. v.infcr. 

T a r r a c o< N««. Galbae. 

TIBERIA AVGVSTA. Nltm. 

Domitiani. 
COL. tiberIas* Num.VefpaJiani. 

T O L E T V M. Nu». Augusli. 

t O l o s a. Galbae. 

COL.TRAIANOPOLIS. V. infcr. 

C O L. TROIAS ANTIGONIA A L E- 

XANDR. L EG. XXI. ' Num.Tlti. 

C o L. T v D E r t v m. V. infcr. 

C o L . T y r o. Num. Antonmi Elagab. 

coi. tyrOMEtrop. Nnm. lultae 

Maefae. 
col. valentia. Ntm. Ttberij. 

C O L. V E N. L E N I A A V G. A L E- 
, X A N D R I A A N T . A P E L L I N A- 

, IIYM, V- ttifcr. C O L. 
C O L. 
CO L. 
C OL. 
CO L. C O L 
C O L B D A ET EPITH. 244 

COL. VICTRICENSIS I N B r I- 

t a n n . v. infcr. 

c o l. v 1 c 1 V l. c e l s A.Num. Ttberij. 

col. vienna. yi.xfer. 

COL. VIENNA L E G. VII. C L A V- 

d 1 a n a p 1 a. Num. Neronis. 

c o l. v 1 m. a n. I. Nw». Iuliae Maefae. 
col. vim. an. ir. Num. Alexandri. 

col. vim. an. nr. Num.Gordiani. 

COL. VIM. an. 11 11. Nxm.gordiant. 
c o l. v 1 m . a n. v. Num. Gordiani. 

col. vim. an. vi. Num.Tranquilltnae. 
col. vim. an. vir. Nttm.Gordtanti 

c l. v 1 m. an.viii. Nw». Philippi. 

col. vim. a n. viih* Nttm.Phi- 

Itppi lun. 
c l. v 1 m. a n. x. N*tt». OtaciEaa 

col. v 1 m. a n. xr. Num.'Decij. 

cOl. v r m. a n. xii. Num.Herennij. 
col. vim. an. x 1 1 r . Num. HofliUani. 
C<>l. vim. a N. xi iii. Num.Etrufcillae. 
col. virtVSIVLIA. v. infcr. 

COL. VLPIA TRAIANA. N*tt«. 

Traiani. 
co l. v. t. t. sc A. N«>». Cjerma- 

nici Caefaris. 
col. zarme tigestvsa. v. infcn 

COLONl SINVESSANt ET CAEDI- 

ciani. v.infcr. 

COLONI SINVESSANI ET PAM- 

PH. V.infcr. 

MVNIctPES COMENSES. V. infcr. 
MVNICIPES HISTONIENSES. 

V. infcr. 

MVNICIPtA PROVINCIAE LVSI- 

taniae. V.infcr. 

MVNICIPI T. AE L I. HADRIANI 

A V G. C I V I L I T A N. V. infcK 

MVNICIPIVM A L B E N S. V A R CAO- 

n e ns e. V.infcr. 

MVNICIPIVM ALETRINATVM. 

V. infcr. 

mvn. arabrigA. Nttm. C. Caejarh 

Augufli. 
mvnicipivmarretin. v. infcr. 

mvn. BARBVSOLA. Num. Tiberi]. 

mvn. bargiacis. Num.Galbad 

M v n. b e d V n i a. Num. Claudtj. 

M V N. BERDIGVM FLAVIVM. Num. 

Ttti. 
mvn. biscargis. Num. Germanici 

Qaefaris. 
mvn. bvrdova. Nttm.Tiberif. 

mvnicipitm caer. v. in/cr. 

MVN. CALAGVRIS IVLIA. Num. 

Attgttfli. 

Qa M V N I " B 243 COtONIAR. MYN 

mvnTcip- cam a lodvnv u.v.infcr. 

M VN I C. C A P E N A T VM. V.infir. 

MVN. C A RT I M I T ANORVM. V.infir. 
MVNICIP. CASCANTVM. Num. 

Tibtrij. 
MVNICIPIVM C ASV E NT IN OR VM. 

r.mfir. 

MVNICIPIVM CELEIAN. V. tnfir. 

mvn. dactonivm. Num.CX* e fi™ 

Au i- i. 
M v n. d E o b r 1 g a. Num. Galbae. 

Mvn. dertosa. Num. Tiberij> 

Mvn. ercavica. Num. Augufii. 

MvNICIPIVM FELICITAS IV- 
L I A. V. infcr. 

MVNICIP. FORODRVENT. ET FO- 

ronovantr. V. infir. 

M V N. g R a c v r 1 s. v. infir. 

MVNICIPIVM H TDR E NTINORVM. 
V. infcr. 

MVNICIPIVM INTERAMNAT. 

nahartis. V. infir. 

MVN. Ivliobriga. Nww. Q. Caefitris 
Aug. IClPIORVMOj 344 , 

mvn. laccobriga. Num. Galbae. 
Mvn. lbonica. Num.C.Caefaris Aug. 
Mvn. lobetvm. Num. Ttbery. 

Mvnicip. mirobriga. Num.Claudij. 

MVNICIPIVM NVMANATVM. 

v. infir. 
Mvn. oleastrvm. Num. Ttberij. 
Mvn. ossonaba. Num. Ttberij. 

MVNICIPIVM PITINATIVM P I- 

SAVRENSlVM. v. infcr. 

MVNIGIPIVM PRIVE RN VM. V. infi. 

Mvn. ravda. Num.Ttberij. 

MVNICIPIVM RHEGIVM. V. tnfir. 

M v N. s a c 1 l 1 s. v.infcr. 

MVNICIT. SAEPINATVM. v.infcr. 

M V N. s a G V N T V m. Num. Ttberij. 

MVNICIPIVM SASSINATIVM. 

V. infir. 
mvn. talabriga. Galbae. 

mvn. tVriasorVm. Num. Ttberij. 

MVNICIP. VIND E NA T I V M. V.infcr. 

mvn. visontivm. Num. Galbae. 

MVNICIPIVM VOLOBRIA. Num. 

Ttbertj. XI X. EXTERNORVM REGVM 

REGINARVMQVE NO- 

MINA et epithbta. Xl/fOUCOffJMV. 
ATPITIA BASIAEOS iyJof*?' ABTAPOS BASIAEtS. Num. 

ATAOOKAEOTS BASlAEflS 

Num. 
Num. 

AAE5ANAPOT BASIAEflS Mcuce- 

^OVMV. Num. 

AAEEANAPOT BASIAEflS M«E- 

<Tov(»v. Num. 

AAEEANAPOT ETnATOPOS ETEP' 
TETOT BASIAEJ2S S»f «<*J. 

Num. 

AAE3ANAPOT SEBENNOTSBA- 
SIAE fts SUfi<XS. Num. 

amtntot basiaeqs Maxe<Tov«v. 
Num. 

antitonot tonatots 'basi- 
AEiis Mftjce^ovav. Nttm. 

ANTirONOT BASIAEftS Metxe^evMV. 

Num. 

'ANTIOXOT SftTB^OS BASIAEOS 

St/piae, N»«w. D antioxot ©Eor basiaeHs 

s»fi«6. Num. 

ANTIOXOT METAAOT BASIAEftS 
2»f«'as. JVum. 

antioxot Eni*ANors basi- 
AE ns se/f('a.s. Num. 

ANTI XOTETIIATOPOS BASIAEOS 

sc/f/af. Num. 

ANTIOXOT 0EOY Eni*ANOrS BA- 

s 1 a e a s s «f «'*s. Num. 

ANTIOXOT SEAHTOT SBTHPOS 

BASIAEI2S ZtlptttS. Num. 

ANTIOXOT <J>IAOMHTOPOS T P Y- 

»or baSiaeos sc/f tsgj Num. 

ANTIOXOT «IAOTIATOPOS KY- 

zikhnot basiae 0.2 st/f «'a;. Num. 

ANTIOXOT ETEP TETOT ETSEBOrS 

B AS I AE fl S. SupiotS. N/WW. 

ANTIOXOT Eni*ANOYS AIONY- 

sor BASIAEOS swp«'*s. Nw». 

ANTinATPQT BASlAEftS MaxecTiJvaV. 

AN. 245 EXTERNOR. REGVMREGIN 

AN T III AT POT B ASI AE ns Met- A 

Mcue^dvav. N«OT. 

ANTOAATAS E II I * A N O T S * 1- 

AEAAHNOS BA2IAEQX BA- 

S I A E n N. N«>». 

APXEAAOY BASIAEHS MetxeJdvciJV. 

N»«*. 
ARETA REX. N«7». 

APTHOY BASIAEOS MctXetTdvcXV. tium. 

apiobapzan. <i> i ao p n m a iot b a- 

S I A £ n S KetOTetcfdxcDV. N«w. 

APSINOHS BASIAISSHS A'tyu- 
7TTV. N««Z. 

APTEMISIAS BASIAISSHS 

K(tpi'*S. N#7». 

BEPENIKHS BASIAISSHS h't- 

yv?TTV. Num. 

BETVLTVS ARVERNORVM R E X. 

v. infcr. 

DECEBALVS DACORVM R E X. V. «/tV. 

AHMHTPIOI B A S IAE ilS Mctxe- 

$~6vu>v. Num. 

AHMHTPIOT 0EOT NIKATOPOS 
BASIAEJIS MetxecTdviiV. N«JW. 

AHMHTPIOT snTHPOS TTPin\OS. 
BASTAEBS ZopiotiJ. N«/W. 

AHMHTPIOT 4>iAOMHTOPOS t- 
IIPrETOI KAAAINIKOT BA- 

s i A e n s sop ia-g. N«»w. 

AIONTSIOY BASIAEflS Evpet- 

xoaiotsv. N«w*. 

initANOis nikomhaqts b a- 

S I A E n S BvSivicu;. Num. 

HPnAHS BASIAETS* *IAOKAAT- 

A I o s. N«W*. 

HPflAOT B AS I A E n S /«cTc^ctg. N««. 
TEAnNOS STPAKOSIOT BASI- 

a e n s. N«w*. 

HIERONSICVLORVM REX. V.infcr. 
IEPnNOS BAIIAEQI, N«7W. 

IEPQNIMOT BASIAEnS ElXt\t<&- 

tow. Num. 

IOTBA BASlAEnS. N«w*. 

KASSANAPOT flASIAsQS Mctxe- 

«TdvcW. N«w*. 

KAEOnATPA BASIAISSA A'tyU7rTV. N«W». 
KAEOnATPAS BASIAISSHS 

OSSAN SnTEIPAS. N«W. 

ATSJMAXOY BASIAEns Metxe- 

«Tdvoiv. bium. 

MATSSnAAOY BASIAEnS Kotyp lOjc.Num. 
M E T A A O T APSANOT * I A E A- 

AHNOS BASIAEnS. . N»7W. 

METAAOY APSANOT AYTOKPA- 

TOPOS «IAonATOPOS EniOA- 

NOTS *I A E AAH N O S B ASIAEnS. f D ARVMQj NOM. ET EPITH^ 24$ 

N«W*. 
MEAEATPOT BASIAEnS MolXE- 

cTdvaiv. Nttm. 

menanapot BASiAEns Ka.j>ia.s. Num. 
M I n O T S Boco-iAEOS KvatrcW. N«w*. 

MI0PAAATOT ETnATOPOS BA- 

s 1 a e n s ndvrorj. N«2W. 

ntcnAAPOY BASlAEnS KctfictJ. Num. 
IIEPAIKKOT BASIAEiiS MctXecPd- 

vav. Num. 

nEPSEns BASlAEnS MetXeoV- 

vav. Num. 

*lAETAIPOT BASlAEnS n ifyOL- 

pivtov. Num. 

«UinnoT BASiAEns MctxecJ 1 *- 

vav. N«w». 

«iAinnor basiAehs Metxe- 

Sovmv. Num. 

*iAinnor tiEfrETOT oiaa- 

A E A <J> O Y BASlAEnS "S.Uf\a.C.Num. 

n p o y s t r BAsiAEns Bt/cTc/v<«v. N«a». 

IITOAEMAIOY AAOPITOTBA- 

siAEns MctxetTtvvwv. N««f. 

nroAEMAior kepatnot b a z i- 

a e n s MctxecTo'v«v. N«wr. 

DTOAEMAtOT snTHPOS BASI- 
A E n S A\yu7tTV. Nww. 

nTOAEMAIOY <PIAAAEA*0r BA- 
S I A E Q. S A'tyU7TTV. Num. 

nTOAEMAlOT ETEPrETOT BA- 

s 1 A e n s A'tyu7rvV. Nttm. 

htoaemaiot <J> I AOII A T OPOS 

b ASiAEns AtyumV. Num. 

nTOAEMAIOY Eni«ANOTS BA- 

s 1 a e n s Atyuirfd. Num. 

nTOAEMAIOr «IAOMHTOPOS BASI- 

A e n s A'tyu^v t Num. 

iiTOAEMAIOT 0TSKONOS E T E P V E- 

toy BASiAEns A^yt/cjjy. Num. 

IITOAEMAIOY AA0EPOY BASI- 

A e n s A'tyu7rTii. Num. 

nrOAEMAIOT ATAHTOYS BA- 
S IA E ns A'iyuxlii. Num. 

nrppor BASiAEns Airdf&Toui xet) 
Metxecfdv&iv. Num. 

SEAETKOT NIKANOPOS BASI- 

a e n S Stvp/*5. N»ZW. 

SEAETKOT KAAAlNIKOT basi- 

a e n s swf ictj. Num. 

SEAETKOT KEPATNOT BASIAEttS 

N»«. 


supicLe. 1 

SEAETKOT * I AOn A T OP OS BASI- 

a e n s sc/ptetj. Num. 

SEAETKOT BASIAEOS sopton;. Nttm. 

sns©ENOrs basiabjis Mem» 

eTdvay. N««w. 

Q j t ir- 247 N O M I N A 

T ITPANOTS A YTOKPATOPOS 

ini»A N.*0 T? BASIAEflS 
Apftevictj. Num. P R O P R I A EORVM Q_V I j 4 g 

A\TPY«nNos attokpatoposba- 
siAEns sof«««. N»w. XX. 

N.OMINA PROPRIA EORVM 

QJI IN MAGISTRATV ALIQ.VO 

FVERVNT, QVAE IN NVMISMATIBVS 

Romanorum & coloniarum fpectantur 
& leguntur. P. AburioScrviliano n. vi r. 

M>. Acilio Aviolae n. v i r. 

M>. Acilius tSlabrio iu.vir. a.a.a.f.f. M^Acilius 
Acillus 
L.AElioSeiano. 
T.AEH.Seian. 
Sex.AEliusCatus 
Q. AElius Lamia 
C. Afranio. 
M. Agrippa 
M.AgnppaL.F. m. vi r. Valetud. 
iii.vir a. A. A. F. F. 

II. VIR. 

Q_. P. R. 

III. VIR. A. A.A. F. F. 

III. VIR A.A. A. F. F. 

II. VIR. 

Cos.Defig. 

Cos.Defig. 
mapkos /rpjnnA oyiiatos. 
M. Agrippa l. f . Cos. iter. Dcs . iter. 

M. Agrippa. Cos.tart. 

m. ArpinnA oinATOi tpiton. 
M.AgrippaL. f. Cos. nt. 

M. AgnppaL.F. Cos. m.Imp. nii. 
M. AgrippaTrib. pot. Cos. tcrt. 

M. Agrippa l. f . Praef.orae marit-& clafs. 
D.Agrippa ii.vir. 

M. Agrippa ii.vir. 

M. Agrip. q. F.HiberoPraet. 
Cn- Ahenobarbo n. vir. 

M.AimiliusL.F. BarbulaCos. 

L. Aimilius q_. F.Bucaini. vi r a.a.a. 

F. F. 

M.Aimil.M. f.q.n. LepidusPropr. 

M. Aimili. m. f . q_. n. Lepidus Praef.Vrb. 
M. Aimili. m. f . Regillus p r. p. 

Sp. Albino ii.vir. 

P.Alfiniusp. F.Varus in. vir. 

A.Allienus Procos. 

Sex. Allius q. f . Catus AEd. Cur. 

L. AmpioBalbo n. vir. 

Anci Marci, Regn Ro . qmrti. B D L. Anici.L.F. Callus Propr. 
Annius nr. v I r a. a. a. f.f. 

C. AnniusT.F.T.N. Procos. 
P. Annius Rufus iii. vir a.a.a.f.f. 

C. Amiftiusc. f. Cos. 

C. Antiftius Reginus iii.vir. 

C. AntiftiusVetus nr.vrR. 

QAnto.Balb. pr, 

L. Antonio n. vir. 

M. Antoni. c. f. pr. 

L. Antonius Cos. 

M. Arttonius Imp. 

M. Antonius Imp. r. p. c. 

M. Ant- Imp. lter. 

M.Antoni. Imper. in. 

M. ANTHNIOS ATTOKPA- 

t n p r. 
M. Antonius m. vrR r. p. c. 

M. Antonius Imp. 11.1. vir r.t. c. 

ANTnNIOS AYTOK. IPI2N- 
ANAPQN L. B. 
M. ANTQNIOX ATTOKPATfJP- 

OIQNIJTHS T PIQNANAPQN. 
ANTQNIOJ ATTOKPAT. Oin- 
N I S T H S TPIQKANAPQN L. T. 

M. Antoniuslrap. Augur iu.virr. p. c. 
M. Anton. Imp. Cos. Defig. iter.&tert. 

III. vir r.p.c. 
M.Ant. imp. Aug. Cos. Des. iter. & ter. 

iir. vir r.p.c. 

M.ANTQNIOZ ATTOKPATQP TPI- 
T n N TPIQNANAPQN. 

Antonius Augur Cos. Des. iter. & ter. 

iii. v 1 r r. p. c. Imp.tertio. 
Ant. Aug. Imp. ter. Cos.Des.iter.&ter. 

III. vir r.p.c. 

Anton. 

2<J9 tNMAGISrRATV 

Anton. Ang.Imp. m. Cos. Des. iii. 

III. V. R. A. C. 

M. Anton.M.F. m.n. Augur.Imp. ter. Cos. 

Defig.iter. & ter. iii.vir r.p.c. 
Imp. Anton. Aug. Cos.iter. Des.ter. iii. 

v i r. iter. R. p. c. 
Imp. Antonius /ngur, m. vir itcr. r. 

p. c. 
Imp. Anton. Aug. Imp. iin. Cos. Des. 

III. m. VIR II. r.p. c. 
Imp. Anton. Augur. Cos. Des. ni.Imp. 

iiii. 
Sex. Appuleius Pro Cos. 

Sex. AppuIeiusSex. f. in. vir a.a.a. f.f. 
M. AppuleiusSex.F. 111. vir a. a. a. f. f. 
L. Aproniuslmp. 

Apronius iii. vir a. a. a. f. f. 
L. Apronius Caefianus iii. vir. a. a. a. 

F. F. 

C. Aquilius Mela 

M». Aquil. Iv?. F 
C.Aquill.Florus 
L.AquilliusFlorus 
P.Arra. 
L. Arruntio. 
L. Arrunti. l. f. 

C.AfiniusGallus iii.vir a. a.a. f.f 
C. Afiniusc. F.Gallus ni. yir. a.a.a.f.f 
L. Afpienas ii.vir 

A. Atilius Regulus m. vir a.a.a.v.P it.vir Quin. 

M». N. ur. vi r. 

pr.Cos. 

in.viR. 

i.vi r. 

II.VIK, 
II-VIR. C. Atteio Capitone 

Cn. Aufidio 

Ser. Aufid. 

CAufidioGemello 

C. Aurelio 

T. AurelioCclere 

"C.Aurel.M.F.Cotta 

L. AntroniusPaetus 

L.Baccio. 

L. BaebioPrifco 

P.BatbiusPollio 

C.Balbo. 

L. Balbus 

L. Balbus l. f. 

L.BalbusP.F. 

Balbus 
M. Barbaf. 
M. Bai bar* 
L. Bennio. 
M. Bibulus 
C.Broccho 

Brutus 
L.Bucco. 
P. Cadio Rufo 
L.Caec. Aquino 
T. Caecilio Lepido II. VIR. 
II. VIR. 

iiii.vir. 

II. VIR. 
II. VIR. 

ir.viR. 
AEd.Cur. 

PR. Cos. 

IJ. VIR. 

. II.VIR. 

ti.viR. Quin. 

II. VIR. 

Procos. 
pr.Cos. 

PR.COS. 

Propr. 

p. ci. 

Propr. a. 

Praef. 

Imp. 

ii.vir. 

Imp. 

II. VIR. 
II.VIR. 
II. VIR. 
II. VIR. A L I Q_V O F V E R V N T. 

A I L. Caecil. L. F. C. n. Metellus 
I Q. Caecil. 
Q. Caecil.Nigr. 
Q. Caepio Brutus 
Q. CaepioBrutus 
C. Caefino 
M.CaelioCordo 
L. Coefonino 
C. Caldus Imp^ 

Caldus 
L. Caldus Vi 

Q. Calenus. 
Cn. CalpurniusPifb 
L. Calpur. Pifonc 
C.CaluifioSabinp 
P. CamerinoSecundino 
P- Canidius Cralfus 
L. Caninio Gallo 
L.CaniniusGallus 
C.Caninius Rebilus hijVir 
C. Canini. Rebilus 
Q.Capitone 
T. Canfius 
T- Carifius 
P. Carifius 
C. CalTius. 

C. CafsiusCeler iii.vir 
C. Caffius C. F. Celer m 

F. F. 

M.Cato 
M. Cato 

Catullus Iii.vir a 

T. Celcre 
L. Celfo 
N. Celfo 
P. Celfo 
M. Cel. Palud. 
C. Cenforino 
C. Cenforinus Aug. 

A. A. A. F. F. 

C. Ceftius Camerinus 

A. A. A. F. F. 

Sex. Cethego 
M. Cicerone 
P. Cilone. 
Cn. Cinna Magnus 

Cinna 
Ap. Claudius Pulcher 

F. F. 

P. Clodius m. f. 
C. Clovi. 
L. ClutorioPrifco 
Q. Cnatei. Flac. 
M. Cocceius m . f . Nerua 
C. Coelius Caldus. 
T. Coelus Proculus. D 250 

pr. Cos. 

ii.vir. 

II-VIR. 

Imp. 
Procos« 
ii.vir. 

II. VIR. 

II. V IR. 

Augur x« 

III. VIR. 

r.viREpul. 

Cos« 

i.viRQuin- 

ii.vir. 

H.VIR- 
H.VIR. 

Lcg. A. p. 

II. VIR. 

ITI.VIR. 

A. A. A. F. F. 

im. vir. 

II- VIR. 

Leg. 

III. VIR. 

Leg. Propf. 
Imp. 

A. A. A. F.F. 
VI R. A. A.A. Propr.' 
Ji.vir. 

A. A. F. S. 

II. VIR. 

II. VIR. 
IT. VIR. 
tl. VIR. 

Tr. vir. 
ii.vir. 

III. VI R. 
ZII.VIR Zi.virJ 

II. VIR. 

II. VIR. 

III. VIR. 

Cos.iter. 

IIl.VIR A.A. A. 

» PR. 

Pracf. 

Il.VIR. 

Tl.ViRQuing. 

ZU.VIR. 

Cos. 

Zl-VIR C. Copo irr. vir. 

II. VIR. 

ii.vir. 

III. VIR. A. 251 NOMINA 

C. Coponius 

JVP.CordiusRufus 

t. Cor .Balbo 

P.Cor. Celfo 

P. Cornelius Dolabella 

Ai A| F< r • 

P. Corneli. DolabellaePrae^ pr. Cos. c. p 

Cas. d. D.Permis. 
Cn. Cornelius Lentulus 

A. A. F.F. 

L.Cor.Mes. 

C.Corn.Refec- 

P. Cornelius p. f. Scipio 

A A A. F. F. 

L. CorneliusSulla 
L. Cornelius Sulla 

A.F. F. 

L.Corn.L. F. Sulla fil.viR- a. a/a 


IH.VIR. A. 

II.VIR. 

II. VIR. 

IlT. VIR. 

PR. Cb 
111* VtR. A. A. P. Cor. Tabal 

L. Cor.Tarracino 

L-Cornificio ii.vir. 

A. Coruino 

C ColTutius Maridianus- 

Cofta. 
1A. CraiTus. 

Crafs. Iun. 
P. CraiTus Iuni. 
L. Cret.AEd. D//// 
T. Grifpinus Sulpician. 

A. A. A. F. F. 

T.CrifpinusT. F.Suipiciafi. 

A. A. A. F. F. 

t. Crifp. Valeriano 1 

Cumerino 
Ser.Deciano 
' Didi. 
L. Dolabella 
"Cn.Dolabella 
L. Domitius Ahenobarb*. 

A. A. A.F. F, 

Cn. Domitius Ahenobarbus 
Cn.Domit.Cos.iter., 
Cn.Dom. Amp. 
Ti.Drufo 
M.purmius 
'Q, Ebutio Rufino 
C Egnatius Maxfumu» 
"C.Egnatjilci. c. f. 
°L. Fabato 
L- Fabio 

Paul.FabioPrifco 
M« Fabricio 

M. Fannius AEd. D//// 
iVP.Fefto 
L. Flacc.p.F. 
T. Flaminino PROPRIA EORVM QJV I 

p r. lA T. Flaminin.T.F. 
L.Flaminius 
L. Flaminius T. F. L. N. 

A. A. A. F.F. 

T. Flauio Sabino 
C.Flau. Hemis. 

Flauus iii. VI R 

M>.Font. 

C Fonteio Capitone 
C. Fonteius Capito 
P. FouriusCraffipes 

Q. Fuluius Q. F. Flaccus 

C. Ful.Sparfo 

C.Furnius 

L. Furi. Cn. F. Brocchus 

M. Furius P. F. Camillus. 

A. A. A.,F. F. /' 

C Fufio Gemino. 

P. Galba 

C. Gallius Lupercus 

A. A. F. F. 

C* Gallius C. F. Lupcrcus 

A. A. A. F. F. 

L. Gallo 

Gallns iii.viRA. 

A. Gellio 
L. GelliusL. F. 
D L.Gell. 

L. Gelti. L. F. Poplicola AEd. Cur. 

L. Gelli. L. F. Poplicola o^.Praetori Ant. F. F. 

II. VIR. 
II. VI R. 
II. VIR. 
II. VIR. 

Aa A « A « F • F • 

Leg. 

Imp. 

Leg, Propr. 

Leg, Propr. 

Illllli 

III. VI R. 
IlI.VIR. I-F II. VIR. 
II.VIR. 

II. VIR. 

Imp. 

Procos. 

.pr. Cos. 

III. VIR. 2 5* 
AEd. Cur. 
inr.VTR. 
«II. vir. 

II. vrR. 
Leg.Propr. 

A. A. A. FF. 

TR. Mil. 
II.VIR. 

III. VIR. 

AEd.Cur. 
Propr. 

II. VIR. 

Leg. pr.pr. 

III. VIR. 

III. VIR 

II. VI R. 

AEd. Cur. 

III.VIR A. 
III. VIR. II.VIK. 

A . A« F • F • 
II. VTR. 

Cos. 

Q_. P. I Imp. 

Imp. 

ii.vir. 

II. VIR. 
III. VIR. 
II.VIR. 
VI- VlR. 
Cb 
II. VI R- 
II.VIR. 
II.VIR. 
II-VIR. 
///// 
II.VIR. 

AEd. Cur. 

II.VIR. Germanio. 
C. Grano Broc 
Q^Haterio 
T. Haterio Antonino 
C.HeioPauI. 
C. HeioPollioneiter. 
M.Hel. Virona. ii.vir 
A.Hirtius 
Q. Hortenfius 
C Hofidi. C. F. Geta 
A. Hoftilio 
P. Hypfaeus 

C. Hypfaeus 
Sex.IuliusPoI. 
M. lulius Settal. 

Iunius iii.yira 

D. Iunius M. F. Brutus 
M.Iun. Hifpalo 
D.IunioLupo 
D.IuniusSilanus 
D. Laelio Baibo 

Lamia 
L. Lent. 

Lentulus Flamen Martialis. 

Lent. Mar. 
P. Lentulus Marcellin. ii.vtr. 

Il.VlR. 
Il.VIR. 
II. VIR. 

ir.via. 
It.vir. 

.11- VIR. 
PR. 

AEd. Cur- 
irr. vtr- 

11. VIR. 

AEd.Cur. 
Cos. 

II.VIRQs 
II. VIR. 

A« A» F* r *• 

Procos. 

ll.VIR. 

IT.VIR- 
III. VIR A. A. A. F.F. 

II. VIR. 
III. VIR A. A. A. F. F. 

Cos. Cos. 

AEd.Cur. 

P.Len- ; ,j-, JN MASlSTRATV 

P. Lentnlus Cn. E.Scipio HI.vjr 

A.A.A, F.F. 

M.Lepido ii.vir. 

M-LepidusL.F. ii.vir. 

M.LepidusPont.Max. Tutor Reg. 

M.Lepidus AEd.Cur. 

M.Lepidus iii.vir r.p-c. 

M.Lepidus Imper. 

M.Lepidus Pont.Max. 

Lepidus lmp.p.M. 

M.A EfllAOS AYTOKPATQP T P I fl- 

NANAPQN. 
M A P K O S AEniAOS TPIONAN- 

APQN ATTOKPATflP APXIEP. 

M E T AS. 
M. AEniAOS APXIEPETS METAS 

T P I fl N A N A P A N. 

M.LcpidusPonu Max. iii. vir.r.p.o 
M.LepidusImp.Pont. Max. iu. vir R.P.C. Imp.iter. 

Tmp.iter Procos. 

Imp. iter. Pro cos.Ill. vir M.Lepidus 
M-Lepid. 
M.Lepid. 
R. p.c. 
M.Lepidus Imp. iter. Pont. Max. III. vir 

R.P.C. 

M. Lepidus Pont.Max.III. vir r. p. c.Cos. 

irer. 
M.Lepidus Pont.Max. Imp.iter. Cos.iter. 

III.VIR K.P.C. 

M. Lepidus Pont, Max. III. vir iter. 

. R.P.C. .. . , 

M. Lepidus P. M. Imp. iter. m. viR iter. 

R.p.c.Liciniano ii.vir. 

M.Licinius Craffus lii.ViR a.a.a.f.f. 
M.LiciniusLucullus Pro cos. 

A.LiciniusNerva iii.vir. 

A. Licin. Nerva Silah. iii. vir a. a. 

a.f.f. 

F.LiciniusStblo iii.vir a. a. a. f.f. . 
L.Lici.Varo. n.viR- 

L.LivineiUsC.F.Reguliis iii.ViR a.a.A. 

f. f. 

L.LolliusII.viR. II.viR. 

M-LolliusM.F. iii.viR. 

L.Longinus iii.vir. 

C.Longin. ni.viR. 

Sp.Lucretius Flavus ni.viR a.a.a.f.f. 
P„ Lurius Agrippa . nr. vir 

A. A. A. F.F. 

Q. Lutati. Q^JF. QJ<L Catulus AEd.Cur. 
G.Lutati.C.F.CN.Catulus pr.Cos. 

Cn.Magnus Imp. 

Magnus Procos. 

Magnus Pius Imp.iter.Praef. das. & orae 
marir. 1 I Q_V O F V E R V N T. 

Sex.Magn.Pius 
L.Macron. 
M.Maecilius Tulfus 
L.Manlius C.F. 
L.Manli. 
Cn.Manli.Vulfo 
M.Marcell. 
C.Marcel. 

Marcellus 
C.Marcius Figulus 
C.Mario Veceto 
C.Marius pr.q_ 
C.MariusC.F. 
CMar.Muan. r.R. 


C D Imp. 
vii.viR Epulon. 

III. YIR A.A.A.F.F. 
III.VIR. 

ProQ. 

pr.Cos» 

AEd.Cur, 

Cos. 

Cos.Qfiinq. 

AEd-Cur. 

II.VIR. 
III.VIR. 

Cos. 

II.VIR. 
II.VIR. 

Procos. Q^Maximoiter. 
Q.Maximns Aimiliani F. 

Memmius AEd.Cerealiaprimusfecit. 
L.MefciniusRufus iii.Yir. 

M.Meffalla Cos. 

MclTalla . ii.vir. 

Meflalla iii.vir a.a.a. f.f» 

MeiTal.F.Patre Cos. 

M.Mcifalla m. f. iii.vir. 

M.Meilallinus PR.Q. 

M. MelfallinusM.F. iii.vir. 

C.Meifius n.viR, 

Q.Metellus Balearicus. 
C.Mecell.QJf.Caprarius. 
Q_MetellusCreticus. j 

L.MetellusDalmaticns. 
C.Metell:Macedonicus. 
Q.Metell.Numidicus 
Q.Metell.PiusScipio 
M.Minat.Sabin. 
M.Minucius o_F.Rufus 
Cn.Molone. 
L.Mummius Achaicus 
L.Munati.Plancus 
L. Munatius L. F. Plancus 

A.A.A.P.F. ar.Cos7 
Imp. 

PR.Q. 

Procos- 
ii.vir. 

Praef.Vrb.' 

III. VIR. 

Ii.VIR.^ 
IIII.VIR 

PR.P. 1 
PR.PR. 

Pro o_r. 
ii.vir. 

L.NeviusSurdinus ni. YiR a.a.a.f.f. 
C.Nigrin. QjP.ft. 

Q_Noniano ii.vir. 

Nonius III.VIR A.A.A.F.F. 

Sex.Norrius Quinftiliah. iii.vir a.a.a.^ 

F. F. 

Sex.Noni*Sufenas pR.t.v.p.F.- 

L.Norban.Balb. ILvir. 

C.Norbanus ■ Cos.- 

R C.Nbr- C.Muffid.Prifco 
L.Muffidius T.F.Longus 

A.A.A.F.F. 

M.Mutil. 
Q.Nafidius > 
A.Nerva . 
L.Nervac 2^5 NOMINA PVO 

C.Norban.CF.Flaccus pr.Cos. 

M-Not.Amon.IuL IIII.vir. 

NumaePompili. RegisRo.fecundi. 

Cn.Oftavi. Propr. 
M.O<5tavi.Q.PraeroriAnr. 

P.Oreft. II.vrR. 

Ser.Paetin.M.F.Nobilior. pr.Cos. 

L.Pap.Avit. II.vir. 

Sex.Papinio II.vir. 

Q;Papir.Carb. II.vir q_. 

C-Papiri.C.F.Mafo AEd.Cur. 

TAIOT nAniPIOY KAPBI2N02 

Bni.NIKAEQK. Num. 

L.Papius Celius IB.v i r. 

Q.Pedius m. f- pr.Cos. 

D.Perae. II.vir. 

M.Perperna Cos. 

P.<PetroniusTurpiIianus III.vir. 
, Pietas Cos.fcilicet L.<-/2ntonim M.F.M.N. 

Piet,u. 

Cn.Pifo Cos. 

Cn.Pifo Pro q_. 
Cn.Pifo Cn.F. III.vir a.a.a.f.f. 

L.PifoCn.F. li.viR. 

L.Pifone II.vir. 
MvPluetorius m.f. CeftianuS AEd.Cur. 

M.Plaetorio Tran. II.vi K.iter. 

M.Plamin.Chilo pr. IIII.vir. 

Cn.Planc. AEd.Cur. 

L.Plancus Imp.itcr. 

L.Plancus Praef.Vrbis. 

Platorinus III.vir. 

A.Plautius AEd.Cur. 

L.PlautiusL.F.Hypfaeus AEd.Cur. 

Cn.Plaut.Laterauo II.vir. 

M.Plauti. M.F.Silvanus Propr. 
CPlotius Rufus IILyrR a.a.a. f.f. 

M.Poblici. Leg.Propr. 

G.Pollione II.vir. 

Cjti-Pompeio II.vir. 

S.ex-Pompeio II.vir. 

Gn.Pomp. III.vir. 

Cn.Pom.Flac. II.vir Quinq. 

Q^Pompei . Q.F.Rufus Cos. 

Q.Ppiri.Silvano - II.vir. 

L.Pomponio II.vir. 

CPompon. II.vir. 

C.Pontini. a.f. Propr. 

CPontio Il.vrR. II.vir. 

C.Poppaeus Sabinus AEd.Cur. 

Q.Pop.Secundino • II.vir. 

C.Popilli.p.F.p-.x.Laenas . . Cos. 

L.Porcio II.vir. 

L.Porc.Capit. II.vir.q_. 

C.Por.CelfoH.viR. II.vir. 

L.Porci.L.F.Licinus Cos. PRIA EORVM Q_V I 

A A.Poftumius 
M.Poitum. Albin. 
L.Prifco 
Ap.Prifco 
L.Prifco 
C.Proculus 

Pulcher III. vir 

Eulchro 
Ap.Pulchro 

KOTAAPATOY En. 

M.Quartino 
P.Quin.Varo. 
P.Quin&ili. Sex. F.Varus 

A.A. A.F.F. 

T.Quin&i.Plautian. 

Quirinus 
P.Quirinus 
iCRedo 
L.Regulus D V6 

Cos. 

II.YlR.ci_. 

II.VIR. 
II.VIR. 
H.VIR. 
II.VIR. 

A.A.A. F.F. 
ll.VIR 
ll.VIR 

AvT(0%£Cc)V EzJJ- 

II.VIR. 
II.VIR. 

Ill.via Regulus 

Regulus 
L Regulus 

Lomuloconiutori. 

Rumulo Augufto. 
T.Rufo 

Rufus 
T.Rufus c.f. 
P.RuuliusLupus 
T.Sabino 
C.Sabino 
Ta.Sabirms 
Q.Salviuslmp. 

Salvius 
M SalviusOtho 
M.Sauquinius 
M.SanquiniusP.F. 
M.SdnquiniusM.F. 
M.Sanquinius Q.F. 
L.Saturnino II.VIR. 

Rex Ro. frimus. 
ILvir. 

11-VIR 
, PS - 

Praef.urb. 

III.VIR A.A.A.F.F. 
1I1I.V1R A.P.l| II. VI R 

Cos. 

PR.COS. 

AEd.Cur. 

II.VIR. 
U.VIR. 

Rex Sabinoriu». 
Cos.de lig. 

III.VIR A.A.A.F.F. 
III. VIR A.A.A.F.F. 

III.VIR. 

IH.VIft. 

III.VIR A.A.A.F.F. 
III. VIR A.A.n.F.F. 

ii. viai 
Imp ? . Scarpus 

M.Scaur. . AEd.Cur. 

Mamer.Scaurus vii.vir Epulon. 
P.Scjpio Aimilian.African. 
L.Scipio Aliaticus. 

P.ScipioP.F. pr.Cos. 

P.Scipio P.F.L.N. Procos. 

C.Scriboni. Cuno Prccos. 

L.Scrib.Libo vii.vir Epul. 

Q.Secundino Il.via. 

L.SeiusTubero II.vir qil 

N.Semp.Front. Il.via. 

Ti.Sempron.Graccus IIU.vir, 

Ti.Sempronius Graccus o_.defig. 

Ti.Sempron.Graccus o_.des.iter. 

Ti.Sempron» Graccus Quaeit.jter. 

Ti- 

2 S7 TNMAGISTRATV 

Ti.Scmproni.Ti.F.Graccus Leg.Procos. 
M-Semp.Tiberin. ' ii.vir. 

CSentius Saturnin. iii.vir 

A.A.A. F.F. 

C.Sentius C-F.Saturninus iii.vir 

A.A.A. F.F. 

C.Septimio II.vir. 

C.Serveilius C.F. FJorial. prijpus 
M.Servilio II.vir. 

M.Servilius Leg. 

M. Servilius Geminus III.vir a. a.a.f. f. 
P. Servil. C.F. Ifauricus. 

Servi. Servita TuSlimRex Ho.Sexttu. L.Sefti. 


* 
Prock 


L.Sefti.Celer. 


II.yiR. 


C.Sextius Calvinus 


Procos. 


Q.Sicinius 


1I1.VIR 


M.Silanus Aug. 


OjProcos. 


■Silius 


III 


•VI?- 


A.A.A.F.F. 


C.SiliusP.F. 


III 


. VIR 


A.A.A.F.F. 


P.Silius P.F.CN.Nenra 
PR.COS. 


D.Silvano 


ii .yiR. 


Sifc.nna 


Procos. 


Sifcpna 


III.VIR. 


T.StatiliusSifenna 


III.' 


itir 


A.A. A. F.F. 


T.Statili. Taurus 


PR.COS. 


T.Statilius Taurus 
III.VIR A.A.A. 


F. F. 

T.Statilius T.F-Taurus 
III.yiR A.A.A. 


F. F; 

P.Stolo 


IILVIR. 


P.StoIo 


III 


i\lK 


A« A* A • F «F • 


Sulla 


Cps. 


L.Sulla 


Imp. 


L.Sulla 
imper.iterum. 


M.Sulland 


II.VIl.. 


CSulpicio 


II.ViR. 


Ser.Sulpicius GaluS 


1II.V1R 


A. A.A.F.F. 
Ser£ulpiciusRu£us 


1IIJ.VIR. 


L.Surai 


II.VIR- 


L-Siirdinus 


liLVK 


A.A.A.F.F. 


VP.Sur.Luca 


II.VIR, 


Sp.Tarpeio Capito&no 


ll.VIR. 


CTarracin. 


JI-VIR* AI I Q_VO F VE R VNT. 

\ 

T.Tauro 
M.Tauro 
Taurus 
Q.Terent.Monat. 
M.Titio 

A.-Torquar. A.F. 
L.Torquat. 
M.Trepel. 
A.Trebel. D 258 

II-VIR. 

H.VIR. 

III.VIR A.A.A.F.F. 

II.VIR Qj 

II.yiR. 
Cos. 

IH.VIR. 
II.VIR. 
H. VI R. TuJI . Tnlltu HoUilius Rex Ro.t e rtius. 

M.Tullius M.F.Cicero III-vir a.a.a. 

f. F. Ttillus 
Turpilianus 
CValerius Catullus 

F.F. 

C.Val.Flacc. 
N.ValeriusMefTalla 

f. f. 
CValeri. Potir. 
C.VariusRufus 
P.Varo 

Varro 
P.Vatini. p.f. 
Q. Verannio 
C.VetLang. 
L.Vettiaco. 
L.Vetun.L.F.PhiIo 
C.Vibio Marfb 
Q.VibioSereno 
A.Vibi. Habitus 
CVib.CF.Poft. 
C.VibiusVarus 
L.Vielio 
L.Vinicius L-F. 
P.Vinicius M.F. 
M-Vipfani. 
C Vipf. Poplicola Apronian 

EpuL 
CVifelliusVarro 
Q.VoconiusVitulus 
L.Volufi. 

L.Volufus i 

Q-Vrfo III. VIR A.A.A. F.F. 

III -VI R. 

III.VIR A.A.A. 

Imperat. 

III.VIR A.A.A. 

Cos. 
ii;viR q. 

II.VIR. 

Prooj 

Cos. 

ii.vir. 

II.VIR. 

II.VIR. 

AEd.Cur. 
pr.Cos. 

II.VIR, 

AEd.Cur. 
Vii.viR.Epul. 

IIII.VIR. 

II.VIR. 

III.VIR. 

III.VtR A.A.A.F.*. 

H.VIR. 

VII.VIR. 

III.VIrJ 

CL.defign; 

II.VtR. 
III.VIR. 

ti.viR iter. R a XXI» 35 9 36© XXI. NOMINA PROPRIA QV JE 

IN NVMISMATIBVS ET INSCRIPTIONIBVS 

GRAECORVM SPECTANTVR ET LEGVNTVR. ArASIKAHS E»QPOTt NftOTraxTi©- 
Num. 
m 

AT E M AXO Y. 

ATE2IAAOT Ae.x.t£cqfJ.oviV. 
Ar H 2 I A2 Kfcil©-. 
ATH2IAAM02 PoJ 1 !©-. 
AT I A2 EniKA A O T 

Num. 
'a r x 1 a a 2. 

A0HNOMA E*j{ £)o£ 
A I N H T J2P PoJ'lCf. 
AAEEAMENOT. 
AAG2ANAPGTC 
nANKPATlAC V. infcr. 
Nw». 

Num. 

Num. 

AwoM.&>v Kzrys. 

V. infcr. 
Num. 

Nt.m, 
y.infcr. 

GPMOIIOAeiT H C 

thc nepioAO- 

NGIKHC AAGIITTOC ACYN6HQC" 
TOC ANGKKAHTOC 2YCTAPXHC 
AIA BIOT YIOC O APXIGPGYC 
TOT CTMnANTOC S T C T O T AIA 
BTOT STCTAPXHC KAI G II I 
BAAANGIiiN TOT CGBACTOT. 

V. infcr. 
V A A e s a n A p O n. V. infcr. 

*A A K A 1 .0 2 . .S T- P A T 9- N O 2' Avfodx l0S ' 

Num. 
A A k I A A 2 A^vajo;. . - Num. 

AMITI02 AnOMJiNI0 2 KAPT2TI- 

02. y.infcr. 

AMTA02 Atvx.d£tos. Njmw. 

'am*ikti9n EuByvtTys. Num. 

A M * IKTIQN kv(*.a.7os. Num. 

*an a sAroi'A2 zo-xiJvfl/og. Num. 

ANASATOPOT MHTPOnOAGOC 

NGnKOPOT n e o n r 1 c. x.in/cr. 
Anas anapoy Kaiiy. Nttm. 

AN4PI2N 0EO*IAOY AxofatoViaTYtS. 

Num. 
anAponikos ropriA. y.infcr. 

ANAPONiKOT A:**jaesw. Num. 

A n t 1 o x o 2 A'6w*ias. Num. 

AnoAiNAPi2. Num.Antinot. 

AnoAAGNIOC NGCTOPOC A0H- 

naioc enoiei. s.infcr. 

.APAO0T2. y.infcr. B D APrHTTIOJ. 

A P A E 2 A 2 A/<C@f *XI.VCTJtf. 

A P E © A 2 ToLpoyTHW. 

APETETOT K&>ltf. 

APHOT APX0NT02 T O f 

N02 IIAPMENEOT2. 
A P I A I M O 2 A'6W<"^. 

API2TIAI02 K M'Of. -* 

API2IT0AH2. 

AprzTAropA Itf *xvtV. 

API2TATOPA APXQNTOS EN A E A- 

*OI2. 
API2TAPX0 2 ATKI2K0T. 
API2TETAH2. 
AFI2TE122 FocTltf. 
API2THS API2THN02 AVff X/jOs. 

Num. 
API2T0AAM02 T E * I A O Y 

X'os. 
API2TOKAEOT2 KOf>iV0i'tf. 
API2TOKAHZ THV^aiOS. 
API2TOKPATH2 T*j>aVT*VO*. 
API2TOM AX02 P OcSW. J\um. 

API2TOOANH2 AMAPTN01I2N Af- 

TtftlSoS. 
APISTO*ANOTS KtyiiiS. 
AP12TON AOAXI2NOS 

TViS. 
APISTflN NIKAPXOT. 
APKAA02 pajiaJvoj. 
APM02 E N O S A'%V\VCuQS. 
•A P 2 E £2 ZiVyfA.a.TtUS. 
APTEMIAfiFOS *QNITH2 

Num. 

APXE2TPAT0 2. V.infcr. 

APXH2 A'0>fva?os. Num. 

APXIA2 KWIOS, Num. 

APXIAAMOY AfSif&TOU. Num. 

APXITIM02 A'9y,v&?os. Num. 

A P X O T AaotTixajoy. Num. 

A2KAAIIIAAA2 *IAl2TCNOS 

AnofotovtdTys. Num. 

ASKAHniAAHS A^VGWO;. , A/JWW. 

AS K AH- : Y.infcr. 
N#«*. 
N«». 
N#*w. 
m 12' p 1 a- V. *'«/rr. 

N«w. 

Num. 
V. w/2r. 

Num. 

A E A- 

v.infcr. 

V. *»/?>'. 

V.infcr. 

Nnm. A'-'fpa- 
Nunt. 
Num. 
Num. 
Num. 
Num. 
t Af- 
Num. 
Nmt. 
Azrc?Au) V iti. 
Nam. 
X.infcr. 
Num. 
Num. 
Num. 
fcpicrtGS. N0MINA PROPR. QJA IN NVMTSM. KT INSCRIPT. GRAEC. SPECTANT 

V. infcr- 
v.injcr. 
v.infcr. 
v.in/cr. 
neprANHNftN. 1&\ 

AIKAHni AAOT. 
AXKAHniOASlPOS 

a 2 n a 2 i o s -xJ®-- 

ATT A A6A2 T O C. 

atiuoi enicT. 
V.infcr. 

A Y A H T A 2. 

AYAISKOS Topwva/oS.^ 

A<J>PoAl2IOS A'SviV^OJ 

A«J>POAITAS. 

BAII2N K ciji'05. ,, 

HTflN OIAQNOinPOTEPON MEN 
£ <I> E T H A Y O nPOXETPIS©ElS 
TrMNASlA.PXOS nPOESTATH- V. infcr. 

Num. 
Num. 

V.infcr. 
Num. 6 n y.injcr. 
v.infcr. 

Num. 

Num. 

Num. 
o 1 e 1. ap xi ep er c 

AIOAOTOI V.infcr. 

©ecvraAos. 

Niw». 

N«w. 

Num. 

Nnm. 

Nitm. 
V.iufcr. 

Nttm. 

Nttm. 
V.tnfcr. 

V. in- SE ENAOHQS. 
BIAS ATaSIAAMOY. 

b rs A S. 

TANASIMAXOS Poei\o$. 
r A A Y K o s A'S^V «*(©-. 
rAIKflN A0HNAIOC 

V. infcr. 

rAYK2HI AlAASKAAOl. 
TOiTIAS ©tMISTOTHN 

Num. 
ropriOANHS Ms^apeus. 
ropros PoJioj. 
rrsANApoy Afywrfy. 
rrroKPATHS Kv /<?/©-. 
aamatopas E<pecr/os. 
A A m n N O s. ■ 

AAM2*IAOJ AjroM.iWocr^S. 
A A S O S Af5rXtvo'{. 
AEAtlfiNal. 
A H M H T P I O C 

fcr. 

AHMHTPIOC 

KOC IO C. 
AHMHT PIOC 

Num. 

AHMHTPIOS 

ahmhtpion epMonoAeiTHN a- 

A6HANAP6A IlANKPATIAC THN 
TGPIOAONeiKHN nAAAICTHN 
XI A P A A OZON AAGinTON TON 
APXIEpCATOT CTMnANTOC 
ZTCTor AIABIOY 2TCTAPXHN 
KAI EniBAAANEIflN C6B.TON 

.hatepa. v.infcr. 

Ahmhtpio2 Ern atopos Ecjea-fos. 
. Num. 

ahmhtpios ku/wa}os. Nw». 

A h m o 2'© E n h s A'6nvt*i©'. Nam. 

Aiatopas KofivSios. Num. 
AIAKOAIOCKOT MONOIKOT. v. in- 
• Jcnpt. en 1. c r p A- 
v.infcr. 

B YZANTII2N. O BYZANTINOS. B tium. 
At*i- 
Num. 
Num. 
n n. [ ATAKPITOS AetvxdccT/Ot;. 
AINJ2KPATH2 APXI<J>P£2N0: 

4'OS. 
AIOTENHS A'3>fva/0S. 
AIOAOYOT EniC. NTCAIE 

v.infir. 
aiontsios Atfyvtti©-. Num. 

AIONTSOAJiPOS ATIfiS A^oMtWflc- 

«is. Nttm. 

AIOSKOPOS HAE KTPIAAOY. 

V.infcy. 

AIOS0ENH2 OBPIMOY Atvppa^oj. 

Num. 

AI1>IA02 AIJIAOI. 

A 1 t p r. Kpjfletvj. 
A P A K £2 im Kts/©-. 
AfiPOBEOJ KohXIOS- 
Afi PO0EOS Xt^i. 

Ai2po©eo2 A'9tfr«.7aj. 

EMBI2 II PO"I> H T H C. D v.infcr. 

Num. 

Num. 

Num. 

tium. 

Num. 
V. infcr. EnION 212THPQ2 EsAH MAPlnQ N I 12 N. 
E K T £2 p. 

e n 1 r h n. A'i9»vaJotj. 
tAnfAitfloj. 
EniSArnror Msyxpea;. 
E n 1 2 r a o. rc»3efltTJis. 
E'n 1 t r x h 2 Pocf/os. 
EnixPAAHs A J &»varos. 
EpAsinnus apisteot 
Num. 

El'MOAi2POC N6QKOPOC 

taaoy cAPAniA o'c. 
ecTiAior enicTP. 
E 2 t 1 a o s A'S«vctios. 

ErATIAHS KTHSIOT. 

Etainhtos. 

Etanapos a p n n a s o y 
Nkm. 

erAPeiror enicTpA. tpaaaia- 
NnN - Num. 

Et©tkae os. Af yetv. Num. 

Et0ymeit O 2. v.infir. 

Etkae IAHj Ta^ou/r/vos. Num. 

6ykpatiaac neiciAAMor p o- 
atoc «iaoco«oc e n 1 k o r- V. mfcr. 

Num. 

Num. 
V. infcf. 
V. infcr. 
v.tnfcr. 
V.infcr. 

Num. 
MctyvwrjfS- 

T O Y M <$- 

V. infcr. 

Num. 

Num. 
vJnfcr. 
v.infcr. 
EpeV/os. pei oc. , 


V.infcr. 


E Y M E P c.2 StVpoUoV/OJ. 
EyPYkAEIOS A*3>1Vci<oJ. 


Num. 


Num. 


E YT TXHS KepaA.av»os. 


Nun. 


Ey<I>AN£1P ©otVP/Of. 


Nttm. 


E Y «j> H M S rapvwrnj. 


Nttm. 


E <I> P S A'3vtya>*s. 


Num. 


E X E <t> P £2 N ASKAAnOY 


At/jJpa.x/o*. 


Num. 


ZENSON KVTTftog. 


Nm. 


R z 


Z fi O- zgi tfoMIN* TROPil : 

z e o p «0 2 tasia Ku&vcu©-. n»j#. 

Z H N O N N I K A N A P O T. y. «/tTi 

ZH NO N 02 M AP A8 Q N I O T I^EPEQS. 
JStftm. 

z H N a «d J A A T<*f cti/T<iv©-. Afow. 

HTEINO EniMTPTOT 2/cyfV«<V'. 

N»«. 
HinnONIKBN .A5rBWL«VISCT)lJ. 

h p a r n p a p6<J"itf . 
HJPAkAEIAai Mi.rcwr.ovrKx. 

HPAKAEIAHS K^ct/OJ. 

hpakAe 1 A o 2 A'0xvctr@*; 

HPAKAIT02 K«e(OJ. 

©AAA22I0 2 A'6»v*fo5. 

3> A N O N T A 2. 

©EAAMQN02 AX* ( «- 

.0 E A X I * o N 02 2«c5"ev«7Jt*. 

©EOTENOS BPMOAftPO'1 1 

iV«/». 

.©EOAOTOS A'fi>lV«2®i. 

©' E O A n P O S AiVKofitas. 

.©E02EN02 EpSffroj. 
© E O <J> A N H 2 <J>o(,Xvi)<cll?(eofy 

_©eo*pastos A^nvctros. 

©E O* P A2T OS MEA AN T A^ PE2 I OS 

x.infcr. 

© E P S H S %(0?. ^ 

,©E2E O TS C5cq?/tf. 

iSETEAEOS Aap^XiV.- 

.© P A C T K„A H C © P A C Y A A © ¥. 

firi. 

ITHmAnos K&tfifV 

IEPQN A'fl>(V.sl. r 0?. 

jEPJiN os Afy«'y^ 

1 ,E O. M E N ^OJ. 

I hS im o -zrntos. 

XKAAIOS QSANOY 

yjnfir. 
I K E s I o S ASwa-hs. 
innoeoflN t o c 
itaaot aiokais ©iara^y,- 
KAAAIMAXOY A%eci«. 
kaAAI*anhs A'fl>iv«5.©-.- 

KAAXIKSIN X^§ l0i ' 
KANOT EHJ2. AfTIOX^i'. 

K ap aixos A'4wtvos. 

K€MAXOT GIIICTPA. M 

N a 1 « n. 
K.*TPiroPI° s ©y @ct%. 
KE<I>AAOr ©EMiaTOr.HN' 

•Mftm. 
K JH <J> 1 2 O K P I. iGos.- N«w. 

jjtjMpN zufa.y.6o-tos. tium. 

K > M & N A P 2-H N . Tla.T£lV$, N««*. 

kaaicimot 6p istp a. nepr AMH- 
' #An.' y.»»/iV. tLV AE I N JJYMISMAT. itf^ 

A KA6MOA6CTOC NIinnoASI //// 

Nm». 

kaeo2Tpatos AfTS^«5V; « ep a. Nttm. 
KAEQN AAAKP1QN02 Avtf&X' 01 ' N»w. 

Num. 
ffnm. 
Hum. 
aum. 
Kum. 
Kum. 
lf.infir. 
Kttm. 

N»7». 

N««. 
N«?». 
Num. 
Nttm. 
Nttm. Nttm. 
Nttm. 

Nttm. 

v. *»- 

N««*. 
N»w. 
Num. 
Num. 

tf AP AT 02. 

Nftm. 
V.infir. 
Num. 
Nttm. 
N»w. 
N«w. 
N*?». 
N*>w. 
T A h- 
Nw». 
Num. 
©e «•<&«. I T D N«f#. 
kaitapxot Aw«pt*ry. 
kopnottos iatpoz. 

KPHTAPXA2 Kvf&tOS. 

AE Q N Aec/xaJjof. 

AHSETHNOS TOY API2TQNTMOT. 

v.infir. 

A I B A N OS. 

A I S I Q N O S. 

(AISzanApoT "ZtLiukas. 

A O * A N H C 

AYKOTENors Asrff wriJ. 

AT K O E PT02. 
ATKOTPTOS AJfJLf vctyeyf. 

A r k c n o s Tct/pcaWvy. 
Ars '. ahSa©hnaios. 

AT2ANAPOS Afavtfas. 
ATSIKAHOY ©scvraAou. 
A T 2 I M A X I A H 2 E H I A> A M N 
V.wj/fr. 

Arcinnoc. 

AT2 Q N PoflOf. 
M A X A T A2. 

MEAII&I A © H N A I O T 
MENANAPOS QV^tiVg N«*. 
N«w. 
N«w. 
N«iw. xMfir. 

tSum. 
vMfcr. 
VJnfcr. 

Nttm. 
X.infcr. 

Num. V.infcr. 

Nam. 

Num. 

1 o s. 

V.infcr. 
Num. 

X.tnfir. ■ 
XvyaJiw. Num. 
Num. 
menanapos iiappazioy. Ntim. 
meneahmos AGw*' *. Num. 

MENES0ETS MENES0EJ12' A*PO> 
A 1 s 1 e y 2. V.infir. 

M £ N I 2 K .O S AAAAXIAA Av ffO-X 1 " • 
Nftm. 

MHNO*'ANOfc T^IMOAAOTC 6 II I-? 

CTPA. AAPIANEQN. Num. 

M H T ? O A Ji'P O 2 M A N E K A A O S llctTf (.VS. 
Nftm. 

Num. 
V-infir. 
Num. 
Num. 
Num. 
I A O Y. S I © E MHTPQAJ1P0 2 A'Si)VCtJ0S. 
MlATIAAHS. 

MNES©Eos Miosiviog.' 

MOSXIQN A'S)fV<2@'. 

MTPTIAOT Axaja, 

N AT2 I K P AT H2 A Y 

V infir. 
N e a n 1 c k c. v.infcr. 

N E Y M H N. Tctf cWT^VOf. N««*. 

NlKATOPA2 AtVKdi^tOS. tium. 

Nikatopa2 P'o<T(05. Num. 

NlKANAP02 ANAPI2K0Y AVoAAa- 
vtd.TV[S. humi 

N I K A N a p A^HVetibj. /7#7», 

NlKHN ANTOBOYAOY A'5T0?A&tV(art|fc 

N»«»: Niki as Ax e f«vrjif. . NlKI AJ! Z6) E T 

n i k i a s A.n p i n no 2 A^oMwirvts. Nu. 
miki « s Kicioj. Nttm. 

MK orENHSNIKANAPOY Au$pa,X'0$. 

N»;». 
NIKOAiiPOS A9nV<*5©-. iV»W. 

NIKOKAHC A M B P AK I O T H C. VJnfir. 
NIKOSTPATOS APX1EPET2 HZ- 

K A A S E <J> E. N»«». 

NIKOMAXOS AIKTAAMOT. X .infcT. 
NIKOMHAOT £etoOjU«fi. N»/». 

N I K n N Bferll©-. N»W. 

N I Kil N K </)(©-. NW. 

N I 2 I A I A 2 P'^'©-. N»*». 

NTM*OAftPOC *IAJiNOC. V .tnfcl . 

HEIMOSTPATOY POtTilH. N»0Z. 

EENOKAhS ATAMHnOI AVoM&ivia- 

TMS. Nftm. 

EENOKAH2 A'0 - <1V*!©-. Num. 

EENOKAHS XA1PEN02 A^Voi,©-. 

Num. 

Senooanhs AeXpos. Num. 

SENO<DIAOY Af>««. N(U». 

SEN OXAPH2 MEiWWVOt;. Num. 

E E N n N A T I n N O 2 A«p"pa£«OJ. Aw. 
E H N H 2 EpE<no£. .. A/«W. 

ONHCIMOT C O A0« ON //// EniCT. 

Num^ 

OPA2YAOY nATSA. 0£W«A». N»>». 

OP0ATOPAS Ko/^ajos. JV/WW. 

6 y n i A i o 2 n n a a i n n. JV«?w. 

o tpoy ini s. AvTio^eav. A/»w«. INSCRIPTIONIB. G R AE C O S.SPE CIANT n A A E M O N MayV«T><j 
n AM I A02 Pcoitf. 

riANAioNoz A%a)y. 

HAPAEOMflNIOI 

v.infir. 

II <3A <=T E P A. 
TIHNQAIPOY P^odYtf. 
ni2I2TPAT02 

AjToMaviarnf. 

ni2I2TPATOY Aw«PUTa. 

n a a t n n A'S)(va5of. 

n O A E M A P X 02. 
JIOAiMAPXOY En. 
nOAGMnN CMTPNAIOIC 
TIOAIA2 Tfo;£>JviO£. 
II OA I * AN HS A^ovajoj. 
HOAlflN APISTinNOS. 

npATAnpoT .AaxeJa^ovJy. 

if OATK P AT H2' AVflcj. 
nPONOMOC ©HBAAOC. B Num. 
N«/w. 
Num. 

A N T A POCKOI. 

V. infir. 

Num. 

s t p A t n n< i k n N 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

Num. 

V .infcr. 

Num. 

N» w . 

Num. 

Num. 

Num. 

V. infcr. HpnAlKOS nAAAMHAOT K*A^<i v< o 5 

Num. . 

niSAroPHc Sot^og. JV«iw, 

PinflAAiflKpc' koponic emc 

n e p r a. N((m \ D PO y* I N h c. V.mjrr. 

SAMATOPA2 NIKAPXOY. V.infcf. 

JAfl*fl AE2BI2. Num. 

2ATYP02NJKAPX0T. ' V .infcr. 

2 E A E Y K O 2. V .infir. 

2IJIYAHNH Z^uc^vaia. Num. 

2K02T0K0T Autri^a.xi^i. Nttm. 

2 K T M N o 2 A'3v)va7o;. Num. 

s o m a m e r o p o t s. V.infcr. 

SOn TA O z'MiyV>iTi);. AZ/WW. 

2 0+OKAEOS OINOXOT2 AIIOA- 

A n n i o 2. V.«'»/<rr. 

itpaiqnikJIn Epecncj. A/»>w. 

2TPATflNIKOI A57«f WTOL. Num. 

S + A i p o s PccT<oe. A/w«. 

20«0KAH2 TIMOAAOT. ///// K (iSIOS. 

Num. 

snKPATEns. v.w/cr. 

2nsENH2 Qotjfiog. • N«>«. 

snnATPos Kyufixtuos. Num. 

sn2ANAPo2 A^vaicj. 7V»/«. 

2 n 2 I B I 2 Kviu.'C5. N»»*. 

snseENHs Tctpxi/Trvog. N»;». 

2niEAH2 HENO«ANTOT AsTOM&Via- 

™fs. N«w, 

2n<D0KAH2 Ef>E370S. N»W. 

2 n <i> p i a i 02 i&Kv\1lio$. Num. 

x n « p n m Kof KO^ies. ' Num. 

s n * y p o s. v. infcr. 

T A P A S. N»/W. 

T A P H o P. 0\vp7rt dy/,;. Num. 
T E P T T E A O T E n I S T P A, II E P T A M H - 

n n n. ' jv»«. 

t i m a p x o s A'S-/vtt<05. Num. 

T I M O © E O S PotffCJ. tsum. 

TlMOAEflNTOZ' AjT«P WTct. Num. 

T IS AN A P OT AlTwM. N»W. 

TArrPEiMOT EniAPX////. xi*. Num. 

rriAA. YlixixThts. Num. 

*AiNHnnor apakdsoj A-tva';< 6 w. 
Num. 

OAAIMAX02 API2T02. Vtnfrr. 

«EAn. Ka7rracTce)|. N»«». 

* I A I A 2 KOfXVf aroj. N*<>W. 
*I AAI A H 2. v.infcr. 
«tfAinnor ©EMISTOTHN ©swaAii. 

Num. 

* 1 AI 2 T I nNOS (5eX>)T«. N«w. 
*IAISTIC-N0S n O AT 2 T P AT O Y,. 

v.mfir. ';' / 

* i a i s t i n n. v.infir. 
«"IAOltPATHS A/* 1 Gp*X/ 35?$'. N«w! 
*iAnrN «|*|cX«tw. N»>». 

«DIACNA/iMHNOS Auft&X.lOS. Hffm. 

•i> i a c n i a h s A'fi-<ivaro;. N»i». 

« IAnr A2 AP ist ANAPOT Ac/ppay.o;. 

JV/w». rf A 4>I2- 2^7 H I -S T 

<P I 2J T I aVx. Et/9nvfTJ)5, 
«OKIOX.KT4AN K«S<©<. 
«PONTElNftS S/HH ? V«' < « I « 
XAMAAOS AOKPOS. 
XAPlUATTHS A^VCU©. 
XAPIS0ENHS noXWg^VI©». 

xah A. n«0<«g©-. 

X P Y S AN o S ^tt^f^etfleos. 
xpysinnos s n s i o r i c V s E 

N»w. |A 
N#«*. 
N»w. 
X.infir. 
N»w. 
N«» 
N«»>. 
Ntim. 
n o A. l- * n c H v s. 

A5^ ? vctve«5. 
xptzotenhs A'8vva}©*. 

XPTSOXPOOTS N I K I A 

V. irifcr. 

XPTSO<t>lAOS A'3v)V«Jof. 
XPYSJ2NANA?OS P'6' J/Of. 
tOtOA. E^esi*, 
iiAin. AEOvr«i»Ps; 

8 T I QS A.iliKO.^tOS. i6g 
^. 

o S. 

N»w. 

N««*. 

N«M». 

N#/«. XXII. HISTORICVS RERVM I MAXIME MEMORABILIVM EX ANTIQVIS 

TAM NVMISMATVM QJT AM MARMORVM 

Monumentis Efenchas. Cceflus Italiae,addit6 portu Anconita- 
„no,tutior navigantibus redditus.v.w/£r. 
Ad frugesemundas. InNum.CaepionU &Fi- 

finis, osiedilitim Qurulium. 
'Adlocutio Cohort. Nttm.Neronts. 

Adoptio. Num.adoptatus k Nerva Auguflo 

infilium , fitccejforemque Imperq M. Vlpius 

Traianm Crinitus,& Cajarappellatus. 

'Adventui Aug.Achaiae. Num.Hadriani. 

•Adventui Aug. Africae. Num.Hadriant. 

Adventui Aug. Alexandriae. Nttm.Hadriani . 

Adventui Aug.Arabiae. Nttm.Hadnani. 

Adventui Aug.Bithyniae. Num.Hadrtani. 

AdvcntuiAug.Cappadociae.iV«w?.i^Wrw»*. 

Adventui Aug.Ciliciae. Num.Hadriani. 

Adventui Aug.Delmatiae. Num.Hadriani. 

Adventui AUg.Euboeae. Num.Hadriani. 

Adventui Auguftifeliciffimo. Num.Severi. 

•Adventui Aug.Galliae. Num.Hadrtani. 

Adventui Aug.Germaniae. Num.Hadnani, 

"Adventui Aug.Hifpaniae. Num.Hadriani. 

Adventui Aug.Italiae. Num.Hadriani. 

" Ad v entui Aug.Libyae. • Num.Hadriarit. 

Adventui Aug.Licyae. NumMadriani. 

Adventui Aug-Mauretaniae. Num.Hadrtan*. 

AdVenrui Aug.Pamphyliac. Num.Hadriani. 

Adventui Aug. Syriae. Num.Hadriani. 

AEdes Bellonae ab Appio Claudio facta. 

xjnficr. 
AEdes Zotheca,culinaHerculiSaxano re- 

ftituta. x.inficr. 

AEd§s Honori & Virtuti a C. Mario de ma- fB D nubieis facta". , x.infir. 

AEdes,P'orticus, Menfa & Aralovi Pagani- 

co reftituta. y.infcr. 

AEdes Saturni Gaietae fa&a. " x.infcr: 

■ AEdicuiaeonciIij Deorum Dearumque.pro 

fafute Ti.Caefaris Aug.exvifuDeai Va- 

lentiae facta. r.infir. 

AEgypto capta , aC.IulioCdefi.re & AugtiHo, 

N#*w. 
AEgyptus inpoteftafempopuli Romani re- 

dacta a Caefare Augufto. v. inficr. 

| AEmilia refecta. TAum.M.^Aemil^ Lepidi. 

Afncaconfiliis &provifione Fl.Stilichonis 

liberata. x.infcr. 

Africae reftitutio, ab Impp. Arcadio & Hc^ 

norioAugg. x.infcr. 

Agitatum in iiti. ftabulis. v. infcr. 

Agridiuifiinltalia,ab L. Munatio Planco. 
y. infir t 

Alemania de vi<3a'. Ntim.Fl.Iulij Crijpi. 

Alimentaltalica. Num.Traiani. 

Alpinae gentes omnes , a man fupero ad 
inferum , Augufti du<5tu atqtie aufpiciis> 
fub imperium populi Romani redactac. 
x.mfir. 

Anien nova,& AquaClaudia,aTi. Claudio 
Imp. perducra. x.tnfir. 

' Anienis fluvij Alveus a, Narfere eunucho 
Patricio , primo Iuftihiani Imperatoris, 
copiarum in Italia adverfus Gothosmif- 
farum,duce,purgatus. x.infir. 

Ann. dcccixxiiii, nat. urb. Circus 

conditus- a5p HISTORIC 

condifns. Num. Hadriani. 

Annona eara, frumehti modius denario 

praeftitus. v. infcr. 

Annonafrumentaria empta, plebs adiuta. 

V. infcr. 
Annona populi Rbrnani ex Moefiapro- 

• vinciaadleuata. v.infcr. 
Ap. Claudij egrcgid facta. v. tnfcr. 
Aqua Caerulea & Curtiaab. Imp. Vefpa- 

fiano Augufto reftitutae & aTito Caefa- 

• renouaformareductae. v.infcr. 
Aquarum omnium rivi ablmp. Caefare 

Auguito refecti. V. infcr. 

Aquae Marciae nvus aTito Caefarerefe- 

dUs, aquaque reducta. v. inftr. 

Aqua Marciaablmp. M. Aurelib Antohi- 

no aucla & in facram vrbem perducta. 
V. infcr. 
Aquaab Ap. Claudioirivrbem addu&a. 

V. infcr. 
Aqua nona conquifita & irr municipium 

perduct<),& Nympheum fa&um. v. mfcr. 
Aquaedigitus, pro muneregladiatorioe- 

ditoconceffus. v.infcr. 

Aqu.ieductus in nOurs Athenis ab Imp. Ha- 

driano Augufto eoeptus , & ab Imp. An- 

• tonino PiO conlurtimatusdedicatufqtfcV 

V. infcr. 
Ara&itatuaex votopofita. v.infcr. 

Ara iuffu Deipofita. v.infcr, 

A r a ex v 1 fu po ii t a. V. infcr. 

Ara & Cupicfnes n. d.d. v. infcr. 

Ara V ictoriae in Cuna dedi cata. in Kalen- 

dfirw, 
Arae pro falute Impp. pofitae. y. inftr. 
Arabiaadquifita. Num. Traiant. 

Aratoribu^ paitores cedere coa&i. v. infcr. 
Arcae rofisbrnandae. v. infir. 

Arcus Coelimomani ab Impp. L. Septi- 

mio Seuero & M. Aurelio Antonino re- 

ititutr. V. infcr. 

Area ex S. C. dpriuatis, publicapecunia 

demra terminataquc. v. infcr. 

Armamenrarinm apud Batauos ab Impp. 

L. Septimio Seuero&M. Aurelib An- 

tonino conlapfum & reftitutum. v. infc. 
Armeniacapta. Num.Augufti. 

Armeniarccepta. Num. Auguftii 

Armeniadevicfa. Num. Traiant. 

Armeniafuba&a. Num.Trma.ni. 

Armenia & Mefopotamia in poteftatem 

popuii Romani redaiftae. Num. Traiani. 
Armeniacapra. Nurti. M. Aureij Anto- 

nini & L . Aurelij Veri Armeniaci. 
Armenia devicta. Num. L.AurelifVeri 

Armeniact. v s 
A E D BLENCHVS. 270 

APMENIAS KATAAOYAHSHS. 

Ntim. L. Aurelq Veri Armentaci Atig. 
ArmeniisrexdatusaTraiano. Num. 

Armeniis rex datus k L. Aurclio Ver» Arme- 

niaco. Num. 

Auguftalis iriter primcis auguftales aDt- 

curionibusfadtus. v.infcr. 

Auguftalitatis hbnor gratuitus decretus. 

V. infcr. 
AYTAIS TAIS H m ep A 12 r A I h 
TINI TTJiAS CXPHMATISeN 

6A©eiN eniToiepoN ehma 

KAI HPOSKTNHSAI 6ITA 
Aho TOT AESIOT CA06IN 
6hl TO AP1ST6PON KAI 
6C-INAI TOTS hCNT6 AAK- 
TTAOYS 6ilANfl T O T BHMA- 
TOS KAI A P A I THN X € I- 

pa kai eniQGiNAiehr. 

TOTS IAIOTS O*0AAMOTS 
KAI OP0ON AN6BAE+5 TOY 
AHMOT nAPESTSlTOS KAI 
S Y NX A I POM GN O T OTl Z fl- 
2JAI APETAI Er€NoNTO Eni 
TOY SEBASTOY HMON AN- 
T ON6I NO Y. 

Ab ykiot nACYPeiTiKn kai 

A*HAniSMGNft ThonANTOS 
AN©P«noY GXPHSMATISEN 
O © 6 j S € A 6 I N KAl €K 
TOT TPIB2MOY APAI T ۥ " 
»PAN KAI M6TONIOY ANA- 

«AAKii kai enieeiNAi ehi 
TonAefpoN kai esn©H kai 

AHMOSIA HTXAPISTHSeN 
ThoeJi KAIOAHMOS S T N g> 
XAPH ATT». 
AIMA ANA*EPONTI IOTAIA- 
NO A^HAYIISMCNn YnonAN- 
TOS ANQPUnOY 6XPHSMA- 

t 1 s e n o eo 2 e a e [ n k a i 

€ K TOY TPIEJJMOY APAI kOK" 
KOTS S Y P O B I AO Y KAI *AreiN 
M6TA M6AITOS 6ni TP6IS 
HM6PAS KAl eSll©H KAI 
eAQflN AHMOSIA HYXAPI- 

STHseN ennposseN toy 

. A H M O T. 
OYAAEPlh Aftri STpATinTH 
T- Y * A n e X P H M A T ,1 2 e N O 
0EOS 6A©€IN k A I A A B GI N 
AIMA 6HAA£KTPTONOS A«Y- 
K06 M €T A M eAI t OS K A I koA- 
AT P I OY E Y NT P C* A I K A I Gri£ 
TPYIS HM6PAS ehlXPEISAI 
G h I T O Y S , O » © A A M O Y S K A t 
S AN- 27I HISTORICVS 

An6BAG*GN KAI 6AHAT06N 
K AI HTXAPISTHZ6N AHMO" 

sia t a eea. v.infir. 

Bafilicaluliareparata. v.infcr. 

BAT aN «IAflNOS HPOTEPON 
M EN EOETH ATO n P O X E I- 
pIS©EIS TTMNASIAPXOS 
n pOESTATHXE ENAOH&S. 

v.infir. 
Bellonaeaedesfacta. v.*»/n-. 

Bellum Caefaris & parriae ex magnapar- 

teconfc&um. T.f^. 

Bellum cum Iugurtha Numidiae rege ex- 

trafonema C. Mariogeaum. v.infir. 
-C. CaesarHifpaniamvicit. inKalendario. 
cicaesarAlexandriam recepit. inKa- 

lenddrio. 
C. Caefar Hifpali vicit. m Kalend. 

C. Caefar Pontif Maximus faftus eft. 

in Kalendario. 
Campus igmfcr Diti Proferpinaeq. con- 

fecratus, & ludi, populi Romani falutis 

ergo,fa£ti. y : m f cr - 

Cantharus ex iufiulovioptimo Maximo 

-pofitus. . fi¥?' 

Capirolium ab armatis Tribums Plcbis & 

Praetoreoccupatum. v.inficr. 

Caufa ex S , C cognita. v. inficr. 

Caufae vtilitatesque publicae iideliter & 

conftanter defenfae. x.infcr. 

CenaColonisdata. v.infir. 

Centenae coronae Fortunae pnmigeoiae 

dedicatae. . . V.infir. 

Cerealiaa C. Memmio AEdilipnmum 

fac>a. V.infcr. 

Certaminis Selaftici focij , Lidores popu- 

lares, DenunciatoresPuteolani abAn- 

tonino Aug. Pio conftituti. v.infir. 

Cimbri aC. Mario fugati . v. infer. 

CivibusAfiaercftitutis. -■■ Nttm.Ttti. 
Civibus& fignis militaribus aParthisre- 

cuperatis. . Nttm. Attgufii. 

Civibus & fignis militaribusa Parthis re- 

: ftitutis. . • Nnm.Aftgufii. 

Civitas militibus data , & connubmm con- 

ceflum. v.infir. 

CollegiumiuvenumBrixianoruprimum 

inftitutum. v.mficr. 

Colonia metu periculoruliberata. v. mfir. 
ColoniaconiuncIuliaSutrina. y.infcr. 
Coloniaededuftae. . v.infir. 

ComesTi.CaesaridatusaDivoAugu- 

fto. y.infir. 

€ompitum refeftum ^teaumjparietes al- 
levati. ; v.inficr. 

ConcordiaetempUun incendioconfum- ELENCHVS. 2JZ 

v. inficr. B D Num. Neronis. 
vltus ptum &reftitutum. 
Congiarium datum pop. R 

& altis Impp. pafsim. 
Conftantinus Imp. iuftis Rempubl 

eftarmis. v.inficr. 

Conftantinilmp. invi&avirtusfolapieta- 

te fuperata eft. v. infir. 

Confenfu concilij Provinciae Hifpaniae 

citerioris fa£tae. v.inficr. 

Cofulari poteftate in Provinciam ab Imp. 

miflus. v. infcr. 

Confules e plebe primum creati. In Rom. 

Faft. 
Contravotum pofitum. v.infcr. 

Contra votum pietatispoGtum. v. infir. 
Coronae centenae Fortunaeprimig- dedi- 

catae. v. inficr. 

Coronatus adverfus hiftriones&omnes 

fceni cos artifices. V. infir. 

Coronatus inter Poetas Latinosomnibus 

fententiis iudicum. v.infir. 

Cratera argyrocorinthia cum bafi& hy- 

pobafi Herculi dono data. . v. infir. 

Cupidines 11. cumlychnuchisdedicati. 

V. inficr. 
Curaintegre &Iiberaliter gefta. v.infir 
| Curadedicata,Comi. v.infir. 

Curru in Curiam vehebatur L. Caecilins 

Metellus. v.infcr. 

DAcia capta. Nttm. Traiani. 

Dacorum gens & RexDecebalus bel- 
lo fup erati . v. inficr. 

Decretum faftum ob hofpitium. v. infir. 
Decurfio Neronis Imperatoris. Nttm. 

Denari j Decurionibus & Colonis divili. 

v.infcr. 
Denarij Decurionib. & Auguftalib. dati. 

v . infir'. 
Denarij populo viritim dati. v. infir. 

Difficillimatempora. v.tnfir. 

Difciplina. Num.Hadrtnni. 

Donationis caufa mancipata. v. infir. 

ELephanti primi in triumphu du<5ti,pri- 
mo Punico bello ab L. Caealio Me 
tello. v. infi 

Egregia in Rempublicatn merita. v. infir. 
Embes prophetaftemmate marmoreo ho- 
noratus. v.mfct.. 

Epulandumomnibusannis. v.infir. 

Epuluro datum. . v.mfar. 

EpulumDecuriisini.datum. v.inficr. 
Ex auro p .xvi. ftatuae Ti. Claudij Caefa-: 

risAug. Germanicifa6tae. v.infir.. 

Ex auro p. x. ftatuae Imppp. Vefpafiano, 

Tito r 27? Hi.sron.tcv 

Tito & DomitianoAnggg. pofitae. 

V. infcr. 
Ex caufa legationis fepulchrum facturri: 

v.infcr. 
Ex iuffu Iovi optimomaximoftatuapou- 
. ta- v.infcr. 

Ex poftulatione populi ftatua patrono po- 

fita. v.infcr. 

Ex praecepto Iovis,fimulacrum Apollinis 

ftatutum. y.infcr. 

ExS. C.factaautdedicata, v.infcr. 

Exteftamentofaehim, fivedatum velde- 

dicatum. v. infcr. 

Ex vifu aedes Plutoni , & Profef pinae vota 

V. infcr. 
Ex vfuriscentefimisfummaelegataeero- 

gandum. v.infcr. 

Ex voluntate.ab herede pofitum. v. infcr. 
Exercitui Rom. profligato Q,- Fabius Ma- 

ximusfubvenit. , y.infer. 

Expeditio in Armeniam. v. infcr. 

ExpeditioinTingitaniam. v.tnfcr. 

Expeditio Parthica fub imp. Traiano. 
V- infcr. 

FAnum Matri Deum & Ifidi refectum, 
& pronaum fa&um. v .infcr. 

Fafcesdepofiti. v.infer. 

Fatalis ignis Secretarium pop. Rom. ab- 

fumpfit. v.infir. 

Felixadventus Auguftorum. Num.«JM-a' 

ximiani. 
Felix proceflus Confulatus Augufti. Num. 

<JMaxentij. 
Fines pomeri j terminati 5 ampliati prolati- 

ve aut reftituti. v. mfcr. 

Fifci ludaici calumnia fublata. aNerva. 

Num 
Frumentum publicum plebi vrbanae da- 

tum- Num.TittCaefa.rts. 

Frumentumplebivrbanaeconftitutum. 
Num. Nervae. 

Fundamenta murique Ferentinatibus fa- 

cta. v. infcr. 

Fundamenta murique a folo fafti. v. tnfcr. 

Funere publico elati. y.infcr. 

GErmaniacapta. Num.Maximini. 

Germaniadeui&a. Num.Alexandri. 
Germaniafubada. Num.M.Aurelij An- 

toninii 
dcGtrmams. triumfhust Num.M. Aurelij 

Antonini. 
deGermanis. trophaeum. Num.M.Aureltj 

Antonini. 
Gladiatorum paria edita. v* infcr. B D EtENCHVS. 274 

Gladiatorum munus datum. v. infer. 

Gothi devicti. Num.BehJari). 

Gothorum reges fiiperati atque proftrati, 
libertate vrbis Romae ac totius Italiae 
reftituta. v. infcr. 

Grammaticus Latinus vniuerfam fubftan- 
tiam fuam ad rempubl.pertinere vo- 
luit. P.AtilijP. F.Septiciani. v.infir. 

Gratiaeactaenumini AEfculapij. v.infcr. 

Gratiac maximaeaftae Fortunaeprimige- 
niae. v.injcr. 

Gratismanumiffus. v.infcr. 

Gravifs. Legationibus vrbicis & peregri- 
natiOnib.prorepubl.Mediolan. fun- 
ctus* v.infcri 

Graxia Alexadriafiliosfuospropriisube- 
ribuSeducavit. y.infcr. 

HAnnibal copluribus vi&oriis ferox a 
Q^FabioMaximocoercitus. v.infen 
HaltainaedeBellonaedicata. y.infcr. 

Hierofolymadeleta. ab TitoCaejare.v.infen 
Honor 11. viratusinduftrieadmmiftra- 
tus. v.infcr, 

Honore accepto , impendium remiffum. 
V.infcr. 

HonorecontentuSiimpenfamremifit. 

V. infcr. 
Honori & Virtuti aedes a C. Mario fafta; 

V. infcr. 
Hofpes ac beneficiarius iudicatus. V. infer. 
Hoftes fufi. v. infcr. 

Hoftis perniciofiffimus fublatus. v. infcr. 

IAnusclufiiS' , Num.Augufii. 

Ignoti ante aut infenfi populi Romarii 

Reges, f igna Romana adorare compulfi . 

v. infcfi 
ImaginespatfonisaTibertisfaclae. v.infcr. 
Imperium receptum. < Num. Ti. Claudij. 
In fidem clientelamque apatrono rccepti. 

v. infcr. 
In Primo aetatisflorepraereptus. v. infcr. 
lngeniumpUeri,anriosexeedebat. v. injcr. 
lntefamnaeonditi. v.infer. 

Iovia porticus & fundimentis abfolutaex- 

cultaque. V. infcr. 

Italici Argis riegotiantur. x.infcr. 

Iudaea eapta. Num.f r efpaJianieJrTtti. 

Iuddeadevifta. 

IorAAIAS EAAOKYIA2. 
IOYAAIAS KATAAOIAfiJHJ, 

Iudaei a Tito Caefarefubacti. 

Iudaici fifci caliiniafublata. Num.Nervae. 

Iudaica expeditio. Num. Hadriani. $z ludicix 27? HlSTOfilCTi 

Iudicia VeronenGbus reftituta. v. infcr. 
IugurthaRex Numidiaea C. Mario captus 

& in triumphum duclus. v. infir. 

Iunonis porticus incendiocorrupta&fe- 

ftituta v. mfir. 

lus commune liberorfi conceffum. v. infir. 

LAnariaefactae. , x.infer. 

Lateris dolor curatus. v. infcr. 

Lavatio gratuita legata five dara. v. infcr. 
Legatum ad exornandum aedem Pomo- 

nis. v.infir. 

iegio viii. Augufta, Pia,Fidelis, conftans, 

com moda cogno minata cft. v. infcr. 
M. Lepidus annorum xv. praetextatus ho- 

ftemoccidit,civemferuajut. Nttm. 
Liber factus Romae. v. infir. 

Libertas reftituta. Nttm. Galbae. 

Libertas P. R. reftitut. Nnm. Vefpafiani. 
Libertas vrbis Romaeactotiusltaliaere- 

ftituta. v. tnfcr. 

Ligures a Q^JFabio Maximo fubacli ac 

triumphati . v. infcr. 

Locus ex pri vato in publicum reftitbtus. 

V. infc r, 
Locus fa&us publicus fepeliendismilitibus 

claffis promontor. Mifen. v. injcr. 

Longapopuli Beneventani taedia fedata. 

V- mfcr. 
Ludipublicieditij v.infcr. 

Ludi faeculares fa&i. Num. Domitiani. 

Ludi votiui facti pro reditu Imp. Caefaris 

Augufti. Nnm. 

Ludi faecular. facti. Nttm. L. Septimij Severi. 

MAgiftenuminituKalend.Aug.v. infi 
Magiftratusinitus. y.infcr. 

Magiftri equitum imperium cum Dictato- 
risimperioaequatum. y.mfir. 

Magnaeopimaeimmolatae. vJnfir. 

Manfiones Saliorum Palatinorum a Vete- 
ribusob armorum annalium cuftodiam 
conftitutae. v. infir. 

C. Marius extra fortem bellu cum Iugur- 
tharege Numidiaegeffit, eumcepit & 
triumphans in iccundo confulatu ante 
currum fuum duci luffit.iir, Conful ab- 
fens creatus eft. nii.,ConfulTeutono- 
rumexercitum deleuit.v. Conful Cim- 
bros fugavif-ex ieis & Teutoneis itcrum 
triumphauit. Rempublic turbatam fe- 
ditionibus r r. p t. & Praetor vi.qui 
armati CapitoUu/n occupauerant , vi. 
Conful vmdicauit. Poft lxx. annum 
patnaperarmaciuiliapulfus.armisre- 
ftitutus, Cos. vn.factuseft. Demanu- B D L E N C H V S. 2j6 

bieis Cimbriceis & Teutoniceis aedem 

Honori & Virtuti vidtor fecit,vcftetriu- 

phali , calceis Punicieis I II 1 1 II 
v.infir, 
Maritusnihildeconiugedoluk, nifi mor- 

temtius. v.infir. 

Martis fignum aferuo tangi nefas. v.mfir. 
Memoria M. Antij LupiPraetorispervim 

oppreifi in integrum reftituta. v. infer. 
Menfacontravotum pofita. v.infir. 

Millenariumfaeculum. - Nttm. Pklippi, 
Milliares lapides reftituti. v.snfcr.. 

Miffushoneftamiffione. v.infir. 

Mons & locus magnisoperibus egeftus. 

V. infir, 
Monumenti locus publice datus. v. infir. 
Mulfum & cruftum Colonisquotannis na- 

tali Caefaris datum. v. infir. 

Mulfum, cruftum &cenaSinueffanisda- 

ta- v. infcr. 

Mulfum , cruftulac & fportulae datae & 
. nuces iparfae. v.tnfen 

Municipes in fidem clientelamque rece- 

pti- v , iufcr. 

Municipium Interramnatium exfummis 

periculis ac diificultatibus expeditum & 

conieruaium. v.infcr. 

Munus gladiatorium datum. v.mfcr. 

MuriVeronenfiumfabricatiacdedicati. 

v. infer. ' 

Muri vrbis aeternae reftituti. v. infir. 

Murusab Augufto Fanenfibusdatus. 

v. infir. 
Murus ac turresab AuguftoTergeftae fa- 

ctae. v. infir, 

Murus Conftatitiae in GermaniaaDocle- 

tianolmp.factus. v.infir. 

Murus , fornix cifternaque Afifinatibus 

facta. v.mfiri 

Muruseifdemrefectus. v.infir. 

NArfes virgloriofiffimus,exPraepof. 
facri Palatij.ex Cons. atque Patricius. 
poft Victoriam Gothicam ipfiseoru He- 
gibusceleritate vrbis Romae, actotius 
Italiae reftituta, Pontem viae Salariae 
vfque ad aquam a nefandilfimo Totila 
Tyrannodeftruftum, purgato Fluminis 
Alveo in melioremftatum quam quon- 
dam fuerat , renouauit. y. infir. 

Natalis dies Divi Augufti vnr. Kalend. 
Octobr. v.infcr. 

M. Nonius Placidus ab annoaetatisfuae 
xri. oculis patetibus vidit nihil. v, mfir. 

Nympheum ad cultum priftinum reuoca— 
tum. v.infir. 


277 HrSTORT cvs 

OB ciueis feruatos. Num. Augufli. 

Oleum collegis, fingulisannisexle- 
gatodiuidendum. v.infir. 

Olenm quotannis incampo&inthermis 
& balineis populo Comenfi praebendti. 
V. infcr. 
Opera coerata & probata. v. infir. 

Optimafpolia. v.infir. 

OppidapluradeSamnitibus capta.V. infcr. 
Opus metaeC Ceftij abfolutum extefta- 
mento. v. mfir. 

Opus pontis vetuftate conlapfum & refti- 
tutum. v.infir. 

Opusponti«perfeflum Alcantarae.v.'»y?r. 
OpuspotisftipeconUtaa Municipiis pro- 
uinciaeLufitaniaeperfeftum. v.infir. 
Omnibus plebis defideriis fatisfacmm. 

V.mfcr. 

Orbe terra mariquepacatoaCaefare Au- 

guito templum laniclufum.^ v.infir. 

Ornamenta decurion. primo cuidam de- 

creta. • v.tnfir. 

PAce populi Romani terra marique par- 
talannm clufit. Num. Neronis. 

Facep. r. vbiquepartalanumclufit. Num. 

Neronis. 
Pacem cum Pyrrho Rege fieri prohibitum. 

Num. 

Pantheum vetuftate corruptum ab Imp. 
L. Septimio Seuero reftitutum. x.infir. 
Pariagladiatorumedita. v.infcr. 

Paiiesfaciundils. v-infir. 

Parrhiacapta. Num.L. Aurelij Veri. 

Patronus coloniae , autcivitatis cooptatus. 

v. infir. 

Paxfundatacum Perfis. Num.PhMppi. 

Pecunia ad ampliandum templumcolla- 

ta. v.infir. 

Pecunia a plebeadftatuamponendam ob- 

lata. v.infcr. 

Pecunia magna ex aequopartaa L. Cae- 

cilio Metello fingulishberis relida. 

V. infir. 

Perfae a Miltiade betlo vidi. v. infcr. 

Peftiferatyrannisextinda. v.infir. 

Phetrium Auguflalibusdatum. v.infir. 

Piaculum fidum. v.infir. 

Pietatis caufapofitum. v.infir. 

Plebs adiuta , annona frumentaria em- 

pta. V. inftr. 

Plebs vrbana &tribus frumentum publi- 

cum acceperunt. v.infir. 

Pons Fabricius fadus. V. infir. 

Pons Gratiani Imp. in vfum S. P. q/r. 

conftitutus ac dedicatus . V. injcr. D t E L e'n C H V S^ 278 

PonsviaeSalariae aTotilaGothoru Regp 

deftrudus , & a Narfete purgato flumi- 

nis Alveo renovatus. v.infir. 

Ponslapideusab Aquiflauienfibus, Traia- 

nolmperatorifadus. v.tnfir. 

Populus Romanus Imp. Caesari Angufto 

abfenti ftipem anno novo contulit. v. inf. 
Porticus, exedra & fignum aeneum Silva- 

nodicata. v. infir. 

Porticus publicae vetuftate corruptae & 

reftitutae. v.infc. 

Poft morrem ftatua pofita. v. infir. 

Poltlongas & varias infirmitates , hom ini- 

nibusexempta. v.infir. 

Praeconum & viatorum quaeftorioru nu- 

merus per legem latam audus. v. infir. 
Precibus composfadus, VotumDeoMa- 

gno aetern. foluit. v.tnfir. 

Princeps in Senatum ledus. v.infcr. 

PriuernumcaptumabC Hypfaeo 

Cos. Num. 

Profedio M. Aurelij Antonini Aug. 
Profedio Auguftorumfelicifllmo. Num. 

L. Septimtj Severf&e^t. Aurehj Antonini 
Britannici Augg. 
Propago Impen. Num. Plautillae Aua. 

Provinciaoptimearkniniftrata. v.mfcr. 
Publiceelatusfepultusque. v.infcr. 

Puellae Fauftinianae inftitutae. Num. 

Puerxn.annorum AntipoliinTheatrobi- 

duofaltauit&placuit. v.infir. 

Puer xnr. annorum inter poetasLatinos 

coronatus. y. mfcr. 

QVadrages remifs. Num. Galbael 

Quacftura fideliter ac liberaliter gc- 
fta. v- tnfcr. 

Quaiftoresaire moltati. v.infir. RAuennatium ciuitas.qusePicenicaput 
videbatur, AEmiliae addita. v. infcr. 
Rebellio ab Impcratoribus Arcadio & Ho^ 
norio fratribus vindicata & Afnca refti- 
tuta. v. infir. 

Receptusin clientelam civium AEfonens, 

v. infcr. 
Regna adfignata . Nttm. Tmiani. 

Reliqua vetera HS notriesmillies abolita. 

Num. Hadriani. 
Reliquiae corporis traiedae. v. infirJ 

Reparatio reipublicae. Num. Theodofij. 

Refpublica bene & fideliter gefta . v. infir. 
Refpublica conferuata. Num.Augttfh. 

Refpublica a C. Mario vindicata. v. mfcr. 
Refpublica turbata feditionibusTribun; 
pleb. v. infir 

S 3 Refp; 379 HISTORICV 

Refp. P. K. optimisaGaefare Auguftole- 

gibus & fiancuffimis inftitutis reformata. 
v.infir. 
Refpubhca ab Impp. L. Septimio Severo & 

M- Aurelio Antonino reftituta,8t Impe- 

riura pop. Rom. propagatum. v. infir. 
Reftis & clauus ingratis libertis legata. 

v.infir. 
Reftitutori Achaiae. Num. Hadriam. 

Reftltutori AEgypti. Num. Hadriani. 

Reftitutori Africae. Num. Hadriani. 

Reftiturori Ar meniae. Num . L. Aure- 

lij V~e'ri. 
Reftitutori Afiae. Num. Hadriani . 

Reftitutori Bithyniae. Num. Hadnani. 
Reftitutori Britanniae. Num. Hadriani. 
Reftitutori Cappadociae. Num.Hadriani. 
Reftitutori Daciae. Num.Hadriani. 

Reftitutori Galliae. Num. Hadriani. 

Reftitutori H lfpaniae. Num. Hadriam. 
Reftitutori Itahae. Num.M.Aurelij 

Antoninu 
Reftttutori Lydiae. Num. Hadriani. 

Reftitutori Mauretaniae. Num. Hadriam. 
Reftitutori orbis terrarum. Num. Ha- 

driani. 
Reflitutori Parthiae. Nttm. L. Aurelij Veri. 
Reftitutori Sarmatiae. Num. M. Aurety 

Antonini. 
Rex Armeniisdatus. Num.Traiani. 

Rex P arthis datus. Num. Traiani. 

Rofae quotannis fupra Publicios mitten^ 

dac. " sJnfcr. 

SAbinorum & Tufcoru excrcitus fufus. 
y.tnfir. 
Sacerdotes ih tetraftylo confederunt. 

v. mfir. 
Sac.ro fufcepto, fortes fublatae. v. infir. 
Saltus Fortunae opiferae reftitutus. v.tnfir. 
Sangninis evomitio curata. v. infcr. 

Sarmatarum oricns motuscompreffus. 

V.infcr. 
Sarm atia devi&a. Num. M. Aftrelij 

Antonini. 

Scelerofiffimi ferui publici facinus depre- 

henfum. v.infir. 

• Scholacum ftatuis &imaginibusorname- 

tisque facta. y. infir. 

ScholaSpeculatorum Legionum primae & 

fecundae adiutricum piarum fidelmm 

Severianorum refe&a, v. infir. 

Secretanum ampliffimi Senatus reparatum 

v. infir. 
Sedcs extru&o tribunalia militibus facta. 
V. infcr* 

- 
- - A B v ^nfr. 
V> >nfct. 
v-mfir. 
v - tnfct. 
x -infir. 
v 'infcr. ' 
V- infcr. D L E N C H V S. 280 

Se devouit Q.Decius Mus Cos. In Rcm. 

Faft. 
Semitae, porticus , campus, horolo^ium, 

macellum, bafilica & alia Aletn facta. 
v. infcr. 
Sepulchri aditus , ambitus , liberto ingrato 

mterdictus. . v. infir. 

Sepultura libertae ingrataedpatrono ne- 

gata. v. infcr. 

Sex. & Cn. Pompeij Magni fiJi j in agro Ba- 

teftaniorum a iulio Caefare profligati. 
v. infir. 
Signis Parthicis receptis. Num. Augufli. 
Signis receptis de viftis Gcrmanis. Num. 

Germanici Caefaris. 
Signum aureum Martis in foro pofitum. 

v.infcr. 
Sine vlla animi laefione. 
Sinevllaanimi laefura. 
Sinevllaquerela. 
Sinevllaoffenfa. 
Sinevlloiurgiovixit. 
Solo priuato faftum. 
Solum balineidatum. 
Somnio admonitus , Nemcfi aram pofuit 
V. infcr. 
J Spectaculaedita. y.infcr. 

Speleum Deo Mithraeconititutum.v.»»/^. 
Speleum Deo Soli invicto Mithrae viol. 

ignis abfumptum , comparata area a re- 

public Memolan. reftitutum. v.infir. 
Spicaevitiatae. v.infir. 

Sportulae ob dedicationemftatuarumda- 

tae. v. infir. 

Statua auro fuperfufa , locata. v. infcr. 
Statua ex ae re collo cata. v . infcr. 

Statua ex aere conlato ponenda. v. infcr. 
Statua in Roftris cx aere afgentoque col- 
locata. v. infcr. 

ctatuafub aerc conftitufa. v.infir. 

Statua fub auro Fl. Eugcnio ob egregia eius 
in rempublicam raerita in foro Diui Tra- 

iani decreta, v. infcr. 

Statua fub auro inluftris & Romac & Con- 

ftantinopoli Symmacho decreta & C oI- 

Iocata. v.infir. 

Statuafumptupublicolocata. v.infir. 

Statua pecunia publica , Licinio Surae po- 

fita, & tr iumphalia ornamenta fub Im p. 

Traiano Augufto decreta. v. infir 

Statua poft mortem pofita. v. infir. 

Status optimus a MemmioVitrafioOrii- 

to , vrbi Romae redditus. v. infir. 

Sub afcia dedicatum. v. infcr. 

Subftru&io & tabula ex S. C.fa<3a. 
V,infir. 

Taren- 28 r HISTORICVS ELENCHVS. 282 TArenttim a Q. Fabio Maximo captum 
V. infcr. 
Taurobolium Le&orij profaluteTmp. An- 
tonij Gordiani Aug.totiusquedomusdi- 
uinaeproqueftatu cmitatisfa&am. 
v. infir. 
Templum Augufto cum ornamentis 

D.D. 
Templum Iani clufum. Num. Augufii. 

Templum Dei Siluani conlapfum, cum fi 
gnoreflitutum, v.infir. 

Termini inter Ateftinos & Veicentinos 
ftatuti. y.infir. 

Teflerahofpitalisfaeta.^ v.mfir. 

Teutonoru.n exercitus a C. Mario dektus. 

v.mfir. 
Thermae Conftantinianaereftitutae. 

V. infcr. 
Thermae Herculis viterraemotuseuerfae 
& reltitutae. v.mfcr. 

Thermae Ocnculanis aSolo extruclae, 

v. mfcr. 

Tibcrius Caesar adaeternitatemnominis 

Romani natus. v. infir. 

Traianus Imp. de Roman. Imperio,de pa 

ternad: auita Hifpan.patna,& deomni 

hominumgenerementiflimus. v. tnfir. Traieems Aug. Num. Gordiani. 

Transdanuviani ad praeftanda Romanis 

tributa,traducri. v.infir. 

Tribuum commodaj locorum adieftione 

ampliata. v. inficr. 

Tnumphalia ornamentaTi.Plautio M. F. 

Silvano AEliano Legatolmp. Caefaris 

Vefpafiani Augufti decreta. v.infir. 
Tnumphaliaornamenta&ftatua, Licinio 

Surae Legato Imp. Traiani a Senatu de- 

creta. v.infir. 

Triumphus Caefaris. Num. Claudij lultani. 
Trullae argenteae duae obhonor. Augu- 

ftalitatisdatae. v.infir. 

Turres & murus Fundanis factae. v. tnfir. 
Turres vetuftate confumptae &reftitutae 

V. infcr. 
Tyrannis a Fl. Iulio Conftantino Augufto 
extineta. y.infir. 

VE&igaliapublica vindicata v.infcr. 
vehiculatione Itahae remifla. Num. 
Nervae. 
Vefcendum quotannis ex legato. v. infir. 
Veterania Vefpaiiano Auguitodedu&i. 

v. inf. 
Vexillationes in Syriamdeducedacv. infcr. 
C. Ypfaeus Cos. Privernum cepit. Num,. XXIII. 


GRAMMATICVS CONTINENS 
VARIAS SCRIBENDI L O QJf E N : 

DIQVE FORMAS MINVS V S I T A T A S, 

diftionesque incognitas, obfoletas&rarasexantiquistam 

numifmatum quam marmorum monumentis. ABaliquis,proabaliquibus. v.infcr. 
Abigems, equi nomen. .< v. infcr. 
Ab ifcm Ptlagiam, proadlfidem. v.infir. 
A cenfus, pro acenfibus. V. injcr. 

Ad, ideft, fed:dprot. v.infcr. 

Adque, pro atque. v. infcr. 

AEcate , fine afpiratione pro Hccate.v. infi 
AEgrefcunt , pro aegrotant. v. infcr. 

AEdituauitjideftaedituusfuit. v.infcr. 
AEneatores, protubicinibus. v.infir. 

AEvocatus, per diphthongum, pro evo- 
catus. v.tnfir. 

Aginees fons. v. inficr. 

iTAlBSAOZ KAI MAAATBH- 

Aos. dij. v,infir. AEs, genitiuusfemininusprimae declina- 
tionis, pro ae ,vt Decimiaes,, Faufti- 

• naes,LiuiHaes,Pnfcaes,&alia. v.infcr. 

A I diphthongus, pro ab , vt, Aimilius* 
proAEmilius. Aireproae.re. Aiternai* 
Antoniai Auguftai, Bonai Deai , Carifli- 
mai , Coloniai Beneuentanai» Dianai, 
Qualftores. v.mfir. 

Albaritim. v.infcr. 

Alexandrea pro Alexandria. Num. Lepidi. 

AmatilfimaiKaftilfimai& Piiflimai.v.»?/cr. 

Anatocifmus binae cehtefimae Yfurae. 
V; infir. 

Antae. V. infcr-. 

Antepagmenta» - v-infir\ 

A pro. "283 GRAMMATICV6 CONTINENS 

Aprodifia i fine afpirationc infccundafyl- 
Iaba. v.inftr. 

ArdoinneproDiana. v.inftr. 

ArxDea. v.infcr. 

APTmnAjA pro Venere Cirelefti. 
Num. Augujti. 

Aftomaehetus. v.inftr. 

Attis minoturdnas. v. inftr. 

Atthis cum afpiratione. V. infcr. 

B, facpe habetur pro V, vt Albei, pro Al- 
vei. Atabis,pro Atauis. Cibica,pro Ci- 
vica. fic Probincia , Scrbus , pro Servus-, 
Sibe, pro Sive. Viba, Vibi, vniberfus. 
Nttm.&v.inftr. 
Balincum.probalneum. v.infcr. 

Bafilica calecanda. v.infcr. 

Baflis, s gem inato. v. infcr. 

Benemcrentiffimus. v.infcr* 

Borafthencsjvin fecundafyllabapro y. 

V- mfcr. 
BrittannicuSjtgeminato. Nttm.&T.infeh 

C, in quibufdam reduhdare videtur^ vt, 
Iuncxit, Vicxfit,Nuncquam ;v. i»fcr. 
Cabatorcs. V, inftcr. 

CaelusproCocius; v.inftr. 

Cacmentaarda. v.inftr. 

CalbaproGalba. ffifa 

Callus pro Gallus. ' Mft- 

Camulus, pro Marte. V. ™ftr. 

Capillatus a Matre Magna. v. tnftr. 

CarpufcQla. " V. inftr. 

Caudicarij. v. tofir? 

Cena, finediphthongo. y.mftr. 

Ceriolares. v.inftr. 

Cerulae. y.inftr. 

Ceteris,finediphthongo. v. tnftr. 

CHo,procoH.Cohortisnota. Num. 

Chortium,pro Cohortium. Ntam. 

Cinerarium,proolla aut vrna. v.tnftr. 
Clodius, pro Claudius. Num. &v. infir. 
Cocus, pro coquus. V. inftr. 

Coerauit,& Coirauit, pro curauit. v. inftr. 
Coius, pro coniux^ v.mfer. 

Collafiia. yAnftr. 

CommanipuluSjpro comanipulari.v^ mftr. 
Compater. " Tiinfer. 

Con coniun&io,pro cum. v . infcr. 

Conparauit,n,pro m. v. infcr. 

Conubium,vnico n. v.infer. 

Cor, pro Cohorte fineafpiratlone&vni- 
coo. N»m. 

Coriarij,magnafij,falaiarij. v- infer^ 

Coronae inlatae Signaque v n&a. v. tnfcr- 
Cottidianum^pro quotidian.um. v. tnfer. VARIAS SCRlB. fORMAS. B 284 

V. tnfer. 
v.infen D Cotynus.equi nomen. 
Cratera argyrocorintha. 

Croetaprouincia,peroediphthongum. 
V. infcr. 

Cumatium. v.inftr. 

Cum quem,pro cum quo. v. infer\ 

Cupa, pro v rna aut arka. v. infer . 

Cura agentc, pro Curamagente, fiuecu- 
rante, v.infir. 

D, aliquandoponitur loco T,vr,quodan- 
nis pro quotannis.Set.prb Sed. v . infer; 

Num. 
V. infcr. 
y-inftr. 
y-tnftr. 
y.infer. 
V. infcr. Danubius & Danuuius. 

Deivae Cornifcae. 

Delieiain fingulariprodelicium 

Dendrophori. 

DibuSjprb Diis. 

Diibus,i geminato. 

Dieta, pnoloco exercitij,vt opinor. v. inftr. 

v.inftr. 

V. tnfcr: 
Nunr. 

V. infcr. 
Nttm. 

V. infcr. 

V. infcr. 

V. inftr: 

V.infcr. 

V. infcr. 

v. inftr. 

\: infcr. 

V- inftr. 

V. infer. 

v.infcr. 

V. ittftr. Differf i in mcpro deferrii 

DijSinnaui. 

a 1 s pro b 12. 

Diffignatorfcaenarum; 

Divoslulius. 

Doleatur, pro doleat. 

Domo Africa,pro Patria Africa; 

Domo Antiochia Syria. 

Domo Arrctio. 

Domo Ateftae. 

DomoBrixia. 

Carthagine. 

Ccleia. 

IuliaConcordia. 

Kapitolia. 

Perufia. 

Septaquinci exPannoniainfenor, 
V. inftr. 

Voltinia. v.infcr. 

ij>. Ccleia. v.mfer. 

Dedomo Gelotiana. .v.mftr. 

Dom u Narbes. v. infer. 

De domu Aug. pro dofno. v. injtr. 

3,proD. v.in/cr. 

E, quandoque ponitur locol , vt Ante- 
ltius,pro Antiftius.Caelemontani , pro 
Caelimontani.Ciues,pro Ciuis. Deana, 
proDiana. Dolea,pro LJolia. Genetrix, 
prp Genitrix. Mereto,pro Merito. Sole- 
das, pro Solidas. Num. & v. inftr. 

Ei,pro i, vtEidus,proIdus. Leibertas , pro 
Libertas. Serueilius pfo Seruilius. & irt 
multis aliis. Nttm. & v. infcr. 

Epiftula.vinpehultimapaflim.&nufquara 
aliter. y.infir. 

Exedra, pro fede. y. itifer. 

E,pro 


285 GRAMMAT. CONTINENSV 

E, pro h, ASeva, proASxva. Sic h, pro«, A 

SwT»f«pro2<*T6/p«. Num. 

F, ponitur quandoque pro Ph, vt, Dafne. 
Triumfale. Triumfator.A/iw». & v. inf. 
Facerecurauit. v.infcr, 

Faenificium. v.infir. 

Familiamei. v.infir. 

Fanaticus de aede Bellonae. v. mfcr, 

Fecitannos, provixit. v.infcr. B 

Felix, fine diphthongo, & nufquam aliter. 

v.tnfir. 
Femina, finediphthongo,paflim. v. infir. V.infcr. 
v.infcr. 
V. mfcr. 
V- infcr. 
v. infcr. 
v . tnfir. 
V. tnfir. 
v . infcr. Fiduciare 

Filiafter. 

Filianaturalis. 

Flamina,quaealias Flaminica, 

Foresclacratac- 

Formonfus. 

Forum Syaritlrfl, proSuario. 

Fuitadfuperos. 

Fulgerator,pro Fulgurator. Num.Vtocletmn 

d,digammaAEolicum,prov,ut ampiia- 

- i I T T E K M I N A d I T Q_. DHI. IV" 

■HENTVT t.OCTAdlA. VII. i I R 

E P V LO N. XV. i I R. S. F. V.tnfir. 

• Aduertehic AEolicumdigammai.con- 
tinerieafigura, quali ablmp.Ti. Clau' 
dio adiecium tradn Pnfcianus. Clau- 
dius enimprioribus litteristres adiecit, 
tefte Suetonio, qui in vitaipfiusitare- 
fert : Nouasetiamcommentuseftlitte- 
rastres,acnumeroveterum,quafima- 
xime neceifarias, addidit. De quaruin 
ratione ciim priuatus adhuc, volumen 
edidiifet , mox princeps, non dirficulter 
obtinuit, vt in vfu quoque promilcuo 
eflent. Extat talisfcnpturainplerifque 
libris , ac diurnis titulisque operum. 

GAlata, eqtii circenfis nomen. v. infcr. 
Gallaiciae matres. v.mfir. 

Geftatio, pro loco aut fpatiogeftationis. 
V. infcr. 

H,afpirationisnota, aliqtiandoomifla, 
eft, vt, Ercs, pro Heres. Oneftus , pro 
Honeftus, aiirs ,pro huius. v. infcr. 
Haercs , cum diphthongo fcmel, quo mo- 

• dononaliasreperus. v.infir. 
Haue , afpiratum pro Aue. v. infir. 
Hecatae, fine diphthongoinprimafyila- 

• ba - , pro Haecatac v.infir. 
Heurefis. v.mfcr. 
Hilfyricum.cum afpirationc. V. infir. 
Honore vius. v. infir. C D ARIAS SCRIB. FORMAS: 286 

Honorus,proHonoris. V.infir. 

Huncmonumentum,prohoc. v.infcr. 
h y + a 2 pro itAJ. Num. Selmo/p- 

tinorum. 

I, Aliqtioties habetur loco E, vt, Camina, 
pro Camena. Cavias,proCaveas. Di- 
ftructus , pro Deftrucrus. Mircurius,pro 
Mercurius. Ni,proNe. Pontifix , pro 
Pontifex. Dumni.proDumne. Viniae, 
pro Vineae. Ob ciuis feruatos,pro ciueis 
A/»»». & v.mfir. 

Id u s Co m m o dae. v. infcr. 

Immunisperpetuus. v.infir. 

Imp. rertio,protertium. Num. 

Inxuriam fuerunt , pro in curia. V. infi r. 

Infera , pro infra. v. infir. 

Inluftns, pro ilhiftris. v. infir. 

Impetrabit, pro impetrauit. n,pro m. & b, 
prov. V-mfcr. 

Inrita, proirrita. v.infir. 

Interram,prointraterram,fiuefi.br, crra . 

V. infir. 

Imrorurfus , pro introrfus< v. mfir. 

loufu & iouflk, pro iulfir^ v.- infcr. 

Iteractus. v.mjcr. 

Ifdem, pro idem. v.mfcr. 

Iuus, pro lus, u duplicato. v. infir. 

K, fere loco C, vfurpatur,vr, Dedikauc- 
runt. Euokatus. Palikanus. Parkarum. 
Num. & v.tnfir. 
Kaefo Fabius. V. infir. 

Kalendariorum & iduaria collegia. 

V. infir. 
Kandidatus. V. infir. 

Kaninius. V-infir. 

Kapite. v.mfir. 

Kapitolia. v.infcr. 

Kara. v- mfir. 

Karifiima. v. infer. 

Kaflifiima. v. infcr. 

Kafus. V. infir. 

LAetum ,peraediphthongum. v.infir. 
Letum fine diphthongo. V-infir. 

Libens, aduerbialuer, pro libenter.v. mfir. 
Libes, prolibensjfiuelibentes. v.infir. 
Longum & latum , aduerbialiter. v. infir. 
Luci coinquiendi. v.infir. 

Ludicus, equi nomen. v. infir. 

Lugudunum . Num. 

Lybi.ca, pro Libyca. Num. & v. mfcr. M Acelum, vnico L. v. infir. 

Macfokum, pro Maufoleo. v. infcr. 
T Maeror, 287 GK.AMMAT. CONTINENS 

Maeror, per ae cliphthongum. v. infir. 
Maioria, pro Maiora, vt reor. v. infcr. 

Magmentum. v.infir. 

Magnaeopimae. v.infir. 

Mamma.pro nutrice. v.inficr. 

Mammula. v.tnficr. 

Manuplarius , pro manipulario. v. inficr. 
Marita.pro vxoie. v.mficr. 

Marmor Vedian. "v. infir. 

Marones , aut magiftratus nomen, aut plu- 

riumcognomen. v.infcr. 

Mavortius, pro Marte. v.infcr. 

Maxfumus,f.fuperflua, & vproi,pro Ma- 

x i m us . Nttm. & V . inficr. 

MedicusdeLucillianis. v.inficr. 

Memoria pro fepulchro. v. inficr. 

Merentiflimusfibi, proinfe, autergafe. 

V. inficr. 
Meruit, pro Militauit. v. infir. 

MilitauitLegione. v.tnficr. 

MilitauitStipendiisi V.infcr. N V 
V 
V 

V 
V 

V 

V. aliquando omittitur, vt Clemeti ,'pro 
. Clerrienti. Coiux, pro Coiux.Crefces, 
pro Crefcens.Infas,pro Infans.Mefes, 
pro Menfes- Mefor pro Menfor. Ne- 
morefi, proNemorenfi. Stuped. pro 
Stupendi 
Nata conuena Aquitania. 
NationeAfei-i 

Alexandrinus. 
Badaus. 
Bcffus. 
Britto. 
Dacia. 
DacuSi 
Frifaeo. 
Gallus, 
Gallograecus. 
Marfaqueus . 
Pannonius. 
Thrax. 
de Natione Beffus. 
Negocians,pio Negociatore. 
Neptumnus,pioNeptuno,mredundante. 

V. inficr. 
Neptumnalia, pro Neptunalibus. 
Nymfeum ,per f, pro ph. v.inficr. 

O, nonrarbvfurpaturloco V. vt, Aore- 
iius, pro Aurelms. Confoles, pro C6- 
ibIes.Dederonr,pro Dederunr. Diuos, 
pro Diuus. Faaondum , pro Faciudum. 
• Futoro^pro Futuro. Hercoli,proHer- 
cuii. Moltati , pro Multati. Poblicius, 
pro Publicius. Poblicus, proPublicus. inficr, 

inficr. 

infcr; 

infcr. 

inficr. 

ip.fcr. 

tnfcr. 
V- tnficr. 
V. inficr. 
V- inficr. 
V. inficr. 

V • mfcr. 
V.inficr. 
V. infir. 
V. inficr. 
V. inficr 

V . inficr. VARIAS SCRIB. FORMAS. 288 

Sont.proSunt. Tolit, proTulit. Triom- 
phus , pro Triumphus. oujjutos pro Zira.- 
T05, ooaXefictvog & /3a?ief 10.1105. oiecarotcnttyoj; 
& i)nT7ruiria.v6g. SE0J;)ff©-,2e«)(j'05 J & Se^- 
go$, Seou«?o5 pro Se€*?05.0'c;iwf05.0t;i/?ios 
^uWo-ia.vog. KVivtoc; , KS/IVTC5, & CuintUS. 
*Attooi05 & FAaS<o5. Nnm.& v.inficr. B D P, aliquando poniturlocoB.vt, Apfens, 
pro Abfens. Apfolutum.pro Abfjlutu' 
Opfides & Opfidio , pro Obfides8c 
Obfidio. Optinuic, pro obtinuit. Pleps, 
proPlebs. Poplicus , proPublicus. 
'V.inficr. 

uaianistai. 

Paimentum pro pnuimento 

Paratus , equi nomen. 

Parentium tratres. 

Paullum. 

Pauffa 

PetitaPontirlceSi 

Phetrium. 

Phidelis, Ph.proF. 

Phiiidiae.proPifidis. 

Pilippus iineatpiratione 
Nttm. 

Podium. 

Podifmus adiefia. . V. inficr. 
V. mficr. 
V. inficr. 
V.infcr. 
V. inficr. 
y.infcr. 
V. infcr. 
V. infcr. 
V. inficr.. 
v . tnficr. 
proPhilippus. V. inficr. 

V- inficr. 

Pompeianus , equi nomen. v. inficr. 

Por, pro Puer. p . p o r. ld eft,PubIij puer. 

V. infir, 
Pofeivi,proPofui. Praeco deregione. 
PraecodeSubura. 
Praeglorioiiifimus Poetarum. 
Pnniacuitas. 
Probincia,proProuincia V. inficr. 
V. inficr. 
V.inficr. 
V. inficr. 
V. infcr.. 
v.tnficr. Proficifcetes expeditionibus facris.v. inficr. 

Q, interdu habetur loco C.vt,Pequnia. 
Pequlatuu.proPeculatus.Quosquom- 
que, pro Qupscumque. v. inficr. 

Quaminquifque, pro,inquamquifque. 

V. inficr. 
Quattor, pro Quattuor fiue Quatuor. 

v.inficr, 
Querella, l.duplicato. v.inficr'. 

Quireila, i pro e, in prima fyllaba. v. infir. 
Quoi.proCui. v.inficr. 

Quoius pro cuius. v. inficr. 

RAtionalis. v.infcr. 

Receflit, pro mortuus eft. v. injcr. 
Requietonu.pro arafiue fepulchro. v. infid 
Refpublica benegefta, proadrnmiftrata. 
V. tnficr, 

Rumaed 
&9 GRAMMAT. CONTINEN 

Rumaehae matronae. v- infcr. 

S, inplcisquedi&ionibus redfidarema- 
nifeftum eft.vt Auxfilium. Cappadoxs. 

Coniunxs. Exfedra. Exfempla. Exfiat. 

Exfornare. Felixs, Maxfumus, Pexfus, 

Vixfit & Vicxfit,vxfor. Num. &v. infcr. 
Sacrorum,abfolute,vbiminjftramfubin- 

telligendam efle reor. v . infcr. 

Scaeuula, pro Scaevola> v . infcr. 

Secula ,finediphthongo. V. infcr. 

SeditEpifcopatum. v.infcr. 

Segetes runcantur. v. infcr. 

Segetesfariuntur. y.tnfcr. 

,Seviui conparauerunt, pro fibi viuis.v./»/* 
Sibi & fuisque , altera coniun&ione fuper- 

flua. y.mfcr. 

Simaepiftae. yJnfcr. 

SiilliaHiillas.igeminumproe. y.mfcr. 
Solis inftitium , pio eoquodnunccontra 

ctius,Solftitium. y.mfcr. 

Sop fine afpiratbne , pro Sophus. v. infcr 
Statuafubaere. 
Statua auro fuperfufa. 
Statua fub auro , pro inaurata. 
Stipendiauit, vel ftupgndiauit. 
Stlitibus mdicandis, prolitibus. 
Suiped,pro Stupertdiis. 
Stuplae& ftupulae, pro ftipulis. 
Snb exagio pecora vendere. 
Sum motus, p ro Submotum. 
Supelex.vnicol. S V 

A y.mfcr. 
V. infir. 
v . infcr. 
V. infcr. 
V. mfcr. 
v. infcr. 
v . tnfcr. 
v. infcr. 
v. iHfcr. 
V. infcr. TjfaiepeponiturlocoD.vt Atfihes Atle- 
crus. At, pro Ad. It , pro Id.fic Itcirco. 
Quit,proQuid. Set,proSed. V.infcr. 
Taeodora,per diphthongum &fineafpi- 
ratione,proTheodora. y.tnfcr. 

Tampilusfineafpiratione , proTamphi- 
lus. Nlim - B D ARIAS SCRIBi FQRMAS; 290 

Tata,proNutricio. V.mfcf, 

Tauroboliis vi. perceptis. v.infcr. 

Taurobolinus Magnae Deum matri Idcae. 

v. infcr. 
Taurobolio Criobolioque renatus. v. infcr. 
Temptauerit, permp. . V.infcr. 

Tempuli.proTempli. V.infcr.^ 

Tetraftylon,locus. v.infcr. 

Termenfes & Thermefes ,pro Thermenfi- 

bus. v. infcr. 

Tricenfim annu agens,pro tricefimo.Y.*»/! 
Tricofus Hercules. v.infcr. 

Tropaechimerin. InKalendario. 

Trulae,vnicol,proTrullis. v.infcr. 

V, non rarb fcri bitur, & pro B.vt,Danii 
vius,pro Danubius; Phcauile. Tranf- 
danuviani.Vafe,proBafe.Venemerentu 
pro Benemerenti. Nam. & y. infcr. 

V,pro I, vt.Aurufex. tnfelicifluma.Lacru- 
mae. Maxfumus. Optimus.Stuped, prd 
Stiped. v.infcr. 

V> pro O, vt, Mandatuve, pro Mandatove. 
Numenclator , pro Nomenclator. Sub- 
oles, proSoboles. v.infcr. 

V.pro Y,vt,llluricum,pro Illyricum. Illu- 
riei, proIllyriei.Suria, proSyria. Nttm. 
& v. infcr. 

Vacallinehae matronae. V. infcri 

Vasdifomurri* V.infcr. 

Viacus Deus. V.mfcr. 

Vniuiria.promOndgarnos, 1 v.infcr. 

VixitinCieculo. V.infcr. 

Vortumnus,pro Vertumno. v.infcr. 

Y, poniturquandoqueproV,Vt Syarium 
forum,pro Suario. V. infcr. 

ZMIPNAtaN, prO 2 M * P NAIDN 
Ntmt. Nerents. 
Zotheca. ' v. infcn. X X I I I I. 
KOTARVM ET LITTERARVM 

SINGVLARIVM DICTIONVMQVE CON- 

tradius & per compehdiam tam in antiquis Infcriptionibus 
quam m nummis fcriptarum explicafio. A. F. 
* A. F. A.N. 
A.l. 
Ki vel AN. AVluS,| nienomtn. 
Auli iilius. 
Auli filius Auli nepos.' 
Auli Libertus. 
Annis,f«/ AnncWAn- 
nos, vel Annum. K A.D. 

A.~A# Ao F« F* 

A. P. F. 
A.PY. Antediem» 

AEre , Af gento , Auro .2 
flando fcriundo, 
Argento fiue Auro publfc; 

CO feriundo. 
Argentopublico, 

Ta A,p.B..« ( ; 29 T 

A. P»R. C N O T A R. ET L I T T E R A R. SINttTURIVM A.P. 
A.RA. AB. AVG* M. P. 

AB. V.C. 

A » D. Anno poft Romaracon- ' 

ditam. 

Antonij Praetoria. 
mi l . p r v . A rationibus militaris 
frumenti. 
Ab Augufta millia paf- 
fuum. 

Ab vrbecondita. 
Abdicavit, in Faftit. 
a b n. wIaj n. Abnepos. 
actj Actiacusyrw A&ium. 

ad. ayg. temp.cp. Ad Augnfti tempora 

certum pOndus. 
ad. frv. e m v. Adfrugesemundas. 
a d i a b. Adiabenicus. 

adh.wIad n. AdnepOs; 
a d. t r. i v d. Ad tribuSiudicandas. 
a e d. ve l a i d. AEdliis. 
a e d. c v r. AEdiliscuruIis. 
a e d. p l. AEdilisplebis. 

AEu KE\in,tribufcilicet. 

a e VLl.vel KWii AHxxiAxiLftribHvidtlicet» 
a f r. Africa. 

ag. w/ agr.t . Agrippaefilius. 
a l a. i. pR.c.R.AlaprimaPraetoriaci- 

vhim Romaniim. 
aiim. iTAi, Alimentaltalica. 
A n. feu a n i . Ani en H,fctltc et tribu- 
an. v. p. m. Annos vixitplns minus. 
a n. x ▼. p r.h.o.cs. Annorum quindecim 
praetexratus hoftem oc- 
ddit , civem fervauit, 
tJei hofte occifo. &c. 

A NN.QCCCLSIIII.NAT.VRB. Cl R. 

c o n. Annorum dccc 
lxii 1 1 ^natalis vrbis cir - 
eus conditus. Madria- 
ho. 

Antonius Augur. 
Appius ,praenomen. 
Appijfilius. 

Appij filius, Appij nepos. 
Appij Libertus. 
Appellatus eft, infajiis. 
Aqua Marcia. 
Arabicus,/** Arabia. 
a r a b. a Q_y i. Arabia Adquifita. 
a r m. Armenia , vel Armenia- 

cus. 
a r m. c a p. Armeniacapta. 
arg. p.x. Acgentipondodecera. 

a r k. r e t. Pt Arkae retro pofitae. 
a«n, Arnienfi, tribufcilicet. 

a r. v. v. d. v, Aram votiuam dono de- 

dit. 
ast. Afturicajw/Afta. B ANT. AVG. 

AF. 

AP. F. 

A P. F. A P.N. 

A P. L. 

AP P. E. 

A Qj M A R. 

A R A B. A V G. AVO.f. 
AVG. N. 
AVG. L. 
A V G. P. 
A V GG. 
A V G G G. 
A V G. C V R. P. A VR. 
B. F. C O S. 
B. F.P R. 
B.P R. PR. 

idty.PR. P ROP R. B F, P R. C O S. B F. 
B. M. 
B * M. F 
B. M. F T RI B. 

294 

Auguftus, & aliqttando 

Augufta, Augur,Augu- 
ftalis. 
Auguftifllius. 
Auguftinepos. 
Augufti Libertus. 
Augufti puer. 
Augafti de dttobus . 
AUguftorum detrtbm. 
Auguftalis , curator reipu- 
blicae. 

avg. et pop. Auguftales & populus. 
avg. et. Qj AVG.Auguftalis & Quaeftor 
Auguftalium. 
Aurelius. 

Beneficiarius Confulis. ' 
Beneficiarius Praetbris. 
Beneficiarius Praefefti 
Praetorio. 

Beneficiarius Praefe&i. 
Jine Praetoris. 
Beneficiarius Propraeto- 
ris. 

Beneficiarius Pro confu- 
lis. 

Beneficiarius Tribuni. 
Benemercnci. 
Bene merenti fecit. 
Bene merentifaciundum. 
curauit. 

Berte merenti ponendum 
curauit. 

Bene de fe meriti. 
Bono Reipublicae nato. 
Berytus. 
Britannia ,fite Britanni-. 

cus. 
Brixia , vel Brixianorum. 
Caius. pracncmen. 
Caij filius. 

Caij filius Caij nepos.. 
Caijlibertus. 
Caia, & aliquandocon- 
fyllabam notarevidetur. 
Caiaehbertus ,feucon\i- 
bertus. 
Caiaeliberta. 
Cenruria^«e.Centurio. 
Centurio Legionis. 
CenturiaVeturi. 
Centurio Legionis. 
Centunauit in Legione. 
Clara/?» Clarifllmafe- 

mina. 
Calu m n iae cauend ae 
caufa. 

C.L.AVG C B. M.P. C. 

B.D. S.M. 

B. R. P. N. 
B E R. 

B R IT. 

B R IX. 
C. 

c r. 

C.F.C.N. 

C. L. 
O. 

O. L. 

\J . L E G. 
7'VE T. 
g, . L E C. 
fr . I N. L E G. 

C. F. 

C. C.C. sc ai p t 
A C.C.M. M. C. C . V. V. C.R. C. S. 295 DICTIONVMQ. 

c t i. avg.f. Caius & Lucius Augufli 
filiis. 

Collegium centonario- 
rum Municipij Meua- 
niofae. 

Clariffimi yiri, Jiite Cla- 

riffimorum virorum. 

Ciui Romano , aut Civiu 

Romanorum. 

Caefar San&iffimus. Salo- 

nino Valma.no. 
c. s. h. s.s.s. v. T.t. Communi fepulchro 

hic fiti funt: fit vobis ter- 

raleuis. 
c.i.v. Colonia lulia Valentia , 

Jiue Vi&oria. 
c. c K.fme c a r. Colonia Carthago. 
c. cib.d.d. pvbl. Corona ciuicadatade- 

creto publico. 
c. fiue c a e s. Caefar. 
c a e s s. Caefares, de duobus, 

c a e s s s. Caefares, detribm. 

cam. Camilia,y««?Camillina, 

tribu videlket. 
c a m b. Cambidonum. 

c a p. Capitalis. 

chn.w/c e NT.Centurio. 
c e ns . vel c e n s s.Cenfores. 
c e r. q_v in^ rom. con. Certiminum 

quinque Ilomac conlc- 

gia.« 
ce r t. s ac. CcrtaminaSacra. 
cl.vir. Clariffimus vir. 

cl A. vel CL avd. Claudia, tribufcilket. 
clas.pr. m is. ClaiTisPraetoria Mifenas 

jfc; Mifenenfis. 
clas.pr.raven. ClaffisPraetonaRaucn- 

nas. 
c i. c e l. Claudia, Celeia, tribtt, & 

patriafiilket. 
c l. v. Clvpeisvotis,y»itfClypco 

voto. 
c L V E n T. C\ucmia,tribufiiltcet. 

clv. &clvs T.Cluftumina.nempctribtt. 
clvv. Cluuia, vtpotetrtbu. 

cn. Cnaeus. 

cn. f. Cnaeifilius. 

c n. f. c n. n. Cnaei filius Cnaei nc- 

pos. 
cn. l. Cnaei libertus. 

c o a c t. a b D.CoaQus2bdicaait. in 

Faftis. 
c o h. p r. CohortisPraetoria. 

? coh. 1. cr. CohortisprimaeCreten- 

fis. 
c oH.i.PR.P.Y.Cohortisprimae Praeto- j D AR' EXPLICATIO. ap^ 

riaePiaeVifiricis. 
c ol ,five col l iN.Collina, tribu fiilicet. 
c o l l. f a b r. Collegium f_brfim. 
c o l l. a. a. patrens. Colonia Agrip» 

pina Augufta Patrenfis. 
cot. ael.hadr. avg. ColoniaAElia 

HadrianaAugufta. 
col. alex. avg. Colonia Alexandria Au- 

gufla. 
col. anti. ColoniaAntiatum. 
col. antio. ColoniaAntiochia. 
col. ar. pla. ColoniaAraFlavia. 
coL.Asr. Colonia Afturica,/?* 

Afta. 
col. avg. f e l. b e r. Colonia Augufta Fe- 

lixBerytus. 
col. avr. p. met. sid. Colonia Aurelia 
PiaMetropolkSido- 
nis. 
col.ber. lo.MH.ColoniaBerytus to. 
ignoraturm n.forfan 

MHTROPOLIS. 

col. ber. sec. Colonia Berytus Secun- 

danorum. 
col. caes. avg. ColQnia Caefarea Augu- 

fta. 
col. cor. Colonia Corinthus. 
col. fel.avg. ColoniaFelixAugufta. 
col. for. ivl. Colonia Forum Iuli. 
col. ivl. avg. fel. b e r. Colonia Iulia 

Augufta Fehx Berytus. 
col. ivl. avg. fel. cal. Colonialulia 

Augufta Felix Carthago. 
col.ivl. avg. f.c. gab. Colonialulia 

Augufta Fclix c g a b. 

ignoratur. 
col.ivl. avg. fel. hel. Colonfa Iulia 

Augufta Fclix Heliopo- 

lis. 
col. 1 vl. b e r. Colonia Iulia Besytus. 

COL. IVL.CONC. APAM. AVG. D. D. Colo- 

nia Iuliaconcordia Apa- 
meorum Augufta dedi- 
cat. 

coL.iVL. cor. ColonialuliaCorinthus." 

col. ivl.yal. Colonia lulia Valentia. 

col.nar. Colonia Narnienfis. 

col.nem. ColoniaNemaufus. 

c.t. t. ColoniaTifernatiumTi- 

berinorum/«ryS».- 

COL. VEN. LENIA AVG. ALEXAN- 
DRIA ANT. APSl- 

linativm. Colonia 
Venelia ignoratur, Augu- 
fta Alexandna Antonia^ 
abAntonio QordtamAug. 
T 3 COL. SCRIP T 20$ ; D I C T I O N Y M Q. 

eoi.Tic.ivi, c e l s a. Colonia Vi- 

doria Iulia Celfa. 
col< V.t.t. ignoratttr. 
col. vim. an.i. Colonia Viminatium. 

anno 1. 
col.vlp; TRAi ColoniaVlpiaTraiana. 
com. asiae. Communitas Afiae. 
c o m M. c o n s. Communi confenfu. 
c6mm.doM) Comes Domefticorum. 
c o ii. h a b. c. Comitiorum habendo- 

f um caufla. in Faflit. C ONG. P;R. 


Gongiariumpopuli Ro- 
mani. 


C O N S. S V 


Conferuatori fuo. 


COKi 


Cornelia trifm.fi iiicet 


COR. TR. 


Gornicularius Tnbunh 


tORRiFLAM 


. Corre&or Flaminiac< 


coi. 


Conful. 


COS.DBS, 


Conful defignatus. 


COS.^ COJS 


Confules. 


c ons. e£ <*%«<*»«fo conss. Gonfules. 


Cos. VIR. 


Confularis vir. 


COSS. s. s. 


Cofulibus fupra fcriptis* 


COST. 


Conftitit. 


CVR. C O L. 


Curator Coloniae. 


CVR.KAl. 


Curator Kalendarij. 


C V R. P,- P, 


Curator pecuniae publi- 
cae. 


C V R. R. P. 


Curator Reipublicae. 


cvr. r.p.pis, eT fan. Cufator. 
ReipublicaePifauri & 
Fani. 


CVR. V I A R,- 


Curator viarum. 


C V S T. 


Cuftodiyfr* Cuftos« 


D. 


Decimus. 


D. F. 


Decimi filius. 


D.F.D<N.- 


Decimi filius, Deeimj 
nepos. 


D.L. 


Decimilibertus. 


D. 


Domo , quando locorum 
nominibus praeponitur 
Vt, D. PERVSIA. 


t>. 


Domo. 


B- 


Quingenti. 


D. D. 


Donum dedit, & ahqttan- 


' 


do dcdicarunc. 


D. 9* D. 


Donum dcdit dedicauit. 


D. D. D. D. 


Donum dederunt dedi- 
carunt. 


D. D. L. M. 


Donum dcditlibensme- 


- 


rito. 


A.e 


AHMAPXIKHS €E- 
OTSl AS. 


D.I.M. S. 


Deo IouiMaximofacru. 


D.M. 


Dis Manibus. 


D.M.S. 


Dis Manibusfacrum. B D A R» E X P L I C A T 1 0. ajrtJ 

d.p. DiPenates. 

D.N.^-p. n. Dotninonoft.ro inlmpe" 

rialibus. 
D n. Dominus. 

dd. nn. Domini noftr\, deditobut. 

ddd.nnn; DOmini noftri,<fe tribttt. 
dd. avgc. Q^NNi Dominorum Augufto- 

fUmque noftrorum. 
d.n.m. cL-E. Devotus numini maiefta- 

tiqueeius. 
D. $. d. Defuodedit.i 

d. s. Di d. De fuo donum dedirv 

D. s. p . De fua pecunia. vel Dc 

fuopofuit. 
d. s.p.p. Defuapecuniapofuit. 

d. s.p.f. Defuapecuniafaciundd. 

d. s. p. f, c De fua pecunia faciurt- 

dumcurauir. 
d. s. b. m. Defe bene merenti. 

d. s . 1 . m. Deo Soli inutcto Mithrae. 
d.s.p.v.i.svl.m. Defuapecunia votum,iam 

foluit libens merito , five 
De fua pecunia vouit, 
idem foluit libens me- 

rito. 
dac. Dacia/wDacicuSi 

DAc.CAPi Daciacapta. 
d e c Decurio. 

dec.c. g.colw avg.lv G; Deeurio 

collegij centonariofum 

Coloniae Augufta: Lugr 

dunenfis. 
Dtc.osN. Decuriae ornamento- 
d e o n e m. Deo Nemaufenfium. 
dj=s. vel desig. Defignatus. 
d 1 c t. Diclator. 

d 1 c. p e r. Didator perpetuus. 
dvc. dvc. Duceducenario. 
d v m. Dumia,w£# videlket* 

e. Eius;w/Eft. 

E. E. S E BiA.E. A.E TS E B HS E Y T T- 

X H S SEBASTOS 
AHMAPXIKHS E20T- 
SIAS TETAPTOT. 

eid. mar. EidusWldusMartiae. 

eiiist. e n is T p a t h ros. 

10^ avg. n. Eques Augufti noftri. 

p q. ORD. Iquesordinis. 

e q^ P v b . Eques publicus. 

e Qj r. Eques Romanus. 

e r. l e c. EraniftaLcgionis. 

e s Qj Efquilina, tribuficilicet 

£ T. A. S T O T S A E T T fi P O f. 

e v r. Europa. 

e x. a. d. Exantediem. 

e x. a. », c. c.a. Ex au&omane Divi Cae- 

faris 297 

E X. A. D.C. A. E X 
E X EX. EX. B. S. 
E X. C. C. 
E X. F I G. 
E X. 0. D. 
E X. D-O R D. 
E X. P R- 
H X» 5 • C» E X. V. 
E X. V. P. 

fc X E M. D E C 

EXERC. 
EiQ; 

T. 

F. 

F. C. 
F. F. 
F. I. 

F L. 

F A B. 
FABR. 
F A L. 
F E B. 
F E C. 

F E R. L A T. C. 

F IG. B D T C T I O N V M Q_. SCRTP 

Ex auct.oritate Diui Cac- 1 A 
fans Augufti. 

A.Qj I. R. P. v, 07* 

AVG. Q; IVN. RVS. PR. VR. Ex .111- 

doritate Q^ lunij Rufti- 

ciPraetoris vrbani. 
a. p v. Ex argcntopublico. 

ex. ea. ?.q^i. s. ad. a.d. b . Ex eapecunia 
quae iuiTn Senatusadae- 
ranuin dclataeft. 
Exbonisfuis. 
Ex colonorum confulto. 
Ex Figlina/J#FiguIina. 
Ex Decurionum decreto 
Ex decreto ordinis. 
Ex Praedio. 
Ex Senatus conftilto. 
ex. s. c. t e rmin.Ex Senatus confulto 

terminauerunt. 
Exvoto. 
Exvotopofuir. 
Oi f. Exemplum dccreti 

quondam iacli. 
Exercituum. 
Efj.juilin.ij trtbtifalicet. 
FaJVus ; Fecjt;Felix,Fe- 

riaj er Fefta. jj 

Filiaj & Filius. ' 
Faciundum curauit. 
Flandoferiundo. 
Fieriiuflit. 
Flauius cralitjuando Fla- 

via, vtpotetnbu. 
Fabia, tr-.bufcdicet. 
Fabrum. 

Falerina, tribu videlicet. 
Fcbruariis. 
Fecialis, Fecit, Fece- 

runt. 
Feriamm Latinarum 

cautfa. 

Figlinay?» Figulina. 
fin. pom. TBR.Fines pomerij termina- 

uerunt. 
fum.di a l. Flamen Dialis. 
f l a m. m a r t. Flamen Martialis. 
i l a m. p. h. c p. h. c. Flamini Prouin- 
ciae Hifpaniae citerioris, 
Frouincia Hifpaniacite- 
rior. 
Flauiae felicis. ephheta le- 

oionum in militarib. 
Flauia, tnbufcihcct. 
Forum Cornelij. 
Fortunaereduci. 
f ort. prim. Fortunae prirnigeniae. J t a r. e XP L i 

V R. 
d. G. F. 
G. P. F. 
G.P. R. 
G A L. 
G E R. 
H. 

H F. 
H. F. C. 

H. B. M. F. C 

H. A.I. R E M I 

H. A R. H. N. S 
H.CD. D. F L. F E I. 

F L A V. 

F O R. C O R. 

F O R. R E. H 


E I 
H. 


E 


r. 


L. 
H E R E 


D. 


E X. 


H. 


E. 


T. 


F. 


C. 


H. 


M. 


H 


s. 
H 


M 


H 


N. 


S. 


H 


M 


H 


. E. 


N. S 


H. 


M 


D. 


M. 


A. 


H. 


R 


I. 


R. 
H. 


S. 


E. 


H. 


S. 


s. 


H. 


s. 


F. 


H. 


s 


T 


. N 


• £ • 


H S. 
H. 


V. 


S. 


R. 

H. O. 

H 0*R. 
T. D. 
I.O. M. 
I.OM.D. 

I. O M. H. C A T T 0. a pg 

Fronte.' 

F. conuerfitm , feu digamma 
AEolicttm, pro v. 
Geminaeildelis. 
Geminae Piae fidelis. 
Geniuspopuli Romani. 
Galeria, trtbtt fciltcet . 
Germanicus. 
Heres; & Hora. 
Heredes fccerunt. 
Heredesfacjundum cu> 
rarunr. 
Heres bene merenti fa- 

ciundumcurauir. 
. Honore accepto impen- 

fam remiiit. 
Haec ara hercdcs non fc- 

quetur. 
Q^tia principio aliquid deefl, 
tgnoratur , for . \ n ,vtjir, 
ln honorem collegij de- 
dicatum. 
Heluetia. 
Heredes & liberti. 
t. f. c. Hercdes extefta- 
mento faciundum cura- 
runt. 

Idem notanr. 
Hoc monumentum here- 

des fequetur. 
Hoc monumentum here- 
des non fcquetur. 
Hoc monumentum he- 
redes exteros non fe- 
quetur. 
Huic monumento dolus 
malus abeft. 

Honorerecepto, impen- 
dium remilit. 
Hic fituseft. 
Hic fiti funt. 
Hoc facellum fccit. 
Hic fita tamen noneft:. 1 
Seftertijnota. 
Honore vius fumptum 
reroifit. 

Hoftem oceidir.,/2/* hoflc 
occifo. 
Horatia, tribu videlicet. 
Iure, fiu lun dicundo. 
Ioui opti mo max i mo. 
Iovi optimomaximode^ 
dicatum. 

Ioui optimo maximo 
Hammoni. 

I. O. M.S? 299 

I.O. M. S. 

X. O. M, S. P. NOTARVM H T LlTTE Ioui optimo maximo fa- 

crum. 
Q. R. v. s. pr. s. IMP. 

C AE. Q_VO D. P E R E V. 
R. P. I N A M P. ATQj 

tran. s. e. Ioui opti- 
mo maximofenatus po- 
pulusque Romanus voto 
fufceptopro falute Impe- 
ratoris Caefaris , quod 
per eum refpublica in 
ampliori atquetranquil- 
lioriftatueft. 

I. s. c. Iudex facrarum cognitio- 

num. 
i. s. m. r. Iuno Sofpita Magna Re- 
gina, vel Mater Romano- 
rum. 
i. s. s. Infrafcriptafunt. 

i a n. c l v. lanus cluftis. 
imm. A.iiir. Immunisannis qtiatnor. 
tni.Immunisiterum, 
honoratus quartum. 
Imperator, 
Imperaroris noftri. 
Imperatores , videlicet 

dno. 
Imperatoresfra. 
In agro pedes quatuor. 
In agro pedes decem. 
in. f r. p. Ii i il. In fronte pedes quinque. 
In fronte pedes o6to. 
In honorem dedicatum. 
ln hoc honore. 
In hoc Magiftrata- 
In Magiftratu mortuus eft. 
. Ineiuslocumfactuseft. 
In Magiftratuoceifus eft. 
In proelio occifus eft . 
In fingulos homines. 
in. tvt. lntutelam. 
Inf. aer.pp. r. Inferat aerarioPontificum 

Romanorum. 
i n t. Inluftris. 

ii.ViR. Duumyir,jFfeDuouir« 

i-i.vir. Doumuir,_/»'z/<?Duovir. 

ii.v.d.d. DimmvirisDedicatibus. 

I I. v i r. i. d. Duumvir iuri dicondo. 
ii.vtr. o_. Duumvir Quinquenna- 

iibus.' 
iii; vi r. Tnumvir. 

iir. vir.a.a.a. f. f. Triumuiraere>'ar- 

gcnto, auro flando feriu- 

do. 

III. viR.R.P.c.Triumvir Reipublicac 

conftituendae. I M M. II.HON. 

I M P. 
I M P. N. 

I M P P 1 . 

IM PPP. 

IN. A. P.IllI» 

IN. AG. P. X. IN. 
IN. 
TN. 
IN. FR. P. IIX 

H. D. D. 

H. H. 

H. M. 
IN. M. M. -i< 
IN E. L. F. t 
IN M. O. E. 
In. PR. O..E. 
IN. S ING. H. B D RAR. SINOYLARIVM 500 

1111. vir. Quartumuir ,velpotitts 

Quadrumvir. 

I11I. vir.i.d. Quartuuiriuridicundo. 

iiii. vi R. a. p. F.Quarrumvir argeto,/ve 
auro pu bl i ce fer iundo. 

Intil. v ir. Sexuiryf#Sevir. 

Irn il. vir. ayg. Seuir Auguftalis. 

Ivl. Iulia, tribnvidelicet. 

1 v r. d 1 c. Iuri dicindo. 

1 v r. r e o. Iuridico Regionis. 

1 vv e n. m e D.Iuventutis Mediolanoru. 

1 v v e n. m Iuvenum moderator. 

k. Kacfo fitt Caefo praena* 

men. 

k. f. Kaefonisfilius. 

k. f . k. n. Kaefonis filius , Kaefonis 

nepos. 

K - !-• Kaefonis libertus. 

K.five k a l. Kalendae. 

L. B. ATKABANTOS 

AerTepor. 
L. Lucius, praenomen. 

l. f. Luci) filius. 

l. f. l. n. Lucij filius, Lucijnepos. 

t. l. Lucijlibertus. 

l. c. memies Lucius & Caius Memies. 
l. c . Locus concelfus , vel Lo* 

co conceifo. 
t. d. s. Locumdefuo. 

l. d. s. c. LocusdatusSenatus 

confulto. 
l. d. d. c. Locus datus decreto col- 

legij/wcollegarum. 
1. d. d. d. Locus datus decreto de- 

curionum. 
i.o.o.o. proeodem,vtputo. 

l. d. e.d. d. Locusdatusexdecreto 

Decurionum. 
t. p. d. d. d. LocuspubliceDectirio- 

num decretodatus. 
l. l. p. e. " Libertislibertabuspofte- 

risqueeorum. 
t. m. j Libens merito. 

L.p.v.LAT.P.m.Longumpedes quinque* 

latumpedestrcs. 
l e g. Legatus. 

l e g. a. p. Legatus Antonij Praa- 

toria. 
l e g. a v g. Legatus Augufti. 
l e g. avg.p r.p R.Legatus Augufti Pro* 

praetore. 
l e g/ l e g. Legatus Legionis. 
leg. p r o. p r. Legarus Propraetore, 

five Propraetoris. 
l e g. p r o v. Legatus Provinciae. 
1 e g. Legauit. 

Ufi. LEG-XVI. FR. 
LEG. XX.Y.V. 
IEG. s. s. 

1EM. 
LIB.LIB.Q_.P.Q. 

LOC.D.EX.D.D. 

LVD. S. 

M. 

M.F. 

M.F.M.N. 

M.L. 

M. M.L. 

M. M.M. L I B, 
M. M. ET. J. L.- M. 

M. 
M. 

M.COH. 
M. B. 
M.S. 
M. R. 
M. D. M. 
M.F.C. B 30I NOTARVM ET LITTERAR. 

l e g. Legio. A 

leg. pri. Legioprima. 

iBG.ii.TR.FOR.LegiofecundaTraiana. 

fortis. 
leg.vii.cl.gem.p.fid. Legionisfeptimae 
Claudiae Gem inae, Piae> 
Fidelis. 
l e o. xi i . gem. m, *. Legionis duodecimae 
Geminae Mineruiae,Vi- 
ct ricis. 

Legiodecimufextae Frc- 
tenfis. 

Legionis vigefimae Vale- 
riaeVi&ricis. 
Legionis fupra fcriptae. 
Lemoti\a,tribttfcilicct. 
e. Libertis libertabusque 
pofterisque eorum. 

Locus datus cx decreto 

Decurionum. 
LudosSaeculares. 
Marcus, praenomen. 
Marci filius. 

Marci filius, Marci ncpos 
Marcilibertus. 
Marcorum libertus,<tW« 

rttmfcilicet. 

Trium Marcorum liber. 

Marcorum &Caiorum 
libertus. 

Mzter aliquanM. 

Menfis, 

Miles. 

Miles Cohortis. 

Municipij Bergbmatium 

Municipi fuo. 

Muncipij Rauentiatis. 

Magnae Deu matri Ideae 

Monumentum fieri cura- 
uit. 

Milia palTuum duo. 

Milia nummum. 

MineruaeVictricJS,£f#w- 
num «pitheta ftt milttarwM. 

Mm\\ls,praenomen. 

Manijfilius. 

Mani j filius Manij nepos. 

Manij libertus. 

Macellum Augufti. 

Maecilia, tribttjcilicet. 

Magifter. 

Magifterequitum. 

Magifter & Decurioni- 
bus. 
mag. iw. Magifter iuuentutis. 

M A G. Q.V INQ..CO L-L. (AtK.TI G N. D I. M.P.II. 
M.N. 

M.V. 

M». 

m».f: 

M\ f.M>, n. 

M».L. 
MA.C AVG. 
MAEC. . 

MAG. 
MAG. IQ. 
MAG. ET DEC SINGVLARIVM; 504 

Magifter Quinqucnnali- 
cius collegijfabrumtig- 
nariorum. 

Magifter Decemvirum. 
M&mcTcus,praenomen. 
Mamercifilius. 
Mamerci filius,Mamerci 
nepos. 

Mamercilibertus. 
Marsvltor ,fne Martis 
vltoris. 

Menenia, tribttfetliccu 
Mercurio Augufto. 
Meruit. 

Miles.e^Milia. 
Militauit. 

MilitauitinCohorte. 
Militi Legionisfupra- 
fcriptae. 

Miles claffisPraetoriae 
Rauennatis. 
Minucia, vtpotetnbn. 
Mulier. 

Municipium Calaguris 
Iulia. 

Municipij SaiTmatum. 
Nu meri us ,pmenomen. 
Numcrijfilius. 
Numcri j filius Numerij 

ncpos. 

Nutnerijlibertus. 
Numcrius etiam. 
Numeralibus litteris 

praepofita.notanc 

N V M E R O. 

Nautarum. 

Nouum monumentum. 
Natione. 
Natione Gallus. 
Nonasw/Nonis. 
Non tranfilias hunc lo- 

cum. 
Nuoiini domus Augufta* 
nae. 

Ob ciues fcruatosi 
Optimedefe merenti. 
Oilaeius bene quiefcant. 
Obiit anno quinquagefi- 

mo. 
Ob ciues feruatos* 
Ob honorem Auguftali- 

tatis. 
Ocriculana , tribtt videlh 

cet. 
Officiarius. 
Opus doliare. 

V ©R», MAG.X.VtR. 

MAM. 

M AM. F. 

MAM.F.MAM.N. 

MAM. L. 

M AR. VLT. 

MEN. 

MERC AVG. 

M b R V» 

MIL. 

MIL. 

MIL. IN COK. 

MIL. LEG.S.S. 

MIL.CL.PR. RA» 

MIN. 
MVL. 

MVN. CAL.IVL. 

MVN. SASS. 

N. 

N. F. 

N. F.N.N. 

N.L. • 

N S. 

N. &N. M O N V M. 

&NAT. 
GAL. NAT 
NON. 
N.TRAN H.L. NVM.DOM. AVG» 

O.C. s. 
O. D.S. M. 
O. E.B. Q_. C> 
1. AN. L. 

obVciv. ser. 
ob. hon« avg. OCR. 

O F t. 

\ O P. D9L. p. 

P.F. 

V. F.P. N. 

P.L. 

P. 

V.C. 
P. c. 
p. c • 

PC. 
P. F. 
P. F. 

P. M. 
p-.M.w/p.M. 

P.P. 
P.Pi 
P. P. 
P. P* 

P.P. 
P.P. 

P.P. P» *. P P. C. 

P.P. H, T. P. H. C. 

P. D.Oi 

P. D. D. 
P. R, 
P.S. F. 

P.V. A.~ P. P-O R. P A L. 

P AP. 

P A P I R^ 

P ART. M AX. 

P AT. COL. -aj DtCTlONVMCb SCRIFT 

ord.rest] Ordine retrogr ado. A 

ost. Oftia. 

o V F. Oufcntina, nempe tribu. 

oyf.meO. Oufentina Mediolano, 
frtbufciltcet &pdtria. 
Pub 1 i us, praenomen. 
Publijfilius. 

Publij filius,Publijnepos. 
Publij libcrtus. g 

Pater. Pontifex.Pofuit. 
Puer.' 

Patrono Coloniae. 
Patrono corpor is. 
Ponendum curauit , five 

curarunt. 
Poftconfulatum. 
Pius felix. In Imperiatib. 
Piafidelis , Legibnum cpitht- 

•ta : in milttarib. 
Pontifex Maximus. 
Plusminus. 
Pater patriae. 
Tdtm notant. 
Patris Parentis* 
Paterpatfum, w/Pater 

patratus. 
Pecuniaepublicae. £> 

Publicepofuit. 
Paterpatriae prouidcrttif- 
Hmusforjanveldhudfmile j 
epithetum 
Patrono perpetuoCoIoriiae. 
Praefes prouincia? Hifpa- 
niae Tarraconenfis. 
p. p. H I s P. c I t. Praefes prouinciac 
Hifpaniarciterioris. 
Proumciae Hifpaniae ci- 
tcrioris. 

Publice dono datum ,fue 
dedicatura. 
Pofita dccrcto Decurionu. 
Populus Romanus. 
Pecuniafuafecit. 
Piae Viflricis, Cohortium 
epttheta. 

Praetorij Vrbani Anto- 
niani. 
p. m. SAtoNiEl.Publius SaIonius,& Maf- 
cus Salonius. 
Publi j poT.Jhte puer , f ro 
fcruo. 

Palatina, tribuvidclket: 
Papia, nempetribtt. 
Papiria, vtpotetribu* 
Parthicus Maximus. 
Patrono Coloniae. E.XP.L I C A T,I O. A K< 

P E \C.feM P E Qj 
P E D. 

p o v.fuce v b. 

PO L. 

P O M. 

P O P. 

PO.STi 

P R. 

P. Ct. 

P R. A. 

P R. A E R. 

P R. K. 

P R. Cjj K. 

P R. 304 pr. Ir. vi r. 

P R. I V V. P R 
P R PR. 
P R. Pecuniay?j« Pequnia. 

Pedes. 

Poblicia/w Publicia./r/'- 

bufcilicet. 

Pollia, tribu videltcet. 
Pomptina,m£/*. 
Popilla^f/Popillia. tribu. 
Poftumus. praenomen, 
Praetor. 

PraetorCiliciae. 
PraetoriaAntonij. - 
Praefeftiaerario. 
PraetoriKandidato. 
Praetori Quinquennaii- 

cio Kandidato. 
Proquacftore. ( cio^ 

pr. Qj & PR- cl Praefe<5to Quinquennali- 
Pr.i. d. avx. Praefe&us Iure dicundo 

Auximi. 
Praefe&us Duumuiri. 
Praefe&us iuuentuti ,f»e 

iuuenum. 
Praefe&us praetorio. 
Propraetor. fue Proprae- 

tore. 
Praefbaus Proconfali. 
Pridie. 
praef.or. m ar.e t c L.Praefe&us orae 

maritimae&clafiis. > 
Pfoconful.™/ Procofule. 
Propraetor Praetoria An- 

tonij. 
Proquaeftor vel Proquae- 

ftore. 
Proquaeftor Praetorins 

vel Practoris. 
Pronepos. 

Pupinia, nempetribu. 
Quinftus. praenomen. 

Quinctifilius. 
Quin&i filius,Quin&i 

ncpos* 
Quin&i libcrtus. 
Quinftus Caecilius Me- 

tellus Pius Imperator. 
Quaeftor/»e Quaeftori. 
Qoaeftori alimentorum. 
Quaeftor Praetoriusyfo 

Praetoris. 

Quaeftori Prouinciae. 
Qtiaeftordcfignatus. 
Quaeftor Proconfulis. 
QuaeftorVrbani, 
Quinquennalicij. 
Quinquennalicius cor 

poris. P R.P RO COS. 

P R. vet P R t D PRO COS. 
PROPR. P R. A. 

PROQj 

P R Qj P. 

P RON. 
P VP. 
O: 

Qi F. 
Q..F.Q..N. 

Qj !•• 
Q>C»M.P.r. 

Q^Vel Qj 
Qj A L I M. 
Q..P. 

Q. PR. 
Q_. D E j. 
Q. P RO COS. 
Qj V R B. 

OcQjCORPOR. / 

3°5 

Q_. Q. P.P. Q_.Q_. U. 
Q_. I.S-S. 
Q.IF. S. S. 
Qj D. E. R. QVI. s. p. p. s. 

Q_V 1.& QVIR 
Q. H H. »Jf$l 

Q_V I N Q_. 
Q_V O D. V M. S. K. G 
R.P. 
R. P 

R E I. 
R £ I C. 
C. 
C. C. 

. P. 
P R. V E R. 
R E M. P. N. 
R.P. CTR E S 
R. AT. S. R. 

R E C. 
R E G. 
R E ST. 

R E ST. XL, R. 
S. s. 

5. C. 

S. V E. C. 

S. C.F.C. NOTARVM £T LTTTE 

Quinquennalicij pcrpe- jA 

tui. 
Quinquennalicio iterum 
Quaeinfra fcriptafunt. 
Qui infra fcripti funt. 
f. p. d. e. r. i. c. Quod 
de ea re fieri placuit, 
de ea rc ita cenfue- 
runt. 

Quifacrispublicepraefto b 
funt. 
Quirina, vtpote tribn. 
Quiheredesfunt. 
QujnqucnnalKatis. 
e x. E a. p. q_ r. s. 
ad. a.d. e. Quod viae 
munitae funt ex eape- 
cunia quae iuflu Sena- 
tusad acrariiidelata eft- 
ReigerundaecaulTa. 
R ei publicae cofticuedae. 
Rei publicaeconftituen- 
daccaulfa. 
Reipublicae. 
t i f. tib. Rei publicaeTifera- 
tiumTiberinorum. 
Rei publicae Veronenfis. 
Rempublicamnoftram. £> 
Refpublica. 

Rationalis facrarum r a- 
tionum. 
Recepta. 

Regione. Regni. Rcgis. 
Reftituit. 
c am b. m. p. xi. Reftituerut 
a Cambidono millibus 
pafiuum vndccim. 
r o m. Romilia,i/f potetribn. 

r o m. e t. a v g. Romae 8c Augufto. 
r. r. prox. cip. Ruderibusreiectispro- 
ximocippo. 
Rcmifla quadraginta. 
Sextus 'praenomen. 
pro eodem. 

nominibm propriis poflpoftttm, 
feruum,w/ feruam»»- 
tat. 
Semiflis nota. 
Senatus confiilto. 
Senatus ve confulto. 
Senatus confulto faciun- 
dum curauit , vel curaue- 
runt. 
s.s. SancnisSenatus. 

s.s.&s.s. Suprafcripti. 
s. s. s. Supra fcriptae iummae. R A R. SINGVIARIVM. jq^ 

s. s. t. n. Supra fcriptorum taara 

nomine. 
s. i. Senatus legitimus. 

s. l . m. Soluit lubcns merito. 

s. p. f. Suapecuniafecit. 

s.p.f.c- Suapecuniafaciundum. 

curauit. 
s. Pi d. d^ Suapecuniadonumdedit. 

s. p. p. d-d. Sua pecunw pofuit , do- 

num dedit. 
s. p.p. s. Sacris publicis praefto 

funt. 
s. p. o_. l. Senatus populusque La- 

nuvinus. 
s. p. q_ r. Senatus populusque Ro- 

manus. 
s. t.t.l. Sittibi terrakuis,. 

s. v. t.l. h. F.c.Sitvobisterraleuisihcre- 

des faciunducurarunt. 
s. v. p. Sibi viuens pofuit. 

s a b. Sabatina } nempetribtt. 

s a c. Sacerdos. 

s a c. v g. Sacerdos Virginis. 

s. sol. SacerdosSoli. 

s a l. Salutem. 

s a r m. Sarmaticus : in Imperiali- 

btts. 
s c a. Scaptia, tribtt fcilicet. 

s h d. s. c Seditionisfedadaecaufia. 

s e Qj Sequanus^ 

sex.^serc. Sergia, vtpotetribi*. 
S E r. SeTUMSypratnomen. 

se r. f. Seruij filius. 

s e r. f.s e r.n. Seruij hTius,Seruij nepo^. 
s e r. l. Seruij hbertus. 

s e r. Servus. 

s e r. o f f. Seruoofficinario. 
s e v. a v G. Seuiro Auguftali. 
s e x. Sextus, praemmen. 

s e x. f. Sextifihus. 

s e x. f. s e x. n. Sexti iilius,5exti nepos. 
sex. l. Sextilibertus. 

s e x t. Sextilis,H««/»>» 

sig. lib. Signumliben. 
s i l. Silins. 

sing. £&. ii. Singulis dcnarios bi- 

nos. 
sp. Spurius>/»w»e/««?. 

sp. v. Spurijfilius. 

s p. f. sp. n. Spurijfilius, Spurijnfr; 

pos. 
s p. l. Spurij libertus. 

s p e c. l e g. Spcculator Legionis. 
spl. e q,. R. SplendidiffimoEquici 

Romano. 
ste.&st ei. Stellatina, mbttfcilicet. 
V » spic» 307 NOTARYM B T llTT 

s t 1 p. Stipcndiorum,/««Stipen- \ 

diauit. 
stip. ANi vi. Stipendiauitannisfex. 
s ^ . Stipendiorum. 

svb. svc. Suburana quae & Sucenf- 

fana,fiilicet tribu. 
s V c . i v n« Sucenflana quae & Iunia, 
_*, vtpete tribtt. 

s v b r o g. Subrogaflet. 

jvp, Sun r ectus««tfSuftec"ti. 

svm. mag. Summus Magiftrar. 
(fi-g^ Seftertij nota efr.quaea- 

lias JfS&*_-S • & 
f TS. & »fc-^. & 

feH 1 . & £-£ . . 
T. Titus , praenomen. 

t. F. Titi fiHus. 

t> f. t. n. Titi filius.Titi nepos* 

T. l. Titi libertus. 

t. t. t. Titorum libertus. 

t. Tunma^ 

t. avg. Tutelae Auguftae. 

t. f. 1. Teftamentofieriiuflit. 

T. p. 1. Teftamentoponi iulfit. 

t. l e g. iii. Tribunus Legionis ter* 

tiae. 
t. tEG. iii. iTAt.Tibicen,&f/Tribunus 

Legtonis tertiaelcalicae 
T a b. Tabularius. 

T ab. p. h. c. Tabularius prouinciac 

Hifpaniae citerioris. 
tabyx. XX. Tabulariusvigefimae. 
t e R. Terentina, trtbu videlicet. 

7 1. Tiberius, praenomen. 

t i. f. . Tiberij filius. 

t t. F. f t. n. Tiberij filius, Tiberij ne- 

pos. 
t 1. t_ Tiberijlibertus. 

-t on Tonfor 

t r. m 1 1. Tribuni militurnjrfwTri- 

bunusrnilitum. 
T r. p t. . Tribunusplebis. 

t r. p t. dess. Tribuni plebisdefignati. 
t r. v.fett t R 1 b. p o t. Tnbunicia potc- 

ftatc. 
t fci.s.. _s v c c. TribusSuccuflana. 
tro. Tromentina,y?i/i«*m'fa». 

t r 1 ym.ppp. Trium Publiorum ,forfan. 
rv t. Tullus, praenomen. 

T v r. Turma. 

© #* Nomimbus praepojtiu,mor- 

tuumjiue mortuam_/2J»i- 

■ fi cat . • 

v. VoleruSjVolufus./JV.eVo- 

pifcus. praenomtn.. I R A R. 

v. B V. F. V. F. F. S. E T. S. 

P. 
B. 

C & V. c. 

6. t) V.P.&V.P. V. P. P.P. H. V. E. V. 9. 

V. t. s. 

V. S t. M« 

V. S. P. l. t.M. I 

singvlarivm. jog 

Nominibm propriis infepuU 
chralibus aliquando praepo- 
fttum, v iuum deuotat. 
Vjftrix, fidelis. Legionum 
epitheta. 

Viuens , aut Viuus , fett 
Viua fecit. 

Viuensfecit fibi & fuos. 
Viuens pofuit. 
Virobono. 

Vir c\axus,aut clarifllmus 
Vir egregius,<«« excelles. 
Vir patricius./?0 Praefc- 
ftus. 

Vir praefe&us, Praefcs, 
prouinciae Hifpaniae. 
Ft.AVG.P. p. Virexcellens, aute- 
gregius , Flamen Augu- 
fti , fue Auguftalis per- 
petuus. 
Votum foluit. 
Votum libens foluit. 
Votu foluit libens merito. 
Votum foluitpublice, h- 
bens merito , alterumt 
enim L, fuperfluumef- 
fe reon 
v . s * c _ Votu m fol ui , aut ibluen* 

dum curauir. 
v.s. Voto fufcepw. 

v.d.d. Votodedicaturh. 

v. s. 1 . Vice facra iudicans.' 

v.v« ValensVi&rix^fVale- 

ria Vidtrix. Legionum epi' 
theta. 
v.v- Virgini Veflali. 

v. v. max. VirginiVeftalimaximae 

v . v. e t. V. Valentini veterani & ve- 

tcres. 
V.V.c.c. Viriclariflimi, & Viro-i 

rum clanflimorum. 
v.v.B. Vobis vifumerir. 

v a l. b t z a c. Valeriae Byzacenae. 
v e 1 e n. Vt\eni\na,tribu fcilicet. 

v e l. Velina, iribuvidelket. 

v e T. Veturia, nempetrtbu. 

v e t. Veteranus. 

v e t. AVG.N. Veteranus Auguftinoftri» 
v e t. l e g. ir. Veteranus Legionis ie- 

cundae. 
v I c. s. VidoriaSicuIa. 

vir, dian. Virgini Dianae. 
vot. VoluCus,praenomeitl 

vot. t. Volufifihus. 

vot. n. Volufinepos. 

v o t t . Voltina, mbttfcilkti. 

Y6 !• 3°9 

VOT. 

VOT. 
V O T VO T. S. P R. R. V. PR 
V OT. 
VO T. VOT 
VOT RE. CAE. 
V. XV. V T R. XX. H E R. l 

DICTIONVMQj SCRIPTAR» 
[ V6\t\r\\a,tril?uvidelicet. A 

s v s c . Voto publice fufcepto. 

S V S C P R. S A I. E T. R E D. 

t.o. m. s a c. Votopub- 
lice lufcepto pro faiute 
& retrrr.fi loui optimo 
Maximofacr.um. 

c a e <;. Voto fufcepto 

pro reditu Caefans. 

Voto pro reditu Caefaris 

Votis quinquennalibus- 
x. Votis quienquenna- 

libus , mulcis decennali- 

bus. 

x. FEl. 

xx. m v l t. xxx. Votis vicenna 
libus, multis tricenna- 
libus. 
VI. vir. Sexuir , attt Seuir. 

v i. v i r. a v 0* Seuir Auguftalis. 
vi. v i r. v r b. Sexuir Vrbini. 
vii.vir. epvl Sepcemuir epulonum. 
viu. vi r., Octumuir. 
viii- v i r. it. q_. Qj Ocrumuir iterum 

Quinquennalitius. 
viii. v I r. m. aep. s a T. Octumuir 

tertium aerari Saturni. 
vix. a. liix. Vixit annis quinquagin- 

" tao&o. 
«. an. & ©. a. Vixitannis,w/moriuus 

eftanno. 
S* Decimlis, praenomeiH, sxplicatio. 
Decemuir. 3"> X. VI R. 

x. vir. ag. d. a. t r. iyd. DecSuir." 
agris dandis adtributis 
itidicandis. 
f. Quindecemuir facrisfa- 
ciundis. 

Vigcfimae hereditatium 
Denarij notaefunt. 
pro XXX. D Numecorumnotae, antiqui- 

tus magisquam nunc 

vfurpatae. 1 V. 


pfo nir. 


IiniL 


proyi. 


IIX. 


proyiu. 


XIIX. 


proxvill. 


xxxx. 


proxi. 


xxc. 


pro lxxx. 


co.fnet 3- 


pro cccc. 


D. vel Q . 


proccccc. 


O .' 


pro m. Mille. 


&: 


pro Millac. 


cLouei & 


pfo Millae. 


CO 13. 


Quatuor millia." 


€ ** Tk 


Quinque millia. 


Jb A»t <§> 


Decem millia. 


A.' K aM 


^) g> Quindecim 
mulia. 


A A «« 


# $ Viginti 
mihia: &fic deinceps, v$ NOTA- ./ NOTARVMET LITTERARVM 

SINGVLARIVM DICTIONVMQVE 

CONTRACTIVS SCRIPTARVM 

in anticjuo Kalendario , explicatio. IAN V ARIO c. 


i. 


N. 


NP. 


A G N, 


C AR. 


C A R. Comitiale' diefignificat. 
Faftum. 
Nefaftum. 

Intercifum,/?» atrum. 
Agonalia ,ftue Agonia. 
Outdms. 
Carmentalia. 
Carmentalia, quaerelata 
dicitur. FEBRVARIO. A P R I L I. 

fokb. Fordicidia.-ve/ Fordica- 

tia ,defordebove,Omdius t 
Varro. 

Rob. Robigalia. Plinius t Feslus 3 

Ouidius, Varro. 

P a r . Parili a. Komas natalis, Ovi- 

dius , Ve/lus, Plutarchus^ 
Varro & afy. 

VIN. Vina]\a, feuPriora,dequt' 

bus Ouidius , Plutarchus, 

Varro, Plinius , & Feftus. 

c i r. Cerealia. 

f l o r. Floralia. Plinius. Kal. y. l y p e R. Lupercalia. Plutarch. Oui- 

dius, Varro. 
Qjr I R* Quirinalia. Feftus y 0mdius 3 

Varro. 
FERAt. Ferales feriae. 

t e r. Terminalia. OuidiusfBedas. 

R E g t F . Regifugium Sacru. Feftus. 

E Q^ Equiria. in campo Martio t 

Feftus , Ouidius,Varro. M A R T I O. e Q» Equiria, alteraaptdTibe- 

rim , vllusftquisincreuertt 
inCoeliomonte. Feshts& 
Ouidius. 
xii. Libcralia. Varro. cpso die 

vtriltm togam fueriinte- 
nnifumebant. 
0_v inqj Quinquatna. Minerm» 

natalts. 
Tubiluftrium. Varro. 
c. F. Quadorexcoraittmt,fas« M A I O. coupi Compitalia. Varro. 

i £ m, Lemuria. quae noclu age~ 

bantur, & triduo.Quidius, 
\ Varro, Porpbjrius. malum 

nubere & Lummaria. 
ITD. M a r T. Scilicet Vhoris, mdrco. 
tvb. Tubiluftrium. 

Oj r E x. s. c. f. Quando Rex facrificulus 

comitauit, fas. Varrede 

lingua Latina lib.\.Feftus.~ IYBIIi 
Qj. R E X. I V N I O. MA&ii' Marti I. Sacrum.O#*i«». 

c a r. Carnac Deae facrum. 

jionbi. Monctae Iunoms aedis dica- 

tto.Macrobius, bedas. 
vest, Veftae iacrum &feriac 

Veitae. 

MAU. 


pl NOT.ET IITTER, SINGVI. 

matr. Matraria,/*/?* <JMatutae. 

Ouidius. 

Oj sr. d. f. Quandoflercusdelaturm 
(fcilket ab aede Veflae ) 
F as .Ouidim t Feflus.Varro. 

IVLIO, 

FOfiiFi Poplifugium.^rn». 

ltd. apoilin. Ludi Appollinares. 
Varro. 

Anfmt Mercurialia 3 ro»/i 
derandum. 
Lucaria. Varro &Feflus. 
Vicloria Caefans. 
Neptunalia.^im. 
Furrinalia. M E R K. I V C A R. 
VTCT. cAES 

N£ P T. 
FVRR. P OR T. 

VINi Fi P. A V G V S T O. 

d CAEsar hispantam fcilicet citerio' 

»,VICIT. 

Portunalia. Varro. 
Vinalia feriaepublicaey?- 
cunda ( vtpote ) quae & ru- 
flkadicttur. Varr. ruflka 
Vinalia melltgutur .x r i i i. 
Kal. Septembr. Feflus. 

Confualia , Tlutarchus in 

Numa. 

Volcanalia, inCircoFla- 
minio. Varro. 

Opiconfiua. in Capteli». 
Varro, CONSi VO L C. OPI C. SEPTEMBRT* ECLVOR. PROB. Equorum probatio \ cuiui 
fefli meminit Valerius Ma- 
ximus lib. i i . cap.i.de £- 
qneflr. ordin. DICtrONVMd. SCRTPT. EXPLIC^ 314 

OGTOBRI. 

Meditr. Meditrinalia. Varro. 

a v G V s t. Auguftalia..P/»»w//£. vii» 

tap. x l v i 1 1. 
font. Fontinalia. Varro. 

arm. Armiluflria.ff/?^,^' 

Varro. 

N O V E M B R h epvl. indict. Epulum indiftum. 

IVD, pleb. Ludi plebeij ,quosfaeperii' 
minat Liutus.Vide de eifctet» 
Afcoriatm Pedianum. £> E C£:M B R I. S at. OP AL. 
DIV. 

t ARt Saturnalia. pertresdtesdu^ 

rant : quibus addunturSi- 

gillaria , tptae feptem diei 

completiti tSbtacrobius. 

Opalia. Macrob. Varro. 

Diuaha. 1. Angeronalia# 

Macrobius, Varro. 
Laralia , Plmius , <$• alij 
melim fortafsis , Laren- 
ta\\A,legmt, decjuibusO- 
ttidiuslib. 11 1. Fasl. Ac- 
eeptas geniis illa Decembef 
habet. & Varro idemfen- 
tit Itb.v. & Plutarchus in 
frobl. vbi diuerfam effe 
Larentiam vulgati/simit 
fcortttm ab ea quam Ro- 
mulifuijfe nmricemferitt* 
att. ' F I N I S. .T _ I / 


f